Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013"

Transkript

1 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv. HK s vision og mission er formuleret i Strategiprojektet og skal også gælde de næste fire år. HK er et af Danmarks største og vigtigste fællesskaber og tager sit udgangspunkt i det enkelte medlem. HK s kurs skal altid afspejle medlemmernes krav og forventninger. Sammen og hver for sig skal vi skabe muligheder og deltage aktivt i udviklingen af vores arbejdspladser. Stolthed i faget Den faglige identitet er vigtig for HK s medlemmer. HK vil derfor sætte fokus på og understøtte udviklingen af fag og branchefællesskab, således at medlemmernes faglige stolthed vokser. Medlemmerne skal opleve, at HK styrker deres faglige identitet og udvikling. HK støtter dannelsen af netværk ud fra enkelte medlemmers fag, funktion og kompetencer. Overenskomster Organisering, overenskomster og faglig servicering er kernen i HK s arbejde. Det er HK s mål at stå endnu stærkere både på arbejdspladserne og centralt som forhandlere og samarbejdspartnere. Alle vores medlemmer skal kende de rettigheder og muligheder, overenskomsterne giver. I de næste fire år skal medlemmernes kendskab til brug af og indflydelse på overenskomsterne øges. Medlemmernes viden om overenskomster skal øges, og medlemmernes brug af og indflydelse på overenskomsterne skal styrkes. Bedre kvalitet i ydelserne Det er vigtigt, at HK s medlemmer oplever en sammenhæng mellem kontingentet og kvaliteten af den faglige servicering. Vi skal derfor satse endnu mere på kvaliteten. Vi skal desuden opprioritere og nytænke kommunikationen med medlemmerne, således at ingen stiller spørgsmålstegn ved, hvad man får for sit kontingent. Det er ligeledes et Målprogram

2 mål, at kontakten til det enkelte medlem opprioriteres. HK skal udvikle egentlige medlemsrettigheder, der definerer, hvad et medlem kan forvente af HK. Målet er, at HK bliver Danmarks bedste fagforbund til at levere service til medlemmerne. Medlemmerne skal i højere grad opleve, at de får kvalitet for pengene. Medlemmernes viden om, hvad de kan bruge HK til, skal øges markant. Medlemmernes rettigheder i forhold til HK s service skal udvikles og gøres mere synlige. Flere medlemmer i HK I de senere år har der været flere udmeldelser end indmeldelser. Særligt har dette været en udfordring for det private område. HK vil styrke indsatsen for at kunne tiltrække nye medlemmer, men der skal også et øget fokus på at fastholde de eksisterende medlemmer. Mange medlemmer uddanner sig ud af HK, og her skal vi blive bedre til at følge med, så vi stadig er det naturlige faglige fællesskab. HK skal blive bedre til at tiltrække og fastholde medlemmer ved overgangen fra uddannelse til job. HK skal også styrke indsatsen over for de uddannelsesgrupper, vi allerede har i fokus; erhvervsuddannelser og de korte videregående uddannelser. I de næste fire år skal HK systematisere arbejdet med at hverve, fastholde og organisere medlemmer. Et helt særligt fokus skal være på de mange unge medlemmer, som skal infor- meres i vigtigheden af deres medlemskab. HK vil gøre det mere attraktivt for medlemmerne at forblive i HK. Målet er at nedbringe antallet af medlemmer, der forlader HK, med 25 procent årligt. HK vil gøre det mere attraktivt at melde sig ind i HK. Målet er en årlig vækst på 10 procent i antallet af medlemmer, vi kan byde velkommen. Vækstpotentialer Samfundsudviklingen, nye uddannelses- og jobmønstre samt demografi er en stor udfordring for HK. Derfor er det afgørende, at HK kigger sig om efter nye græsgange med medlems-potentiale. Det er således målsætningen, at HK i den kommende periode lægger en klar strategi for, hvilke nye medlemsgrupper der skal satses på. HK skal opdyrke nye medlemsområder og lægge en strategi for arbejdet. Professionelle tillidsvalgte i HK HK skal være en betydelig politisk aktør, og medlemmerne skal gennem HK have indflydelse på vigtige områder i deres hverdag. Dette gælder globalt, nationalt, regionalt og lokalt. Disse udfordringer tager til i omfang og dybde, og derfor kræver det til stadighed dygtige tillidsvalgte. HK skal i den kommende periode sikre, at alle Målprogram

3 tillidsvalgte i HK bliver kompetence-udviklet, så de kan matche de mål og opgaver, som de har. Det handler om politikformulering, økonomisk indsigt, kommunikation, strategisk planlægning, personligt lederskab og politisk ledelse. HK skal samtidig opprioritere rekrutteringen af nye tillidsvalgte. Medlemmerne skal opleve, at HK har de dygtigste tillidsvalgte, og derfor skal den personlige og faglige uddannelse af tillidsvalgte opprioriteres. HK skal synliggøre de tillidsvalgtes kompetencer og uddannelser både i og ved siden af tillidshvervet. HK vil målrettet inddrage de tillidsvalgte i udviklingen af organisationen. HK Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund Medlemmerne ønsker et HK, der sætter dagsordenen i sager, der er vigtige for deres arbejds- og familieliv. De vil gerne have et HK, der er synligt i den offentlige debat og har indflydelse. HK skal være bedre til at omsætte arbejdet på de indre linjer i råd, nævn og udvalg til politisk handling, som skaber resultater og giver større synlighed. Alle led i HK har et ansvar for at samle kræfterne. Det skal være målsætningen, at HK i den kommende periode bliver bedre til at handle koordineret. Det er en styrke, at HK s medlemsskare repræsenterer et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. HK skal blive bedre til at benytte det politiske brændstof, der ligger i at have jævnlig kontakt med mange tusinde medlemmer og kende deres problemer. I den forgangne periode har HK ført kampagne under mottoet vi er alle en del af løsningen og har markedsført HK som et moderne fagforbund, der kan samarbejde bredt med alle grupper i Danmark. Kampagnen har også tegnet et HK, der finder løsninger til vores medlemmer og resten af befolkningen. HK skal fortsætte og gerne udbygge samarbejdet og indflydelsen i LO-sektionerne over hele landet. HK s medlemmer skal fortsat udpeges til LO-sektionsbestyrelser, LOrepræsentation i andre råd, nævn og bestyrelser. HK skal fortsætte arbejdet med at være bredt samarbejdende og løsningsorienteret. HK vil samarbejde med alle partier, der vil gøre noget for medlemmerne. HK vil opbygge et tæt samarbejde med så mange partier i Folketinget som muligt. Samtidig skal HK være dygtigere til at fokusere på konkrete mærkesager og blive kendt på disse sager i medlemmernes og offentlighedens øjne. Medlemmerne skal opleve et selvsikkert og modigt HK, der er synligt i den offentlige debat, har en styrket fælles profil og sætter dagsordenen med mærkesager med udgangspunkt i deres arbejds- og familieliv. Medlemmerne skal opleve et HK, der udgør en drivkraft i fagbevægelsen for et mere retfærdigt velfærdssamfund Målprogram

4 Det vil HK arbejde for I den kommende periode skal HK sætte dagsordenen og have politisk indflydelse på: Velfærd for medlemmerne. Et godt arbejdsliv. Bedre uddannelse til alle. Ligeløn og ligebehandling. Velfærd for medlemmerne HK har altid bakket op om et stærkt velfærdssamfund. Det skyldes, at medlemmernes daglige trivsel er helt afgørende for HK. Mange kampe er vundet, men det er målsætningen, at HK i den kommende periode skal arbejde for mere og bedre velfærd, der hvor det er relevant for HK s medlemmer. Det er helt afgørende for HK, at medlemmernes arbejds- og familieliv hænger sammen. Derfor er særligt fleksible åbningstider og pasningsmuligheder afgørende, ligesom medlemmer med børn skal sikres bedre muligheder for frihed til at passe syge børn. HK vil også arbejde for en begrænsning af arbejde på ubekvemme tidspunkter. HK vil i den kommende kongresperiode særligt arbejde for, at sundhedssektoren styrkes. Det er et selvstændigt mål for HK, at alle sikres gode og lige behandlingsmuligheder i den danske sundhedssektor. Fair konkurrence er et afgørende parameter, og derfor vil HK arbejde for, at fradraget for sundhedsforsikringer afskaffes, ligesom taksterne for behandling uden for det offentlige system skal være retfærdige. HK skal arbejde for bedre velfærd, når det vedrører medlemmerne. Særligt medlemmernes mulighed for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen skal forbedres. Hvis HK s medlemmer oplever sygdom, har de krav på gode og lige behandlingsmuligheder i sundhedssektoren, derfor vil HK arbejde hårdt for en 1. klasses offentlig sundhedssektor for alle. Et godt arbejdsliv Efter flere år med næsten fuld beskæftigelse har situationen ændret sig, så den kommende periode bliver præget af ledighed og usikkerhed på arbejdsmarkedet. Her er det helt afgørende, at HK er aktiv og bidrager med initiativer, der kan skabe job til medlemmerne. Særligt unge kommer i klemme i en krise, og derfor skal HK arbejde for at nedbringe antallet af unge ledige. En lavkonjunktur rammer også folk med ingen eller kort uddannelse eller nedsat arbejdsevne. HK vil arbejde for, at de ledige skal have en højere dagpengesats, og at regeltyranniet begrænses. HK skal være garant for, at medlemmer med nedsat arbejdsevne kan fastholde deres job, og HK skal samtidig arbejde for opkvalificering af ledige HK ere. Det er samtidig vigtigt, at HK er det fagforbund, der tydeligst sætter fokus på de medlemmer, der er sygemeldt eller i fleksjob Målprogram

5 Globaliseringen spiller i stadig stigende omfang ind på vores dagligdag også på arbejdspladsen. Mange HK'ere er ansat i virksomheder, der er udenlandsk ejede, eller er danske virksomheder med udenlandske aktiviteter. Job også inden for HK-området udflages, ligesom opgaver i både private og offentlige virksomheder udliciteres og flyttes til udlandet. Samtidig kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark og udnyttes ofte af arbejdsgivere, der omgår danske overenskomster og regler. Sammen med resten af den danske fagbevægelse og gennem samarbejde med fagbevægelsen i andre lande må HK tage den globale udfordring op og sikre, at udenlandsk arbejdskraft følger de gældende overenskomster og i øvrigt har ordentlige arbejdsforhold. Det må ske ved at opsøge og organisere udenlandske lønmodtagere, oprette overenskomster og føre faglige sager, hvor det er nødvendigt. Sammen med den øvrige fagbevægelse må HK også sikre, at den danske indretning af arbejdsmarkedet baseret på fri forhandlings- og aftaleret bevares. Arbejdskraftens ret til fri bevægelighed må ikke føre til en underminering af den danske aftalemodel eller vores velfærdssystem. For at ruste HK's medlemmer bedst muligt til den globale udfordring skal HK arbejde på at udvikle og forbedre medlemmernes kompetencer inden for sprog, kulturforståelse og internationale forhold. Det kan ske gennem både uddannelse, udvekslingsprojekter og samarbejde med virksomheder, institutioner og faglige organisationer i andre lande. Ligeledes skal udenlandske kolleger bydes velkommen på arbejdspladserne og være en del af fællesskabet til gavn og berigelse for alle. Det enkelte medlems arbejdsmiljø er helt afgørende for HK i særlig grad det psykiske. Derfor skal HK i endnu højere grad sætte kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø i centrum og følge op med en handlingsplan. Det er i den forbindelse vigtigt, at antallet af virksomheder med en sikkerhedsrepræsentant bliver øget ligesom deres vilkår skal forbedres. Det er målet, at HK gennem sikkerhedsrepræsentanterne skal sætte øget fokus på arbejdet med APV og betydningen af dette. HK ønsker bedre vilkår for de ledige herunder højere dagpenge og mindre regeltyranni. HK vil fremsætte og støtte forslag, der skaber job til HK s medlemmer samt sørge for bedre og tidligere tilbud om kompetenceudvikling og uddannelse. HK skal kæmpe for, at medlemmer med nedsat arbejdsevne skal have mulighed for at bevare et arbejdsliv på trods af stigende ledighed. HK skal organisere den udenlandske arbejdskraft og sikre dem overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold. Medlemmerne skal mærke, at HK kæmper for deres arbejdsmiljø. HK skal være med til at sætte fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af den stigende udlicitering, privatisering, kontrol, dokumentation og markedstænkning. Der skal sættes øget fokus på den sociale kapital. Tillid, respekt og samarbejde er nøgleord i arbejdspladsernes sociale kapital, og i dette arbejde er det derfor vigtigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Målprogram

6 Bedre uddannelse til alle HK skal have førertrøjen på, når det handler om at sikre bedre uddannelsesmuligheder. Flere skal have en kompetencegivende uddannelse, og alle borgere skal have ret til at gennemføre en hel uddannelse i modsætning til i dag, hvor mange ufrivilligt må stoppe midt i et uddannelsesforløb. Samtidig skal det være slut med den stigende brugerbetaling, der fratager mange muligheden for at uddanne sig. HK skal fortsat være en central aktør, når det handler om at være til stede og organisere på uddannelsesstederne. Indsatsen på erhvervsskolerne skal styrkes både politisk og medlemsmæssigt. Samtidig skal der udformes en klar strategi i forhold til de andre uddannelser, herunder de korte videregående uddannelser. HK vil arbejde for, at flere medlemmer får en kompetencegivende uddannelse, hvilket i særlig grad kræver bedre erhvervsuddannelser og praktikplads til alle. Alle HK s medlemmer skal have ret til og mulighed for at gennemføre en uddannelse. Derfor er det HK s målsætning, at al brugerbetaling på uddannelser afskaffes. HK vil styrke det politiske og medlemsmæssige fokus på erhvervsskolerne, men samtidig lægge en klar strategi for, hvor ressourcerne ellers skal bruges. Ligeløn og ligebehandling Der mangler reel ligestilling i Danmark. Det mærker mange kvinder, der er organiseret i HK. Løngabet mellem kvinder og mænd vokser, både i den disponible indkomst, opsparing af pension og frynsegoder. HK organiserer et flertal af kvinder, og det er helt afgørende, at HK er deres talerør, når det handler om deres lønforhold. HK skal særligt arbejde for at forbedre lovgivningen og aftaler om løngennemsigtighed. 50 %-reglen i HK s private overenskomster udgør i den forbindelse et ligelønsproblem, idet den manglende overenskomstdækning hindrer særligt kvindelige medlemmer i at få rettigheder og goder som fx løn under barsel, pension og børns sygedage m.v. Men også andre forhold gør arbejdsmarkedet skævt for kvinder og mænd, og derfor skal HK fortsat arbejde for at øremærke mere barselsorlov til mænd i lovgivning og overenskomster. For at få hverdagen til at hænge sammen er det endvidere vigtigt, at daginstitutionerne ikke indskrænker åbningstiderne. De senere års indførelse af lukkedage er derfor et problem for børnefamilier på arbejdsmarkedet. HK vil arbejde for at få afskaffet daginstitutionernes lukkedage. På trods af mange års snak er kvindeandelen af ledere og bestyrelsesmedlemmer ikke ændret tilstrækkeligt. For at fremme en bedre balance må kvindeandelen af ledere og bestyrelsesmedlemmer fremmes via kvoter. Rekrutteringen foregår stadig alt for ofte gennem lukkede netværk og ved processer, der favoriserer mænd. Der er også store udfordringer, når det handler om indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil HK også fortsætte arbejdet for ligestilling særligt på HKområdet. Det er ligeledes vigtigt, at indvandrere og efterkommere bliver inkluderet i det Målprogram

7 faglige arbejde i HK. HK vil styrke organiseringen af indvandrere og efterkommere og øge deres engagement som aktive medlemmer, valgte tillidsfolk og ansatte i HK. HK skal i endnu højere grad identificere direkte og indirekte forskelsbehandling af HK s medlemmer og styrke håndhævelsen af medlemmernes rettigheder. Dette kan HK ikke gøre alene, og derfor vil HK styrke samarbejdet med interessenter i samfundet om at forebygge direkte og indirekte forskelsbehandling. Mange af HK s kvindelige medlemmer skal have en højere løn. HK skal derfor i den kommende periode sætte dagsordenen, når det handler om at kræve ligeløn uanset køn. Mange HK-medlemmer har en anden etnisk baggrund. HK vil arbejde for, at ledigheden blandt disse kommer ned på samme niveau som øvrige medlemmer. HK vil arbejde for, at mangfoldighed i samfund og virksomheder ses som en styrke Målprogram

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere