INTERN ÅRSRAPPORT 2014 / Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERN ÅRSRAPPORT 2014 / 2015. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby"

Transkript

1 INTERN ÅRSRAPPORT 2014 / 2015 Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby

2 Indhold Selskabsoplysninger...3 Vestjyllands Andels direktion og bestyrelse...4 Vestjyllands Andels repræsentantskab...5 Generalforsamling og dagsorden...6 Ledelsespåtegning...7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Ledelsesberetning...9 Vestjyllands Andels vision - mål - strategi Overskudsanvendelse Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse - 1. juni maj Noter til resultatopgørelsen Pengestrømsopgørelse Noter til pengestrømsopgørelse Balance pr. 31. maj Noter til balancen side 2

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Vestjyllands Andel A.m.b.A. Vesterkær Ringkøbing CVR-nr.: Kommune: Ringkøbing - Skjern Regnskabsår: 1. juni maj 2015 Revision: Pengeinstitut: RSMplus P/S Statsautoriserede revisorer Sletten Holstebro Sydbank Dalgasgade Herning 27. Regnskabsår 3

4 Vestjyllands Andels direktion Carsten K. Lauridsen Direktør Vestjyllands Andels bestyrelse Leif M. Haubjerg Formand Jens Peder Bendtsen Næstformand Otto Lund Peter Bundgård Kurt Jensen Alex Ostersen Verner Skov Them Niels Overgaard Martin Pedersen Flemming Møller Troels Lundby Bjarne V. Andersen Brian Agerbo Medarbejdervalgt 4

5 Repræsentantskabet 2014/2015 Repræsentantskabet er valgt for en 2-årig periode. Nord-vest Syd-vest Øst Troels Lundby Gustav Byskov Nielsen Kurt Jensen Martin Christensen Jens P. Bendtsen Jørgen Holk Jens Sørensen Torben Sandgrav Flemming Møller Torben Galsgaard Hans Chr. Tylvad Alfred Højager Nielsen Jacob Fruerlund Jensen Ernst Kristensen Per Søndergaard Jeppe Bomann Mejrup Asp Handbjerg Øster Hjerm Faster Borris Borris Holmsland Holmsland Ejstrup Hanning Spjald Borris Ejstrup Holmsland Videbæk Kristian Staal Hjerm På valg Ole Nielsen Vinderup På valg Mads Østergård Hjerm På valg Ove Sørensen Bøvlingbjerg På valg Thorben Agger Fåre På valg Alex Ostersen Borris På valg Leif Haubjerg No På valg Jens Ole Vagner Hee På valg Bjarne Andersen Højmark På valg Jesper Fjordside Ølstrup På valg Peder Galsgaard Hee På valg Per Kjærgaard Hvingel På valg Henning Jacobsen Astrup På valg Carsten Schmidt Astrup På valg Jørgen Hindhede Ejstrup På valg Kjeld Olesen Borris På valg Bent Madsen Spjald På valg Michael Krejbjerg Hollingholt Karsten Jensen Voulund Otto Lund St. Vorslund Ulrik Volsgaard Abildå Peter Madsen Sdr. Felding Ingolf Lund Skarrild Annette Dam Ilskov Tommy Volsgaard Ørnhøj Birger Jensen Voulund Kristian Mortensen Kølkær Peder Bundgaard Sørensen Kibæk Carsten Anthonsen Hejnsvig Verner Skov Them Kølkær På valg Svend Skov Olesen Herning På valg Ove Højrup Hejnsvig På valg Bent Trøgelborg Vesterhede Ønsker ikke valg Søren Kristensen Skarrild På valg Martin Pedersen Kibæk På valg John Kristensen Studsgård På valg Niels Overgaard Lind På valg Jens Pedersen Kibæk På valg Per Ørskov Studsgård På valg Frits Andersen Sdr. Felding På valg Christen Bjerre Fasterholt På valg Medarbejdere Brian Agerbo Svend Kvorning Ehmsen Dorthe Lundsgaard Jens Raakjær På valg På valg Nord-vest Antal medlemmer: Repræsentantskab 10 Bestyrelsen 2 Syd-vest Antal medlemmer: Repræsentantskab 25 Bestyrelsen 5 Øst Antal medlemmer: Repræsentantskab 25 Bestyrelsen 5 Medarbejdere Antal medlemmer: Repræsentantskab 4 Bestyrelsen 1 5

6 Generalforsamling og dagsorden for denne Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 24. september 2015 kl i Videbæk Idræts- og Fritidscenter. - starter med spisning kl Dagsorden 1. Valg af stemmetællere og ordstyrer. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsrapport med bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud. 4. Forslag til vedtæftsændringer. Repræsentantskabet og bestyrelse foreslår følgende vedtægtsændringer: 1 Foreningens hjemsted ændres fra Ringkøbing Kommune til Ringkøbing-Skjern Kommune. 5 Det foreslås, at den tegnede andelskapital fra at skulle udgøre minimum kr og maksimum kr , ændres til at skulle udgøre minimum kr og maksimum kr Det foreslås, at forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet være indgivet til formanden senest 1. juni, ændres til senest 1. august. 13 Det foreslås, at repræsentantskabet vælges på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne, og skal bestå af mindst 50 medlemmer, ændres til 40 medlemmer. Valgene foretages i henhold til et særligt valgregulativ, der skal tilgodese, at hele foreningens naturlige virkeområde er passende repræsenteret i repræsentantskabet, og som er godkendt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, ændres til og som er godkendt af bestyrelsen. 15 Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i hvert område med mindst 1 medlem, ændres til bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne med mindst 1 medlem i hvert område. Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 10 medlemmer, ændres til mindst 8 medlemmer. Det foreslås, at bestyrelsesmedlemmerne fra at skulle vælges for 1 år ad gangen, ændres til at skulle vælges for 2 år ad gangen. Betegnelsen, den forretningsmæssige leder, erstattes af betegnelsen direktør. Der foreslås tilføjet et punkt under 15, med følgende ordlyd: Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med eksterne medlemmer som ikke er andelshavere, efter repræsentantskabets godkendelse. 16 Betegnelsen, den forretningsmæssige leder, erstattes af betegnelsen direktør. 5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer til følgende områder: Nordvest 5 Sydvest 12 Øst Ledelsens vurdering af fremtiden. 7. Indkomne forslag. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Bestyrelsen 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt det interne koncernregnskab og den interne årsrapport for perioden 1. juni maj 2015 for Vestjyllands Andel A.m.b.A. Det interne koncernregnskab og den interne årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Det interne koncernregnskab og den interne årsrapport giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og moderselskabets pengestrømme. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Den eksterne årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ringkøbing, den 24. september 2015 Direktør Carsten Lauridsen Bestyrelsen Leif Mølgaard Haubjerg Formand Jens Peder Bendtsen Næstformand Otto Lund Peter Bundgård Kurt Jensen Alex Ostersen Verner Skov Them Niels Overgaard Martin Pedersen Flemming Møller Troels Lundby Bjarne Andersen Brian Agerbo Medarbejdervalgt Den eksterne årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling den 24. september Dirigent 7

8 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Vestjyllands Andel A.m.b.A. Påtegning på det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab Vi har revideret det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab for Vestjyllands Andel A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juni maj 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab for Vestjyllands Andel udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt koncernregnskab og et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt koncernregnskab og et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et internt koncernregnskab og et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurderingen af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2015 samt at resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2015 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysingerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det interne koncernregnskab og det interne årsregnskab. Holstebro, den 31. august 2015 RSMplus P/S Statsautoriserede revisorer Per Lund Nielsen statsautoriseret revisor 8

9 Ledelsesberetning Vestjyllands Andel har igen haft et rigtig godt år. VA fik et overskud på kr. 103 millioner, hvilket er det største nogensinde. Omsætningen blev på kr. 1,754 milliarder, hvilket er lidt under sidste år, men det skyldes udelukkende et lavere prisniveau. Kvantumsmæssigt har vi holdt vores salg, hvilket vi er meget tilfredse med. VA er fortsat en meget stærk forening, og vi vil helt sikkert være en stærk samarbejdspartner for dansk landbrug i fremtiden. Resultatet, og den deraf følgende konsolidering, har styrket vores position væsentligt. Med det gode resultat, er det en glæde for VA igen at være det andelsselskab, der udbetaler den største del af årets overskud til sine medlemmer. Udbetalingen følger sidste års rekordudbetaling på kr. 35 millioner. Strategi 2020 Der er arbejdet med strategi 2020 i bestyrelse og ledergruppe. Følgende punkter skal der arbejdes videre med: 1. VA vil understøtte initiativer på økologi. 2. VA skal styrke kunderelationer, så kunder oplever VA med endnu større troværdighed. 3. VA skal fastholde og udbygge loyalitet og partnerskab med kunderne. 4. VA skal udvikle rammeaftaler med kunderne. 5. VA skal tiltrække dygtige, innovative medarbejdere på alle niveauer, så kunder oplever innovative samarbejder og løsninger. 6. VA skal have kompetente medarbejdere, der kan gå i stald og på markbesøg og gøre en forskel. 7. VA skal opprioritere forsøg og produktudvikling. Økonomi Vores investeringer blev holdt indenfor det lagte budget, og det blev besluttet at udvide vore kornfaciliteter i Hee med tons. Siloerne stod klar før høst 2015 og er nu taget i brug. Det er positivt, at vores kornindgang stiger så meget, at det er nødvendigt at udvide vores kornkapaciteter. Vi fortsætter dermed vores strategi, at udvidelser af faciliteter til foderkorn skal ske omkring vore fabrikker. Vi har tabt ca. kr. 1 million mere end sidste år på debitorer, hvilket afspejler den økonomiske situation i dansk landbrug i øjeblikket. Vi har derfor valgt at fastholde vores reservation på kr. 10 millioner. For at mindske debitor tab fremover, foreslår bestyrelsen at hæve andelskapital I fra kr ,- til kr ,- Salg På salgssiden har vi holdt fast i vores fodersalg og vundet markedsandele og befæstet vores position, i et vigende marked, hvilket glæder os meget. På mineralsiden har vi ligeledes fastholdt vores salg. På den grønne linje har vi generelt haft fremgang. Det danske grovvaremarked er fortsat præget af hård konkurrence og med den vanskelige økonomiske situation i dansk landbrug, bliver det en stor udfordring at holde fodersalget i fremtiden. Vi var igen på NutriFair og fik skabt nye relationer, som vi løbende laver opfølgning på. Afdelinger og fabrikker 9

10 Ledelsesberetning Bestyrelsen har i år været på rundtur i de nordlige afdelinger. Afdelingsstrukturen følges løbende for nødvendige tilpasninger. Plantedirektoratet er løbende på audit og kontrolbesøg, og vi får rigtig mange positive tilkendegivelser, hvilket vi er meget tilfredse med. Vore afdelinger lever fuldt op til miljølovens regler. VA har stadigvæk en rigtig god foderkvalitet på fabrikkerne. Der arbejdes med Atex klassificeringer (sikkerhed) på vore afdelinger og fabrikker. Vi er i gang med at få godkendt endnu en fabrik til Tesco produktion. I Vildbjerg har vi investeret, så vi kan lave bedre strukturblandinger. Strukturblanderen har også haft mere at lave i år. Gødningsblanderen har igen i år haft travlt, da vi har blandet ca tons. Elforbruget på vore fabrikker er under konstant bevågenhed og der er opnået pæne besparelser på elforbruget, og VA fik i år et energitilskud på kr Vi har låst el prisen frem til udgangen af Fabrikkerne har i år holdt budgetterne. Vores afdeling i Herborg er blevet solgt pr. 1. august Vores samarbejde med Errested maskinstation går fortsat godt og flere landmænd i området vælger os, som deres foretrukne samarbejdspartner. Vi har god tilgang i det Sønderjyske område. Vi har i løbet af året fortsat det gode samarbejde med Grønbjerg Mølle og Fedder Hindrichsen. Høst Høsten i 2014 blev rigtig god for vore kunder, men der blev ikke de store serviceindtægter til grovvaren. Der er i år tegnet en del konceptavl på brødrug, maltbyg og økologisk grynhavre og disse engroskontrakter er afviklet uden de store problemer. Prisforskellen imellem maltbyg og foderbyg har været fornuftig. Medlemmer Der har igen været nettotilgang af nye medlemmer i VA, det er tegn på, at der er tillid til vores forretning, og at vore varer er af høj kvalitet. Den positive udvikling skyldes, at vi har en god dialog med kunderne og VA s gode soliditet. Vi har fastholdt, at VA betaler ulykkesforsikringen til vore medlemmer. Kvæg VA er kendt for at skabe merværdi hos vores mælke- og kalveproducenter. Der foregår hele tiden en nytænkning og afprøvning af nye produkter. Vores fokus ligger først og fremmest på hele bedriften. Vi tænker hele vejen fra produktion af kvalitetsfoder i marken til levering på mejeri eller slagteri. Det sidste års tid har været præget af en særdeles god kvalitet af grovfoder. Det har bl.a. betydet, at behovet for indkøb af energi, i form af sodakorn, valset korn og majs, har været markant lavere end det foregående år. Til gengæld har udfordringerne på protein været større, da vi skulle levere meget få kg pr. ko med højt indhold af protein. 10

11 Ledelsesberetning VA forsøger hele tiden at udtænke nye løsninger bl.a. med udnyttelse af alternative proteinkilder. Her kommer Basismix og Minimix til deres ret, da vi på den måde kan tilbyde landmanden en billigere, mere alsidig og sikker proteinforsyning. Mælkekvoten er nu givet fri, men på grund af krisen i mælkeproduktionen, har vi endnu ikke set det fulde udbytte heraf. Vi er i VA kendt for at gå forrest med udvikling af robotfoder. Fokus har været på at skabe kraftfoder med stor ædelyst, afstemt proteinindhold, højt energiniveau som tilgodeser den højtydende ko. Dette har vi med stor succes opnået med vore blandinger Pluto og RoXet. På kødproduktionssiden har vi stor fokus på den lille kalv. Alle steder viser det sig, at en god start for den lille kalv skaber en nem produktion i resten af slagtekalvens liv. Vores strukturkalv koncept, med tilsat specialbehandlet valset byg, er sundt og særdeles ædeværdigt foder, som gør dagligdagen sjovere i enhver slagtekalvebesætning. Vi anbefaler brug af gode mælkepulvere og vores nye Strukturkalv Xsmall til den lille kalv, herefter fodres med Strukturkalv Small og afslutningsvis bruges Strukturkalv Large. Denne løsning koster omkring kr. 180 mere pr. produceret kalv end den billigste løsning. Dvs. kalven skal bare vokse gram mere pr. dag på den gode fodring, hertil kommer alle de andre fordele, så som bedre sundhed, mindre dødelighed og bedre foderudnyttelse. Alt i alt en bedre bundlinje. Det har i praksis nu vist sig at være en succes, som umiddelbart giver bedre klassificering og slagteprocent ved slagtekalve. Svin I VA vil vi gerne udvikle begrebet funktionelt foder, og det er baseret på fokusområder som sundhed, produktivitet, foderudnyttelse og management. VA har deltaget i Seges/VSP undersøgelse af mavesår vs foderstruktur. VA havde det sundeste resultat sammenlignet med andre producenter. Vi arbejder fortsat på struktur i svinefoder, - en kontrolleret og overvåget sigtesystem sikrer korrekt formaling tilpasset de forskellige dyregrupper. Ekspandat er en stor artikel for VA. Derfor arbejder vi på at forbedre homogeniteten i varen, således at silo- og fodringshåndtering forløber problemfrit. I efteråret bliver der opsat en soldstyret knuser for at tilgodese disse ønsker. Øget produktivitet i svineholdet og et bedre genetisk afsæt kan jo stille spørgsmål ved, om det vi gør, er godt nok? Virkningen af protein og energi kender vi efterhånden, men vitaminer og mineraler er der fortsat noget uvished om. Vi afprøver pt. nye principper for tildeling af vitaminer og niveauer til produktive søer og smågrise. 11

12 Ledelsesberetning VA sælger mere patte- og smågrisefoder og øger markedsandelen. Vi har meget fokus på fodring af de mindste grise og søger løbende efter foderkomponenter, som tilgodeser pattegrises behov og som er til at betale. Vi har et bredt sortiment, som samler de mindste grise op, og vi sælger gerne delkomponenter til hjemmeblandere. Lecikorn varmebehandlet kornprodukt til pattegrise. Lecithin er meget gavnligt for stivelses- fordøjeligheden og emulgering i maven. Varmebehandlingen og forklistring af stivelsen gavner i samme retning. Dette produkt er derfor særdeles velegnet til pattegrise, der stiller krav til foderkomponenter med høj og skånsom fordøjelighed. Som hjemmeblander kan Lecikorn bringe hjemmeblandet foder på niveau med indkøbt pattegrisefoder. VA har afprøvet økologisk udviklet enzym i konventionelle smågrisehold det viser overraskende virkning. Grise har større tolerance overfor sojaskrå og performer bedre. Den økologiske svineproduktion øges i Danmark. Vi glæder os over mere lokalt importeret protein fra EU. Det er glædeligt at møde nye kunder. Vort netværk indenfor svinefodring prioriteres højt. Vi samarbejder både med dyrlæger, DC-rådgivning, Landbohøjskolen, Århus Universitet, Seges og ikke mindst adskillige leverandører fra hele Europa. Vi deltager i 2 projekter med Århus Universitet omkring protein i grønt, immunisering og funktion af probiotika og om udvindelse og anvendelse af encelleprotein udviklet af gas og ammoniak. I årets løb har vi leveret forsøgsfoder til Seges/VSP til revurdering af proteinnormer. I vort foderprogram 2015/16 indgår ligeledes blandinger til højtydende søer med revurderet proteinprofil. Vi er meget tilfredse med kvaliteten af vore blandinger, både med hensyn til funktionalitet og overholdelse af de lovede garantier. VA var eneste firma uden afvigelser i botaniske analyser og energi gennemført af Seges/ VSP. Mark Via Agroline fordeles grøn viden rundt i hele Jylland, bl.a. med nyhedsmail, SMS og erfagrupper, som skaber en bred erfaringsudveksling. Vi synes, det bærer frugt og vi ser udbytterne og management blive bedre år for år. I marken har der været fokus på udbytteoptimering og det har betydet fremgang på samtlige områder. På gødningssiden har det betydet et øget salg af NPK-gødning, samtidig med at N-gødningssalget er uændret. Det har endnu en gang været muligt at tilbyde topsorter fra Nordic Seed. Især sorterne Evergreen, Torp, den seksradede vinterbyg Meridian og Odyssey maltbyg har vist sit værd. 12

13 Ledelsesberetning Energi Året 2014/2015 har været et spændende år for Energidelen i VA Energi & Hobby. Målet var at fastholde salget af traktordiesel, fyringsolie, div. dieselolie til biler og entreprenørmateriel samt træpiller. Men det skulle vise sig anderledes, for det gode samarbejde med Statoil, som leverandør af brændstoffer, skulle blive endnu bedre. Statoils fjernpejling blev i 2014/2015 udbredt meget mere til landbruget, hvilket i løbet af året har tilført nye oliekunder. Dette sammenholdt med VA Energi & Hobbys prispolitik har vist sig, at fastholde eksisterende kunder og via gode omtaler også skaffe ny kundetilgang. Sideløbende har den øgede kundetilgang skabt yderligere fremgang på biprodukterne: smøremidler og Adblue. Trods den hårde konkurrence på træpillemarkedet har VA Energi & Hobby fastholdt sin markedsandel, men den milde vinter har gjort, at vi har solgt færre træpiller. VA har i 2014/2015 ført en hård kvalitetspolitik, både i sække og når træpillerne leveres med vore blæsebiler. 13

14 Ledelsesberetning Eksterne aktiviteter VA har sammen med DA investeret i associerede selskaber i ind og udland. Disse selskaber har klaret sig rigtig godt i 2014 og udviklet sig positivt både strategisk og økonomisk. DLA Agro og supportselskaberne Scanola, Scanfedt, Nordic Seed og DLA Energy m.fl. har alle øget deres omsætning og præsteret gode resultater. For at vores køb af Hatting kunne godkendes, var vi nødt til at frasælge veterinærdelen. Selskabet er kommet rigtig godt fra start og lever til fulde op til vore forventninger, og vi har lavet rigtig mange pakkevareaftaler med vore kunder. I Polish Agro i Polen er vi kommet godt i gang og vi begynder at få en fornuftig markedsposition i det nordvestlige Polen. I Nordic Seed udvikler forretningen sig positivt. Forædlingsaktiviteterne kører rigtig godt og vi har købt aktierne fra Abed og Pajbjerg, så vi nu sammen med DA ejer selskabet 100%. Vi har aldrig haft bedre sorter end nu. Vilomix Holding, med afdelinger i både Danmark, Norge, Sverige, Letland, Finland og nu Tyskland, har opnået det bedste resultat nogensinde. Baltic Agro Holding med afdelinger i Estland, Letland og Litauen har præsteret gode resultater i 2014, selv om markedsforholdene har været meget vanskelige. I Estland har købet af Verol, som er en stor rapsmølle, givet os en stærkere platform og den har kørt godt det første år. I Letland har vi købt 2 nye afdelinger i den østlige del af Letland og i Litauen har vi udvidet vores kornanlæg ved såsædsanlægget ved Panevezys. DAVA International Holding har øget sin ejerandel i Agravis. Agromex, som er vores maskinforretning i Tjekkiet, ejes pr. 1. juni 2015 af DAVA Agravis international, da den hidtidige 50% ejer er købt ud. DA og VA har udvidet det strategiske samarbejde med Agravis Raiffeisen. Der er under Vilomix International Holding købt 25% af aktierne i Hamburger Leistungsfutter af Agravis. Hamburger Leistungsfutter ejes således 60% af Agravis 25% af Vilomix int. og de sidste 15% af diverse Raiffeisen forretninger. Samarbejdet omkring Østeuropa og ikke mindst på indkøbssiden, hvor vi puljer vore indkøb til gavn for begge virksomheder, udvikler sig fortsat. I Oktober 2014 indgik vi aftale om at overtage Getreide AG s grovvareaktiviteter i Tyskland sammen med DA. Købet giver os en stærk markedsposition i det nordøstlige Tyskland og passer fint sammen med vores øvrige aktiviteter rundt om Østersøen. Overtagelsen har fundet sted pr. 1. juni I Hankia er der fortsat gang i strukturudviklingen og der sker løbende tilpasninger. Vores finske grovvareaktiviteter er præget af krisen i Rusland. Salget af maskiner er reduceret voldsomt. Hedegaard Food, som er vores æg pakkeri, ekspanderer og bliver mere globale. I Svenske Lantæg, har vi haft udfordringer, da fødevarevirksomhederne pludselig ikke vil have buræg, men efterhånden er produktionen lagt om, og det går bedre i Sverige. Tidligere på året købte DAVA Food 50% af Munakunta i Finland og sidst på året købte selskabet den Estiske ægvirksomhed Koks Munatootmine OU. Hedegaard Agro kører rigtig godt og har præsteret et pænt resultat i Swedish Agro klarer sig fornuftigt i Sverige og selvom konkurrencen er hård, er det lykkedes at få en bedre position i Sverige. Sammenlagt har DLA Group konsolideret sin position som en væsentlig, europæisk grovvareaktør, med base i Skandinavien og Østersøregionen. 14

15 Ledelsesberetning Kapitalandele i selskaber, hvor Vestjyllands Andel har ejerandele: DLA Agro A.m.b.A. Andelskapital kr. 16,8 mio. 16,0% 11,4% Scanola A/S Aktiekapital kr. 20,0 mio. Scanfedt A/S Aktiekapital kr. 17,3 mio. 18,4% 22,7% Vilomix International Holding A/S Aktiekapital kr. 100,0 mio. DGF Sikring Andelskapital kr. 29,0 mio. 12,1% 16,2% DAVA International Holding A/S Aktiekapital kr. 260,0 mio. DAVA Energy A/S Aktiekapital kr. 3,0 mio. 19,0% 16,2% Dan Agro Holding A/S Aktiekapital kr. 122,2 mio. VA Energi & Hobby A/S Aktiekapital kr. 0,5 mio. 100,0% 15,8% Nordic Seed A/S Aktiekapital kr. 2,0 mio. Vildbjerg Mølle A/S Aktiekapital kr. 5,0 mio. 100,0% 25,0% Nordic Seed International A/S Aktiekapital kr. 1,0 mio. 22,3% DAVA Foods Holding A/S Aktiekapital kr. 20,0 mio. 15

16 Ledelsesberetning Målsætning Vi forsøger at køre en anderledes markedsføring, og vi håber, at I som kunder føler, at vi er gode sparringspartnere i markedet. Vores målsætning er, at vi vil være blandt de bedste og være med til at skabe værditilvækst hos vore kunder og sælge de bedst mulige løsninger. Vi vil have et godt image ved at være nyskabende, troværdige og motiverende. VA vil fokusere på aktivt salg og vækst og en stram økonomisk omkostningsstyring. VA vil kendes på kvalitet tillid og partnerskab. VA er en stærk, regional grovvarevirksomhed med en god egenkapital i ryggen og fremtidssikrede anlæg. Dette har skabt gode muligheder til gavn for områdets landmænd, og som i dag, vil vi også i fremtiden være prisdannende i vores landsdel. Vi er fortsat sikre på, at vi kan skabe vækst og lønsomhed i et fortsat konkurrencepræget marked. Vi er stolte over, at vi henover de sidste 13 år har tilbagebetalt kr. 273 millioner i overskud til vore medlemmer, hvilket understreger, at VA er en ægte landmandsejet grovvareforening, hvor overskuddet bliver tilbagebetalt til medlemmerne. Samfundsansvar Vestjyllands Andel har ikke en politik omkring samfundsansvar, men vi er meget opmærksomme omkring miljøpåvirkninger fra vore anlæg. Vestjyllands Andel lever op til kravene omkring APV og medarbejderudviklingssamtaler og har enkelte medarbejdere i flex job. Vestjyllands Andel støtter mange lokale aktiviteter især omkring sport til unge mennesker. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Forventningerne til 2015/2016 Resultatet for 2015/2016 forventes at ligge under niveau for 2014/2015. Tak Til slut vil vi gerne takke vore kunder og medlemmer for den store tillid og opbakning, der er vist vores regionale foderstof. Tak til bestyrelse, ledelse og medarbejdere for et godt samarbejde i årets løb, med håb om et fortsat godt samarbejde. Leif Mølgaard Haubjerg Formand Carsten Lauridsen Direktør 16

17 Vestjyllands Andel s VISION - MÅL - STRATEGI VISION Det er VA s vision at være en attraktiv, selvstændig og konkurrencedygtig samarbejdspartner til danske landmænd, hvor VA med gode produkter og en rationel drift vil styrke sin markedsposition igennem en profileret salgsindsats og en række partnerskaber som skaber værditilvækst hos vore kunder og ejere. VA s vision er at blive en af de stærkeste grovvare virksomheder i Danmark, målt i nøgletal. Det er VA s vision at være ansvarsbevidst og værdiskabende for vore kunder og ejere. MÅL VA vil øge sin markedsandel med 5% hvert år, med hensyn til uændrede markedsforhold. VA vil bevare sin stærke økonomi og forblive blandt branchens stærkeste aktører. STRATEGI VA vil gennem produktion af kvalitets foder og salg af vort sortiment være med til at skabe gode produktionsresultater hos vore kunder. VA vil ligeledes søge at skabe de bedst mulige betingelser for afsætning af landbrugets afgrøder. VA vil dygtiggøre sine medarbejdere, så vi sikrer, at de har de rigtige kompetencer og skabe en attraktiv arbejdsplads, som også gør det muligt, at rekruttere de rigtige medarbejdere. Vi vil give vore kunder den bedst mulige service igennem en differentieret og fleksibel betjening. VA vil fastholde en omkostningsbevidst virksomhed, som har et godt image ved at skabe tillid, troværdighed og respekt. Vi vil igennem internationalisering og alliancer forsøge at skaffe flest mulige fordele hjem til danske landmænd. OVER OG UNDER STREGEN Muligheder Løsninger Mennesker over stregen skaber større livskvalitet for sig selv og andre. At fokusere på fremtidens muligheder udvikler energi og løsninger. Problemer Begrængsninger Mennesker under stregen dræner sig selv og andre for energi. At fokusere på fremtidens problemer skaber begrænsninger. 17

18 Overskudsanvendelse Moderselskab 2014/ /2014 Årets resultat Til disposition Foreslåes fordelt således af bestyrelsen: Forrentning af andelskapital Overskud til medlemmer Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overføres til reservefond Overføres til næste år Overskudsudbetaling Varegruppe Køb: Markafgrøder Sats pr. ton 25,00 kr. Salg: Korn og råvarer 25,00 kr. Såsæd 200,00 kr. Mineraler 100,00 kr. Alle foderblandinger 50,00 kr. Gødning 50,00 kr. Veterinærartikler 2,00 % Planteværn 3,00 % Markfrø 3,00 % Majsfrø 5,00 % Rapsfrø Hybrid 100,00 kr. pr. sæk Rug Hybrid 20,00 kr. pr. unit Af udlodning til medlemmer indstilles, at der hensættes 30% af andelskapital 1 Er medlemmets ansvarlige andelskapital, som skal udgøre 5% af gennemsnittet for de sidste 3 års køb, minimum kr maksimum kr , ikke fyldt op, indsættes op til 30% af overskuddet til andelskapital 1, resten overføres til handelskontoen. 35% af andelskapital 2 Er medlemmets samlede andelskapital på andelskapital 1 og 2, som maksimum kan udgøre kr , ikke fyldt op, indsættes op til 35% af overskuddet til andelskapital 2, resten overføres til handelskontoen. 35% på handelskontoen De resterende 35% af overskuddet overføres til handelskontoen. Indestående på andelskapital 1 og 2 forrentes med 3% p.a. 18

19 Hoved- og nøgletal Moderselskab Hovedtal (1.000 kr.) 2014/ / / / /2011 Salg af varer Bruttoresultat Driftsresultat Resultat før skat Årets resultat Egenkapital Gældsforpligtelser Balancesum Driftens likviditetsvirkning Antal medlemmer Nøgletal Afkastningsgrad, % Overskudsgrad, % Aktiverenes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning, % Soliditetsgrad,% Afkastningsgrad Ordinært og finansielt resultat før skat + gældsrenter og lignede Samlede aktiver Overskudsgrad Driftsresultat x 100 Salg af varer Aktivernes omsætningshastighed Salg af varer Samlede aktiver Egenkapitalens forrentning Årets resultat efter skat x 100 (egenkapital primo + egenkapital ultimo) : 2 Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver 19

20 Anvendt regnskabspraksis Den interne årsrapport for Vestjyllands Andel A.m.b.A. for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs lovens bestemmelser for klasse C-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Konsolideringspraksis Det interne koncernregnskab omfatter moderselskabet, Vestjyllands Andel A.m.b.A., samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Koncernen omfatter Vestjyllands Andel A.m.b.A., VA Energi & Hobby A/S og Vildbjerg Mølle A/S. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post, jf. dog afsnittet om regnskabsmæssig afdækning. Regnskabsmæssig afdækning Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for afdækning af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så vidt angår den effektive del af afdækningen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i en indtægt eller en omkostning overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den afdækkede transaktion indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den afdækkede transaktion. 20

INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby

INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014. Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby INTERN ÅRSRAPPORT 2013 / 2014 Vestjyllands Andel A.m.b.A VA Energi & Hobby Indhold Selskabsoplysninger...3 Vestjyllands Andels direktion og bestyrelse...4 Vestjyllands Andels repræsentantskab...5 Generalforsamling

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14

Boligselskabernes Indkøbsforening. Årsrapport 14 Boligselskabernes Indkøbsforening Årsrapport 14 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse: Påtegninger: Ledelsespåtegning side 3 Den uafhængige revisors erklæringer - 4 Ledelsesberetning: Selskabsoplysninger

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere