Orientering maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering maj 2004"

Transkript

1 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 1

2 Fællesantenneforeningen Eriksminde Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 14. april 2004 kl i Greve Borgerhus 1. Valg af dirigent Formand Kai Nielsen bød velkommen til de 71 fremmødte inkl. bestyrelsen. Det glædede formanden, at så mange havde fundet vej til generalforsamlingen på trods af, at generalforsamlingen blev afholdt så tæt på den afsluttede påske og med det pæne forårsvejr denne aften bød på. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog foreningens revisor Jens Holm, som derefter blev valgt med akklamation. Den valgte dirigent Jens Holm takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt med skriftlig varsel mindst 14 dage før afholdelsen, og at indkaldelsen indeholdt de i 14 nævnte punkter til en dagsorden for generalforsamling, herunder årsregnskab for 2003 samt budget for Dirigenten kunne endvidere konstatere at generalforsamlingen blev afholdt i Greve kommune og inden udløbet af april måned jvf. foreningens vedtægter 12 og 13. Endvidere blev det konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes 16. Derefter gennemgik dirigenten mødets dagsorden punkt for punkt, samt meddelte at bestyrelsen foreslog kontingentet for 2004 til kr. 1775,- pr. medlem. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Herefter gav dirigenten Jens Holm ordet til foreningens formand Kai Nielsen, der afgav følgende beretning angående det forløbne år: Der er udsendt et omfattende materiale sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derfor skal jeg undlade at gennemgå alle aspekter af foreningens drift i detaljer, men har udvalgt de emner som vil have betydning for den fremtidige drift af foreningen. Den vejledende brugerafstemning, der blev gennemført lige efter årsskiftet, var kendetegnet ved en meget stor deltagelse en rekorddeltagelse. Det vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke for. Det er dejligt at medlemmerne vil besvare de udsendte spørgeskemaer. Resultatet er omtalt i det tidligere udsendte materiale. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 2

3 Medlemsstatus Foreningen har nu 790 medlemmer d.v.s. at 90 % af husstandene i Eriksmindekvarteret er medlemmer. En stigning på 9 medlemmer siden sidste Generalforsamling. Ingen udmeldelser. Over 35 % (284) af medlemmerne er tilmeldt Internet, som er mulig gennem foreningens aftale med Arrownet. Meget få anvender den digitale Selector - dekoder, som er mulig gennem foreningens aftale med TDC Kabel TV. Det er jfr. undersøgelsen i efteråret 2003 primært filmkanalerne der abonneres på. Det vil betyde at vi forventer at revidere vores aftale med TDC Kabel TV i løbet af kort tid. Flere og dyrere betalingsprogrammer i årene fremover I Jyllandsposten mandag den 5. april 2004 kan læses, at der er flere TV kanaler på vej til danskerne i de kommende år. MTG, DR, TV2 og TV Danmark kan hurtigt lancere nye TV kanaler. MTG siger i artiklen, at de har flere TV kanaler i skuffen, og kan lancere dem med et par måneders varsel. Ifølge en europæisk rapport fra ZenithOptimedie vil indtægter fra abonnement (d.v.s. prisen for betalingsprogrammer) overhale reklameindtægter. Reklameindtægterne vil have en realvækst på 33 pct. fra 2003 til Betalingsprogrammer vil derimod have en vækst på 58 pct. fra 2003 til Samtidig konstaterer rapporten, at de reklamefinansierede public service broadcastere har oplevet at deres andel af reklamemarkedet er faldet fra 24 pct. til 17 pct. i de 5 største markeder. Rapporten omhandler det europæiske marked. Flere betalingsprogrammer = Højere kontingent I de seneste par år kan vi genkende tendensen med nye betalingsprogrammer og øget betaling for eksisterende betalingsprogrammer. F.eks. kan nævnes: TV2 Zulu overgik fra must carry til betalingsprogram ved årsskiftet 2002/2003, Betalingen blev ekskl. Copydan / KODA forhøjet med 120,- kr. årlig inkl. moms. Viasat varslede med mindst mulig frist prisstigning på TV3 lige før sommerferien Betalingen blev ekskl. Copydan / KODA forhøjet med 87,- kr. inkl. moms. Markedsføringsstrategien var fra Viasat / TV3 side, at netop på det tidspunkt prisforhøjelsen trådte i kraft startede en række kendte og populære programmer. Medlemmerne blev gjort bekendt med de nye programmer gennem en husstandsomdelt avis fra Viasat. Discovery og Eurosport varslede en prisstigning ved årsskiftet 2003/2004. Betalingen blev ekskl. Copydan/KODA forhøjet med 10,- kr. inkl. moms. DK varslede, med lovligt varsel, en prisstigning til 1. april Betalingen blev inkl. Copydan/KODA forhøjet med 10,- kr. inkl. moms. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 3

4 TV2 Charlie kommer som ny kanal i efteråret Betalingen for denne vil ekskl. Copydan/KODA være 104,- kr. inkl. moms. Markedsføringsmæssigt må forventes en tilsvarende aggressiv strategi som ved Zulu. Viasat Sport er udvidet til at omfatte 3 kanaler til 71,- kr. inkl. moms pr. stk., dog kan alle 3 sendes for 90,- kr. inkl. moms. Totalt set vil det betyde, at leverandørerne af de nævnte betalingskanaler har bedt foreninger, som f.eks. vores, om i 2003 og 2004 at hæve kontingentet med op til 331,- kr. inkl. moms årligt - ekskl. Viasat Sportskanalerne. Vi har jo også set virkningerne af disse prisforhøjelser i foreningens kontingent. Bestyrelsen har derfor haft en dialog med leverandørerne med hensyn til mulighederne for rabat eller markedsføringstilskud ved samlet køb af en pakke af programmer. Der er opnået et fornuftigt resultat. Specielt om TV3 Prisforhøjelsen på TV3 var jo tidsmæssigt nøjagtig kombineret med varsel af prisforhøjelse op til sommerferien (sommeren er normalt en stille periode for foreninger af vores type) samt med en omfattende markedsføring af nye og kendte programmers start umiddelbart efter sommerferieperioden. Som bestyrelse må vi konstatere, at vi er oppe imod meget professionelle virksomheder, som i dette tilfælde var Viasat. Det må vi naturligvis lære at håndtere så professionelt vi kan indenfor de rammer det frivillige foreningsarbejde giver os af handlemuligheder. Hvis der havde været det fornødne sammenhold mod TV3 s prisforhøjelser, som der var - primo august med tilslutninger, kunne der have været opnået et forhandlingsresultat efter nogle måneder. Det blev efterhånden klart at sammenholdet smuldrede fra september og året ud. Viasat havde givet i deres kalkuler indregnet et vist spild i det første år, men de havde ikke kunnet holde til at mangle tilslutninger de vil mangle programbetalingerne og få problemer med indtægterne fra reklamer. Antenneforeninger har betydelig magt hvis de ønsker det og står sammen i de konkrete situationer. Det er de enkelte foreningers suveræne ret til at beslutte hvilke programmer de vil have, og ligeså om de vil deltage aktivt i en protestaktion. Fra indkøbsforeningen DAFO er der udsendt en opfordring til bestyrelserne om at drøfte indgående hvordan man vil forholde sig til sådanne situationer fremover, så de første udmeldinger også holder ud over det første populære TV programs indtog på skærmen. TV3 sagens udvikling kan i værste fald medføre, at antenneforeningernes bestyrelser fremover kun bliver ekspeditionskontor for TV selskaberne når der er tale om betalingsprogrammer. TV selskaberne holder antenneforeningerne som den berømte lus mellem 2 negle. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 4

5 I forbindelse med foreningens vejledende brugerafstemning kom TV3 med blandt de programmer som bestyrelsen foreslår vi tager med på anlægget. Jeg synes det er værd at understrege at TV3 stemmemæssigt har flyttet sig fra at ligge i top 5 til at ligge i bund 5 blandt betalingskanalerne. Opdeling af TV kanalerne i pakker Der er indkommet et forslag fra et medlem om at foreningen ser på opdeling af programmerne i pakker med deraf følgende valgmuligheder for medlemmerne. Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen at der arbejdes videre med dette forslag i den kommende tid med henblik på at fremlægge forslag for generalforsamlingen i efteråret 2004 eller foråret Den mest anvendte teknik til opdeling af programmerne i pakker er indsættelse af filtre der udelukker programmer over en Mhz grænse. Det kræver ekstra plads (= ekstra båndbredde) på anlægget og vil medføre en ekstra administration. Nye teknikker med større valgfrihed gennem en digital dekoder er måske på vej, men er for tiden ikke på et niveau som er økonomisk realistisk for en forening af vor størrelse. Bestyrelsen vil gerne arbejde med området og som tidligere nævnt vende tilbage til generalforsamlingen. Anlægget Anlægget er etableret i begyndelsen af 1970 erne og er løbende blevet udbygget frem til den status anlægget har i dag. Et forsigtigt skøn er at anlægget (gadenettet og hovedstationen) repræsenterer en værdi på omkring 8 10 mio. kr. Der er gennem de senere år foretaget ombygninger og udskiftninger i hovedstationen, så den i dag er moderne og tidssvarende. Grundet ændringer fra programleverandører f.eks. ændring fra analog til digital modtagelse, ændring af krypteringsystemer samt ønsker om flere kanaler og flere funktioner f.eks. stereo på kanalerne, vil der fortsat skulle ske en tilpasning af denne. Næste fase i renovering / udbygningen af anlægget vil være gadenettet. Der vil indenfor en kort årrække være behov for at udskifte omkring 6 km. jordledninger samt etablering af flere forstærkere. Eksempelvis vil udskiftning af kabler m.v. plus opgradering til et 600 Mhz gadenet andrage i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. og en yderligere opgradering til det maksimale 860 Mhz vil yderligere andrage 0,5 mio. (i alt 2,3 mio. kr.) beløbene er priser pr. februar Der vil være flere forskellige måder at finansiere dette på. Først og fremmest kan der ske en opsparing af de løbende overskud, ekstra kontingent til en decideret opsparing, finansiering ved optagelse af banklån eller evt. forskellige leasingmuligheder. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 5

6 Bestyrelsen vil naturligvis undersøge mulighederne og fremlægge forslag på rette tidspunkt. Der vil løbende blive behov for at få flere TV kanaler på anlægget. F.eks. kommer TV2 med en ny kanal TV2 Charlie i det kommende efterår. TV2 markerer allerede nu, at der kan komme flere tema kanaler fra deres side f.eks. sportskanal. Endvidere kommer der en generel digitalisering jfr. medieforliget. Det kan tænkes at antenneanlæggene skal sende de digitale og analoge udgaver af den samme TV kanal parallelt i en periode. (se: Uddrag af teksten I Medieforliget sidst i denne orientering, bilag A.) Hvad ligger der på bestyrelsens arbejdsbord i det kommende år. Der ligger en lang række opgaver på bestyrelsens bord udover den normale drift af anlægget lad mig nævne dem i overskriftsform: Opdeling af programmerne i pakker Renovering / udbygning af gadenettet Telefoni via Internettet Løbende tilpasning af hovedstationen (digitalisering, flytninger, kodninger etc.) Ændring af aftale med TDC Kabel TV om Selector dekoder Udskiftning af opkrævnings- og regnskabssystem Følge udviklingen i realiseringen af medieforliget fra 2002 Bestyrelsen er aktiv i FDA og DAFO Bestyrelsens medlemmer er aktive med tillidsposter i FDA (Forenede Danske Antenne-anlæg) og DAFO (Danske Antenneanlægs Indkøbsforening) og bruger derfor også tid på dette arbejde. Derudover er bestyrelsens medlemmer aktive deltagere i FDA s arrangementer lad mig eksempelvis nævne møder om opdeling af programmerne i pakker, er antenneforeningerne skattepligtige, FDA s landsmødeudstilling og seminarer m.v. Afslutning Afslutningsvis vil jeg informere om at næste år er det 35 år siden fællesantenneanlægget blev etableret og de første medlemmer fik signaler til radio og TV. Foreningen har ikke haft for vane at markere fødselsdagene, men jeg tror bestyrelsen vil tænke nærmere over hvordan det kan markeres. Tak til bestyrelsen og samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året. Jeg håber det vil fortsætte. Bestyrelsen har i forbindelse med at Kim Baske udtrådte af bestyrelse på grund af fraflytning givet Kim en gave som tak for indsatsen i bestyrelsen. Jeg vil godt rette en særlig tak til Finn Andersen, der har ydet råd og vejledning til en lang række medlemmer vedr. installation af Internet. Det er en uvurderlig frivillig indsats Finn har hjulpet medlemmerne med. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 6

7 Også en stor tak til medlemmerne for en god dialog omkring brug af vort anlæg. Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens drøftelse. Kommentarer til formandens / bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden nogen kommentarer, men med megen akklamation. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2003 til godkendelse Foreningens kasserer gennem mange år Lene Sørensen henviste til det udsendte regnskab som medlemmerne havde modtaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Lene Sørensen foreslog at hun ikke oplæste alle tallene (udsendt sammen med indkaldelsen), men i stedet ville uddybe de poster, der kom spørgsmål til. Der kom ingen spørgsmål fra de fremmødte; men til gengæld en godkendelse med akklamation for det fremlagte regnskab. 4. Forslag fra bestyrelsen herunder budget for 2004 og fastsættelse af kontingent Bestyrelsen havde ikke nogen forslag, bortset fra det fremlagte budget. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2004 blev 1.775,- incl. moms med forfalden betaling i 2 rater a 887,50 kr. til henholdsvis 1. maj og 1. november måned i Kommentarer til bestyrelsens budgetforslag. Petersen, Krogager: Foreslog at kontingentet blev hævet med 25 kr., så det fremlagte underskud i budget på kr. blev dækket ind. Formanden: Da der var stort overskud i 2003 regnskabet, og er forventninger til at foreningen kan indgå en samlet 3 årig aftale om nogle af kanalerne til en reduceret pris, mener bestyrelsen godt at et mindre underskud for 2004 kan accepteres. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 7

8 5. Forslag fra medlemmer. Finn Borch Andersen, Hedager, har stillet følgende forslag: Generalforsamlingen beder bestyrelsen udarbejde forslag til en løsning, der tillader, at de enkelte husstande i fremtiden, uafhængigt af andre husstandes valg, selv vil kunne bestemme, hvilke betalingskanaler, de ønsker at kunne modtage og betale for. Generalforsamlingens og bestyrelsens kommentar til forslaget: Formanden: Der sker en hurtig udvikling inden for bl.a. dette område, derfor vil bestyrelsen arbejde videre med dette forslag, så der kan fremlægges et forslag til generalforsamlingen. Rasmussen, Tavleager: Priserne afhænger vel også af at alle er med? Formanden: Du har ganske ret i det, ofte tilbyder andre foreninger grundpakken uden betalingskanalerne. Kanal leverandørerne er skeptiske og overraskede over ønsket om kanal pakker, for de forventer at kunne have/skal have samme indtægter som nu. Det formodes at ca % af landets antenne foreninger i dag tilbyder pakke løsninger. Sørensen, Bredager: Bestyrelsen bør sende skemaer ud til medlemmerne, for at se hvor mange der ønsker kanal pakker. Bredager 43: Der bør laves en lille attraktiv pakke. Hvad vil pakken indeholde? Rigtig sammensætning af programmer i pakken er vigtigt. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6.1 Valg af kasserer Lene Sørensen var villig til genvalg og blev valgt for 2 år med akklamation. 6.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen Der skulle yderlige vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode, de 3 nuværende medlemmer i bestyrelsen Henrik Hobel, Ove Nielsen og Benny Olofsen var også villige til genvalg. Der blev ikke foreslået andre kandidater til disse 3 poster. Derfor blev alle 3 bestyrelsesmedlemmer genvalgt med akklamation. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 8

9 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Følgende 3 blev foreslået som suppleanter Niels Mejdahl, Lundager 20 (som var til stede på generalforsamlingen), Rachied Bouziyane, Højager 63 (kunne ikke deltage ved generalforsamlingen) og Helle Holm, Stolpeager 9 (kunne ikke deltage ved generalforsamlingen). Alle de 3 foreslåede kandidater var villige til valg. Da der ikke var andre forslag, blev alle 3 kandidater valgt til suppleanter med akklamation. 8 Valg af to revisorer Nuværende revisorer Jens Holm (Godsager 6) og Registreret Revisor Lasse Svensson var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Revisorsuppleant Niels Otto Pedersen (Krogager 68) blev valgt med akklamation. Bestyrelsen fik fuldmagt til at finde en suppleant for Statsaut./Reg. Revisor. 9 Eventuelt Ingen af de fremmødte havde spørgsmål eller kommentarer under dette punkt. Formanden Kai Nielsen takkede alle for fremmødet, og konstaterede at det nok havde været en af de hurtigst afviklede generalforsamlinger foreningen havde afholdt, for hele generalforsamlingen var afviklet på 45 min. Efter generalforsamlingen den 14. april 2004 består bestyrelsen af følgende: Formand Kai Nielsen, Højager 12 Tlf.: , Mobil Mail: Næstformand og redaktør Eriksmindekanalen Svend Nielsen, Belsager 95 Tlf.: Mail: Kasserer Lene Sørensen, Bondager 8 Tlf.: Mail: Sekretær Poul-Rene Sustmann, Stolpeager 1 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Benny Olofsen, Højager 54 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Ove B. Nielsen, Bredager 71 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Henrik P Hobel, Knoldager 13 Tlf.: Mail: Suppleant Niels Mejdahl, Lundager 20 Suppleant Rachid Bouziyane, Højager 63 Suppleant Helle Holm, Stolpeager 9 Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 9

10 Bilag A Uddrag af teksten I Medieforliget Jordbaseret, digitalt tv Aftalepartierne finder det væsentligt, at der etableres en jordbaseret digital tv-platform med henblik på - at skabe grundlaget for, at hele den danske befolkning kan få adgang til et øget tv-tilbud og nye digitale tvtjenester. - at øge konkurrencen på markedet for distribution af tv mv. ved etablering af yderligere en digital tv-platform som supplement til de eksisterende digitale satellit- og kabel-tv-platforme. - at muliggøre et snarligt stop for analog udsendelse af tv og hermed frigøre værdifulde frekvensressourcer til tv-formål eller evt. andre formål. Der gennemføres et udbud af jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder ( multipleks ) med henblik på, at der på grundlag af en auktion efterfølgende udstedes tilladelse til en gatekeeper (multipleksoperatør), som på forretningsmæssige vilkår skal drive en jordbaseret, digital tv-platform. Den nærmere tilrettelæggelse af udbuddet tager udgangspunkt i følgende overordnede sigtelinier: - at hverken operatører af en anden digital tv-platform på det danske marked eller programforetagender med dominerende indflydelse på det danske marked for udbud af tv-programmer må have dominerende indflydelse i gatekeeper-funktionen, hvilket skyldes konkurrencehensyn. - at de danske public service tv-stationer DR og TV 2 skal sikres en passende plads på den jordbaserede, digitale tv-platform, herunder sikres mulighed for udsendelse af hver 2 digitale tv-kanaler. - at gatekeeperen under hensyntagen til den til rådighed værende kapacitet skal tilbyde alle broadcastere adgang til den jordbaserede, digitale tv-platform på fair, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår i overensstemmelse med EU s regler herfor. - at gatekeeperen under hensyntagen til, at der er tale om sendemuligheder forbeholdt digitalt tv gives videst mulige rammer for selv at sammensætte og pakke udbuddet af programmer og nye digitale tjenester. De enkelte programleverandører til platformen udøver deres programvirksomhed på basis af tilladelse eller registrering (dansk eller anden EU-tilladelse). - at udsendelse af de digitale programmer og tjenester kan ske krypteret. Det gælder også de programmer og tjenester, der er en del af DR s og TV 2 s public service-virksomhed, idet seerne skal kunne modtage en pakke bestående af kun public service-programmerne uden nogen form for betaling af gebyr. - at der for at fremme et åbent og horisontalt marked for tv-tjenester og tv-modtageudstyr skal benyttes åbne standarder, vedtaget af et anerkendt standardiseringsinstitut. Etableringen og driften af en jordbaseret, digital tv-platform, herunder opbygningen af et digitalt sendenet, forudsættes at ske på et fuldt forretningsmæssigt grundlag. Der vil således ikke blive anvendt offentlige midler til formålet ud over DR s og TV 2 s betaling for distribution af deres public service-programmer og - tjenester. DR og TV 2 kan herudover på konkurrencemæssige vilkår indgå aftale med gatekeeperen om levering af ydelser til platformen. Der etableres en styregruppe med deltagelse af Kulturministeriet, Finansministeriet, Videnskabsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, der på basis af en interessetilkendegivelsesrunde koordinerer det videre arbejde med fastlæggelsen af de overordnede retningslinier for udbuddet, som forestås af Radio og Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 10

11 TV-nævnet. På basis af et forslag fra styregruppen fastsætter kulturministeren efter nærmere drøftelse med aftalepartierne retningslinierne for Radio og TV-nævnets udbud og efterfølgende udstedelse af tilladelse. Styregruppen vil bl.a. overveje en række andre relevante parametre, herunder ikke mindst længden af tilladelsesperioden og tidspunktet for ophør af analog udsendelsesvirksomhed, ud fra et ønske om at tilvejebringe et økonomisk bæredygtigt grundlag for en kommende gatekeeper. Som udgangspunkt vil det blive lagt til grund, at udsendelse af analogt tv ophører inden udgangen af Tillægsaftale nr. 2 til mediepolitisk aftale for af 3. juni 2002 introduktion af jordbaseret, digitalt tv Der er enighed mellem aftalepartierne om følgende: Indførelse af jordbaseret, digitalt tv De hidtidige erfaringer fra udlandet med indførelse af jordbaseret, digitalt tv (DTT) tyder ikke på, at der for nærværende er basis for at introducere DTT efter den i medieaftalen forudsatte gatekeeper-model. DTT efter en betalings-tv-model ses således ikke at være i en tilstrækkelig god konkurrenceposition til at kunne klare sig i konkurrencen med eksisterende betalings-tvoperatører på satellit- og kabel-tv-platformene. Der er derfor i udlandet stigende opmærksomhed på og tendens til at DTT primært introduceres i kraft af free-tv, hvor man udnytter DTT s væsentligste fordel i forhold til øvrige distributionsformer: muligheden for nem portabel modtagelse med billigt modtageudstyr. Herved synes der at være bedre mulighed for at få nuværende analoge seere til at anskaffe digitalt modtageudstyr og dermed skabe grundlaget for slukning af de analoge signaler på sigt. På den baggrund introduceres DTT i stedet ved, at public service-programmerne DR1, DR2 og TV 2 (med regionale udsendelser) udsendes i såvel analog som digital form. DR og TV 2/DANMARK vil i kommende tilladelser blive forpligtet til at samarbejde om opbygning af det digitale sendenet. Det lægges til grund, at sendenettet skal være fuldt udbygget og taget i brug senest 1. juli 2005, idet kulturministeren om nødvendigt og efter ansøgning kan forlænge denne frist. Tilsvarende vil der blive stillet krav om samarbejde om administration af kapaciteten i det digitale multipleks. Som udgangspunkt gælder, at DR får rådighed over 2/3 af kapaciteten, mens TV 2/DANMARK får rådighed over 1/3, idet der heraf i fornødent omfang skal stilles kapacitet til rådighed for de regionale TV 2-virksomheder til udsendelse af regionale programmer. Kapaciteten anvendes ud over til paralleludsendelse af programmerne til opnåelse af digital merværdi i form af nye digitale tjenester i nær tilknytning til programmerne. DR, TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder vil i kommende tilladelser få pålagt forpligtelser i relation til digital programudvikling og nye digitale tjenester, herunder avanceret tekst-tv og tegnsprogstolkning. DR og TV 2/DANMARK forpligtes til ved koordinering af programvirksomheden og indbyrdes udveksling af kapacitet at sikre, at disse forpligtelser kan efterleves. Den digitale udsendelsesvirksomhed skal ske ukrypteret. Det kan ikke udelukkes, at der efter udløbet af indeværende aftaleperiode vil vise sig at være grundlag for et udbud af digitale sendemuligheder efter gate-keeper-modellen. DR s og TV 2 s digitale udsendelsesvirksomhed vil derfor blive betinget af, at den efterfølgende kan integreres i en alternativ model for DTT i Danmark. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 11

12 Eriksminde Antenneforening Kanalnøgle April 2004 TV - PROGRAM Kanal Frekvens S T D RADIOPROGRAM Frekvens Svensk TV4 S09 161,25 X X DR P1 88,20 S10 168,25 DR P2 Musik og Kultur 88,70 DR ,25 X X DR P3 91,70 Infokanalen 6 182,25 DR P4 Københavns Radio 90,10 TV2 / TV2 Lorry 7 189,25 X X DR Klassisk 102,60 Svensk TV ,25 X X Sky Radio (P5) 101,80 Svensk TV ,25 X X Radio100FM (P6) 92,70 Eurosport Nordic ,25 X X SVT P1 93,40 DK ,25 X X X SVT P2 95,10 TV Danmark ,25 X X SVT P3 97,80 TV2 Zulu S11 231,25 X X X Radio Køge 91,10 CNN International S13 245,25 X X Radio Roskilde 103,80 BBC Prime S14 252,25 X X X KISS FM 94,60 Roskilde Kanalen S15 259,25 X Radio Yes2day 100,50 Kanal København S15 259,25 X X NRJ Greve 105,60 DR2 S X X X NDR 2 87,70 TV3+ S17 273,25 X X NDR 4 98,80 Cartoon Network S18 280,25 X Deutsches Welle 105,00 TCM S18 280,25 X Radio Melodie 99,90 Euronews S19 287,25 X X RTL Radio 107,90 Norsk TV2 S20 294,25 X X TV3 S25 335,25 X X X ARD S26 343,25 X X X Discovery S27 351,25 X X X CNBC S28 359,25 X National Geographic S28 359,25 X MTV Nordic S29 367,25 X X X Kanal 5 S30 375,25 X X Spansk TVE (P) S31 383,25 X (P) = Prøvekanal ZDF S32 391,25 X RTL S33 399,25 X S = Stereo Fransk TV5 (P) S34 407,25 X T = Tekst TV SAT1 S38 439,25 X D = Modtages Digitalt Foreningens Servicepartnere Serviceområde Firmanavn Hjemmeside Telefon Hovedstation og Dansk Kabel TV Gadenet Internet via kabelnettet A+ Arrownet Selector-dekoder TDC Kabel TV Foreningen generelt Formand Kai Nielsen / Mail: Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 12

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg

Læs mere

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET

MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET MARTS 2007 RAPPORT WWW.KUM.DK UDBUD AF DIGITALT TV RAPPORT FRA EMBEDSMANDSUDVALGET UNDER KULTURMINISTERIET Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af:

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Navn Adresse Postnr. Posthus

Navn Adresse Postnr. Posthus Navn Adresse Postnr. Posthus Bemærk på www.aovnet.dk under Generalforsamling kan ses de muligheder som Antenneforeningen tilbyder medlemmerne af Tv-kanaler, Tv-pakker, FritValg af Tv-kanaler, Radio-kanaler,

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010

GLENTEN. Supertilbud. - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009. på dvb-c boks - se mere inde i bladet. 21 18 programafstemning 2010 GLENTEN - orientering fra Glentevejs Antennelaug oktober 2009 OBS Du behøver ikke som medlem at foretage dig noget i forbindelse med overgangen fra analogt til digitalt tv 21 18 programafstemning 2010

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere