Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne."

Transkript

1 Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projektmedarbejdere Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne. OK Klubben Kolding Ålegården Kolding Daglig leder Niels Weber Pedersen Projektsekretær Inger Thyrestrup (evt. andre tilknyttes internt senere) Tlf Desuden er der til projektet som ekspert- og organisationskonsulenter knyttet konsulent Elene Fleischer (Fleischer Management, og direktør Gert Jessen (GJ Consult, Fax Hjemmeside Projektets begyndelsesår 2005 Projektets afslutningsår 2008 Projektets formål/hovedproblemstilling Baggrund for projektet Viden om aldersrelaterede udfordringer, f.eks. sorg, depression, selvmordsadfærd med mere samt viden om ressourcesvage ældres behov og aldersrelaterede følgevirkninger Styrkelse af samarbejde med andre frivillige organisationer og foreninger samt styrkelse af samarbejde med offentlige instanser i lokalområderne Motivering af mænd fra OK Klubberne til at indgå i frivilligt socialt og forebyggende arbejde samt motivering af flere mænd til at indgå i de organiserede sammenhænge Øget bevidsthed om egen og andres gode livskvalitet samt hvordan det gode liv i alderdommen, gode livsvaner og gode mestringsevner gives videre Etablering af hjælpe- og støttearbejde i forhold til ressourcesvage ældre - OK Klubben i Kolding, der har stort eget aktivitetshus, påtager sig de langsigtede opgaver i forhold til at fungere som landsdækkende kompetence- og koordineringscenter på området Der er lang tradition i Danmark for samarbejde mellem det offentlige og frivillige organisationer, men på væsentlige punkter har de enkelte frivillige ikke en optimal viden om dels det område, de fungerer på, og dels det offentliges og andre frivillige organisationers kompetencer. Det hæmmer ofte det lokale tværgående samarbejde og oplagte forebyggende initiativer og muligheder bliver ikke udnyttet fuldt ud. Ligeledes savnes tit et struktureret og målorienteret samarbejde på ældreområdet mellem

2 den offentlige sektor (fx hjemmeplejen) og frivillige organisationer i lokalområderne. Det kan OK Klubberne i Danmark nikke genkendende til. De frivilliges sociale og forebyggende arbejde i en lokal OK Klub (f.eks. OK Klubben i Kolding, der har ældre medlemmer og 90 frivillige) er traditionelt præget af mellemmenneskelige aktiviteter, der på en betydningsfuld måde opfylder vigtige sociale behov, men som relativt sjældent er funderet i en målrettet opmærksomhed på den ressourcesvage del af de ældre, herunder specielt mænd. Det frivillige sociale arbejde i OK Klubberne (OK = Omsorg og Kultur) varetages oftest af kvinder, hvilket også i et vist omfang præger de løbende aktiviteter og indsats. Det er OK Klubbernes mål at motivere et stigende antal mænd til at indgå i det frivillige sociale arbejde - dels i forhold til det almene og dels især i forhold til en bedre social og selvmordsforebyggende indsats over for mænd i lokalområdet, medlemmer såvel som ikke-medlemmer. OK Klubberne i Danmark ønsker på den baggrund at iværksætte en langsigtet og målrettet opkvalificering af foreningens omkring 500 frivillige samt foreningens ansatte over de kommende år. Det er vigtigt for OK Klubberne, at indsatserne bliver lokalt forankrede og koordineres med de lokale offentlige interessenter, f.eks. ældrepleje, sygehusvæsen ol., og andre frivillige i lokalområderne. Vitalt for dette arbejde er en klar styrkelse af samarbejde mellem den offentlige og frivillige sektor. Det forudsætter et stærkt lokalt netværk mellem offentlige og professionelt agerende frivillige organisationer. Det er nødvendigt at de frivillige bliver klædt på til at løfte livstræthedsproblemer, herunder selvmordsovervejelser ved f.eks. kriser og depressioner. Metode og indhold Projektet når frem via tre enkle step: A) Opkvalificering / motivering via temadage (workshops) og lokal opbakning - annonceres min. ½ år før de afholdes; mål og forventninger afklares i god tid inden. Der påtænkes 5 ens strukturerede dage afholdt med én i hver af de nye regioner jf. strukturreformen. B) Implementering lokalt (eks. i Kolding i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Kolding Selvhjælp, det lokale ældreråd, de lokale fagforbund osv.) C) De ældre ressourcestærke frivillige ( løjtnanterne ) og OK Klubberne bærer udviklingen videre og fastholder udviklingen. Den løbende opkvalificering og vidensmæssige vedligeholdelse gennemføres i samarbejde med lokale kræfter (f.eks. Kolding Selvhjælp) og organisationer på landsplan (f.eks. Livslinien el. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som kunne stå for konkrete tiltag i forhold til opkvalificering og landsdækkende formidling af redskaber, best practice osv.). Med projektet opnås: 1) klart fokus på forebyggelse af aldersrelateret mistrivsel og selvmordsadfærd blandt ældre med specielt hensyn til forebyggelse af selvmord blandt ældre mænd

3 2) at de frivillige i de kommende storregioner har en teoretiske platform i form af fælles basal viden om de problemer, der følger med at blive ældre i Danmark 3) en styrkelse af lokalt samarbejde mellem OK Klubbernes frivillige, ansatte og lokale professionelle (Socialforvaltninger, sygdomsforeninger, sygehusvæsen, institutioner oma.) 4) en sikring af, at OK Klubbens landsdækkende koordinering indoptager området som fokuspunkt og kan varetage vedligeholdelse og udvikling af viden på området 5) en sikring af, at OK Klubberne kan fastholde opfølgning og vedligeholdelse af den forebyggende og livsmodsstyrkende indsats fremover Fem temadage for frivillige i OK Klubberne: der inviteres frivillige fra OK Klubberne i hele landet. For at imødekomme strukturreformen og netværksdannelsen i de nye regioner, afholdes der én temadag i hver af de nye regioner. Deltagere: ca. 5 X frivillige plus et par ansatte fra OK Klubberne og enkelte repræsentanter for offentlige institutioner, andre ældreorganisationer mfl.. De lokale ældreråd involveres i de respektive områder for at sikre forankring af den nye netværksdannelse. Temadagene har til formål at indlede professionaliseringen af det frivillige sociale arbejde med ressourcesvage ældre og dermed betydeligt styrke rådgivningen af ældre og deres pårørende. Desuden styrkes samarbejdet og netværk med det offentlige system, herunder f.eks. hjemmeplejelederne i de respektive lokalområder. Der inddrages erfaringer og støtte fra de lokale fagforbund, f.eks. SID og Metal samt andre fagforbund, der organiserer mange mænd samt erfaringer fra relevante modelprojekter mm.. Etablering af netværk har primært til formål at sikre faste rammer for den videre erfaringsudveksling. Gennem viden om hinanden lokalt er det muligt at etablere grundlag for netværk, ERFA-grupper og partnerskab. Denne del organiseres, formaliseres og forankres med udgangspunkt i kommunernes Socialforvaltning (indledningsvist i Kolding). Udkast til bærende programelementer (temadage og efterfølgende), rangordnet efter vigtighed i forhold til projektet: 1) Hvordan kan jeg tale om det svære? Hvad kan jeg som frivillige gøre og hvad bør jeg ikke gøre? Hvordan spørger jeg til f.eks. en deprimeret, sorgramt eller selvmordstruende? Hvordan får jeg sat ord på alt det, som vi normalt helst ikke vil tale om? Desuden lidt om hvilke støtte- og hjælpefunktioner, der kan anvendes i forhold til det at håndtere mistrivsel og selvmordsadfærd blandt ældre medborgere. 2) Den lokale og organisatoriske forankring fremover samt landsdækkende koordinering. 3) Livskvalitet og om det at have mening med livet. Beskyttende faktorer og hvordan overfører man psykisk god livsførelse? 4) Sammenhæng mellem sorg- og krisereaktioner og udvikling af depression hos ældre, specielt mænd, herunder om det at være gammel i Danmark i det 21.århundrede og om forholdet mellem omsorg og overgreb. Det påtænktes at afholde temadagene enten egne lokaler eller i andre tilsvarende økonomisk attraktive lokaler. Der afvikles temadage med ca. 2 måneders mellemrum. Temadagene udbydes tværgående og landsdækkende, så deltagerne fra de enkelte OK Klubber blandes og kan etablere erfaringsudveksling og netværksdannelse. Det er ønskeligt at

4 trække på eksterne undervisere og tovholdere samt på enkelte fra de interne eller lokale netværk, herunder kommunale, af hensyn til at gøre brug af den professionalisme, der findes i de forskellige grupper. Kriterierne for alle undervisere vil være, at de har teoretisk viden og praktisk erfaring på højt niveau. De fokusområder, der skal fastholdes og forankres i OK Klubberne, afspejler de behov og udfordringer, som ældreorganisationerne ser nu og i de kommende år. Følgende punkter indgår: Bredere generel viden om aldringsprocessens og begrænsningerne i hverdagen. Hvem er de nye ældre i dag, hvilke krav stiller de og hvilke behov har de i forhold til de frivillige sociale hjælpere? Mere specifik viden om de problemstillinger, der kan opstå blandt ældre og gamle som konsekvens af vilkårene i et komplekst samfund. Sorg- og krisehåndtering, herunder at mestre usikkerhed og utilstrækkelighed, og viden om mestringsstrategiernes betydning. Depression, livstræthed og øget risiko for selvdestruktive handlinger og selvmordsadfærd. Kommunikation, herunder samtale kontra tavshed, aktiv lytning, den vanskelige samtale, og det at kunne håndtere skismaet mellem at være privat og personlig som frivillig for den ældre. Netværkskompetencer: Hvordan opretter og vedligeholder man et netværk? Hvordan opbygger man lokale netværk med tværsektoriel forebyggelse som centrum? Målgruppe Primær målgruppe er: Frivillige i OK Klubberne på landsplan, i øjeblikket ca. 500 frivillige, som kan arbejde som frivillige i forhold til svagelige ældre, her specifikt ældre mænd. Som speciel målgruppe ses de ca. 90 frivillige i OK Klubben Kolding, der er projektets omdrejnings- og forankringspunkt. Sekundær målgruppe er: Ansatte, der har en ledelses- eller servicefunktion i organisationen. Enkelte repræsentanter for relevante offentlige institutioner, f.eks. hjemmeplejen, plejehjem mfl. og for andre frivillige, som arbejder i forhold til ressourcesvage ældre mænd, f.eks. fra ældreorganisationer, fagforbund, Foreningen for efterladte efter selvmord mfl. Evaluerings- og formidlingsovervejelser Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i direkte forlængelse af temadagene. Der gennemføres fokusgruppeinterview f.eks. 6 måneder efter temadagene. Interview vil foregå i Kolding med deltagelse af 6-8 af de mest centrale deltagere. Der tilknyttes endvidere ekstern evaluator til projektet. Projektet er tilknyttet Forskergruppen Ældre og Selvmord. En kompetent følgegruppe vil kontinuerligt sparre med projektet. Følgegruppen er under etablering og forventes at mødes første gang medio januar Evalueringsresultater vil indgå i afrapportering og i almen formidling. Model, erfaringer og resultater formidles direkte til andre frivillige organisationer, der også inviteres til samarbejde både lokalt, regional og landsdækkende samt at medvirke i

5 videreudvikling af koncept i fremtiden. OK Klubben i Kolding påtager sig rollen som koordinerende kompetencecenter på området fremover. OK Klubben i Kolding beskriver hele processen løbende i nyhedsbreve (ca. 6 pr. år), der vil blive distribueret i papirform til OK Klubberne i Danmark og andre interessenter samt blive placeret på OK Klubbens hjemmeside. Der oprettes links fra relevante hjemmesider. OK Klubben har endvidere et glimrende samarbejde med pressen, herunder TV Syd, ugeaviser og dagblade. Projektets idé, resultater og redskaber vil i videst mulige omfang også formidles af disse kanaler. Der vil blive udarbejdet en samlende og rekommanderende slutrapport (2007-8) samt løbende statusnotater og nyhedsbreve, der alle gøres tilgængelige online. Desuden stiller OK Klubben Kolding sig til rådighed for andre frivillige organisationer i forhold til formidling og erfaringsudveksling samt deltagelse i konferencer ol. Det påtænkes at præsentere projektets idé og resultater ved nationale og internationale konferencer og i nationale og internationale tidsskrifter, under forudsætning af tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer. Publiceret arbejde Projektet er i opstartsfasen. Første publicering bliver 1. Nyhedsbrev ultimo november 2005.

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere