Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84"

Transkript

1 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer i anvendelsen af værnsreglen i aktieavancebeskatningslovens 4 A og 4 B mod pyramidestrukturer. Forfatterne gennemgår i denne artikel ændringerne og påpeger de forhold, som fortsat er uafklarede. 1. Indledning Mellemholdingreglen blev indført i forbindelse med skattereformen i Reglen skal forhindre, at der etableres såkaldte pyramidestrukturer eller "omvendte juletræer" gennem hvilke porteføljeselskabsaktionærer reelt opnår at blive datterselskabsaktionærer og dermed skattefrie af udbytter og avancer. L 84 indebærer en omskrivning af ordlyden af mellemholdingreglen i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 3, men bygger stadig på de samme bærende principper som hidtil. De omfattende fortolkningsbidrag, der findes til den hidtidige formulering, vil derfor i vidt omfang stadig være aktuelle. 1 Ændringerne i mellemholdingreglen som følge af L 84 vil i denne artikel blive opdelt og gennemgået i følgende rækkefølge: Undtagelser for porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet og for mellemholdingselskaber med helejede datterselskaber Lukning af mulighed for at omgå værnsreglen ved hjælp af en A/B-aktiemodel Indførelse af interne skattemellemregninger, når mellemholdingreglen finder anvendelse De nyeste tilføjelser til mellemholdingregelsættet har ikke gjort anvendelsen af reglen lettere. Det må forventes, at reglerne næppe i praksis vil blive administreret helt korrekt, da det er et fåtal af selskaber samt rådgivere, som rent faktisk vil besidde tilstrækkelig med kendskab til reglerne til at kunne anvende dem som tiltænkt. Også for SKAT må det forventes at være forbundet med betydelige vanskeligheder at administrere og påse den korrekte ligning af selskaber mv., som mellemholdingregelsættet bliver aktuelt for. De ændrede regler om mellemholdingselskaber har virkning fra og med indkomstår, som starter den 31. marts 2011 eller senere. Dog har værnsreglen mod omgåelse via udbyttepræferenceaktier virkning tilbage fra den 24. november Eksisterende strukturer, der rammes af denne ændring, bør derfor afvikles eller justeres hurtigst muligt, da værdistigninger og udbytter i den mellemliggende periode vil være skattepligtige. 2. Indskrænkninger i anvendelsesområdet 2.1 Porteføljeaktionærer i mellemholdingselskaber Efter den tidligere formulering af mellemhol- TfS 2011, 669 Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/

2 4481 dingreglen ville porteføljeaktionærer i et mellemholdingselskab blive beskattet både af deres forholdsmæssige andel af udbytteudlodninger fra driftsselskabet til mellemholdingselskabet (som følge af mellemholdingreglen) samt ved videreudlodningen af udbyttet fra mellemholdingselskabet til porteføljeaktionærerne (som følge af den almindelige regel om beskatning af udbytter på porteføljeaktier). Med ændringerne i L 84 vil porteføljeaktionærer i et mellemholdingselskab ikke længere blive anset for at eje aktierne i det underliggende datterselskab direkte, selvom værnsreglen finder anvendelse på mellemholdingselskabet, jf. ordlyden af 4 A, stk. 3, 1. pkt., hvoraf fremgår, at der er krav om et ejerskab på mindst 10 i hvert led. Tidligere førte værnsreglen som nævnt til dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærer, idet porteføljeaktionærer allerede er skattepligtige af aktierne i mellemholdingselskabet. Problemstillingen kan illustreres på følgende måde: B Porteføljeaktionærerne i MH i eksemplet vil nu ikke længere blive anset for at eje aktier i direkte. Porteføljeaktionærerne vil dermed ikke være skattepligtige af udbytte og avancer, som MH måtte realisere på aktierne i. De vil dog naturligvis fortsat være skattepligtige af de udbytter og avancer, som de selv måtte realisere på aktierne i MH. Man kan overveje, hvorvidt mellemholdingreglen stadigvæk i det konkrete eksempel ovenfor, vil føre til en dobbeltbeskatning af udbytter, der udloddes fra til porteføljeaktionærerne via mellemholdingselskabet. Efter mellemholdingreglens ordlyd skal en del af mellemholdingselskabets 10-s-aktiebesiddelse i således fortsat anses for direkte ejet af moderselskabsaktionærerne i mellemholdingselskabet - i eksemplet vil det sige 60. Hvis denne andel på 60 som følge af, at den skal anses for ejet direkte af moderselskabet, fratrækkes i mellemholdingselskabets ejerandel i driftsselskabet, opfylder selve mellemholdingselskabet ikke længere betingelserne for at modtage skattefrie udbytter (10-6 = 4 ). Problemet kan illustreres som følger: 60% 5 x B% A MH 90% 10% Ejerandele i A B MH Samlet Mulighed (reel ejerandel) 106 Mulighed (korrigeret ejerandel) Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2011, 669

3 A, stk. 4, anfører, at hvis de samme aktier som følge af mellemholdingreglen ejes direkte af flere selskabsaktionærer, anses aktierne for ejet direkte af den øverste aktionær. Bestemmelsen sigter mod at undgå, at aktierne anses for at være ejet i flere led (over mellemholdingselskabet), da den umiddelbare formulering af 4 A, stk. 3, 1. pkt., peger på, at det er samtlige direkte og indirekte aktionærer i hvert led, som skal anses som ejere. Bemærkningerne til stk. 4 i L 84 peger dog på, at bestemmelsen ikke skal fortolkes således, at der i eksemplet ovenfor skal ske en reduktion af MH's aktiebesiddelse i som følge af anvendelsen af mellemholdingreglen. Bemærkningerne til L 84 illustrerer stk. 4 med følgende eksempel: MH2 MH1 3 x 33, Både MH 1 og MH 2 bliver efter mellemholdingreglen kvalificeret som mellemholdingselskaber. Herefter angives det, at aktieavancebeskatningsloven 4 A, stk. 4, medfører, at selvom MH 2 isoleret set skal anses for at eje 9 (60 af 15 ) af aktierne i direkte i medfør af mellemholdingreglen, så skal disse aktier i i stedet anses for direkte ejet af selskabsaktionærerne i MH 2, da MH 2 også bliver kvalificeret som et mellemholdingselskab. Derimod angives det ikke, om der skal bortses fra en andel af MH 1 's direkte ejede aktier i ved opgørelsen af, om MH 1 kan modtage skattefrie udbytter (af hensyn til de øvrige aktionærer i MH 1 ). Formålet med mellemholdingreglen er at forhindre, at selskabsaktionærer omgår ejerskabskravene ved at eje aktierne via et fælles holdingselskab. 2 Henset til bl.a. den ovenfor nævnte ændring af mellemholdingreglen af hensyn til at undgå dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærer, må mellemholdingreglen, herunder stk. 4, fortolkes i overensstemmelse med sit formål således, at den ikke kan medføre en egentlig omkvalificering eller ændret behandling af mellemholdingselskabets egne forhold, men blot indeholder en regulering af mellemholdingselskabets aktionærers skattemæssige forhold. Aktieavancebeskatningslovens 4 A, herunder stk. 4, kan således ikke medføre, at reelle aktiebesiddelser bliver elimineret, men blot at der skal bortses fra visse "kunstige" aktiebesiddelser, som mellemholdingreglen ellers umiddelbart statuerer. Af forarbejderne fremgår det da også generelt, at "det alene er moderselskabets moderselskabsaktionærer, der berøres af værnsreglen ". Mellemholdingselskabet må dermed fortsat anses for at eje samme ejerandel af driftsselskabet uanset anvendelsen af mellemholdingreglen, når det skal vurderes, hvorvidt mellemholdingselskabet som sådan er skattefri af udbytter eller avancer oppebåret på aktier i driftsselskabet. De øvrige aktionærer opnår ingen fordel herved, i forhold til hvis de alternativt havde ejet aktierne direkte. Resultatet bliver altså, at et mellemholdingselskab fortsat vil kunne modtage skattefrie udbytter, i tilfælde hvor den reelle ejerandel i driftsselskabet er mindst 10, uanset om en andel af aktiebesiddelsen bliver beskattet hos mellemholdingselskabets direkte og indirekte aktionærer. Løsningen på ovenstående eksempler må i øvrigt også blive styrende for resultatet i følgende struktur: TfS 2011, 669 Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/

4 MH 2 MH1 2 x Problemstillingen drejer sig her om, hvordan den personlige aktionær i MH 2 spiller ind ved kvalifikationen af MH 1. Det er umiddelbart klart, at 40 af den nominelle aktiekapital i MH 1 er ejet af en fysisk aktionær, mens 30 (50 af 60 ) ultimativt er ejet af en selskabsaktionær, som ikke ville kunne modtage skattefrie udbytter fra (30 af 20 = 6 ). Afgørende for kvalifikationen af MH 1 bliver derfor de sidste 30, som skal anses for ejet af MH 2, da der er en fysisk aktionær i næste led. Umiddelbart ejer MH 2 12 af (60 af 20 ) og aktiebesiddelsen burde derfor blive kvalificeret som en "god" aktiebesiddelse, hvorefter MH 1 ikke skal behandles som et mellemholdingselskab. Hvis halvdelen af MH 2 's ejerandel i MH 1 imidlertid i stedet anses for ejet af selskabsaktionæren i MH 2, vil der blot være en ejerandel på 30 tilbage (50 af 60 ). I så fald vil MH 2 ikke have en tilstrækkelig stor indirekte ejerandel i. Som nævnt, bør denne situation løses på samme måde som den ovenstående problemstilling, således at den reelle, faktiske ejerandel i MH 1 ikke reduceres, når MH 2 's egne forhold skal vurderes. Ordlyden af bestemmelsen tager ikke stilling til spørgsmålet, og heller ikke i forarbejder eller praksis er der taget direkte eller entydigt stilling hertil. 3 Da mellemholdingreglen imidlertid er en undtagelse til hovedreglen om behandlingen af 10-'s-aktiebesiddelser, må den i mangel af andre holdepunkter fortolkes indskrænkende. 2.2 Helejede datterselskaber L 84 medfører derudover, at mellemholdingreglen ikke skal finde anvendelse, når mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i det underliggende datterselskab. Dette gælder dog ikke hvis datterselskabet ikke er hjemmehørende i Danmark, og hverken (i) kvalificerer som et "selskab i en medlemsstat" efter moder-/datterselskabsdirektivet eller (ii) er berettiget til at påberåbe sig en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ændringen medfører, at MH 1 i nedenstående eksempel ikke længere skal kvalificeres som et mellemholdingselskab. 50 MH2 MH Ændringen muliggør at et selskab, som fungerer som finansieringsselskab (fx MH 1 i ovenstående eksempel) i forbindelse med et opkøb af et selskab eller en koncern (som ikke er beliggende i et skattelyland), får mulighed for at servicere sin gæld via udbytteudlodninger fra driftsselskabet - uden at der skal indeholdes udbytteskat eller ske beskatning af direkte eller indirekte danske selskabsaktionærer. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2011, 669

5 Ny værnsregel mod omgåelse ved A/B-aktiemodel 3.1 Den nye værnsregel Reelt kunne mellemholdingreglen før L 84 omgås ved, at de personlige aktionærer i de ultimative selskabsaktionærer ejede en andel af aktiekapitalen i det underliggende mellemholdingselskab personligt. Ved hjælp af en differentiering af udbytterettigheder mellem personer og selskaber kunne udbytter på denne måde kanaliseres skattefrit op i det personlige holdingselskab. Ud over ovenstående justeringer tilfører L 84 derfor et vigtigt nyt element i mellemholdingregelsættet, nemlig at der i visse tilfælde, hvor der er tillagt selskabsaktionærer udbyttepræferencer, skal tages højde for eventuelle aktiebesiddelser ejet af nærstående. Følgende struktur, hvor A A/S og B A/S er tillagt en fortrinsret til udbytteudlodninger fra MH, illustrerer formålet med reglen: nominelle aktiekapital i MH er ejet af selskaber, som ikke ville kunne modtage skattefrie udbytter ved et direkte ejerskab af aktierne i, tillægges aktiebesiddelser, som ejes af nærstående (se nærmere nedenfor). Dette gælder dog kun i det omfang, selskabsaktionærerne er tillagt udbyttepræferencer. I eksemplet vil værnsreglen i praksis føre til, at 100 af aktierne i MH skal anses for at være ejet af selskabsaktionærer. I forhold til følgende struktur vil den nye værnsregel ikke medføre en ændret materiel behandling, uanset om C A/S og D A/S er tillagt en udbyttepræferenceret: CA/S MH DA/S 4 x 25 AA/S BA/S 20 MH 4 x Som udgangspunkt skal der i strukturen ikke ses igennem MH. Dette skyldes, at alene 50 af den nominelle aktiekapital i MH er ejet af selskaber, mens den resterende andel er ejet af personer. Efter formuleringen af mellemholdingreglen, som den var før L 84, gjorde dette sig gældende, uanset om der var tillagt selskaberne udbyttepræferencer. 4 Den nye værnsreglen fungerer ved, at der ved opgørelsen af, hvorvidt mere end 50 af den C A/S og D A/S ejer hver indirekte 5 af og har en udbyttepræferenceret i MH. Samtidig er hovedaktionærerne i de to selskaber personlige aktionærer i MH. Herefter skal de personlige nominelle aktiebesiddelser medregnes sammen med holdingselskabernes nominelle aktiebesiddelser ved opgørelsen efter aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 3, nr. 5, jf. stk. 5. Dette medfører imidlertid, at C A/S vil blive anset for at eje 50 ( ) af MH og dermed indirekte 10 i. I henhold til stk. 3, nr. 5, skal C A/S herefter kvalificeres som en "god" selskabsaktionær, da C A/S ville kunne modtage skattefrie udbytter fra ved et direkte ejerskab. Det samme gør sig gældende for D A/S - og MH vil derfor ikke skulle kvalificeres som et mellemholdingselskab. TfS 2011, 669 Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/

6 De omfattede "nærtstående" personer De nærtstående personer, som der i visse tilfælde skal tages højde for i forbindelse med opgørelsen af 50-s-grænsen i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 3, nr. 5 (antallet af hhv. "gode" og "dårlige" aktionærer i mellemholdingselskabet), er opregnet i 4 A, stk. 5, nr Det drejer sig om: 1. Aktiebesiddelser tilhørende personlige aktionærer med bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 16 H, stk. 6, i selskabsaktionæren. 2. Aktiebesiddelser tilhørende personer, der er nærtstående til de personlige aktionærer, jf. ligningslovens 16 H. 3. Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende selskaber m.v., hvorover personkredsen nævnt i nr. 1 og 2 har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens 16 H, stk Porteføljeaktiebesiddelser tilhørende fonde m.v. stiftet af personkredsen nævnt i nr. 1 og 2, jf. ligningsloven 16 H, stk. 6. Nr. 1 og 2 vedrører alene aktier ejet af fysiske personer (og i vidt omfang den samme personkreds 5 ), mens nr. 3 og 4 alene vedrører aktier ejet af juridiske personer og alene porteføljeaktiebesiddelser. Bestemmende indflydelse i henhold til ligningslovens 16 H, stk. 6, foreligger, hvis den personlige aktionær direkte eller indirekte eller i fællesskab med nærtstående ejer mere end 50 af aktiekapitalen i selskabet eller råder over mere end 50 af stemmerne i selskabet. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. Derudover medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem den skattepligtige har en aftale om udøvelse af kontrol. Det må kunne lægges til grund, at der næppe er tilsigtet en forskel mellem henvisningen til ligningslovens 16 H (i nr. 2) i forhold til henvisningerne til ligningslovens 16 H, stk. 6 (i nr. 1, 3 og 4). 6 Hvis der både er selskabsaktionærer med og uden udbyttepræference, er det alene nærstående til den eller de selskabsaktionærer, som rent faktisk er tillagt en udbyttepræference, der skal medregnes og ikke eventuelle nærtstående til selskabsaktionærer, som ikke er tillagt udbyttepræferencer. Følgende eksempel kan illustrere 4 A, stk. 5, nr. 3 og 4: 100 CA/S 25 50/50 FA/S 5 MH 100 DA/S To ikke-nærtstående personer ejer hvert et holdingselskab (hhv. E A/S og G A/S) med en 25- s-ejerandel i et muligt mellemholdingselskab, MH. Derudover ejer de to personer i fællesskab holdingselskabet F A/S, som ejer 5 af aktierne i MH. E A/S og G A/S er tillagt en udbyttepræference. De resterende aktier i MH er ejet af andre, fysiske personer. E A/S og G A/S' ejer tilsammen 50 af MH og ville ikke kunne modtage skattefrit udbytte fra ved et direkte ejerskab. Hvis F A/S' ejerandel på 5 medregnes E A/S og G A/S' samlede ejerandel iht. 4 A, stk. 5, nr. 3, vil MH blive kvalificeret som et mellemholdingselskab. I så tilfælde vil E A/S og G A/S være skattepligtige af deres indirekte ejerandele (ekskl. F A/S' ejerandel) i, mens F A/S fortsat alene vil skulle betragtes og beskattes som aktionær i MH. Hvis de to aktionærer i F A/S har "en aftale om udøvelse af kontrol", jf. ligningslovens 16 H, Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2011, 669

7 4486 stk. 6, 5. pkt., vil F A/S' aktier i MH skulle tælles med, mens det næppe vil være tilfældet, hvis der ikke er en sådan aftale, jf. ligningslovens 16 H, stk. 6, modsætningsvis. 3.3 Definition af udbyttepræference Med udbyttepræferenceaktie menes efter forarbejderne aktier, hvor selskabsaktionæren på en eller anden måde har fortrinsret til udbytteudlodninger, herunder også situationer, hvor der kun er fortrinsstilling vedrørende nogle udlodninger. Der vil f.eks. være tale om en udbyttepræferenceaktie efter skatteministerens opfattelse, selvom udbytte uddeles efter ejerforholdet, hvis selskabsaktionæren har fortrinsret ved likvidationsudlodninger. 7 Det kan diskuteres, hvorvidt denne fortolkning generelt kan siges at ligge inden for ordlyden af bestemmelsen, da en "udbyttepræference" almindeligvis må kvalificeres med hensyntagen til det skatteretlige begreb "udbytte", jf. ligningslovens 16 A og 16 B. Bemærkningerne til L 84 benytter således også konsekvent begrebet udbytte - uden i øvrigt at nævne aktieavancer, herunder likvidationsprovenuer. Umiddelbart synes skatteministeren at ønske et begreb, der nærmer sig begrebet "fortrinsstilling", som er benyttet i relation til kapitalfondspartnere og carried interest i hhv. aktieavancebeskatningslovens 17 A og ligningslovens 16 I. En analog anvendelse af disse to begreber, hvor ordlyd og omstændigheder tillader det, vil også kunne være hensigtsmæssigt. Konkret er det derfor vores opfattelse, at det er tvivlsomt, om der i lovens ordlyd er tilstrækkelig belæg for skatteministerens udtalelse, bortset fra i de tilfælde, hvor et likvidationsprovenu skatteretligt skal behandles som udbytte. Som følge af ovenstående vil en udbyttepræference foreligge i alle tilfælde, hvor selskabsaktionæren potentielt kan modtage udbytter (herunder likvidationsprovenu, som skatteretligt skal behandles som udbytte), som forholdsmæssigt overstiger, hvad de øvrige selskabsaktionærer modtager. Der må være tale om en gennemsnitsbetragtning, således at der er tale om en præference, hvis selskabsaktionæren i en given situation vil kunne modtage et forholdsmæssigt udbytte, som overstiger det gennemsnitlige udbytte for den samlede aktiekapital i selskabet. Hvis en enkelt aktionær således i visse situationer er efterstillet de øvrige, vil de øvrige aktionærer som udgangspunkt blive betragtet som havende en udbyttepræference. Der synes kun at være meget lille rum til at inddrage andre momenter i vurderingen af, hvorvidt der er tale om en udbyttepræference, herunder fx den reelle værdi af den tillagte, potentielle præferencerettighed. 4. Nye skattemellemregninger afledt af mellemholdingreglen Endelig indføres der med L 84 en pligt for selskabsaktionærerne til at betale skatteværdien af udbytte til mellemholdingselskabet, når skatten betales via datterselskabets indeholdelse af udbytteskat ved udlodning til mellemholdingselskabet. Forpligtelsen skal sikre mod diskrimination af minoritetsaktionærerne i mellemholdingselskabet. Der er med rette blevet rejst en del kritik mod denne del af loven sammenholdt med forpligtelsen til at indeholde udbytteskat. 8 Det vil således blandt andet i forbindelse med revision af de berørte selskaber kunne volde store vanskeligheder og kræve store ressourcer på tilfredsstillende vis at kunne "opdage" og vurdere eventuelle skattemellemregninger, der er opstået mellem et holdingselskab og en minoritetsaktionær længere oppe i strukturen. For advokater vil regelsættet imidlertid også kunne være vanskeligt at håndtere i ejeraftaler mv. på en tilfredsstillende vis. Disse mellemregninger kan således opstå mellem helt uafhængige parter på vilkårlige tidspunkter. Hverken mellemholdingselskabet eller den ultimative aktionær vil almindeligvis have en afgørende indflydelse på, hvornår og i hvilket omfang der udloddes udbytte fra driftsselskabet. Dette nye og komplekse område, som en revisor vil skulle forholde sig til ved en revision af selskaber i en dansk ejerstruktur, stemmer meget dårligt overens med den siddende regerings erklærede mål om at nedbringe de administrative byrder for erhvervslivet. TfS 2011, 669 Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/

8 Konklusion Det er efter vedtagelsen af L 84 aktuelt som aldrig før at indrette ejerstrukturer på en måde, så de er solide og modstandsdygtige over for mellemholdingreglen, ikke blot i nuet men også i tilfælde af senere ændringer i ejerkreds mv. Reglerne om og konsekvenser af at være omfattet af mellemholdingregelsættet er generelt så komplekse, at det almindeligvis må tilrådes, at ejerkredsen undgår at blive omfattet af reglen. Dette er sandsynligvis også en stor del af formålet med de meget komplekse regler - at virke afskrækkende. 9 Reglerne er dog stadig forholdsvis nye og som følge af deres kompleksitet fortsat ikke komplette. I de tilfælde, hvor værdierne i en ejerstruktur er tilstrækkeligt høje, må man derfor stadig forvente, at det godt kan betale sig at undersøge mulighederne for at indrette ejerstrukturen på en måde, så der skattefrit kan udbetales udbytte fra driftsselskabet til dets ejere - samtidig med at den skattemæssige robusthed i forhold til mellemholdingreglen fastholdes. Noter 1. I forarbejderne udtrykkes det således, at der ikke ændres på værnsreglens grundlæggende formål og virkemåde, jf. L 84, bemærkningerne til 1, nr Jf. L 84, bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Det nærmeste man kommer en stillingtagen, er Skatteministeriets manglende stillingtagen i sidste kommentar i pkt. B.2 i TfS 2010, 295 i relation til en struktur, som involverer et mellemholdingselskab med dels en personlig aktionær, dels nogle selskabsaktionærer. Det skal dog bemærkes, at den omhandlede struktur ikke reelt aktualiserede problemstillingen, hvorfor Skatteministeriets manglende kommentering heraf ikke uden videre kan tillægges betydning til støtte for et bestemt resultat. 4. Dette resultat når Skatterådet også frem til i TfS 2011, Se hertil bilag 1, side 30 f, og bilag 20, side 12 f, til L Se hertil skatteministerens kommentar i bilag 20 til L 84, s. 12 f, hvor Skatteministeriet tilsyneladende overser netop dette spørgsmål. 7. Jf. bilag 20 til L 84, side Se særligt FSR's kritik og Skatteministeriets forholdsvis kortfattede kommentarer hertil gengivet i bilag 1 og 20 til L Se hertil Skatteministeriets kommentar nederst på side 32 i bilag 1 til L Tidsskrift for Skatter og Afgifter 24/ TfS 2011, 669

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom

Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom NYT Nr. 7 årgang 7 JULI 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom Mellemholdingreglen Reel økonomisk

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010

Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Afhandling Aarhus School of Business Erhvervsjuridisk Institut (EJUR) Aarhus Universitet 2011 Værnsreglen mod mellemholdingselskaber før og efter L84/2010 Cand.merc.aud Udarbejdet af Vejleder Liselotte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING APRIL 2011 INDHOLD Skattefritagelse af iværksætteraktier nu fremsat som lovforslag L 194 Indberetningspligten ved successionsoverdragelse af virksomhed ikke længere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011

Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011 Copenhagen Business School Hovedopgave HD(R) 16. maj 2011 Udarbejdet af: Charlotte Kjersgaard Olesen Vejleder: Pernille Pless 1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Problemformulering...

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 116 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

10 Spaltning af investeringsselskaber en kommentar til TfS 2010, 150

10 Spaltning af investeringsselskaber en kommentar til TfS 2010, 150 10 Spaltning af investeringsselskaber en kommentar til TfS 2010, 150 R&R nr. 10 2010 Spaltning af investeringsselskaber en kommentar til TfS 2010, 150 Resumé Skatterådet har i TfS 2010, 150 truffet afgørelse

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Tonnageskattelovens krav om dansk drift

Tonnageskattelovens krav om dansk drift 33 Tonnageskattelovens krav om dansk drift 111 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Tonnageskatteloven stiller krav om strategisk og forretningsmæssig drift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere