HERNING SVÆVEFLYVEKLUB ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING SVÆVEFLYVEKLUB ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr HERNING SVÆVEFLYVEKLUB ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling, den 7. februar 2015 Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger... 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... Den interne revisors erklæringer Bestyrelsesberetning Bestyrelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 2 KLUBOPLYSNINGER Klubben Herning Svæveflyveklub Skinderholmvej Herning CVR-nr.: Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Anders Husted Madsen, formand Kennet Nielsen, næstformand og PR Helmuth Egsgaard Nielsen, kasserer Per Kragsøe, flyvechef Steen Lomborg Andersen, materiel og fly Kenneth Petersen, sekretær Thomas Grove, plads og miljø Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark Herning Intern revision Rasmus Ørskov Mathildevej 24, 2. tv 2000 Frederiksberg Pengeinstitut Handelsbanken Østergade Herning

4 3 BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Herning Svæveflyveklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 30. januar 2015 Bestyrelse: Anders Husted Madsen Formand Kennet Nielsen Næstformand og PR Helmuth Egsgaard Nielsen Kasserer Per Kragsøe Flyvechef Steen Lomborg Andersen Materiel og fly Kenneth Petersen Sekretær Thomas Grove Plads og miljø

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Herning Svæveflyveklub PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Herning Svæveflyveklub for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Der er for årsregnskabet 2014 ikke foretaget revision af de anførte budgettal for Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for klubbens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM BESTYRELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Herning, den 30. januar 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kirsten Østergaard Statsautoriseret revisor

6 5 DEN INTERNE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Herning Svæveflyveklub Jeg har revideret årsregnskabet for Herning Svæveflyveklub for regnskabsåret 1. januar december 2014 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Den interne revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen af årsregnskabet har omfattet stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger, samt en vurdering af den anvendte regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn, som bestyrelsen har udøvet. Endvidere er der foretaget en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af klubbens aktiviteter. Herning, den 30. januar 2015 Rasmus Ørskov Intern revisor, cand.merc.aud.

7 6 BESTYRELSESBERETNING Administration mv. af Anders Husted Madsen 2014 har været en god sæson for Herning Svæveflyveklub. Det har endnu engang været en sæson med masser af aktivitet, men det har også været en sæson, hvor vi har skulle arbejde på at nå vores mål, og det har vist at der skal arbejdes hårdt på at blive ved med at udvikle klubben. Sæsonen 2014 har været en sæson, som har budt på både sorger og glæder. I 2014 har vi desværre haft den sorg, at to af klubbens mangeårige medlemmer er gået bort. Jens Kampmann døde i foråret efter kort tids sygdom, og Bent Kristensen døde i efteråret efter en lang, sej og ulige kamp mod kræft. Begge havde været medlemmer af klubben i mange år, og været aktive på mange områder som instruktører, vintervedligeholdelse og for Bent Kristensen s vedkommende også som formand. Vi har savnet dem i klubben i den forgangne sæson, og vi vil savne dem fremover. De vil altid stå for os, der har kendt dem, som nogle gode klubkammerater med gode værdier og holdninger. I sæsonen 2013 oplevede vi for første gang en nettotilgang af nye medlemmer. Det har vi ikke kunnet leve helt op til i Vi er således 4 medlemmer færre ved årsskiftet 2014/2015 end ved forrige årsskifte, hvor vi var 81 medlemmer. Statistik er en vanskelige størrelse. Dansk Idrætsforbund opgør antallet af medlemmer, som det antal medlemmer, der har været medlem i en klub i mindst 3 måneder. Gør vi vores medlemstal op på den måde, så har vi faktisk været 84 medlemmer i klubben, og det er ret godt. Det viser, at der kommer nye medlemmer til. Kodeordet for at blive flere medlemmer på sigt er derfor fastholdelse, som der fortsat skal arbejdes rigtigt meget med. I sæsonen 2014 har vi som noget nyt indført PFT medlemsskaber, og vi har haft tidligere medlemmer, som har benyttet sig af tilbuddet. Håbet er, at ved at disse tidligere medlemmer kan bevare deres certifikatrettigheder, på et tidspunkt begynder at flyve igen, fordi de så ikke skal starte forfra med teori og skoling. Det er ikke sikkert, det på den korte bane giver gevinst, men gør vi det ikke er vi i bestyrelsen ret sikre på, at vi slet ikke ser disse medlemmer igen. Vi har i år holdt to åbne hus arrangementer. Et arrangement en aften, hvor vi inviterede til informationsaften og et egentligt åbent hus arrangement. Informationsaftenen resulterede i to nye medlemmer. Åbent hus arrangementet havde Morten Fyrstenborg som primus motor. Han skal have stor tak for planlægningen af arrangementet. Der mødte en del interesserede mennesker op om de også på et tidspunkt begynder at flyve kan vi kun håbe på. Måske er der sået et lille spirende flyver-frø. Fra bestyrelsen har Steen Lomborg og Anders Husted Madsen deltaget i svæveflyvekonferencen, som bliver arrangeret hvert år af DSvU. Igen i år var der udenlandske oplægsholdere. Denne gang fra Norge. Vi deltog også sidste år. Der bliver sagt og skrevet meget om, at svæveflyvning er i krise, men det der går igen i beretningerne fra det store udland er, at de klubber der er veldrevede er dem, der klarer sig bedst. Jeg er ikke i tvivl om, at Herning Svæveflyveklub er en veldrevet klub. Det skal den blive ved med at være. Der skal lyde en kæmpe stor tak til de medlemmer, der bidrager rigtig meget til klubbens drift. Jeg håber, at de medlemmer, der ikke har mulighed for at bidrage så meget, påskønner det kæmpe arbejde, som mange medlemmer lægger i klubben, og at de når tiden er til det selv begynder at lægge mange frivillige timer i klubben. Klubbladet Kontakt er som i de foregående mange år blevet bestyret af Ole Korsholm. Et arbejde han gør fantastisk godt. Dog skal det nævnes, at han jo blot er redaktør, og derfor helt afhængig af de artikler, referater mv., der bliver sendt til ham. Det har derfor også være glædeligt i år at kunne se, at der er flere medlemmer, der har bidraget til at sende ham artikler. Det er med til at gøre bladet læsevenligt og spændende. Vi har brugt rigtigt mange penge på at sende klubbladet ud, og i sæsonen 2014 er vi holdt med at trykke bladet. Til gengæld bliver det sendt ud via vores hjemmeside til alle klubbens medlemmer, og de som abonnerer på bladet via hjemmesiden.

8 7 BESTYRELSESBERETNING I 2014 har vi på IT siden haft en rigtig velfungerende hjemmeside. Efter at 2013 var et år, hvor der var store problemer med hjemmesiden, så har siden fungere fantastisk godt i år. Henover de sidste måneder i 2014 er vores hjemmeside ligeså stille blevet flyttet over på den sidste nye version af det system, der styrer hjemmesiden. Der kan være enkelte små ting, der skal rettes til. I givet fald skal vores webmaster, Mogens Jensen kontaktes. Mogens skal have en fortsat kæmpe tak for det store stykke arbejde, han laver med hjemmesiden. Den er topprofessionel at se på, og rigtig mange kigger misundeligt på vores hjemmeside. Der er ikke tvivl om, at det også er god PR for klubben. Klubben skal fortsætte med at have fokus på fastholdelse og rekruttering samt en fortsat god økonomi. Vi skal fortsætte det gode samarbejde med andre klubber på Herning Flyveplads og Herning Flyveplads S/I, Endelig skal Herning Kommune og ikke mindst Idrætsrådet i Herning Kommune takkes for et godt samarbejde i det forløbne år, ligesom ikke mindst at jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretning for stræk-, junior og konkurrenceudvalg Spring Cup 2014 havde det svært i forhold til tidligere år, og det endte med meget få flyvedage. Alligevel var der fuldt hus i forhold til tilmeldingerne. Herning Svæveflyveklub var igen i år pænt repræsenteret ved året DM på Svæveflyvecenter Arnborg, men desværre deltog ingen klubfly. Der var dog tilmeldt to klubfly, men begge piloter blev med kort varsel arbejdsramt. Endnu en gang kunne vi fejre et mesterskab til Arne Boye-Møller. De andre Herning piloter var også godt repræsenteret i toppen, og mange på podiet. Sommerlejren der vanligvis afholdes i uge 29 på Skinderholm blev flyttet til Lüsse ved Berlin. Tre klubfly og et hav af privatejede fly fra flere forskellige klubber deltog, og det er mit indtryk at de havde en god tur. En del af flyene krydsede endda landegrænser. Der var en arbejdsgruppe bag turen, som har gjort et stort stykke arbejde, som de skal have ros for. Måske bliver en udenlandstur en årlig tradition? I uge var Danmark velsignet med utrolig godt vejr, hvor flere medlemmer fløj mange timer fra Skinderholm selvom, at mange var i Lüsse. I år var Herning Svæveflyveklub repræsenteret ved VM i Räyskälä i Finland, hvor Thomas Laugesen debuterede ved et internationalt mesterskab. Rasmus Ørskov deltog også og fik en dagssejr, og sluttede på en samlet 3. plads. Ved VM i Polen var klubben repræsenteret ved Mogens Hoelgaard og Arne Boye-Møller. Her blev alle piloter udfordret på vejret. Ved årets Sun Air Cup på Arnborg deltog Thomas Bach Madsen i VD. Her viste Thomas Bach Madsen rigtig gode tanker, og havde en rigtig god oplevelse! Én dag efter Sun Air Cup var slut drog Thomas Grove afsted til Ålleberg med VD for at deltage ved de Nordiske Juniormesterskaber sammen med fire andre danske juniorer. Konkurrencen var præget af dårligt vejr, flyvedage med minimalt vejr i ukendt terræn. Thomas endte på en samlet 4. plads. I august måned blev der afholdt kvinde for-vm på Arnborg, hvor Christin deltog i TI. Vejret var mildest talt ræderligt, og det blev til én flyvedag hvor alle landede ude. I december måned var Rasmus Ørskov i Tocumwal, hvor han fløj Arcus M. Det lykkedes Rasmus at slå en danmarksrekord, men samtidig fløj han også en 500 km FAI, og fik dermed et par diamanter! På årets sidste flyvedag blev TG testet med klubbens nye variometer/gps, LX S80. S80 eren bliver monteret i klubbens fly til sæsonstart Vi skal altså til at lære et nyt instrument at kende. Det gode er heldigvis, at menuen har samme opsætning som i andre LX instrumenter. I sæson 2014 har klubben fået to unge elever, Emil og Niklas. Dem skal vi passe godt på og give dem gode muligheder for udvikling. Det er vigtigt at de føler sig hjemme i klubben. Unge medlemmer er en del af klubbens fremtid.

9 8 BESTYRELSESBERETNING Ved lodtrækningen til konkurrencer i 2015 er der blevet taget fly til Spring Cup, DM på Arnborg hvor rigtig mange klubfly skal afsted for første gang i mange år. Derudover er der også fly, som skal afsted til Sun Air Cup. Der er lagt op til en sæson med megen aktivitet, som forhåbentlig resulterer i mange timer. I den kommende sæson er der en række tiltag, som skal hjælpe piloter som har svært ved at tæmme termikken eller glide væk fra den berømte flagstang. Kort sagt er det her man får tips og tricks. Det er et iniativ som jeg håber, at mange vil benytte. TMG Endnu et år er gået med masser af god flyvning på ZS, og flyet har vist sig mekanisk stabilt i det forgangne år. FLARM er blevet monteret, hvilket er endnu et plus på sikkerhedssiden. Batteriet, som flyet blev født med, viste tydelige alderdomstegn i november måned, og det er nu skiftet til et nyt og frisk batteri. Mange af vores piloter har haft gode ture i ZS i det forgangne år, både som lokalflyvning, men også rundt i det ganske land. Desværre blev den store ferietur sydover aflyst i sidste øjeblik, da følgeflyene fra Skinderholm og Silkeborg fik tekniske problemer. Derudover har vi færdiguddannet 1.5 (halvanden) TMG pilot fra Sønderjysk Flyve-klub på ZS, samt brugt flyet i forb. med flyslæb til spindøvelser af kommende svæveflyvepiloter fra Silkeborg, Viborg samt Sønderjysk Flyveklub. I eget regi er følgende piloter omskolet, blevet brushet up eller er i gang med omskoling på flyet Kennet Nielsen Bertel Spejlborg Morten Fyrstenborg Svend Aage Laursen Svend Kristian Jensen Peter Michael Lorentzen Arne Boye-Møller og én af de nuværende S-elever viser også interesse for at blive omskolet på TMG, så snart S- certifikatet er i hus. Personligt synes jeg, det er godt at være alsidig i sin flyvning, og bakker HSvK medlemmerne fuldt op, når de ønsker at flyve både motor samt svæveflyvning. Det er sådanne piloter, der giver et stærkt sammenhold og ikke mindst en stærk klub! Vi er rigtig heldig stillet at 2 af klubbens svæveflyvere og materielkontrol-lanter, Nick Skjødt Hansen og Jørgen Ø. Jørgensen, bruger rigtig mange timer af deres fritid, på at holde ZS flyvende. På klubbens og brugernes vegne, skal hermed lyde en stor TAK for hjælpen til både Jørgen og Nick. Der er dog ikke kun positive ting at berette, men desværre også negative ting. Ud over den materieltekniske side, er der også en masse små lavpraktisk ting som løbende skal løses. Det være sig afhentning af benzin (Morten Fyrstenborg er sikkerhedsuddannet og har været flinkt til at stå for genopfyldning af tankvognen) MF briefer gerne andre medlemmer, så de fuldt lovligt må hente ca. 300 liter benzin ad gangen. Hangaren, hvor flyet står parkeret skal løbende vedligeholdes og rengøres. Steen Lomborg Andersen og Helmuth Egsgaard Nielsen har udbedret stormskaderne fra 2013/2014, og Bjarne Sørensen har givet hangaren en stor rengøringstur. Når det er sagt, kniber det gevaldigt med at få folk motiveret til de lavpraktiske ting i årets løb. Jeg håber det er et forbigående fænomen, og at brugerne af ZS også ved hvor flyet står parkeret når de ikke selv skal ud og flyve på det. Vi må og kan ikke forvente at andre udfører arbejdet for os!

10 9 BESTYRELSESBERETNING Året har totalt set bragt 202,60 timer og 676 starter. Til sammenligning en opsummering af de forgangne år: ,6 timer 676 starter ,8 timer 965 starter ,5 timer 518 starter ,5 timer 267 starter ,0 timer 554 starter ,3 timer 395 starter ,3 timer 314 starter Som vi tydeligt kan se, er timetallet faldende. Hvad det skyldes er entydigt svært at slå fast, men én faktor kan være den høje timepris. Jeg har været ude og prøve en UL (Vampire) se KONTAKT juli/august, og Christin Nielsen har også prøvefløjet samme fly (KONTAKT november). Måske er det den vej, vi skal gå i klubben? Tænk over det og prøv eventuelt en UL i den kommende sæson. Beretning for flyvevirksomheden solo elever og 2 udstedelse af lokalflyvningstilladelse. 5 tilmeldte til teoriundervisningen i januar måned og her for tilmelding. Indledt samarbejder med klubberne Viborg og Silkeborg omkring teoriundervisning. Tilgang af 2 nye elever i 2014 og skoling har foregået tilfredsstillende, men desværre med få elever. Vores unikke skolekoncept kræver mindst 5 elever om året. Et fokusområde for bestyrelsen, at sikrer en større tilgang af elever. Instruktørgruppen har fortsat fokus på fastholdelse af S-piloter og har besluttet i 2014, at der fremadrettet skal der mere fokus på elever under grundskoling. Konceptet er, at eleverne får tildelt en instruktør, som skal afholde løbende samtaler med særlig fokus på mål, udvikling, ønsker og krav. Resultat, at vi på et tidlig tidspunkt, får eleven ind på rette svæveflyvespor. Og for nyuddannet S-piloter fastholdes konceptet i samarbejde med strækudvalget. Assistance til naboklubber er øget, således at der nu er udarbejdet et koncept, med oplysning om hvad vi hjælper med og prisen. Vi har hjulpet med spindøvelse, omskoling til flyslæb og skoling på TMG. Et initiativ vi gerne ser øget i fremtiden, således at Herning Svæveflyveklub er aktiv medspiller i, at S- piloter på landsplan fastholdes. Sprogtest for BEG er nu afsluttet. De sidste 9 deltagere fra klubben bestod med et flot resultat. BEG undervisning, med 3 deltagere som skal til eksamen i januar TMG gundskoling har ikke været aktiv Forlængelse af nuværende S-certifikatordning i 2 år giver mulighed bør genovervejes om dette initiativ bør genoptages. LAPL/S ( ny svæveflyveuddannelse) er udskudt til endelig implementering i Dette betyder, at vi fortsætter med nuværende regelsæt i PFT aften den 5/3. Igen en stor succes med mange deltagere. Vi havde denne gang selv udfærdiget spørgsmålene. Sæsonstart med implementering af Oudie og FLARM. En tak til Bjarne Sørensen som forestod undervisning. Oudie er blevet velmodtaget i klubben ikke mindst under flyvninger i Tyskland med alle restriktionsområder. Desværre er Transponder ikke været anvendt til flyvninger igennem Billund.

11 10 BESTYRELSESBERETNING Igen et år med høj flyvesikkerhed og uden uheld. Dette skyldes instruktørenes høje fokus på emnet og ikke mindst, at alle medlemmer føler et stort ansvar for at flyve sikker og efterleve klubbens regler. I juli måned udstedte Unionen en anbefaling om, at der ikke længere blev anvendt turbo efter spilstart. En anbefaling vi ikke fulgte, da flyvesikkerhed ikke fremmes ved forbud, men ved målrettet uddannelse. I forbindelse med tilbagemelding fra den årlige kontrolbesøg af Unionen, er vores fremgangsmåde efterfølgende blevet accepteret af Unionen som derudover har rost klubben som en meget velorganiseret klub. Velkommen til 2 nye HI Bjarne Sørensen og Anders Møller Petersen. Og et stort tillykke til nye FI er Jonas Wad, Kennet Nielsen og Jørgen Jørgensen. PR udvalget af Kennet Nielsen I 2014 har PR udvalget stået for udstilling af TG under flyshowet i Karup. Arrangementet blev udført i samarbejde med svæveflyveklubberne i Viborg og Silkeborg. Da vi var 3 klubber repræsenteret, var vi enige om at vi ikke ville stjæle medlemmer, men yde en god og sober orientering om svæveflyvning i Danmark. Vi tilbød folk med interesse prøveture i de respektive klubber til en særlig flyveshow Karup pris. Mig bekendt gav det desværre ikke bonus så dette er ikke måden at få nye medlemmer på. Så på den korte bane gav det ikke noget omvendt har vi været ude og vise hvem vi er til en masse mennesker, og måske nogen af dem en dag overvejer at prøve svæveflyvning? Nu ved de så at vi er der! Ellers var det en sjov men laaaaang dag vi havde i Karup. Vi havde også udstillet VN og PM i Ikast. Der var Open by Night og vi havde fået lov til at udstille på torvet i det gode sensommervejr. Rammerne var i og for sig rigtig gode, men det var som om at Ikastgenserne (eller hvad man nu hedder i Ikast) ikke rigtig havde opdaget at der var åbent i alle butikker lige den fredag eftermiddag/aften Der var ikke ret mange mennesker, hverken i gågaden eller på torvet, så noget må have smuttet for arrangørerne Lidt underligt men igen havde os der viste Herning Svæveflyveklub frem ude på torvet en hyggelig eftermiddag/aften. Normalt havde vi også en svæveflyver udstillet i Herning centeret i uge 7. Dette valgte vi ikke at gøre i 2014 da det er et ret stort arbejde at få hejst flyet op i loftet. Erfaring fra de tidligere år har da også været at det ikke har givet videre omtale eller medlemmer til klubben. Heldigvis blev der så via Per og Morten improviseret en hurtig åben hus dag. Jeg var ikke selv til stede, men har ladet mig fortælle at der kom mange forbi og der vist også kom folk forbi der gerne ville lære at flyve ved os! Så jeg vil tro at det er den retning vi skal arbejde videre for at få nye medlemmer! Det var et rigtig godt stykke arbejde der blev lavet på dagen! Kaffe og kage til de fremmødte osv. Morten havde fået produceret en ægte selfie på et banner ude ved hovedvejen så det må være noget der kan bruges fremadrettet i PR øjemed. Der har i 2014 været sendt div. artikler til dagspresse og lokalaviser omkring de mange mesterskaber som klubbens medlemmer med stor succes har deltaget i. Desværre har der ikke været videre omtale af det fremsendte i aviserne. Jeg tror der er en vis sammenhæng i om man køber sig annonce plads i avisen, hvis artiklen skal bringes i avisen PR omfatter jo også vores fine klubblad Kontakt, som Ole Korsholm flittigt gennem rigtig mange år har stået for at producere blev året hvor det sidste blad gik i trykken. Fremadrettet laves bladet som et elektronisk medie, der kan ses på computer mv. Det kan være en ulempe for nogen, at man ikke så i gamle dage kan tage det seneste blad med i seng og få lidt natlæsning inden sovetid. Omvendt giver det mulighed for at nå en større læserskare nemt og billigt. Målinger på hjemmesiden viste da også at bladet hentes flittigt af mange læsere. Så en stor tak til Ole for det store flotte arbejde han lægger i bladet! Husk også at sende dine historier og billeder til Ole så der er indhold til bladet!!!

12 11 BESTYRELSESBERETNING Beretning om matreriel af Steen Lomborg Andersen Værksted Værkstedsleder: Knud Møller Andersen. Atter i år kan vi konstatere at ledelsen af værkstedet har været yderst kompetent. Materielkontrollanter: Dan Møller Andesen, Jeppe Sørensen, Jørgen Jørgensen, Nick Skjødt Hansen og Peter Fischer Jensen. Dan Møller Andersen har ønsket at stoppe som aktiv svæveflyver og materielkontrollant. I forbindelse med Dans afgang har Dan tilbudt at oplære materielkontrollanterne i motorvedligehold af Solo hjemhentningsmotorer. Et legendarisk godt håndelag og en stor viden om materiellet karakteriserer Dan. Stort tak til Dan for et mangeårigt virke i HSVK. Der arbejdes på at finde nye materielkontrollanter. Materielkontrollanternes ledelse af ARC, syn, rådgivning, vedligehold og reparationer har forløbet meget fint. Materiel holdledere: Arne Baunsgaard (forfang mm), Bjarne Sørensen (29), Brian Sørensen (wirehentere), Børge Johansen (wirestyr og sakse), Finn Mielec (VD), Henning Henriksen (BUS, Elvira og karosseri på Dytten), Kennet Nielsen (vogne), Kenneth Petersen (ZS), Kristian Hansen (VY), Kurt Thybo (VK), Leo Lassen (X9 samt traktor, golfvogn og græsklipper), Mogens Jensen (VN), Niels Folmer Clausen (TG), Thomas Grove (PM), Thomas Laugesen (MN). Medlemmerne skal vide at det karakteriserer holdlederne at de alle uden tøven og nærmest som en selvfølge har påtaget sig dette vigtige arbejde. TAK! Private flyejere: Der opererer 10 privat ejede fly fra HSvK. En meget stor tak til private flyejere for meget fin koordinering og overholdelse af tidsplanen for ARC, vedligeholdsarbejde og syn. Værkstedhangaren var forbilledligt ryddet ultimo december. Audit: Værkstedet havde 7. november 2014 besøg af DSvU s auditør. I skrivende stund foreligger der ikke en skriftlig rapport om udfaldet, men ifølge det overleverede udsagn fra auditøren blev forholdene fundet i orden. Værkstedet forventer en skriftlig tilbagemelding fra DSvU. Startmateriel Under året er der sket mindre reparationer på et velfungerende startmateriel. Et enkelt uheld med Dytten gav et par buler og en knust bagrude. Kendetegnende for Henning Henriksens entusiasme lykkedes det Henning, i oplandets autoværksteder, at finde et hold af automekanikere og autolakerere, som mod en mindre modydelse i form at gæsteflyvninger har bragt Dytten i meget fin stand igen. Oldtimer spillet V8 fik med kort varsel en overhaling således det kunne stå klart til udlejning til VGC- Rally på Arnborg. Tak til Henning Henriksen, Leo Lassen, Knud Møller Andersen, Børge Johansen og Dan Møller Andersen for med kort varsel at forbedre, reparere, justere, klargøre og syne spillet. Henning Henriksens sporsans for reservedele ledte til at klubben nu råder over en reservemotor inkl. gearkasse til wirehenterne. Godt gået!

13 12 BESTYRELSESBERETNING Flyflåden Under året har HSvK uændret ejet 10 fly: ASK23b OT-XMN MN ASK21 OY-XVY VY TwinIII acro OY-XTG TG Discus b OY-XOK X9 Discus b OY-XPM PM Discus 2b OY-XVD VD ASG29E OY-XVO 29 Duodiscus OY-XVK VK Duodiscus T OY-XVN VN Super Dimona TTC115 OY-XZS ZS Den ene vingetip-lås i 29 knækkede i forbindelse med nedmonteringen ved sæsonafslutning. Enkelte medlemmer havde forudset at det måtte ske. Havde det sket efter en udelanding ville det have fået svære følger for hjemhentningen. Måden låsen gik i baglås på gjorde adskillelsen yderst vanskelig. Materielkontrollant Jeppe Sørensen udtænke løsningen og har repareret skaden samt forebyggende også udskiftet låsen i den anden vinge. Begge låse går nu meget fint. Der skal laves piktogrammer eller lignende som ved låsene tydeliggør proceduren ved låsning. To andre lidt større skader eller slid sendes til DanGlide for reparation. Det drejer sig om en gammel skade på ZS haleplan og slør i vingetipperne på VD. Reparationerne er aftalt udført inden sæsonstart Flyflådens udnyttelse i faldende orden: ZS, VY, 29, VD, VN, PM, VK, TG, X9, MN. Firs procent af flyvetidsudtaget ligger med god tilnærmelse i to groft set i to veldefinerede områder på timer og timer. De sidste 20% fordeler sig i to ekstremer: knap 200 timer og timer timer: ZS timer: VY, VN, 29, VD timer: VK, TG, PM, X timer: MN Under året har bestyrelsen haft høj opmærksomhed på materiellets udnyttelse og haft drøftelser om tilpasninger. Efterårets medlemsmøde tilkendegav tilslutning til salg af MN og VK samt køb af Duodiscus XLT. Bestyrelsesmedlemmerne Kenneth Petersen og Thomas Grove har varetaget annoncering og kontakt med potentielle købere. Ved redaktionens deadline var flyene endnu ikke solgt. Avionik Team: Michael Jensen, Claus Jensen og Knud Møller Andersen Transponder ASG29E 29 og Duodiscus T VN fik monteret transponder. Kollisionsadvarselsinstrumenter Avionic teamet havde ved sæsonstart sørget for installation af FLARM ved samtlige sæder. Navigation Avionic teamet installerede Oudie II samt FLARM ved alle sæder inden sæson start. Oudierne har generelt fungeret godt. Der viste sig behov for ekstra batteri i VY og MN, hvilket er effektueret. Variometre De længe ventede S80 instrumenter (S80D i bagsæder) ankom ved sæsonafslutningen. På sidste flyvedag blev S80/D instrumenterne afprøvet i Twin III acro, TG.

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB kontakt 9/2013 1 Kontakt November 2013 42. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB kontakt 7/2014 1 Kontakt September 2014 43. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB kontakt 3/2015 1 Kontakt Marts-april 2015 44. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 1 Kontakt Juli-august 2015 44. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

HERNING SVÆVEFLYVEKLUB kontakt 7/2013 1 Kontakt September 2013 42. Årgang HERNING SVÆVEFLYVEKLUB Skinderholmvej 7, 7400 Herning. Telefon 9714 1703 www.herningsvaeveflyveklub.dk Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Københavns Boldspil-Union

Københavns Boldspil-Union Københavns Boldspil-Union Årsberetning 2007 FORMANDENS BERETNING 2007 Henrik Ravnild KBU er arealmæssigt den mindste lokalunion, men aktivitetsmæssigt er vi langt fremme i skoen til trods for elendige

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor:

ÅRSBERETNING. Hovedsponsor: 2013 ÅRSBERETNING Hovedsponsor: dansk golf unions partnere HOVEDSPONSOR CREATING WINNERS PARTNERE EKSKLUSIV EKSKLUSIV PARTNERE PARTNERE PARTNERE indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: side 1 2012 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor: Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN

REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN REGNSKAB BERETNING2012 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden 2012 blev året, hvor Vestegnens Brandvæsen byggede videre på det fundament, som blev grundlagt i 2011, hvor en række

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 13. REGNSKABSÅR

Læs mere

Beretning 2010. Fyns Familielandbrug

Beretning 2010. Fyns Familielandbrug Beretning 2010 Fyns Familielandbrug Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år v/formanden... 4 Familieudvalgets beretning v/lilly Jørgensen... 10 Deltidsudvalget

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Indbydelse til old-boys dag PFGs PR roadshow Takstregulativ 2004 Sommerlejren Bestyrelsesmøder Generalforsamling

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere