Orientering maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering maj 2004"

Transkript

1 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 1

2 Fællesantenneforeningen Eriksminde Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 14. april 2004 kl i Greve Borgerhus 1. Valg af dirigent Formand Kai Nielsen bød velkommen til de 71 fremmødte inkl. bestyrelsen. Det glædede formanden, at så mange havde fundet vej til generalforsamlingen på trods af, at generalforsamlingen blev afholdt så tæt på den afsluttede påske og med det pæne forårsvejr denne aften bød på. Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog foreningens revisor Jens Holm, som derefter blev valgt med akklamation. Den valgte dirigent Jens Holm takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt med skriftlig varsel mindst 14 dage før afholdelsen, og at indkaldelsen indeholdt de i 14 nævnte punkter til en dagsorden for generalforsamling, herunder årsregnskab for 2003 samt budget for Dirigenten kunne endvidere konstatere at generalforsamlingen blev afholdt i Greve kommune og inden udløbet af april måned jvf. foreningens vedtægter 12 og 13. Endvidere blev det konstateret at generalforsamlingen var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes 16. Derefter gennemgik dirigenten mødets dagsorden punkt for punkt, samt meddelte at bestyrelsen foreslog kontingentet for 2004 til kr. 1775,- pr. medlem. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Herefter gav dirigenten Jens Holm ordet til foreningens formand Kai Nielsen, der afgav følgende beretning angående det forløbne år: Der er udsendt et omfattende materiale sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derfor skal jeg undlade at gennemgå alle aspekter af foreningens drift i detaljer, men har udvalgt de emner som vil have betydning for den fremtidige drift af foreningen. Den vejledende brugerafstemning, der blev gennemført lige efter årsskiftet, var kendetegnet ved en meget stor deltagelse en rekorddeltagelse. Det vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke for. Det er dejligt at medlemmerne vil besvare de udsendte spørgeskemaer. Resultatet er omtalt i det tidligere udsendte materiale. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 2

3 Medlemsstatus Foreningen har nu 790 medlemmer d.v.s. at 90 % af husstandene i Eriksmindekvarteret er medlemmer. En stigning på 9 medlemmer siden sidste Generalforsamling. Ingen udmeldelser. Over 35 % (284) af medlemmerne er tilmeldt Internet, som er mulig gennem foreningens aftale med Arrownet. Meget få anvender den digitale Selector - dekoder, som er mulig gennem foreningens aftale med TDC Kabel TV. Det er jfr. undersøgelsen i efteråret 2003 primært filmkanalerne der abonneres på. Det vil betyde at vi forventer at revidere vores aftale med TDC Kabel TV i løbet af kort tid. Flere og dyrere betalingsprogrammer i årene fremover I Jyllandsposten mandag den 5. april 2004 kan læses, at der er flere TV kanaler på vej til danskerne i de kommende år. MTG, DR, TV2 og TV Danmark kan hurtigt lancere nye TV kanaler. MTG siger i artiklen, at de har flere TV kanaler i skuffen, og kan lancere dem med et par måneders varsel. Ifølge en europæisk rapport fra ZenithOptimedie vil indtægter fra abonnement (d.v.s. prisen for betalingsprogrammer) overhale reklameindtægter. Reklameindtægterne vil have en realvækst på 33 pct. fra 2003 til Betalingsprogrammer vil derimod have en vækst på 58 pct. fra 2003 til Samtidig konstaterer rapporten, at de reklamefinansierede public service broadcastere har oplevet at deres andel af reklamemarkedet er faldet fra 24 pct. til 17 pct. i de 5 største markeder. Rapporten omhandler det europæiske marked. Flere betalingsprogrammer = Højere kontingent I de seneste par år kan vi genkende tendensen med nye betalingsprogrammer og øget betaling for eksisterende betalingsprogrammer. F.eks. kan nævnes: TV2 Zulu overgik fra must carry til betalingsprogram ved årsskiftet 2002/2003, Betalingen blev ekskl. Copydan / KODA forhøjet med 120,- kr. årlig inkl. moms. Viasat varslede med mindst mulig frist prisstigning på TV3 lige før sommerferien Betalingen blev ekskl. Copydan / KODA forhøjet med 87,- kr. inkl. moms. Markedsføringsstrategien var fra Viasat / TV3 side, at netop på det tidspunkt prisforhøjelsen trådte i kraft startede en række kendte og populære programmer. Medlemmerne blev gjort bekendt med de nye programmer gennem en husstandsomdelt avis fra Viasat. Discovery og Eurosport varslede en prisstigning ved årsskiftet 2003/2004. Betalingen blev ekskl. Copydan/KODA forhøjet med 10,- kr. inkl. moms. DK varslede, med lovligt varsel, en prisstigning til 1. april Betalingen blev inkl. Copydan/KODA forhøjet med 10,- kr. inkl. moms. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 3

4 TV2 Charlie kommer som ny kanal i efteråret Betalingen for denne vil ekskl. Copydan/KODA være 104,- kr. inkl. moms. Markedsføringsmæssigt må forventes en tilsvarende aggressiv strategi som ved Zulu. Viasat Sport er udvidet til at omfatte 3 kanaler til 71,- kr. inkl. moms pr. stk., dog kan alle 3 sendes for 90,- kr. inkl. moms. Totalt set vil det betyde, at leverandørerne af de nævnte betalingskanaler har bedt foreninger, som f.eks. vores, om i 2003 og 2004 at hæve kontingentet med op til 331,- kr. inkl. moms årligt - ekskl. Viasat Sportskanalerne. Vi har jo også set virkningerne af disse prisforhøjelser i foreningens kontingent. Bestyrelsen har derfor haft en dialog med leverandørerne med hensyn til mulighederne for rabat eller markedsføringstilskud ved samlet køb af en pakke af programmer. Der er opnået et fornuftigt resultat. Specielt om TV3 Prisforhøjelsen på TV3 var jo tidsmæssigt nøjagtig kombineret med varsel af prisforhøjelse op til sommerferien (sommeren er normalt en stille periode for foreninger af vores type) samt med en omfattende markedsføring af nye og kendte programmers start umiddelbart efter sommerferieperioden. Som bestyrelse må vi konstatere, at vi er oppe imod meget professionelle virksomheder, som i dette tilfælde var Viasat. Det må vi naturligvis lære at håndtere så professionelt vi kan indenfor de rammer det frivillige foreningsarbejde giver os af handlemuligheder. Hvis der havde været det fornødne sammenhold mod TV3 s prisforhøjelser, som der var - primo august med tilslutninger, kunne der have været opnået et forhandlingsresultat efter nogle måneder. Det blev efterhånden klart at sammenholdet smuldrede fra september og året ud. Viasat havde givet i deres kalkuler indregnet et vist spild i det første år, men de havde ikke kunnet holde til at mangle tilslutninger de vil mangle programbetalingerne og få problemer med indtægterne fra reklamer. Antenneforeninger har betydelig magt hvis de ønsker det og står sammen i de konkrete situationer. Det er de enkelte foreningers suveræne ret til at beslutte hvilke programmer de vil have, og ligeså om de vil deltage aktivt i en protestaktion. Fra indkøbsforeningen DAFO er der udsendt en opfordring til bestyrelserne om at drøfte indgående hvordan man vil forholde sig til sådanne situationer fremover, så de første udmeldinger også holder ud over det første populære TV programs indtog på skærmen. TV3 sagens udvikling kan i værste fald medføre, at antenneforeningernes bestyrelser fremover kun bliver ekspeditionskontor for TV selskaberne når der er tale om betalingsprogrammer. TV selskaberne holder antenneforeningerne som den berømte lus mellem 2 negle. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 4

5 I forbindelse med foreningens vejledende brugerafstemning kom TV3 med blandt de programmer som bestyrelsen foreslår vi tager med på anlægget. Jeg synes det er værd at understrege at TV3 stemmemæssigt har flyttet sig fra at ligge i top 5 til at ligge i bund 5 blandt betalingskanalerne. Opdeling af TV kanalerne i pakker Der er indkommet et forslag fra et medlem om at foreningen ser på opdeling af programmerne i pakker med deraf følgende valgmuligheder for medlemmerne. Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen at der arbejdes videre med dette forslag i den kommende tid med henblik på at fremlægge forslag for generalforsamlingen i efteråret 2004 eller foråret Den mest anvendte teknik til opdeling af programmerne i pakker er indsættelse af filtre der udelukker programmer over en Mhz grænse. Det kræver ekstra plads (= ekstra båndbredde) på anlægget og vil medføre en ekstra administration. Nye teknikker med større valgfrihed gennem en digital dekoder er måske på vej, men er for tiden ikke på et niveau som er økonomisk realistisk for en forening af vor størrelse. Bestyrelsen vil gerne arbejde med området og som tidligere nævnt vende tilbage til generalforsamlingen. Anlægget Anlægget er etableret i begyndelsen af 1970 erne og er løbende blevet udbygget frem til den status anlægget har i dag. Et forsigtigt skøn er at anlægget (gadenettet og hovedstationen) repræsenterer en værdi på omkring 8 10 mio. kr. Der er gennem de senere år foretaget ombygninger og udskiftninger i hovedstationen, så den i dag er moderne og tidssvarende. Grundet ændringer fra programleverandører f.eks. ændring fra analog til digital modtagelse, ændring af krypteringsystemer samt ønsker om flere kanaler og flere funktioner f.eks. stereo på kanalerne, vil der fortsat skulle ske en tilpasning af denne. Næste fase i renovering / udbygningen af anlægget vil være gadenettet. Der vil indenfor en kort årrække være behov for at udskifte omkring 6 km. jordledninger samt etablering af flere forstærkere. Eksempelvis vil udskiftning af kabler m.v. plus opgradering til et 600 Mhz gadenet andrage i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. og en yderligere opgradering til det maksimale 860 Mhz vil yderligere andrage 0,5 mio. (i alt 2,3 mio. kr.) beløbene er priser pr. februar Der vil være flere forskellige måder at finansiere dette på. Først og fremmest kan der ske en opsparing af de løbende overskud, ekstra kontingent til en decideret opsparing, finansiering ved optagelse af banklån eller evt. forskellige leasingmuligheder. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 5

6 Bestyrelsen vil naturligvis undersøge mulighederne og fremlægge forslag på rette tidspunkt. Der vil løbende blive behov for at få flere TV kanaler på anlægget. F.eks. kommer TV2 med en ny kanal TV2 Charlie i det kommende efterår. TV2 markerer allerede nu, at der kan komme flere tema kanaler fra deres side f.eks. sportskanal. Endvidere kommer der en generel digitalisering jfr. medieforliget. Det kan tænkes at antenneanlæggene skal sende de digitale og analoge udgaver af den samme TV kanal parallelt i en periode. (se: Uddrag af teksten I Medieforliget sidst i denne orientering, bilag A.) Hvad ligger der på bestyrelsens arbejdsbord i det kommende år. Der ligger en lang række opgaver på bestyrelsens bord udover den normale drift af anlægget lad mig nævne dem i overskriftsform: Opdeling af programmerne i pakker Renovering / udbygning af gadenettet Telefoni via Internettet Løbende tilpasning af hovedstationen (digitalisering, flytninger, kodninger etc.) Ændring af aftale med TDC Kabel TV om Selector dekoder Udskiftning af opkrævnings- og regnskabssystem Følge udviklingen i realiseringen af medieforliget fra 2002 Bestyrelsen er aktiv i FDA og DAFO Bestyrelsens medlemmer er aktive med tillidsposter i FDA (Forenede Danske Antenne-anlæg) og DAFO (Danske Antenneanlægs Indkøbsforening) og bruger derfor også tid på dette arbejde. Derudover er bestyrelsens medlemmer aktive deltagere i FDA s arrangementer lad mig eksempelvis nævne møder om opdeling af programmerne i pakker, er antenneforeningerne skattepligtige, FDA s landsmødeudstilling og seminarer m.v. Afslutning Afslutningsvis vil jeg informere om at næste år er det 35 år siden fællesantenneanlægget blev etableret og de første medlemmer fik signaler til radio og TV. Foreningen har ikke haft for vane at markere fødselsdagene, men jeg tror bestyrelsen vil tænke nærmere over hvordan det kan markeres. Tak til bestyrelsen og samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde gennem året. Jeg håber det vil fortsætte. Bestyrelsen har i forbindelse med at Kim Baske udtrådte af bestyrelse på grund af fraflytning givet Kim en gave som tak for indsatsen i bestyrelsen. Jeg vil godt rette en særlig tak til Finn Andersen, der har ydet råd og vejledning til en lang række medlemmer vedr. installation af Internet. Det er en uvurderlig frivillig indsats Finn har hjulpet medlemmerne med. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 6

7 Også en stor tak til medlemmerne for en god dialog omkring brug af vort anlæg. Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens drøftelse. Kommentarer til formandens / bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden nogen kommentarer, men med megen akklamation. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2003 til godkendelse Foreningens kasserer gennem mange år Lene Sørensen henviste til det udsendte regnskab som medlemmerne havde modtaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Lene Sørensen foreslog at hun ikke oplæste alle tallene (udsendt sammen med indkaldelsen), men i stedet ville uddybe de poster, der kom spørgsmål til. Der kom ingen spørgsmål fra de fremmødte; men til gengæld en godkendelse med akklamation for det fremlagte regnskab. 4. Forslag fra bestyrelsen herunder budget for 2004 og fastsættelse af kontingent Bestyrelsen havde ikke nogen forslag, bortset fra det fremlagte budget. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2004 blev 1.775,- incl. moms med forfalden betaling i 2 rater a 887,50 kr. til henholdsvis 1. maj og 1. november måned i Kommentarer til bestyrelsens budgetforslag. Petersen, Krogager: Foreslog at kontingentet blev hævet med 25 kr., så det fremlagte underskud i budget på kr. blev dækket ind. Formanden: Da der var stort overskud i 2003 regnskabet, og er forventninger til at foreningen kan indgå en samlet 3 årig aftale om nogle af kanalerne til en reduceret pris, mener bestyrelsen godt at et mindre underskud for 2004 kan accepteres. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 7

8 5. Forslag fra medlemmer. Finn Borch Andersen, Hedager, har stillet følgende forslag: Generalforsamlingen beder bestyrelsen udarbejde forslag til en løsning, der tillader, at de enkelte husstande i fremtiden, uafhængigt af andre husstandes valg, selv vil kunne bestemme, hvilke betalingskanaler, de ønsker at kunne modtage og betale for. Generalforsamlingens og bestyrelsens kommentar til forslaget: Formanden: Der sker en hurtig udvikling inden for bl.a. dette område, derfor vil bestyrelsen arbejde videre med dette forslag, så der kan fremlægges et forslag til generalforsamlingen. Rasmussen, Tavleager: Priserne afhænger vel også af at alle er med? Formanden: Du har ganske ret i det, ofte tilbyder andre foreninger grundpakken uden betalingskanalerne. Kanal leverandørerne er skeptiske og overraskede over ønsket om kanal pakker, for de forventer at kunne have/skal have samme indtægter som nu. Det formodes at ca % af landets antenne foreninger i dag tilbyder pakke løsninger. Sørensen, Bredager: Bestyrelsen bør sende skemaer ud til medlemmerne, for at se hvor mange der ønsker kanal pakker. Bredager 43: Der bør laves en lille attraktiv pakke. Hvad vil pakken indeholde? Rigtig sammensætning af programmer i pakken er vigtigt. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6.1 Valg af kasserer Lene Sørensen var villig til genvalg og blev valgt for 2 år med akklamation. 6.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen Der skulle yderlige vælges 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 årig periode, de 3 nuværende medlemmer i bestyrelsen Henrik Hobel, Ove Nielsen og Benny Olofsen var også villige til genvalg. Der blev ikke foreslået andre kandidater til disse 3 poster. Derfor blev alle 3 bestyrelsesmedlemmer genvalgt med akklamation. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 8

9 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Følgende 3 blev foreslået som suppleanter Niels Mejdahl, Lundager 20 (som var til stede på generalforsamlingen), Rachied Bouziyane, Højager 63 (kunne ikke deltage ved generalforsamlingen) og Helle Holm, Stolpeager 9 (kunne ikke deltage ved generalforsamlingen). Alle de 3 foreslåede kandidater var villige til valg. Da der ikke var andre forslag, blev alle 3 kandidater valgt til suppleanter med akklamation. 8 Valg af to revisorer Nuværende revisorer Jens Holm (Godsager 6) og Registreret Revisor Lasse Svensson var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Revisorsuppleant Niels Otto Pedersen (Krogager 68) blev valgt med akklamation. Bestyrelsen fik fuldmagt til at finde en suppleant for Statsaut./Reg. Revisor. 9 Eventuelt Ingen af de fremmødte havde spørgsmål eller kommentarer under dette punkt. Formanden Kai Nielsen takkede alle for fremmødet, og konstaterede at det nok havde været en af de hurtigst afviklede generalforsamlinger foreningen havde afholdt, for hele generalforsamlingen var afviklet på 45 min. Efter generalforsamlingen den 14. april 2004 består bestyrelsen af følgende: Formand Kai Nielsen, Højager 12 Tlf.: , Mobil Mail: Næstformand og redaktør Eriksmindekanalen Svend Nielsen, Belsager 95 Tlf.: Mail: Kasserer Lene Sørensen, Bondager 8 Tlf.: Mail: Sekretær Poul-Rene Sustmann, Stolpeager 1 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Benny Olofsen, Højager 54 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Ove B. Nielsen, Bredager 71 Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Henrik P Hobel, Knoldager 13 Tlf.: Mail: Suppleant Niels Mejdahl, Lundager 20 Suppleant Rachid Bouziyane, Højager 63 Suppleant Helle Holm, Stolpeager 9 Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 9

10 Bilag A Uddrag af teksten I Medieforliget Jordbaseret, digitalt tv Aftalepartierne finder det væsentligt, at der etableres en jordbaseret digital tv-platform med henblik på - at skabe grundlaget for, at hele den danske befolkning kan få adgang til et øget tv-tilbud og nye digitale tvtjenester. - at øge konkurrencen på markedet for distribution af tv mv. ved etablering af yderligere en digital tv-platform som supplement til de eksisterende digitale satellit- og kabel-tv-platforme. - at muliggøre et snarligt stop for analog udsendelse af tv og hermed frigøre værdifulde frekvensressourcer til tv-formål eller evt. andre formål. Der gennemføres et udbud af jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder ( multipleks ) med henblik på, at der på grundlag af en auktion efterfølgende udstedes tilladelse til en gatekeeper (multipleksoperatør), som på forretningsmæssige vilkår skal drive en jordbaseret, digital tv-platform. Den nærmere tilrettelæggelse af udbuddet tager udgangspunkt i følgende overordnede sigtelinier: - at hverken operatører af en anden digital tv-platform på det danske marked eller programforetagender med dominerende indflydelse på det danske marked for udbud af tv-programmer må have dominerende indflydelse i gatekeeper-funktionen, hvilket skyldes konkurrencehensyn. - at de danske public service tv-stationer DR og TV 2 skal sikres en passende plads på den jordbaserede, digitale tv-platform, herunder sikres mulighed for udsendelse af hver 2 digitale tv-kanaler. - at gatekeeperen under hensyntagen til den til rådighed værende kapacitet skal tilbyde alle broadcastere adgang til den jordbaserede, digitale tv-platform på fair, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår i overensstemmelse med EU s regler herfor. - at gatekeeperen under hensyntagen til, at der er tale om sendemuligheder forbeholdt digitalt tv gives videst mulige rammer for selv at sammensætte og pakke udbuddet af programmer og nye digitale tjenester. De enkelte programleverandører til platformen udøver deres programvirksomhed på basis af tilladelse eller registrering (dansk eller anden EU-tilladelse). - at udsendelse af de digitale programmer og tjenester kan ske krypteret. Det gælder også de programmer og tjenester, der er en del af DR s og TV 2 s public service-virksomhed, idet seerne skal kunne modtage en pakke bestående af kun public service-programmerne uden nogen form for betaling af gebyr. - at der for at fremme et åbent og horisontalt marked for tv-tjenester og tv-modtageudstyr skal benyttes åbne standarder, vedtaget af et anerkendt standardiseringsinstitut. Etableringen og driften af en jordbaseret, digital tv-platform, herunder opbygningen af et digitalt sendenet, forudsættes at ske på et fuldt forretningsmæssigt grundlag. Der vil således ikke blive anvendt offentlige midler til formålet ud over DR s og TV 2 s betaling for distribution af deres public service-programmer og - tjenester. DR og TV 2 kan herudover på konkurrencemæssige vilkår indgå aftale med gatekeeperen om levering af ydelser til platformen. Der etableres en styregruppe med deltagelse af Kulturministeriet, Finansministeriet, Videnskabsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet, der på basis af en interessetilkendegivelsesrunde koordinerer det videre arbejde med fastlæggelsen af de overordnede retningslinier for udbuddet, som forestås af Radio og Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 10

11 TV-nævnet. På basis af et forslag fra styregruppen fastsætter kulturministeren efter nærmere drøftelse med aftalepartierne retningslinierne for Radio og TV-nævnets udbud og efterfølgende udstedelse af tilladelse. Styregruppen vil bl.a. overveje en række andre relevante parametre, herunder ikke mindst længden af tilladelsesperioden og tidspunktet for ophør af analog udsendelsesvirksomhed, ud fra et ønske om at tilvejebringe et økonomisk bæredygtigt grundlag for en kommende gatekeeper. Som udgangspunkt vil det blive lagt til grund, at udsendelse af analogt tv ophører inden udgangen af Tillægsaftale nr. 2 til mediepolitisk aftale for af 3. juni 2002 introduktion af jordbaseret, digitalt tv Der er enighed mellem aftalepartierne om følgende: Indførelse af jordbaseret, digitalt tv De hidtidige erfaringer fra udlandet med indførelse af jordbaseret, digitalt tv (DTT) tyder ikke på, at der for nærværende er basis for at introducere DTT efter den i medieaftalen forudsatte gatekeeper-model. DTT efter en betalings-tv-model ses således ikke at være i en tilstrækkelig god konkurrenceposition til at kunne klare sig i konkurrencen med eksisterende betalings-tvoperatører på satellit- og kabel-tv-platformene. Der er derfor i udlandet stigende opmærksomhed på og tendens til at DTT primært introduceres i kraft af free-tv, hvor man udnytter DTT s væsentligste fordel i forhold til øvrige distributionsformer: muligheden for nem portabel modtagelse med billigt modtageudstyr. Herved synes der at være bedre mulighed for at få nuværende analoge seere til at anskaffe digitalt modtageudstyr og dermed skabe grundlaget for slukning af de analoge signaler på sigt. På den baggrund introduceres DTT i stedet ved, at public service-programmerne DR1, DR2 og TV 2 (med regionale udsendelser) udsendes i såvel analog som digital form. DR og TV 2/DANMARK vil i kommende tilladelser blive forpligtet til at samarbejde om opbygning af det digitale sendenet. Det lægges til grund, at sendenettet skal være fuldt udbygget og taget i brug senest 1. juli 2005, idet kulturministeren om nødvendigt og efter ansøgning kan forlænge denne frist. Tilsvarende vil der blive stillet krav om samarbejde om administration af kapaciteten i det digitale multipleks. Som udgangspunkt gælder, at DR får rådighed over 2/3 af kapaciteten, mens TV 2/DANMARK får rådighed over 1/3, idet der heraf i fornødent omfang skal stilles kapacitet til rådighed for de regionale TV 2-virksomheder til udsendelse af regionale programmer. Kapaciteten anvendes ud over til paralleludsendelse af programmerne til opnåelse af digital merværdi i form af nye digitale tjenester i nær tilknytning til programmerne. DR, TV 2/DANMARK og de regionale TV 2-virksomheder vil i kommende tilladelser få pålagt forpligtelser i relation til digital programudvikling og nye digitale tjenester, herunder avanceret tekst-tv og tegnsprogstolkning. DR og TV 2/DANMARK forpligtes til ved koordinering af programvirksomheden og indbyrdes udveksling af kapacitet at sikre, at disse forpligtelser kan efterleves. Den digitale udsendelsesvirksomhed skal ske ukrypteret. Det kan ikke udelukkes, at der efter udløbet af indeværende aftaleperiode vil vise sig at være grundlag for et udbud af digitale sendemuligheder efter gate-keeper-modellen. DR s og TV 2 s digitale udsendelsesvirksomhed vil derfor blive betinget af, at den efterfølgende kan integreres i en alternativ model for DTT i Danmark. Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 11

12 Eriksminde Antenneforening Kanalnøgle April 2004 TV - PROGRAM Kanal Frekvens S T D RADIOPROGRAM Frekvens Svensk TV4 S09 161,25 X X DR P1 88,20 S10 168,25 DR P2 Musik og Kultur 88,70 DR ,25 X X DR P3 91,70 Infokanalen 6 182,25 DR P4 Københavns Radio 90,10 TV2 / TV2 Lorry 7 189,25 X X DR Klassisk 102,60 Svensk TV ,25 X X Sky Radio (P5) 101,80 Svensk TV ,25 X X Radio100FM (P6) 92,70 Eurosport Nordic ,25 X X SVT P1 93,40 DK ,25 X X X SVT P2 95,10 TV Danmark ,25 X X SVT P3 97,80 TV2 Zulu S11 231,25 X X X Radio Køge 91,10 CNN International S13 245,25 X X Radio Roskilde 103,80 BBC Prime S14 252,25 X X X KISS FM 94,60 Roskilde Kanalen S15 259,25 X Radio Yes2day 100,50 Kanal København S15 259,25 X X NRJ Greve 105,60 DR2 S X X X NDR 2 87,70 TV3+ S17 273,25 X X NDR 4 98,80 Cartoon Network S18 280,25 X Deutsches Welle 105,00 TCM S18 280,25 X Radio Melodie 99,90 Euronews S19 287,25 X X RTL Radio 107,90 Norsk TV2 S20 294,25 X X TV3 S25 335,25 X X X ARD S26 343,25 X X X Discovery S27 351,25 X X X CNBC S28 359,25 X National Geographic S28 359,25 X MTV Nordic S29 367,25 X X X Kanal 5 S30 375,25 X X Spansk TVE (P) S31 383,25 X (P) = Prøvekanal ZDF S32 391,25 X RTL S33 399,25 X S = Stereo Fransk TV5 (P) S34 407,25 X T = Tekst TV SAT1 S38 439,25 X D = Modtages Digitalt Foreningens Servicepartnere Serviceområde Firmanavn Hjemmeside Telefon Hovedstation og Dansk Kabel TV Gadenet Internet via kabelnettet A+ Arrownet Selector-dekoder TDC Kabel TV Foreningen generelt Formand Kai Nielsen / Mail: Referat fra generalforsamlingen onsdag den 14. april 2004 side 12

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser)

Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling 2008. Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Medlemsinformation Marts 2008 Greve, den 24. marts 2008 Indeholder: Information Dagsorden til generalforsamling 10. april 2008 Ad dagsordenens pkt. 3 Bemærkninger i forbindelse med forelæggelse af regnskab

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder

Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Medlemsinformation Marts 2004 indeholder Indkaldelse til generalforsamling den 14. april 2004 kl. 19.30 Detailspecifikationer vedr. budget 2004 De seneste ændringer på anlægget Generel information om foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Medlemsinformation April 2005 indeholder

Medlemsinformation April 2005 indeholder Medlemsinformation April 2005 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling mandag den 25. april 2005 kl. 19.30 Specifikationer vedr. budget 2005: Programafgifter Specifikationer vedr. budget

Læs mere

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING

ORDINÆR R GENERALFORSAMLING ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere Generalforsamlingens indvarsling og lovlighed ORDINÆR R GENERALFORSAMLING Dagsorden 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2.

Læs mere

Orientering Januar 2006

Orientering Januar 2006 Orientering Januar 2006 Indhold: Information fra bestyrelsen Indbydelse til informationsmøde den 1. februar 2006 Internet og telefoni Ny leverandør overtager den 1. april 2006 Hvad gør I, der i dag anvender

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET

Internet. Telefoni. Fra Din Antenneforening ERIKSMINDE MEDIENET TV Internet ERIKSMINDE MEDIENET er foreningens nye navn, og dermed signaleres at foreningen er parat til udfrodringerne i den digitale verden. Læs om de nye muligheder i 2015 - nogle er tidligere omtalt,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012

Kanalmønster for Fensmark Antenneforening 2012 FENSMARK ANTENNEFORENING V/formand Henning Dueholm Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Tlf. 55 50 55 85 bedst på hverdage 10 00-16 00 Hjemmeside: http://www.fensmarknet.dk E-mail: fa@fensmarknet.dk

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 102. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2003. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING

Gem PROGRAMOVERSIGTEN. med information om priser & TV-Hjælp ÆNDRINGER I KANALERNES PLACERING FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm, Tjørnevej 7, Fensmark, 4684 Holmegaard Telefon 55 50 55 85 (hverdage 10 00-16 00 ) Hjemmeside http://www.fensmarknet.dk Email fa@fensmarknet.dk Gem PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere