Orientering maj 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering maj 2004"

Transkript

1 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 1

2 Fællesantenneforeningen Eriksminde Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 14. april 2004 kl i Greve Borgerhus 1. Valg af dirigent Formand Kai Nielsen bød velkommen til de 71 fremmødte inkl. bestyrelsen. Det glædede formanden, at så mange havde fundet vej til generalforsamlingen på trods af, at generalforsamlingen blev afholdt så tæt på den afsluttede påske og med det pæne forårsvejr denne aften bød på. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog foreningens revisor Jens Holm, som derefter blev valgt med akklamation. Den valgte dirigent Jens Holm takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt med skriftlig varsel mindst 14 dage før afholdelsen, og at indkaldelsen indeholdt de i 14 nævnte punkter til en dagsorden for generalforsamling, herunder årsregnskab for 2003 samt budget for Dirigenten kunne endvidere konstatere at generalforsamlingen blev afholdt i Greve kommune og inden udløbet af april måned jvf. foreningens vedtægter 12 og 13. Endvidere blev det konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes 16. Derefter gennemgik dirigenten mødets dagsorden punkt for punkt, samt meddelte at bestyrelsen foreslog kontingentet for 2004 til kr. 1775,- pr. medlem. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Herefter gav dirigenten Jens Holm ordet til foreningens formand Kai Nielsen, der afgav følgende beretning angående det forløbne år: Der er udsendt et omfattende materiale sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derfor skal jeg undlade at gennemgå alle aspekter af foreningens drift i detaljer, men har udvalgt de emner som vil have betydning for den fremtidige drift af foreningen. Den vejledende brugerafstemning, der blev gennemført lige efter årsskiftet, var kendetegnet ved en meget stor deltagelse en rekorddeltagelse. Det vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke for. Det er dejligt at medlemmerne vil besvare de udsendte spørgeskemaer. Resultatet er omtalt i det tidligere udsendte materiale. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 2

3 Medlemsstatus Foreningen har nu 790 medlemmer d.v.s. at 90 % af husstandene i Eriksmindekvarteret er medlemmer. En stigning på 9 medlemmer siden sidste Generalforsamling. Ingen udmeldelser. Over 35 % (284) af medlemmerne er tilmeldt Internet, som er mulig gennem foreningens aftale med Arrownet. Meget få anvender den digitale Selector - dekoder, som er mulig gennem foreningens aftale med TDC Kabel TV. Det er jfr. undersøgelsen i efteråret 2003 primært filmkanalerne der abonneres på. Det vil betyde at vi forventer at revidere vores aftale med TDC Kabel TV i løbet af kort tid. Flere og dyrere betalingsprogrammer i årene fremover I Jyllandsposten mandag den 5. april 2004 kan læses, at der er flere TV kanaler på vej til danskerne i de kommende år. MTG, DR, TV2 og TV Danmark kan hurtigt lancere nye TV kanaler. MTG siger i artiklen, at de har flere TV kanaler i skuffen, og kan lancere dem med et par måneders varsel. Ifølge en europæisk rapport fra ZenithOptimedie vil indtægter fra abonnement (d.v.s. prisen for betalingsprogrammer) overhale reklameindtægter. Reklameindtægterne vil have en realvækst på 33 pct. fra 2003 til Betalingsprogrammer vil derimod have en vækst på 58 pct. fra 2003 til Samtidig konstaterer rapporten, at de reklamefinansierede public service broadcastere har oplevet at deres andel af reklamemarkedet er faldet fra 24 pct. til 17 pct. i de 5 største markeder. Rapporten omhandler det europæiske marked. Flere betalingsprogrammer = Højere kontingent I de seneste par år kan vi genkende tendensen med nye betalingsprogrammer og øget betaling for eksisterende betalingsprogrammer. F.eks. kan nævnes: TV2 Zulu overgik fra must carry til betalingsprogram ved årsskiftet 2002/2003, Betalingen blev ekskl. Copydan / KODA forhøjet med 120,- kr. årlig inkl. moms. Viasat varslede med mindst mulig frist prisstigning på TV3 lige før sommerferien Betalingen blev ekskl. Copydan / KODA forhøjet med 87,- kr. inkl. moms. Markedsføringsstrategien var fra Viasat / TV3 side, at netop på det tidspunkt prisforhøjelsen trådte i kraft startede en række kendte og populære programmer. Medlemmerne blev gjort bekendt med de nye programmer gennem en husstandsomdelt avis fra Viasat. Discovery og Eurosport varslede en prisstigning ved årsskiftet 2003/2004. Betalingen blev ekskl. Copydan/KODA forhøjet med 10,- kr. inkl. moms. DK varslede, med lovligt varsel, en prisstigning til 1. april Betalingen blev inkl. Copydan/KODA forhøjet med 10,- kr. inkl. moms. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 3

4 TV2 Charlie kommer som ny kanal i efteråret Betalingen for denne vil ekskl. Copydan/KODA være 104,- kr. inkl. moms. Markedsføringsmæssigt må forventes en tilsvarende aggressiv strategi som ved Zulu. Viasat Sport er udvidet til at omfatte 3 kanaler til 71,- kr. inkl. moms pr. stk., dog kan alle 3 sendes for 90,- kr. inkl. moms. Totalt set vil det betyde, at leverandørerne af de nævnte betalingskanaler har bedt foreninger, som f.eks. vores, om i 2003 og 2004 at hæve kontingentet med op til 331,- kr. inkl. moms årligt - ekskl. Viasat Sportskanalerne. Vi har jo også set virkningerne af disse prisforhøjelser i foreningens kontingent. Bestyrelsen har derfor haft en dialog med leverandørerne med hensyn til mulighederne for rabat eller markedsføringstilskud ved samlet køb af en pakke af programmer. Der er opnået et fornuftigt resultat. Specielt om TV3 Prisforhøjelsen på TV3 var jo tidsmæssigt nøjagtig kombineret med varsel af prisforhøjelse op til sommerferien (sommeren er normalt en stille periode for foreninger af vores type) samt med en omfattende markedsføring af nye og kendte programmers start umiddelbart efter sommerferieperioden. Som bestyrelse må vi konstatere, at vi er oppe imod meget professionelle virksomheder, som i dette tilfælde var Viasat. Det må vi naturligvis lære at håndtere så professionelt vi kan indenfor de rammer det frivillige foreningsarbejde giver os af handlemuligheder. Hvis der havde været det fornødne sammenhold mod TV3 s prisforhøjelser, som der var - primo august med tilslutninger, kunne der have været opnået et forhandlingsresultat efter nogle måneder. Det blev efterhånden klart at sammenholdet smuldrede fra september og året ud. Viasat havde givet i deres kalkuler indregnet et vist spild i det første år, men de havde ikke kunnet holde til at mangle tilslutninger de vil mangle programbetalingerne og få problemer med indtægterne fra reklamer. Antenneforeninger har betydelig magt hvis de ønsker det og står sammen i de konkrete situationer. Det er de enkelte foreningers suveræne ret til at beslutte hvilke programmer de vil have, og ligeså om de vil deltage aktivt i en protestaktion. Fra indkøbsforeningen DAFO er der udsendt en opfordring til bestyrelserne om at drøfte indgående hvordan man vil forholde sig til sådanne situationer fremover, så de første udmeldinger også holder ud over det første populære TV programs indtog på skærmen. TV3 sagens udvikling kan i værste fald medføre, at antenneforeningernes bestyrelser fremover kun bliver ekspeditionskontor for TV selskaberne når der er tale om betalingsprogrammer. TV selskaberne holder antenneforeningerne som den berømte lus mellem 2 negle. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 4

5 I forbindelse med foreningens vejledende brugerafstemning kom TV3 med blandt de programmer som bestyrelsen foreslår vi tager med på anlægget. Jeg synes det er værd at understrege at TV3 stemmemæssigt har flyttet sig fra at ligge i top 5 til at ligge i bund 5 blandt betalingskanalerne. Opdeling af TV kanalerne i pakker Der er indkommet et forslag fra et medlem om at foreningen ser på opdeling af programmerne i pakker med deraf følgende valgmuligheder for medlemmerne. Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen at der arbejdes videre med dette forslag i den kommende tid med henblik på at fremlægge forslag for generalforsamlingen i efteråret 2004 eller foråret Den mest anvendte teknik til opdeling af programmerne i pakker er indsættelse af filtre der udelukker programmer over en Mhz grænse. Det kræver ekstra plads (= ekstra båndbredde) på anlægget og vil medføre en ekstra administration. Nye teknikker med større valgfrihed gennem en digital dekoder er måske på vej, men er for tiden ikke på et niveau som er økonomisk realistisk for en forening af vor størrelse. Bestyrelsen vil gerne arbejde med området og som tidligere nævnt vende tilbage til generalforsamlingen. Anlægget Anlægget er etableret i begyndelsen af 1970 erne og er løbende blevet udbygget frem til den status anlægget har i dag. Et forsigtigt skøn er at anlægget (gadenettet og hovedstationen) repræsenterer en værdi på omkring 8 10 mio. kr. Der er gennem de senere år foretaget ombygninger og udskiftninger i hovedstationen, så den i dag er moderne og tidssvarende. Grundet ændringer fra programleverandører f.eks. ændring fra analog til digital modtagelse, ændring af krypteringsystemer samt ønsker om flere kanaler og flere funktioner f.eks. stereo på kanalerne, vil der fortsat skulle ske en tilpasning af denne. Næste fase i renovering / udbygningen af anlægget vil være gadenettet. Der vil indenfor en kort årrække være behov for at udskifte omkring 6 km. jordledninger samt etablering af flere forstærkere. Eksempelvis vil udskiftning af kabler m.v. plus opgradering til et 600 Mhz gadenet andrage i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. og en yderligere opgradering til det maksimale 860 Mhz vil yderligere andrage 0,5 mio. (i alt 2,3 mio. kr.) beløbene er priser pr. februar Der vil være flere forskellige måder at finansiere dette på. Først og fremmest kan der ske en opsparing af de løbende overskud, ekstra kontingent til en decideret opsparing, finansiering ved optagelse af banklån eller evt. forskellige leasingmuligheder. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 5

6 Bestyrelsen vil naturligvis undersøge mulighederne og fremlægge forslag på rette tidspunkt. Der vil løbende blive behov for at få flere TV kanaler på anlægget. F.eks. kommer TV2 med en ny kanal TV2 Charlie i det kommende efterår. TV2 markerer allerede nu, at der kan komme flere tema kanaler fra deres side f.eks. sportskanal. Endvidere kommer der en generel digitalisering jfr. medieforliget. Det kan tænkes at antenneanlæggene skal sende de digitale og analoge udgaver af den samme TV kanal parallelt i en periode. (se: Uddrag af teksten I Medieforliget sidst i denne orientering, bilag A.) Hvad ligger der på bestyrelsens arbejdsbord i det kommende år. Der ligger en lang række opgaver på bestyrelsens bord udover den normale drift af anlægget lad mig nævne dem i overskriftsform: Opdeling af programmerne i pakker Renovering / udbygning af gadenettet Telefoni via Internettet Løbende tilpasning af hovedstationen (digitalisering, flytninger, kodninger etc.) Ændring af aftale med TDC Kabel TV om Selector dekoder Udskiftning af opkrævnings- og regnskabssystem Følge udviklingen i realiseringen af medieforliget fra 2002 Bestyrelsen er aktiv i FDA og DAFO Bestyrelsens medlemmer er aktive med tillidsposter i FDA (Forenede Danske Antenne-anlæg) og DAFO (Danske Antenneanlægs Indkøbsforening) og bruger derfor også tid på dette arbejde. Derudover er bestyrelsens medlemmer aktive deltagere i FDA s arrangementer lad mig eksempelvis nævne møder om opdeling af programmerne i pakker, er antenneforeningerne skattepligtige, FDA s landsmødeudstilling og seminarer m.v. Afslutning Afslutningsvis vil jeg informere om at næste år er det 35 år siden fællesantenneanlægget blev etableret og de første medlemmer fik signaler til radio og TV. Foreningen har ikke haft for vane at markere fødselsdagene, men jeg tror bestyrelsen vil tænke nærmere over hvordan det kan markeres. Tak til bestyrelsen og samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året. Jeg håber det vil fortsætte. Bestyrelsen har i forbindelse med at Kim Baske udtrådte af bestyrelse på grund af fraflytning givet Kim en gave som tak for indsatsen i bestyrelsen. Jeg vil godt rette en særlig tak til Finn Andersen, der har ydet råd og vejledning til en lang række medlemmer vedr. installation af Internet. Det er en uvurderlig frivillig indsats Finn har hjulpet medlemmerne med. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 6

7 Også en stor tak til medlemmerne for en god dialog omkring brug af vort anlæg. Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens drøftelse. Kommentarer til formandens / bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden nogen kommentarer, men med megen akklamation. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2003 til godkendelse Foreningens kasserer gennem mange år Lene Sørensen henviste til det udsendte regnskab som medlemmerne havde modtaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Lene Sørensen foreslog at hun ikke oplæste alle tallene (udsendt sammen med indkaldelsen), men i stedet ville uddybe de poster, der kom spørgsmål til. Der kom ingen spørgsmål fra de fremmødte; men til gengæld en godkendelse med akklamation for det fremlagte regnskab. 4. Forslag fra bestyrelsen herunder budget for 2004 og fastsættelse af kontingent Bestyrelsen havde ikke nogen forslag, bortset fra det fremlagte budget. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2004 blev 1.775,- incl. moms med forfalden betaling i 2 rater a 887,50 kr. til henholdsvis 1. maj og 1. november måned i Kommentarer til bestyrelsens budgetforslag. Petersen, Krogager: Foreslog at kontingentet blev hævet med 25 kr., så det fremlagte underskud i budget på kr. blev dækket ind. Formanden: Da der var stort overskud i 2003 regnskabet, og er forventninger til at foreningen kan indgå en samlet 3 årig aftale om nogle af kanalerne til en reduceret pris, mener bestyrelsen godt at et mindre underskud for 2004 kan accepteres. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 7

8 5. Forslag fra medlemmer. Finn Borch Andersen, Hedager, har stillet følgende forslag: Generalforsamlingen beder bestyrelsen udarbejde forslag til en løsning, der tillader, at de enkelte husstande i fremtiden, uafhængigt af andre husstandes valg, selv vil kunne bestemme, hvilke betalingskanaler, de ønsker at kunne modtage og betale for. Generalforsamlingens og bestyrelsens kommentar til forslaget: Formanden: Der sker en hurtig udvikling inden for bl.a. dette område, derfor vil bestyrelsen arbejde videre med dette forslag, så der kan fremlægges et forslag til generalforsamlingen. Rasmussen, Tavleager: Priserne afhænger vel også af at alle er med? Formanden: Du har ganske ret i det, ofte tilbyder andre foreninger grundpakken uden betalingskanalerne. Kanal leverandørerne er skeptiske og overraskede over ønsket om kanal pakker, for de forventer at kunne have/skal have samme indtægter som nu. Det formodes at ca % af landets antenne foreninger i dag tilbyder pakke løsninger. Sørensen, Bredager: Bestyrelsen bør sende skemaer ud til medlemmerne, for at se hvor mange der ønsker kanal pakker. Bredager 43: Der bør laves en lille attraktiv pakke. Hvad vil pakken indeholde? Rigtig sammensætning af programmer i pakken er vigtigt. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6.1 Valg af kasserer Lene Sørensen var villig til genvalg og blev valgt for 2 år med akklamation. 6.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen Der skulle yderlige vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode, de 3 nuværende medlemmer i bestyrelsen Henrik Hobel, Ove Nielsen og Benny Olofsen var også villige til genvalg. Der blev ikke foreslået andre kandidater til disse 3 poster. Derfor blev alle 3 bestyrelsesmedlemmer genvalgt med akklamation. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 8

9 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Følgende 3 blev foreslået som suppleanter Niels Mejdahl, Lundager 20 (som var til stede på generalforsamlingen), Rachied Bouziyane, Højager 63 (kunne ikke deltage ved generalforsamlingen) og Helle Holm, Stolpeager 9 (kunne ikke deltage ved generalforsamlingen). Alle de 3 foreslåede kandidater var villige til valg. Da der ikke var andre forslag, blev alle 3 kandidater valgt til suppleanter med akklamation. 8 Valg af to revisorer Nuværende revisorer Jens Holm (Godsager 6) og Registreret Revisor Lasse Svensson var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Revisorsuppleant Niels Otto Pedersen (Krogager 68) blev valgt med akklamation. Bestyrelsen fik fuldmagt til at finde en suppleant for Statsaut./Reg. Revisor. 9 Eventuelt Ingen af de fremmødte havde spørgsmål eller kommentarer under dette punkt. Formanden Kai Nielsen takkede alle for fremmødet, og konstaterede at det nok havde været en af de hurtigst afviklede generalforsamlinger foreningen havde afholdt, for hele generalforsamlingen var afviklet på 45 min. Efter generalforsamlingen den 14. april 2004 består bestyrelsen af følgende: Formand Kai Nielsen, Højager 12 Tlf.: , Mobil Mail: Næstformand og redaktør Eriksmindekanalen Svend Nielsen, Belsager 95 Tlf.: Mail: Kasserer Lene Sørensen, Bondager 8 Tlf.: Mail: Sekretær Poul-Rene Sustmann, Stolpeager 1 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Benny Olofsen, Højager 54 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Ove B. Nielsen, Bredager 71 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Henrik P Hobel, Knoldager 13 Tlf.: Mail: Suppleant Niels Mejdahl, Lundager 20 Suppleant Rachid Bouziyane, Højager 63 Suppleant Helle Holm, Stolpeager 9 Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 9

10 Bilag A Uddrag af teksten I Medieforliget Jordbaseret, digitalt tv Aftalepartierne finder det væsentligt, at der etableres en jordbaseret digital tv-platform med henblik på - at skabe grundlaget for, at hele den danske befolkning kan få adgang til et øget tv-tilbud og nye digitale tvtjenester. - at øge konkurrencen på markedet for distribution af tv mv. ved etablering af yderligere en digital tv-platform som supplement til de eksisterende digitale satellit- og kabel-tv-platforme. - at muliggøre et snarligt stop for analog udsendelse af tv og hermed frigøre værdifulde frekvensressourcer til tv-formål eller evt. andre formål. Der gennemføres et udbud af jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder ( multipleks ) med henblik på, at der på grundlag af en auktion efterfølgende udstedes tilladelse til en gatekeeper (multipleksoperatør), som på forretningsmæssige vilkår skal drive en jordbaseret, digital tv-platform. Den nærmere tilrettelæggelse af udbuddet tager udgangspunkt i følgende overordnede sigtelinier: - at hverken operatører af en anden digital tv-platform på det danske marked eller programforetagender med dominerende indflydelse på det danske marked for udbud af tv-programmer må have dominerende indflydelse i gatekeeper-funktionen, hvilket skyldes konkurrencehensyn. - at de danske public service tv-stationer DR og TV 2 skal sikres en passende plads på den jordbaserede, digitale tv-platform, herunder sikres mulighed for udsendelse af hver 2 digitale tv-kanaler. - at gatekeeperen under hensyntagen til den til rådighed værende kapacitet skal tilbyde alle broadcastere adgang til den jordbaserede, digitale tv-platform på fair, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår i overensstemmelse med EU s regler herfor. - at gatekeeperen under hensyntagen til, at der er tale om sendemuligheder forbeholdt digitalt tv gives videst mulige rammer for selv at sammensætte og pakke udbuddet af programmer og nye digitale tjenester. De enkelte programleverandører til platformen udøver deres programvirksomhed på basis af tilladelse eller registrering (dansk eller anden EU-tilladelse). - at udsendelse af de digitale programmer og tjenester kan ske krypteret. Det gælder også de programmer og tjenester, der er en del af DR s og TV 2 s public service-virksomhed, idet seerne skal kunne modtage en pakke bestående af kun public service-programmerne uden nogen form for betaling af gebyr. - at der for at fremme et åbent og horisontalt marked for tv-tjenester og tv-modtageudstyr skal benyttes åbne standarder, vedtaget af et anerkendt standardiseringsinstitut. Etableringen og driften af en jordbaseret, digital tv-platform, herunder opbygningen af et digitalt sendenet, forudsættes at ske på et fuldt forretningsmæssigt grundlag. Der vil således ikke blive anvendt offentlige midler til formålet ud over DR s og TV 2 s betaling for distribution af deres public service-programmer og - tjenester. DR og TV 2 kan herudover på konkurrencemæssige vilkår indgå aftale med gatekeeperen om levering af ydelser til platformen. Der etableres en styregruppe med deltagelse af Kulturministeriet, Finansministeriet, Videnskabsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, der på basis af en interessetilkendegivelsesrunde koordinerer det videre arbejde med fastlæggelsen af de overordnede retningslinier for udbuddet, som forestås af Radio og Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 10

11 TV-nævnet. På basis af et forslag fra styregruppen fastsætter kulturministeren efter nærmere drøftelse med aftalepartierne retningslinierne for Radio og TV-nævnets udbud og efterfølgende udstedelse af tilladelse. Styregruppen vil bl.a. overveje en række andre relevante parametre, herunder ikke mindst længden af tilladelsesperioden og tidspunktet for ophør af analog udsendelsesvirksomhed, ud fra et ønske om at tilvejebringe et økonomisk bæredygtigt grundlag for en kommende gatekeeper. Som udgangspunkt vil det blive lagt til grund, at udsendelse af analogt tv ophører inden udgangen af Tillægsaftale nr. 2 til mediepolitisk aftale for af 3. juni 2002 introduktion af jordbaseret, digitalt tv Der er enighed mellem aftalepartierne om følgende: Indførelse af jordbaseret, digitalt tv De hidtidige erfaringer fra udlandet med indførelse af jordbaseret, digitalt tv (DTT) tyder ikke på, at der for nærværende er basis for at introducere DTT efter den i medieaftalen forudsatte gatekeeper-model. DTT efter en betalings-tv-model ses således ikke at være i en tilstrækkelig god konkurrenceposition til at kunne klare sig i konkurrencen med eksisterende betalings-tvoperatører på satellit- og kabel-tv-platformene. Der er derfor i udlandet stigende opmærksomhed på og tendens til at DTT primært introduceres i kraft af free-tv, hvor man udnytter DTT s væsentligste fordel i forhold til øvrige distributionsformer: muligheden for nem portabel modtagelse med billigt modtageudstyr. Herved synes der at være bedre mulighed for at få nuværende analoge seere til at anskaffe digitalt modtageudstyr og dermed skabe grundlaget for slukning af de analoge signaler på sigt. På den baggrund introduceres DTT i stedet ved, at public service-programmerne DR1, DR2 og TV 2 (med regionale udsendelser) udsendes i såvel analog som digital form. DR og TV 2/DANMARK vil i kommende tilladelser blive forpligtet til at samarbejde om opbygning af det digitale sendenet. Det lægges til grund, at sendenettet skal være fuldt udbygget og taget i brug senest 1. juli 2005, idet kulturministeren om nødvendigt og efter ansøgning kan forlænge denne frist. Tilsvarende vil der blive stillet krav om samarbejde om administration af kapaciteten i det digitale multipleks. Som udgangspunkt gælder, at DR får rådighed over 2/3 af kapaciteten, mens TV 2/DANMARK får rådighed over 1/3, idet der heraf i fornødent omfang skal stilles kapacitet til rådighed for de regionale TV 2-virksomheder til udsendelse af regionale programmer. Kapaciteten anvendes ud over til paralleludsendelse af programmerne til opnåelse af digital merværdi i form af nye digitale tjenester i nær tilknytning til programmerne. DR, TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder vil i kommende tilladelser få pålagt forpligtelser i relation til digital programudvikling og nye digitale tjenester, herunder avanceret tekst-tv og tegnsprogstolkning. DR og TV 2/DANMARK forpligtes til ved koordinering af programvirksomheden og indbyrdes udveksling af kapacitet at sikre, at disse forpligtelser kan efterleves. Den digitale udsendelsesvirksomhed skal ske ukrypteret. Det kan ikke udelukkes, at der efter udløbet af indeværende aftaleperiode vil vise sig at være grundlag for et udbud af digitale sendemuligheder efter gate-keeper-modellen. DR s og TV 2 s digitale udsendelsesvirksomhed vil derfor blive betinget af, at den efterfølgende kan integreres i en alternativ model for DTT i Danmark. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 11

12 Eriksminde Antenneforening Kanalnøgle April 2004 TV - PROGRAM Kanal Frekvens S T D RADIOPROGRAM Frekvens Svensk TV4 S09 161,25 X X DR P1 88,20 S10 168,25 DR P2 Musik og Kultur 88,70 DR ,25 X X DR P3 91,70 Infokanalen 6 182,25 DR P4 Københavns Radio 90,10 TV2 / TV2 Lorry 7 189,25 X X DR Klassisk 102,60 Svensk TV ,25 X X Sky Radio (P5) 101,80 Svensk TV ,25 X X Radio100FM (P6) 92,70 Eurosport Nordic ,25 X X SVT P1 93,40 DK ,25 X X X SVT P2 95,10 TV Danmark ,25 X X SVT P3 97,80 TV2 Zulu S11 231,25 X X X Radio Køge 91,10 CNN International S13 245,25 X X Radio Roskilde 103,80 BBC Prime S14 252,25 X X X KISS FM 94,60 Roskilde Kanalen S15 259,25 X Radio Yes2day 100,50 Kanal København S15 259,25 X X NRJ Greve 105,60 DR2 S X X X NDR 2 87,70 TV3+ S17 273,25 X X NDR 4 98,80 Cartoon Network S18 280,25 X Deutsches Welle 105,00 TCM S18 280,25 X Radio Melodie 99,90 Euronews S19 287,25 X X RTL Radio 107,90 Norsk TV2 S20 294,25 X X TV3 S25 335,25 X X X ARD S26 343,25 X X X Discovery S27 351,25 X X X CNBC S28 359,25 X National Geographic S28 359,25 X MTV Nordic S29 367,25 X X X Kanal 5 S30 375,25 X X Spansk TVE (P) S31 383,25 X (P) = Prøvekanal ZDF S32 391,25 X RTL S33 399,25 X S = Stereo Fransk TV5 (P) S34 407,25 X T = Tekst TV SAT1 S38 439,25 X D = Modtages Digitalt Foreningens Servicepartnere Serviceområde Firmanavn Hjemmeside Telefon Hovedstation og Dansk Kabel TV Gadenet Internet via kabelnettet A+ Arrownet Selector-dekoder TDC Kabel TV Foreningen generelt Formand Kai Nielsen / Mail: Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 12

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Tinglev Antenneforening

Tinglev Antenneforening Tinglev Antenneforening Ekstra ordinær Generalforsamling onsdag den 2. november 2011 kl. 19.00 i Borgerhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering fra bestyrelsen 3. Nye programpakker 4. Samarbejde

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 3 2 0 0 6 DAB - Radio Digitalt TV Det digitale spejl Prisforhøjelser fra ViaSat Radio / TV Kanalændringer Programafstemning www.bredballe-antennelaug.dk - kontakt

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Generalforsamling 20. april 2005

Generalforsamling 20. april 2005 Formandens beretning Indledning Jeg vil indledningsvis starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke samt udviklingen det forgangne år. Foreningen forsyningsområde dækker byerne Brejning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2008 tirsdag d. 26. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2008 tirsdag d. 26. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ordinære generalforsamling 2008 tirsdag d. 26. marts klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne.

Dagsorden til generalforsamling. Regnskab 2009. Svar på spørgsmål fra skemaerne. Eriksminde Antenneforening den 25. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 12. april 2010 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Denne medlemsinformation indeholder: Dagsorden til generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Referat Af ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening: Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

Læs mere

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen)

mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Himmelev-Veddelev Boldklubs klublokale, Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde (bag ved Himmelevhallen) Bestyrelse 2012 Hans Jørgen Brandt, Tranevej 17, 46 36 72 96, formand Thomas Baunsgaard, Skomagerkrogen 13, 46 36 57 80, kasserer John Halkjær Christensen, Tranevej 14, 45 88 83 18 Jørgen Thomsen, Kirsebærhaven

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 1 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 30/03-2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007. 13-11-2007 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2007 13-11-2007 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013

Nyhedsbrev april 2013 Nyhedsbrev april 2013 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 4.-6. april 2013. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes mandag

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst

Læs mere