HERNING SVÆVEFLYVEKLUB ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING SVÆVEFLYVEKLUB ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr HERNING SVÆVEFLYVEKLUB ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling, den 7. februar 2015 Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger... 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... Den interne revisors erklæringer Bestyrelsesberetning Bestyrelsesberetning Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 2 KLUBOPLYSNINGER Klubben Herning Svæveflyveklub Skinderholmvej Herning CVR-nr.: Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Anders Husted Madsen, formand Kennet Nielsen, næstformand og PR Helmuth Egsgaard Nielsen, kasserer Per Kragsøe, flyvechef Steen Lomborg Andersen, materiel og fly Kenneth Petersen, sekretær Thomas Grove, plads og miljø Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark Herning Intern revision Rasmus Ørskov Mathildevej 24, 2. tv 2000 Frederiksberg Pengeinstitut Handelsbanken Østergade Herning

4 3 BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for Herning Svæveflyveklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herning, den 30. januar 2015 Bestyrelse: Anders Husted Madsen Formand Kennet Nielsen Næstformand og PR Helmuth Egsgaard Nielsen Kasserer Per Kragsøe Flyvechef Steen Lomborg Andersen Materiel og fly Kenneth Petersen Sekretær Thomas Grove Plads og miljø

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Herning Svæveflyveklub PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Herning Svæveflyveklub for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Der er for årsregnskabet 2014 ikke foretaget revision af de anførte budgettal for Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for klubbens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM BESTYRELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Herning, den 30. januar 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kirsten Østergaard Statsautoriseret revisor

6 5 DEN INTERNE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Herning Svæveflyveklub Jeg har revideret årsregnskabet for Herning Svæveflyveklub for regnskabsåret 1. januar december 2014 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Den interne revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med de danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen af årsregnskabet har omfattet stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger, samt en vurdering af den anvendte regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn, som bestyrelsen har udøvet. Endvidere er der foretaget en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af klubbens aktiviteter. Herning, den 30. januar 2015 Rasmus Ørskov Intern revisor, cand.merc.aud.

7 6 BESTYRELSESBERETNING Administration mv. af Anders Husted Madsen 2014 har været en god sæson for Herning Svæveflyveklub. Det har endnu engang været en sæson med masser af aktivitet, men det har også været en sæson, hvor vi har skulle arbejde på at nå vores mål, og det har vist at der skal arbejdes hårdt på at blive ved med at udvikle klubben. Sæsonen 2014 har været en sæson, som har budt på både sorger og glæder. I 2014 har vi desværre haft den sorg, at to af klubbens mangeårige medlemmer er gået bort. Jens Kampmann døde i foråret efter kort tids sygdom, og Bent Kristensen døde i efteråret efter en lang, sej og ulige kamp mod kræft. Begge havde været medlemmer af klubben i mange år, og været aktive på mange områder som instruktører, vintervedligeholdelse og for Bent Kristensen s vedkommende også som formand. Vi har savnet dem i klubben i den forgangne sæson, og vi vil savne dem fremover. De vil altid stå for os, der har kendt dem, som nogle gode klubkammerater med gode værdier og holdninger. I sæsonen 2013 oplevede vi for første gang en nettotilgang af nye medlemmer. Det har vi ikke kunnet leve helt op til i Vi er således 4 medlemmer færre ved årsskiftet 2014/2015 end ved forrige årsskifte, hvor vi var 81 medlemmer. Statistik er en vanskelige størrelse. Dansk Idrætsforbund opgør antallet af medlemmer, som det antal medlemmer, der har været medlem i en klub i mindst 3 måneder. Gør vi vores medlemstal op på den måde, så har vi faktisk været 84 medlemmer i klubben, og det er ret godt. Det viser, at der kommer nye medlemmer til. Kodeordet for at blive flere medlemmer på sigt er derfor fastholdelse, som der fortsat skal arbejdes rigtigt meget med. I sæsonen 2014 har vi som noget nyt indført PFT medlemsskaber, og vi har haft tidligere medlemmer, som har benyttet sig af tilbuddet. Håbet er, at ved at disse tidligere medlemmer kan bevare deres certifikatrettigheder, på et tidspunkt begynder at flyve igen, fordi de så ikke skal starte forfra med teori og skoling. Det er ikke sikkert, det på den korte bane giver gevinst, men gør vi det ikke er vi i bestyrelsen ret sikre på, at vi slet ikke ser disse medlemmer igen. Vi har i år holdt to åbne hus arrangementer. Et arrangement en aften, hvor vi inviterede til informationsaften og et egentligt åbent hus arrangement. Informationsaftenen resulterede i to nye medlemmer. Åbent hus arrangementet havde Morten Fyrstenborg som primus motor. Han skal have stor tak for planlægningen af arrangementet. Der mødte en del interesserede mennesker op om de også på et tidspunkt begynder at flyve kan vi kun håbe på. Måske er der sået et lille spirende flyver-frø. Fra bestyrelsen har Steen Lomborg og Anders Husted Madsen deltaget i svæveflyvekonferencen, som bliver arrangeret hvert år af DSvU. Igen i år var der udenlandske oplægsholdere. Denne gang fra Norge. Vi deltog også sidste år. Der bliver sagt og skrevet meget om, at svæveflyvning er i krise, men det der går igen i beretningerne fra det store udland er, at de klubber der er veldrevede er dem, der klarer sig bedst. Jeg er ikke i tvivl om, at Herning Svæveflyveklub er en veldrevet klub. Det skal den blive ved med at være. Der skal lyde en kæmpe stor tak til de medlemmer, der bidrager rigtig meget til klubbens drift. Jeg håber, at de medlemmer, der ikke har mulighed for at bidrage så meget, påskønner det kæmpe arbejde, som mange medlemmer lægger i klubben, og at de når tiden er til det selv begynder at lægge mange frivillige timer i klubben. Klubbladet Kontakt er som i de foregående mange år blevet bestyret af Ole Korsholm. Et arbejde han gør fantastisk godt. Dog skal det nævnes, at han jo blot er redaktør, og derfor helt afhængig af de artikler, referater mv., der bliver sendt til ham. Det har derfor også være glædeligt i år at kunne se, at der er flere medlemmer, der har bidraget til at sende ham artikler. Det er med til at gøre bladet læsevenligt og spændende. Vi har brugt rigtigt mange penge på at sende klubbladet ud, og i sæsonen 2014 er vi holdt med at trykke bladet. Til gengæld bliver det sendt ud via vores hjemmeside til alle klubbens medlemmer, og de som abonnerer på bladet via hjemmesiden.

8 7 BESTYRELSESBERETNING I 2014 har vi på IT siden haft en rigtig velfungerende hjemmeside. Efter at 2013 var et år, hvor der var store problemer med hjemmesiden, så har siden fungere fantastisk godt i år. Henover de sidste måneder i 2014 er vores hjemmeside ligeså stille blevet flyttet over på den sidste nye version af det system, der styrer hjemmesiden. Der kan være enkelte små ting, der skal rettes til. I givet fald skal vores webmaster, Mogens Jensen kontaktes. Mogens skal have en fortsat kæmpe tak for det store stykke arbejde, han laver med hjemmesiden. Den er topprofessionel at se på, og rigtig mange kigger misundeligt på vores hjemmeside. Der er ikke tvivl om, at det også er god PR for klubben. Klubben skal fortsætte med at have fokus på fastholdelse og rekruttering samt en fortsat god økonomi. Vi skal fortsætte det gode samarbejde med andre klubber på Herning Flyveplads og Herning Flyveplads S/I, Endelig skal Herning Kommune og ikke mindst Idrætsrådet i Herning Kommune takkes for et godt samarbejde i det forløbne år, ligesom ikke mindst at jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretning for stræk-, junior og konkurrenceudvalg Spring Cup 2014 havde det svært i forhold til tidligere år, og det endte med meget få flyvedage. Alligevel var der fuldt hus i forhold til tilmeldingerne. Herning Svæveflyveklub var igen i år pænt repræsenteret ved året DM på Svæveflyvecenter Arnborg, men desværre deltog ingen klubfly. Der var dog tilmeldt to klubfly, men begge piloter blev med kort varsel arbejdsramt. Endnu en gang kunne vi fejre et mesterskab til Arne Boye-Møller. De andre Herning piloter var også godt repræsenteret i toppen, og mange på podiet. Sommerlejren der vanligvis afholdes i uge 29 på Skinderholm blev flyttet til Lüsse ved Berlin. Tre klubfly og et hav af privatejede fly fra flere forskellige klubber deltog, og det er mit indtryk at de havde en god tur. En del af flyene krydsede endda landegrænser. Der var en arbejdsgruppe bag turen, som har gjort et stort stykke arbejde, som de skal have ros for. Måske bliver en udenlandstur en årlig tradition? I uge var Danmark velsignet med utrolig godt vejr, hvor flere medlemmer fløj mange timer fra Skinderholm selvom, at mange var i Lüsse. I år var Herning Svæveflyveklub repræsenteret ved VM i Räyskälä i Finland, hvor Thomas Laugesen debuterede ved et internationalt mesterskab. Rasmus Ørskov deltog også og fik en dagssejr, og sluttede på en samlet 3. plads. Ved VM i Polen var klubben repræsenteret ved Mogens Hoelgaard og Arne Boye-Møller. Her blev alle piloter udfordret på vejret. Ved årets Sun Air Cup på Arnborg deltog Thomas Bach Madsen i VD. Her viste Thomas Bach Madsen rigtig gode tanker, og havde en rigtig god oplevelse! Én dag efter Sun Air Cup var slut drog Thomas Grove afsted til Ålleberg med VD for at deltage ved de Nordiske Juniormesterskaber sammen med fire andre danske juniorer. Konkurrencen var præget af dårligt vejr, flyvedage med minimalt vejr i ukendt terræn. Thomas endte på en samlet 4. plads. I august måned blev der afholdt kvinde for-vm på Arnborg, hvor Christin deltog i TI. Vejret var mildest talt ræderligt, og det blev til én flyvedag hvor alle landede ude. I december måned var Rasmus Ørskov i Tocumwal, hvor han fløj Arcus M. Det lykkedes Rasmus at slå en danmarksrekord, men samtidig fløj han også en 500 km FAI, og fik dermed et par diamanter! På årets sidste flyvedag blev TG testet med klubbens nye variometer/gps, LX S80. S80 eren bliver monteret i klubbens fly til sæsonstart Vi skal altså til at lære et nyt instrument at kende. Det gode er heldigvis, at menuen har samme opsætning som i andre LX instrumenter. I sæson 2014 har klubben fået to unge elever, Emil og Niklas. Dem skal vi passe godt på og give dem gode muligheder for udvikling. Det er vigtigt at de føler sig hjemme i klubben. Unge medlemmer er en del af klubbens fremtid.

9 8 BESTYRELSESBERETNING Ved lodtrækningen til konkurrencer i 2015 er der blevet taget fly til Spring Cup, DM på Arnborg hvor rigtig mange klubfly skal afsted for første gang i mange år. Derudover er der også fly, som skal afsted til Sun Air Cup. Der er lagt op til en sæson med megen aktivitet, som forhåbentlig resulterer i mange timer. I den kommende sæson er der en række tiltag, som skal hjælpe piloter som har svært ved at tæmme termikken eller glide væk fra den berømte flagstang. Kort sagt er det her man får tips og tricks. Det er et iniativ som jeg håber, at mange vil benytte. TMG Endnu et år er gået med masser af god flyvning på ZS, og flyet har vist sig mekanisk stabilt i det forgangne år. FLARM er blevet monteret, hvilket er endnu et plus på sikkerhedssiden. Batteriet, som flyet blev født med, viste tydelige alderdomstegn i november måned, og det er nu skiftet til et nyt og frisk batteri. Mange af vores piloter har haft gode ture i ZS i det forgangne år, både som lokalflyvning, men også rundt i det ganske land. Desværre blev den store ferietur sydover aflyst i sidste øjeblik, da følgeflyene fra Skinderholm og Silkeborg fik tekniske problemer. Derudover har vi færdiguddannet 1.5 (halvanden) TMG pilot fra Sønderjysk Flyve-klub på ZS, samt brugt flyet i forb. med flyslæb til spindøvelser af kommende svæveflyvepiloter fra Silkeborg, Viborg samt Sønderjysk Flyveklub. I eget regi er følgende piloter omskolet, blevet brushet up eller er i gang med omskoling på flyet Kennet Nielsen Bertel Spejlborg Morten Fyrstenborg Svend Aage Laursen Svend Kristian Jensen Peter Michael Lorentzen Arne Boye-Møller og én af de nuværende S-elever viser også interesse for at blive omskolet på TMG, så snart S- certifikatet er i hus. Personligt synes jeg, det er godt at være alsidig i sin flyvning, og bakker HSvK medlemmerne fuldt op, når de ønsker at flyve både motor samt svæveflyvning. Det er sådanne piloter, der giver et stærkt sammenhold og ikke mindst en stærk klub! Vi er rigtig heldig stillet at 2 af klubbens svæveflyvere og materielkontrol-lanter, Nick Skjødt Hansen og Jørgen Ø. Jørgensen, bruger rigtig mange timer af deres fritid, på at holde ZS flyvende. På klubbens og brugernes vegne, skal hermed lyde en stor TAK for hjælpen til både Jørgen og Nick. Der er dog ikke kun positive ting at berette, men desværre også negative ting. Ud over den materieltekniske side, er der også en masse små lavpraktisk ting som løbende skal løses. Det være sig afhentning af benzin (Morten Fyrstenborg er sikkerhedsuddannet og har været flinkt til at stå for genopfyldning af tankvognen) MF briefer gerne andre medlemmer, så de fuldt lovligt må hente ca. 300 liter benzin ad gangen. Hangaren, hvor flyet står parkeret skal løbende vedligeholdes og rengøres. Steen Lomborg Andersen og Helmuth Egsgaard Nielsen har udbedret stormskaderne fra 2013/2014, og Bjarne Sørensen har givet hangaren en stor rengøringstur. Når det er sagt, kniber det gevaldigt med at få folk motiveret til de lavpraktiske ting i årets løb. Jeg håber det er et forbigående fænomen, og at brugerne af ZS også ved hvor flyet står parkeret når de ikke selv skal ud og flyve på det. Vi må og kan ikke forvente at andre udfører arbejdet for os!

10 9 BESTYRELSESBERETNING Året har totalt set bragt 202,60 timer og 676 starter. Til sammenligning en opsummering af de forgangne år: ,6 timer 676 starter ,8 timer 965 starter ,5 timer 518 starter ,5 timer 267 starter ,0 timer 554 starter ,3 timer 395 starter ,3 timer 314 starter Som vi tydeligt kan se, er timetallet faldende. Hvad det skyldes er entydigt svært at slå fast, men én faktor kan være den høje timepris. Jeg har været ude og prøve en UL (Vampire) se KONTAKT juli/august, og Christin Nielsen har også prøvefløjet samme fly (KONTAKT november). Måske er det den vej, vi skal gå i klubben? Tænk over det og prøv eventuelt en UL i den kommende sæson. Beretning for flyvevirksomheden solo elever og 2 udstedelse af lokalflyvningstilladelse. 5 tilmeldte til teoriundervisningen i januar måned og her for tilmelding. Indledt samarbejder med klubberne Viborg og Silkeborg omkring teoriundervisning. Tilgang af 2 nye elever i 2014 og skoling har foregået tilfredsstillende, men desværre med få elever. Vores unikke skolekoncept kræver mindst 5 elever om året. Et fokusområde for bestyrelsen, at sikrer en større tilgang af elever. Instruktørgruppen har fortsat fokus på fastholdelse af S-piloter og har besluttet i 2014, at der fremadrettet skal der mere fokus på elever under grundskoling. Konceptet er, at eleverne får tildelt en instruktør, som skal afholde løbende samtaler med særlig fokus på mål, udvikling, ønsker og krav. Resultat, at vi på et tidlig tidspunkt, får eleven ind på rette svæveflyvespor. Og for nyuddannet S-piloter fastholdes konceptet i samarbejde med strækudvalget. Assistance til naboklubber er øget, således at der nu er udarbejdet et koncept, med oplysning om hvad vi hjælper med og prisen. Vi har hjulpet med spindøvelse, omskoling til flyslæb og skoling på TMG. Et initiativ vi gerne ser øget i fremtiden, således at Herning Svæveflyveklub er aktiv medspiller i, at S- piloter på landsplan fastholdes. Sprogtest for BEG er nu afsluttet. De sidste 9 deltagere fra klubben bestod med et flot resultat. BEG undervisning, med 3 deltagere som skal til eksamen i januar TMG gundskoling har ikke været aktiv Forlængelse af nuværende S-certifikatordning i 2 år giver mulighed bør genovervejes om dette initiativ bør genoptages. LAPL/S ( ny svæveflyveuddannelse) er udskudt til endelig implementering i Dette betyder, at vi fortsætter med nuværende regelsæt i PFT aften den 5/3. Igen en stor succes med mange deltagere. Vi havde denne gang selv udfærdiget spørgsmålene. Sæsonstart med implementering af Oudie og FLARM. En tak til Bjarne Sørensen som forestod undervisning. Oudie er blevet velmodtaget i klubben ikke mindst under flyvninger i Tyskland med alle restriktionsområder. Desværre er Transponder ikke været anvendt til flyvninger igennem Billund.

11 10 BESTYRELSESBERETNING Igen et år med høj flyvesikkerhed og uden uheld. Dette skyldes instruktørenes høje fokus på emnet og ikke mindst, at alle medlemmer føler et stort ansvar for at flyve sikker og efterleve klubbens regler. I juli måned udstedte Unionen en anbefaling om, at der ikke længere blev anvendt turbo efter spilstart. En anbefaling vi ikke fulgte, da flyvesikkerhed ikke fremmes ved forbud, men ved målrettet uddannelse. I forbindelse med tilbagemelding fra den årlige kontrolbesøg af Unionen, er vores fremgangsmåde efterfølgende blevet accepteret af Unionen som derudover har rost klubben som en meget velorganiseret klub. Velkommen til 2 nye HI Bjarne Sørensen og Anders Møller Petersen. Og et stort tillykke til nye FI er Jonas Wad, Kennet Nielsen og Jørgen Jørgensen. PR udvalget af Kennet Nielsen I 2014 har PR udvalget stået for udstilling af TG under flyshowet i Karup. Arrangementet blev udført i samarbejde med svæveflyveklubberne i Viborg og Silkeborg. Da vi var 3 klubber repræsenteret, var vi enige om at vi ikke ville stjæle medlemmer, men yde en god og sober orientering om svæveflyvning i Danmark. Vi tilbød folk med interesse prøveture i de respektive klubber til en særlig flyveshow Karup pris. Mig bekendt gav det desværre ikke bonus så dette er ikke måden at få nye medlemmer på. Så på den korte bane gav det ikke noget omvendt har vi været ude og vise hvem vi er til en masse mennesker, og måske nogen af dem en dag overvejer at prøve svæveflyvning? Nu ved de så at vi er der! Ellers var det en sjov men laaaaang dag vi havde i Karup. Vi havde også udstillet VN og PM i Ikast. Der var Open by Night og vi havde fået lov til at udstille på torvet i det gode sensommervejr. Rammerne var i og for sig rigtig gode, men det var som om at Ikastgenserne (eller hvad man nu hedder i Ikast) ikke rigtig havde opdaget at der var åbent i alle butikker lige den fredag eftermiddag/aften Der var ikke ret mange mennesker, hverken i gågaden eller på torvet, så noget må have smuttet for arrangørerne Lidt underligt men igen havde os der viste Herning Svæveflyveklub frem ude på torvet en hyggelig eftermiddag/aften. Normalt havde vi også en svæveflyver udstillet i Herning centeret i uge 7. Dette valgte vi ikke at gøre i 2014 da det er et ret stort arbejde at få hejst flyet op i loftet. Erfaring fra de tidligere år har da også været at det ikke har givet videre omtale eller medlemmer til klubben. Heldigvis blev der så via Per og Morten improviseret en hurtig åben hus dag. Jeg var ikke selv til stede, men har ladet mig fortælle at der kom mange forbi og der vist også kom folk forbi der gerne ville lære at flyve ved os! Så jeg vil tro at det er den retning vi skal arbejde videre for at få nye medlemmer! Det var et rigtig godt stykke arbejde der blev lavet på dagen! Kaffe og kage til de fremmødte osv. Morten havde fået produceret en ægte selfie på et banner ude ved hovedvejen så det må være noget der kan bruges fremadrettet i PR øjemed. Der har i 2014 været sendt div. artikler til dagspresse og lokalaviser omkring de mange mesterskaber som klubbens medlemmer med stor succes har deltaget i. Desværre har der ikke været videre omtale af det fremsendte i aviserne. Jeg tror der er en vis sammenhæng i om man køber sig annonce plads i avisen, hvis artiklen skal bringes i avisen PR omfatter jo også vores fine klubblad Kontakt, som Ole Korsholm flittigt gennem rigtig mange år har stået for at producere blev året hvor det sidste blad gik i trykken. Fremadrettet laves bladet som et elektronisk medie, der kan ses på computer mv. Det kan være en ulempe for nogen, at man ikke så i gamle dage kan tage det seneste blad med i seng og få lidt natlæsning inden sovetid. Omvendt giver det mulighed for at nå en større læserskare nemt og billigt. Målinger på hjemmesiden viste da også at bladet hentes flittigt af mange læsere. Så en stor tak til Ole for det store flotte arbejde han lægger i bladet! Husk også at sende dine historier og billeder til Ole så der er indhold til bladet!!!

12 11 BESTYRELSESBERETNING Beretning om matreriel af Steen Lomborg Andersen Værksted Værkstedsleder: Knud Møller Andersen. Atter i år kan vi konstatere at ledelsen af værkstedet har været yderst kompetent. Materielkontrollanter: Dan Møller Andesen, Jeppe Sørensen, Jørgen Jørgensen, Nick Skjødt Hansen og Peter Fischer Jensen. Dan Møller Andersen har ønsket at stoppe som aktiv svæveflyver og materielkontrollant. I forbindelse med Dans afgang har Dan tilbudt at oplære materielkontrollanterne i motorvedligehold af Solo hjemhentningsmotorer. Et legendarisk godt håndelag og en stor viden om materiellet karakteriserer Dan. Stort tak til Dan for et mangeårigt virke i HSVK. Der arbejdes på at finde nye materielkontrollanter. Materielkontrollanternes ledelse af ARC, syn, rådgivning, vedligehold og reparationer har forløbet meget fint. Materiel holdledere: Arne Baunsgaard (forfang mm), Bjarne Sørensen (29), Brian Sørensen (wirehentere), Børge Johansen (wirestyr og sakse), Finn Mielec (VD), Henning Henriksen (BUS, Elvira og karosseri på Dytten), Kennet Nielsen (vogne), Kenneth Petersen (ZS), Kristian Hansen (VY), Kurt Thybo (VK), Leo Lassen (X9 samt traktor, golfvogn og græsklipper), Mogens Jensen (VN), Niels Folmer Clausen (TG), Thomas Grove (PM), Thomas Laugesen (MN). Medlemmerne skal vide at det karakteriserer holdlederne at de alle uden tøven og nærmest som en selvfølge har påtaget sig dette vigtige arbejde. TAK! Private flyejere: Der opererer 10 privat ejede fly fra HSvK. En meget stor tak til private flyejere for meget fin koordinering og overholdelse af tidsplanen for ARC, vedligeholdsarbejde og syn. Værkstedhangaren var forbilledligt ryddet ultimo december. Audit: Værkstedet havde 7. november 2014 besøg af DSvU s auditør. I skrivende stund foreligger der ikke en skriftlig rapport om udfaldet, men ifølge det overleverede udsagn fra auditøren blev forholdene fundet i orden. Værkstedet forventer en skriftlig tilbagemelding fra DSvU. Startmateriel Under året er der sket mindre reparationer på et velfungerende startmateriel. Et enkelt uheld med Dytten gav et par buler og en knust bagrude. Kendetegnende for Henning Henriksens entusiasme lykkedes det Henning, i oplandets autoværksteder, at finde et hold af automekanikere og autolakerere, som mod en mindre modydelse i form at gæsteflyvninger har bragt Dytten i meget fin stand igen. Oldtimer spillet V8 fik med kort varsel en overhaling således det kunne stå klart til udlejning til VGC- Rally på Arnborg. Tak til Henning Henriksen, Leo Lassen, Knud Møller Andersen, Børge Johansen og Dan Møller Andersen for med kort varsel at forbedre, reparere, justere, klargøre og syne spillet. Henning Henriksens sporsans for reservedele ledte til at klubben nu råder over en reservemotor inkl. gearkasse til wirehenterne. Godt gået!

13 12 BESTYRELSESBERETNING Flyflåden Under året har HSvK uændret ejet 10 fly: ASK23b OT-XMN MN ASK21 OY-XVY VY TwinIII acro OY-XTG TG Discus b OY-XOK X9 Discus b OY-XPM PM Discus 2b OY-XVD VD ASG29E OY-XVO 29 Duodiscus OY-XVK VK Duodiscus T OY-XVN VN Super Dimona TTC115 OY-XZS ZS Den ene vingetip-lås i 29 knækkede i forbindelse med nedmonteringen ved sæsonafslutning. Enkelte medlemmer havde forudset at det måtte ske. Havde det sket efter en udelanding ville det have fået svære følger for hjemhentningen. Måden låsen gik i baglås på gjorde adskillelsen yderst vanskelig. Materielkontrollant Jeppe Sørensen udtænke løsningen og har repareret skaden samt forebyggende også udskiftet låsen i den anden vinge. Begge låse går nu meget fint. Der skal laves piktogrammer eller lignende som ved låsene tydeliggør proceduren ved låsning. To andre lidt større skader eller slid sendes til DanGlide for reparation. Det drejer sig om en gammel skade på ZS haleplan og slør i vingetipperne på VD. Reparationerne er aftalt udført inden sæsonstart Flyflådens udnyttelse i faldende orden: ZS, VY, 29, VD, VN, PM, VK, TG, X9, MN. Firs procent af flyvetidsudtaget ligger med god tilnærmelse i to groft set i to veldefinerede områder på timer og timer. De sidste 20% fordeler sig i to ekstremer: knap 200 timer og timer timer: ZS timer: VY, VN, 29, VD timer: VK, TG, PM, X timer: MN Under året har bestyrelsen haft høj opmærksomhed på materiellets udnyttelse og haft drøftelser om tilpasninger. Efterårets medlemsmøde tilkendegav tilslutning til salg af MN og VK samt køb af Duodiscus XLT. Bestyrelsesmedlemmerne Kenneth Petersen og Thomas Grove har varetaget annoncering og kontakt med potentielle købere. Ved redaktionens deadline var flyene endnu ikke solgt. Avionik Team: Michael Jensen, Claus Jensen og Knud Møller Andersen Transponder ASG29E 29 og Duodiscus T VN fik monteret transponder. Kollisionsadvarselsinstrumenter Avionic teamet havde ved sæsonstart sørget for installation af FLARM ved samtlige sæder. Navigation Avionic teamet installerede Oudie II samt FLARM ved alle sæder inden sæson start. Oudierne har generelt fungeret godt. Der viste sig behov for ekstra batteri i VY og MN, hvilket er effektueret. Variometre De længe ventede S80 instrumenter (S80D i bagsæder) ankom ved sæsonafslutningen. På sidste flyvedag blev S80/D instrumenterne afprøvet i Twin III acro, TG.

14 13 BESTYRELSESBERETNING Under vinterarbejdet 2014/15 er S80/D80 installeret i ASK21 VY og Duodiscus T, VN. Det indkøbte variometer til ASK23 MN er ikke installeret da flyet er sat til salg. Bugsermateriel og glæsklipper Tilstand og funktion er generelt tilfredsstillende. Tak være Leo Lassens utrættelige indsatser er græsklipperen holdt i funktionsdygtig stand. Der er dog ingen tvivl om at græsklipperen synger på et af sine sidste vers. Den kommende bestyrelse opfordres til at lægge en udskiftning ind i planen. Afsluttende bemærkning til materiellet ROSER: Medlemmerne behandler materiellet med stor respekt og er omhyggelige med vedligeholdsarbejdet. Der er udvist overbevisende økonomisk ansvarlighed. Der holdes god orden i værkstedet. Vores behandling af materiellet og vores orden i værkstedet er en indikator på tilstanden i HSvK s sikkerhedskultur. Vi ønsker at fremme en kultur hvor man frit kan melde de skader man har forvoldt. En lille kreds af medlemmer har opdaget og indrapporteret skader og mangler. Majoriteten af skaderne knytter sig formentlig til lastning af fly i vogn samt til hangarering. Den materielansvarlige finder det påfaldende at majoriteten af skaderne er indrapporteret på et forholdsvist sent tidspunkt i forhold til skadens formodede opståen. Som det er fremgået af beretningen er der udført et stort frivilligt arbejde. Mange har ydet en indsats i en lang årrække. Husk at værdsætte det veludførte arbejde og hjælp med at finde den nye generation af holdledere og materielkontrollanter. Sammenfatningsvis fremstår materiellet således i meget fin stand. På to punkter skal bestyrelsen bede om en indsats: - Indrapportering af skader og mangler, uden tøven - Meld dig med dine materielinteresser der er muligheder for videreuddannelse i materiel.

15 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ændring i regnskabsmæssige skøn Klubben har vurderet, at scrapværdien på svæve- og motorsvævefly er større end først antaget, hvorfor scrapværdierne forøges på de enkelte svæve- og motorsvævefly, idet det giver et mere retvisende billede. Den akkumulerede virkning af ændringen i regnskabsmæssige skøn udgør en forøgelse af årets resultat med 41 tkr. Balancesummen er forøget med 41 tkr., mens egenkapitalen pr. 31. december 2014 forøges med 41 tkr. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter fra medlemskontingenter, tilskud og flyveafgifter indregnes i resultatopgørelsen. Indtægterne indregnes med fradrag af rabatter. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til klubbens hovedaktivitet. Direkte omkostninger De direkte eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af fly og startmateriel samt klubdrift og lokaler mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger samt urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

16 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Svævefly og motorsvævefly, transport- og flymateriel, startmateriel mv. og øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Svævefly og motorsvævefly år 0-96% af kostpris Transport- og flymateriel år 0-26% af kostpris Startmateriel mv år 0% Øvrige materielle anlægsaktiver år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele måles efter den indre værdis metode efter den seneste aflagte årsrapport. Gældsbreve omfatter gældsbreve, der forventes beholdt til udløb og måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Brændstofbeholdninger Brændstofbeholdningerne måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til motorreparation. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

17 16 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Regnskab Budget Regnskab Note INDTÆGTER Drift af motorsvæver Drift af svævefly Drift af startmateriel mv DÆKNINGSBIDRAG, 72,5% (68,8%, 67,9%) Klubdrift Lokaleomkostninger RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT BIDRAG TIL RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER Resultat af motorsvæver Resultat af svævefly Resultat af spilstarter Klubdrift i øvrigt RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER

18 17 BALANCE 31. DECEMBER Regnskab Regnskab AKTIVER Note Svævefly og motorsvævefly Transport- og flymateriel Startmateriel mv Øvrige materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Herning Svæveflyvecenter gældsbrev Herning Flyveplads ApS Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Brændstofbeholdninger Herning Ordningen Medlemsdebitorer Mellemregning Herning Svæveflyvecenter Tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

19 18 BALANCE 31. DECEMBER Regnskab Regnskab PASSIVER Note Egenkapital Overført overskud EGENKAPITAL Hensættelse til motorreparation HENSATTE FORPLIGTELSER Banklån Langfristede gældsforpligtelser Kassekredit Medlemskreditorer Herning Ordningen Kantinen Øvrige kreditorer Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 12

20 19 NOTER Regnskab Budget Regnskab Note Indtægter 1 Medlemskontingent Aktive medlemmer Hvilende medlemmer Tilskud Herning Ordning Idrættens fællesudvalg Flyveafgift motorsvæver OY-XZS Overskud ved gæsteflyvning Flyveafgift svævefly OY-XTG OY-XVK OY-XVN Turbo OY-XMN OY-XOK OY-XPM OY-XVD OY-XVO OY-XVY Overskud ved onsdags- og gæsteflyvning Rabat Rabat skoleflyvning svævefly Rabat "rabatordning" Startafgift Spilstarter Overskud ved flyslæb

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT

HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 HERNING SVÆVEFLYVECENTER ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf.: 96561700 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret Havnegade 18 DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby Matr.nr. 16 AB Valby, København Årsregnskab 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere