Bacheloruddannelsen i Psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i Psykologi"

Transkript

1 Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011.

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Uddannelsens navn på dansk og engelsk 2 Adgangskrav 3 Bekendtgørelsesgrundlag 4 Øvrige rammebestemmelser Kapitel 2 Faglig profil 5 Uddannelsens formål 6 Kompetenceprofil 7 Uddannelsens opbygning og tilrettelæggelse 8 Undervisnings- og prøveformer Kapitel 3 Uddannelsens indhold 9 Uddannelsens moduler 10 Tidsgrænser 11 Studieaktivitet Kapitel 4 Eksamen 12 Eksamenstilmelding 13 Eksamensafmelding 14 Bedømmelse af prøver 15 Eksamensresultat 16 Sygdom 17 Udeblivelse 18 Omprøve 19 Hjælpemidler 20 Eksamenssprog 21 Eksamenssnyd 22 Særlige prøvevilkår 23 Eksamensklage 24 Antal eksamensforsøg 25 Andre eksamensbestemmelser Kapitel 5 Andre bestemmelser 26 Udskrivning fra studiet 27 Orlov 28 Merit 29 Ikrafttræden Opgørelse over ændringer 2

3 Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Uddannelsens navn på dansk og engelsk Bacheloruddannelsen i psykologi giver ret til betegnelsen BSc i Psykologi. På engelsk anvendes betegnelsen Bachelor of Science (BSc) in Psychology. 2. Adgangskrav Adgangskrav fremgår af Adgangsbekendtgørelsen (se 3). Mindst halvdelen af ansøgerne optages via kvote 1 i den koordinerede tilmelding og udvælges således på basis af karakterer mv. I den adgangsgivende eksamen iht. ovennævnte bekendtgørelse. Resten af ansøgerne optages via kvote 2, hvor udvælgelse sker på basis af test og interview. 3. Bekendtgørelsesgrundlag Bacheloruddannelsen udbydes i henhold til følgende bekendtgørelser: A. Uddannelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne: B. Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (samt senere ændringer): C. Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 857 af 01. juli 2010 om eksamen ved universitetsuddannelser: D. Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne: 4. Øvrige rammebestemmelser Bestemmelserne i denne studieordning er blandt andet baseret på EuroPsy s anbefalinger til en europæisk godkendt uddannelse som psykolog. Stk. 2. Bacheloruddannelsen i psykologi udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. i samarbejde med Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Stk. 3. Bacheloruddannelsen i psykologi hører under studienævnet for psykologi. Stk. 4. Bacheloruddannelsen i psykologi giver adgang til kandidatuddannelsen i psykologi og til visse andre kandidatuddannelser f.eks. kandidatuddannelsen i pædagogik og kandidatuddannelsen i IT og kommunikation. Kandidatuddannelsen i psykologi leder til titlen cand.psych. og giver dimittenderne ret til at betegne sig psykolog. Alle psykologer har ret til at få autorisation som psykolog efter at have gennemgået en af Psykolognævnet nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af to års varighed. Stk. 5. Bacheloruddannelsen i psykologi varer tre år, svarende til 180 ECTS 3

4 Kapitel 2 Faglig profil 5. Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål at: 1. indføre den studerende i psykologiens teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen, 2. give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for psykologiens relevante bestanddele, og 3. give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse. 6. Kompetenceprofil Efter afsluttet uddannelse har bacheloren i psykologi udviklet kompetencer, der på et videnskabeligt grundlag vil kvalificere til beskæftigelse inden for forskellige områder såsom sundhedssektoren, uddannelsessektoren, offentlige og private virksomheder. Fagspecifikke målbeskrivelser: En bachelor i psykologi er i stand til at: FS1 FS2 FS3 FS4 FS5 FS6 FS7 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for (indsæt f.eks. klinisk psykologi) og anerkende, at psykologien angående (indsæt f.eks. klinisk psykologi) indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for (indsæt f.eks. klinisk psykologi). (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for (indsæt f.eks. - klinisk psykologi) og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i (indsæt f.eks. sundhedsrelateret-) adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). generere hypoteser, stille forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for (indsæt f.eks. klinisk psykologi), som under vejledning vil kunne afprøves. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning. Kompetencer samarbejde og ansvar) anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for (indsæt f.eks. klinisk psykologi). (Færdigheder typen af færdigheder. Kompetencer - handlerummet) analysere data inden for (f.eks. klinisk psykologi) med anvendelse af både kvantitative og kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) 4

5 FS8 FS9 FS10 vurdere og formidle undersøgelsesresultater fra (f.eks. sundhedssektoren) samt forholde sig reflekterende til den nye viden. reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i (indsæt f.eks. - klinisk psykologi). under vejledning, alene og i samarbejde med andre, udføre en mindre empirisk opgave inden for psykologi. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning; formidling. Kompetencer handlerummet; samarbejde og ansvar; læring) Generelle målbeskrivelser: En bachelor i psykologi er i stand til at: G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 kommunikere hensigtsmæssigt og professionelt. Dette involverer at formidle problemstillinger og løsningsmodeller (der støttes af evidens), på en måde, der er sensitiv overfor modtagerens behov og forventninger. Dette opnås igennem opgaveskrivning, udarbejdelse af videnskabelige rapporter, oplæg og posterpræsentation til grupper. (Færdigheder formidling) forstå og anvende forskellige data. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning) anvende relevante digitale værktøjer til at understøtte læringsprocessen. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) finde og organisere information. Dette omfatter indsamling og organisering af lagret information fra bøger, og tidsskrifter, databaser og andre elektroniske kilder. (Viden og forståelse vidensfeltet. Færdigheder typen af færdigheder. Kompetencer - læring) tilegne sig viden om og forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis taget fra primærkilder inden for flere fagområder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) udføre bedømmelser og vurderinger. Dette involverer behovet for at anlægge forskellige perspektiver på problemstillinger (baseret på teori og praksis), og at vurdere dem for at komme frem til og formidle en konklusion. anvende videnskabsteori til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning). kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, i studie- eller arbejdssammenhænge på en saglig, ansvarlig og etisk holdbar måde. (Kompetencer handlerummet; samarbejde og ansvar) modtage og anvende vejledning og supervision effektivt i studie- eller arbejdssammenhæng. (Kompetencer handlerummet; samarbejde og ansvar; læring). 5

6 G10 identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger i forskellige læringsmiljøer. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) 7. Uddannelsens opbygning og tilrettelæggelse Uddannelsen består af 180 ECTS fordelt på følgende måde: Konstituerende fagelementer heraf Bachelorprojekt Valgfag 155 ECTS 20 ECTS 25 ECTS Stk. 2. Uddannelsen er opbygget af en række moduler, der som udgangspunkt strækker sig over et kvartal (15 ECTS) hver, se dog stk. 3. Hvert modul udgør en integreret helhed. Hvert modul afsluttes med en eller flere prøver. Stk. 3. Uddannelsen er opbygget af 9 obligatoriske moduler på hver 15 ECTS, et bachelorprojekt på 20 ECTS samt valgfag på i alt 25 ECTS (se nedenstående skema). Tabel 1. Bachelorplan 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. år Modul 1. (15 ECTS) Introduktion til psykologien, inkl. studieteknik- BINKO*. Modul 2. (15 ECTS) Kognitiv psykologi, inkl. introduktion til forskningsmetode Modul 3. (15 ECTS) Udviklingspsykologi, inkl. introduktion til dataanalyse Modul 4. (15 ECTS) Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode (a) 2. år Modul 5. (15 ECTS) Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode (b) Modul 6. (15 ECTS) Konsulterende psykologi, inkl. dataanalyse (a) 3. år Modul 9. (15 ECTS) Arbejds- og organisationspsykologi, inkl. testog undersøgelsesmetode (b) - voksne Modul 10. (15 ECTS) Nonpsykologiske valgmoduler Modul 7. (15 ECTS) Klinisk psykologi, inkl. dataanalyse (b) Modul 11. (10 ECTS) Psykologi-valgfag, inkl. studieteknik- VINKO* Modul 8. (15 ECTS) Pædagogisk psykologi, inkl. testog undersøgelsesmetode (a) - børn og unge Modul 12. (20 ECTS) Bachelorprojekt *BINKO og VINKO betyder basal og videregående informationskompetence 6

7 Tabel 2. Oversigt over målbeskrivelserne svarende til viden og forståelses-, færdigheds -, og kompetencekrav på bachelor og kandidat niveauer Bachelorniveau Målbeskrivelse Kandidatniveau Målbeskrivelse Viden og forståelse Vidensfeltet Besidder viden om teorier, metoder og praksis for flere fagområder inden for psykologi FS1, FS3, FS8, FS9, FS10; G2, G4, G5, G6. Besidder viden inden for flere psykologiske fagområder, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning FS1, FS3, FS8, FS9, FS10 G2, G4, G5, G6 Forståelses- og reflektionsniveauet Kan forstå og reflektere over psykologiske teorier, metoder og praksis FS1, FS3, FS8, FS9, FS10; G2, G5, G6. Kan forstå og forholde sig kritisk til viden inden for flere psykologiske fagområder, samt kan identificere videnskabelige problemstillinger FS1, FS3, FS8, FS9, FS10 G2, G5, G6 Færdigheder Typen af færdigheder Kan anvende én eller flere psykologiske metoder og redskaber samt kan anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i relevant tilknyttede fagområder FS5, FS6, FS7, FS10; G3, G4, G7. Kan mestre videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for psykologiens professionsruter FS5, FS6, FS7, FS10 G3, G4, G7 Vurdering og beslutning Kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til psykologi og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. FS3, FS4, FS5, FS7, FS8, FS9, FS10; G2, G3, G6, G7. Kan vurdere og vælge blandt psykologiens videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller. FS3, FS4, FS5, FS7, FS8, FS9, FS10 G2, G3, G6, G7 Formidling Kan formidle psykologisk relaterede problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikkespecialister, samarbejdspartnere og/eller klienter. FS3, FS8, FS9, FS10; G1, G6. Kan diskutere professionelle og videnskabelige psykologiske problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. FS3, FS8, FS9, FS10 G1, G6 Kompetencer Handlerummet Kan på basis af grunduddannelsen i psykologi håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge. FS6, FS10; G8, G9. Kan styre arbejds- og udviklingssituationer inden for psykologiens beskæftigelsesområder, der er komplekse, uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller. FS6, FS10 G8, G9 Samarbejde og ansvar Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i forhold til psykologisk relaterede problemstillinger med en professionel tilgang. FS2, FS5; FS10; G8, G9, G10. Kan selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre psykologisk og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. FS2, FS5, FS8, FS10 G8, G9, G10 Læring Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. FS2; FS10 G4, G9, G10. Kan selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. FS2, FS10 G4, G9, G10 8. Undervisnings- og prøveformer I uddannelsen anvendes varierede undervisningsformer omfattende forelæsninger og en række forskellige studenteraktiverende metoder som f.eks. caseundervisning, seminarer og vejledning. Uddannelsen vil ligeledes anvende digitale studieguides til at understøtte de studerendes læring. Stk. 2. Prøveformer er valgt efter princippet constructive alignment, dvs. at der efter hvert modul er en kombination af prøver, som er egnet til at prøve modulets kompetencer. Det betyder at vidensfeltet f.eks. vil blive prøvet ved skriftlige prøver (MCQ [Multiple Choice Questions], kortsvars-opgaver o.lign.), forståelses- og 7

8 reflektionsniveauet ved skriftlige opgaver/mundtlige prøver, typen af færdigheder bl.a. ved vurdering af portfolio, vurdering og beslutning bl.a. i bedømmelsen af bachelorprojektet, formidling f.eks. ved posterpræsentation. En fordeling af prøveformer på moduler fremgår af tabel 3. Tabel 3. Oversigt over prøveformer på de enkelte moduler Prøveformer i bacheloruddannelsen i psykologi Viden Færdigheder Kompetencer Modul 1 Studiestartsopgave Studiestartsopgave/ BINKO Modul 2-9 Modul 10 Skr. prøver (MCQ* og short answer)** Iht. studieordning for det valgte modul Skr. og mundtlige opgaver Iht. studieordning for det valgte modul Fremlæggelse af studiestartsopgave Posterpræsentation og anden skr. og mdtl. formidling Iht. studieordning for det valgte modul Modul 11 Skr. prøve Logbog over Projektplan søgeprofil/læselog Modul 12 Bachelorprojekt Bachelorprojekt Bachelorprojekt * Multiple Choice Questions ** MCQ afvikles altid elektronisk 8

9 Kapitel 3 Uddannelsens indhold 9. Uddannelsens moduler Modul: Titel: PSY B01 Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Undervisningsform: Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Type: Obligatorisk, konstituerende Placering: 1 semester, 1. kvartal ECTS: 15 Formål Modulet har til formål at give studerende en introduktion til og overblik over grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning inden for konsulterende psykologi, kognitiv psykologi, udviklingspsykologi, personligheds- og socialpsykologi, biologisk- og fysiologisk psykologi, sundhedspsykologi, klinisk psykologi, pædagogisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi, så den studerende efter afslutning af modulet har opnået de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om en introduktion og gennemgang af kerneområderne i bacheloruddannelsen i psykologi. Modulet har desuden til formål at introducere videnskabsteoretiske grundantagelser og give de studerende basale informationskompetencer og effektive studiefærdigheder. Indhold Introduktion til historiske og nutidige begreber og problemstillinger inden for kerneområderne. Introduktion til udvalgte grundlæggende teorier, begreber og empiri. Introduktion til udvalgte praksis relaterede professionsfærdigheder. Introduktion til læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for psykologi. Introduktion til videnskabsteori, etik og lovgivning. Introduktion til psykologiske forskningsmetoder. Introduktion til opgaveskrivning på psykologistudiet. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS8 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger og anerkende, at psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for psykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) anerkende at der eksisterer mønstre i adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for psykologi. 9

10 Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Studiestartsopgave (skriftlig gruppeopgave). Forsvar af studiestartsopgave og mundtlig eksamen (individuel) bestået/ikke bestået, intern prøve (med 2 eksaminatorer). 10

11 Modul: Titel: PSY B02 Kognitiv psykologi, inkl. introduktion til forskningsmetode Undervisningsform: Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Type: Obligatorisk, konstituerende Placering: 1. semester, 2. kvartal ECTS: 15 Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for kognitiv psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om blandt andet at introducere og vurdere kognitive begreber, modeller og teorier, og give studerende en forståelse af menneskets perception, indlæring og hukommelse og individuelle forskelle heri, samt forståelse for hvordan denne viden anvendes i forskellige sammenhænge. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for basale forskningsmetodologiske begreber inden for psykologi. Indhold Den kognitive psykologis historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for kognitiv psykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for kognitiv psykologi. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for kognitiv psykologi. Introduktion til anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for kognitiv psykologi. Etiske problemstillinger knyttet til kognitiv psykologi. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS8 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for kognitiv psykologi, og anerkende, at kognitiv psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for kognitiv psykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for kognitiv psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere bestanddele i kognitive processor og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). generere hypoteser, stille forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for kognitiv psykologi, som under vejledning vil kunne afprøves. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning. Kompetencer samarbejde og ansvar) vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for kognitiv psykologi. 11

12 MS9 reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i kognitiv psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for modulet beregnes som et vægtet gennemsnit af de to karakterer, givet i de to delprøver. Delprøve 1: Udarbejdelse af fire øvelsesrapporter, hvoraf den studerende udvælger to, der indleveres til bedømmelse. Bedømmelse: 7-trinsskala, ekstern prøve med censur (svarende til 1/3 del af samlet karakter). Delprøve 2: Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler. Varigheden 3 timer. Bedømmelse: 7-trinsskala, ekstern prøve med censur (svarende til 2/3 dele af samlet karakter). 12

13 Modul: Titel: PSY B03 Udviklingspsykologi, inkl. introduktion til dataanalyse Undervisningsform: Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Type: Obligatorisk, konstituerende Placering: 2. semester, 3. kvartal ECTS: 15 Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for udviklingspsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og vurdere de ændringer i psykologiske evner, kompetencer og egenskaber, der finder sted i personen under udvikling. Der fokuseres på individets udvikling igennem hele livsforløbet. Individuelle forskelle i udviklingen igennem den tidlige barndom, barndommen, ungdommen såvel som den voksnes udvikling og alderdom diskuteres. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for basale dataanalytiske begreber. Indhold Udviklingspsykologiens historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for udviklingspsykologien. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for udviklingspsykologien. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for udviklingspsykologien. Introduktion til metoder til behandling af forskellige data inden for udviklingspsykologien. Etiske problemstillinger knyttet til udviklingspsykologien. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS7 MS8 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for udviklingspsykologi og anerkende, at udviklingspsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for udviklingspsykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for udviklingspsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion i forhold til udvikling og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). analysere data fra udviklingspsykologien med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for udviklingspsykologi. 13

14 MS9 reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i udviklingspsykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Der foretages tre skriftlige eksamener skriftlig eksamen 1 (svarende til 50% af samlet karakter), skriftlig eksamen 2 (svarende til 30% af samlet karakter), og skriftlig eksamen 3 (svarende til 20% af samlet karakter), der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 3 karakterer, givet i de 3 prøver. Skriftlig eksamen 1: Skriftlig essay uden hjælpemidler. Varighed 4 timer. Bedømmelse: 7-trinsskala, ekstern prøve med censur. Skriftlig eksamen 2: Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler. Varighed 1 time. Bedømmelse: 7-trinsskala, ekstern prøve med censur. Skriftlig eksamen 3: Eksamen består af en statistisk dataanalyse-opgave med hjælpemiddel (se studieguiden for oplysningen om hvilket hjælpemiddel der er tilladt). Varighed 1 time. Bedømmelse: 7-trinsskala, intern prøve. 14

15 Modul: Titel: PSY B04 Personligheds- og socialpsykologi, inkl. forskningsmetode (a) Undervisningsform: Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Type: Obligatorisk, konstituerende Placering: 2. semester, 4. kvartal ECTS: 15 Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for personligheds- og socialpsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og vurdere forskellige teoretiske forklaringer på personlighed og social adfærd samt individuelle forskelle heri, og belyser samspillet imellem individ, gruppe og samfund. I modul PSY 04 og PSY 05 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for psykologiske forskningsmetoder. Indhold Personligheds- og socialpsykologiens historie og udvikling. Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for personligheds- og socialpsykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for personligheds- og socialpsykologi. Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi. Etiske problemstillinger knyttet til personligheds- og socialpsykologi Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS8 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi og anerkende, at personligheds- og socialpsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for personligheds- og socialpsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i personlighed og sociale faktorers indflydelse på adfærd og psykologisk funktion, samt evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). generere hypoteser, forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for personligheds- og socialpsykologi, som under vejledning vil kunne afprøves. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning. Kompetencer samarbejde og ansvar) vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for personligheds- og socialpsykologi. 15

16 MS9 reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i personligheds- og socialpsykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Der foretages to skriftlige eksamener. Skriftlig eksamen 1 (svarende til 1/3 del af samlet karakter) og skriftlig eksamen 2 (svarende til 2/3 del af samlet karakter). Begge eksamener skal hver for sig bestås med mindste karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de to karakterer, givet i de to prøver. Skriftlig eksamen 1 (5 ECTS): Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler. Varighed: 1 time. Bedømmelse: 7-trinsskala, ekstern prøve med censur. Skriftlig eksamen 2 (10 ECTS): Skriftlig essay uden hjælpemidler. Varighed: 4 timer. Bedømmelse: 7-trinsskala, ekstern prøve med censur. 16

17 Modul: Titel: Undervisningsform: Type: Placering: ECTS: 15 PSY B05 Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode (b) Biology, physiology and behaviour, including research methods (b) Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Obligatorisk, konstituerende 3. semester, 1. kvartal Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for biologisk- og fysiologisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om adfærdens biologiske og fysiologiske basis (herunder neurobiologiske processer), samt grundlæggende teorier og forskning om psykologisk funktion ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv og individuelle forskelle heri. Modulet giver studerende en forståelse af, hvordan undersøgelsen af biologiske og fysiologiske processer kan bidrage til at udvikle teorier om adfærd og andre psykologiske begreber såsom personlighed, perception, indlæring, hukommelse, motivation, emotion mv. I modul PSY 04 og PSY 05 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for psykologiske forskningsmetoder. Indhold Den biologiske- og fysiologiske psykologis historie og udvikling. Grundlæggende teorier, begreber og empiri om biologisk- og fysiologisk psykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. Etiske problemstillinger knyttet til biologisk- og fysiologisk psykologi. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi og anerkende, at biologisk- og fysiologisk psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for biologisk- og fysiologisk psykologi og anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion ud fra et biologisk- og fysiologisk perspektiv og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). generere hypoteser, stille forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for biologisk- og fysiologisk psykologi, som under vejledning vil kunne afprøves. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning. Kompetencer samarbejde og ansvar) 17

18 MS8 MS9 vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i biologisk- og fysiologisk psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Delprøve 1. Udformning af empirisk artikel på baggrund af forskningsmetodisk eksperiment inden for området biologi, fysiologi og adfærd. Omfang ca. 7 normalsider (+\- 1 side) x 2400 anslag pr. side (inklusiv mellemrum, eksklusiv figurer, tabeller, forside samt referenceliste), svarende til 50 % af den samlede karakter. Bedømmelse: 7-trinskala med ekstern censur. Delprøve 2. Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler (svarende til 50 % af den samlede karakter). Varighed 2 timer (100 spørgsmål). Bedømmelse: 7-trinskala med ekstern censur. De to eksamener skal hver for sig bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. 18

19 Modul: Titel: Undervisningsform: Type: Placering: ECTS: 15 PSY B06 Konsulterende psykologi, inkl. dataanalyse (a) Counselling psychology, including data analysis Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Obligatorisk, konstituerende 3. semester, 2. kvartal Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til konsulterende psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere, give forståelse for og reflektere over den konsulterende psykologis grundlæggende teorier, videnskabsmodeller, praksismodeller og værdisæt. Faget giver studerende forståelse for og indsigt i de forskellige videnskabelige og holistiske modeller for børn, unge og voksnes funktion, motivation og adfærd i forhold til deres velbefindende og individuelle og gruppe forskelle heri. I modul PSY 06 og PSY 07 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for forskellige metoder til behandling af data inden for psykologi. Indhold Den konsulterende psykologis historie og udvikling Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til konsulterende psykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for konsulterende psykologi. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for konsulterende psykologi. Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for konsulterende psykologi. Metoder til behandling af forskellige data inden for konsulterende psykologi. Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til konsulterende psykologi. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS7 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for konsulterende psykologi og anerkende, at konsulterende psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for konsulterende psykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for konsulterende psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i problemstillinger relateret til adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). analysere data fra konsulterende psykologi med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) 19

20 MS8 MS9 vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for konsulterende psykologi. reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for konsulterende psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Skriftlig og mundtlig med censor og 7-trinsskala 20

21 Modul: Titel: PSY B07 Klinisk psykologi, inkl. dataanalyse (b) Undervisningsform: Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Type: Obligatorisk, konstituerende Placering: 4. semester, 1. kvartal ECTS: 15 Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til klinisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og reflektere over hvad der menes med begreberne abnormal adfærd og psykisk lidelse. Faget omhandler ætiologien (inkl. prædisponerende faktorer), klassificering og diagnosticering af de mest prævalente former for psykiske lidelser for børn, unge og voksne og individuelle og gruppe forskelle heri. I modul PSY 06 og PSY 07 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for forskellige metoder til behandling af data inden for psykologi. Indhold Den kliniske psykologis historie og udvikling. Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til klinisk psykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for klinisk psykologi. Introduktion til den kliniske psykologis praksisrelaterede professionsfærdigheder. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for klinisk psykologi. Metoder til behandling af forskellige data inden for klinisk psykologi. Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til klinisk psykologi. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS7 MS8 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for klinisk psykologi og anerkende, at klinisk psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for klinisk psykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for klinisk psykologi og anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion relateret til psykiske lidelser og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). analysere data fra klinisk psykologi med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for klinisk psykologi. 21

22 MS9 reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for klinisk psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Skriftlig og mundtlig med censor og 7-trinsskala 22

23 Modul: Titel: Undervisningsform: Type: Placering: ECTS: 15 PSY B08 Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a) - børn og unge Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Obligatorisk, konstituerende 4. semester, 2. kvartal Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til pædagogisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere teoretiske og forskningsmæssige problemstillinger relateret til udvikling, undervisning og læring, og individuelle og gruppe forskelle heri, samt diagnostiske og praksisrelaterede strategier overfor børn, unge og voksne med indlæringsvanskeligheder eller andre pædagogisk relaterede udfordringer. I modul PSY 08 og 09 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for test- og undersøgelsesmetoder i psykologi i forhold til børn og unge. Indhold Den pædagogiske psykologis historie og udvikling. Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til pædagogisk psykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for pædagogisk psykologi. Praksisrelaterede professionsfærdigheder inden for pædagogisk psykologi. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for pædagogisk psykologi. Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til pædagogisk psykologi. Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: MS1 MS2 MS3 MS4 MS6 MS7 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for pædagogisk psykologi, og anerkende, at pædagogisk psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for pædagogisk psykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for pædagogisk psykologi og anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion relateret til udvikling, undervisning, læring og andre pædagogiske udfordringer, og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for pædagogisk psykologi. (Færdigheder typen af færdigheder. Kompetencer - handlerummet) analysere data fra pædagogisk psykologi med anvendelse af test- og undersøgelsesmetoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) 23

24 MS8 MS9 vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for pædagogisk psykologi. reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for pædagogisk psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Skriftlig og mundtlig med censor og 7-trinsskala 24

25 Modul: Titel: Undervisningsform: Type: Placering: ECTS: 15 PSY B09 Arbejds- og organisationspsykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (b) - voksne Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Obligatorisk, konstituerende 5. semester, 1. og 2. kvartal Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til arbejds- og organisationspsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om introduktion til teorier og forskning til forståelse af samspillet imellem individer (børn, unge og voksne), grupper og organisationer, inklusive adfærd på arbejdspladsen og oplevelsen af arbejdslivet, og individuelle og gruppe forskelle heri. I modul PSY 08 og 09 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for test- og undersøgelsesmetoder i psykologi i forhold til voksne. Indhold Arbejds- og organisationspsykologiens historie og udvikling Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til arbejds- og organisationspsykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for arbejds- og organisationspsykologi. Praksisrelaterede professionsfærdigheder inden for arbejds- og organisationspsykologi. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for arbejds- og organisationspsykologi. Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til arbejds- og organisations psykologi. Fagspecifikke målbeskrivelser: Studerende skal være i stand til at: MS1 MS2 MS3 MS4 MS6 MS7 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for arbejds- og organisationspsykologi og anerkende, at arbejds- og organisationspsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for arbejds- og organisationspsykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for arbejds- og organisationspsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i arbejdsrelateret adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for arbejds- og organisationspsykologi. (Færdigheder typen af færdigheder. Kompetencer - handlerummet) analysere data fra arbejds- og organisationspsykologi med anvendelse af test- og undersøgelsesmetoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) 25

26 MS8 MS9 vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for arbejds- og organisations psykologi. reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i arbejds- og organisations psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Prøveform: Skriftlig og mundtlig med censor og 7-trinsskala 26

27 Modul: Titel: PSY B10 Nonpsykologiske valgmoduler Undervisningsform: Se relevant studieordning. Type: Valgfag Placering: 5. semester, 1. og 2. kvartal ECTS: 15 Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for psykologi-relaterede (nonpsykologiske) fagområder (i overensstemmelse med EuroPsy modellen), så at den studerende efter afslutning kan opnå de tilknyttede målbeskrivelser. Indhold Modulet/erne beskæftiger sig med fagområder, der er relaterede til, men dog ligger udenfor psykologiens domæne. Se relevant studieordning for målbeskrivelser og prøveform. 27

28 Modul: Titel: PSY B11 Psykologi valgfag, inkl. videregående informationskompetence Undervisningsform: Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Type: Valgfag Placering: 6. semester, 3. kvartal ECTS: 10 Formål Modulet har til formål at give studerende en uddybet viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for et af almenpsykologiens kerneområder, så at den studerende efter afslutning kan opnå de tilknyttede modulspecifikke og generelle målbeskrivelser. Modulet kan evt. bruges til både faglig og/eller forskningsmæssig forberedelse til bachelorprojektet. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve videregående informationskompetencer i form af kritisk litteraturlæsning. Indhold Fagområdets historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for fagområdet. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for fagområdet. Introduktion til psykologiens praksisrelaterede professionsfærdigheder. Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for fagområdet. Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for fagområdet. Metoder til behandling af forskellige data inden for fagområdet. Etiske problemstillinger knyttet til fagområdet. Fagspecifikke målbeskrivelser: Studerende skal være i stand til at: MS1 tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for almen psykologi og anerkende, at psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for almen psykologi. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for almen psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. beslutning, formidling) forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning). generere hypoteser, forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for almen psykologi, som under vejledning vil kunne afprøves. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning. Kompetencer samarbejde og ansvar) anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for almen psykologi. (Færdigheder typen af færdigheder. Kompetencer - handlerummet) analysere data inden for almen psykologi med anvendelse af både kvantitative og kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) 28

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang 2016 SYDDANSK

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang 2016 Rettelser

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i psykologi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T 45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau 2016 - fagstudieordningen Gældende

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet...

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet... Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret... 2 Bachelorprojektet... 3 Psykologiens historie... 6 Forelæsningernes referencer.... 7 1

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

NYE STUDIEORDNINGER pr. 1. september 2007

NYE STUDIEORDNINGER pr. 1. september 2007 NYE STUDIEORDNINGER Pr. 1. september 2007 træder den nye karakterbekendtgørelse i kraft, og universiteterne overgår til 7-trins-skalaen. Studieordningerne er i denne anledning blevet revideret, og alle

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere