Kommuneplan for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund"

Transkript

1 Kommuneplan for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013

2 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Baggrund Kommunen har ansvaret for at planlægge for byerne og det åbne land. Det sker gennem den langsigtede kommuneplan, hvor Byrådet fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, dels ved enkelte tillæg til kommuneplanen. Billund Kommune har længe ønsket at kunne planlægge for et design outletcenter i Billund. Der er vedtaget et landsplandirektiv og et kommuneplantillæg, der udlægger et areal til udvalgsvarebutikker i tilknytning til Lalandia. Dette kommuneplantillæg med retningslinje for design outletcentret er udarbejdet i henhold til planlovens VVMregler for at kunne realisere den videre planlægning for et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og reglerne betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, en kommuneplanretningslinje og en VVM-tilladelse. Billund Kommune har ligeledes udarbejdet Lokalplan nr. 267, som fastsætter nærmere regler for design outletcentret sammen med øvrige aktiviteter. Planforslagene omfattes af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og der er derfor udarbejdet en fælles VVM-redegørelse og miljørapport i ét dokument, der redegør for de miljømæssige påvirkninger, afværgeforanstaltninger mv. Et design outletcenter er en samling af butikker, der er planlagt og markedsført under et fælles navn. Butikkerne er hver især drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer, som blandt andet tøj, isenkram, sportsartikler eller smykker. Design outletcentret omfatter m2 til butiksformål og vil bestå af en række butikker på op til 500 m2 samt restauranter, caféer, legeområder og lignende. Design outletcentret forventes at kunne åbne i Design outletcentret forventes at få et besøgstal på omkring 1,5 mio. pr. år samt at genere ca. 500 nye ar bejdspladser. Hertil kommer et stort antal arbejdspladser i anlægsfasen. Vejadgang til design outletcentret vil ske fra Firhøjevej. Forhold til kommuneplanen mm. Nærværende Kommuneplantillæg nr. 25 er udarbejdet i henhold til planlovens vvm-regler for at kunne realisere et design outletcenter ved Firehøjevej i tilknytning til Lalandia. Der er indkaldt ideer og forslag efter planlovens 11g i perioden fra den 27. august til den 10. september Kommuneplantillægget med dets retningslinje er i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser for området i kommuneplanen. Området, hvor design outletcentret etableres, er i kommuneplanen beliggende i en del af et område 2.T.2, som er udlagt til Ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter og Lokalcenter, samt til outletcenter gennem Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni

3 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Området for design outletcentret udlægges som et selvstændigt område for ikke at få blandet lokalcentret og design outletcentret. Forslaget til kommuneplantillægget skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Efter høringen vurderer Byrådet alle bemærkninger og ændringsforslag og kan herefter beslutte at vedtage tillægget. Offentlighedsperiode Forslaget til tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune er offentliggjort den 29. oktober. til 2. januar Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal fremsendes til Teknik & Miljø forvaltningen så de er teknik- og miljøforvatlningen ihænde den 2. januar

4 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 25 til kommuneplan for Billund Kommune I henhold til 11g i Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende. Tillæg nr. 25 til Kommuneplan retningslinje Retningslinje for etablering af design outletcentret er fastlagt på baggrund af de gennemførte undersøgelser af miljøkonsekvenserne for omgivelserne, jf. Design Outletcenter Lalandia Billund. VVM-redegørelse og Miljøvurdering september I Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune optages følgende retningslinje: Retningslinje Ved Firhøjevej kan der meddeles VVM-tilladelse til etablering af et design outletcenter med op til m2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål med oplevelsescenter. Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Design outletcentret skal lokaliseres inden for det undersøgte projektområde, mens selve bebyggelsen skal placeres inden for område omfattet af landsplandirektiv, jf. nedenstående kort med afgrænsning for placering af design outletcenter. I øvrigt henvises til VVM-redegørelse og miljørapport for design outletcenter ved oplevelsescentret Lalandia i Billund, som indeholder projektbeskrivelse og detailkort. Placering af design outlet center 46

5 Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune Vedtagelsespåtegning Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan for Billund Kommune er vedtaget af Billund byråd den 22. oktober 2013 Forslaget er offentliggjort den 29. oktober Borgmester Kommunaldirektør 47

6 SEPTEMBER 2013 DESIGN OUTLETCENTER LALANDIA BILLUND VVM og Miljørapport BILLUND KOMMUNE

7

8 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 DESIGN OUTLETCENTER LALANDIA BILLUND VVM og Miljørapport BILLUND KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO: 17. september 2013 UDARBEJDET: HSLY KONTROLLERET: INAN, LTMU, HBP, KRLB, MALN, MLJE, FST, HEHA GODKENDT: HSLY

9

10 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 5 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 8 3 Projektbeskrivelse og mulige alternativer 18 4 Projektområdet og planforhold 22 5 Landskab og kulturmiljø 27 6 Trafik og infrastruktur 33 7 Støjforhold 42 8 Flora og fauna 48 9 Spildevand og overfladevand Grundvand Jord, råstoffer og affald Klima og luft Socioøkonomi og detailhandel 81

11 6 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 1 Indledning Baggrund Lalandia Billund A/S ønsker at opføre et design outletcenter ved Firhøjevej i Billund i tilknytning til Lalandia. Design outletcentret omfatter m 2 butiksareal og består af en række udvalgsvarebutikker, der planlægges og markedsføres under et fælles navn. Miljøministeren har den 14. juni 2013 bekendtgjort et landsplandirektiv for outletcentret, der sammen med Billund Kommunes Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 muliggør planlægningen for design outletcentret i tilknytning til et turistmål med over besøgende udenfor bymidten. VVM og miljørapport Projektet for design outletcentret er omfattet af VVM-pligt, da centret på grund af dets størrelse har regional betydning og dermed er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag I, punkt nr. 36. Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en VVM-redegørelse, et tilhørende tillæg til kommuneplanen med en retningslinje, samt en VVMtilladelse. Billund Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan nr. 267 og Kommuneplantillæg nr. 25 for design outletcentret. Planforslagene omfattes af lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), og det derfor valgt at samle VVM-redegørelsen og miljørapport i ét dokument, da der indholdsmæssigt er store sammenfald mellem de to regelsæt. Formålet med VVM og miljørapport er at vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Redegørelsen skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen.

12 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 7 VVM- og miljørapporten er opbygget, så den opfylder de indholdsmæssige krav i medfør af VVM-bekendtgørelsen 1 og miljøvurderingsloven 2. Derudover er indholdet fastlagt på baggrund af offentlig debatperiode og høring af berørte myndigheder, der er foretaget i perioden den 27. august til den 10. september Den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport indeholder forrest et ikke teknisk resumé, hvori de væsentligste problemstillinger ved en realisering af projektet er gengivet. VVM-redegørelsen og miljørapporten offentliggøres sammen med Forslag til Lokalplan nr. 267 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og er udarbejdet af COWI i samarbejde med Billund Kommune. 1 Bekendtgørelse nr af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer.

13 8 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 2 Sammenfatning - ikke-teknisk resumé 2.1 Projektbeskrivelse Design outletcentret i Billund omfatter en samling af udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på m 2 i 1-2 etager langs et glasoverdækket gade- og torveforløb. Design outletcentret med tilhørende parkeringsanlæg placeres på et areal syd for Firhøjevej i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Der anlægges ca p-pladser, samt interne serviceveje med vejadgang til Firhøjevej ad to eksisterende tilslutninger. Byggeriet vil blive opført i 2 etaper, hvor første etape er på ca m² butiksareal og med ca. 750 p-pladser, og anden etape er på ca m² butiksareal og ca. 250 p-pladser. Situationsplan for design outletcentret i Billund, med markering af 1. og 2. etape.

14 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Planforhold Billund Kommune udarbejder Lokalplan nr. 267 og Kommuneplantillæg nr. 25, der sammen med gældende lokalplan 122 udgør plangrundlaget for det samlede projekt. Planlægningen for design outletcentret gennemføres på baggrund af Miljøministerens landsplandirektiv af 14. juni 2013, der muliggør planlægningen for projektets m 2 bruttoetageareal til butiksformål i form af udvalgsvarebutikker. Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 500 m 2. Projektområdets afgrænsning med angivelse af landsplandirektivets område for design outletcentrets placering. Arealet ligger i byzone i en del af kommuneplanens rammeområde nr. 2.T.2, der er planlagt til ressortturisme. Med Kommuneplantillæg nr. 21 fra juni 2013 er projektområdet udlagt til design outletcenter og ressortturisme i form af inden- og udendørs aktiviteter. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. 2.3 Landskab og kulturmiljø Bebyggelsen ligger i tilknytning til Lalandias centerbygninger i en afstand af ca. 130 meter og vil blive oplevet i sammenhæng med disse store bygningsvolumener. Projektområdet har i dag begrænset synlighed fra Firhøjevej på grund af eksisterende beplantning, men der opleves ikke nogen væsentlige bymiljøinteresser i bygningsmæssig sammenhænge mellem lufthavnsområdet nord for Firhøjevej og Lalandias område syd for vejen. Samlet vurderes det, at projektet alene vil have begrænsede landskabelige og visuelle konsekvenser. Der er ingen væsentlige landskabelige eller bymiljømæssige interesser i området og projektet vil have begrænset synlighed fra omgivelserne. Design outletcentret vil med sin beliggenhed og udformning opleves som en integreret del af Lalandias centerbebyggelse.

15 10 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Umiddelbart øst for projektområdet ligger et mindre skovareal. Skovarealet er ikke pålagt fredskovspligt, og skovbyggelinjen er ophævet inden for det planlagte område, herunder inden for projektområdet til design outletcentret. Tværsnit af design outletcentrets sydvendte indgangsparti, der orienterer sig mod de landskabeligt bearbejdede grønne arealer og stiforbindelse mod ferieboligerne. Skitse Holder Mathias Architects. Langs parkeringsarealerne mod ferieboligerne mod syd vil jordvolde afbøde både de støjmæssige og de visuelle genevirkninger, der kan være i forhold til nærheden til større parkeringsarealer. 2.4 Trafik og infrastruktur Der er beregnet en forventet, fremtidig trafik til og fra outletcentret på op til biler i døgnet, dvs. biltrafik i alt for begge retninger tilsammen. Beregningen er baseret på Miljøstyrelsens turrater for udvalgsvarebutikker og med højde for, at der er tale om centerbebyggelse, hvor en del kunder vil gå fra nærliggende ferieboliger, hoteller og campingplads. Denne trafik regnes at være til stede år 2018, hvor det er forudsat, at projektet er gennemført og i normal drift. Der er foretaget en vurdering af fordelingen af trafikken til og fra design outletcentret på det eksisterende vejnet, jf. skemaet nedenfor. Af tabellen fremgår trafikmodellens scenarie 2025 med de forventede samlede trafiktal om ca. 12 år inklusiv trafikken til design outletcentret, og inklusiv forventninger til generel trafiktilvækst på vejnettet, samt øvrig byudvikling mv i Billund.

16 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 11 Trafiktal biler pr. døgn (ÅDT) Vejstrækning Basis 2010 uden outletcenter Trafiktilvækst 2018 fra outletcenter Trafikmodel* 2025 med outletcenter og øvrig trafiktilvækst Firhøjevej øst for outletcenter Firhøjevej vest for outletcenter Nordmarksvej syd for Firhøjevej Nordmarksvej nord for Firhøjevej Beregnede trafikmængder på relevante strækninger omkring design outletcentret. Årsdøgntrafik (ÅDT). * Trafikmodellens scenarie 2025 indeholder fremskrevne forventninger til generel trafikvækst på vejene samt øvrig byudvikling mv. i Billund. Outletcentret lokaliseres i et område, der trafikalt er præget af turistattraktionerne i Billund og til dels nærheden til Billund Lufthavn og Cargo. Det betyder, at der specielt i turistsæsonen allerede i dag er dage, hvor der er nedsat trafikafvikling på vejnettet i området, specielt i forbindelse med kryds på Nordmarksvej. På hverdage forventes der ikke store problemer med trafikafviklingen i krydset Nordmarksvej/ Firhøjevej/ Aastvej, men i ferieperioden kan der i spidstimerne både morgen og eftermiddag i 2025 forventes meget lange forsinkelser og kødannelser i krydset. Dette forårsages af den generelle trafiktilvækst i Billund, øvrig byudvikling mv, herunder design outletcentret. På kortere sigt kan der forventes behov for at forbedre trafikafviklingen f.eks. ved ændringer i signalstyring, kørebaneafmærkning eller ved egentlig ombygning og udvidelse af svingbanerne i krydset. En mere omfattende forbedring af vej- og trafikforholdene i den nordøstlige del af Billund Kommune vil bestå af den mulige udbygning af Firhøjevej mod øst til det overordnede vejnet. Herved kan krydset Nordmarksvej/ Aastvej/ Firhøjevej aflastes, og vejen vil samtidig give forbedret vejadgang til Cargo ved Billund Lufthavn. Firhøjevej ved outletcentret er i dag en fordelingsvej med en forholdsvis lav trafikbelastning. Det betyder, at der ved vejadgangene til design outletcentret ikke forventes behov for særlige foranstaltninger. Ved en senere udbygning af Firhøjevej og dermed forøget trafik, bør der vurderes på behov for supplerende tiltag.

17 12 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 2.5 Støjforhold Der er foretaget en vurdering af trafikstøjen langs de i støjmæssig henseende interessante strækninger i 2025, hvor der ud over trafik fra design outletcentret er indregnet generel trafiktilvækst på vejene, samt fra øvrig byudvikling mv. i Billund. Vurderingen af trafikstøjen i 2025 viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overskrides for to hoteller langs Nordmarksvej mellem Firhøjevej og Vejlevej. Det skyldes en forventet fordobling af trafiktallet. De støjmæssige konsekvenser af trafikstøjen vil kunne reduceres ved at nedsætte hastigheden, ved ændret skiltning/vejvisning i området og/eller ved anvendelse af støjreducerende asfalt. Ligeledes kan de støjmæssige konsekvenser af trafikstøjen afværges eller reduceres væsentligt, hvis Firhøjevej udbygges mod øst. Det vil medføre en klar reduktion af den forventede stigning i trafik på Nordmarksvej. De væsentligste støjkilder fra driften af design outletcentret vurderes at være støj fra parkeringsarealerne og fra af- og pålæsning af varer. Det vurderes at støjgrænserne mod ferieboligerne syd for design outletcentret kan overholdes på grund af afstanden, og da der etableres jordvolde mod ferieboligerne. I anlægsfasen vil der forekomme støj fra entreprenørmaskiner, byggeaktiviteter og transport af materialer til og fra byggepladsen. Der foreligger endnu ikke nærmere oplysninger om anlægsarbejdets udførelse, men det skønnes, at de nødvendige anlægsarbejder ikke vil belaste omgivelserne over 70 db støjgrænsen, som man normalt anvender i dagperioden ved bygge- og anlægsarbejder. Støjende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Billund Kommune i henhold til reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. 2.6 Flora og fauna Områdets begrænsede naturværdier knytter sig til arealet omkring Billund Bæk. Da arealerne omkring Billund Bæk friholdes for byggeri og anlæg, herunder gruppen af ældre, høje træer ned mod bækken i projektområdets nordvestlige del, vurderes det, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på naturinteresser, herunder de bilag IV-arter, der potentielt lever i området som f.eks. odder, flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

18 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 13 Billund Bæk forløber i den nordlige del af projektområdet. Langs bækken er eksisterende beplantning og sti. Det vurderes, at der ikke vil ske opsplitning, ødelæggelse eller forringelse af eventuelle yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne. Det vurderes ligeledes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder på grund af stor afstand og manglende hydrologisk forbindelse, idet regnvand ikke udledes til vandløbet, men skal nedsives. 2.7 Spildevand og overfladevand Spildevand Grindsted og Billund renseanlæg vurderes at have tilstrækkelig kapacitet til at håndtere og rense spildevandet fra design outletcentret. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede mængde spildevand fra design outletcenteret kan håndteres af det nuværende og fremtidige system, og at der derfor ikke skal igangsættes yderligere anlægsinvesteringer end de allerede planlagte. Det antages, at det afskærende system fra design outletcentret til Grindsted- og Billund renseanlæg får en tilstrækkelig høj kapacitet til at afvande spildevand fra centret. Da der ikke foreligger fyldestgørende oplysninger om dette, skal dette undersøges nærmere i forbindelse med projekteringen og i samråd med Billund Vand A/S. Det forventes, at den øgede stofbelastning (N, P og organisk stof) fra design outletcentret til Grindsted Renseanlæg (og Billund) og videre til vandmiljøet bliver meget lille og vurderes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af recipienten. Overfladevand Overfladevandet skal håndteres inden for grunden med nedsivning og afledes via LAR løsninger f.eks. ved nedsivning i faskiner og diffus nedsivning i permeable belægninger mv. Der bør foretages fornødne foranstaltninger på systemet til rensning af forurenet overfladevand, så det sikres, at grundvandet ikke belastes. Der kan desuden etableres regnvandsbassiner, der midlertidigt magasinerer regnvandet

19 14 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND og har en rensende effekt. Bassiner skal af hensyn til Billund Lufthavn så vidt muligt anlægges som tørre bassiner, således at fugle ikke tager ophold, eller som underjordisk basin. Der forventes en vis stoftilbageholdelse og akkumulering af stoffer i de forskellige LAR-systemer. I forbindelse med oprensning af disse vil diverse stoffer blive flyttet med det oprensede materiale. Dette skal afhængigt af stofferne ske i henhold til gældende lovgivning. Da der nedsives en stor mænge regnvand til grundvandet i området, bør det belyses nærmere, om dette kan give miljømæssige udfordringer. 2.8 Grundvand Projektområdet ligger inden for indvindingsoplandet for Billund Vandværk. Området er ikke OSD eller NFI-område, og der ses ikke at være en konflikt mellem grundvandsinteresser og anvendelsen til butikscenter, der ikke er en grundvandstruende anvendelse. Risikoen for påvirkning af grundvandet er primært forbundet med nedsivning af overfladevand samt anvendelse af sprøjtemidler ved driften af de grønne områder. Overfladevand fra parkeringsarealer kan indeholde suspenderet stof, olierester og tungmetaller mv., mens anvendelse af sprøjtemidler ved drift af de grønne arealer kan medføre nedsivning af pesticider. Se afsnit 9 om regnvand. Da der er begrænset kontakt mellem de øvre og det dybereliggende Odderup magasin, vurderes det, at projektet vil medføre en begrænset risiko for påvirkning af grundvandet. Boringer i området og dets umiddelbare omgivelser viser, at grundvandsspejlet står højt i området. Vandspejlet i det øverste frie magasin er generelt beliggende mellem 1 og 3,4 m under terræn. I en boring i projektområdets sydvestlige hjørne er vandspejlet pejlet til at stå i terræn. Den høje grundvandsstand kan påvirke nedsivningsforholdene især i regnfulde perioder. Endvidere kan det eventuelt være nødvendigt med en midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden. Inden for indvindingsoplandet til Billund Vandværk bør der ikke etableres nedsivning af overfladevand fra vejarealer. Som beskrevet i kapitel 9 om regnvand anbefales det, at afvandingssystemet udformes på en sådan måde, at stofferne fra afvandingen af vej- og parkeringsarealer udskilles, således at udledning til grundvandet minimeres mest muligt, f.eks. ved etablering af regnvandsbassin, sandfang og olieudskiller. Forbruget at sprøjtemidler i driften af grønne områder bør minimeres af hensyn til at mindske nedsivning af pesticider. Med henblik på at undgå spild af olieprodukter og kemiske stoffer bør der udarbejdes en miljøledelsesplan for byggepladsen med beskrivelse af forholdsregler i forbindelse med uheld f.eks. udslip af olie fra en væltet arbejdsmaskine.

20 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND Jord, råstoffer og affald Der er ikke forhold i driften af design outletcentret, der medfører særlig risiko for forurening af jordbund. Der er intet væsentligt direkte råstofforbrug i forbindelse med driften af design outletcentret. Der er foretaget et groft overslag over det omtrentlige råstof- og materialeforbrug til byggeriet af design outletcentret, ligesom der er foretaget overslag over de nødvendige grusmængder til anlæggelse af p-pladser og veje mv. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne vil der blive opgravet jord til fundamenter, vejkasser og parkeringspladser i projektområdet, hvilket vil medføre overskudsjord. Med hensyn til jordens beskaffenhed og mængder forventes det ikke at medføre væsentlige problemstillinger. Overskudsjorden forventes ud fra jordbundsforholdene overvejende at bestå af sand og eventuelt grus. Opgravet overskudsjord anskues som råstoffer og anvendes til volde mod ferieboligerne mod syd. Derudover kan opgravet sand normalt anvendes til bundfyld i vejkasser og parkeringsarealer. Dette vil minimere deponering og minimere CO 2 bidraget fra lastbil kørsler med overskudsjord. Håndteringen af affald i form af sortering og opbevaring samt den efterfølgende affaldsbehandling skal foregå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer fra Billund Kommune 3 samt Miljøministeriets til enhver tid gældende regler om affald. Samlet vurderes det, at der ikke er særlige forhold vedrørende affaldsproduktion, råstofforbrug eller jordforurening, som vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller udgøre en særlig risiko for forurening Klima og luft Den væsentligste faktor i forhold til luftforurening og klima er trafikken til outletcentret i driftsfasen. Trafikken vurderes ikke at få negative konsekvenser for den lokale luftkvalitet, men den forøgede trafik vil bidrage til udledningen af drivhusgassen CO₂ og dermed have negativ indflydelse på det globale klima. Design outletcentret vil medføre en øget trafik på Firhøjevej og de overordnede adgangsveje til projektområdet. Se afsnit 6 om trafik. Den forøgede trafik vil bidrage til øget luftforurening fra udstødningsgasser. Emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler indeholder en række sundhedsfarlige stoffer, blandt andet kulilte (CO), kulbrinter (HC), kvælstofoxider (NO x ), svovldioxid (SO 2 ) og partikler. Koncentrationen af luftforurening er størst i byområder med tæt trafik og lukkede gaderum. Området ligger i et åbent og ikke tætbebygget byområde, og det vurde- 3 Regulativ for erhvervsaffald, Billund Kommune,

21 16 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND res, at der ikke vil være problemer med overholdelse af luftkvalitetskravene i omgivelserne. I forbindelse med jordarbejder kan der opstå støvgener i byggepladsens omgivelser. Generne i omgivelserne afhænger i stor udstrækning af vejrforholdene i anlægsperioden. Særligt i tørt og blæsende vejr kan der være støvgener fra håndtering og oplag af jord og råmaterialer. Effekten heraf vil primært være lokal og i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, men kan eventuelt påvirke ferieboligerne syd for projektområdet især under ugunstige vindforhold. Midlertidige aktiviteter, herunder støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder, skal anmeldes til Billund Kommune, før aktiviteterne igangsættes. På baggrund af anmeldelsen kan Billund Kommune fastsætte vilkår for aktiviteterne. Støvgener i forbindelse jordarbejde og det øvrige anlægsarbejde kan begrænses ved tilrettelæggelse af arbejdet og indretning af arbejdspladsen, f.eks. renholdelse og evt. befugtning af arbejdsarealer i tørre perioder samt befugtning af oplag af materialer, herunder jord, grus og lignende Socioøkonomi og detailhandel Detailhandel Det vurderes, at den samlede udvalgsvareomsætning i design outletcentret i Billund vil blive ca. 400 mio. kr. inkl. moms i 2011-priser i Det forventes, at udvalgsvarebutikkerne i Billund Kommune vil miste i størrelsesordenen 14 mio. kr. eller 3 % af omsætningen, hvis design outletcentret etableres i forhold til skønnet omsætning i 2018, hvis det ikke realiseres. Det er vurderet, at design outletcentret ikke vil konkurrenceudsætte bymidterne i væsentlig grad. Design outletcentret appellerer til en anden købsoplevelse end Billund og Grindsted bymidter, hvor der er forholdsvis få udvalgsvarebutikker modsvarende design outletcentrets butikstyper. Da der ikke etableres dagligvarebutikker i design outletcentret vil det ikke have konsekvenser for den eksisterende dagligvarehandel. Etablering af et outletcenter vil typisk have konsekvenser for de større udbudspunkter som Vejle, Kolding, Herning og Esbjerg, hvor borgerne i Billund Kommune i dag køber en stor del af deres udvalgsvarer.

22 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 17 Konsekvenserne for udvalgsvareomsætningen i de berørte kommuner i markedsområdet i 2018 som følge af design outletcentret i Billund. (mio. kr. inkl. moms i 2011-priser, ICP, 2013). Ca. 142 mio. kr. skønnes at komme fra kunder fra andre steder, dvs det øvrige Danmark og udenlandske turister. I forhold til den omsætning, der forventes at være i 2018, er der tale om marginale konsekvenser. Der er ingen udbudspunkter, der forventes at miste mere end 3 % af den samlede udvalgsvareomsætning i forhold til, hvis design outletcentret ikke etableres. Arbejdspladser Design outletcentret forventes at generere ca. 500 nye arbejdspladser, hvoraf en betydelig del forventes at være indpendlere til Billund Kommune. Hertil kommer et stort antal arbejdspladser i anlægsfasen. Ejendomsforhold Det vurderes, at de eksisterende ejendomsforhold i og omkring projektområdet ikke påvirkes. Vejtilslutning sker via to eksisterende vejadgange til Firhøjevej, dels en eksisterende servicevej og dels den private fællesvej Birkestien, der er udmatrikuleret og forløber over arealet. Birkestien fastholdes stadig som adgangsvej for ferieboligerne. I forbindelse med fremtidig udbygning eller reguleringer af trafikken på Firhøjevej kan det eventuelt berøre tilgrænsende ejendomme, men det er ikke muligt at vurdere på det nuværende tidspunkt. Turisme Design outletcentret forventes at få et årligt besøgstal på omkring 1,5 mio. Etablering af centret vurderes at understøtte udviklingen i turismeøkonomien i Billund. Etableringen af centret nær Lalandia, Legoland og Billund Lufthavn vurderes at øge Billunds samlede attraktivitet for turister.

23 18 DESIGN OUTLETCENTER, BILLUND 3 Projektbeskrivelse og mulige alternativer 3.1 Projektet Projektet omfatter opførelse af et design outletcenter med tilhørende parkeringsanlæg. Design outletcentret omfatter en samling af udvalgsvarebutikker, der vil blive planlagt og markedsført under ét fælles navn. Butikkerne er hver især drevet af en mærkevareproducent af udvalgsvarer, som blandt andet tøj, isenkram, sportsartikler eller smykker. Design outletcentret med tilhørende parkeringsanlæg placeres på et areal syd for Firhøjevej i umiddelbar tilknytning til oplevelsescentret Lalandia. Byggeriet er planlagt til at rumme en butiksbebyggelse med et samlet butiksareal på op til m² samt ca p-pladser og opholdsarealer. Butiksbebyggelsen vil bestå af udvalgsvarebutikker på op til 500 m 2 pr. butik 4 i en fælles centerbebyggelse. Byggeriet er under skitsering og derfor endnu ikke arkitektonisk færdigudviklet. Bebyggelsen opføres i 1-2 etager langs et glasoverdækket gade- og torveforløb og med en forventet bygningshøjde på ca. 10 m. Lokalplanen muliggør dog bygningshøjder op til 25 meter. Byggeriet vil blive opført i 2 etaper, hvor første etape er på ca m² butiksareal og med ca. 750 p-pladser, og anden etape er på ca m² butiksareal og ca. 250 p-pladser. Vejadgang til design outletcentret vil ske fra Firhøjevej ad to eksisterende overkørsler, dels en vestlig indkørsel til design outletcentrets hovedindgang og dels en østlig via Birkestien, der fastholdes som adgangsvej for ferieboliger. 4 Ved beregning af bruttoetagearealet af den enkelte butik kan der i henhold til planloven fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter og personalepauserum, dog maksimalt 200 m 2 pr. butik.

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW COWI.DK JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande Høringsfrist

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund

Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune. Områder til turismeerhverv ved Billund Kommuneplantillæg nr. 28 for kommuneplan 1998-2009 for Billund kommune Områder til turismeerhverv ved Billund Forslag 28. jan. 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Redegørelse for kommuneplantillæggets

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Nærværende tillæg til Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget endeligt efter den endelige vedtagelse af ny Kommuneplan 2013-2025 og dermed efter aflysningen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 45 Herning Kommune December 2006 Side 12 Øvrige miljømæssige konsekvenser nordlige del af området er der ikke kortlagt jordforurening, men den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

tillæg nr. 39 til kommuneplan 2009

tillæg nr. 39 til kommuneplan 2009 Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009 Nyt IKEA ved Graham Bells Vej i Skejby tillæg nr. 39 til kommuneplan 2009 FORSLAG TIL Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2009 Nyt ikea ved graham bells vej i skjeby Udgivet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere