DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM"

Transkript

1 DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM Grundaarsagen til den sociale elendighed, aandelig underkuelse og politiske afhængighed, er det forhold, at arbejdsmidlerne (grund, jord, bjergværker, gruber, samfærdselsmidler, maskiner og værktøj) er overgaaet til at bli et faatal samfundsmedlemmers enebesiddelse. Det norske arbejderparti, som har sat sig arbejderklassens befrielse som maal, tilstræber derfor arbejdsmidlernes overgang til samfundets fælles ejendom og produktionen forandret fra kapitalistisk til socialistisk. Med den saakaldte statssocialisme, der sætter staten i den private arbejdskjøbers sted har arbejderpartiet intet at bestille. I alle lande med kapitalistisk produktionsmaade har arbejderne samme interesser; med verdenssamkvemmets og verdensmarkedets udvidelse blir arbejdets stilling i hvert land bestandig mere afhengig af arbejdernes stilling i andre lande; arbejderklassens befrielse er derfor ikke en national, men en social opgave, til hvilken arbejdernes interesser i alle kulturlande er knyttet i lige høj grad. I erkjendelse heraf erklærer det norske arbejderparti sig et med de klassebevidste arbejdere i alle øvrige lande. Arbejderpartiet kjæmper for lige rettigheder og lige pligter for alle uden hensyn til kjøn og for ophævelse af al klasseforskjel; i denne kamp staar det som representant, ikke blot for lønarbejdere, men for alle undertrykte, for alle fordringer, som er egnet til at forbedre folkets stilling i almindelighed og arbejdernes i særdeleshed. Partiet kjæmper derfor i øjeblikket for: I. Arbejdernes sammenslutning og solidaritet. II. Almindelig, lige og direkte stemmeret til alle stats- og kommune-institutioner for alle i landet hjemmehørende personer, som har fyldt 21 aar, med valg paa en fridag og hemmelig afstemning. III. Folkets direkte deltagelse i lovgivningen ved, at der hjemles det forslags- og forkastelsesret. IV. En virksom arbejderbeskyttelseslovgivning paa følgende grundlag: a. Forbud mod anvendelse af børn under 14 aar til arbejde i fabriker og paa værksteder. b. Forbud mod natarbejde, undtagen i saadanne industrigrene, som efter sin natur, af tekniske grunde der af hensyn til den offentlige velfærd kræver det. c. Fastsættelsen af en maksimalarbejdsdag paa 8 timer. d. En uafbrudt hvilepause paa 36 timer om ugen. e. Forbud mod anvendelse af giftige eller andre arbejdernes helbred ødeleggende stoffer i produktionen, hvor dette ikke er absolut nødvendigt. f. Tilsyn med arbejdspladse, gruber, skibe, fabriker og værksteder ved personer, valgte af arbejderne. g. Sundhedskontrol med arbejderboliger, tyendes og sjøfolks soverum m. v. V. Afskaffelse af alle love og vedtægter, som indskrænker den frie meningsytring, foreningsog forsamlingsfrihed. VI. Sjøfolk, landarbejdere og tjenestetyende ligestilles med industriarbejderne; alle love og bestemmelser saasom sjøfarts-, husmands- og tyendeloven, der stiller arbejderne i disse

2 brancher i et særforhold, ophæves. VII. Alle bidrag af offentlige midler til kirkelige og religiøse formaal ophører. De kirkelige samfund blir at betragte som private foreninger. VIII. Skolen er konfessionsløs. Undervisningen i de offentlige folkeskoler er tvungen. Undervisningen i alle offentlige læreanstalter er gratis. Det offentlige paatager sig opdragelsen af forældreløse og saadanne børn, hvis forældre ikke vil eller kan opdrage dem i overensstemmelse med tidens krav. IX. Oprettelsen af internationale voldgiftsdomstole. Militarismens afskaffelse og indførelse af almindelig folkevæbning. X. Gratis retspleje og retshjælp. XI. Gratis lægehjælp og lægemidler. XII. Human forsørgelse for alle gamle, svage og arbejdsinvalider. XIII. Afskaffelse af alle indirekte skatter. Gradvis stigende indtægts-, kapital- og arve-skatt til bestridelse af alle offentlige udgifter. XIV. Anbuds- og licitations-systemets anvendelse ved offentlige arbejders udførelse ophæves. 8. landsmøte i Bergen 15. til 19. juni Dagsordenen omfattet foruten de kurante saker vedtagelsen av statuter for partiet og "Socialdemokraten", taktiken ved de kommende stortingsvalg, alderdoms- og ulykkesforsikring, 8-timersdagen, jordspørsmaalet, forholdstalsvalg, statens pligter overfor sine arbeidere, offentlig arbeides ordning, strafanstalternes arbeide, sjømænds kaar, indvandringen, en lang række faglige lønningsordninger, selvstændige fagforbund, kvindernes organisation, generalstreik og kontraktørspørsmaalet. Ordstyrere : R. Lillestøl og C. Jeppesen. Sekretær : Mens Klyve og J. Bye. Beslutninger. Arbeiderbørser. "Landsmøtet henstiller til partistyret at ta spørsmaalet om oprettelse av arbeiderbørser under fornyet overveielse og forelægge for partiforeningerne, hvorvidt de ønsker oprettelse av saadanne eller ikke." Offentlige arbeiders utførelse. "Møtet kræver : 1. At stat og kommune for de branchers vedkommende, hvor man har regelmæssig arbeide at utføre, opretter egne verksteder for disse arbeiders forfærdigelse ;

3 2. at statens og kommunernes arbeider utføres under ledelse av vedkommende autoriteter uten mellemmænd og planlægges saaledest at arbeiderne er i virksomhet aaret rundt ; 3. at akkordsystemet avskaffes og timebetaling indføres, og at denne i intet tilfælde maa være under 40 øre pr. time og altid paa høide med den høiest gjældende løn i private virksomheter av lignende art ; 4. at længste arbeidstid sættes til 8 timer pr. dag; 5. at alle statens og kommunens arbeidere sikres samme opsigelsesfrist som i fabriktilsynsloven eller haandverksloven bestemt ; 6. at stat og kommune anerkjender det som pligt at drage human omsorg for alle de arbeidere og deres familier, som ved sygdom, ulykkestilfælde eller alderdomssvakhet er gjort arbeidsudygtige." Strafanstalternes arbeide. "Landsmøtet fordrer, at det ved lov forbydes arbeids- og strafanstalter at utføre andre anbudsarbeider end statens og kommunernes, samt fordrer man, at disse anstalters andre arbeidsprodukter ikke sælges til lavere priser end de paa vedkommende sted almindelige." Underordnede sjøfolks kaar. "Som svar paa hvad der bør foretas til forbedring av underordnede sjøfolks og maskinfolks kaar, uttaler landsmøtet: 1. At de underordnede sjøfolk og maskinfolk organiserer sig i likhet med og sammen med arbeiderne iland; 2. at de underordnede skibsmandskapers antal fastsættes saaledes, at arbeidet for hver mand under normale forhold ikke overstiger 8 timer i døgnet, saavel i land som tilsjøs. Besætningens størrelse maa staa i forhold til skibets størrelse, idet der tas hensyn til om det er damp- eller seilskib og om skibet gaar i inden- eller utenriks fart. Dampskibe i indenriks fart (navnlig kystfart) kræver dobbelt saa stor besætning av underordnede skibsfolk, som nu for tiden brukes, om man skal kunne si at der er tat tilbørlig hensyn til et menneskes arbeidsevne og til værn av menneskeliv og gods; 3. at sjøfarende ved lov sikres mot umenneskelig behandling fra overordnedes side; 4. at forhyring kun sker ved autoriserte forhyringskontorer, oprettet og administrerte for offentlige midler og under statens kontrol; 5. at der øves streng kontrol med alle fra norske havne utgaaende skibe, saa at intet skib tillates at utgaa av havn uten erklæring for sjødygtighet; 6. at intet skib gaar i fart førend stedets sundhetskommission har undersøkt de hygieniske forhold (mandskapets soverum og proviant). Resolutionen fra 1893 gjentoges. Indvandringen. Taktikken. Til at avgi indstilling i dette spørsmaal var en komite paa 20 mand nedsat. Efter dennes forslag vedtoges følgende Manifest: Arbeidere! Det norske arbeiderparti, samlet i Bergen til sit aarlige landsmøte, finder at burde gjøre en henvendelse til alle norske arbeidere i og utenfor vort parti angaaende arbeidernes stilling ved det forestaaende stortingsvalg:

4 Ogsaa vi fordrer en national politik til værn om vort lands værdighet og dets stolthet. Forskjellen mellem os og venstre i dette er blot den, at vi likefrem vil forfølge sakernes løsning, mens venstre ønsker at fortsætte en ufrugtbar national agitation blot for agitationens skyld. Vi vil motsætte os, at denne sak mere end nogen anden sak faar unødig opta pladsen for arbeidernes interesser. Venstres stemmeretsiver har aldrig været stor. Det har været nødt og tvungen av arbeiderne at venstre har gjort hvert et skridt i denne sak. Da venstre tok op den nationale politik med styrke og i omfang som skeet, skedde det oprindelig mest av frygt for stemmeretten, for at ikke denne skulde faa trænge sig frem. Og jo mere venstres mænd er blit optat av denne nationalpolitik, jo mere er ogsaa deres stemmeretsiver kjølnet. Vort partis bestræbelser har derfor i de senere aar mere og mere maattet samle sig om at holde stemmeretssaken fremme. Venstres landsmøte i februar 1893 satte som bekjendt stemmeretten paa programmet. Dette var ment som det første skridt nu til valgene at la stemmeretten gaa helt ut av programmet, og den kommunale stemmeret, det eneste venstre for nærværende med nogen sandsynlighet skulde kunne skaffe os, opnaadde paa venstres forrige landsmøte kun et faatal stemmer. - Nu er dette vistnok anderledes. Stemmeretssaken indtar atter en hædersplads paa venstres program, og den kommunale stemmeret er tat klart og utvetydig med. Men at alt dette skedd, skyldes helt og holdent Arbeiderpartiets agitation. Vort parti har i disse aar været stemmeretssakens eneste virksomme paalidelige vagthold. Vort parti har til stemmeretssakens fremme søkt samarbeide med venstre ved forestaaende valg. Vi har derved selvfølgelig ogsaa maattet kræve vort parti repræsenteret i stortinget. Arbeidernes krav savner nu enhver repræsentation paa stortinget og de forsømmes derfor som ingen andre saker. Vi har ogsaa villet ha vort vagthold om stemmeretssaken inde paa selve stortinget, at det ikke igjen skulde gaa som paa det nu siddende storting, at der ingen stemmeret blir, uagtet venstre har flertal til at gjennemføre den, ialfald kommunalt. Og mens vi har været villig til at støtte venstre i alle valgkredse, hvor vi overhovedet tæller meningsfæller, har vi alene fordret egne repræsentanter der, hvor det efter vort antal med rimelighet kunde fordres. Men venstre har avslaat vort tilbud om valgsamarbeide. Venstre vil holde den selvstændige arbeiderbevægelse ute fra stortinget. Venstre vil heller sætte stemmeretten og det hele valg og derved ogsaa vort nationale selvstændighetsarbeide i fare end indrømme arbeiderne en virkelig repræsentation paa stortinget. For venstre har det været om at gjøre at ydmyge den selvstændige arbeiderbevægelse. Men et saadant venstre, om det ogsaa skulde faa flertal ved valgene, tjener arbeiderne til intet. Et saadant venstre bringer ikke arbeiderne nogen stemmeret, selv om den staar paa programmet. Et partis demokratiske iver kan i vore dage nøiagtig maales efter partiets respekt for arbeiderne og deres organisationer. Arbeiderne landet rundt er saaledes henvist til ved dette valg at føre en fuldt ut selvstændig politik. Den ydmygelse, som venstre har tiltænkt arbeiderbevægelsen, maa vendes mot venstre selv. Venstre maa lære at respektere arbeiderne. Arbeiderne kan ikke længere være i tvil om, at de ogsaa i stemmeretssaken er henvist til at stole alene paa sig selv. Arbeiderne i andre lande har allerede vist, at mot en kraftig og samlet optræden fra deres side vil stemmeretskravet ikke i længden kunne negtes, hvilket parti der saa end har flertal i nationalforsamlingen. Med høire vil jo ethvert politisk samarbeide for arbeiderne paa forhaand være utelukket. Høires arbeiderfiendtlighet maa være klar for enhver oplyst arbeider. Høire repræsenterer i sin politik den overklasse, der alene kan eksistere i kraft av det ubetalte arbeide, i kraft av kropsarbeidets retsfornegtelse. Derfor er høires politik i selve sin kjærne arbeiderfiendtlig og maa vedbli at være det.

5 Og nu, da ogsaa venstre aabenbart negter arbeiderne skyldig agtelse og hensyn, er en politisk selvstændig optræden fra arbeidernes side blit en nødvendighet. Samdrægtighet og kraft mellem arbeiderne, det er det, og det alene, som nu fordres. En saadan selvstændig politik vil være den eneste paalidelige vei til at skaffe den respekt, der snart vil bringe saavel stemmeretten som en nødvendig repræsentation i stat og kommune. - Vi opfordrer derfor arbeiderne til ved de forestaaende stortingsvalg i alle kredse at optræde fuldt selvstændig og uten tilslutning til noget av de andre politiske partier. I de kredse, hvor arbeiderne hertil kjender sig tilstrækkelig sterke, bør de opstille egne kandidater. I de kredse, hvor de endnu kjender sig mindre sterke, bør de undlate at avgi nogen stemme. Resolution i taktikspørsmaalet. "Idet møtet i taktikspørsmaalet henviser til det utstedte oprop til alle norske arbeidere - overdrages den nærmere ledelse av vort partis deltagelse i det forestaaende stortingsvalg det nyvalgte partistyre under samraad med de lokale repræsentantskaper." Forskjellige lønningsspørsmaal. Landsmøtet uttaler sig for avskaffelse av alt styk- og akkordarbeide samt daglønnen, for indførelse av timebetaling med samtidig fastsættelse av en mindsteløn, saavel for kvinder som mænd, - og indførelse av 8 timers dag. Paakrævet overarbeide maa betales med mindst 50 pct. tillæg. Som det eneste middel til at naa dette maal anser møtet en solidarisk arbeiderorganisation, saaledes at arbeiderne fagvis slutter sig sammen i foreninger, som igjen organiserer sig i landsforbund. Disse forbund sætter sig i forbindelse med hverandre, saaledes at der utveksles regelmæssige beretninger mellem foreningerne inden forbundet av det samme fag, og at der i lønningsspørsmaal som i andre spørsmaal handles solidarisk efter fælles overenskomst. I virksomheter som skræddernes, typografernes, bokbindernes etc., hvor kvinder anvendes til det samme slags arbeide som mænd, maa organisationen kræve den samme betaling for den samme mængde arbeide for kvinderne som for mændene." Forholdstalsvalg. "Landsmøtet besvarer spørsmaalet, om partiet kan vedkjende sig forholdstalsvalg under hvilkesomhelst stemmeretsbetingelser, med nei." Generalstreik. "Til paalæggene om, at arbeide for stemmerettens almindeliggjørelse føier landsmøtet: Partiet bør av al kraft forberede en arbeidsnedlæggelse inden alle saadanne arbeidsgrener hvor man kan tænke sig, at en almindelig streik vil bli hensigtssvarende. Partiet gaar straks igang med at samle et særlig fond: for dette øiemed. Dette fonds midler kan kun efter beslutning av et landsmøte og saafremt almindelig stemmeret gjennemføres uten streik anvendes til andre formaal." Protest mot stortinget. "Det norske arbeiderpartis 8. landsmøte nedlægger en protest mot stortingets henlæggelse av Arbeiderpartiets 17. maiadresse og ser i henlæggelsen en haan mot den retsløse underklasse." Faglige landsforbund. "Landsmøtet uttaler, at partiet efter evne bør støtte dannelsen av faglige landsforbund, da disse i ikke ringe grad vil bidrage til ophjælp av arbeidernes økonomiske stilling og derved

6 ogsaa deres selvstændighet. Partiet støtter dog ikke fagforbund, der er tilsluttet et andet politisk parti. For at vinde større tilslutning til fagforeningerne anbefaler landsmøtet utsendelse av agitatorer og foredragsholdere samt oprettelse av verkstedsklubber, fagforbund og utgivelse av fagblade, skrifter og brochurer. Særlig bør arbeides for at organisere kvinderne og især - hvor dette kan ske - i fællesskap med de mandlige arbeidere samt bibringe dem en større forstaaelse av sin sociale samfundsstilling. Foreningsret - boycott. "Møtet uttaler - efter nærmere at ha gjort sig bekjendt med saken - sin tilslutning til de bergenske typografer og arbeiderforeninger i tvistemaalet med boktrykker Eide. Møtet ser i hr. Eides forhold et forsøk paa at sprænge arbeidernes organisation. Møtet har særlig bemerket, at hr. Eide er utgiver av Bergens eneste liberale avis. Møtet mener derfor, at det hadde været det liberale partis pligt i Bergen ikke at spare nogen anstrengelse for at forhindre et forhold som hr. Eides overfor hans arbeidere og deres forening. Et blad, utgit av en saadan arbeidsgiver, fortjener ikke arbeidernes tillid, og et parti, der vedblir at benytte et saadant blad som sit hovedorgan, fortjener ikke navn av et virkelig demokratisk parti." Alderdoms-, ulykkes- og sykeforsikring. "Møtet uttaler, at den eneste tilfredsstillende ordning ogsaa av alderdomsforsørgelsen vil være en almindelig samfundsmæssig invaliditetsforsørgelse, hvorefter enhver, der ved alderdom eller paa anden maate helt eller delvis har mistet sin arbeidskraft, har krav paa en for alle like understøttelse. De hertil nødvendige midler bør tilveieskaffes dels ved en direkte og progressiv beskatning, dels ved at underlægge det offentlige produktive virksomheter av mere indbringende karakter. Som saadanne vil møtet paapeke - foruten brændevinsaffæren - og tobaksforretningen, saameget mere som disse virksomheter væsentlig henter sine indkomster hos arbeiderklassen, idet jo denne utgjør befolkningens store flertal. Med hensyn til statssocialismen overhodet henholder møtet sig til den av 4. skandinaviske arbeiderkongres (Malmø) vedtagne uttalelse." Jordspørsmaalet. "Møtet opfordrer partistyret til i videre utstrækning end hittil skedd at opta vor partiorganisation mellem den jorddyrkende befolkning. Møtet erkjender, at ogsaa den store masse av vore bønder befinder sig under et ødelæggende økonomisk tryk. Herimot gives der ingen anden redning end landbrukets overgang til en fuldt tidsmæssig driftsmaate. Men dette kan - særlig i et land som vort - alene ske ved en samfundsmæssig forsorg, ledelse og kapitalydelse. Møtet opfordrer derfor bønderne at tilslutte sig vort parti, hvilket formentlig bedst vil kunne ske ved paa det norske arbeiderpartis program at oprette stedlige foreninger, helst sammen med husmændene og landarbeiderne. Møtet maa paa det bestemteste protestere mot det gjennem en aarrekke iverksatte bortsalg av jordeiendom tilhørende det offentlige. Møtet ser i disse bortsalg en reaktionær foranstaltning. Forøvrig henviser møtet - grundet den fremskredne tid - sakens videre forhandling til næstkommende landsmøte."

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001

Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Lærlinge Spørgsmaalet Lærlingebevægelsen. Krav til Lærlingelovens Revision. Svend og Lærling. Udgivet af Lærlingenes Landsforbund i Danmark. Paa Lærlingenes Landsforbunds 2, Kongres i København i Paasken

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

KONORES 1914 EKSTRAORDINÆR PROTOKOL. ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION. OVER forhandlingerne 23. - 26. MARS .. A.. "''''''''''''",,,,rr " "

KONORES 1914 EKSTRAORDINÆR PROTOKOL. ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION. OVER forhandlingerne 23. - 26. MARS .. A.. '''''''''''',,,,rr  ..,..,..,..,..,..,..,... "..,..,..,...,..,..,..,..,..,.a...,..,..,..,..,....., Il, ARBEIDERNES f AGL. LANDSORGANISATION EKSTRAORDINÆR KONORES 1914.. A........................ ;...... PROTOKOL OVER forhandlingerne

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 LOVE for DANSK SOLIST-FORBUN D DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 I. Forbundets formål. l. Forenings navn er "Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters Landsorganisation';

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Dokument nr. 12

Dokument nr. 12 1999 2000 Dokument nr. 12 17 7 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

OG MED DISSE FORMAAL FOR ØJE

OG MED DISSE FORMAAL FOR ØJE FN's Pagt (1945) VI DE FORENEDE NATIONERS FOLK BESLUTTEDE PAA at frelse kommende Generationer fra Krigens Svøbe, som to Gange i vor Levetid har bragt usigelige Lidelser over Menneskeheden, paany at bekræfte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

* I nærværende skrift er der væsentlig tænkt paa fiskeværene eller rorværene for torskefiskerierne.

* I nærværende skrift er der væsentlig tænkt paa fiskeværene eller rorværene for torskefiskerierne. -2- Litt om de farer for utbredelse av smitsomme sygdommer navnlig tuberkulose, som de nuværende renlighetsforhold paa fiskeværene*) medfører, samt litt om botemidlene. Av E. S. Rüsing, distriktslæge.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

et aar. 3 Lov om Behandlingen af forsømte Børn.' 6. juni.

et aar. 3 Lov om Behandlingen af forsømte Børn.' 6. juni. 929 Lov om Behandlingen af forsømte Børn. 1896 Lov om Behandlingen af forsømte Børn.' 6. juni. l Tilleggslover 17 juni 1907 nr. 1, 2 juli 1915 og 9 juni 1922 nr. 1. - Jfr. skolelover 26 juni 1889 Nr. l.

Læs mere

Handelsbetingelser for forbruger

Handelsbetingelser for forbruger Handelsbetingelser for forbruger I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Vær særlig opmærksom på Bestilling Feedback Personoplysninger & sikkerhed Cookies og tracking teknologier Benytter du udelukkende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst wwwkbdk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen

Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen Barnet er Livet og Fremtiden. Bemærkninger i Anledning af Svangerskabsbetænkningen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere