INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE."

Transkript

1 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks Statistik (DS), december Definitioner og afgrænsninger. I rapporten fra Danmarks Statistik og i tabeller med Århus-tal, som er modtaget fra Danmarks Statistik, skelnes mellem på den ene side mere udviklede lande (udover EU+Norden og Nordamerika indgår også følgende lande, som i statistikkerne normalt indgår som 3. lande: Japan, Australien, New Zealand, øvrige europæiske lande excl. Tyrkiet og Cypern samt dele af det tidligere Sovjetunionen (Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien)), og på den anden side mindre udviklede lande som omfatter alle øvrige lande. En indvandrer er i denne rapport en person, der er født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. En efterkommer er en person, der er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. I gruppen øvrige (danskere) indgår personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, tilhører personen gruppen Øvrige, hvis pågældende er dansk statsborger født i Danmark. I nærværende rapport vil betegnelserne øvrige, øvrige (danskere) og danskere blive anvendt synonymt for befolkningsgruppen Øvrige. Husstande: En indvandrer-husstand består udelukkende af indvandrere og/eller efterkommere. En blandet husstand består af indvandrere og/eller efterkommere og desuden af mindst en person, der tilhører gruppen øvrige (danskere). I øvrige husstande (danske husstande) er der ingen indvandrere eller efterkommere.

2 2 Sammenfatning: let af indvandrere i Århus Kommune er 3-doblet siden fra ca indvandrere pr. 1. januar 1980 til indvandrere pr. 1. januar ud af 3 indvandrere i Århus Kommune kom i 1980 fra mere udviklede lande, mens forholdet er omvendt i dag, dvs. at 2 ud af 3 indvandrere i Århus Kommune i dag kommer fra mindre udviklede lande. let af efterkommere i Århus Kommune er næsten 7-doblet siden fra knap 900 efterkommere pr. 1. januar 1980 til knap efterkommere pr. 1. januar ud af 3 efterkommere i Århus Kommune kom i 1980 fra mere udviklede lande. I dag kommer 6 ud af 7 efterkommere fra mindre udviklede lande. Grunden til dette er dels den stigende indvandring fra mindre udviklede lande og dels en høj fertilitet (fødselshyppighed) i denne indvandrergruppe. Mens fertiliteten blandt indvandrere fra mere udviklede lande ligner fertiliteten hos øvrige danskere, ligger den betydeligt højere blandt indvandrere fra mindre udviklede lande. Det er et gennemgående træk inden for mange af de analyserede områder, at når der foretages en opdeling på mere og mindre udviklede lande, så er der store ligheder mellem indvandrere fra mere udviklede lande og øvrige danskere, mens indvandrere fra mindre udviklede lande afviger en del herfra. Aldersfordelingen i de 2 grupper af indvandrere er meget forskellig i Århus Kommune. I gruppen af indvandrere fra mindre udviklede lande er der en stor overvægt af unge - godt 60% er under 35 år - og få er over 60 år, mens aldersfordelingen blandt indvandrere fra mere udviklede lande ligger tættere på aldersfordelingen for øvrige danskere i Århus Kommune. 45% af indvandrerne fra mere udviklede lande er under 35 år mod tilsvarende 50% for øvrige danskere. 85% af efterkommerne efter indvandrere i Århus Kommune er under 15 år. For efterkommere fra mindre udviklede lande drejer det sig om godt 90% mod knap 50% fra mere udviklede lande. Dette hænger sammen med, at størstedelen af indvandrerne har været relativt kort tid i Danmark, hvorfor deres efterkommere overvejende er børn. For øvrige danskere i Århus Kommune gælder det, at knap 17% er under 15 år. Godt 13% af indvandrerhusstandene i Århus Kommune bor i parcelhus/rækkehus mod 43% blandt øvrige danske hussstande. 81% af indvandrerhusstandene bor i etageboliger mod 53% af de danske husstande i Århus Kommune. Opdeler man indvandrerhusstandene på mere og mindre udviklede lande, viser det sig, at 9% af husstandene fra mindre udviklede lande bor i parcelhus/rækkehus mod 22% af husstandene fra mere udviklede lande. Godt 90% af indvandrerhusstandene i Århus Kommune bor til leje og overvejende i en almennyttig boligforening. I alt 76% af indvandrerhusstandene i Århus Kommune bor til leje i en almennyttig boligforening. Den tilsvarende fordeling for øvrige danske husstande i Århus

3 Kommune er, at knap 60% af husstandene bor til leje, og i alt 27% af de øvrige danske husstande bor til leje i en almennyttig boligforening. Kun 8% af indvandrerhusstandene i Århus Kommune bor i egen bolig, mens den tilsvarende andel for øvrige danske husstande i Århus Kommune er godt 40%. Erhvervsfrekvensen 1) i Århus Kommune for efterkommere fra mere og mindre udviklede lande ligger meget tæt på hinanden og ligner mere erhvervsfrekvensen for øvrige danskere end erhvervsfrekvensen for indvandrere i Århus Kommune. Her er der sket en tydelig udvikling fra indvandrere til efterkommere. Dog skal der gøres opmærksom på, at der antalsmæssigt ikke er ret mange voksne efterkommere i Århus Kommune. Erhvervsfrekvensen omfattende alle årige i Århus Kommune pr. 1. januar 1997 var 75%. 47% for indvandrere, 64% for efterkommere og 77% for øvrige danskere. Arbejdsløsheden for efterkommere i Århus Kommune ligger lidt højere end for øvrige danskere i Århus Kommune, men langt under arbejdsløsheden for indvandrere i Århus Kommune. Igen skal der gøres opmærksom på, at der ikke er ret mange efterkommere i Århus Kommune i den erhvervsaktive alder. I 1997 var arbejdsløsheden for øvrige danskere i Århus Kommune 8,1%, knap 10% for efterkommere (både fra mere og mindre udviklede lande), men 15% for indvandrere fra mere udviklede lande og 32% for indvandrere fra mindre udviklede lande. For de beskæftigede efterkommere i Århus Kommune ses en branchefordeling for lønmodtagere, der har en endnu større koncentration i handel-, hotel- og restaurationsvirksomhed, end det ses for indvandrere - det gælder især efterkommere fra mindre udviklede lande. Den vigtigste lønmodtagerbranche for indvandrere i Århus Kommune er offentlige og personlige tjenesteydelser, idet 40-50% af de indvandrere - der er lønmodtagere - er beskæftiget inden for offentlige og personlige tjenesteydelser. Dette gælder også efterkommere fra mere udviklede lande. En meget stor del af de indvandrere, der er selvstændige, er selvstændige inden for branchen handel-, hotel- og restaurationsvirksomhed. Det gælder således 3 ud af 4 selvstændige indvandrere fra mindre udviklede lande. For indvandrere blandt de uddannelsessøgende i Århus Kommune er mænd/drenge generelt overrepræsenteret på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser, mens kvinder/ piger er overrepræsenteret på den almene gymnasiale uddannelse. 3 1) Erhvervsfrekvensen er lig forholdet mellem antallet af årige personer i arbejdsstyrken 2) og antallet af årige personer. 2) Arbejdsstyrken er lig summen af antallet af beskæftigede og arbejdsløse personer.

4 4 Nogle forhold der har betydning for en del af sammenligningerne i notatet om indvandrere i Århus : Når man sammenligner Århus Kommune med hele landet, skal man være opmærksom på, at befolkningssammensætningen i Århus Kommune i sig selv, dvs. også uden indvandrere og efterkommere, afviger fra hele landet. Det samme forhold gør sig gældende på boligområdet. Befolkningens aldersfordeling i Århus Kommune er påvirket af de mange uddannelsessøgende i alderen år. Dette betyder relativt færre børn og gamle og flere unge i Århus Kommune end på landsplan. Godt 40% af boligerne i Århus Kommune er parcelhuse/rækkehuse og 55% er etageboliger, mens det modsatte forhold stort set gør sig gældende på landsplan. Dette forhold afspejler sig også i ejerforholdet, idet godt 60% af boligerne i Århus Kommune er lejeboliger mod 46% på landsplan. Endelig er de beskæftigede indvandreres og efterkommeres uddannelsesniveau i statistikkerne påvirket betydeligt af, at Danmarks Statistik kun har oplysninger om uddannelser taget i Danmark, hvilket betyder, at mange indvandrere har uoplyste uddannelsesforhold. Befolkning, husstande og boliger. Tabel 1. Befolkningen i Århus Kommune og hele landet fordelt på indvandrere, efterkommere og øvrige (danskere) pr. 1. januar Århus Kommune Hele landet pct. pct. Indvandrere , ,2 Efterkommere , ,3 Øvrige (danskere) , ,4 I alt , ,0 Af tabel 1 fremgår, at Århus Kommune har en noget større andel indvandrere og efterkommere end på landsplan.

5 5 Tabel 2. Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune og hele landet fordelt på mere og mindre udviklede lande pr. 1. januar Århus Kommune Hele landet Indvandrere Efterkommere I alt Indvandrere Efterkommere I alt Mere udviklede lande Mindre udviklede lande I alt Mere udviklede lande 34,5 14,5 30,1 52,1 27,8 47,2 Mindre udviklede lande 65,5 85,5 69,9 47,9 72,2 52,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mens fordelingen af indvandrere og efterkommere tilsammen opdelt på mere og mindre udviklede lande for landet som helhed næsten er 1:1, kommer mere end 2 ud af 3 indvandrere og efterkommere tilsammen i Århus Kommune fra mindre udviklede lande (jfr. tabel 2). Tabel 3. Indvandrere, efterkommere og øvrige (danskere) i Århus Kommune og hele landet fordelt efter alder pr. 1. januar Relativ fordeling. Århus Kommune Hele landet Indvandrere Efterkommere Danskere I alt Indvandrere Efterkommere Danskere I alt Alder 0-4 år 1,0 45,5 6,3 6,8 1,3 38,1 6,4 6,5 5-9 år 3,5 27,7 5,6 5,9 3,4 23,7 6,0 6, år 5,9 11,5 4,6 4,8 4,8 11,9 5,2 5, år 6,4 6,3 4,9 5,0 5,4 9,4 5,6 5, år 10,7 3,8 10,8 10,6 8,4 6,4 6,7 6, år 14,4 1,4 10,3 10,4 11,8 2,2 7,1 7, år 14,5 0,8 8,4 8,6 13,0 1,7 7,9 8, år 12,2 0,8 7,1 7,4 11,3 1,8 7,1 7, år 8,5 1,1 7,0 7,0 9,0 1,8 7,0 7, år 6,7 0,3 6,7 6,6 7,8 0,7 7,1 7, år 4,8 0,2 6,8 6,5 6,7 0,5 7,8 7, år 3,3 0,1 4,8 4,6 5,0 0,3 5,8 5, år 2,1 0,1 4,0 3,7 3,5 0,3 4,8 4, år 2,1 0,1 3,4 3,3 2,9 0,3 4,3 4, år 1,7 0,2 3,2 3,0 2,2 0,3 3,9 3, år 1,1 0,1 2,8 2,6 1,6 0,2 3,3 3, år 0,6 0,0 1,8 1,7 1,1 0,1 2,2 2, år 0,4 0,0 1,0 1,0 0,7 0,1 1,3 1, år 0,1 0,0 0,4 0,4 0,3 0,0 0,5 0,4 95 år + 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I alt absolut Knap 75% af efterkommerne i Århus Kommune er under 10 år mod godt 60% på landsplan. Ses der på indvandrerne, er de århusianske indvandrere generelt yngre end tilsvarende på landsplan (jfr. tabel 3 og figur 1a og 1b).

6 Figur 1a. Befolkningens aldersfordeling i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar Relativ fordeling procent Indvandrere Efterkommere Danskere år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år 95 år + alder Figur 1b. Befolkningens aldersfordeling i hele landet opdelt på herkomst pr. 1. januar Relativ fordeling. 40 procent Indvandrere Efterkommere Danskere år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år 95 år + alder

7 7 Tabel 4. husstande i Århus Kommune og hele landet med og uden personer med udenlandsk herkomst pr. 1. januar Århus Kommune Hele landet Indvandrer- Blandede Danske I alt Indvandrer- Blandede Danske I alt husstande husstande husstande husstande husstande husstande husstande i alt, abs husstande i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 person 33,4-41,2 39,1 39,0-37,9 36,6 2 personer 17,1 44,3 32,3 32,0 15,6 49,4 33,1 32,9 3 personer 14,6 23,8 12,4 13,0 13,4 25,0 13,0 13,4 4 personer 13,7 18,1 10,2 10,7 14,2 20,1 11,6 11,9 5 personer eller derover 21,2 13,8 3,8 5,2 17,8 5,5 4,4 5,2 Gns. antal personer 2,9 3,5 2,1 2,2 2,7 3,4 2,1 2,2 Det gennemsnitlige antal personer pr. indvandrerhusstand i Århus Kommune er lidt højere end på landsplan. Dette gælder også for blandede husstande (jfr. tabel 4). Tabel 5. Husstande i egentlige 1) boliger i Århus Kommune og hele landet fordelt efter boligens art og husstandstype pr. 1. januar Husstandstype Århus Hele landet Parcelhuse mv. Etageboliger Andre boliger I alt Parcelhuse mv. Etageboliger Andre boliger I alt I alt Indvandrerhusstand Blandet husstand Dansk husstand I alt 41,6 54,3 4,1 100,0 59,5 38,7 1,8 100,0 Indvandrerhusstand 13,3 80,8 5,9 100,0 21,0 74,9 4,1 100,0 Blandet husstand 48,7 46,1 5,2 100,0 60,3 37,9 1,8 100,0 Dansk husstand 43,0 53,1 3,9 100,0 61,0 37,2 1,7 100,0 For alle husstandstyper er husstandene i Århus Kommune mere tilbøjelige til at bo i etageboliger end for landet som helhed, mens det modsatte gør sig gældende på parcelhusområdet (jfr. tabel 5). Dette skyldes især boligsammensætningen, idet ca. 40 % af boligerne i Århus Kommune er parcel- huse og ca. 55% er etageboliger, mens det omvendte forhold stort set er gældende på landsplan.

8 8 1) Egentlige boliger er antallet af boliger excl. sommerhuse og fælleshusholdninger. Tabel 6. Husstande i Århus Kommune og hele landet i egentlige boliger 1) fordelt efter husstandstype og ejer/lejerforhold for boligen pr. 1. januar Århus Udlejede boliger Boliger benyttet af ejeren Husstande I alt Heraf I alt Heraf i egentlige Privat person el. Almennyttigt Privat person el. boliger interessentselsk. boligselskab interessentselsk. I alt I alt Indvandrerhusstand Blandet husstand Dansk husstand I alt 60,7 10,3 29,7 39,0 31,8 100,0 Indvandrerhusstand 91,5 4,2 75,9 8,2 5,3 100,0 Blandet husstand 55,3 10,5 25,2 44,3 36,5 100,0 Dansk husstand 59,2 10,7 27,2 40,6 33,1 100,0 Hele landet Udlejede boliger Boliger benyttet af ejeren Husstande I alt Heraf I alt Heraf i egentlige Privat person el. Almennyttigt Privat person el. boliger interessentselsk. boligselskab interessentselsk. I alt I alt Indvandrerhusstand Blandet husstand Dansk husstand I alt 46,4 8,4 19,7 53,2 48,7 100,0 Indvandrerhusstand 83,7 8,8 50,5 15,8 11,3 100,0 Blandet husstand 42,4 7,7 15,9 57,2 51,2 100,0 Dansk husstand 45,1 8,4 18,6 54,6 50,1 100,0 Anm. Husstande med uoplyste udlejningsforhold indgår kun i tabellens yderste kolonne til højre. 8% af indvandrerhusstandene i Århus Kommune ejer deres egen bolig mod det dobbelte (15,8%) på landsplan, mens resten af indvandrerhusstandene i Århus Kommune bor til leje og langt overvejende i almennyttige boligselskaber - i alt 76% af indvandrerhusstandene i Århus Kommune bor til leje i almennyttige boligselskaber mod godt 50% på landsplan (jfr. tabel 6).

9 9 1) Egentlige boliger er antallet af boliger excl. sommerhuse og fælleshusholdninger. Arbejdsmarked og uddannelse. Tabel årige i Århus Kommune og hele landet fordelt efter herkomst og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar Århus I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs årige styrken tigede løse frekvens I alt ,8 Indvandrere i alt ,7 Efterkommere i alt ,1 Øvrige (danskere) ,3 Hele landet I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs årige styrken tigede løse frekvens I alt ,4 Indvandrere i alt ,8 Efterkommere i alt ,3 Øvrige (danskere) ,9 Erhvervsfrekvensen for indvandrere i Århus Kommune er 47% mod 55% på landsplan, mens de tilsvarende tal for efterkommere er 64% for Århus og 67% for hele landet og for øvrige (danskere) 77% i Århus og 79% i hele landet (jfr. tabel 7). Dvs. at efterkommerne nærmer sig erhvervsfrekvensen for øvrige (danskere).

10 10 Tabel 8. Befolkningen i Århus Kommune og hele landet fordelt efter herkomst, landegruppe og overordnet socioøkonomisk status pr. 1. januar Århus Kommune Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Øvrige Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt (danskere) I alt drere kommere drere kommere 1. Hele befolkningen (2+8) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. I arbejdsstyrken (3+7) 53,8 37,4 52,1 31,5 4,5 24,5 56,4 54,3 3. Beskæftigede i alt (4, 5, 6) 46,9 33,7 45,5 22,8 4,1 18,0 52,6 50,2 4. Selvstændige ialt 4,3 1,9 4,0 3,8 0,1 2,9 3,2 3,2 5. Medarbejdende ægtefæller 0,2-0,2 0,0-0,0 0,1 0,1 6. Beskæftigede lønmodtagere 42,5 31,8 41,3 19,0 3,9 15,1 49,2 46,9 7. Arbejdsløse 6,9 3,7 6,6 8,6 0,4 6,5 3,8 4,1 8. Uden for arbejdsstyrken 46,2 62,6 47,9 68,5 95,5 75,5 43,6 45,7 Hele befolkningen absolut Hele landet Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Øvrige Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt (danskere) I alt drere kommere drere kommere 1. Hele befolkningen (2+8) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. I arbejdsstyrken (3+7) 47,5 37,5 46,4 43,4 8,8 34,1 55,2 54,3 3. Beskæftigede i alt (4, 5, 6) 41,6 34,1 40,7 31,1 7,9 24,9 51,8 50,6 4. Selvstændige ialt 4,2 2,2 4,0 5,1 0,4 3,9 4,2 4,2 5. Medarbejdende ægtefæller 0,4 0,1 0,4 0,2-0,2 0,4 0,4 6. Beskæftigede lønmodtagere 36,9 31,9 36,3 25,8 7,5 20,9 47,3 46,1 7. Arbejdsløse 6,0 3,4 5,7 12,3 0,9 9,2 3,4 3,7 8. Uden for arbejdsstyrken 52,5 62,5 53,6 56,6 91,2 65,9 44,8 45,7 Indvandrere fra de mere udviklede lande i Århus Kommune ligner stort set øvrige (danskere) i Århus Kommune med hensyn til overordnet socioøkonomisk status/arbejdsmarkedstilknytning. Derimod er der stor forskel i arbejdsmarkedstilknytning, når der ses på indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande. Her indgår kun 31,5% af indvandrerne og 4,5% af efterkommerne i arbejdsstyrken. Forskellen i arbejdsmarkedstilknytning gælder både i forholdet til øvrige (danskere) i Århus Kommune, og i sammenligningen mellem Århus Kommune og hele landet. Efterkommere fra mere udviklede lande har en betydelig lavere arbejdsmarkedstilknytning end indvandrere fra mere udviklede lande, men der er ikke forskel på fordelingen mellem Århus Kommune og hele landet. En hovedårsag til den lavere arbejdsmarkedstilknytning generelt blandt efterkommere er, at ca. 85% af alle efterkommere i Århus er under 15 år.

11 11 Tabel 9. Personer uden for arbejdsstyrken i Århus Kommune og hele landet fordelt på herkomst, landegruppe og socioøkonomisk status pr. 1. januar Århus Kommune Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Øvrige I alt drere kommere drere kommere (danskere) Uden for arbejdsstyrken i alt, abs Uden for arbejdsstyrken i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Uddannelsessøgende og børn 22,2 83,7 30,7 31,6 99,0 53,6 50,4 50,1 Efterlønsmodtagere 2,7 0,4 2,4 0,6-0,4 4,4 4,0 Pensionister 25,2 4,2 22,3 7,6 0,0 5,1 32,9 29,7 Overgangsydelse 1,9-1,6 1,0-0,7 1,5 1,4 Orlov fra ledighed 0,9 0,2 0,8 1,4 0,0 1,0 0,7 0,7 Øvrige uden for arbejdsstyrken 47,1 11,5 42,2 57,8 0,9 39,2 10,1 14,0 Hele landet Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Øvrige I alt drere kommere drere kommere (danskere) Uden for arbejdsstyrken i alt, i pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Uddannelsessøgende og børn 21,2 82,2 29,5 30,1 97,8 55,2 45,4 45,3 Efterlønsmodtagere 3,3 0,7 3,0 1,2 0,0 0,7 5,5 5,2 Pensionister 29,1 7,5 26,1 9,9 0,1 6,3 38,4 36,4 Overgangsydelse 1,9 0,1 1,7 2,0 0,0 1,2 1,9 1,9 Orlov fra ledighed 0,7 0,4 0,6 2,5 0,1 1,6 0,6 0,7 Øvrige uden for arbejdsstyrken 43,8 9,1 39,1 54,4 2,1 35,0 8,1 10,5 En meget stor andel af efterkommere uden for arbejdsstyrken såvel fra mere som mindre udviklede lande er i både Århus Kommune og i hele landet uddannelsessøgende og børn - fra de mindre udviklede lande er det således næsten alle (99% i Århus Kommune)). Blandt indvandrere er det derimod kun %, der er uddannelsessøgende og børn (jfr. tabel 9).

12 12 Tabel 10. Indvandrere og efterkommere samt øvrige (danskere) i Århus Kommune og hele landet fordelt på beskæftigelsestype, landegruppe og branche pr. 1. januar Århus Kommune Selvstændige Lønmodtagere Indvandrere Efterkommere Øvrige Indvandrere Efterkommere Øvrige Mere udvik- Mindre udvik- Mere udvik- Mindre udvik- (danskere) Mere udvik- Mindre udvik- Mere udvik- Mindre udvik- (danskere) lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande I alt absolut I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 2,3 0,2 6,3-9,9 0,8 1,4 1,1 2,3 0,9 Fremstillingsvirksomhed 5,5 3,0 6,3-7,9 13,9 23,4 15,0 29,9 13,6 Energi- og vandforsyning ,0 0,2 0, ,4 Bygge- og anlægsvirksomhed 3,5 0, ,2 3,3 1,5 3,4-4,0 Handel- hotel- og restaurationsvirks. mv. 37,4 73,5 18,8 100,0 25,4 15,1 19,9 22,2 39,5 17,9 Transportvirks., post og telekommunika. 2,6 1,2 12,5-4,6 5,6 5,5 5,6 6,2 7,9 Finansieringsvirks. mv., forretningsserv. 25,5 6,0 25,0-24,4 12,1 8,7 10,2 6,2 12,8 Offentlige og personlige tjenesteydelser. 11,3 5,0 12,5-11,5 49,0 39,5 42,5 15,8 42,6 Uoplyst 11,9 10,4 18,8-9,1 0, ,0 Selvstændige Lønmodtagere Hele landet Indvandrere Efterkommere Øvrige Indvandrere Efterkommere Øvrige Mere udvik- Mindre udvik- Mere udvik- Mindre udvik- (danskere) Mere udvik- Mindre udvik- Mere udvik- Mindre udvik- (danskere) lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande lede lande I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 10,1 0,4 7,8 1,0 28,1 2,3 1,7 0,8 1,3 2,2 Fremstillingsvirksomhed 6,3 2,0 4,3 2,5 6,1 19,3 25,1 16,7 22,5 18,9 Energi- og vandforsyning 0,0 0, ,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,7 Bygge- og anlægsvirksomhed 3,8 0,5 7,5 1,0 8,3 3,4 1,3 3,9 1,0 5,8 Handel- hotel- og restaurationsvirks. mv. 31,8 70,8 23,1 69,5 22,5 15,0 20,4 21,3 38,2 17,3 Transportvirks., post og telekommunika. 3,4 4,8 4,8 3,0 5,3 6,9 7,7 7,7 6,6 6,8 Finansieringsvirks. mv., forretningsserv. 22,3 6,4 27,1 5,9 14,6 12,4 14,1 13,9 13,1 10,7 Offentlige og personlige tjenesteydelser. 10,1 3,8 13,0 2,0 9,1 40,3 29,4 35,2 17,3 37,6 Uoplyst 12,1 11,1 12,5 15,3 5,8 0,0 0, ,0

13 13 En stor andel af de indvandrere i Århus Kommune og hele landet, der er selvstændige, er beskæftiget inden for handel-, hotel- og restaurationsvirksomhed. Det gælder især indvandrere fra mindre udviklede lande. Erhvervsfordelingen for de lønmodtagere, der er indvandrere og efterkommere fra mere udviklede lande i Århus Kommune og hele landet, ligner erhvervsfordelingen for øvrige (danske) lønmodtagere i henholdsvis Århus og hele landet. Den tilsvarende fordeling af lønmodtagere fra mindre udviklede lande udviser i Århus Kommune en overvægt inden for fremstillingsvirksomhed i forhold til øvrige (danske) lønmodtagere i Århus Kommune (jfr. tabel 10). Tabel 11. Det gennemsnitlige antal ledige i Århus Kommune og hele landet fordelt på herkomst, alder og landegrupper Århus Kommune år år år år I alt I alt absolut I alt 4,4 10,0 9,2 13,6 8,9 Øvrige (danskere) 4,1 8,9 8,8 13,2 8,1 Mere udviklede lande. 2,6 15,5 15,4 24,7 14,4 - Indvandrere. 2,7 15,8 15,0 25,3 14,8 - Efterkommere. 3,2 12,1 36,4 0,0 9,8 Mindre udviklede lande. 15,0 35,2 34,8 45,0 31,3 - Indvandrere. 16,0 35,3 34,8 45,0 32,1 - Efterkommere. 9,6 0, ,5 Hele landet år år år år I alt I alt 5,0 8,3 8,3 12,4 7,9 Øvrige (danskere) 4,6 7,5 8,0 12,2 7,3 Mere udviklede lande. 8,6 14,8 13,4 18,1 14,0 - Indvandrere. 8,8 15,2 13,4 18,1 14,4 - Efterkommere. 8,1 11,0 12,9 18,3 10,4 Mindre udviklede lande. 15,5 32,9 32,6 33,2 29,4 - Indvandrere. 17,0 32,9 32,6 33,3 30,5 - Efterkommere. 11,6 21, ,4 Af tabel 11 ses, at arbejdsløsheden er højere for indvandrere for såvel mere som mindre udviklede lande end for øvrige (danskere) både i Århus Kommune og i hele landet, og at den er højest (over 30%) for indvandrere fra mindre udviklede lande. Efterkommernes arbejdsløshedsprocent nærmer sig niveauet for øvrige (danskere) både i Århus og hele landet, dog jfr. tidligere spiller det ind, at der ikke er ret mange efterkommere i den erhvervsaktive alder.

14 14 Tabel 12. Indvandrere og efterkommere med bopæl i Århus Kommune, der er beskæftiget i private virksomheder beliggende i Århus Kommune, den øvrige del af Århus Amt og resten af landet opdelt på køn pr. 1. januar Mænd Kvinder I alt personer Århus Øvrige del af Resten af Århus Øvrige del af Resten af Kommune Århus Amt Danmark Kommune Århus Amt Danmark Indvandrere ansat i private virks Efterkommere ansat i private virks Indvandrere eller efterkommere ansat i udlandet eller uoplyst I alt Ca indvandrere med bopæl i Århus Kommune er ansat i private virksomheder. Heraf er de 86% af jobbene beliggende i Århus Kommune. Der er tilsvarende 331 efterkommere med bopæl i Århus Kommune ansat i private virksomheder, heraf er de 89% af jobbene beliggende i Århus Kommune (jfr. tabel 12). Tabel 13. Indvandrere og efterkommere med bopæl i Århus Kommune, der er beskæftiget i henholdsvis den kommunale forvaltning, den amtslige forvaltning og den statslige forvaltning opdelt på køn pr. 1. januar Mænd Kvinder personer Kommunale Amtslige Statslige Offentlige Kommunale Amtslige Statslige Offentlige I alt forvaltning forvaltning forvaltning sektor i alt forvaltning forvaltning forvaltning sektor i alt Indvandrere Efterkommere I alt Ca indvandrere og 134 efterkommere med bopæl i Århus Kommune er ansat i den offentlige forvaltning, heraf er knap halvdelen ansat i den kommunale forvaltning (jfr. tabel 13).

15 15 Tabel 14. Indvandrere og efterkommere blandt uddannelsessøgende i Århus Kommune og hele landet pr. oktober 1997 fordelt på køn. Århus Kommune Indvandrere Efterkommere Samtlige studerende Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Grundskole 8-9. kl Grundskole kl Almen gymnasial Erhvervsuddannelser i alt Kort videregående udd Mellemlang videregå. udd Lang videregående udd i alt Hele landet Indvandrere Efterkommere Samtlige studerende Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Grundskole 8-9. kl Grundskole kl Almen gymnasial Erhvervsuddannelser i alt Kort videregående udd Mellemlang videregå. udd Lang videregående udd For indvandrere blandt de uddannelsessøgende i Århus Kommune er mænd generelt overrepræsenteret på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser, mens kvinderne er overrepræsenteret på den almene gymnasiale uddannelse. Det samme forhold gør sig gældende på landsplan pånær for de mellemlange videregående uddannelser, hvor der er flest kvinder.

16 16 Bilagstabeller. Tabelnumrene i bilagstabellerne henviser til de tilsvarende tabeller i udgivelsen Indvandrere i Danmark fra Danmarks Statistik Befolkning, husstande og boliger. Tabel 1.1. Befolkningen i Århus Kommune fordelt efter faders og moders fødested og statsborgerskab pr. 1. januar Mor Far I alt Født i Danmark Født i Udlandet Ukendt Stats- Stats- Stats- Statsborger i borger i borger i borger i Danmark udlandet Danmark udlandet personer født i Danmark I alt Født i Danmark Statsborger i Danmark Statsborger i udlandet Født i udlandet Statsborger i Danmark Statsborger i udlandet Ukendt personer født i Udlandet I alt Født i Danmark Statsborger i Danmark Statsborger i udlandet Født i udlandet Statsborger i Danmark Statsborger i udlandet Ukendt Øvrige -dvs. danskere (2. kolonne og 2. række i begge deltabeller) Indvandrere (nederste deltabel række 3-6 i kolonne 3-6) Efterkommere (øverste deltabel række 3-6 i kolonne 3-6 minus cellen i 6. række i 6. kolonne) Afhænger af personens statsborgerskab De personer fordeler sig således: er danskere og 77 er efterkommere

17 17 Bilagstabel 2a. Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune pr. 1. januar januar januar januar januar januar 1998 Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt drere kommere drere kommere drere kommere drere kommere drere kommere I alt Mere udv. lande Mindre udv. lande EU-lande Storbritanien Sverige Tyskland Øvrige Europa Jugoslavien (tidl.) Norge Polen Tyrkiet Afrika Somalia Nordamerika Syd- og Mellemamerika Asien Irak Iran Libanon Pakistan Vietnam Oceanien Statsløse Uoplyst

18 Figur 2.1(a). Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune, 1. januar januar Tusinder Indvandrere Efterkommere Figur 2.1(b). Det samlede antal indvandrere og efterkommere i Århus Kommune opdelt på mere og mindre udviklede lande, 1. januar januar Tusinder 10 5 Mere udviklede lande Mindre udviklede lande

19 Bilagstabel 2b. Indvandrere og efterkommere fra mere og mindre udviklede lande i Århus Kommune fordelt efter alder pr. 1. januar Absolut og relativ fordeling. 19 Indvandrere Efterkommere Øvrige I alt Mere Mindre Mere Mindre (Danskere) udviklede udviklede udviklede udviklede lande lande lande lande I alt år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år og derover I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0-4 år 1,0 1,0 23,0 49,3 6,3 6,8 5-9 år 1,7 4,5 15,4 29,7 5,6 5, år 1,8 8,1 8,6 12,0 4,6 4, år 2,3 8,6 7,2 6,1 4,9 5, år 11,4 10,3 11,5 2,5 10,8 10, år 14,1 14,5 9,0 0,1 10,3 10, år 12,2 15,7 5,3 0,1 8,4 8, år 9,6 13,5 5,2 0,1 7,1 7, år 9,7 7,9 6,9 0,1 7,0 7, år 10,2 4,8 2,4-6,7 6, år 7,5 3,4 1,4-6,8 6, år 5,3 2,3 0,6 0,0 4,8 4, år 3,0 1,6 0,6 0,0 4,0 3, år 2,7 1,8 0,8-3,4 3, år 2,6 1,2 1,1-3,2 3, år 2,2 0,5 0,8-2,8 2, år 1,2 0,2 0,1-1,8 1, år 1,0 0,1 0,1-1,0 1, år 0,3 0, ,4 0,4 95 år og derover 0,0 0, ,1 0,1

20 20 Tabel 3.2. Husstande i Århus Kommune med og uden personer med udenlandsk herkomst fordelt efter størrelse pr. 1. januar Indvandrer- Blandede Øvrige I alt husstande husstande husstande (Danskere) husstande i alt i Århus Kommune person personer personer personer personer eller derover husstande i alt i Århus Kommune familie familier eller flere familier personer Gennemsnitligt antal personer 2,9 3,5 2,1 2,2 Anm.: En indvandrerhusstand består udelukkende af indvandrere og/eller efterkommere. En blandet husstand består udover indvandrere og/eller efterkommere af mindst en person, der tilhører gruppen øvrige (danskere). I øvrige (danske) husstande er der ingen indvandrere eller efterkommere. Tabel 4.1. Husstande i Århus Kommune fordelt efter boligens art og husstandstype pr. 1. januar Boligens art Stue- Parcel- Række- Etage- Kolle- Andre Erhvervs- Egenthuse huse kæde- og boliger gie- helårs- boliger lige dobbelt- boliger boliger boliger Husstandstype huse i alt I alt Indvandrerhusstand Blandet husstand Dansk husstand I alt 1,6 25,9 14,1 54,3 3,7 0,0 0,4 100,0 Indvandrerhusstand 0,1 4,4 8,7 80,8 5,6 0,0 0,3 100,0 Blandet husstand 2,1 30,8 15,8 46,1 4,5 0,1 0,6 100,0 Dansk husstand 1,7 26,9 14,4 53,1 3,5 0,0 0,4 100,0

21 21 Tabel 4.2. Husstande i Århus Kommune fordelt efter husstandstype og ejer/lejerforhold for boligen pr. 1. januar Udlejede boliger Boliger benyttet af ejeren Privat- Almen- Privat Andet I alt Privat- Andet I alt Uoplyst Hustande person nyttigt andels- eller person eller udlej- i egenteller bolig- bolig- uoplyst eller uoplyst nings lige interes- selskab forening ejer- interes- ejer- forhold boliger Husstandstype sentskab forhold sentskab forhold i alt I alt Indvandrerhusstand Blandet husstand Dansk husstand I alt 10,3 29,7 4,0 16,7 60,7 31,8 7,3 39,0 0,3 100,0 Indvandrerhusstand 4,2 75,9 0,9 10,5 91,5 5,3 2,9 8,2 0,3 100,0 Blandet husstand 10,5 25,2 4,4 15,3 55,3 36,5 7,8 44,3 0,4 100,0 Dansk husstand 10,7 27,2 4,1 17,1 59,2 33,1 7,5 40,6 0,3 100,0 Tabel 4.3. Indvandrerhusstande i Århus Kommune fordelt efter boligens art og landegruppe pr. 1. januar Boligens art Stue- Parcel- Række- Etage- Kolle- Andre Erhvervs- Egenthuse huse kæde- og boliger gie- helårs- boliger lige dobbelt- boliger boliger boliger Husstandstype huse i alt I alt i Århus Kommune Indvandrerhusstand med samme opr. land: Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Indvandrerhusstand med samme opr. land: 0,1 4,3 8,8 81,0 5,5 0,0 0,3 100,0 Mere udviklede lande 0,3 9,5 12,5 64,3 12,9 0,0 0,4 100,0 Mindre udviklede lande 0,0 2,0 7,2 88,4 2,2 0,0 0,2 100,0 Anm.: En indvandrerhusstand med samme oprindelsesland består af indvandrere og efterkommere af samme herkomst, dvs. fra samme land.

22 22 Tabel 4.4. Husstande i Århus Kommune for udvalgte husstandstyper fordelt efter husstandstype, landegruppe og ejer/lejerforhold for boligen pr. 1. januar Udlejede boliger Boliger benyttet af ejeren Privat- Almen- Privat Andet I alt Privat- Andet I alt Uoplyst Hustanperson nyttigt andels- eller person eller udlej- de i egenteller bolig- bolig- uoplyst eller uoplyst nings lige boliger interes- selskab forening ejer- interes- ejer- forhold I alt Husstandstype sentskab forhold sentskab forhold Indvandrerhusstand med samme opr. land Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Indvandrerhusstand med samme opr. land 4,3 75,7 1,0 10,6 91,5 5,1 3,1 8,2 0,3 100,0 Mere udviklede lande 10,4 43,4 2,6 24,2 80,6 11,6 7,3 19,0 0,4 100,0 Mindre udviklede lande 1,5 90,0 0,3 4,5 96,4 2,2 1,2 3,4 0,2 100,0 Anm.: En indvandrerhusstand med samme oprindelsesland består af indvandrere og efterkommere af samme herkomst, dvs. fra samme land.

23 23 Arbejdsmarked og uddannelse. Tabel 5.1 og bilagstabel 5.a. Indvandrere i Århus Kommune fordelt efter køn, land og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar Mænd Kvinder I alt I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs- I alt I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs- (alle) (16-66 år) styrken tigede løse frekvens (alle) (16-66 år) styrken tigede løse frekvens pct. pct. Øvrige (danskere) , ,1 Indvandrere i alt , ,9 - Mere udviklede lande , ,0 - Mindre udviklede lande , ,9 EU-lande i øvrigt , ,0 - Storbritanien , ,1 - Sverige , ,6 - Tyskland , ,0 Øvrige Europa i alt , ,9 - Norge , ,2 - Polen , ,3 - Tyrkiet , ,1 - Jugoslavien (tidligere) , ,8 Afrika i alt , ,3 - Somalia , ,6 Nordamerika , ,8 Syd- og Mellemamerika , ,6 Asien i alt , ,1 - Iran , ,1 - Irak , ,0 - Pakistan , ,7 - Libanon , ,5 - Vietnam , ,2 Oceanien , ,7 Uoplyst (resten) , ,0

24 24 Tabel 5.1 og bilagstabel 5.b. Efterkommere i Århus Kommune fordelt efter køn, land og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar Mænd Kvinder I alt I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs- I alt I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs- (alle) (16-66 år) styrken tigede løse frekvens (alle) (16-66 år) styrken tigede løse frekvens Øvrige (danskere) , ,1 Efterkommere i alt , ,3 - Mere udviklede lande , ,9 - Mindre udviklede lande , ,6 EU-lande i øvrigt , ,5 - Storbritanien , ,5 - Sverige , ,4 - Tyskland , ,1 Øvrige Europa i alt , ,2 - Norge , ,0 - Polen , ,0 - Tyrkiet , ,0 - Jugoslavien (tidligere) , ,0 Afrika i alt , ,7 - Somalia Nordamerika , ,3 Syd- og Mellemamerika , ,0 Asien i alt , ,1 Oceanien og uoplyst (resten)

25 25 Oversigtstabel til tabel 5.1, tabel 5.2 og figur årige i Århus Kommune fordelt efter køn, herkomst og arbejdsmarkedstilknytning pr. 1. januar Mænd I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervsstyrken tigede løse frekvens Århus i alt ,3 Indvandrere i alt ,9 Efterkommere i alt ,5 Danskere ,7 Kvinder I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervsstyrken tigede løse frekvens Århus i alt ,3 Indvandrere i alt ,9 Efterkommere i alt ,3 Danskere ,1 Tabel til figur 5.2.(a). Erhvervsfrekvensen for indvandrere i Århus Kommune fordelt efter alder og landegruppe pr. 1. januar Indvandrere Mere udviklede lande Mindre udviklede lande I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs- I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervsstyrken tigede løse frekvens styrken tigede løse frekvens Under 16 år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,9 75 år og derover , ,0 Total , ,5

26 Tabel til figur 5.2.(b). Erhvervsfrekvensen for efterkommere i Århus Kommune fordelt efter alder og landegruppe pr. 1. januar Efterkommere Mere udviklede lande Mindre udviklede lande I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervs- I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervsstyrken tigede løse frekvens styrken tigede løse frekvens Under 16 år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , år , år , år , år år og derover Total , ,5 Tabel til figur 5.2.(c). Erhvervsfrekvensen for øvrige (danskere) i Århus Kommune fordelt efter alder pr. 1. januar Øvrige (danskere) I alt Arbejds- Beskæf- Arbejds- Erhvervsstyrken tigede løse frekvens Under 16 år , år , år , år , år , år , år , år , år , år , år , år ,2 75 år og derover ,1 Total ,4

27 27 Figur til tabel 5.1. Erhvervsfrekvensen i Århus Kommune opdelt på herkomst, landegrupper og køn pr. 1. januar Danskere Indv. mere udvik. l. Indv. mindre udvik. l. Eftk. mere udvik. l. procent Eftk. mindre udvik. l. Mænd Kvinder

28 28 Figur 5.2 Erhvervsfrekvensen i Århus Kommune opdelt på alder, herkomst og mere og mindre udviklede lande pr. 1. januar procent Danskere Eftk. mere udvik.l. Eftk. mindre udvik. l. Indv. mere udvik. l år år år år år år år år år år Indv. mindre udvik. l. Tabel 5.3. Befolkningen i Århus Kommune fordelt på herkomst, landegruppe og overordnet socioøkonomisk status pr. 1. januar Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Øvrige I alt drere kommere drere kommere (danskere) 1. Hele befolkningen (2+8) I arbejdsstyrken (3+7) Beskæftigede i alt (4, 5, 6) Selvstændige ialt Medarbejdende ægtefæller Beskæftigede lønmodtagere Arbejdsløse Uden for arbejdsstyrken

29 29 Tabel 5.5. Beskæftigede lønmodtagere i Århus Kommune fordelt på herkomst, landegruppe og overordnet socioøkonomisk status pr. 1. januar Mænd og kvinder i alt Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Øvrige I alt drere kommere drere kommere (danskere) Beskæftigede lønmodtagere i alt Topledere Lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemniveau Lønmodtagere på grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere uden nærm. ang Mænd Beskæftigede lønmodtagere i alt Topledere Lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemniveau Lønmodtagere på grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere uden nærm. ang Kvinder Beskæftigede lønmodtagere i alt Topledere Lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemniveau Lønmodtagere på grundniveau Andre lønmodtagere Lønmodtagere uden nærm. ang Tabel 5.7. Personer uden for arbejdsstyrken i Århus Kommune fordelt på herkomst, landegruppe og overordnet socioøkonomisk status pr. 1. januar Mænd og kvinder i alt Mere udviklede lande Mindre udviklede lande Indvan- Efter- I alt Indvan- Efter- I alt Øvrige I alt drere kommere drere kommere (danskere) Uden for arbejdsstyrken i alt Uddannelsessøgende og børn Efterlønsmodtagere Pensionister Overgangsydelse Orlov fra ledighed Øvrige uden for arbejdsstyrken Mænd Uden for arbejdsstyrken i alt Uddannelsessøgende og børn Efterlønsmodtagere Pensionister Overgangsydelse Orlov fra ledighed Øvrige uden for arbejdsstyrken Kvinder Uden for arbejdsstyrken i alt Uddannelsessøgende og børn Efterlønsmodtagere Pensionister Overgangsydelse Orlov fra ledighed Øvrige uden for arbejdsstyrken

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Indvandrere i Danmark. Indvandrere. I alt. Mindre udviklede lande

Indvandrere i Danmark. Indvandrere. I alt. Mindre udviklede lande i Danmark Tema Af Anita Lange og efterkommere i fokus Antallet af personer i Danmark med udenlandsk baggrund er mere end fordoblet siden 198. Denne vækst, i forbindelse med at indvandrerne i stadig større

Læs mere

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank.

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank. Socialforskningsinstituttet, 1.12.03. Notat til Integrationsministeriets tænketank. Notatet er disponeret på følgende måde: 1. Befolkningssammensætning på fødeland og statsborgerskab for Sverige, Tyskland,

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere