KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---"

Transkript

1 27. marts /FIJ KÆRESVARSKRIFT I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs (advokat Finn Lynge Jepsen) På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. 1. Påstand: Stadfæstelse. ---ooo0ooo--- Indkærede i sagen er den nu konkursramte forening. Der har med boet i forlængelse af konkursen været drøftelser og korrespondance om repræsentationen og partsstatus under nærværende kæremål. Der henvises til bilag (BJ-BL) samt mit brev af 15. januar 2015 til Østre Landsret i sagen (Bilag 27). Der er indgået en aftale med kurator i boet om, at boet - i det omfang det er nødvendigt giver bemyndigelse til, at jeg repræsenterer den konkursramte forening under kæremålet. Det er samtidig med boet aftalt, at det betaler omkostningerne forbundet hermed uden, at det herved er accepteret af boet, at omkostningerne vil være omfattet af fortrinsstilling, jf. konkurslovens 93, nr. 1). Boet har oplyst at have en aftale med Elmann Advokatpartnerselskab Stockholmsgade 41 DK-2100 København Ø CVR-nr Tlf Fax w:\navision\48985\ \ doc

2 Nykredit om refusion af disse omkostninger, hvilken aftale jeg ikke er part i, og jeg kender ikke det nærmere indhold af aftalen. Jeg anser mig herefter for at have den fornødne bemyndigelse fra boet til at varetage den konkursramte forenings interesser under kæremålet. Oprindeligt havde jeg som det fremgik af mit brev af 15. januar 2015 til Østre Landsret modtaget en henvendelse fra Nykredit, der under henvisning til en af Nykredit påberåbt underskudsgaranti tilbød at betale foreningens omkostninger ved kæresagen. Dette er af flere grunde afvist af mig. Det bestrides fortsat, som under sagens behandling for skifteretten, at der overhovedet foreligger nogen retligt bindende garanti mellem foreningen og Nykredit om sidstnævntes dækning af underskud. ---ooo0ooo--- På vegne af foreningen skal jeg fastholde det tidligere anførte, og det i seneste processkrift af 12. februar 2015 fra Nykredit ( processkriftet ) indeholdte giver mig anledning til at fremkomme med følgende bemærkninger: 2. Indledende bemærkninger om konkursloven og formålet med konkurs. Der er fortsat under sagen inddraget forhold, som efter min opfattelse ingen eller kun meget overfladisk betydning har for vurderingen af konkursens berettigelse. Synspunkter om behandlingen af pengeinstitut- eller realkreditankenævnssager vedrørende swap-aftalernes indgåelse er efter min opfattelse ikke af nævneværdig betydning for bedømmelsen af konkurssagen, og jeg vil derfor heller ikke kommentere nærmere herpå. Foreningens økonomiske problemer herunder særligt de løbende driftsunderskud og den negative egenkapital består med eller uden aftale om swap. Det kan i den forbindelse i øvrigt oplyses, at der mellem foreningen og Nykredit har været en suspensionsaftale omkring forældelse og passivitetsvirkninger i forbindelse med foreningens eventuelle indbringelse af spørgsmål omkring rådgivning ved swapaftalernes indgåelse for domstolene. Frem til konkursens indtræden har det altså været uafklaret om problematikken skulle indbringes for domstolene. Der er i processkriftet gjort en del ud af at beskrive foreningens motiv for konkursbegæringen som stridende mod foreningens interesse. Nykredits synspunkt er nu, at man anser sig selv for at have et mindre dystert syn på foreningens fremtid end likvidatorerne og en række andelshavere. Om likvidatorerne eller en række andelshavere har mere eller mindre dystre syn, har heller ikke interesse for en bedømmelse af konkursbetingelserne. Generalforsamlingen og dermed foreningen som juridisk person har truffet beslutningen om opløsning og konkurs, fordi foreningens passiver ikke kan indfries ved den afvikling, som er besluttet. Det underliggende synspunkt om, at konkursen alene varetager nogle andelshaveres (odiøse) interesse i at blive lejere, og at dette står i modsætning til foreningens interesse, er grundlæggende uholdbart. Det bygger på fejlslutningen om, at generalforsamlingers beslutninger og foreningsdemokratiet kan tilsidesættes af en Side 2 af 27

3 kreditor, der mener bedre at kunne vurdere, hvad der er i en forenings interesser. Nykredit forsøger dermed i strid med generalforsamlingens lovlige beslutning at fastlægge en anden foreningsinteresse. Nykredit kan udtale sig om sin egen panthaverinteresse, den afviger i denne sag fra foreningens interesse i at fortsætte med at eje og drive ejendommen. Et synspunkt om at en beslutning kun varetog andelshavernes interesser og var i strid med foreningens interesse blev fremført af Nykredits tidligere advokat, der repræsenterede Nordea i en omstødelsessag mod A/B Klostergården under konkurs tidligere andelshavere. Anbringendet var, at en vedtagelse om ikke at effektuere en tidligere besluttet forhøjelse af boligafgiften måtte anses for utilbørligt som stridende mod foreningens interesser. Østre Landsret bemærkede efter bevisførelsen i dom af 20. juni 2014 (sag B ). Det er endvidere ikke godtgjort, at vedtagelsen på utilbørlig måde har begunstiget andelshaverne på bekostning af ABK s kreditorer, jf. konkurslovens 74. Det er herved taget i betragtning, at foreningens drift til stadighed har været underskudsgivende, og at årets resultat ifølge årsrapporten for 2009 var negativt med ca. 1,9 mio. kr., ligesom den disponible beholdning ultimo var negativ med ca. 17,4 mio. kr. Hertil kommer, at Nordea i sit brev af 2. november 2010 til andelshaverne skrev, at ABK var på vej mod en konkurs, hvis der ikke skete noget, og at Nordea på denne baggrund ser sig nødsaget til at indgive konkursbegæring. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at bestyrelsen i en længere periode op til konkursen har arbejdet på at sikre ABK s overlevelse og ikke som anført af Nordea har arbejdet ud fra en plan om efter en konkurs at blive lejere. Forhøjelsen ville i øvrigt kun have haft en beskeden virkning set i forhold til ABK s betrængte økonomi. Det kan i hvert fald under disse omstændigheder ikke anses for utilbørligt, at andelshaverne vedtog ikke at gennemføre beslutningen om fremtidigt at forhøje boligafgiften. Dommen er af Nordea anket til Højesteret. Kan konkursen ikke gennemføres er det ensbetydende med, at generalforsamlingens beslutning om opløsning i realiteten tilsidesættes og ikke lader sig gennemføre under dansk ret. Nykredit søger med synspunktet om nogle dystert tænkende personer i foreningen reelt at tilsidesætte foreningens lovlige beslutninger. Tilsidesættelse af en generalforsamlings beslutning kræver, at den er ulovlig. Det bestrides at dette er tilfældet. Alene andelshaverne eller ledelsen i foreningen kan desuden anfægte lovligheden. Dette vil jeg vende tilbage til. Der er i processkriftet gjort en del ud af at karakterisere forløbet omkring stiftelsen som et udslag af andelshavernes spekulation. Heller ikke synspunkter i den retning er relevante for bedømmelsen af konkursen. De budgetforudsætninger der var, blev i et brev af advokat Bræmer (bilag W) kritiseret forud for stiftelsen. Nykredit oplyser at have været ubekendt med brevets indhold. Brevet indeholder dog ikke andet end almindelige risikoberegninger som Nykredit, som en af landets største kreditgivere til andelsboligforeninger, også selv burde have foretaget forud for kreditgivningen. Side 3 af 27

4 Nykredit anfører, at uviljen til at vedtage boligafgiftsforhøjelser var sammenfaldende med konstateringen af negativ andelsformue. Der er i almindelighed næppe noget usædvanligt i denne sammenhæng. Kapitalejerne bag en juridisk person træffer afgørelse om yderligere tilførsel af kapital ud fra overvejelser om foreningens eller selskabets økonomiske situation og lovgivningen, der regulerer forholdene. Nykredits antagelse bag synspunktet synes at være, at der er en pligt til - på trods af faldende andelskrone og negativ egenkapital - at forhøje boligafgifterne og dermed til ad bagvejen at etablere en personlig hæftelse for servicering af pantegælden. Alternativt må andelshaverene flytte, så mere velstillede og betalingsvillige andelshavere kan flytte ind. Af dette synspunkt flyder også Nykredits argument om, at der er et frit marked, hvori er fastlagt en rimelig boligafgift, og at ejendommen kan servicere en højere gæld, bare de dystert tænkende andelshavere flytter ud og nogle mere rigtige andelshavere flytter ind. Når Nykredit efterlyser en begrundelse for den indkærede kendelses præmis om, at der ganske sikkert ikke er udsigt til en vedtagelse om forhøjelse af boligafgiften, processkriftet, s. 20 er det indlysende, at dette ikke har nogen realistisk udsigt fordi der jo er besluttet en opløsning af foreningen. I det hele taget er Nykredits processkrift tilsyneladende udfærdiget uden respekt for den kendsgerning, at foreningen har besluttet, at den skal afvikles. Nykredt anfører, processkrift s. 2, at konkursen ikke bør gennemføres, fordi den alene har to under konkursloven ikke beskyttede virkninger i) Nykredit tvinges til at realisere tab, og ii) andelshaverne får status af lejere. Herved overses, at konkursen først og fremmest har den virkning, at foreningen opløses og afvikles i overensstemmelse med den foreningsretlige beslutning. Retten til via konkurs at forfølge ophør som juridisk person er grundlæggende og anerkendt også i konkursretlig teori, jf. blandt andre dr. jur. Henrik Zahle, konkurs uden aktiver, U 1979B.117 (s.2, 1.sp., pkt. 4). Ophør er i sig selv et sædvanligt og fornuftigt formål med konkurser. Et meget stort antal konkurser gennemføres også uden, at der konstateres aktiver, hverken ved skifteretsmødet hvor konkursen indtræder eller ved boets afslutning. Disse talrige boer uden aktiver afsluttes efter konkurslovens 143. Konkurser forekommer dermed langt fra kun for at frembringe aktiver og dividende til kreditorer. Der er helt normalt, at en skyldner søger et opgør med sine kreditorer og derfor i egen interesse indgiver egen begæring om konkurs. Dette er netop den anden af konkurslovens to normalsituationer - kreditor- og egenbegæringer, jf. konkurslovens 17, jf. 22. Det usædvanlige er, at kreditorer i denne sag protesterer mod konkursen. Det mest oplagt spørgsmål i den sammenhæng er hvilken retsstilling kreditor søger at opnå ved, at foreningens opløsning umuliggøres. Svaret på dette spørgsmål er formentlig ret indlysende. Man ønsker at gøre andelsboligforeningslovens 4 illusorisk, og dermed forbedre sin panteretlige stilling i forhold til den lovgivning og de forudsætninger parterne havde på lånetidspunktet. Konkurslovens 22 indebærer, at en konkursbegæring som indgives i dette tilfælde af foreningen selv, behandles på et møde i skifteretten, hvor alene skyldneren indkaldes til at møde. Kreditorer indkaldes og høres ikke på dette tidspunkt. Hensynet til kreditor varetages netop ved, at aktiverne via konkursen overlades til kurator, som jo under selve boets behandling i det væsentligste varetager kreditorernes interesser (uden dog at krænke skyldneren). Kreditors interesser er Side 4 af 27

5 dermed naturligt nok relativt tilbagestående ved vurderingen af om en begæring fra en skyldner skal fremmes, i modsætning til når konkursen og dermed bobehandlingen er en realitet. Der er dermed heller ikke sammenfald mellem et synspunkt om, at en konkurs(behandling) primært skal varetage kreditorernes interesser, og et synspunkt om at afsigelse af et konkursdekret skal ske i kreditors interesse. De hensyn om at undgå konkurser, der eksempelvis både ved de gamle regler om betalingsstandsning og de nye regler om rekonstruktion generelt er udtrykt i lovforarbejder er ensbetydende med, at man som noget helt naturligt lovgivningsmæssigt understøtter, at sunde virksomheder videreføres og unødige konkurser undgås. Et af hovedformålene med reglerne om rekonstruktion var at styrke mulighederne for at rekonstruere virksomheder, men jo ikke at forhindre eller besværliggøre konkurs af foreninger, der uden rekonstruktion ikke har kunnet opnå en mindelig løsning med sin hovedkreditor, og forgæves har forsøgt dette i ca. 5 år.. Der er også en formodning for insolvens ved egen begæring om konkurs, jf. konkurslovens 18. Konkursloven er i vidt omfang en proces- og tingsretlig lov, der ikke har materielle regler om parternes obligationsretlige mellemværender. Dette er ensbetydende med, at bedømmelsen af denne sag tager sit udspring i foreningsretten, da parten i panteforholdet med Nykredit er en forening. Sagen er dermed i vidt omfang en foreningsretlig og panteretlig sag. Dette er ensbetydende med, at foreningens og Nykredits indbyrdes retsstilling fremgår af pantsætningsaftalen, og foreningens beslutning om opløsning og konkurs må bedømmes ud fra foreningsretlige principper sammenholdt med konkursloven. Der er intet foreningsretligt eller panteretligt, der taler for, at Nykredit skulle kunne fastholde foreningen som juridisk person på en drift, som foreningen har besluttet sig for ikke at fortsætte. Konkursloven udgør i den situation ikke et værn for panthaver mod, at vedtægterne og foreningsretten, som er en integreret del af kreditgrundlaget, finder anvendelse. 3. Baggrunden for beslutningen om opløsning og konkurs. Den omstændighed at andelsboligforeningslovens 4, der i overensstemmelse med det i den indkærede kendelse anførte, er indført som en beskyttelsesbestemmelse for andelshavere, fører til en reduktion i indtægterne på ejendommen (fra boligafgift til leje) og dermed muligvis også en ringere chance for at opnå fuld dækning ved salg af ejendommen, var helt forudset ved lovens indførelse. Der er tale om en velkendt og i lovforarbejderne udførligt beskrevet risiko, og det er tilmed anvist, hvorledes man som långiver kan beskytte sig mod tab på grund af denne risiko. Den ved en konkurs aktualiserede risiko var eller burde panthaver dermed have været opmærksom på ved udlånet. Bestemmelsen og den risiko, der følger heraf er af lovgiver entydigt og utvivlsomt lagt på kreditor, og det risikoens aktualisering er dermed ikke en retlig relevant indsigelse i forhold til vurderingen af konkursbegæringen. Side 5 af 27

6 Nykredits fremlæggelse af årsrapporter for koncernen og oplysninger om den påvirkning og de tab som en konkurs kan føre til, gør det forståeligt, at man søger at afværge afviklingen af foreningen, men det anskueliggør ikke baggrunden for selve udlånene og den villighed, der var til at påtage sig den enorme risiko i den forbindelse. Og det kan ikke føre til en ændret vurdering af risikoafvejningen ved foreningens ophør, at Nykredit nu i forbindelse med årsrapporten 2014 anlægger en måske mere realistisk vurdering på de risici man påtog sig ved udlånet. Det er udlånet som er det tabsudløsende element i sagen. Konkursen afhængig af udfaldet af boets behandling, fører blot til, at det tab, der er lidt ved udlånet måske realiseres. Begæringen om konkurs er sket efter forgæves og langvarige rekonstruktionsdrøftelser mellem foreningen og Nykredit og på grund af foreningens ringe økonomi. Likvidatorerne har i overensstemmelse med beslutningen og efter en analogi af selskabslovens 233, stk. 2 pligt til at indgive konkursbegæring, fordi aktiverne utvivlsomt ikke kan dække kreditorerne. Ingen anden mulighed for likvidation foreligger. Begæringen er et sædvanligt, relevant og efter praksis ansvarligt skridt for en juridisk person med løbende driftsunderskud og stor underbalance. En skyldner der ikke kan betale enhver sit, vil typisk have en betydelig interesse i et opgør med sine kreditorer, og i at blive afviklet indenfor rammerne af insolvenslovgivningen. Denne interesse er uafhængig af om kreditorerne synes det isoleret set er en god ide. Konkursloven indeholder derfor heller ingen regler, der sikrer, at kreditorer høres om konkursbetingelserne forud for behandlingen af en egen begæring. Der er i foreningen flere kreditor. Der er løbende kreditorer som leverer forsyninger og vedligeholdelse til ejendommen. Der er anlagt retssager mod foreningen og andre andelshavere, hvor foreningen er inddraget i ca. 20 tilfælde. Hertil kommer rådgivere, administratorer m.v. Selvom der forelå en betinget og genkaldelig underskudsgaranti fra en kreditors side, er det ikke afgørende for vurderingen af insolvensbetingelsen. En skyldner har ikke en pligt til fortsat opretholdelse af drift alene i panthavers interesse, og dette gælder i særlig grad når driften indebærer stiftelse af ny gæld, og der ingen udsigt er til indfrielse af forpligtelserne. Foreningens drift har jf. de reviderede årsrapporter været underskudsgivende i samtlige driftsår siden stiftelsen. Nykredit anfører processkriftet, side 41n under afsnittet om retlig interesse, at behovet for finansiering af et underskud alene forekommer såfremt der er fordringshavere, som kræver betaling. Det er selvfølgelig teoretisk muligt med en underskudsgivende drift at stifte gæld i det uendelige uden at betale tilbage, hvis blot långiver har en tilsvarende forudsætning om aldrig at få pengene igen. Dette kan næppe være Nykredits forretningsmodel, og det er ikke vilkår man som debitor, har foreningsretlig eller panteretlig pligt til at drive andelsboligforening under. Nykredits processkrift indeholder øverst s. 42 en misvisende sammenligning mellem det offentlige som tvangskreditor og skyldner. Det angives videre, at ingen skyldner kan tvinges til at stifte ny gæld, da det kræver samtykke fra skyldner. På side 45 i samme processkrift anfører Nykredit i afsnittet om insolvensbetingelsen, at Nykredit Side 6 af 27

7 er herre over om renter og bidrag skal betales, og der dermed skal stiftes ny gæld. Nykredits selvmodsigende udsagn viser i sig selv det uholdbare i synspunktet om, at foreningen ikke har nogen interesse i at standse gældsætningen, men har pligt til at fortsætte den underfinansierede drift så lang tid Nykredit som villig herre og långiver synes dette er opportunt. Det bestrides at retsstillingen for en andelsboligforening. Gælden stiftes løbende i et etableret aftaleforhold, og det forhold, at Nykredit (måske) konkret og uden fremtidig bindende forpligtelse frafalder krav på renter og bidrag er ensbetydende med, at der skabes denne gældsfastholdelse, som blandt andet adgangen til at indgive egenbegæring netop skal løse op for. Regler om gældssanering for fysiske personer og rekonstruktion har samme formål. Nykredit har tidligere med det formål at få foreningens økonomi retableret selv indgivet rekonstruktionsbegæring mod foreningen. Denne sluttede, i øvrigt med en anden advokat fra Bruun & Hjejle som rekonstruktør, uden nogen rekonstruktion på baggrund af et budget, som viste solvens udfærdiget af revisionsfirmaet KPMG. Budgettet viste sig efterfølgende ikke at være realistisk, og det indeholdt flere overoptimistiske tal. Konkursen er også begrundet i, at foreningens bestyrelse løbende på grund af manglende midler til løbende vedligeholdelse og betaling af alle gældsposter må foretage prioriteringer som man ikke længere ønsker at tage ansvaret for. Helt grundlæggende skyldes problemerne med disse prioriteringer meget store afvigelser mellem budgetforudsætningerne ved stiftelsen, og det der viste sig at være de rigtige driftsvilkår. På trods af talrige drøftelser er det aldrig lykkedes at blive enige om en samlet pakke med Nykredit der også inkluderede finansiering af meget store vedligeholdelsesefterslæb. Blandt andet konstateredes i 2010/2011 alvorlige problemer med vandrørene, hvilket ifølge en sagkyndig rapport fra Ingeniørfirmaet Peter Jahn & Partner A/S krævede udbedringer for ca. kr ,-.jf. nedenfor. Af væsentlige afvigelser mellem budgetforudsætningerne, og den efterfølgende virkelighed kan også nævnes, at der ikke som budgetteret blev solgt lejelejligheder for ca. kr. 5,0 mio. årligt. Dette er ikke blot en forskydning af indtægter, fordi andelenes værdi i dag er kr. 0, er der ingen udsigt til at disse indtægter nogensinde kommer. Hertil kommer, at Duegården kort efter stiftelsen, efter rådgivning fra Nykredit, foretog en omlægning af den fastforrentede prioritetsgæld til variabelt forrentede lån med en tilknyttet renteswap. Aftalen med Nykredit om omlægning af den eksisterende finansiering til en aftale om renteswap, viste sig meget ugunstig for foreningen. Dette har yderligere forværret foreningens økonomiske situation, da denne i 2013 indgår i regnskabet med en negativ værdi på ca. kr. 180,0 mio. Likvidatorerne har også et teoretisk muligt ansvar ved medvirken til fortsat underskudsgivende drift, som i sig selv taler for at denne situation ikke opretholdes. Der foreligger ikke retligt relevante betænkeligheder ved at acceptere konkursen for en forening som den foreliggende, der lige siden stiftelsen har akkumuleret betydelige underskud og desuden har en meget betydelig underbalance. Foreningen Side 7 af 27

8 har ikke selv påvirket insolvensen ved at nedsætte boligafgiften tværtimod har man forgæves forhøjet den for at skabe balance i budgetterne. I nærværende sag har foreningen løbende deltaget i mere end 4 års forhandlinger med Nykredit omkring en rekonstruktion, uden det er lykkedes. Foreningen og dens rådgivere har deltaget i minimum 20 møder alene med det formål at drøfte økonomiske genopretningsplaner. Dette taler i sig selv også for, at der selvfølgelig foreligger en fra begge parters side anerkendt økonomisk uholdbar situation, idet dette jo ellers må anses for at have været overflødigt tidsspilde for begge parter. Andelene i foreningen handles på grund af negativ andelskrone til kr. 0, og det er derved billigere at købe sig ind i foreningen end at leje en lejlighed, hvor der typisk skal erlægges depositum og forudbetalt leje. På grund af foreningens opløsningsbeslutning, og med en fremtidig konkurs og salg af ejendommen i udsigt, sammenholdt med prisen på kr. 0, sker handel med andelene på meget usædvanlige markedsvilkår. Hertil kommer, at lejemarkedet i København er meget vanskeligt for lejere, hvilket øger interessen for andre boligmuligheder. Det er på den baggrund misvisende at hævde, at der er stor interesse for at erhverve andele i foreningen, hvis det ikke samtidig fremhæves, at disse for tiden overdrages under nævnte meget usædvanlige omstændigheder. 4. Foreningens økonomiske situation Basisboligafgiften er i foreningen 914 kr. pr. m2, mens den på stiftelsestidspunktet var kr. 750 kr. pr. m2. Som lejere betaler man i foreningen omkostningsbestemt leje med kr. 440 pr. m2. Den regnskabsmæssige oplysning om en boligafgift på kr. 951 pr. m2 er den gennemsnitlige afgift inkl. forbedringsforhøjelser for andelshavere i moderniserede lejligheder. Af oversigt bilagt advokat Giødesen brev af 7. marts 2007 (bilag 25), fremgår udviklingen i basisboligafgiften. Foreningen har siden 2010 altså i ca. 5 år været i dialog med Nykredit om en rekonstruktion af foreningens uholdbare økonomiske situation. Nykredit er aldrig fremkommet med et samlet udspil til en varig holdbar løsning af økonomien, men mange regneark og budgetoversigter har været drøftet og overvejet. Mere end 20 møder har været afholdt. Det var foreningen selv, der tog initiativ til den første drøftelse med Nykredit i 2010 da gældsætningen var stigende, og trækket på kassekreditten nærmede sig sit maksimum på 20 mio. Der henvises til bestyrelsesmedlem Bent Schmidt-Nielsens forklaring i kendelsen side Forgæves rekonstruktionsforsøg: Dialogen i 2010 og 2011 førte ikke til nogen løsning og Nykredit fastholdte, at ingen akkordering på nogen måde var acceptabel. På den baggrund indgav foreningen i 2011 egen konkursbegæring om konkurs (bilag G). Det førte til, at Nykredit indgav begæring om rekonstruktion (bilag I), som blev indledt med Nykredits advokater Lars Skanvig, Bruun & Hjejle og Søren Aamann Jensen, Kromann Reumert som rekonstruktører. Nykredits indgivelse af rekonstruktionsbegæring var ensbetydende med, at Nykredit på daværende tidspunkt anså foreningen for insolvent, da dette er en grundbetingelse for at indgive en sådan begæring, jf. konkurslovens 11, stk. 1. Side 8 af 27

9 Af Nykredits begæring om rekonstruktion fremgik blandt andet: I henhold til vedlagte oversigt har A/B Duegården væsentlige gældsforpligtelser til Nykredit Realkredit A/S og Nykredit Bank A/S, hvoraf specielt sidstnævnte må antages at være usikret, idet det må antages, at pantsætningsværdien af ejendommen er væsentlig lavere end restgælden. Der har igennem en længere periode været forhandlet mellem rekvirenterne og A/B Duegården vedrørende en løsning på foreningens fremtidige engagement med rekvirenterne, uden at der har kunnet opnås enighed herom Som største og formentlig eneste væsentlige kreditorer ønsker rekvirenterne ikke, at foreningen tages under konkursbehandling, men i stedet, at der søges tilvejebragt en permanent løsning for foreningen via en rekonstruktionsbehandling. Dette forsøg på gennemførelse af en rekonstruktion endte forgæves i den forstand, at der af rekonstruktørerne, som havde overtaget ledelsen af foreningen, jf. konkurslovens 12 a, og tillidsmanden blev udfærdiget et budget, som af skifteretten blev lagt til grund som bevis for solvens. Det forslag til genopretningsplan, som var tilbudt af Nykredit under rekonstruktionen var forinden forkastet af foreningens generalforsamling. Sammen med KPMG budget (bilag S) blev for skifteretten fremlagt et brev af 19. juni 2012 fra Nykredit til advokaterne (bilag K). Heraf fremgår: 1. Nykredit ønsker med udgangspunkt i den boligafgift, som betales i dag, at sikre Foreningens drift frem til udgangen af Nykredit meddeler på den baggrund hermed Foreningen, at eventuelle underskud på driften i et eller flere driftsår indtil dækkes af Nykredit. Nykredits dækning af et eventuelt underskud ydes efter Nykredits eget valg som tilskud til Foreningen i det pågældende år og/eller ved reduktion af renter eller bidrag, og vil således ikke forøge foreningens gæld. Nykredits underskudsgaranti dækker ikke udgifter, som Foreningen måtte påtage sig ud over løbende sædvanlige driftsomkostninger. Ved vurderingen af om en omkostningsart og størrelse er sædvanlig, skal der tages udgangspunkt i Budgetmaterialets indhold. Omkostningsarter henholdsvis størrelser, der således væsentligt afviger fra budgetmaterialet er ikke dækket af underskudsgarantien uden forudgående særskilt aftale med Nykredit. Af brevet fremgår desuden, at der frem til ultimo 2016 indrømmes følgende: 2) Bidragssats på realkreditlån sættes til 0. 3) Renten på anlægslån stort kr. 55,0 mio. nedsættes til 0. 4) Renten på kassekredit med maksimum på kr. 20,0 mio. sættes til 0. Side 9 af 27

10 5) Hvis der skal betales penge for nogle af de overprissager som foreningen er sagsøgt i, kan beløb hertil trækkes på kreditten ud over rammen på kr. 20,0 mio. 6) Afdragsprofilen på realkreditlån og løbetid på renteswap tilpasses. Disse tilsagn 2)-4) viser hvor store tilskud, der selv efter Nykredits egen opfattelse skulle til blot for at få foreningens økonomi til at balancere. Der var ikke herved taget højde for afdrag på gælden, og der var heller ikke taget højde for vedligeholdelsesmæssige efterslæb, som jeg vil vende tilbage til. 0-rente på en gæld på ca. kr og 0-bidragssats på en realkreditgæld uden afdrag på ca. kr svarer formentlig i forhold til nugældende markedspriser til et årligt tilskud i størrelsesordenen kr ,-. Dette må ses i forhold til foreningens samlede indtægter på ca. kr årligt. Alene frem til 2016 er disse 0-satser i pkt. 2-4 angivet at gælde. Skifterettens kendelse (bilag J), om på baggrund af KPMG budget og Nykredits brev af 19. juni 2012, at anse foreningen for solvent og ophæve rekonstruktionen, blev truffet af ledende dommer Torben Kuld Hansen, der senere af Højesteret er fundet inhabil til at afgøre sager om andelsboligforeningers konkurs bl.a. fordi han til Jyllandsposten var citeret for at sige, at man så en række sager komme ind sidste år, og dem forsøger vi at finde en passende afslutning på. Samtidig har de fleste advokater indstillet sig på, at vi i skifteretterne gør hvad vi kan for at luge nye sager fra. Der henvises til Højesterets kendelse vedr. A/B Bangsbohus af 24. juni 2014, sag 46/2014. Foreningen var ikke repræsenteret ved advokat på det pågældende retsmøde, da advokat Jens Paulsen få dage før retsmødet var udtrådt af sagen Tiden efter den forgæves rekonstruktion og den ikke eksisterende underskudsdækning ( garanti ): Det viste sig som anført af foreningens repræsentanter under rekonstruktionen, at budgetfremskrivningen ikke var holdbar af flere grunde. Af sammenstillinger af KPMG budget for med de realiserede tal for henholdsvis 2012 og 2103 fremgår post for post, hvor KPMG budget viste sig at være for optimistisk eller utilstrækkeligt dystert. Som det ses er det en kombination at man har overvurderet indtægterne og undervurderet omkostningerne. For så vidt det samme som skete ved stiftelsen. Af udkast til regnskab for 2012 revideret af Ernst & Young (bilag 13) fremgår, at der pr. 31. december 2012 var gæld inkl. finansielle instrumenter (swap aftale) på kr ,-, mens ejendommens værdi udgjorde kr Underbalancen og den negative egenkapital er dermed i udkastet opgjort til næsten kr ,-. Resultatet er i udkastet negativt med kr ,-, idet der herved på grund af revisors forbehold for fortsat drift er foretaget en nedskrivning af ejendommen fra anskaffelsesprincippet til skønnet lavere dagsværdi. Bortses der fra denne nedskrivning var resultatet negativt med kr ,-. Det tilhørende budgetforslag for 2013 sammenholdt med det, der var vedtaget af rekonstruktørerne (men ikke af generalforsamlingen) under rekonstruktionen i Side 10 af 27

11 skifteretten (bilag 14) viste, inkl. omkostninger på kr til delvise udbedringer af vandrørene, et underskud på kr ,-. Der blev af foreningens daværende revisor, Ernst & Young også lavet en prognose over den økonomiske status og drift i perioden (bilag 15). Den viser betydelige behov for stigninger i boligafgiften for blot at servicere finansieringsomkostninger men uden afdrag og løbende vedligeholdelse. Udkast til regnskab for 2012 og budgetforslag for 2013 fra Ernst & Young blev af Duegården fremsendt til Nykredit, der ved brev af 16. april 2013 (bilag 16) meddelte, at det budget Nykredit anså for vedtaget under rekonstruktionsforsøget, også var grundlaget for underskudsdækningen. Dækning på andet grundlag, herunder efter foreningens vedtagne budget for 2013 forelå ifølge ikke. Det kan dermed, helt i overensstemmelse med det af skifteretten i den indkærede kendelse anførte, lægges til grund, at der ikke forligger nogen garanti. I det omfang der nogensinde har eksisteret en garanti for er den i hvert fald entydigt annulleret af Nykredit ved brevet af 16. april Det fremgår udtrykkeligt: Modtaget budgetoplæg fredag den 12. marts 2013 kan ikke godkendes, og underskudsdækning er ikke relevant at drøfte før regnskabsår 2017, hvor det første underskudsår evt. vil finde sted, ifølge tillidsmandens budget fra Dette må også ses i lyset af Nykredits fortolkning af garantien. Efter rekonstruktionen var ophævet, kom denne til udtryk i brev af 15. august 2012 til foreningen (Bilag 28). Heraf fremgik, at man ville sætte foreningen under administration efter nærmere angivne retningslinjer herunder, at kun regninger til løbende drift ville blive betalt. Nykredit meddelte videre, at medlemmer af bestyrelsen kan ifalde et personligt erstatningsansvar, såfremt der træffes nye beslutninger, der forpligter A/B Duegården ud over allerede indgåede aftaler herunder ansættelse af rådgivere. Det at søge rådgivning var dermed ifølge Nykredit en ikke sædvanlig foreningsudgift. På dette punkt har man derfor tilsyneladende nu skiftet standpunkt, da bl.a. mit honorar under kæresagen er tilbudt betalt af Nykredit under henvisning til garantien. Ved en gennemgang af ordlyden, de efterfølgende tilkendegivelser fra Nykredits side jf. og det nu under kæresagen anførte, er det overvejelsen om det Nykredit påberåber sig som en garanti, ikke i substansen er et forsøg på at gennemtvinge et budget, der ikke foreningsretligt er vedtaget, og samtidig overfor bestyrelsen at gøre ansvar gældende, hvis budgettet ikke følges. Jeg henviser til ovennævnte brev af 15. august 2012, hvor der henvises til KPMG budget som en aftale, der skal overholdes. Der mindes om, at aftalen var lavet med Nykredits egne advokater som ledelse under rekonstruktionen. Der kan desuden terminologisk slet ikke tales om nogen garanti før efter 2016, da tilsagnet er bygget på det ikke vedtagne budget og kun gælder, hvis det i væsentlighed overholdes. Nykredit afgør dette, ifølge Steen Munks forklaring i skifteretten, efter udgiften er afholdt. Det KPMG budget (bilag S) viser overskud på driften frem til 2017, hvorfor der heller ikke ifølge Nykredits egen udtrykte opfattelse kan trækkes på nogen garanti før efter Side 11 af 27

12 Den utvivlsomt manglende finansiering af den i foreningen budgetterede drift for 2013, var ensbetydende med, at foreningens revisor Ernst & Young tog forbehold for fortsat drift, og regnskabet og budgettet blev efterfølgende forkastet på generalforsamlingen. Det er derfor i strid med de faktiske kendsgerninger, når det hævdes, at der aktuelt foreligger en garanti. Tilsagnet om 0-sats på bidrag og renter på banklån er ikke tilstrækkeligt til at sikre positiv drift, jf. foreningens årsrapporter og budgetter. Det var på den baggrund, at afviklingen af foreningen blev besluttet af generalforsamlingen. Regnskab for 2013 (bilag 20) er også revideret af Ernst & Young. Regnskabet er heller ikke aflagt med fortsat drift for øje, og aktiver og passiver er medtaget til forventede realisationsværdier bortset fra en række erstatningskrav samt afhændelses- og likvidationsomkostninger, da de ikke kan opgøres pålideligt på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Efter nedskrivning af foreningens ejendom til realisationsværdi med ca. kr. 54,9 mio. er der realiseret et underskud på ca. kr. 60,6 mio. Resultat før skat og nedskrivning andrager ca. kr. 4,6 mio. Egenkapitalen er negativ med kr. 274,3 mio. Der har fortsat under likvidationen været ført drøftelser med Nykredit for at finde en mulig rekonstruktion. Disse forhandlinger er desværre også endt resultatløse.. Drøftelserne har været langvarige og forskellige økonomiske scenarier har været overvejet. Senest er det på et møde medio marts 2014 mellem bl.a. likvidatorerne og Nykredit aftalt, at Nykredit ud fra en række forudsætninger skulle fremkomme med et oplæg til en model for en solvent likvidation. Der er ikke fremkommet noget fra Nykredit siden mødet. I lyset af foreningen har besluttet sin opløsning, har likvidatorerne i overensstemmelse med beslutningen en forpligtelse til at søge opløsningen effektueret og afsluttet. Konkursbegæringen er dermed nødvendig som eneste tilbageværende mulighed. 4.3 Ejendommens værdi. Under kæresagen er der nu under kæresagen af Nykredit, indhentet og fremlagt en erklæring om ejendommens værdi fra ejendomsmægler Steen Winther-Petersen og Cand.merc.jur Jesper Anderson (RED). Det må antages alene at være sket for at påvirke retten til at lægge denne til grund som udtryk for værdien af ejendommen. Der er tale om en ensidigt indhentet erklæring, og der protesteres mod fremlæggelse heraf i sagen. Der henvises til Højesterets praksis i U H, U H og U H vedrørende fremlæggelse af sagkyndige erklæringer i retssager når disse er indhentet efter sagens anlæg. Der er efter praksis ikke adgang hertil, og det bør slet ikke i dette tilfælde accepteres under kæremålet af en konkurs. For så vidt angår erklæringens indhold bygger den desuden på en række forudsætninger, som er uholdbare og i alle tilfælde påvirker værdien på ejendommen Side 12 af 27

13 i opadgående retning. Det kan i den forbindelse oplyses, at erklæringen af foreningen har været forelagt og drøftet med en valuar, og følgende forhold skal fremhæves: Vurderingen bygger på et med Nykredit aftalt tema. Vurderingen baserer sig ikke på en kontanthandel, men på en handel med usædvanlig gunstig finansiering dels med et realkreditlån med en samlet ydelse på 1 % dækkende rente og bidrag op til 80 % belåning og dels en kontant finansiering af egenkapital ved en egenkapitalforrentning på 5 %. Der er formentlig tale om et 30-årigt afdragsfrit realkreditlån. Den gennemsnitlige rente vil da kunne beregnes til 1,8 % p.a. Vilkårene i temaet svarer dermed ikke til markedsvilkår p.t., der formentlig vil være en gennemsnitlig rente på ikke under 2,5 % p.a., med tillæg af et bidrag i størrelsesorden 0,5 % til 1,0 % p.a. Dette er altså ensbetydende med, at der opereres med finansieringsomkostninger, der er 1,2 % - 1,7 % for lave i forhold til markedsvilkår. Vurderingstemaet overholder heller ikke andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra b), der bestemmer: Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af de i litra a-c nævnte værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue, dog skal værdien af ejendommen i de første 2 år efter andelsboligforeningens stiftelse ansættes efter litra a, når en andelsboligforening er stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom:. b)den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. Grundlaget for vurderingen er endvidere meget beskedent da alene én lejlighed er besigtiget. Der forekommer dermed i al væsentlighed at være tale om en skrivebordsvurdering, hvor det udelukkende bliver en matematisk øvelse kombineret med indlæggelse af forudsætninger, der giver resultatet. Specifikationen og indlæggelse af forbedringsforhøjelser fordelt på andelshaver og lejere, giver alene mening at indlægge som forudsætning, hvis man ved et salg også berettiget kan opkræve sådanne forbedringsforhøjelser hos andelshaverne. På side 11 i vurderingen oplyser man igen, at der forudsættes forbedringsforhøjelser både for lejere og andelshavere Dette er formentlig ikke muligt indenfor andelsboligforeningenslovens rammer. I RED rapport s. 13, i sidste afsnit under lejeindtægter fremgår videre: I værdiansættelsen af ejendommen medregnes desuden forbedringsforhøjelser på kr for de nuværende lejere, samt for de nuværende andelshavere baseret på oplysninger fra Bruun & Hjejle Spørgsmålet er ikke endeligt afklaret i retspraksis, men det kan i hvert fald konstateres, at RED baserer sig på Nykredits advokats vurderinger og oplysninger, og disse vurderinger ikke deles af By- og Boligministeren, der i sit svar til By- og Boligudvalget af 28. maj 2013 (Bilag 29) om samme spørgsmål anfører: Side 13 af 27

14 Boligreguleringslovens 5, stk. 2, har til hensigt at beskytte lejere i eksisterende lejemål mod ekstraordinære forhøjelser af lejen i tilfælde af forbedringer af ejendommen. Bestemmelsen indebærer, at der kun kan ske forhøjelse af lejen på grund af gennemgribende forbedringer i tilfælde af genudlejning. Det er ministeriets vurdering, at boligreguleringslovens 5, stk. 2, i overensstemmelse med intentionerne bag bestemmelsen ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor andelshavere fortsætter som lejere efter salg af en andelsboligforenings ejendom. Det endelige stillingtagen til spørgsmålet vil i sidste ende bero på domstolenes afgørelse. Det bemærkes i øvrigt, at der såfremt domstolene måtte finde frem til at boligreguleringslovens 5, stk. 2, fandt anvendelse, alene vil kunne foretages lejeforhøjelse efter 5, stk. 2, for de gennemgribende forbedringerne, der er gennemført af andelsboligforeningen. For andelsboliger vurderes dette ikke at være hyppigt forekomne tilfælde. Det er ensbetydende med, at Boligministeriet ikke anser det for muligt ved et ejerskifte at opkræve forbedringsforhøjelser for andelshavernes egne forbedringer, som forudsat af RED og Nykredits advokat. I forudsætningerne anføres videre, at renteniveauet i Danmark overordnet set er på et 0-niveau, og at ejendomsmarkedet må karakteriseres som atypisk. Der oplyses på side 13 i vurderingen, jf. processkriftet s. 31, at RED har anvendt en omkostningsbestemt leje på kr. 534,06 pr. m2 ekskl. forbedringer, inkl. hensættelser, der er udleveret af advokatfirmaet Bruun Hjejle, og denne lægges så efter aftale med Nykredit til grund af RED. Driftsomkostningerne, jf. rapportens side 15 indeholder forsikringsudgift på Af tidligere administrator, advokat Torben Winnerskjolds af 20 marts 2015 (Bilag 30) fremgår, at forsikringsudgiften fra 2011 til 2013 steg fra oprindeligt kr ,- til kr årligt. Begrundelsen for stigningen var dårlig vedligeholdelse af foreningens rør, som førte til ekstraordinært mange skader. Den del af forhøjelsen af forsikringspræmien, som relaterer sig til denne utilstrækkelige vedligeholdelse af rørene på ca. kr årligt kan ikke med sikkerhed væltes over på lejerene og medtages ved opgørelsen af den omkostningsbestemte leje. Dertil kommer, at den forsikringsudgift, som er medtaget i Bruun & Hjejles anslået omkostningsbudget dækker en periode på 15 måneder, hvilket fører til en betydelig fejl. Også på dette punkt er RED vurdering derfor bygget på forkerte forudsætninger. Der henvises til tidligere likvidator Hanne Sandersens sammenligningsopgørelse (Bialg 31), der viser afvigelser i forhold til Bruun & Hjejles forkerte opgørelse på ca. kr I de oplyste lejebeløb på side 14 i vurderingen, har man derudover alene taget lejen divideret med antal kvadratmeter lejemålet omfatter. Der er ikke taget hensyn til en vægtning af kælderarealerne. Side 14 af 27

15 Ejendomsskatter er anvendt for Der foreligger en ny ejendomsskat for 2015 (Bilag 32), der viser en højere ejendomsskat. De efterfølgende sider i vurderingen udtaler sig om investorernes afkastkrav. Der er for de referenceejendomme der henvises til, intet oplyst om grundlaget i sagerne. Hertil kommer, at den eneste ejendom, som er medtaget i statistikken, der har et afkast under 2,5 % er Johnstrups Alle 5. Jf. udskrift af tingbogen (Bilag 33) er der tale om et salg fra et dødsbo med meget begrænsede oplysninger om ejendommen til rådighed, og med fuld fraskrivelse af ansvar for dødsboet. Det fremgår i den forbindelse, at RED som mægler også fraskrev sig ansvaret for prospektets rentabilitetsanalyse af samme grunde. Disse helt særlige forhold er ikke oplyst af RED i rapporten, uagtet man selv forestod salget af denne ejendom som mægler, og uagtet man i øvrigt gør bemærkninger om netop dette salg i rapporten side 15, næstsidste afsnit. På side 19 i vurderingen er anført et forudsat afkast på 1,32 %, og der er herved lagt vægt på den usædvanlige finansiering på 1 % i rente og bidrag på realkreditlånet (80%). I det på side 20 anførte oplyses 1,92 %. Afkastet for erhvervsdelen oplyses til 5,75 %. Navnlig afkastet på boligdelen forekommer lavt, og det bestrides som værende udtryk for markedsniveauet. Ses der af de ovennævnte grunde bort fra Johnstrups Alle 5 er ingen af de referencehandler, som er påberåbt af RED handlet til et afkast under 2,5 % i forrentning på boligdelen. Lægges denne laveste forrentning til grund også for A/B Duegårdens ejendom, og ændres det forudsatte afkast dermed på boligdelen fra 1,32 % i RED værdiansættelse, side 20 i rapporten til 2,5 %, bliver den beregnede markedsværdi - før fradrag for vedligeholdelsesefterslæb - kr altså ca. kr mindre. RED rapport er udtryk for en almindelig matematisk udregning på baggrund af blandt andet usædvanlige forudsætninger om forrentning, der ikke engang har støtte i den statistik, man selv anfører i rapporten. Side 21 i vurderingen omhandler leje for fuldt moderniserede lejligheder (det lejedes værdi), renteniveauer og afbalanceret efterspørgsel og muligheden for at finde investorer. Potentialet i udlejningsejendomme som nærværende, er at gennemføre en fuldstændig modernisering af ejendommen og dermed opnå en højere leje, der ifølge RED kan komme op på kr pr. m2. Denne forudsætning bestrides også. Det der her er problematikken er i høj grad tidsfaktoren samt udgiften til moderniseringen som vi intet ved om. Den af RED oplyste værdi af ejedommen, bygger sammenfattende på et usædvanligt vurderingstema og urealistiske forudsætninger og ligger dermed også af ovennævnte grunde i den absolut høje ende af hvad man kan tillade sig at beregne. Det kan ikke udelukkes at have sammenhæng med, at man er bestilt og betalt af Nykredit til at udføre en rapport til brug netop for Nykredits argumentation i denne tvist. Disse forhold støtter foreningens synspunkt om, at rapporten skal udgå af sagen. Foreningens ejendom og anlægsaktiver er optaget i årsrapporter i henhold til den til brug for likvidatorenes arbejde indhentede valuarvurdering (bilag 21) til ca. kr. 235 mio. Dette er i lyset af det ovenfor anførte fortsat den mest pålidelige værdiansættelse af foreningens ejendom. Prioritetsgæld inkl. renteswap mv. andrager ca. kr. 486,1 mio., og dermed overstiger pantegælden værdien af Side 15 af 27

16 ejendommen med ca. kr. 251,1 mio. Det er dermed fortsat ubetænkeligt, som i den indkærede kendelse at lægge til grund, at ejendommens salg ikke kan dække gælden. Såfremt Nykredit under sagen, hvor afviklingen af foreningen har været kendt i mere end et år, havde et ønske om at dokumentere, at ejendommes værdi var større end gælden, kunne man i stedet for et forsøg med en ensidigt indhentet erklæring, have tilvejebragt og fremlagt et bindende købstilbud i stedet. 4.4 De af Nykredit udfærdigede budgetfremskrivninger (bilag AW-AZ) Til brug for kæresagen har Nykredit desuden indhentet yderligere sagkyndig bistand fra Deloitte (bilag AK) og derudover fremlagt flere og nye økonomiske oversigter (bilag AW-AZ), der angiveliget skulle vise, at foreningen ingen vanskeligheder har med at betale den løbende gæld. Jag antager, at disse nye budgetfremskrivninger afløser de 4 budgetsimuleringer A-D man fremlagde for skifteretten (bilag R). Disse viste alle akkumulerede driftsunderskud medmindre der vedtoges boligafgiftsstigninger. I de nye oversigter indlægges igen nogle forudsætninger, og foreningen har forelagt dette til gennemgang og vurdering for foreningens revisor, statsautoriseret revisor Lars Rasmussen, der også afgav forklaring for skifteretten. Revisor Lars Rasmussen har i brev af 23. marts 2015 kommenteret på materialet produceret og fremlagt af Nykredit/Deloitte (Bilag 34): Alle scenarier indeholder den fejlagtige forudsætning af foreningen er i drift, hvilket ikke er korrekt da den er under opløsning og nu også under konkurs. Virkningen af konkursens ophævelse er ikke fortsat drift men opløsning. Foreningen har ikke være involveret i udfærdigelsen af budgetterne og har ikke godkendt disse. Budgetterne/prognosen består alene af driftsbudgetter, og kan derfor ikke betragtes som fuldstændige budgetter. Et fuldstændigt budget består af drifts-, balance- og likviditetsoversigter, beskrivelse af budgetforudsætninger og anvendt regnskabspraksis samt for andelsboligforeninger en beskrivelse af konsekvenser for andelskroneværdien. De forelagte budgetter og prognoser fra Nykredit opfylder ikke disse kriterier. Revisorbistand for 2013 er medtaget i Deloittes opstilling som en ikke ordinær post, hvilket må være en fejl, da revisorudgifter i form af revisions-, regnskabs- og skattemæssig bistand er en naturlig del af en andelsboligforenings drift. Posten bør indregnes under det ordinære resultat. Der er ikke overensstemmelse mellem prognoserne og den af Nykredit påberåbte underskudsgaranti, hvilket blot er endnu et bevis på, at Nykredit selv har meget vanskeligt ved at fastlægge rækkevidden af den garanti man påberåber sig. Der er ikke indarbejdet nogen form for afdrag på gælden i hele perioden til trods for at foreliggende låneaftaler foreskriver afdrag på foreningens realkreditlån fra og med Der er således ikke taget højde for dette væsentlige likviditetstræk i driftsbudgetterne/-prognoserne. Det manglende likviditetstræk i form af afdrag vil medføre en væsentlig stigning i boligafgiften, som det fremgår af de af Ernst & Young opstillede drifts-, status- og likviditetsprognoser. Side 16 af 27

17 Der er tilsyneladende ikke taget højde for finansiering/afholdelse af de vedligeholdelsesomkostninger, der følger af det erkendte vedligeholdelsesefterslæb, jf. f.eks. bilag AÅ, værdiansættelse af foreningens ejendom, foretaget af RED den 12. februar 2015, hvor vedligeholdelsesefterslæbet er indregnet med en reduktion af ejendommens markedsværdi med 50 mio. kr. Der henvises desuden til revisor Lars Rasmussens gennemgang, der indeholder en række specifikke yderligere bemærkninger til bilagene AX, AZ og AV. 4.5 Vedligeholdelse. I processkriftet søger Nykredit nu at give det indtryk, at ejendommen er velvedligeholdt. Også på dette punkt er der dermed store udsving i Nykredits standpunkter afhængig af den sammenhæng de indgår i. Nykredit forsøgte i 2013, at tage ejendommen til brugelig pant, og Østre Landsret afviste dette ved kendelse af 30. august 2013 sag B (Bilag 35). Af kendelsen fremgår side 12, at Nykredit i den sag gjorde gældende: Andelsboligforeningens opgivende forvaltning og administration af egen ejendom har endvidere ført til konkrete, aktuelle og omfattende vedligeholdelsesefterslæb, som indebærer aktuel og betydelig risiko for tab af indtægter fra ejendommen og fare for færden på ejendommen, hvilket utvivlsom må betegnes som vanrøgt. Hertil kommer, at problemerne med ejendommens forsyning med vand ikke er løst, selvom det af vedligeholdelsesplanen fra Peter Jahn & Partnere A/S fra oktober 2010 fremgår, at der bør afsættes næsten 30 mio. kr. ekskl. moms til afhjælpning heraf. Endvidere har der efter Nykredits overtagelse af ejendommen til brugelig pant vist sig alvorlige problemer i forhold til rækværk og træer, som er til skade for ejendommen. Nykredits synspunkter i denne sammenhæng står i kontrast til synspunkter til støtte for konkursens ophævelse. Der er udfærdiget vedligeholdelsesrapport fra Peter Jahn og Partnere A/S (bilag AH), der udtaler sig om vedligeholdelsesbehovet i ejendommen. Heraf fremgår, side 5: Generelt må ejendommen betegnes som værende i god stand, hvad angår dens primære bygningsdele, dvs. bærende fundamenter, ydervægge, skillerum, etageadskillelser, trapper, og bærende elementer i tagkonstruktionen m.v. Hvad angår de sekundære bygningsdele, herunder tekniske installationer, er standen noget mere svingende Side 17 af 27

18 Der er i Nykredits processkrift side 15, alene henvist til den første del af ovennævnte citat. Rapporten angiver udgifterne til vedligeholdelse omfattende de foreslåede konkrete tiltag og almindelig løbende vedligeholdelse til kr over en ti-årig periode. Dette svarer til kr årligt. Et beløb af denne størrelse har aldrig været anvendt, og dermed er det vedligeholdelsesmæssige efterslæb kun vokset år for år siden stiftelsen. Det fremgår videre i rapporten, side 7, at foreningens afløbs og vandinstallationer er meget tærede og flere gange hvert år opleves gennemtæringer, som giver rørsprængninger /væsentlig vandudsivning. Der er af Peter Jahn & Partnere A/S også udfærdiget et separat overslagsbudget for udbedring af disse forhold (Bilag 36), og udgiften anslås til kr inkl. moms. Foreningen burde dermed ifølge sagkyndig rapport fra 2010 anvende i alt mere end kr på vedligeholdelse. Dette var årsagen til den tidligere omtalte stigning i forsikringspræmien. Der er på foreningens foranledning, henset til den underskudsgivende drift og store gældsætning, fra Peter Jahn & Partnere A/S indhentet en vurdering af alternative billigere løsninger (bilag AE), og heri blev angivet en minimumsløsning med tillægsløsninger til en omkostning på i alt kr Omkostningen blev indarbejdet i budgettet for 2013, som forelagt Nykredit blev afvist jf. brev af 16. april 2013 (bilag 16). Nykredit meddelte, at man ikke ville dække denne udgift, da det måtte ske ved boligafgiftsstigninger. Det bestrides desuden, at Nykredit tidligere har accepteret at betale udgiften til udbedring af foreningens vandrør. Man har alene anvist forskellige forslag som foreningen af flere grunde ikke har accepteret. Når der i foreningens budget for 2014 er afsat kr til vedligeholdelse, kan det ikke ses som udtryk for foreningens opfattelse af det rigtige niveau for vedligeholdelse under normalsituationen med fortsat drift. Der er tale om et budget aflagt under likvidationsprocessen efter indgivelse af konkursbegæring, og dermed er udgiften sat til det absolutte minimum for at afværge skader på ejendommen. Vedligeholdelsesrapporter mv. tilsiger langt højere beløb. 5. Anbringender 5.1. Den insolvensretlige praksis og den foreningsretlige beslutning om opløsning og konkurs: En andelsboligforening som den foreliggende er en juridisk enhed med begrænset hæftelse. Uden konkret aftale om andet, er der ingen personlige hæftelser for kapitalejerne i form af andelshaverne. Foreningen ledes af en bestyrelse og en generalforsamling i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Som juridisk enhed er foreningen dermed for så vidt angår ledelse og kapitalforhold identisk med et anparts- eller aktieselskab. Side 18 af 27

19 I nærværende sag er likvidation og konkurs besluttet på generalforsamling den 4. juni 2013, jf. referat (bilag 18). Beslutningen er truffet på grund af den økonomiske situation. Der blev samtidig orienteret om brugelig pant sager, og at opløsningen ville ende med salg af ejendommen enten i fri handel eller i forbindelse med en konkurs. Der henvises til referatet pkt. 2.5 jf. pkt. 3. Konkursen som udfald var dermed en del af det oprindelige beslutningsgrundlag for opløsningen. På generalforsamlingen den 30. april 2014 (bilag 19) er der af likvidatorerne i beretningen orienteret om situationen og konkursbegæringens indgivelse. Beretningen angiver også udtrykkeligt, at konkursbegæring vil blive indgivet. Beretningen blev enstemmigt godkendt, og ingen andelshavere har rejst indsigelse herimod. For så vidt angår selskaber kan konkurs besluttes af bestyrelsen, jf. selskabslovens 233, stk. 1 og U S. Beslutning om konkurs i andelsboligforeninger kræver med ikke enstemmighed på generalforsamling. Der henvises udover teori og praksis til Økonomi- og Erhvervsministerens svar til Boligudvalget af 6. juni 2005 (bilag 26) om krav til flertal for beslutning om opløsning af andelsboligforeninger, hvoraf blandt andet fremgår: Hertil kommer, at der kan være gode grunde til, at en forening opløser sig selv og sælger andelsboligforeningens ejendom, f.eks. hvis der ikke er andelshavere, der vil deltage i bestyrelsesarbejdet, eller foreningen er økonomisk insolvent. På den baggrund vil det være betænkeligt at indføre en regel, som giver den enkelte andelshaver mulighed for at modsætte sig en ellers fornuftig beslutning om likvidation. Som det ses var der som forudsætning for spørgsmålet i folketingsudvalget udelt enighed om, at det ikke krævede enstemmighed, og overvejelserne og spørgsmålet gik på muligheden for at indføre en sådan regel. Dette kunne ministeren af flere grunde ikke støtte. Det er af samme grunde uantageligt, at dette krav om enstemmighed gælder som en udfyldende baggrundsregel. Det gøres gældende, at begæringen om konkurs kan besluttes, og er besluttet lovligt af foreningen. Det gøres på den baggrund gældende, at foreningen skal opløses i overensstemmelse med sin beslutning herom om nødvendigt ved konkurs. Nykredit har som kreditor og panthaver i foreningen desuden ingen indsigelsesret i forhold til lovligheden af generalforsamlingsbeslutninger af denne karakter. Det fremgår af selskabslovens 109, der finder analogt anvendelse på foreninger, jf. Werlauff, Håndbog for dirigenter og deltagere, side Det fremgår: Selskabets medkontrahenter, kreditorer og andre kan ikke gribe ind i selskabets interne beslutningsproces,. Der henvises desuden til U H, hvoraf fremgår, at en ellers formentlig ulovlig beslutning stod ved magt, fordi der ikke fra deltagerens side inden rimelig tid var fremkommet indsigelse. Det er alene op til bestyrelsen eller andelshavere i foreningen at anfægte en sådan rent intern beslutning om opløsning og konkurs. Ingen andelshaver har som nævnt gjort dette. Side 19 af 27

20 Indsigelsesret kunne muligvis i et vist omfang være betinget ved långivningen. Dette er heller ikke sket Andelsboligforeningslovens 4 Andelsboligforeningslovens 4, der uændret har været gældende som en beskyttelsesbestemmelse overfor andelshavere og lejere siden 1981 (L 1980/486), indeholder følgende bestemmelse: Erhverves en andelsboligforenings ejendom af en ny ejer, har andelshaverne ret til fortsat brugsret som lejere. Stk.2. Ved frivilligt salg af foreningens ejendom kan bestemmelsen i stk. 1 kun fraviges, hvis den enkelte andelshaver i forbindelse med salget samtykker heri. Retsvirkningen af bestemmelsen er, at andelshaverne af ejendommen får retsstilling som lejere og derfor skal betale leje efter lejelovgivningen. Den leje som pt. opkræves for almindelige lejemål i Duegården er ca. kr. 440 pr. m2 pr år, mens basisboligafgiften som tidligere nævnt udgør mere end det dobbelte og pt. udgør kr. 914,-. pr. m2 pr. år. Det bestrides som udokumenteret, at der er grundlag for at lægge en anden omkostningsbestemt leje til grund i sagen end den, der er beregnet af DEAS som administrator for foreningen. Problemstillingen i sagen er, at sikkerheder som de er aftalt og fastlagt i låneaftalerne, er utilstrækkelige, og andelshavernes overgang til status af lejere efter andelsboligforeningslovens 4 vil reducere indtægterne på ejendommen. Af lovforarbejderne fra 1980 til lovens 4 fremgår, at lovgiver for næsten 35 år siden udtrykkeligt forholdt sig til de klart modstridende interesser på dette punkt. På den ene side stod panthavernes långivning og interesser i, at ejendommen ikke faldt i værdi, og på den anden side andelshavernes ret til ved foreningens opløsning og overgang af ejendommen til tredjemand at blive lejere. Bestemmelsen i andelsboligforeningsloven er en beskyttelsesbestemmelse for andelshaverne som man også kender det fra lejelovens 7. Det fremgår blandt andet af redegørelsen afgivet i juli 1980 af arbejdsgruppen nedsat af boligministeren, Andelsboliger Overdragelser mv. Redegørelse 1980, s Det er næppe muligt at lave en operationel regel om, hvilken leje, der skal til, for at bestående panthavere kan blive dækket ind. Panthaverne bør derfor beskytte sig selv ved kreditgivningen, ved enten at give lån indenfor de rammer en almindelig lejeindtægt angiver, eller ved at kræve supplerende sikkerhed, typisk i form af medhæftelse for andelshaverne Der advares dermed mod, at långivere i forhold til andelsboligforeningen foretager udlån, ud over det ejendommen kan bære som udlejningsejendom og dermed indtægter efter lejeloven. Grundkonstruktionen ved etableringen af Duegården, der jo netop gik ud på at foretage salg og finansiering af dette salg baseret sig på priser, der lå ud over indtægter efter lejelovgivningen. Udlånet var dermed i direkte konflikt med de anbefalinger, der var indeholdt i forarbejderne til andelsboligforeningslovens Side 20 af 27

KÆREDUPLIK. I Østre Landsret, 16. afd. 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod

KÆREDUPLIK. I Østre Landsret, 16. afd. 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod 22. maj 2015 j.nr. 48985-005 KÆREDUPLIK I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling?

Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? TBB2015.75 Boligformer 2.9 - Konkurs- og anden insolvensret 1.1-2.6 Andelsboligforeningers retsstilling i konkurs Rekonstruktion under konkursbehandling? En række andelsboligforeninger stiftet i perioden

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet

Læs mere