Kommuneplan for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund"

Transkript

1 Kommuneplan for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013

2 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Baggrund Kommunen har ansvaret for at planlægge for byerne og det åbne land. Det sker gennem den langsigtede kommuneplan, hvor Byrådet fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen. Billund Kommune har længe ønsket at kunne planlægge for et design outletcenter i Billund. Der er vedtaget et landsplandirektiv og et kommuneplantillæg, der udlægger et areal til udvalgsvarebutikker i tilknytning til Lalandia. Dette kommuneplantillæg med retningslinje for design outletcentret er udarbejdet i henhold til planlovens VVMregler for at kunne realisere den videre planlægning for et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og reglerne betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, en kommuneplanretningslinje og en VVM-tilladelse. Billund Kommune har ligeledes udarbejdet Lokalplan nr. 267, som fastsætter nærmere regler for design outletcentret sammen med øvrige aktiviteter. Planforslagene omfattes af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og der er derfor udarbejdet en fælles VVM-redegørelse og miljørapport i ét dokument, der redegør for de miljømæssige påvirkninger, afværgeforanstaltninger mv. Et design outletcenter er en samling af butikker, der er planlagt og markedsført under et fælles navn. Butikkerne er hver især drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer, som blandt andet tøj, isenkram, sportsartikler eller smykker. Design outletcentret omfatter m2 til butiksformål og vil bestå af en række butikker på op til 500 m2 samt restauranter, caféer, legeområder og lignende. Design outletcentret forventes at kunne åbne i Design outletcentret forventes at få et besøgstal på omkring 1,5 mio. pr. år samt at genere ca. 500 nye ar bejdspladser. Hertil kommer et stort antal arbejdspladser i anlægsfasen. Vejadgang til design outletcentret vil ske fra Firhøjevej. Forhold til kommuneplanen mm. Nærværende Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet i henhold til planlovens vvm-regler for at kunne realisere et design outletcenter ved Firehøjevej i tilknytning til Lalandia. Der er indkaldt ideer og forslag efter planlovens 11g i perioden fra den 27. august til den 10. september Kommuneplantillægget med dets retningslinje er i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser for området i kommuneplanen. Området, hvor design outletcentret etableres, er i kommuneplanen beliggende i en del af et område 2.T.2, som er udlagt til Ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter og Lokalcenter, samt til outletcenter gennem Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni

3 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Området for design outletcentret udlægges som et selvstændigt område for ikke at få blandet lokalcentret og design outletcentret. Forslaget til kommuneplantillægget skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer Byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget. Offentlighedsperiode Forslaget til tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune er offentliggjort den 29. oktober. til 2. januar Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal fremsendes til Teknik & Miljø forvaltningen så de er teknik- og miljøforvatlningen ihænde den 2. januar

4 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 25 til kommuneplan for Billund Kommune I henhold til 11g i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende. Tillæg nr. 25 til Kommuneplan retningslinje Retningslinje for etablering af design outletcentret er fastlagt på baggrund af de gennemførte undersøgelser af miljøkonsekvenserne for omgivelserne, jf. Design Outletcenter Lalandia Billund. VVM-redegørelse og Miljøvurdering september I Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune optages følgende retningslinje: Retningslinje Ved Firhøjevej kan der meddeles VVM-tilladelse til etablering af et design outletcenter med op til m2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål med oplevelsescenter. Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Design outletcentret skal lokaliseres inden for det undersøgte projektområde, mens selve bebyggelsen skal placeres inden for område omfattet af landsplandirektiv, jf. nedenstående kort med afgrænsning for placering af design outletcenter. I øvrigt henvises til VVM-redegørelse og miljørapport for design outletcenter ved oplevelsescentret Lalandia i Billund, som indeholder projektbeskrivelse og detailkort. Placering af design outlet center 46

5 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Vedtagelsespåtegning Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune er vedtaget af Billund byråd den 22. oktober 2013 Forslaget er offentliggjort den 29. oktober Borgmester Kommunaldirektør 47

6 SEPTEMBER 2013 DESIGN OUTLETCENTER LALANDIA BILLUND VVM og Miljørapport BILLUND KOMMUNE

7

8 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 DESIGN OUTLETCENTER LALANDIA BILLUND VVM og Miljørapport BILLUND KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO: 17. september 2013 UDARBEJDET: HSLY KONTROLLERET: INAN, LTMU, HBP, KRLB, MALN, MLJE, FST, HEHA GODKENDT: HSLY

9

10 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 5 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 8 3 Projektbeskrivelse og mulige alternativer 18 4 Projektområdet og planforhold 22 5 Landskab og kulturmiljø 27 6 Trafik og infrastruktur 33 7 Støjforhold 42 8 Flora og fauna 48 9 Spildevand og overfladevand Grundvand Jord, råstoffer og affald Klima og luft Socioøkonomi og detailhandel 81

11 6 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 1 Indledning Baggrund Lalandia Billund A/S ønsker at opføre et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. Design outletcentret omfatter m 2 butiksareal og består af en række udvalgsvarebutikker, der planlægges og markedsføres under et fælles navn. Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv for outletcentret, der sammen med Billund Kommunes Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 muliggør planlægningen for design outletcentret i tilknytning til et turistmål med over besøgende udenfor bymidten. VVM og miljørapport Projektet for design outletcentret er omfattet af VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen med en retningslinje, samt en VVMtilladelse. Billund Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan nr. 267 og Kommuneplantillæg nr. 25 for design outletcentret. Planforslagene omfattes af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det derfor valgt at samle VVM-redegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Formålet med VVM og miljørapport er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen.

12 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 7 VVM- og miljørapporten er opbygget, så den opfylder de indholdsmæssige krav i medfør af VVM-bekendtgørelsen 1 og miljøvurderingsloven 2. Derudover er indholdet fastlagt på baggrund af offentlig debatperiode og høring af berørte myndigheder, der er foretaget i perioden den 27. august til den 10. september Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport indeholder forrest et ikke teknisk resumé, hvori de væsentligste problemstillinger ved en realisering af projektet er gengivet. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres sammen med Forslag til Lokalplan nr. 267 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og er udarbejdet af COWI i samarbejde med Billund Kommune. 1 Bekendtgørelse nr af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer.

13 8 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 2.1 Projektbeskrivelse Design outletcentret i Billund omfatter en samling af udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på m 2 i 1-2 etager langs et glasoverdækket gade- og torveforløb. Design outletcentret med tilhørende parkeringsanlæg placeres på et areal syd for Firhøjevej i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Der anlægges ca p-pladser, samt interne serviceveje med vejadgang til Firhøjevej ad to eksisterende tilslutninger. Byggeriet vil blive opført i 2 etaper, hvor første etape er på ca m² butiksareal og med ca. 750 p-pladser, og anden etape er på ca m² butiksareal og ca. 250 p-pladser. Situationsplan for design outletcentret i Billund, med markering af 1. og 2. etape.

14 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Planforhold Billund Kommune udarbejder Lokalplan nr. 267 og Kommuneplantillæg nr. 25, der sammen med gældende lokalplan 122 udgør plangrundlaget for det samlede projekt. Planlægningen for design outletcentret gennemføres på baggrund af Miljøministerens landsplandirektiv af 14. juni 2013, der muliggør planlægningen for projektets m 2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2. Projektområdets afgrænsning med angivelse af landsplandirektivets område for design outletcentrets placering. Arealet ligger i byzone i en del af kommuneplanens rammeområde nr. 2.T.2, der er planlagt til ressortturisme. Med Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 er projektområdet udlagt til design outletcenter og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. 2.3 Landskab og kulturmiljø Bebyggelsen ligger i tilknytning til Lalandias centerbygninger i en afstand af ca. 130 meter og vil blive oplevet i sammenhæng med disse store bygningsvolumener. Projektområdet har i dag begrænset synlighed fra Firhøjevej på grund af eksisterende beplantning, men der opleves ikke nogen væsentlige bymiljøinteresser i bygningsmæssig sammenhænge mellem lufthavnsområdet nord for Firhøjevej og Lalandias område syd for vejen. Samlet vurderes det, at projektet alene vil have begrænsede landskabelige og visuelle konsekvenser. Der er ingen væsentlige landskabelige eller bymiljømæssige interesser i området og projektet vil have begrænset synlighed fra omgivelserne. Design outletcentret vil med sin beliggenhed og udformning opleves som en integreret del af Lalandias centerbebyggelse.

15 10 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Umiddelbart øst for projektområdet ligger et mindre skovareal. Skovarealet er ikke pålagt fredskovspligt, og skovbyggelinjen er ophævet inden for det planlagte område, herunder inden for projektområdet til design outletcentret. Tværsnit af design outletcentrets sydvendte indgangsparti, der orienterer sig mod de landskabeligt bearbejdede grønne arealer og stiforbindelse mod ferieboligerne. Skitse Holder Mathias Architects. Langs parkeringsarealerne mod ferieboligerne mod syd vil jordvolde afbøde både de støjmæssige og de visuelle genevirkninger, der kan være i forhold til nærheden til større parkeringsarealer. 2.4 Trafik og infrastruktur Der er beregnet en forventet, fremtidig trafik til og fra outletcentret på op til biler i døgnet, dvs. biltrafik i alt for begge retninger tilsammen. Beregningen er baseret på Miljøstyrelsens turrater for udvalgsvarebutikker og med højde for, at der er tale om centerbebyggelse, hvor en del kunder vil gå fra nærliggende ferieboliger, hoteller og campingplads. Denne trafik regnes at være til stede år 2018, hvor det er forudsat, at projektet er gennemført og i normal drift. Der er foretaget en vurdering af fordelingen af trafikken til og fra design outletcentret på det eksisterende vejnet, jf. skemaet nedenfor. Af tabellen fremgår trafikmodellens scenarie 2025 med de forventede samlede trafiktal om ca. 12 år inklusiv trafikken til design outletcentret, og inklusiv forventninger til generel trafiktilvækst på vejnettet, samt øvrig byudvikling mv i Billund.

16 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 11 Trafiktal biler pr. døgn (ÅDT) Vejstrækning Basis 2010 uden outletcenter Trafiktilvækst 2018 fra outletcenter Trafikmodel* 2025 med outletcenter og øvrig trafiktilvækst Firhøjevej øst for outletcenter Firhøjevej vest for outletcenter Nordmarksvej syd for Firhøjevej Nordmarksvej nord for Firhøjevej Beregnede trafikmængder på relevante strækninger omkring design outletcentret. Årsdøgntrafik (ÅDT). * Trafikmodellens scenarie 2025 indeholder fremskrevne forventninger til generel trafikvækst på vejene samt øvrig byudvikling mv. i Billund. Outletcentret lokaliseres i et område, der trafikalt er præget af turistattraktionerne i Billund og til dels nærheden til Billund Lufthavn og Cargo. Det betyder, at der specielt i turistsæsonen allerede i dag er dage, hvor der er nedsat trafikafvikling på vejnettet i området, specielt i forbindelse med kryds på Nordmarksvej. På hverdage forventes der ikke store problemer med trafikafviklingen i krydset Nordmarksvej/ Firhøjevej/ Aastvej, men i ferieperioden kan der i spidstimerne både morgen og eftermiddag i 2025 forventes meget lange forsinkelser og kødannelser i krydset. Dette forårsages af den generelle trafiktilvækst i Billund, øvrig byudvikling mv, herunder design outletcentret. På kortere sigt kan der forventes behov for at forbedre trafikafviklingen f.eks. ved ændringer i signalstyring, kørebaneafmærkning eller ved egentlig ombygning og udvidelse af svingbanerne i krydset. En mere omfattende forbedring af vej- og trafikforholdene i den nordøstlige del af Billund Kommune vil bestå af den mulige udbygning af Firhøjevej mod øst til det overordnede vejnet. Herved kan krydset Nordmarksvej/ Aastvej/ Firhøjevej aflastes, og vejen vil samtidig give forbedret vejadgang til Cargo ved Billund Lufthavn. Firhøjevej ved outletcentret er i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det betyder, at der ved vejadgangene til design outletcentret ikke forventes behov for særlige foranstaltninger. Ved en senere udbygning af Firhøjevej og dermed forøget trafik, bør der vurderes på behov for supplerende tiltag.

17 12 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 2.5 Støjforhold Der er foretaget en vurdering af trafikstøjen langs de i støjmæssig henseende interessante strækninger i 2025, hvor der ud over trafik fra design outletcentret er indregnet generel trafiktilvækst på vejene, samt fra øvrig byudvikling mv. i Billund. Vurderingen af trafikstøjen i 2025 viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overskrides for to hoteller langs Nordmarksvej mellem Firhøjevej og Vejlevej. Det skyldes en forventet fordobling af trafiktallet. De støjmæssige konsekvenser af trafikstøjen vil kunne reduceres ved at nedsætte hastigheden, ved ændret skiltning/vejvisning i området og/eller ved anvendelse af støjreducerende asfalt. Ligeledes kan de støjmæssige konsekvenser af trafikstøjen afværges eller reduceres væsentligt, hvis Firhøjevej udbygges mod øst. Det vil medføre en klar reduktion af den forventede stigning i trafik på Nordmarksvej. De væsentligste støjkilder fra driften af design outletcentret vurderes at være støj fra parkeringsarealerne og fra af- og pålæsning af varer. Det vurderes at støjgrænserne mod ferieboligerne syd for design outletcentret kan overholdes på grund af afstanden, og da der etableres jordvolde mod ferieboligerne. I anlægsfasen vil der forekomme støj fra entreprenørmaskiner, byggeaktiviteter og transport af materialer til og fra byggepladsen. Der foreligger endnu ikke nærmere oplysninger om anlægsarbejdets udførelse, men det skønnes, at de nødvendige anlægsarbejder ikke vil belaste omgivelserne over 70 db støjgrænsen, som man normalt anvender i dagperioden ved bygge- og anlægsarbejder. Støjende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Billund Kommune i henhold til reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 2.6 Flora og fauna Områdets begrænsede naturværdier knytter sig til arealet omkring Billund Bæk. Da arealerne omkring Billund Bæk friholdes for byggeri og anlæg, herunder gruppen af ældre, høje træer ned mod bækken i projektområdets nordvestlige del, vurderes det, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på naturinteresser, herunder de bilag IV-arter, der potentielt lever i området som f.eks. odder, flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

18 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 13 Billund Bæk forløber i den nordlige del af projektområdet. Langs bækken er eksisterende beplantning og sti. Det vurderes, at der ikke vil ske opsplitning, ødelæggelse eller forringelse af eventuelle yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne. Det vurderes ligeledes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder på grund af stor afstand og manglende hydrologisk forbindelse, idet regnvand ikke udledes til vandløbet, men skal nedsives. 2.7 Spildevand og overfladevand Spildevand Grindsted og Billund renseanlæg vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere og rense spildevandet fra design outletcentret. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede mængde spildevand fra design outletcenteret kan håndteres af det nuværende og fremtidige system, og at der derfor ikke skal igangsættes yderligere anlægsinvesteringer end de allerede planlagte. Det antages, at det afskærende system fra design outletcentret til Grindsted- og Billund renseanlæg får en tilstrækkelig høj kapacitet til at afvande spildevand fra centret. Da der ikke foreligger fyldestgørende oplysninger om dette, skal dette undersøges nærmere i forbindelse med projekteringen og i samråd med Billund Vand A/S. Det forventes, at den øgede stofbelastning (N, P og organisk stof) fra design outletcentret til Grindsted Renseanlæg (og Billund) og videre til vandmiljøet bliver meget lille og vurderes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af recipienten. Overfladevand Overfladevandet skal håndteres inden for grunden med nedsivning og afledes via LAR løsninger f.eks. ved nedsivning i faskiner og diffus nedsivning i permeable belægninger mv. Der bør foretages fornødne foranstaltninger på systemet til rensning af forurenet overfladevand, så det sikres, at grundvandet ikke belastes. Der kan desuden etableres regnvandsbassiner, der midlertidigt magasinerer regnvandet

19 14 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND og har en rensende effekt. Bassiner skal af hensyn til Billund Lufthavn så vidt muligt anlægges som tørre bassiner, således at fugle ikke tager ophold, eller som underjordisk basin. Der forventes en vis stoftilbageholdelse og akkumulering af stoffer i de forskellige LAR-systemer. I forbindelse med oprensning af disse vil diverse stoffer blive flyttet med det oprensede materiale. Dette skal afhængigt af stofferne ske i henhold til gældende lovgivning. Da der nedsives en stor mænge regnvand til grundvandet i området, bør det belyses nærmere, om dette kan give miljømæssige udfordringer. 2.8 Grundvand Projektområdet ligger inden for indvindingsoplandet for Billund Vandværk. Området er ikke OSD eller NFI-område, og der ses ikke at være en konflikt mellem grundvandsinteresser og anvendelsen til butikscenter, der ikke er en grundvandstruende anvendelse. Risikoen for påvirkning af grundvandet er primært forbundet med nedsivning af overfladevand samt anvendelse af sprøjtemidler ved driften af de grønne områder. Overfladevand fra parkeringsarealer kan indeholde suspenderet stof, olierester og tungmetaller mv., mens anvendelse af sprøjtemidler ved drift af de grønne arealer kan medføre nedsivning af pesticider. Se afsnit 9 om regnvand. Da der er begrænset kontakt mellem de øvre og det dybereliggende Odderup magasin, vurderes det, at projektet vil medføre en begrænset risiko for påvirkning af grundvandet. Boringer i området og dets umiddelbare omgivelser viser, at grundvandsspejlet står højt i området. Vandspejlet i det øverste frie magasin er generelt beliggende mellem 1 og 3,4 m under terræn. I en boring i projektområdets sydvestlige hjørne er vandspejlet pejlet til at stå i terræn. Den høje grundvandsstand kan påvirke nedsivningsforholdene især i regnfulde perioder. Endvidere kan det eventuelt være nødvendigt med en midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden. Inden for indvindingsoplandet til Billund Vandværk bør der ikke etableres nedsivning af overfladevand fra vejarealer. Som beskrevet i kapitel 9 om regnvand anbefales det, at afvandingssystemet udformes på en sådan måde, at stofferne fra afvandingen af vej- og parkeringsarealer udskilles, således at udledning til grundvandet minimeres mest muligt, f.eks. ved etablering af regnvandsbassin, sandfang og olieudskiller. Forbruget at sprøjtemidler i driften af grønne områder bør minimeres af hensyn til at mindske nedsivning af pesticider. Med henblik på at undgå spild af olieprodukter og kemiske stoffer bør der udarbejdes en miljøledelsesplan for byggepladsen med beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med uheld f.eks. udslip af olie fra en væltet arbejdsmaskine.

20 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Jord, råstoffer og affald Der er ikke forhold i driften af design outletcentret, der medfører særlig risiko for forurening af jordbund. Der er intet væsentligt direkte råstofforbrug i forbindelse med driften af design outletcentret. Der er foretaget et groft overslag over det omtrentlige råstof- og materialeforbrug til byggeriet af design outletcentret, ligesom der er foretaget overslag over de nødvendige grusmængder til anlæggelse af p-pladser og veje mv. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne vil der blive opgravet jord til fundamenter, vejkasser og parkeringspladser i projektområdet, hvilket vil medføre overskudsjord. Med hensyn til jordens beskaffenhed og mængder forventes det ikke at medføre væsentlige problemstillinger. Overskudsjorden forventes ud fra jordbundsforholdene overvejende at bestå af sand og eventuelt grus. Opgravet overskudsjord anskues som råstoffer og anvendes til volde mod ferieboligerne mod syd. Derudover kan opgravet sand normalt anvendes til bundfyld i vejkasser og parkeringsarealer. Dette vil minimere deponering og minimere CO 2 bidraget fra lastbil kørsler med overskudsjord. Håndteringen af affald i form af sortering og opbevaring samt den efterfølgende affaldsbehandling skal foregå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer fra Billund Kommune 3 samt Miljøministeriets til enhver tid gældende regler om affald. Samlet vurderes det, at der ikke er særlige forhold vedrørende affaldsproduktion, råstofforbrug eller jordforurening, som vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller udgøre en særlig risiko for forurening Klima og luft Den væsentligste faktor i forhold til luftforurening og klima er trafikken til outletcentret i driftsfasen. Trafikken vurderes ikke at få negative konsekvenser for den lokale luftkvalitet, men den forøgede trafik vil bidrage til udledningen af drivhusgassen CO₂ og dermed have negativ indflydelse på det globale klima. Design outletcentret vil medføre en øget trafik på Firhøjevej og de overordnede adgangsveje til projektområdet. Se afsnit 6 om trafik. Den forøgede trafik vil bidrage til øget luftforurening fra udstødningsgasser. Emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler indeholder en række sundhedsfarlige stoffer, blandt andet kulilte (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NO x ), svovldioxid (SO 2 ) og partikler. Koncentrationen af luftforurening er størst i byområder med tæt trafik og lukkede gaderum. Området ligger i et åbent og ikke tætbebygget byområde, og det vurde- 3 Regulativ for erhvervsaffald, Billund Kommune,

21 16 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND res, at der ikke vil være problemer med overholdelse af luftkvalitetskravene i omgivelserne. I forbindelse med jordarbejder kan der opstå støvgener i byggepladsens omgivelser. Generne i omgivelserne afhænger i stor udstrækning af vejrforholdene i anlægsperioden. Særligt i tørt og blæsende vejr kan der være støvgener fra håndtering og oplag af jord og råmaterialer. Effekten heraf vil primært være lokal og i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, men kan eventuelt påvirke ferieboligerne syd for projektområdet især under ugunstige vindforhold. Midlertidige aktiviteter, herunder støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder, skal anmeldes til Billund Kommune, før aktiviteterne igangsættes. På baggrund af anmeldelsen kan Billund Kommune fastsætte vilkår for aktiviteterne. Støvgener i forbindelse jordarbejde og det øvrige anlægsarbejde kan begrænses ved tilrettelæggelse af arbejdet og indretning af arbejdspladsen, f.eks. renholdelse og evt. befugtning af arbejdsarealer i tørre perioder samt befugtning af oplag af materialer, herunder jord, grus og lignende Socioøkonomi og detailhandel Detailhandel Det vurderes, at den samlede udvalgsvareomsætning i design outletcentret i Billund vil blive ca. 400 mio. kr. inkl. moms i 2011-priser i Det forventes, at udvalgsvarebutikkerne i Billund Kommune vil miste i størrelsesordenen 14 mio. kr. eller 3 % af omsætningen, hvis design outletcentret etableres i forhold til skønnet omsætning i 2018, hvis det ikke realiseres. Det er vurderet, at design outletcentret ikke vil konkurrenceudsætte bymidterne i væsentlig grad. Design outletcentret appellerer til en anden købsoplevelse end Billund og Grindsted bymidter, hvor der er forholdsvis få udvalgsvarebutikker modsvarende design outletcentrets butikstyper. Da der ikke etableres dagligvarebutikker i design outletcentret vil det ikke have konsekvenser for den eksisterende dagligvarehandel. Etablering af et outletcenter vil typisk have konsekvenser for de større udbudspunkter som Vejle, Kolding, Herning og Esbjerg, hvor borgerne i Billund Kommune i dag køber en stor del af deres udvalgsvarer.

22 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 17 Konsekvenserne for udvalgsvareomsætningen i de berørte kommuner i markedsområdet i 2018 som følge af design outletcentret i Billund. (mio. kr. inkl. moms i 2011-priser, ICP, 2013). Ca. 142 mio. kr. skønnes at komme fra kunder fra andre steder, dvs det øvrige Danmark og udenlandske turister. I forhold til den omsætning, der forventes at være i 2018, er der tale om marginale konsekvenser. Der er ingen udbudspunkter, der forventes at miste mere end 3 % af den samlede udvalgsvareomsætning i forhold til, hvis design outletcentret ikke etableres. Arbejdspladser Design outletcentret forventes at generere ca. 500 nye arbejdspladser, hvoraf en betydelig del forventes at være indpendlere til Billund Kommune. Hertil kommer et stort antal arbejdspladser i anlægsfasen. Ejendomsforhold Det vurderes, at de eksisterende ejendomsforhold i og omkring projektområdet ikke påvirkes. Vejtilslutning sker via to eksisterende vejadgange til Firhøjevej, dels en eksisterende servicevej og dels den private fællesvej Birkestien, der er udmatrikuleret og forløber over arealet. Birkestien fastholdes stadig som adgangsvej for ferieboligerne. I forbindelse med fremtidig udbygning eller reguleringer af trafikken på Firhøjevej kan det eventuelt berøre tilgrænsende ejendomme, men det er ikke muligt at vurdere på det nuværende tidspunkt. Turisme Design outletcentret forventes at få et årligt besøgstal på omkring 1,5 mio. Etablering af centret vurderes at understøtte udviklingen i turismeøkonomien i Billund. Etableringen af centret nær Lalandia, Legoland og Billund Lufthavn vurderes at øge Billunds samlede attraktivitet for turister.

23 18 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 3 Projektbeskrivelse og mulige alternativer 3.1 Projektet Projektet omfatter opførelse af et design outletcenter med tilhørende parkeringsanlæg. Design outletcentret omfatter en samling af udvalgsvarebutikker, der vil blive planlagt og markedsført under ét fælles navn. Butikkerne er hver især drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer, som blandt andet tøj, isenkram, sportsartikler eller smykker. Design outletcentret med tilhørende parkeringsanlæg placeres på et areal syd for Firhøjevej i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Byggeriet er planlagt til at rumme en butiksbebyggelse med et samlet butiksareal på op til m² samt ca p-pladser og opholdsarealer. Butiksbebyggelsen vil bestå af udvalgsvarebutikker på op til 500 m 2 pr. butik 4 i en fælles centerbebyggelse. Byggeriet er under skitsering og derfor endnu ikke arkitektonisk færdigudviklet. Bebyggelsen opføres i 1-2 etager langs et glasoverdækket gade- og torveforløb og med en forventet bygningshøjde på ca. 10 m. Lokalplanen muliggør dog bygningshøjder op til 25 meter. Byggeriet vil blive opført i 2 etaper, hvor første etape er på ca m² butiksareal og med ca. 750 p-pladser, og anden etape er på ca m² butiksareal og ca. 250 p-pladser. Vejadgang til design outletcentret vil ske fra Firhøjevej ad to eksisterende overkørsler, dels en vestlig indkørsel til design outletcentrets hovedindgang og dels en østlig via Birkestien, der fastholdes som adgangsvej for ferieboliger. 4 Ved beregning af bruttoetagearealet af den enkelte butik kan der i henhold til planloven fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m 2 pr. butik.

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere