Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle"

Transkript

1 Endelig rapport med data fra målinger på vejene Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Skadesvurdering af vejbelægninger og vedligeholdelsesstrategi - Endelig rapport, juni 2015 RAPPORT NR.: TI SAGSNR.:

2 Titel: Skadesvurdering af belægninger og vedligeholdelsesstrategi Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Udarbejdet for: Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle v. Bent Guldborg Sneppevej Dronningmølle Udarbejdet af: Teknologisk Institut Gregersensvej Taastrup 30. juni 2015 Udarbejdet af: Ole Grann Andersson Godkendt af: Thomas Pilegaard Madsen

3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Indledning og baggrund Den visuelle inspektion Baggrundsoplysninger Områdets geografiske placering og vejnet Belægningstyper, opbygning og alder: Konstaterede skader Skadesårsager og mekanismer Generelle betragtninger om belægningsskader De på Fuglevangens vejnet konstaterede skader Udbedringsforslag Revneforsegling med bitumenfugemasse Udlægning af en overfladebehandling Udlægning af nyt slidlag, 50 kg/m2 PA 6t Udlægning af nyt kombineret forstærknings- og slidlag Den ultimative løsning affræsning af den gamle asfalt og udlægning af helt nyt asfaltbærelag og slidlag Den helt billige løsning: Affræsning af asfalt og genudlægning af materialet som stabilt grus Opfølgende målinger Målepunkter Vandindholdsbestemmelse (Troxler isotopmåler) Lagtykkelsesbestemmelse med boroskop Supplerende lagtykkelsesbestemmelse med ultralydsmåler Lagtykkelseprofil med georadar Bæreevnemålinger med faldlod Konklusion på basis af vurderinger og målinger...24 Bilag 1: Kort over grundejerforeningens veje...29 Bilag 2: Matrikelkort Bilag 3: Oversigt, målepositioner Bilag 4. Rapport om bæreevnemålinger 3

4 1. Resumé Grundejerforeningen Fuglevangen i Dronningmølle har rekvireret Teknologisk Institut til at udføre en vurdering af behovet for og det nødvendige omfang af reparationer og belægningsudskiftninger. Teknologisk Institut har i februar 2015 gennemført en visuel tilstandsvurdering af de berørte belægninger på Fasanvej, Skovduevej og fordelingsvejen Fuglevangen, hvor særligt de to første veje af grundejerforeningen er udpeget som problematiske med hensyn til revnedannelser og belægningsnedbrydning. Ved den visuelle gennemgang primo 2015 kunne dog konstateres, at også Blåmejsevej har nedbrydningsrevner, om end knap så omfattende som for Fasanvej og Skovduevej. Teknologisk Institut har efterfølgende i maj 2015 ladet udføre bæreevnemålinger og lagtykkelsesbestemmelser i en række punkter på Fasanvej, Skovduevej og Gøgevej (reference), hvorefter belægningernes nuværende bæreevnemæssige restlevetid er beregnet. Desuden er det bæreevnemæssigt nødvendige forstærkningsbehov beregnet ud fra en let trafikmængde svarende til personbilstrafik samt maksimalt 1 lastbil per døgn. Bæreevnemålingerne viser visse steder en (teoretisk) bæreevnemæssig restlevetid på under 1 år (Fasanvej), mens Skovduevej med 2,4 år har den højeste beregnede restlevetid. Dette understreger, at der i høj grad er behov for at forstærke vejbelægningerne. Der kan umiddelbart tænkes to mulige løsninger for de to mest problematiske veje (Fasanvej og Skovduevej), som til sammen udgør ca m2 (alle priser ekskl. moms): 1. Udlægning af 5-6 cm forstærkningslag: Skønsmæssig omkostning ca. kr ,- inkl. afretning af kanter med kantgrus. Ulempe: Vejbelægningen hæves 5-6 cm, så alle indkørsler skal reguleres efterfølgende, ligesom parkering langs vejen trods kantgrus bliver lidt mere besværlig. 2. Total affræsning af al gammel asfalt (ca. 11 cm) og rekonstruktion ved udlægning af 8 cm nyt GAB-bærelag og 3 cm AB-slidlag. Det eksisterende grusbærelag har lavere bæreevne end ved en helt ny opbygning med ny stabiltgrus og bundsikring. Det skønnes dog, at det eksisterende grusbærelag vil kunne genanvendes og har en tilstrækkelig bæreevne og lagtykkelse, der jf. Vejdirektoratets dimensioneringsvejledning kan sikre imod opfrysningsskader fra råjorden. Det er derfor den umiddelbare vurdering, at grusbærelaget vil kunne bevares i forbindelse med en evt. rekonstruktion. Skønsmæssig omkostning til affræsning og helt ny asfalt ca. kr ,-. Hertil kommer afretning og komprimering af grusbærelaget efter affræsning af asfalt, tilslutningsfræsning for nyt slidlag etc, så den samlede udgift kommer op på ca. kr ,-. Ovennævnte løsningsforslag er baseret på at opnå en teoretisk bæreevnemæssig levetid på 20 år. 4

5 3. Som et noget mere kortsigtet alternativ kan overvejes en mere prisbillig løsning med f.eks. udførelse af en såkaldt 1½ OB (overfladebehandling med udsprøjtet bindemiddel og afstrøning med skærver i 2 lag. Denne løsning vil for Fasanvej og Skovduevej koste ca. kr ,-, men holdbarheden af denne løsning kan ikke fastlægges eksakt. Der bør i alle tilfælde budgetmæssigt tillægges ca. 10% til diverse uforudsete udgifter. Det skal bemærkes, at ved valg af løsning 1 er der fortsat en risiko for, at revnerne fra den gamle asfalt med tiden vil kunne vokse op igennem den nye asfalt. Derfor er løsning 2 den mest sikre, men også den dyreste, løsning. Vælges denne løsning, kan det på nuværende tidspunkt overvejes, om man skal lade den eksisterende belægning blive liggende endnu 1-2 år med begyndende accelererende nedbrydning, men fortsat funktionalitet, før hele asfaltbelægningen udskiftes i fuld dybde. Da det ved bæreevnemålingerne er konstateret, at der også er et forstærkningsbehov på Gøgevej, som ellers er anvendt som referencevejbelægning, bør grundejerforeningen overveje, at forstærke hele vejnettets belægninger over en kort årrække. Ved en generel forstærkning med 4 cm ny AB slidlagsbelægning på det resterende vejnet kan påregnes en udgift i størrelsesorden ca. kr ,- - eller alternativt ca ,- for en mere kortsigtet løsning med 1½ OB. I begge tilfælde plus en begrænset ekstraudgift til mindre forudgående reparationsarbejder af skadede delområder (f.eks. ved bump) på Fuglevangen, som er hårdest trafikbelastet. Endelig bør grundejerforeningen overveje at etablere grøfter, faskiner eller anden form for afvandingsforanstaltning på de områder, hvor der om vinteren observeres blankt vand på kørebanerne. Det er dog Teknologisk Instituts overbevisning, at en del af problemet med vandansamlinger vil kunne imødegås ved blot at foretage rabatafhøvling, så græskanterne højdemæssigt ikke vokser op over vejbelægningens ydersider. Da de nødvendige belægningsarbejder løber op i betragtelige summer kan grundejerforeningen overveje en alternativ udbudsform, en såkaldt funktionskontrakt, hvor en asfaltentreprenør over en årrække på typisk 15 år overtager alt ansvar for vedligeholdelse af vejbelægningerne, mod at få udbetalt et i kontrakten fastsat årligt beløb (som så af grundejerforeningen kan fordeles som vejbidrag til opkrævning gennem grundejerforeningsmedlemmernes kontingentbetaling). Det er Teknologisk Instituts vurdering, at denne fremgangsmåde kunne være økonomisk interessant, såfremt grundejerforeningen vælger at istandsætte hele vejnettet. De enkelte registreringer, målinger og løsningsforslag er detaljeret beskrevet i rapportens efterfølgende afsnit. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at alle levetids- og prisangivelser er tilnærmede, skønnede værdier og at alle prisangivelser i rapporten er eksklusive moms. 5

6 2. Indledning og baggrund Grundejerforeningen Fuglevangen i Dronningmølle varetager vedligeholdelsen af vejene i sommerhusområdet, beliggende tæt ved Dronningmølle strand. Vejnettet består af en fordelingsvej, Fuglevangen, samt en række sideveje/stamveje, med blinde stikveje (se oversigtskort, bilag 1). Fuglevangen fungerer som adgangsvej til et lokalt rensningsanlæg og er derfor mere trafikbelastet end det øvrige vejnet, som kun trafikeres af sommerhusejere/-gæster og en renovationsbil. Grundejerforeningen har konstateret, at den senest udlagte asfaltbelægning, pulverasfaltslidlag udlagt i 2006, på en større andel af vejnettet lider af omfattende revner og nedbrydning. Teknologisk Institut er af Grundejerforeningen blevet bedt om at udarbejde en skadesvurdering og forslag til vedligeholdelsesstrategi for vejene. Den visuelle gennemgang og fotoregistrering af skader blev af Teknologisk Institut udført d. 1/ Lagtykkelses- og bæreevnemålinger m.v. er supplerende udført 21/

7 3. Den visuelle inspektion Vurderingen af belægningstilstanden er baseret på en visuel inspektion. Den visuelle inspektion tager udgangspunkt i de krav, der stilles til en belægning. Kravene kan opdeles i to kategorier; de funktionelle og de strukturelle egenskaber. De funktionelle egenskaber, eller overfladeegenskaber, kan eksempelvis være belægningens tæthed, jævnhed, afvandingsegenskaber og tekstur. Vægtningen af overfladeegenskaberne varierer alt efter vejens udformning og brug. Eksempelvis vil en villavejs tekstur i forhold til friktion være af mindre betydning da hastigheden er lav. Belægningens tæthed vil derimod altid være af stor betydning, da vand, der trænger ned i belægningen, medfører en accelereret nedbrydningsproces og dermed fører til markant reduceret levetid. De strukturelle egenskaber, eller holdbarhedsegenskaber, er de egenskaber der b.la. sikrer, at belægningen kan optage de kræfter trafikken påvirker den med, at den er så stabil, at der ikke opstår deformationer, og at den kan modstå klimapåvirkninger som frost/tø cyklusser og nedbør. Mangler i de strukturelle egenskaber er af vital betydning for belægningens levetid. Tilstandsvurderingen af vejbelægningen på Fuglevangens veje er baseret på en vurdering af de skader, der ses i belægningen, og som er opstået som en konsekvens af mangler i belægningens funktionelle og strukturelle egenskaber, som nærmere uddybet i de efterfølgende afsnit. Vurderingen er underbygget af omfattende fotoregistrering. 7

8 4. Baggrundsoplysninger 4.1. Områdets geografiske placering og vejnet Grundejerforeningens område er placeret i et kystnært og lavtliggende område, med meget højtliggende grundvand (bekræftes af foreningens hjemmeside), hvilket samtidigt er en udfordring for vejbelægningerne. Ved besigtigelsen i februar 2015 er der generelt konstateret blankt vand langs vejene, især langs stamvejen Fuglevangen. Vejnettet er topografisk placeret i et lavtliggende område, dog er området syd for fordelingsvejen Fuglevangen skrånende opad mod syd, hvilket betyder, at stamvejene Skovduevej og Fasanvej er noget skrånende, hvorimod stikvejene kun har meget begrænset længdefald. Områdets veje er i sin nuværende udformning konstrueret med følgende omtrentlige mål: Fordelingsvejen Fuglevangen er ca m lang, bredde 6 m, sv.t m2 Stamveje (Solsortevej, Skovduevej, Fasanvej, Drosselvej, Sneppevej, Gøgevej, Duevej og Blåmejsevej) med en samlet længde på ca m, bredde 5 m, sv.t. ca m2 Stikveje, blinde beboelsesveje som sideveje til stamvejene, samlet længde ca m, bredde 4 m, sv.t. ca m2. Hertil kommer Vænget som ligger på den anden side af Villingerødvej, ca. 120 m i 4 m bredde, altså ca. 500 m2, som oplyses at være i god stand. Samlet belægningsareal for Grf. Fuglevangen udgør små m Belægningstyper, opbygning og alder: Grf. Fuglevangen er jf. den kommunale deklaration udstykket i 1970, og det formodes derfor, at vejbelægningerne har omtrent samme alder, altså tæt ved 45 år, hvilket stemmer rimeligt overens med grundejerforeningens oplysninger om en alder på mere end 35 år. Den oprindelige vejkonstruktions belægningstyper og lagtykkelser er ikke kendt. I de efterfølgende år sidens vejens anlæggelse er der, jf. oplysninger fra grundejerforeningen, i et vist omfang foretaget sideudvidelser af vejene, men ikke egentlige vedligeholdelsestiltag af hverken vejbelægninger eller drænsystemer i området før I 2006 blev der foretaget en renovering af områdets brønde og drænledninger, som blev oprenset, ligesom der blev udlagt et nyt fulddækkende asfaltslidlag på vejene. Det anvendte slidlag er en såkaldt pulverasfalt (PA type 6t) med tilslag af knust grusgravsmateriale, udlagt af firmaet Colas Danmark a/s i en udlægningsmængde på 50 kg/m2, svarende til en lagtykkelse på ca. 2 cm. Denne belægningstype er et typisk valgt produkt for denne vejkategori. Slidlaget er baseret på et relativt blødt bindemiddel, som er velegnet til mindre/lavt trafikerede veje, hvor en vis smidighed prioriteres højere end stor trykstyrke. Det er oplyst, at der ikke blev foretaget nævneværdige reparationer af den eksisterende belægning inden udlægningen af det nye slidlag. 8

9 5. Konstaterede skader Der er i forbindelse med den visuelle tilstandsvurdering primo 2015 konstateret omfattende, alvorlige revnedannelser på væsentlige dele af vejnettet. Værst står det til for stik- og stamvejene på de sydvendte, skrånende arealer ved Skovduevej og Fasanvej. Foto 1: Stikvej på Fasanvej: Systematisk forekommende, alvorlige tværgående svindrevner i asfaltbelægningen. Desuden ses i mindre omfang skader i vejens yderside som følge af bæreevnesvigt. Foto 2: Stikvej på Fasanvej: Samme systematisk forekommende, alvorlige tværgående svindrevner i asfaltbelægningen og langsgående revne, som formodentlig er en gennemslagsrevne fra en tidligere udført sideudvidelse af vejbelægningen. Desuden ses i mindre omfang skader i vejens yderside som følge af bæreevnesvigt. 9

10 Foto 3: Stamvejen på Fasanvej: Samme systematisk forekommende, alvorlige tværgående svindrevner i asfaltbelægningen. Revnerne er her suppleret med langsgående revner, som sandsynligvis stammer fra en ældre sideudvidelse af vejens bredde. Foto 4: Stamvejen på Fasanvej: I modlys ses revnerne endnu tydeligere. De opståede svindrevner lader regnvand trække ned i belægningen, hvorefter der i frostvejr sker opfrysninger, så vejen bølger hen over revnerne. I vinterperioder med hyppige frost/tøskift nedbrydes belægningen hurtigt. 10

11 Foto 5: Stikvej på Skovduevej: Samme skadesmønster som på Fasanvej med gennemgående, tværgående revner. Foto 6: Stikvej på Skovduevej: Revnerne har udviklet sig til en bredde, så regnvand uhindret kan trænge igennem hele asfaltbelægningen, hvorved der opstår accelereret nedbrydning. Foto 7: Stikvej på Fasanvej. Belægningernes nedbrydning har nået et så alvorligt stade, at selvom der udføres revnefugning, vil denne kun have en holdbarhed på 2-3 år før der atter opstår frie revner 11

12 Foto 8: Også Blåmejsevej, både stam- og stikveje, er plaget af skader og nedbrydning dog tilsyneladende i mindre omfang end på Fasanvej og Skovduevej. Foto 9: Belægningen på fordelingsvejen Fuglevangen er i rimelig tilstand enkelte steder konstateres dog skader, som tydeligvis er forårsaget af tung trafik. Fuglevangen fungerer samtidigt som tilkørselsvej for det lokale rensningsanlæg og udsættes derfor for mere trafikpåvirkning end boligvejene i sommerhusområdet. Endvidere er der gennem Fuglevangen via Duevej i nord åben forbindelse for gennemkørende trafik til naboudstykningen. 12

13 6. Skadesårsager og mekanismer 6.1. Generelle betragtninger om belægningsskader Asfaltbelægningers levetid er afhængig af en lang række faktorer, hvorfor fastlæggelse af nedbrydningsmønstre og skadesårsager er en kompleks vurdering. Trafikpåvirkningen giver slitage og ved tung trafik er der risiko for sporkøring eller revnedannelser samt krakeleringer som følge af utilstrækkelig bæreevne. Bæreevneskader kan endvidere opstå, hvis belægningens underbygning ( vejkasse ) ikke holdes tør. Hvis der uhindret kan sive regnvand ned langs belægningens ydersider, er der risiko for, at dette vil kunne trække ind i vejbelægningens grusbærelag og derved skabe opblødning og manglende stabilitet. Vind og vejr (ælde) har også en væsentlig indflydelse på en asfaltbelægnings levetid. Dette gælder specielt for mindre trafikerede veje, hvor vejsliddet fra trafikken sjældent er den dominerende nedbrydningsårsag. Asfalt er et fleksibelt materiale, fremstillet af stenmateriale, filler (finstof, typisk kalk) og det smidige bindemiddel, bitumen, som limer belægningen sammen. Bitumen er, ligesom det f.eks. er tilfældet for smøreolie, et produkt, som udvindes ved raffinering af råolie (jordolie). Bitumen er blot væsentligt mere tyktflydende og derfor noget stivere i kold tilstand. Asfalt er, i modsætning til beton, ikke et stift materiale, men besidder fra det seje bindemiddel mere fleksible egenskaber, og revner derfor ikke på samme vis som beton. De bløde, smidige olier i bitumen forsvinder dog gradvist med tiden, som følge af iltning og solindfald. Bindemidlet hærder derfor op og bliver med tiden mere stift og sprødt. Til sidst bliver bindemidlet så stift, at asfalten ikke kan tåle almindelige årstidsmæssige temperaturvariationer og der opstår svindrevner i koldt vejr, hvor belægningen sammentrækkes. Dette ses karakteristisk som tværgående revner, som typisk starter i belægningens yderside og vokser ind mod vejens midte. En anden karakteristisk skadesform er langsgående revner, som typisk er et udtryk for at vejen på et tidspunkt er blevet sideudvidet i bredden. Trods omhyggelig udførelse, er det næsten umuligt at undgå, at der med tiden vil opstå gennemslagsrevner fra sideudvidelser, idet den oprindelige vejbelægnings opbygning sjældent er 100 % identisk med sideudvidelsens, hvorfor de to vejdele opfører sig forskelligt ved varieret temperatur og belastning (der opstår såkaldte differenssætninger). Ved at planlægge og gennemføre en systematisk vedligeholdelse af asfaltbelægninger, så der udlægges et nyt asfaltslidlag i en tidlig fase af observerede smårevner og nedbrydning, er det muligt at forlænge levetiden i rigtig mange år fremover. Det nye slidlag beskytter de underliggende gamle belægninger mod vind og vejr og yderligere hærdning begrænses kraftigt. Dette kræver for en mindre trafikeret vej, som Fuglevangens stamog stikveje, at belægningen fornyes med et interval på ikke over år. Overskrides dette, vil der opstå mere omfattende skader og asfaltens bindemiddel vil blive så sprødt, at der sker omfattende nedbrydning, så belægningen ikke længere er egnet som underlag for et nyt tyndt slidlag. Samtidigt vil mere omfattende revner give adgang for nedsivning af regnvand, som giver yderligere accelereret nedbrydning. Det er derfor essentielt 13

14 at vedligeholde sine veje på det rette tidspunkt. Billedligt svarer situationen til, hvordan det er vigtigt at trærammerne på husets vinduer vedligeholdes med træbeskyttelse allerede når de begynder at udtørre. Hvis man venter indtil der er råd i træværket, har en efterfølgende maling ingen reel langtidseffekt De på Fuglevangens vejnet konstaterede skader Vi kan på baggrund af ovenstående betragtninger fastslå årsagerne til de konstaterede belægningsskader på Grf. Fuglevangens veje. De oprindelige belægninger har ligget uden nogen vedligeholdelse i ca år inden det nye slidlag i 2006 blev påført og har derfor på de mest skadede strækninger nået et point-of-no-return. Det nye, men kun 2 cm tynde pulverasfaltslidlag fra 2006 har ikke kunne give tilstrækkelig sammenhængskraft til i længden at kunne holde sammen på den gamle, underliggende belægning, som jf. oplysninger allerede inden det nye slidlag udviste revner i stort omfang. Det er altid essentielt at beskytte en vejbelægning imod nedsivende regnvand. Da der først er opstået gennemgående revner i asfalten, har dette givet fri passage for nedsivende regnvand, som ud over opblødning af grusbærelaget har givet frostsprængninger i koldt vejr, så der er opstået en kraftigt accelererende nedbrydning. Frostvejspåvirkningerne ses som frosthævninger, der opleves som bølger/vaskebræt omkring revnerne. De mest nedbrudte dele af specielt Fasanvej og Skovduevej fremstår derfor med en asfaltbelægning, som med det grove revnemønster reelt er nedbrudt i løse plader og derfor ikke længere er egnet som underlag for et nyt slidlag. Endelig skal det bemærkes, at der, trods de i 2006 udførte tiltag for forbedring af drænsystemet, kan konstateres væsentlige problemer med højtstående grundvand og manglende mulighed for bortledning af overfladevand langs vejbelægningernes ydersider, hvor der ikke er etableret egentlige vejdræn eller grøfter for bortledning af regnvandet. Dette vil også medføre accelereret nedbrydning og risiko for frostskader. Skaderne er mest udbredte på Fasanvej og Skovduevej (såvel stam- som stikveje), men er også forekommende på den nordligt og lavere beliggende Blåmejsevej. Dette indikerer, at skaderne ikke direkte relaterer til bundforhold eller topografisk placering, men primært er relateret til den oprindelige asfaltbelægnings nedbrydningstilstand og ælde, som trods (formodentligt) samme asfalttyper kan variere på baggrund af mindre fremstillings- og udførelsesmæssige forskelle. 14

15 7. Udbedringsmuligheder I det konkrete tilfælde kan der opstilles en række udbedringsmuligheder, hvis egnethed, omkostning og holdbarhed varierer fra en prisbillig kortsigtet revneforsegling til en omkostningstung men sikker rekonstruktion med total udskiftning og helt nye asfaltlag. Nedenfor ses en række muligheder. Der er desuden angivet et skønnet prisniveau (alle priser er excl. moms) for de forskellige løsninger, som vil kunne variere ud fra et aktuelt valgt omfang. Det vejledende prisniveau er til sammenligning oplyst ved arbejder i størrelsesorden A) ca m2 hhv. B) ved ca m Revneforsegling med bitumenfugemasse En nærliggende prisbillig udbedringsmetode kunne være at fuge revnerne med bitumenfuge, så vandnedsivning undgås. Det fremgår dog af skadesregistreringen, at nedbrydningen af belægningerne er så kraftig, at de allerede udførte fugninger kun havde et par års effekt, før revnerne genopstod, så dette er ikke en langsigtet løsning. Prisniveau ca kr pr. løbende meter fuge. Bør af økonomiske årsager ikke anvendes på delstrækninger med meget stort revneomfang Udlægning af en overfladebehandling Overfladebehandling (OB) er betegnelsen for en prisbillig løsning, hvor der udsprøjtes et lag bitumenemulsion, som afsluttes med at udsprede et lag rå skærver ovenpå. Det skal bemærkes, at udførelse af OB vil give en del støvudvikling under arbejdets udførelse grundet udspredningen af løse sten. Belægningen kan også udføres som en såkaldt 1½ OB, hvor en grovere OB efterfølges af en mere finkornet, hvorved der opnås bedre holdbarhed. OB en lukker revnerne og sikrer (i en given periode) imod vandnedsivning, men kan ikke modstå bevægelser ved meget grove revner, som kræver fugning. Levetiden for en OB antages at være ca år, dog ikke i områder med grove revner. Prisniveau for en normal OB ca. A) 25 hhv. B) 20 kr pr. m2. Merpris for 1½ OB er ca. 5-6 kr/m Udlægning af nyt slidlag, 50 kg/m2 PA 6t Denne løsning svarer til den i 2006 anvendte. På de mest nedbrudte dele af vejnettet må det forventes, at effekten vil være mindre end 5 år, så denne fremgangsmåde er ikke optimal. Prisniveau skønnes til ca. A) 65 kr/m2 hhv. B) 60 kr/m Udlægning af nyt kombineret forstærknings- og slidlag Denne løsning omfatter udlægning af et tykkere asfaltlag i form af kg/m2 Combi-belægning (ca. 5-6 cm). (Endelig tykkelse justeres efter aktuelt forstærkningsbehov). Det tykkere lag giver en væsentlig længere holdbarhed før revnerne til sidst vil slå igennem i de mest revnede områder, måske 10 år eller mere, afh. af lagtykkelsen. Skønnet prisniveau ca. A) 90 hhv. B) 85 kr/m2. Vælges en særlig holdbar variant med klippegranitsten og elastisk modificeret bitumen, vil prisen ligge omkring 100 kr/m2. Ulempen ved denne løsning er dog at den 5-6 cm tykke belægning vil give en større belægningskant langs belægningens ydersider. Det vil derfor være nødvendigt at supplere med en kile i grus langs vejene for at få en jævn overgang, ligesom alle indkørsler med fast belægning skal reguleres. 15

16 7.5. Den ultimative løsning affræsning af den gamle asfalt og udlægning af helt nyt asfaltbærelag og slidlag Denne løsning omfatter en total affræsning af den gamle belægning samt udlægning af ca. 8 cm GAB asfaltbærelag, afsluttet med 3 cm nyt AB asfaltslidlag. Med denne løsning kan sikres en rigtig langtidsholdbar belægning, som formodes at kunne ligge i ca. 20 år før udlægning af et nyt slidlag er påkrævet. Prismæssigt ligger denne løsning skønsmæssigt på A) 15 hhv. B) 12 kr/m2 for affræsning, samt for asfaltbærelag A) 115 kr hhv B) 110 kr/m2 og for slidlag A) 60 kr hhv B) 55 kr/m2, altså i alt A) ca. 190 hhv. B) ca. 177 kr/m2. Forud for en total rekonstruktion er det vigtigt at sikre, at det underliggende grusbærelag er tilstrækkeligt, samt at vejens dræn/afvandingssystem fungerer tilfredsstillende. Der kan derfor opstå yderligere udgifter i denne forbindelse. Det angives dog i det efterfølgende afsnit om målinger, at grusbærelagets funktionalitet bør kunne antages at være tilstrækkelig til at kunne fungere som underlag for en ny asfaltbelægning Den helt billige løsning: Affræsning af asfalt og genudlægning af materialet som stabilt grus Ved denne løsning foretages affræsning af den gamle asfaltbelægning, men i stedet for at køre den væk, genudlægges den med en grader og efter vanding for at sikre bearbejdelighed afsluttes med tromling med egnet vejtromle. Dette arbejde vil dog også medføre en vis støvudvikling i området, og ved at konvertere asfaltbelægningen til en ubundet grusbelægning opstår også de fra traditionelle grusveje kendte behov for hyppige reparationer af slaghuller. Prisniveau ca. A) 60 kr hhv. B) 55 kr/m2. 16

17 8. Opfølgende målinger Der er jf. fremsendt og accepteret tilbud fra Teknologisk Institut efter aftale med grundejerforeningen iværksat en måleserie for en nærmere vurdering af den eksisterende belægnings vandindhold, lagtykkelser, bæreevne og beregning af nødvendigt forstærkningsbehov for de skadede vejafsnit, så det kan vurderes hvorvidt man bør vælge en total rekonstruktion eller en mindre drastisk løsning. Foto 10: Ved måletidspunktet i maj var belægningsoverfladen helt optørret, hvorfor revnerne ikke fremstod lige så dramatiske som ved besigtigelsen i februar. Man kan dog fortsat tydeligt se de omfattende blok-krakeleringers plademønster i vejbelægningen, som indikerer belægningsnedbrydning. Målingerne er gennemført i Dronningmølle den 21. maj 2015 og omfatter bestemmelse af følgende: Fugtindhold med Troxler isotopsonde, (udføres af Teknologisk Institut), Bestemmelse af lagtykkelse af belægningslag, o Herunder boroskopmålinger i hvert andet bæreevnemålepunkt (udført af Vejdirektoratet) 17

18 o o Ultralyds-lagtykkelsesbestemmelse i alle målepunkter (udført af Teknologisk Institut) Georadar profilmåling for vurdering af lagtykkelsesvariationer hen over vejens tværprofil (udført af Teknologisk Institut) Bæreevnemåling med faldlod, samt efterfølgende beregning af forstærkningsbehov. (udført af Vejdirektoratet) Resultatet af de enkelte bestemmelser fremgår af det efterfølgende, hvor også den anvendte målemetode er forklaret Målepunkter Der er efter aftale målt på Fasanvej og Skovduevej, som jf. tidligere beskrivelser anses for at være mest nedbrudte. Til sammenligning for målingerne er der efter aftale udført enkelte supplerende målinger på Gøgevej, som ligger i den lavtliggende nordlige del af området, idet Gøgevej af grundejerforeningen er udpeget som en fhv. OK strækning. Målepunkternes placering fremgår af bilag 3. Alle målinger er foretaget omtrent midt i vejprofilet Vandindholdsbestemmelse (Troxler isotopmåler) Foto 11: Vandindholdsbestemmelse med Troxler isotopmåler. Der er ved vand-/fugtindholdsbestemmelse anvendt Troxler isotopsonde, som ved hjælp af isotopstråling kan bestemme densitetsforskelle og fugtindhold. På måletidspunktet var belægningerne tørre og der kunne i ingen af de anvendte målepunkter bestemmes noget signifikant vandindhold i de øvre belægningslag. Dette stemmer overens med iagttagelserne fra boroskopmålingerne. 18

19 8.3. Lagtykkelsesbestemmelse med boroskop Foto 12: Lagtykkelsesbestemmelse med boroskop. Ved hvert andet punkt for bæreevnemåling er der udført lagtykkelsesbestemmelse ved opboring gennem belægningen med et 22 mm bor, efterfulgt af lagtykkelsesbestemmelse med et endoskop med belysning og dybdeindikator. Data fremgår af tabel 1. Målingerne anvendes bl.a. til at beregne det nødvendige forstærkningsbehov ud fra de foretagne bæreevnemålinger Supplerende lagtykkelsesbestemmelse med ultralydsmåler Foto 13: Ved lagtykkelsesmålingerne blev anvendt Teknologisk Instituts ultralydsmåler til lagtykkelsesbestemmelse (venstre billede). Udstyret udsender elektroniske ultralydsimpulser og kan bestemme lagtykkelse med god præcision ud fra tilbagestrålingen fra underlaget. Ved anvendelse af ultralydsmåler kan lagtykkelsen bestemmes non-destruktivt, uden at foretage opboring. Denne teknik er løbende anvendt til verifikation af asfaltlagtykkelser, bl.a. som supplement til boroskop i samtlige målepunkter. Resultatet af målingerne fremgår af efterfølgende tabel 1. 19

20 8.5. Lagtykkelseprofil med georadar Foto 14: Bestemmelse af lagtykkelsesvariationer med georadar. De tidligere anførte metoder til lagtykkelsesbestemmelse kan bestemme tykkelsen af belægningslagene med stor præcision, men bestemmer kun tykkelserne i et enkeltstående punkt ad gangen (sv.t. de punkter hvor der foretages bæreevnemåling). For at få et overblik over hele belægningsopbygningens eventuelle lagtykkelsesvariationer på tværs af vejen er der supplerende foretaget bestemmelse af lagtykkelsesprofiler med georadar. Et eksempel fremgår af nedenstående billede: Foto 15: Eksempel: Georadar tværprofilmåling på Skovduevej. Målested 1. Vejbelægningen ligger imellem de to lodrette røde linjer (arealet udenfor er græsrabatten). Der ses en let tiltagende asfalttykkelse på tværs af vejen (forskel på nogle enkelte centimeter) (stiplet orange linie). Der er ved georadar profilerne generelt fundet rimeligt ensartede belægningstykkelser i tværprofilerne, dog med undtagelse af målepunkterne 1, 11 og 12, hvor der synes at være lidt variation i lagtykkelserne på tværs af vejen. I et samlet hele skønnes dog, at de fundne lagtykkelsebestemmelser ved boroskop og ultralydsmålinger kan betragtes som repræsentative for belægningens lagtykkelser som helhed, hvorfor disse er anvendt ved beregning af vejbelægningernes nødvendige forstærkningsbehov. 20

21 Vej Mål nr. Husnr. (målepunkt ud for) Lagtykk. (ultralyd) Asfalt Lagtykk. Boroskop (mm) Asfalt Lagtykk. Boroskop (mm) Grus sand Ingen data sand*) Stamvej grus grus grus Lagtykk. Boroskop (mm) Sand Lagtykk. Sand+ grus i alt Boroskop, Bund Råjord Jord Ler Ler Jord Ler Skovduevej Fasanvej Gøgevej (reference) 12 Stamvej sand Stamvej nr grus *) fugtigt 31 cm under belægnings- overflade 425 Ler Ler Tabel 1: Lagtykkelsesbestemmelser og materialeforekomster på Skovduevej, Fasanvej og Gøgevej. Asfalttykkelsen er nogenlunde ensartet på ca. 10 cm totalt ( mm). Den samlede tykkelse af sand og grus varierer (bortset fra målepunkt 10) kun begrænset, men der synes ud fra den visuelle bedømmelse ved boroskop-analyserne at være noget variation i den anvendte grus/sandtype (materialebedømmelsen ved boroskopmålinger er dog behæftet med en vis usikkerhed). På Skovduevej synes det ubundne lag at bestå af sand (eller sandet grus), hvorimod der på Fasanvej er anvendt grovere og mere velegnet grus. Til gengæld er der på Fasanvejs stamvej anvendt sand, men grus på Skovduevejs og Gøgevejs stamveje, så bedømt ud fra boroskopmålingerne synes anvendelsen af de ubundne materialer (grus/sand) ikke at være helt systematisk. Der synes lagtykkelsesmæssigt ikke at være anvendt forskellig belægningsopbygning på stamveje og på stikveje. De fleste boroskopmålinger viser, at råjorden er ler, som forekommer ca. 50 cm under belægningsoverfladen. Dette betyder, at vejens opbygning (forudsat let trafik, klasse 1) lige netop burde være opbygget i en dybde, der sikrer imod frosthævninger fra underbunden, jf. Vejdirektoratets vejregel for dimensionering af vejbelægninger. 21

22 8.6. Bæreevnemålinger med faldlod Foto 18: Vejens bæreevne bestemmes ved hjælp af faldlodsmåling. Under traileren er placeret en arm med 7 geofoner som registrerer nedsynkningen når faldloddet slår på belægningen. Ud fra nedsynkningerne og de målte lagtykkelser kan materialestivheden og dermed bæreevnen beregnes. Dette anvendes til den efterfølgende beregning af vejens forstærkningsbehov Resultatet af bæreevnemålingerne fremgår af tabel 2, som angiver den karakteristiske restlevetid og forstærkningsbehov, hvis der skal opnås en bæreevnemæssig restlevetid på min. 10 hhv. 20 år: Vej (navn) Beregnet restlevetid (år) Forstærkningsbehov (mm) Antal års trafik 10 års trafik 20 års trafik Fasanvej 0, Skovduevej 2, Gøgevej (reference) 2, Ved ovennævnte beregninger er forudsat en trafikmængde svarende til lettere personbilstrafik og under 1 lastbil pr. døgn (trafikklasse T1). Ud fra bæreevnemålingerne synes forstærkningsbehovet størst på Fasanvej, som har en teoretisk beregnet restlevetid på under 1 år. Der er her behov for i størrelsesorden 5 hhv. godt 6 cm ny asfalt. På Skovduevej er restlevetiden ca. 2½ år og her kan man teoretisk nøjes med et lidt tyndere lag på ca. 3,5-5 cm afhængig af valgt dimensioneringsperiode (bæreevnemæssig holdbarhedsperiode) på 10 eller 20 år. Bemærk også, at den af grundejerforeningen udvalgte referencebelægning på Gøgevej ifølge bæreevnemålingerne har næsten identisk restlevetid og forstærkningsbehov som for Skovduevej, ligesom der på Gøgevej i praksis også visuelt ses et tydeligt revnemønster. Dette kan måske indikere, at kvarterets veje som helhed bør overvejes forstærket inden for en kortere horisont. 22

23 Det skal i forlængelse af ovenstående bemærkes, at når den eksisterende asfaltbelægning revnemæssigt er så nedbrudt, som det er tilfældet, vil der trods forstærkning være en vis sandsynlighed for at revnerne med tiden vokser op igennem den nye belægning, uanset forstærkningslaget men, jo tykkere forstærkningslag, desto længere tid vil der gå før revnerne vokser op igennem. På basis af ovennævnte målinger vurderes det hensigtsmæssigt at foretage en forstærkning med ca. 3 6 cm asfalt forstærkningslag på de tre mest problematiske veje Fasanvej, Skovduevej. Desuden bør der (i let reduceret omfang) påregnes tilsvarende forstærkningsbehov for Blåmejsevej (forstærkningsbehovet for sidstnævnte er dog ikke målt). Endvidere bør det af grundejerforeningen kraftigt overvejes at lade kvarterets øvrige veje (med samme alder og opbygning) forstærke i nær fremtid med f.eks. 4 cm ny asfalt, da skadesbilledet på Blåmejsevej såvel som bæreevnemålingerne på referencebelægningen på Gøgevej faktisk også udviser et tydeligt forstærkningsbehov. Som alternativ til forstærkningen kan det overvejes at udskifte hele asfaltbelægningen på Fuglevangen og Skovduevej. Ved affræsning af gammel asfalt og udlægning af ca. 110 mm ny asfalt vil der ud fra bæreevneberegninger kunne opnås en løsning med en anslået teoretisk bæreevnemæssig levetid på ca. 20 år. 23

24 9. Konklusion på basis af vurderinger og målinger Der er på grundejerforeningens asfaltbelægninger konstateret revner, hvorfor Teknologisk Institut er blevet anmodet om at gennemføre en tilstandsvurdering og fremsætte forslag til forskellige udbedringsmetoder med tilhørende oversigt over økonomiske konsekvenser Nødvendige vedligeholdsarbejder Teknologisk Institut har primo februar 2015 udført visuel tilstandsvurdering af belægningerne, efterfulgt at en række målinger i maj 2015, og har i denne omfang konstateret følgende: a. Afvanding: Ved besigtigelsen i februar konstateres mange steder vand på kørebanen som følge af manglende vandafledning fra vejene (ingen (ganske få) nedløbsbrønde i vejarealet og flere steder observeret blankt vand i vejsiden), hvilket forøger risikoen for nedbrydning. Det vurderes dog ikke, at den manglende afvanding er hovedårsagen til belægningens nedbrydning, da det udbredte revnemønster også forekommer på de ret skrånende stamveje på Fasanvej og Skovduevej, hvor vandet let løber bort. Grundejerforeningen bør dog have fokus på dette problem. Det kan overvejes at etablere (lave) grøfter langs vejene for at undgå at vand samler sig på kørebanens ydersider og derfra kan sive direkte ned i belægningen. Boroskop-målingerne viser dog forekomst af lerjord i flertallet af målepunkterne, hvilket reducerer effektiviteten og muligheden for hurtig nedsivning i meget regnfulde perioder. Omkostningen til eventuel etablering af grøfter ligger skønsmæssigt på ca. kr. 400,-/lbm. (excl. moms). Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at græsrabatterne næsten konsekvent står højere end vejbelægningen, hvilket medvirker til vandansamlingerne på kørebanens yderside. Det kunne derfor overvejes at der indledningsvis udføres rabatafhøvling af græsrabatterne, så niveauet holdes under kørebanekanterne. Det anbefales, at grundejerforeningen i den næstkommende regnfulde periode observerer hvor og i hvilket omfang der står blankt vand på kørebanens ydersider, for derved at få et bedre overblik over problematikken. b. Belægninger: På de mest problematiske veje, Fasanvej og Skovduevej (og i et vist omfang også Blåmejsevej), konstateres omfattende nedbrydning og revner. Revnerne er dels opstået som svindrevner i den underliggende gamle asfaltbelægning, som følge af manglende eller meget sent udførte vedligeholdelsestiltag, og dels ses langsgående revner som formodentligt er en følge af differenssætninger fra sideudvidede veje. Belægningsløsning 1: De to stærkt revnede vejes (Fasanvej/Skovduevej) areal, ca m2, vil som minimum påkræve et kraftigt forstærkningslag på mm. Da den eksisterende asfaltbelægning er gennemrevnet, vil der dog fortsat være risiko for, at revnerne med tiden vokser op igennem den nye forstærkningsbelægning. Som asfaltmateriale kan anvendes asfaltbeton (AB) eller alternativt et mere prisbilligt kombilag ( bærelag med slidlagsegenskaber ), som dog typisk har en lidt kortere total levetid. I dette tilfælde bør det derfor overvejes at vælge en særligt holdbar version med stenmateriale af stærk klippegranit og med tilsætning af en elastisk polymer ( FLEX -typen), som for en begrænset merpris giver forøget revnemodstand og dermed ofte ca. 3-5 års ekstra levetid. 24

25 Vælges et forstærkningslag på mm på disse delstrækninger bør der skønsmæssigt regnes med en samlet pris i størrelsesorden ca. kr ,- (ekskl. moms). I denne forbindelse skal efterfølgende udlægges kantgrus langs vejsiden, for at udjævne den forhøjede vejbelægning, ligesom de enkelte grundejeres indkørsler skal niveaujusteres. Kantgrus koster typisk 8-10 kr/lbm. Med en samlet vejkantlængde (begge sider) på m vil der skulle påregnes en omtrentlig merudgift på kr ,- (ekskl. moms). Belægningsløsning 2: Alternativt kan overvejes en total rekonstruktion af asfaltbelægningerne på Skovduevej og Fasanvej, såfremt en mere sikker, langtidssikret løsning ønskes opnået. Måleserien bekræfter, at de underliggende grus/sand bærelag er udført i en dybde, som for den givne vejtrafikklasse skulle være sikret imod frostskader, selvom det anvendte grus/sands kvalitet bedømt ud fra de foretagne målinger synes at variere og ikke udviser samme bæreevne som en ny ideel konstruktion med stabiltgrus bærelag og bundsikringsgrus. En total rekonstruktion af de ca. 110 mm tykke asfaltlag vil kunne sikre en fornyet levetid på ca. 20 år, men vil jf. afsnit 6.5 medføre en udgift for de m2 på i alt ca ,- (excl. moms). Hertil skal tillægges udgiften til afretning og komprimering af grusoverfladen, tilslutningsfræsning af slidlaget m.v, så den samlede udgift lander på rundt regnet kr ,-. Vælges denne løsning, kan det derfor overvejes, om man skal lade den eksisterende belægning ligge endnu 1-2 år med forøget nedbrydning, men fortsat funktionalitet, før hele asfaltbelægningen udskiftes i fuld dybde. Belægningsløsning 3 (kortsigtet løsning): Andre, mere prisbilligere løsninger med kortere levetider er til orientering oplistet i rapportens afsnit 6, til grundejerforeningens sammenlignende vurdering. F.eks. vil en løsning med en såkaldt 1½ OB overfladebehandling (udsprøjtet bitumen og løse skærver) kun koste ca. 30 kr/m2 sv.t ,- for Fasanvej og Skovduevej. Denne løsning vil sikre imod vandnedsivning og vil dermed formodentligt kunne være en funktionel løsning over en årrække (afhængig af vintervejrets udvikling de kommende år). Revnerne vil dog i løbet at et vist tidsrum genopstå, hvorefter ny stillingtagen til fortsat vedligehold skal gennemføres. Under alle omstændigheder gælder, at valg af en af de angivne, mere prisbillige løsninger må formodes at få en noget kortere effekt end løsning 1 og især løsning 2, men vil til gengæld kunne spare store her-og-nu investeringer. Øvrige veje: For de øvrige veje, hvis belægninger af grundejerforeningen oplyses at være i bedre stand, bør der, alt afhængig af nuværende tilstandskarakter, med tiden følges op med nyt slidlag inden revneomfanget bliver så stort, at nedbrydningen ikke kan stoppes. Bemærk i denne forbindelse, at den visuelle inspektion af Blåmejsevej såvel som bæreevnemålingerne og den visuelle revneregistrering af belægningen på Gøgevej også indikerer behov for forstærkningslag her. Det må derfor antages, at det samlede vejnets tilstand (samme alder og opbygning) er af en sådan karakter, at der generelt bør foretages forstærkning med måske 4 cm ny asfalt. 25

26 For disse resterende m2 belægning vil udlægning af ca. 4 cm AB medføre en skønnet udgift i størrelsesorden ca. kr. 85,-/m2, sv.t. en samlet udgift på kr ,-,. Alternativt kan også her vælges en mere kortsigtet løsning med 1½ OB til en samlet udgift på ca. kr ,-. Generelt: Til alle belægningsløsninger bør der budgetmæssigt tillægges ca. 10% til uforudsete udgifter og diverse mindre tillægsarbejder Alternativ udbudsform er en mulighed for finansiering af arbejdet Det samlede reparationsomfang løber næsten uanset løsningsvalg op i et betragteligt beløb. Med mindre grundejerforeningen allerede råder over opsparede midler fra en tidligere etableret vejfond, vil det derfor kræve, at grundejerforeningen opkræver et større engangsbeløb per parcel, eller alternativt optager et banklån. Det er dog også en mulighed at få asfaltbelægningerne vedligeholdt gennem en langtidskontrakt en såkaldt funktionskontrakt. Her er der flere muligheder. Typisk laves med en asfaltentreprenør en vedligeholdelseskontrakt med en løbetid på f.eks. 15 år. Denne løsningsform er i dag relativt udbredt på det kommunale vejnet, hvor vedligeholdelsen af omkring 20 % af samtlige kommuneveje i dag er underlagt sådanne kontrakter. Entreprenøren modtager fra grundejerforeningen et fast årligt beløb, men får ansvaret for at passe og vedligeholde vejbelægningerne i hele perioden, så de altid overholder de i kontrakten angivne minimumskrav til belægningernes tilstand. Denne kontraktform er særligt velegnet til større vejnet med mere simple vejkonstruktioner, hvor der sjældent opgraves for forsyningsledninger eller foretages trafikomlægninger etc. hvilket formodes at passe fint for Grundejerforeningen Fuglevangen. Valg af funktionskontrakt kræver dog, at vedligehold af alle Fuglevangens belægninger indgår, for at sikre tilstrækkeligt volumen til at gøre det økonomisk interessant. Etablering af en funktionskontrakt kræver, at der involveres et rådgivende ingeniørfirma, til opstilling af de i perioden gældende funktionskrav og sikring af disses overholdelse i perioden. Læs evt. mere derom på de rådgivende ingeniørfirmaers hjemmesider. 26

27 10. Generelle råd om vedligeholdelse af vejbelægninger Det vigtigste er at huske, at planlægning af vedligehold sparer penge. Som ejer af en vej er det nemlig vigtigt at bevare den investerede vejkapital. Det gør du bedst ved at sørge for at vedligeholde vejbelægningen, så vejens levetid bevares. Det kan sammenlignes med trævinduer i en lejlighed. Hvis man ikke maler dem, er træet rådnet op i løbet af få år, men vinduerne kan holde i mange år, hvis de bliver vedligeholdt og malet med jævne mellemrum. Så hvis du lader din vej forfalde, bliver regningen meget større end hvis du passer den omhyggeligt. En tommelfinger regel siger, at det koster 2 3 gange så meget at rette op på noget forfaldent som at vedligeholde en vej i tide. Hvordan planlægges vedligeholdelse af vejen? Man bør gå vejen efter et par gange om året for at tjekke om f.eks. vinteren har forårsaget skader, som skal udbedres. Det kan være revner, slaghuller eller kanter, der er kørt i stykker. Få en professionel virksomhed til at se på og udbedre skaderne. Baggrunden er, at vejens øverste lag, slidlaget, fungerer som vejens regnfrakke, der beskytter de nedre og dyrebare bærelag. Kommer vand først ned i bærelaget, bliver nedbrydningen alvorlig og dyr at rette op på. Sagt på en anden måde: Veje kan ikke tåle vand derfor skal det holdes ude. Hvorfor vedligeholde asfaltbelægningerne? Det er vigtigt, at den opbyggede vejkapital i grundejerforeningen bevares. Vejkapitalen er de penge, som er bundet i asfaltbelægningerne. Det er ærgerligt og dyrt, hvis belægningerne skal fornyes efter bare halvdelen af den forventede levetid på grund af manglende vedligeholdelse. Hvor meget og hvor ofte vedligeholdelse er nødvendig, afhænger af hvor stor trafikbelastningen er. Nogle gode råd om vedligeholdelse Få asfaltbelægningernes og vejens tilstand vurderet i forbindelse med udbedring af småskader eller vurderet hvert 3-4 år af en professionel virksomhed. Få også lavet en vedligeholdelsesplan for at sikre længst mulig levetid for vejen ved tilstandsvurderingen. Dermed kan mange småskader repareres i tide, inden de udvikler sig til alvorlige skader. Foruden bevarelse af vejkapitalen og belægningernes levetid sikrer tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner, at trafiksikkerheden bevares i top, da også vejmarkeringer som striber og hajtænder samt hastighedsregulerende foranstaltninger som f.eks. vejbump kan vurderes. 4 gode råd om asfaltbelægninger Statisk belastning ( langtidstryk ): Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger altså langtidstryk af f.eks. tunge parkerede køretøjer. Sagen er, at asfalt er delvist fleksibelt og derfor optager blivende deformationer ved vedvarende tryk. Dette kan forårsage indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande skal trykfordelingen derfor udlignes ved placering af disse på strøer eller plader. 27

28 Kemikalier: Asfalt består af sten og bitumen, som er et (ikke giftigt) olieprodukt. Belægningen kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier. Al spild af olieprodukter og andre kemikalier skal derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks fjernes. Det sker bedst ved opsugning med sand, kattegrus eller savsmuld. Varmepåvirkning: På varme sommerdage kan asfalten blive over 50 grader varm. I den situation er belægningen særlig følsom over for vridskader ved skarpe drejninger og trykmærker fra parkerede køretøjer. Dette er specielt kritisk for nyudlagte belægninger, der stadig er helt sorte og godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det at strø belægningen med et tyndt lag kvartssand. Tid og slid: Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og den vil f.eks. få stentab, slaghuller og revner. De skader giver adgang for vand i belægningen og vil over tid nedbryde belægningen. Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader. Almindelig slitage kan ofte forsinkes med en let og billig forsegling af overfladen. Større reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende til de oprindelige. Taastrup, den 30. juni 2015 Ole Grann Andersson Faglig leder, Civilingeniør Byggeri og Anlæg Teknologisk Institut 28

29 Bilag 1: Kort over grundejerforeningens veje Grundejerforeningens bedømmelser (kategori) er anført på kortet 29

30 Bilag 2: Matrikelkort, Grundejerforeningen Fuglevangen 30

31 Bilag 3: Oversigt over målepunkter for bæreevnemålinger 31

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Opfølgende tilstandsvurdering af vejbelægning på Fuglevangen (fordelingsvejen) 2016 RAPPORT NR.: 176-1611-001 TI SAGSNR.: J726172-1 03. november 2016 Titel:

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1. September 2014 Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.0 Udarbejdet : Brian Henriksen Kontrolleret : Henrik Kubel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BELÆGNINGSEVALUERING

Læs mere

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger O.F. Møllehøj, Hedehusene Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger Titel: Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as,

Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, Udvikling af bæreevnen på lavt trafikerede veje Af Annette Vognbjerg, Ulfborg Vemb kommune, avo@ulfborg-vemb.dk og Jørn R. Kristiansen, Carl Bro as, jnk@carlbro.dk 1. Indledning Dette indlæg handler om

Læs mere

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3

BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Introduktion 2. 3 Vejens nuværende tilstand 2. 4 Bæreevnemålinger 3 AABENRAA KOMMUNE BÆREEVNEVURDERING - KELDBJERGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Introduktion

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Overfladebehandling. Overfladebehandling benyttes bl.a. som slidlag og kørebaneafmærkning på:

Overfladebehandling. Overfladebehandling benyttes bl.a. som slidlag og kørebaneafmærkning på: O V E R F L A D E B E H A N D L I N G Overfladebehandling Overfladebehandling er en holdbar, flot og økonomisk god løsning til vedligeholdelse af veje, stier, pladser - kort sagt til alle områder hvor

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej.

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej. NOTAT Projekt Belægningsregistrering Kunde Planetbyens Grundejerforening Notat nr. 1 Dato 06-12-2012 Til Fra Lars Schubert Rambøll 1. Baggrund Grundejerforeningen Planetbyen i Vejle har rettet henvendelse

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger:

Grusasfaltbeton. Anvendelsesfordele: Anvendelsesområder: Anvendelsesbegrænsninger: Afsnit 2.1 Side 1 af 5 1. marts 2009 Grusasfaltbeton Grusasfaltbeton (GAB) er fællesbetegnelsen for en serie varmblandede bituminøse bærelagsmaterialer beregnet til nyanlæg og forstærkning af færdselsarealer.

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

TB-k (tyndlagsbelægninger)

TB-k (tyndlagsbelægninger) TB-k (tyndlagsbelægninger) Af Teknisk Chef Poul Henning Jensen, phj@pankas.dk Pankas A/S, Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk Introduktion Tyndlagsbelægninger af kombinationstypen også benævnt TB-k belægninger

Læs mere

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i. Aabenraa Kommune Vedligeholdelse af asfaltbelægninger i Aabenraa Kommune Januar 2013 VEDLIGEHOLDELSE AF ASFALTBELÆGNINGER I AABENRAA KOMMUNE 2 INDHOLD Sammenfatning 3 1 Baggrund 5 2 Aabenraa Kommunes vejnet 7 2.1 Vejklasser

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Opgravning & Retablering

Opgravning & Retablering Opgravning & Retablering 1 Poul-Erik Jakobsen Udgangspunktet 2 Når vi lige har lavet vores nye vej, står vi og ser på dette her det er flot og godt! Resultater 3 Men på et eller andet tidspunkt er vi nødt

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

Grf. Sofienlundparken, Ulstrup

Grf. Sofienlundparken, Ulstrup Grf. Sofienlundparken, Ulstrup Tilstandsvurdering af vejbelægninger og beregning af skadessum/restlevetid RAPPORT NR.: 176-1612-002 TI-OPGAVENR.: 731458 14. december 2016 Titel: Grundejerforeningen Sofienlundparken,

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

ASFALTARBEJDER 2016 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:EMN DOK

ASFALTARBEJDER 2016 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:EMN DOK ASFALTARBEJDER 2016 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:EMN-2015-50349 DOK. 1295930 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2016 3 Oversigtskort 4 Forudsætninger, samarbejde

Læs mere

Modificering af asfalt, 15 års erfaringer

Modificering af asfalt, 15 års erfaringer Modificering af asfalt, 15 års erfaringer Produktchef Bjarne Bo Jensen, NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Modificeret bitumen har været kendt og anvendt gennem mange år på det danske vejnet. På små jobs kan det

Læs mere

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke Grundejerforeningen Marienlyst Gennemgang af asfaltbelægning. Grundejerforening: Rådgiver: Grf. Marienlyst Hartvig Consult v. Formand Henrik Koch Grønningen 2 Hans Erik Nielsens Vej 7 4000 Roskilde 2650

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej Notat Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse 25. november 2015 Projekt nr. 222226 Dokument nr. 1217926148 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af 1 INDLEDNING

Læs mere

Asfaltbeton- og Pulverasfaltslidlag

Asfaltbeton- og Pulverasfaltslidlag Afsnit 4.1 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Asfaltbeton og Pulverasfaltslidlag Asfaltbeton (AB) og Pulverasfalt (PA) er bituminøse belægningsprodukter, der er velegnede som slidlag på et bredt udsnit af færdselsarealer,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering

Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 2009, Grontmij Carl Bro A/S Skadeskatalog Retningslinjer for tilstandsregistrering 1 - Gruppe Gemeinsam die Zukunft gestalten Forord Nærværende dokument er et vejledende skadeskatalog med eksempler på

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

med cementbundne bærelag

med cementbundne bærelag Vejdirektoratets erfaringer med cementbundne bærelag Udviklingsprojekt 2003-2004 Demonstrationsprojekt Høgild 2005-2008 Finn Thøgersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Definition Halvstiv belægning

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER FREDERIKSBERG KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER FREDERIKSBERG KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER 2014-2018 FREDERIKSBERG KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV 2 af 25 INDHOLD RESUMÉ...3 Datagrundlaget...3 Slidlagenes tilstand og udvikling...3 1 BAGGRUND...5 Forudsætninger

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Demonstration 08 evaluering og planer

Demonstration 08 evaluering og planer Demonstration 08 evaluering og planer Fremtidens Vej skal være holdbar, vedligeholdelses- og miljøvenlig og så vidt muligt bygget af lokale råstoffer. Grundlaget for dagens vejbygning er skabt gennem erfaringer

Læs mere

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet

Belægningsindekset et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Belægningsindekset - et overblik over belægningstilstanden på det kommunale vejnet Indhold Belægningsindeks Deltagende kommuner () Forord..............................................................................

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Vejbelægninger SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Som led i de fortsatte bestræbelser på at udvikle og optimere støjdæmpende belægninger er der gennemført et EU forsknings- og udviklingsprojekt,

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV

VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELÆGNINGER I HEDENSTED KOMMUNE 214-218 NUVÆRENDE TILSTAND OG BUDGETBEHOV 2 af 28 3 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 Datagrundlaget... 4 Asfaltslidlagene: Tilstand og udvikling...

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje

Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje Artikel Vejforum 20 Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje I store dele af landet har man været forvænt med at have gode og billige råstoffer i form af grus- og sandmaterialer lige ved døren.

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG

VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG VEJDIREKTORATETS ERFARINGER MED HYDRAULISK BUNDNE BÆRELAG FINN THØGERSEN VEJDIREKTORATET 2 Baggrund, historisk Udviklingsprojekt Demonstration Sideudvidelser 1 3 DEFINITION Halvstiv belægning semi-rigid

Læs mere

Tilstandsvurdering af digerne på Fanø Fanø Kommune

Tilstandsvurdering af digerne på Fanø Fanø Kommune ne på Fanø Fanø Kommune Kunde Sagsnr. 16010 Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Udarbejdet af Jan Kirchner Dato 1. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund for tilstandsvurderingen... 3 2. Gennemgang

Læs mere

DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC ROADS. Altid tør vej. NCC PermaVej lad asfalten håndtere regnvandet

DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC ROADS. Altid tør vej. NCC PermaVej lad asfalten håndtere regnvandet DI Bygs Innovationspris VINDER 2013 NCC ROADS Altid tør vej NCC PermaVej lad asfalten håndtere regnvandet 2 Barometret peger på meget mere regn Klimaændringerne har givet os mere ekstremt vejr, og vi oplever

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer

Brændstofbesparende vejbelægninger. Indledning. Vejdirektoratets initiativer Brændstofbesparende vejbelægninger Indledning Transportsektoren bidrager på verdensplan med ca. 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser. Implementering af brændstofbesparende vejbelægninger vil

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 TILSTANDSRAPPORT Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER I NÆSTVED KOMMUNE

VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER I NÆSTVED KOMMUNE VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER I NÆSTVED KOMMUNE 2016-2020 NUVÆRENDE TILSTAND OG FREMTIDIG BUDGETBEHOV Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450 Telefon 7244 7000 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011

Dataindsamling og visning på kort. Copyright, Grontmij A/S 2011 Dataindsamling og visning på kort Copyright, Grontmij A/S 2011 2. Haderslev som eksempel 1. Introduktion til projektet 2. Måling af sporkøring og bæreevnen 3. Resultater af målingerne Introduktion til

Læs mere

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn.

Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion. Figur 2-1 Besigtiget området, inddelt i 3 indsatszoner, rød, orange og grøn. Notat Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE, EROSION AF KYSTSTRÆKNINGER Kysterosion 21. april 2016 Projekt nr. 223601 Dokument nr. 1219322745 Version 3 Udarbejdet af MRI Kontrolleret af PFKL Godkendt af PFKL 1

Læs mere

Grundejerforeningen Valhal af 1. april 1912, Kbh. S

Grundejerforeningen Valhal af 1. april 1912, Kbh. S Grundejerforeningen Valhal af 1. april 1912, Kbh. S Tilstandsvurdering af vejbelægninger og forslag til istandsættelse RAPPORT NR.: 1706-001 TI-OPGAVENR.: 753553 06. juni 2017 Titel: Grundejerforeningen

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S VEJVEDLIGEHOLDELSE 2016-2025 TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2014 og 2015

Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2014 og 2015 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger 2014 og 2015 Hermed fremsendes den årlige orientering om planlagte asfaltarbejder i 2015 samt tilbageblik på, hvad der skete i 2014. Miljø og Teknikudvalgsmødet i maj

Læs mere

Agenda. Vejbelægninger A. Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Trafikbelastningen Underbunden

Agenda. Vejbelægninger A. Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Trafikbelastningen Underbunden Vejbelægninger A Vej og Trafikteknik Bachelor og Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg 3. semester Agenda Vejbefæstelsens opgaver Vejbefæstelsens opbygning Vejbefæstelsens materialer Underbunden

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere