Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S under iagttagelse af regionernes høringssvar, at fusionen får regnskabsmæssig og selskabsretlig virkning fra 1. januar 2015, at fusionen gennemføres som en uegentlig fusion med Lokalbanen A/S som fortsættende selskab, at selskabets navn bliver Lokaltog A/S med hjemsted nær Østbanen, hvor selskabets administration samles, og Movias administrerende direktør bemyndiges til at udøve stemmeret på Movias aktier i nuværende og kommende selskabers generalforsamlinger i forbindelse med fusionen i overensstemmelse med nærværende indstilling. Beslutning: Administrationen oplyste, at fusionen ikke vil kunne nå at blive klar til behandling på selskabernes ordinære generalforsamlinger, hvorfor fusionen vil blive behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger i juni Tiltrådt med administrationens bemærkning, samt en bemærkning om, at selskabet skal analysere mulige alternativer til fysisk placering i region Sjælland, og forelægge dem for Movias bestyrelse og dermed til beslutning på et ejermøde (generalforsamling). Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/5

2 Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet 26. februar 2015 vedtog bestyrelsen at iværksætte en fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S med virkning fra 1. januar 2015 efter høring af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Region Hovedstaden og Region Sjælland har ved høringssvar af 20. april 2015 tilsluttet sig fusionen af selskaberne. Samlet lægger regionerne vægt på, at det angivne rationaliseringspotentiale realiseres, at der opnås egen politisk repræsentation i det fusionerede selskab, og at der er gennemsigtighed og transparens i det fusionerede selskabs økonomi herunder i forhold til tidligere investeringer og betalinger. Baneselskabernes direktører, bestyrelser, ledelser, medarbejdere og de berørte fagforbund er orienteret om fusionsovervejelserne i forlængelse af bestyrelsesmødet i februar. Tilsvarende er Movias repræsentantskab. Videre proces For at gennemføre en fusion skal de ordinære generalforsamlinger i de respektive baneselskaber beslutte at arbejde for en fusion, hvorefter fusionen kan besluttes formelt fire uger senere på ekstraordinære generalforsamlinger. Da fusionen ønskes gennemført med virkning fra 1. januar 2015, skal fusionen godkendes formelt inden 1. juli Der afholdes ordinære generalforsamlinger i maj i både Lokalbanen og Regionstog. Ekstraordinære generalforsamlinger forventes afholdt 24. juni 2015 i Regionstog A/S og 26. juni 2015 i Lokalbanen A/S. Administrationens anbefaling Ikrafttrædelse Med bistand fra revisionsvirksomheden EY og advokatvirksomheden Kromann Reumert er det administrationens anbefaling, at fusionen af de to baneselskaber foretages med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 som det, der teknisk kaldes en uegentlig fusion. Ved uegentlig fusion forstås, at det ene baneselskab lægges ind i det andet under dettes CVR-nummer og samtidig ophører med at eksistere. Konsekvensen heraf er, at det fortsættende selskab reelt blot udvides, hvorfor ledelse, sikkerhedsledelse, godkendelser, kontrakter etc. opretholdes uændret, om end med udvidet dæknings-/ansvarsområde. Det fortsættende selskab foreslås at være Lokalbanen A/S, idet dette vurderes at være mest fordelagtigt i relation til sikkerhedsgodkendelser etc. 2/5

3 Ledelse Da der er tale om en uegentlig fusion fortsætter Lokalbanens administrerende direktør, Rösli Gisselman, som administrerende direktør for det fusionerede selskab. Navn og hjemsted Det fusionerede selskab hedder Lokaltog A/S og får hjemsted nær Østbanen, hvor administrationen samles. Sikkerhedscertificering Dækningsområdet for det fusionerede selskabs licens/tilladelse til at drive jernbanevirksomhed og infrastrukturforvaltning udvides i forbindelse med fusionen til også at omfatte det ophørende selskabs (Regionstog A/S) område. Dette er afstemt med Trafikstyrelsen på møde 24. marts 2015 og anses for den simpleste måde at sikre en smidig håndtering af sikkerhedsgodkendelserne til det fusionerede baneselskab på. Vederlag og bytteforhold Arbejdet med at fastlægge vederlag og bytteforhold, udarbejde fusionsplan og fusionsredegørelse pågår. I fastsættelsen af vederlag og bytteforhold tages der højde for hidtil opsparede værdier i de respektive baneselskaber med tilhørende datterselskaber. Bestyrelsen orienteres skriftligt om det endelige vederlag og bytteforhold, når dette foreligger medio maj Økonomisk gennemsigtighed og transparens Åbenhed om det fusionerede selskabs økonomi vurderes at være centralt. Fra og med 2016 indføres derfor kvartalsrapportering med henblik på at sikre gennemsigtighed og transparens i selskabets økonomiske forhold. Bestyrelsessammensætning generalforsamlingsvalgte medlemmer Bestyrelsen for det fusionerede selskab sammensættes af tre-fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer heraf to efter indstilling fra henholdsvis Region S og Region H. Formandsposten besættes af Movias til enhver tid værende administrerende direktør. Ved den formelle vedtagelse af fusionen på de ekstraordinære generalforsamlinger i juni 3/5

4 2015 foreslås bestyrelsen sammensat af Susan Münster (nuværende generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Regionstog A/S), Helle Okholm (nuværende generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i Lokalbanen A/S), Movias administrerende direktør (nuværende bestyrelsesformand i begge selskaber), og hertil yderligere to medlemmer efter indstilling til Movia fra henholdsvis Region S og Region H. Bestyrelsessammensætning - medarbejderrepræsentation Selskabets medarbejdere har ret til valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens regler herom, dvs. et antal medlemmer svarende til halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer. For så vidt angår medarbejderrepræsentation i bestyrelsen bemærkes særligt, at de to medarbejdervalgte repræsentanter fra Lokalbanen A/S har ret til at fortsætte deres valgperiode ud i den nye bestyrelse, fordi Lokalbanen A/S er det fortsættende selskab. De tre nuværende medarbejderrepræsentanter fra Regionstog A/S har ikke formelt ret til repræsentation i det nye selskabs bestyrelse, før der måtte være afholdt nyvalg blandt alle medarbejdere i det fusionerede selskab, fordi Regionstog A/S ophører med at eksistere som selskab. For at sikre fusion mellem ligeværdige parter og for at sikre et godt samarbejde med alle medarbejdere i det fusionerede selskab, gives to medarbejderrepræsentanter fra Regionstog A/S derfor observatørstatus i det fusionerede selskabs bestyrelse konkret de to medarbejderrepræsentanter, som opnåede flest stemmer ved seneste valg, der blev gennemført for et år siden. Retten til observatørstatus indføjes i vedtægten og ophører første gang der efter 1. juli 2015 gennemføres nyvalg til medarbejderrepræsentation til bestyrelsen efter selskabslovens regler. De to observatører er underlagt samme regler om tavshedspligt og tilbydes samme honorarvilkår, som de øvrige bestyrelsesrepræsentanter. Bestyrelseshonorar Bestyrelseshonoraret i det fortsættende selskab er i dag kr. pr. år pr. medlem. Bestyrelsesformandens honorar på kr. tilfalder Movias kasse. Der indstilles ikke ændringer i vederlagets størrelse i forbindelse med fusionen. Bestyrelsens kompetencer Der indstilles ikke ændringer i bestyrelsens kompetencer i forbindelse med fusionen, hvorfor bestyrelsen fortsat vil håndtere selskabets overordnede økonomiske forhold samt agere som rådgiver for selskabets direktion og ledelse i spørgsmål om selskabets strategiske virke. Den konkrete banedrift, som baneselskabet udbyder, vil således fortsat være et resultat af den 4/5

5 aktuelle trafikbestilling fra Regionerne. Ligeledes vil nye investeringer, der kan føre til forbedringer af banedriften, skulle besluttes politisk i Regionerne. Lokal forankring Administrationen finder det væsentligt at sikre baneselskabets lokale forankring. Regionerne støtter dette synspunkt. Dialog med betjeningskommunerne på de respektive banestrækninger foreslås opretholdt gennem mindst ét årligt møde, hvor forhold af interesse drøftes, f.eks. vedligeholdelse af banearealer, ulovlig gang på og langs banestrækningerne, banesikkerhed ved kritiske strækninger, herunder skoler, miljøforhold og lignende. Økonomiske konsekvenser: Forslaget har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 5/5

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere