Kommuneplan for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund"

Transkript

1 Kommuneplan for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013

2 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Baggrund Kommunen har ansvaret for at planlægge for byerne og det åbne land. Det sker gennem den langsigtede kommuneplan, hvor Byrådet fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen. Billund Kommune har længe ønsket at kunne planlægge for et design outletcenter i Billund. Der er vedtaget et landsplandirektiv og et kommuneplantillæg, der udlægger et areal til udvalgsvarebutikker i tilknytning til Lalandia. Dette kommuneplantillæg med retningslinje for design outletcentret er udarbejdet i henhold til planlovens VVMregler for at kunne realisere den videre planlægning for et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og reglerne betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, en kommuneplanretningslinje og en VVM-tilladelse. Billund Kommune har ligeledes udarbejdet Lokalplan nr. 267, som fastsætter nærmere regler for design outletcentret sammen med øvrige aktiviteter. Planforslagene omfattes af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og der er derfor udarbejdet en fælles VVM-redegørelse og miljørapport i ét dokument, der redegør for de miljømæssige påvirkninger, afværgeforanstaltninger mv. Et design outletcenter er en samling af butikker, der er planlagt og markedsført under et fælles navn. Butikkerne er hver især drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer, som blandt andet tøj, isenkram, sportsartikler eller smykker. Design outletcentret omfatter m2 til butiksformål og vil bestå af en række butikker på op til 500 m2 samt restauranter, caféer, legeområder og lignende. Design outletcentret forventes at kunne åbne i Design outletcentret forventes at få et besøgstal på omkring 1,5 mio. pr. år samt at genere ca. 500 nye ar bejdspladser. Hertil kommer et stort antal arbejdspladser i anlægsfasen. Vejadgang til design outletcentret vil ske fra Firhøjevej. Forhold til kommuneplanen mm. Nærværende Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet i henhold til planlovens vvm-regler for at kunne realisere et design outletcenter ved Firehøjevej i tilknytning til Lalandia. Der er indkaldt ideer og forslag efter planlovens 11g i perioden fra den 27. august til den 10. september Kommuneplantillægget med dets retningslinje er i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser for området i kommuneplanen. Området, hvor design outletcentret etableres, er i kommuneplanen beliggende i en del af et område 2.T.2, som er udlagt til Ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter og Lokalcenter, samt til outletcenter gennem Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni

3 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Området for design outletcentret udlægges som et selvstændigt område for ikke at få blandet lokalcentret og design outletcentret. Forslaget til kommuneplantillægget skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer Byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget. Offentlighedsperiode Forslaget til tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune er offentliggjort den 29. oktober. til 2. januar Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal fremsendes til Teknik & Miljø forvaltningen så de er teknik- og miljøforvatlningen ihænde den 2. januar

4 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 25 til kommuneplan for Billund Kommune I henhold til 11g i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende. Tillæg nr. 25 til Kommuneplan retningslinje Retningslinje for etablering af design outletcentret er fastlagt på baggrund af de gennemførte undersøgelser af miljøkonsekvenserne for omgivelserne, jf. Design Outletcenter Lalandia Billund. VVM-redegørelse og Miljøvurdering september I Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune optages følgende retningslinje: Retningslinje Ved Firhøjevej kan der meddeles VVM-tilladelse til etablering af et design outletcenter med op til m2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål med oplevelsescenter. Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Design outletcentret skal lokaliseres inden for det undersøgte projektområde, mens selve bebyggelsen skal placeres inden for område omfattet af landsplandirektiv, jf. nedenstående kort med afgrænsning for placering af design outletcenter. I øvrigt henvises til VVM-redegørelse og miljørapport for design outletcenter ved oplevelsescentret Lalandia i Billund, som indeholder projektbeskrivelse og detailkort. Placering af design outlet center 46

5 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Vedtagelsespåtegning Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune er vedtaget af Billund byråd den 22. oktober 2013 Forslaget er offentliggjort den 29. oktober Borgmester Kommunaldirektør 47

6 SEPTEMBER 2013 DESIGN OUTLETCENTER LALANDIA BILLUND VVM og Miljørapport BILLUND KOMMUNE

7

8 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 DESIGN OUTLETCENTER LALANDIA BILLUND VVM og Miljørapport BILLUND KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO: 17. september 2013 UDARBEJDET: HSLY KONTROLLERET: INAN, LTMU, HBP, KRLB, MALN, MLJE, FST, HEHA GODKENDT: HSLY

9

10 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 5 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 8 3 Projektbeskrivelse og mulige alternativer 18 4 Projektområdet og planforhold 22 5 Landskab og kulturmiljø 27 6 Trafik og infrastruktur 33 7 Støjforhold 42 8 Flora og fauna 48 9 Spildevand og overfladevand Grundvand Jord, råstoffer og affald Klima og luft Socioøkonomi og detailhandel 81

11 6 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 1 Indledning Baggrund Lalandia Billund A/S ønsker at opføre et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. Design outletcentret omfatter m 2 butiksareal og består af en række udvalgsvarebutikker, der planlægges og markedsføres under et fælles navn. Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv for outletcentret, der sammen med Billund Kommunes Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 muliggør planlægningen for design outletcentret i tilknytning til et turistmål med over besøgende udenfor bymidten. VVM og miljørapport Projektet for design outletcentret er omfattet af VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen med en retningslinje, samt en VVMtilladelse. Billund Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan nr. 267 og Kommuneplantillæg nr. 25 for design outletcentret. Planforslagene omfattes af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det derfor valgt at samle VVM-redegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Formålet med VVM og miljørapport er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen.

12 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 7 VVM- og miljørapporten er opbygget, så den opfylder de indholdsmæssige krav i medfør af VVM-bekendtgørelsen 1 og miljøvurderingsloven 2. Derudover er indholdet fastlagt på baggrund af offentlig debatperiode og høring af berørte myndigheder, der er foretaget i perioden den 27. august til den 10. september Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport indeholder forrest et ikke teknisk resumé, hvori de væsentligste problemstillinger ved en realisering af projektet er gengivet. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres sammen med Forslag til Lokalplan nr. 267 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og er udarbejdet af COWI i samarbejde med Billund Kommune. 1 Bekendtgørelse nr af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer.

13 8 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 2.1 Projektbeskrivelse Design outletcentret i Billund omfatter en samling af udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på m 2 i 1-2 etager langs et glasoverdækket gade- og torveforløb. Design outletcentret med tilhørende parkeringsanlæg placeres på et areal syd for Firhøjevej i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Der anlægges ca p-pladser, samt interne serviceveje med vejadgang til Firhøjevej ad to eksisterende tilslutninger. Byggeriet vil blive opført i 2 etaper, hvor første etape er på ca m² butiksareal og med ca. 750 p-pladser, og anden etape er på ca m² butiksareal og ca. 250 p-pladser. Situationsplan for design outletcentret i Billund, med markering af 1. og 2. etape.

14 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Planforhold Billund Kommune udarbejder Lokalplan nr. 267 og Kommuneplantillæg nr. 25, der sammen med gældende lokalplan 122 udgør plangrundlaget for det samlede projekt. Planlægningen for design outletcentret gennemføres på baggrund af Miljøministerens landsplandirektiv af 14. juni 2013, der muliggør planlægningen for projektets m 2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2. Projektområdets afgrænsning med angivelse af landsplandirektivets område for design outletcentrets placering. Arealet ligger i byzone i en del af kommuneplanens rammeområde nr. 2.T.2, der er planlagt til ressortturisme. Med Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 er projektområdet udlagt til design outletcenter og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. 2.3 Landskab og kulturmiljø Bebyggelsen ligger i tilknytning til Lalandias centerbygninger i en afstand af ca. 130 meter og vil blive oplevet i sammenhæng med disse store bygningsvolumener. Projektområdet har i dag begrænset synlighed fra Firhøjevej på grund af eksisterende beplantning, men der opleves ikke nogen væsentlige bymiljøinteresser i bygningsmæssig sammenhænge mellem lufthavnsområdet nord for Firhøjevej og Lalandias område syd for vejen. Samlet vurderes det, at projektet alene vil have begrænsede landskabelige og visuelle konsekvenser. Der er ingen væsentlige landskabelige eller bymiljømæssige interesser i området og projektet vil have begrænset synlighed fra omgivelserne. Design outletcentret vil med sin beliggenhed og udformning opleves som en integreret del af Lalandias centerbebyggelse.

15 10 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Umiddelbart øst for projektområdet ligger et mindre skovareal. Skovarealet er ikke pålagt fredskovspligt, og skovbyggelinjen er ophævet inden for det planlagte område, herunder inden for projektområdet til design outletcentret. Tværsnit af design outletcentrets sydvendte indgangsparti, der orienterer sig mod de landskabeligt bearbejdede grønne arealer og stiforbindelse mod ferieboligerne. Skitse Holder Mathias Architects. Langs parkeringsarealerne mod ferieboligerne mod syd vil jordvolde afbøde både de støjmæssige og de visuelle genevirkninger, der kan være i forhold til nærheden til større parkeringsarealer. 2.4 Trafik og infrastruktur Der er beregnet en forventet, fremtidig trafik til og fra outletcentret på op til biler i døgnet, dvs. biltrafik i alt for begge retninger tilsammen. Beregningen er baseret på Miljøstyrelsens turrater for udvalgsvarebutikker og med højde for, at der er tale om centerbebyggelse, hvor en del kunder vil gå fra nærliggende ferieboliger, hoteller og campingplads. Denne trafik regnes at være til stede år 2018, hvor det er forudsat, at projektet er gennemført og i normal drift. Der er foretaget en vurdering af fordelingen af trafikken til og fra design outletcentret på det eksisterende vejnet, jf. skemaet nedenfor. Af tabellen fremgår trafikmodellens scenarie 2025 med de forventede samlede trafiktal om ca. 12 år inklusiv trafikken til design outletcentret, og inklusiv forventninger til generel trafiktilvækst på vejnettet, samt øvrig byudvikling mv i Billund.

16 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 11 Trafiktal biler pr. døgn (ÅDT) Vejstrækning Basis 2010 uden outletcenter Trafiktilvækst 2018 fra outletcenter Trafikmodel* 2025 med outletcenter og øvrig trafiktilvækst Firhøjevej øst for outletcenter Firhøjevej vest for outletcenter Nordmarksvej syd for Firhøjevej Nordmarksvej nord for Firhøjevej Beregnede trafikmængder på relevante strækninger omkring design outletcentret. Årsdøgntrafik (ÅDT). * Trafikmodellens scenarie 2025 indeholder fremskrevne forventninger til generel trafikvækst på vejene samt øvrig byudvikling mv. i Billund. Outletcentret lokaliseres i et område, der trafikalt er præget af turistattraktionerne i Billund og til dels nærheden til Billund Lufthavn og Cargo. Det betyder, at der specielt i turistsæsonen allerede i dag er dage, hvor der er nedsat trafikafvikling på vejnettet i området, specielt i forbindelse med kryds på Nordmarksvej. På hverdage forventes der ikke store problemer med trafikafviklingen i krydset Nordmarksvej/ Firhøjevej/ Aastvej, men i ferieperioden kan der i spidstimerne både morgen og eftermiddag i 2025 forventes meget lange forsinkelser og kødannelser i krydset. Dette forårsages af den generelle trafiktilvækst i Billund, øvrig byudvikling mv, herunder design outletcentret. På kortere sigt kan der forventes behov for at forbedre trafikafviklingen f.eks. ved ændringer i signalstyring, kørebaneafmærkning eller ved egentlig ombygning og udvidelse af svingbanerne i krydset. En mere omfattende forbedring af vej- og trafikforholdene i den nordøstlige del af Billund Kommune vil bestå af den mulige udbygning af Firhøjevej mod øst til det overordnede vejnet. Herved kan krydset Nordmarksvej/ Aastvej/ Firhøjevej aflastes, og vejen vil samtidig give forbedret vejadgang til Cargo ved Billund Lufthavn. Firhøjevej ved outletcentret er i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det betyder, at der ved vejadgangene til design outletcentret ikke forventes behov for særlige foranstaltninger. Ved en senere udbygning af Firhøjevej og dermed forøget trafik, bør der vurderes på behov for supplerende tiltag.

17 12 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 2.5 Støjforhold Der er foretaget en vurdering af trafikstøjen langs de i støjmæssig henseende interessante strækninger i 2025, hvor der ud over trafik fra design outletcentret er indregnet generel trafiktilvækst på vejene, samt fra øvrig byudvikling mv. i Billund. Vurderingen af trafikstøjen i 2025 viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overskrides for to hoteller langs Nordmarksvej mellem Firhøjevej og Vejlevej. Det skyldes en forventet fordobling af trafiktallet. De støjmæssige konsekvenser af trafikstøjen vil kunne reduceres ved at nedsætte hastigheden, ved ændret skiltning/vejvisning i området og/eller ved anvendelse af støjreducerende asfalt. Ligeledes kan de støjmæssige konsekvenser af trafikstøjen afværges eller reduceres væsentligt, hvis Firhøjevej udbygges mod øst. Det vil medføre en klar reduktion af den forventede stigning i trafik på Nordmarksvej. De væsentligste støjkilder fra driften af design outletcentret vurderes at være støj fra parkeringsarealerne og fra af- og pålæsning af varer. Det vurderes at støjgrænserne mod ferieboligerne syd for design outletcentret kan overholdes på grund af afstanden, og da der etableres jordvolde mod ferieboligerne. I anlægsfasen vil der forekomme støj fra entreprenørmaskiner, byggeaktiviteter og transport af materialer til og fra byggepladsen. Der foreligger endnu ikke nærmere oplysninger om anlægsarbejdets udførelse, men det skønnes, at de nødvendige anlægsarbejder ikke vil belaste omgivelserne over 70 db støjgrænsen, som man normalt anvender i dagperioden ved bygge- og anlægsarbejder. Støjende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Billund Kommune i henhold til reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 2.6 Flora og fauna Områdets begrænsede naturværdier knytter sig til arealet omkring Billund Bæk. Da arealerne omkring Billund Bæk friholdes for byggeri og anlæg, herunder gruppen af ældre, høje træer ned mod bækken i projektområdets nordvestlige del, vurderes det, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på naturinteresser, herunder de bilag IV-arter, der potentielt lever i området som f.eks. odder, flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

18 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 13 Billund Bæk forløber i den nordlige del af projektområdet. Langs bækken er eksisterende beplantning og sti. Det vurderes, at der ikke vil ske opsplitning, ødelæggelse eller forringelse af eventuelle yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne. Det vurderes ligeledes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder på grund af stor afstand og manglende hydrologisk forbindelse, idet regnvand ikke udledes til vandløbet, men skal nedsives. 2.7 Spildevand og overfladevand Spildevand Grindsted og Billund renseanlæg vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere og rense spildevandet fra design outletcentret. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede mængde spildevand fra design outletcenteret kan håndteres af det nuværende og fremtidige system, og at der derfor ikke skal igangsættes yderligere anlægsinvesteringer end de allerede planlagte. Det antages, at det afskærende system fra design outletcentret til Grindsted- og Billund renseanlæg får en tilstrækkelig høj kapacitet til at afvande spildevand fra centret. Da der ikke foreligger fyldestgørende oplysninger om dette, skal dette undersøges nærmere i forbindelse med projekteringen og i samråd med Billund Vand A/S. Det forventes, at den øgede stofbelastning (N, P og organisk stof) fra design outletcentret til Grindsted Renseanlæg (og Billund) og videre til vandmiljøet bliver meget lille og vurderes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af recipienten. Overfladevand Overfladevandet skal håndteres inden for grunden med nedsivning og afledes via LAR løsninger f.eks. ved nedsivning i faskiner og diffus nedsivning i permeable belægninger mv. Der bør foretages fornødne foranstaltninger på systemet til rensning af forurenet overfladevand, så det sikres, at grundvandet ikke belastes. Der kan desuden etableres regnvandsbassiner, der midlertidigt magasinerer regnvandet

19 14 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND og har en rensende effekt. Bassiner skal af hensyn til Billund Lufthavn så vidt muligt anlægges som tørre bassiner, således at fugle ikke tager ophold, eller som underjordisk basin. Der forventes en vis stoftilbageholdelse og akkumulering af stoffer i de forskellige LAR-systemer. I forbindelse med oprensning af disse vil diverse stoffer blive flyttet med det oprensede materiale. Dette skal afhængigt af stofferne ske i henhold til gældende lovgivning. Da der nedsives en stor mænge regnvand til grundvandet i området, bør det belyses nærmere, om dette kan give miljømæssige udfordringer. 2.8 Grundvand Projektområdet ligger inden for indvindingsoplandet for Billund Vandværk. Området er ikke OSD eller NFI-område, og der ses ikke at være en konflikt mellem grundvandsinteresser og anvendelsen til butikscenter, der ikke er en grundvandstruende anvendelse. Risikoen for påvirkning af grundvandet er primært forbundet med nedsivning af overfladevand samt anvendelse af sprøjtemidler ved driften af de grønne områder. Overfladevand fra parkeringsarealer kan indeholde suspenderet stof, olierester og tungmetaller mv., mens anvendelse af sprøjtemidler ved drift af de grønne arealer kan medføre nedsivning af pesticider. Se afsnit 9 om regnvand. Da der er begrænset kontakt mellem de øvre og det dybereliggende Odderup magasin, vurderes det, at projektet vil medføre en begrænset risiko for påvirkning af grundvandet. Boringer i området og dets umiddelbare omgivelser viser, at grundvandsspejlet står højt i området. Vandspejlet i det øverste frie magasin er generelt beliggende mellem 1 og 3,4 m under terræn. I en boring i projektområdets sydvestlige hjørne er vandspejlet pejlet til at stå i terræn. Den høje grundvandsstand kan påvirke nedsivningsforholdene især i regnfulde perioder. Endvidere kan det eventuelt være nødvendigt med en midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden. Inden for indvindingsoplandet til Billund Vandværk bør der ikke etableres nedsivning af overfladevand fra vejarealer. Som beskrevet i kapitel 9 om regnvand anbefales det, at afvandingssystemet udformes på en sådan måde, at stofferne fra afvandingen af vej- og parkeringsarealer udskilles, således at udledning til grundvandet minimeres mest muligt, f.eks. ved etablering af regnvandsbassin, sandfang og olieudskiller. Forbruget at sprøjtemidler i driften af grønne områder bør minimeres af hensyn til at mindske nedsivning af pesticider. Med henblik på at undgå spild af olieprodukter og kemiske stoffer bør der udarbejdes en miljøledelsesplan for byggepladsen med beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med uheld f.eks. udslip af olie fra en væltet arbejdsmaskine.

20 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Jord, råstoffer og affald Der er ikke forhold i driften af design outletcentret, der medfører særlig risiko for forurening af jordbund. Der er intet væsentligt direkte råstofforbrug i forbindelse med driften af design outletcentret. Der er foretaget et groft overslag over det omtrentlige råstof- og materialeforbrug til byggeriet af design outletcentret, ligesom der er foretaget overslag over de nødvendige grusmængder til anlæggelse af p-pladser og veje mv. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne vil der blive opgravet jord til fundamenter, vejkasser og parkeringspladser i projektområdet, hvilket vil medføre overskudsjord. Med hensyn til jordens beskaffenhed og mængder forventes det ikke at medføre væsentlige problemstillinger. Overskudsjorden forventes ud fra jordbundsforholdene overvejende at bestå af sand og eventuelt grus. Opgravet overskudsjord anskues som råstoffer og anvendes til volde mod ferieboligerne mod syd. Derudover kan opgravet sand normalt anvendes til bundfyld i vejkasser og parkeringsarealer. Dette vil minimere deponering og minimere CO 2 bidraget fra lastbil kørsler med overskudsjord. Håndteringen af affald i form af sortering og opbevaring samt den efterfølgende affaldsbehandling skal foregå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer fra Billund Kommune 3 samt Miljøministeriets til enhver tid gældende regler om affald. Samlet vurderes det, at der ikke er særlige forhold vedrørende affaldsproduktion, råstofforbrug eller jordforurening, som vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller udgøre en særlig risiko for forurening Klima og luft Den væsentligste faktor i forhold til luftforurening og klima er trafikken til outletcentret i driftsfasen. Trafikken vurderes ikke at få negative konsekvenser for den lokale luftkvalitet, men den forøgede trafik vil bidrage til udledningen af drivhusgassen CO₂ og dermed have negativ indflydelse på det globale klima. Design outletcentret vil medføre en øget trafik på Firhøjevej og de overordnede adgangsveje til projektområdet. Se afsnit 6 om trafik. Den forøgede trafik vil bidrage til øget luftforurening fra udstødningsgasser. Emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler indeholder en række sundhedsfarlige stoffer, blandt andet kulilte (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NO x ), svovldioxid (SO 2 ) og partikler. Koncentrationen af luftforurening er størst i byområder med tæt trafik og lukkede gaderum. Området ligger i et åbent og ikke tætbebygget byområde, og det vurde- 3 Regulativ for erhvervsaffald, Billund Kommune,

21 16 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND res, at der ikke vil være problemer med overholdelse af luftkvalitetskravene i omgivelserne. I forbindelse med jordarbejder kan der opstå støvgener i byggepladsens omgivelser. Generne i omgivelserne afhænger i stor udstrækning af vejrforholdene i anlægsperioden. Særligt i tørt og blæsende vejr kan der være støvgener fra håndtering og oplag af jord og råmaterialer. Effekten heraf vil primært være lokal og i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, men kan eventuelt påvirke ferieboligerne syd for projektområdet især under ugunstige vindforhold. Midlertidige aktiviteter, herunder støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder, skal anmeldes til Billund Kommune, før aktiviteterne igangsættes. På baggrund af anmeldelsen kan Billund Kommune fastsætte vilkår for aktiviteterne. Støvgener i forbindelse jordarbejde og det øvrige anlægsarbejde kan begrænses ved tilrettelæggelse af arbejdet og indretning af arbejdspladsen, f.eks. renholdelse og evt. befugtning af arbejdsarealer i tørre perioder samt befugtning af oplag af materialer, herunder jord, grus og lignende Socioøkonomi og detailhandel Detailhandel Det vurderes, at den samlede udvalgsvareomsætning i design outletcentret i Billund vil blive ca. 400 mio. kr. inkl. moms i 2011-priser i Det forventes, at udvalgsvarebutikkerne i Billund Kommune vil miste i størrelsesordenen 14 mio. kr. eller 3 % af omsætningen, hvis design outletcentret etableres i forhold til skønnet omsætning i 2018, hvis det ikke realiseres. Det er vurderet, at design outletcentret ikke vil konkurrenceudsætte bymidterne i væsentlig grad. Design outletcentret appellerer til en anden købsoplevelse end Billund og Grindsted bymidter, hvor der er forholdsvis få udvalgsvarebutikker modsvarende design outletcentrets butikstyper. Da der ikke etableres dagligvarebutikker i design outletcentret vil det ikke have konsekvenser for den eksisterende dagligvarehandel. Etablering af et outletcenter vil typisk have konsekvenser for de større udbudspunkter som Vejle, Kolding, Herning og Esbjerg, hvor borgerne i Billund Kommune i dag køber en stor del af deres udvalgsvarer.

22 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 17 Konsekvenserne for udvalgsvareomsætningen i de berørte kommuner i markedsområdet i 2018 som følge af design outletcentret i Billund. (mio. kr. inkl. moms i 2011-priser, ICP, 2013). Ca. 142 mio. kr. skønnes at komme fra kunder fra andre steder, dvs det øvrige Danmark og udenlandske turister. I forhold til den omsætning, der forventes at være i 2018, er der tale om marginale konsekvenser. Der er ingen udbudspunkter, der forventes at miste mere end 3 % af den samlede udvalgsvareomsætning i forhold til, hvis design outletcentret ikke etableres. Arbejdspladser Design outletcentret forventes at generere ca. 500 nye arbejdspladser, hvoraf en betydelig del forventes at være indpendlere til Billund Kommune. Hertil kommer et stort antal arbejdspladser i anlægsfasen. Ejendomsforhold Det vurderes, at de eksisterende ejendomsforhold i og omkring projektområdet ikke påvirkes. Vejtilslutning sker via to eksisterende vejadgange til Firhøjevej, dels en eksisterende servicevej og dels den private fællesvej Birkestien, der er udmatrikuleret og forløber over arealet. Birkestien fastholdes stadig som adgangsvej for ferieboligerne. I forbindelse med fremtidig udbygning eller reguleringer af trafikken på Firhøjevej kan det eventuelt berøre tilgrænsende ejendomme, men det er ikke muligt at vurdere på det nuværende tidspunkt. Turisme Design outletcentret forventes at få et årligt besøgstal på omkring 1,5 mio. Etablering af centret vurderes at understøtte udviklingen i turismeøkonomien i Billund. Etableringen af centret nær Lalandia, Legoland og Billund Lufthavn vurderes at øge Billunds samlede attraktivitet for turister.

23 18 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 3 Projektbeskrivelse og mulige alternativer 3.1 Projektet Projektet omfatter opførelse af et design outletcenter med tilhørende parkeringsanlæg. Design outletcentret omfatter en samling af udvalgsvarebutikker, der vil blive planlagt og markedsført under ét fælles navn. Butikkerne er hver især drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer, som blandt andet tøj, isenkram, sportsartikler eller smykker. Design outletcentret med tilhørende parkeringsanlæg placeres på et areal syd for Firhøjevej i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Byggeriet er planlagt til at rumme en butiksbebyggelse med et samlet butiksareal på op til m² samt ca p-pladser og opholdsarealer. Butiksbebyggelsen vil bestå af udvalgsvarebutikker på op til 500 m 2 pr. butik 4 i en fælles centerbebyggelse. Byggeriet er under skitsering og derfor endnu ikke arkitektonisk færdigudviklet. Bebyggelsen opføres i 1-2 etager langs et glasoverdækket gade- og torveforløb og med en forventet bygningshøjde på ca. 10 m. Lokalplanen muliggør dog bygningshøjder op til 25 meter. Byggeriet vil blive opført i 2 etaper, hvor første etape er på ca m² butiksareal og med ca. 750 p-pladser, og anden etape er på ca m² butiksareal og ca. 250 p-pladser. Vejadgang til design outletcentret vil ske fra Firhøjevej ad to eksisterende overkørsler, dels en vestlig indkørsel til design outletcentrets hovedindgang og dels en østlig via Birkestien, der fastholdes som adgangsvej for ferieboliger. 4 Ved beregning af bruttoetagearealet af den enkelte butik kan der i henhold til planloven fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m 2 pr. butik.

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Nærværende tillæg til Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget endeligt efter den endelige vedtagelse af ny Kommuneplan 2013-2025 og dermed efter aflysningen

Læs mere

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Nærværende tillæg til Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget endeligt efter den endelige vedtagelse af ny Kommuneplan 2013-2025 og dermed efter aflysningen

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Miljøvurdering for Outletcenter, Billund. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET. Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark

Miljøvurdering for Outletcenter, Billund. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET. Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurdering for Outletcenter, Billund Høringsfrist

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer Debatoplæg Udbygning af LEGO Koncernens Kornmarken Campus i Billund Indkaldelse af forslag og idéer September, 2016 LEGO SYSTEM A/S har søgt Billund Kommune om tilladelse til at kunne udbygge produktionen

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Bilag 2 Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Indsigelsernes hovedpunkter og Forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i nedenstående

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 42 til Rammeområde 14.B8 Boligområde ved Tietgensgade Rammeområde 14.B11 Boligområde ved Grøndahlsvej Rammeområde 14. B12 Boligområde syd for Grøndahlsvej i Herning Fremlægges fra xx.

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere