Korrigeret årsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret årsbudget"

Transkript

1 til børn og unge, fælles formål Udgifter Indtægter Netto Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Børnemiljøvurdering Sprogvurdering Betalinger til/fra kommuner m.v. Fleksibel pasningspulje På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagtilbud. Beregningen af søskendetilskud er foretaget på baggrund af udgiftsfordelingen i 1. halvår af 2009 samt gældende regler og takster. Budgetrammen er på kr. Der er budgetteret med kr. til Tilskud til forældre der vælger privat pasning. Budgetbeløbet er tilpasset forventet forbrug i 2009 på grundlag af økonomivurdering pr. 30. april Der er afsat kr. til Børnemiljøvurdering og kr. til Sprogvurdering. På konto for Fleksibel pasningspulje er der afsat kr. Beløbet anvendes ved omlægninger af børnehavepladser til vuggestuepladser, mindre strukturændringer i, justeringer af budgetbeløb i henhold til bestemmelser i Dialog- og Aftalestyring, ændringer i antal pladser i kommunens dagtilbud m.m. De øvrige udgifter er budgetteret uforandret i forhold til Enkelte poster er dog budgetlagt ud fra forventet regnskab for Der er udbetalt tilskud til privat pasning af 147 børn i alderen 0 6 år samt 8 børn i privat institution i løbet af Udgiften beløber sig til kr. og merforbrug i forhold til vedtaget budget kan opgøres til kr. På Børnemiljø- og sprogvurdering er der et mindre forbrug på kr. Betaling til/fra andre kommuner viser merudgifter/mindre indtægter på kr. Der er iværksat en analyse af kontoområdet på CPR-niveau. På kontoområdet er placeret afstemning af hele dagtilbudsområdet (Fleksibel pasningspulje). Resultatet er et samlet merforbrug på kr.

2 Dagpleje Udgifter Indtægter Netto Den kommunale dagpleje omfatter børnepasning for børn i alderen 0 3 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (sloven). I visitationsmæssig henseende betragtes kommunen som omfattende ét distrikt. Økonomi for dagplejen registreres under ét kontoafsnit. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Der budgetteres med 217,6 dagplejere og 815 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses over tid i takt med etablering af vuggestuepladser i kommunen. Antallet af ½ 2 årige tegner følgende udvikling (september 2009). Der er taget højde for nettotilgang af nye borgere. Antallet af pladser, der skal sammenholdes til nedenstående tal, er både dagpleje-/vuggestuepladser og antal børn i privat pasning. År ½-2 årige Forældrebetalingen udgør fra 1. januar % af de budgetterede bruttoudgifter og er i 2010 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Herudover budgetteres med 2 lederstillinger og 336,7 timer om ugen til tilsyn udført af dagplejepædagoger, 24,7 timer til pædagogisk konsulent (2/3 stilling) i dagplejen pr. uge samt sekretær 37 timer om ugen. Der er afsat kr. til vikarer i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til ca. 1 % af den samlede lønsum på området. Udgifter til økonomiske fripladser er budgetteret med kr. på baggrund af økonomivurderingen pr. 30. april 2009.

3 99 Der har været 773 børn i gennemsnit over hele året, hvilket er noget lavere end korrigerede budgetforudsætninger på 803 dagplejepladser. Kontoafsnittet Fælles udgifter / indtægter viser merudgifter på kr. og merindtægter på kr. Kontoafsnittet omfatter udgifter til fripladser og indtægter fra forældrebetaling m.v. Dagplejens samlede drift har udvist et mindre forbrug på kr. netto. Beløbet svarer meget nøje til det beløb, som Dagplejens ledelse har forventet overført til 2010 i henhold til Dialog- og Aftalestyring. Der skal dog korrigeres for det mindre antal børn i forbindelse med opgørelse af overførslen. Der har været nogen usikkerhed om virkningen af ny overenskomst den nye overenskomst for dagplejerne, der trådte i kraft pr. 1. april Dagplejen har udvist tilbageholdenhed indenfor aftaleområdet. Dagplejen har indmeldt overførsler pr. december 2010 med kr. Overførsel i forhold til endeligt regnskab er vedtaget af Byrådet i februar måned 2011.

4 Børnehaver, fælles udgifter og -indtægter Udgifter Indtægter Netto Børnehaverne omfatter børnepasning for børn i alderen 3 5 år. Området er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (sloven). Budgettet er registreret under følgende overskrifter: Økonomiske fripladser Forældrebetaling Fællestillidsmandsarbejde Vikarer Øvrige personaleudgifter, Arbejdsskadeforsikring Sprogstøtte, uddannelse mv. Budgettet er fastlagt ud fra et uændret udgiftsniveau i forhold til budget Udgifter til økonomiske fripladser er budgetlagt med kr. På grund af udviklingen på arbejdsmarkedet med stigende arbejdsløshed til følge, må der forventes en stigning i udgifter til økonomiske fripladser i Forældrebetalingen udgør fra 1. januar % af de budgetterede bruttoudgifter som en følge af obligatorisk indført madordning i daginstitutionerne. Forældrebetalingen er i 2010 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Der er afsat kr. i en central pulje til vikar i forbindelse med sygdom. Midlerne skal anvendes til kortere vikariater og vikariater i forbindelse med sygdom over 21 sammenhængende dage. Beløbet svarer til 2 % af den samlede lønsum på området. Kontoafsnittet Fælles udgifter / indtægter viser merudgifter på kr. og merindtægter på kr. Merudgifterne er væsentligst på kontiene for Vikarer og Sprogstøtte. Merindtægterne er bl.a. forældrebetaling. Her er den samlede forældrebetaling registreret under Børnehaver og Integrerede institutioner. I forhold til vedtaget budget er der en merindtægter på kr. Der er indtægtsført i alt kr. i forældrebetaling i samtlige daginstitutioner. Det korrigerede vedtagne budget er på kr.

5 Børnehaver, Støttepædagogkorps Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedrørende støttepædagoger og praktisk støttekorps støtte til børn i kommunens daginstitutioner. I 2010-budgettet er indregnet lønudgifter med kr. Beløbet indeholder udgift til Vikarer på kr. Herudover er der afsat kr. på konto for lønpulje. Den samlede personalenormering i 2010 er fastsat til 17,454 stillinger. Øvrige personaleudgifter er i 2010 indregnet med kr. Forbruget til støttepædagogkorpset er registreret med kr. i forhold til korrigeret vedtaget budget på kr. Merforbruget blev således på kr. Der har gennem året været meget pres på korpset og det har sammen med langtidssygdom blandt pædagogerne været årsager til merforbruget.

6 Børnehaver Udgifter Indtægter Netto Børnehave: Antal pladser Astrup Børnehave 39 Børnehaven Bloksbjerg, Hobro 40 Børnehaven Houvej, Hobro 25 Børnehaven Myretuen, Valsgård 86 Børnehaven Regnbuen, Hadsund 31 Børnehaven Spiren, Hadsund 95 Daginstitutionen Rold Skov 120 Børnehaven Vildrosen, Falslev 30 Daginstitutionen Bymarken, Hobro 60 Daginstitutionen Farvervænget, Hobro 60 Daginstitutionen Rosenhaven, Hobro 60 Daginstitutionen Wiegården, Hobro 31 Døstrup Børnehave 35 Onsild Børnehave 62 Oue Naturbørnehus 30 Vinkelvejens Børnehave, Hobro 60 Børnehaven Krible-Bo, Als 60 Børnehaven Krudtuglen, Assens 42 Børnehaven Lærkereden, Hadsund 48 Børnehaven Solstrålen, Hadsund 34 Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup 60 Børnehaven Stjernen, Veddum 46 Børnehuset Jernbanegade, Hobro 45 Red barnets Børnehave, Stoldal, Hobro 80 Røde Kors Børnehaven, Mariager 68 Lærkebo, Mariager 23 Regnbuen, Mariager 44 Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 20 Øvrige LBO og Vuggestuepladser Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom 6 Rostrup LBO (SFO 20 børn) se under SFO 30 Red Barnet Stoldal, se under integrerede institutioner 12 Børnehuset Jernbanegade, se under integrerede institutioner 12 Børnehaven Farvervænget, se under integrerede institutioner 12 Daginstitutionen Rold Skov, se under integreret institutioner 12 Solstrålen, Hadsund, se under integreret institutioner 6 Spiren, Hadsund, se under integreret institutioner 6 Lærkebo, Mariager, se under integreret institutioner 13 Regnbuen, Mariager, se under integrerede institutioner 12 I alt pladser 1.555

7 103 Budgettet er fastlagt ud fra budget Der budgetteres med husleje til følgende institutioner: Vinkelvejens Børnehave Døstrup Børnehave Børnehaven Wiegården Børnehaven Bloksbjerg Børnehaven Skelhuset Lærkereden Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Vildrosen, Falslev kr kr kr kr kr kr kr kr. Specialgruppen ved Oue Naturbørnehus er forøget med 5 pladser således, at der nu rådes over i alt 10 pladser. Naturbørnehaveafdelingen SKELHUSET i Arden indgår i budgettet. Afdelingen er oprettet i tilknytning til børnehaverne i Arden (Troldhøj og Svalereden). Afdelingen administreres under ledelsen i Svalereden. Skovbørnehaven kan rumme op til 30 børn fra den ældste gruppe. Der er indført fælles ledelse af Svalereden, Troldhøj og afdeling Skelhus, under navnet Børnehaven Rold Skov. Normeringen er ændret fra 140 børnehavepladser til 120 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Red Barnet Stoldal er ændret fra 100 børnehavepladser til 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Børnehuset Jernbanegade er ændret fra 45 børnehavepladser og en specialgruppe for småbørn til 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Solstrålen Hadsund er ændret fra 58 børnehavepladser til 46 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Normeringen i Spiren Hadsund er ændret fra 58 børnehavepladser til 58 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Normeringen i Farvervænget Hobro er ændret fra 75 børnehavepladser til 60 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Normeringen i Børnehuset Tusindfryd i Hvilsom er ændret fra 30 børnehavepladser til 20 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres institutionernes lønsum og andre udgifter efter faste takster. Der henvises i øvrigt til aftalerne.

8 104 Børnehaverne er administreret indenfor rammerne af Dialog- og Aftalestyring. Fra 2008 er alle institutioner harmoniseret, dog med en overgangsordning frem til og med Der er ikke harmoniseret på Rengøring samt Grunde og bygninger. Generelt er der udvist tilbageholdenhed indenfor aftaleområdet i Samtlige daginstitutioner har indmeldt forventede overførsler pr. december 2010 med i alt kr. Overførsel i forhold til endeligt regnskab er vedtaget af Byrådet i februar måned Gennemsnitligt har der været indmeldt børn pr. måned (fuldtids) i Heraf er der 89 vuggestuebørn.

9 Integrerede institutioner, fælles udgifter og -indtægter Udgifter Indtægter Netto Kontoen omfatter følgende fællesudgifter og indtægter for integrerede institutioner: Fripladser Forældrebetaling Indtægten udgør forældrebetaling vedrørende 9 integrerede institutioner, der alle tilbyder vuggestue-/børnehavepladser. Forældrebetalingen udgør fra 1. januar % af de budgetterede bruttoudgifter og er i 2010 beregnet til kr. pr. måned for en fuldtidsplads på grundlag af det godkendte budget. Udgifter til fripladser og Indtægter fra forældrebetaling er kommenteret under 5.13 Børnehaver, Fælles udgifter / indtægter.

10 Integrerede institutioner Udgifter Indtægter Netto Børnehaven Lærkebo, Mariager Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Solstrålen, Hadsund Red Barnets Børnehave, Stoldal Red Barnets Børnehave, Jernbanegade Børnehaven Rold Skov, Arden Børnehaven Farvervænget, Hobro Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom Børnehaven Lærkebo. Børnehaven Lærkebo er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0 6 år. Institutionen er normeret til 13 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 23 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven er beliggende Vestergade 19, Mariager. Børnehuset Regnbuen, Mariager. Børnehuset Regnbuen er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er normeret til 12 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 44 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehuset Regnbuen er bygget som en funktionsopdelt institution i Børnehaven er beliggende Gl. Hobrovej 3 A, Mariager. Der er/bliver etableret vuggestuepladser ved følgende institutioner i løbet af 2007, 2008 og 2010: Red Barnets Børnehave, Stoldal. Red Barnets Børnehave Stoldal er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Red Barnet Stoldal er i 2008 ændret fra 100 børnehavepladser til 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Sdr. Alle 7 E, Hobro. Børnehuset Jernbanegade, Hobro. Børnehuset Jernbanegade er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehuset Jernbanegade er i 2007 ændret fra 45 børnehavepladser og Specialgruppe til 45 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Jernbanegade 26, Hobro.

11 107 Børnehaven Rold Skov, Arden. Børnehaven Rold Skov er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Rold Skov er i 2008 ændret fra 140 børnehavepladser til 120 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Rugmarken 2, Hvarrevej 19, Arden. Børnehaven Solstrålen, Hadsund. Solstrålen Hadsund er en selvejende daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Solstrålen er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 48 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Nyvangsvej 8, Hadsund. Børnehaven Spiren, Hadsund. Børnehaven Spiren er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Børnehaven Spiren er i 2008 ændret fra 58 børnehavepladser til 58 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Ringvejen 1, Hadsund. Daginstitutionen Farvervænget, Hobro. Farvervænget er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Farvervænget er i 2010 ændret fra 75 børnehavepladser til 60 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Håndværkerparken 2, Hobro. Børnehuset Tusindfryd, Hvilsom. Tusindfryd er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Normeringen i Tusindfryd er i 2010 ændret fra 30 børnehavepladser til 20 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser. Børnehaven er beliggende Kirkedalsvej 7, Hvilsom. Daginstitutionerne er administreret indenfor rammerne af Dialog- og Aftalestyring. Fra 2008 er alle institutioner harmoniseret, dog med en overgangsordning frem til og med Der er ikke harmoniseret på Rengøring samt Grunde og bygninger. Generelt er der udvist tilbageholdenhed indenfor aftaleområdet i Samtlige daginstitutioner har indmeldt forventede overførsler pr. december 2010 med i alt kr. Overførsel i forhold til endeligt regnskab er vedtaget af Byrådet i februar måned Gennemsnitligt har der været indmeldt børn pr. måned (fuldtids) i Heraf er der 89 vuggestuebørn.

12 Særlige dagtilbud og særlige klubber, fællesudgifter og - indtægter Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Fælles udgifter og indtægter Betaling til andre kommuner Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave, Hobro Specialgruppe ved Rold Skov, Arden I Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehave er normeringen 8 pladser. I Specialgruppen ved Rold Skov Daginstitution er normeringen 4 pladser. I 2009 vil det forventede forbrug til køb af pladser udenfor kommunen være 6-8 pladser. Kontoafsnittet viser mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr. Den væsentligste årsag til mindreudgiften er Betaling til andre kommuner for befordring af børn fra Mariagerfjord kommune på i alt kr. Mindreindtægten skyldes alene Betaling fra andre kommuner. Det drejer sig om en korrektion vedr. tidl. år (regnskabsåret 2009).

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag

Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag Mariagerfjord Kommune gør en forskel for børnene Børnene gør en forskel for os Udvalget for Børn- og Familie 8. maj 2012 Indhold Baggrund for helhedsplan...3 Helhedsplan

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE

BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE Udvalget for Børn og Familie soversigt. BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIE BUDGET 2014 Hele 1.000 kr. BUDGET BEVILLING NOTE DRIFT OG REFUSION UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009 INDLEDNING... 4 Energipolitik... 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIINDSATS 2009... 6 Information... 6 Registrering af energiforbrug... 6 Energimærkning...

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie. Bevillingsoversigt

Udvalget for Børn og Familie. Bevillingsoversigt Udvalget for Børn og Familie soversigt Bemærkninger Note Folkeskolen m.m. Hovedfunktion 03.22 Udgifter 17.329 Indtægter -2.382 Netto 14.947 1. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sproggruppen Mariagerfjord,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur, kompendium

Forslag til ny skolestruktur, kompendium Indstilling fra Udvalget for Børn og Familie, d. 7. marts 2008 Forslag til ny skolestruktur, kompendium Kompendiet indeholder: Side Samlet oversigt 3 Samt detaljerede gennemgange af: Havbakke distriktet

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2008-2010 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIMÆRKNING... 6 Bestemmelser om energimærkning 6 Gennemførelse af mærkningen 6 FINANSIERING OG GENNEMFØRELSE

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Energiindsats i kommunale bygninger

Energiindsats i kommunale bygninger Energiindsats i kommunale bygninger 2008-2012 Indhold Indledning...4 Strategi... 4 Mål... 4 Sammenfatning...5 Energiforbruget falder mere end forventet... 5 Lån sikrer overskud fra første år... 5 Ikke

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag BU1 Reduktion i støttepædagogkorpset med 4 fuldtidsstillinger Børneudvalget Dagtilbudsområdet Funktion: 05.25.10 X Der er i dag reserveret

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE DAGTILBUD OG HANDICAP. 1. Praktikperiode Børn og Unge Pladser. Institutionsnr.: Vinkelvejens Børnehave,

MARIAGERFJORD KOMMUNE DAGTILBUD OG HANDICAP. 1. Praktikperiode Børn og Unge Pladser. Institutionsnr.: Vinkelvejens Børnehave, PRAKTIKOVERSIGT FOR REGION NORDJYLLAND LISTE OVER INSTITUTIONER I DE FORSKELLIGE KOMMUNER DER KAN ANVENDES 1. PRAKTIKPERIODE FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN - PERIODEN AUGUST 2011- MARIAGERFJORD KOMMUNE DAGTILBUD

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Administrativ hovedstruktur

Administrativ hovedstruktur Administrativ hovedstruktur Kommunaldirektør Lars Clement Peter Rasmussen Lokal udvikling Borgerrådgiver Center for Byråd, Personale og Strategi Centerchef: Flemming B. Nielsen Økonomidirektør Kim Jakobsen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere