Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet"

Transkript

1 Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte arbejdsprøvningen og sendte borgeren tilbage til kommunen med den begrundelse at han ikke medvirkede aktivt. Blandt andet mente firmaet at han forstyrrede andre ansatte og var meget umotiveret. Borgeren var meget uenig i beskrivelsen af hændelsesforløbet. 20. februar Forvaltningsret: I et svar på en klage fra borgeren skrev borgmesteren at kommunen fortsat skulle samarbejde med det private firma. Derfor kunne kommunen ikke stille sig tvivlende over for det private firmas troværdighed. Imidlertid tvivlede kommunen heller ikke på borgerens opfattelse af forløbet. Derfor var den bedste løsning efter borgmesterens opfattelse at overlade bedømmelsen til det sociale nævn, som afgørelsen om ophør af sygedagpenge var påklaget til. Ombudsmanden mente at det var i strid med undersøgelsesprincippet at kommunen ikke tog stilling til bevisspørgsmålet i sagen, samtidig med at kommunen opretholdt afgørelsen om bortfald af sygedagpenge. Desuden kritiserede ombudsmanden at hensynet til samarbejdet med det private firma blev inddraget ved kommunens vurdering af sagen. (J.nr ) Sagen er opstået i forlængelse af en konkret sag om en borger i Hillerød Kommune, A. A modtog sygedagpenge, og i den forbindelse kom han i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning. A blev afvist fra arbejdsprøvningen, og en konsulent som Hillerød Kommune havde entreret med om sagen, B, skrev en tilbagevisite-

2 ring til kommunen. Af tilbagevisiteringen fremgik at virksomheden ikke ønskede at fortsætte arbejdsprøvningen på grund af A s forhold. På baggrund af disse oplysninger traf Hillerød Kommune den 6. juli 2006 uden at foretage partshøring afgørelse om at A s ret til sygedagpenge bortfaldt. Af begrundelsen for kommunens afgørelse fremgår følgende: Hillerød Kommune har den 5. juli 2006 modtaget skrivelse fra (B) med oplysninger om, at du er blevet tilbagevist fra virksomhedspraktik (arbejdsprøvning) på grund af, at du ikke har medvirket aktivt i praktikken. Det oplyses blandt andet, at du forstyrrede andre ansatte og at du var meget umotiveret. Hillerød Kommune har i brev af 25. april 2006 orienteret dig om, at retten til dagpenge bortfalder i henhold til dagpengelovens 8 stk 1, nr. 3, hvis du uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning. Du har til (B) oplyst, at du havde ondt i maven og nakken. Hvilket kommunen ikke anser for rimelig grund til ikke at medvirke til virksomhedspraktikken (arbejdsprøvningen), idet det er på grund af nakke-/skuldersmerter du skulle afklares i forhold til begrænsninger og ressourcer af arbejdsevnen. Det skal derfor meddeles dig, at dine sygedagpenge ophører den 9. juli 2006 jf. dagpengelovens 8, stk. 1, nr. 3. A s fagforbund, C, og A klagede over Hillerød Kommunes afgørelse. I klagen blev det anført at A var særdeles uenig i beskrivelsen af hændelsesforløbet, og at sagen var utilstrækkeligt oplyst. Klagen blev sendt i kopi til borgmesteren til orientering og kommentar. Hillerød Kommune genvurderede afgørelsen den 13. juli Det fremgår af genvurderingen at der ikke var oplysninger som ændrede på kommunens afgørelse, og at kommunen sendte kopi af sagens akter til det sociale nævn. Borgmesteren besvarede henvendelsen den 1. august Af svaret fremgår blandt andet: Hillerød Kommune modtog den 5. juli 2006 skrivelse fra (B) med oplysning om, at du var blevet tilbagevist fra virksomhedspraktikken, på grund af, at du 2/2

3 ikke medvirkede aktivt i praktikken. Det blev blandt andet oplyst, at du forstyrrede andre ansatte og at du var meget umotiveret. Kommunen modtog den 13. juli 2006 din klage, hvor du beskriver din opfattelse af forløbet, som ikke stemmer overens med [praktikstedets] beskrivelse. Du har oplyst, at du passede de anviste opgaver og at du er helt uforstående overfor [praktikstedets] udlægning af forløbet. Idet Hillerød Kommune fortsat skal samarbejde med (B) [konsulentfirmaet; min uddybning], kan kommunen ikke stille sig tvivlende til deres tilbagemeldingers troværdighed og da kommunen ikke har nogen grund til at betvivle din opfattelse af forløbet, er det min opfattelse, at det er den bedste løsning, at sagen er sendt til Det Sociale Nævn til bedømmelse der. Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen Hovedstaden, ændrede senere efter genoptagelse afgørelsen således at A var berettiget til sygedagpenge hvis han i øvrigt opfyldte betingelserne for at modtage sygedagpenge. C klagede på vegne af A til mig over sagen, navnlig vedrørende sagsoplysning og partshøring. Jeg meddelte den 8. november 2007 C at jeg ikke mente at der var grundlag for at jeg indledte en undersøgelse i sagen. Begrundelsen var at en ombudsmandsundersøgelse af de spørgsmål som sagen rejste, på daværende tidspunkt ikke ville give yderligere afklaring af gældende ret eller medføre en ændret retstilstand for A. ( ) Imidlertid gav indholdet af Hillerød Kommunes brev af 1. august 2006 til A mig anledning til at indlede en undersøgelse af egen drift i medfør af 17, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand, hvilket jeg orienterede C om. Jeg bad derfor Hillerød Kommune om en udtalelse i sagen. Af mit brev til kommunen af 8. november 2007 fremgår blandt andet: 3/2

4 Jeg beder Hillerød Kommune om at redegøre for om der efter kommunens opfattelse kunne træffes afgørelse om bortfald af (A) s ret til sygedagpenge uden at tage stilling til den foreliggende uenighed om det faktiske hændelsesforløb. Jeg beder herunder Hillerød Kommune om at redegøre for om kommunens afvisning af at tage stilling til uenigheden samtidig med at afgørelsen opretholdtes, er i overensstemmelse med officialmaksimen. ( ) I tilslutning hertil beder jeg Hillerød Kommune om at redegøre for hvorfor kommunens samarbejde med (B) har indflydelse på kommunens mulighed for at foretage den relevante bevisvurdering i sagen, herunder forholde sig til oplysningernes troværdighed. Hillerød Kommune (ved Jobcenter Hillerød) afgav udtalelse den 17. januar Af udtalelsen fremgår blandt andet: Ad 1: Jobcenter Hillerød anerkender, at Hillerød Kommunes afgørelse om bortfald af sygedagpenge uden at foretage partshøring og uden at foretage en faktisk vurdering af det faktiske hændelsesforløb er en ugyldig afgørelse jf. forvaltningslovens 19, stk. 1 jf. dagældende dagpengelovs 8, stk. 1 nr. 3. (...) Det anerkendes også, at Hillerød Kommune ikke i sin forvaltningspraksis har levet op til officialmaksimen. Jobcentret er opmærksom på, at afgørelser i lignende sager, der træffes fremover, lever op til Ankestyrelsens principafgørelser på området D og D Jobcentret har på baggrund af nærværende ombudsmandssag besluttet at iværksætte en stikprøveundersøgelse af 10 sager om ophør af sygedagpengesager i , for at sikre, at kommunens praksis er lovmedholdelig. Ad 2: Det anerkendes, at der ved den tidligere borgmester (D) s tilkendegivelse om samarbejdet med (B) og dettes indflydelse på Hillerød Kommunes vurdering af den konkrete klagesag, er taget uvedkommende hensyn og det kan oplyses, at der er taget skridt til at sikre, at dette ikke gentager sig fremover 4/2

5 dels ved den igangværende opbygning af tilsynet med andre aktører, dels ved tilrettelæggelse af klagesagsbehandlingen i Jobcenter Hillerød. Ved brev af 25. januar 2008 orienterede kommunen mig om resultatet af den stikprøveundersøgelse som kommunen havde foretaget. Ombudsmandens udtalelse 8, stk. 1, nr. 3, i den dagældende lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel havde følgende ordlyd, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. oktober 2004 som ændret blandt andet ved lov nr. 396 af 1. juni 2005 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v.): 8. Retten til dagpenge bortfalder,... 3) hvis den sikrede uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgningsindsats efter kapitel 10 a. Der kunne således efter bestemmelsens ordlyd ikke træffes afgørelse om at retten til sygedagpenge bortfaldt, uden at der var taget stilling til om borgeren uden rimelig grund undlod at medvirke ved kommunens opfølgningsindsats. Det er myndighedens pligt at sørge for at sagen er tilstrækkelig oplyst, herunder at sikre at der er et tilstrækkeligt grundlag for at træffe den pågældende afgørelse (officialmaksimen eller undersøgelsesprincippet). Herunder påhviler det myndigheden så vidt muligt at afklare og/eller tage stilling til bevistvivl. Jeg henviser herved til f.eks. Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 447 ff (navnlig s. 449 f), Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech, Forvaltningsret Sagsbehandling, 6. udgave (2007), s. 161 ff (navnlig s. 166), og Sten Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 2. udgave (2006), s. 368 ff. 5/2

6 Officialmaksimen er en garantiforskrift, jf. f.eks. Sten Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 2. udgave (2006), s. 365, og Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s Det fremgår af Hillerød Kommunes borgmesters brev af 1. august 2006 at kommunen på trods af (A) s indsigelser mod afgørelsens faktiske grundlag ikke havde taget stilling til bevisspørgsmålene i sagen og heller ikke ville gøre det samtidig med at afgørelsen om bortfald af retten til sygedagpenge blev opretholdt. Hillerød Kommune har anerkendt at kommunen ikke har levet op til officialmaksimen. Jeg mener at det er kritisabelt at Hillerød Kommune ifølge borgmesterens brev af 1. august 2006 ikke tog stilling til bevisspørgsmålet i sagen, samtidig med at kommunen opretholdt afgørelsen om bortfald af retten til sygedagpenge dette på et tidspunkt hvor (A) havde gjort indsigelser mod afgørelsens faktiske grundlag. Dansk forvaltningsret indeholder et krav om at myndighederne ikke må lægge vægt på usaglige hensyn (ulovlige kriterier) når de træffer afgørelser. Dette kaldes magtfordrejningslæren. Når det skal afgøres hvilke kriterier der kan (og eventuelt skal) inddrages ved afgørelsen af en sag, vil myndigheden skulle se på blandt andet lovens ordlyd og formål, forarbejderne til loven, administrative forskrifter og praksis. Derudover kan (og efter omstændighederne skal) også forskellige hensyn af mere almindelig karakter inddrages, f.eks. lighedsbetragtninger, menneskerettighederne, hensynet til borgerens retssikkerhed og til at forvaltningen kan udføre sine opgaver på en hensigtsmæssig måde (administrativ konveniens). Jeg kan f.eks. henvise til Jens Garde mfl., Forvaltningsret. Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 226 ff, Jon Andersen, Forvaltningsret. Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse, 6. udgave (2006), s. 96 ff, Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 324 ff, og Bent Christensen, Forvaltningsret. Opgaver. Hjemmel. Organisation, 2. udgave (1997), s. 127 ff. Hensynet til administrativ konveniens kan utvivlsomt ikke udstrækkes til at medføre at kommunen afstår fra at undersøge en sags faktiske omstændigheder for at bevare et godt samarbejdsforhold til en privat aktør som har bidraget med oplysninger til sagen. 6/2

7 Hillerød Kommune anerkender at der er taget uvedkommende hensyn ved tilkendegivelsen i borgmesterens brev af 1. august 2006 om samarbejdet med (B) s indflydelse på kommunens vurdering af den konkrete klagesag. Jeg mener at det er kritisabelt at samarbejdet med den private aktør ifølge borgmesterens brev af 1. august 2006 blev inddraget som et hensyn ved kommunens vurdering af sagen. Det fremgår af Hillerød Kommunes udtalelse at kommunen har taget forskellige initiativer for at undgå lignende situationer i fremtiden. Jeg foretager mig på den baggrund ikke mere i sagen. 7/2

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt

Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt 20-5. Forvaltningsret 12.1 1.4. Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt En museumsinspektør fik en skriftlig advarsel på baggrund af en episode hvor han i sin chefs

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere