Anerkendelse af arbejdslivskompetencer. Rapport om udvikling af standarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anerkendelse af arbejdslivskompetencer. Rapport om udvikling af standarder"

Transkript

1 Anerkendelse af arbejdslivskompetencer Rapport om udvikling af standarder Maj 2011 Lis Boysen & Lene Poulsen, DK 1

2 Forord Projektet REVOW, Recognition of the Value of Work (Anerkendelse af arbejdslivskompetencer), er et Transfer of innovation-projekt, der modtager økonomisk støtte fra den Europæiske Kommission gennem Leonardo Da Vinci-programmet. Projektet har til formål at udvikle en ramme for anerkendelse og validering af viden og færdigheder, som medarbejdere tilegner sig på arbejdspladsen, og at knytte de validerede kompetencer til kvalifikationsrammerne NQF/EQF. REVOW-projektet bygger på resultaterne af Leonardo-projektet The Value of Work (VOW), og opgaven har derfor været at videreudvikle og opdatere VOW-produkterne for at styrke deres udbredelse og accept i to af de oprindelige deltagerlande samt at formidle modellen til andre europæiske lande. En af opgavepakkerne i REVOW-projektet har været at tilpasse og udvikle standarder. Denne opgavepakke har som mål at revidere de ti generelle standarder, der er udviklet i VOW-projektet at tilpasse dem til de nye sektorer/fag, der er udvalgt i REVOW-projektet at udvikle substandarder til de nye sektorer/fag, der skal indgå i pilotprojektet. Derudover har det været en særlig opgave i dette projekt at styrke forbindelsen til NQF/EQF. Denne rapport skitserer erfaringer og resultater fra udviklingsprocessen for de generelle standarder og substandarderne for de nye sektorer/fag samt særlige udfordringer. Den første del af rapporten giver et overblik over processen og de opgaver, der indgik i udviklingen af standarder. Anden del præsenterer projektpartnernes specifikke erfaringer med hensyn til de udvalgte sektorer. Endelig er der et appendiks, som beskriver de dokumenter, der er produceret. Generelt overblik over forløbet Igangsættelse af forløbet Følgende aktiviteter kan nævnes som væsentlige led i igangsættelsen af processen med at udvikle standarder: 1) Deltagelse i den irske Bologna Expert Conference 2) Status for NQF/EQF-processen i de enkelte lande 3) Overblik over projekter inden for området/indsamling af materialer 4) Valg af sektor/fag i det enkelte partnerland 5) Oprettelse af en Faglig Projektgruppe 2

3 Ad 1) Deltagelse i den irske Bologna Expert Conference Konferencen, National Qualifications Frameworks and the European Overarching Frameworks: Supporting Lifelong Learning in European Education and Training, blev afviklet på Dublin Castle 15. april Sylvia Ryan, Bill Halliden (IR) og Lene Poulsen (DK), som er partnere i REVOW-projektet, deltog i konferencen. Konferencens hovedfokus var på egenskaberne ved de to EU-metarammer, Bologna (videregående uddannelse) og EQF (livslang læring) samt de indbyrdes relationer mellem de to. Den tog temperaturen på de forskellige udviklingstrin i de europæiske lande og dannede ramme om analyser og drøftelser om indsatser, barrierer og udfordringer. Deltagernes udbytte var naturligvis på et overordnet niveau, men konferencen gav et godt grundlag for en yderligere udforskning af emnet. Link til den endelige konferencerapport: Ad 2) Statusopgørelse over NQF/EQF-processen i de enkelte lande Implementeringsprocessen for EQF er meget forskellig i de forskellige partnerlande, så de enkelte partnere måtte beskrive, hvor langt det enkelte land var nået, og hvordan det ville påvirke projektet. Hovedmålsætningen for EQF-rammen er at opnå international gennemsigtighed, sammenlignelighed og mulighed for international anerkendelse og mobilitet et mål, som det er vigtigt for REVOW-projektet at fremme. Projektets udfordringer er at identificere og forholde sig til de aktuelle resultater af de enkelte partnerlandes NQF-proces i forhold til formelle uddannelser, men også at identificere barrierer og løsninger med hensyn til arbejdspladsen som en ramme om læring og validering. Ad 3) Overblik over projekter i området/indsamling af materialer En anden opgave var at søge efter viden, der er produceret i andre projekter om læring og validering på arbejdspladsen, og at indsamle relevante materialer for at kvalificere REVOW-processen. Som en del af arbejdspakke 3 mødtes den græske partner med CEDEFOP i Thessaloniki og udformede en rapport med et overblik over en halv snes aktuelle EU-projekter med berøring til REVOW-temaet. Derudover måtte hver enkelt partner indsamle materiale lokalt og nationalt om læseplaner, stillingsbeskrivelser, kvalitetsstandarder osv., med berøring til den valgte sektor. Ad 4) Valg af sektor/fag i det enkelte partnerland Partnerne måtte udvælge en sektor og identificere fag for pilotprojektet i samarbejde med relevante interessenter. 3

4 I Island valgtes sektoren lyd eller faget lydtekniker, som typisk er knyttet til teatre, film, TV, radio, live begivenheder og lydstudier. Der var en læseplan under udvikling i det formelle uddannelsessystem. Der er 300 til 400 personer beskæftiget i sektoren på EQF-niveau 3, 4 og 5. I Grækenland valgtes automekanikere/teknikere, en sektor med omkring ansatte, som arbejder med at vedligeholde og reparere motorer, gearkasser, differentialer osv. i forskellige typer af motorkøretøjer. Uddannelsesniveauet kan variere fra korte faglige uddannelser til videregående uddannelser. I pilotprojektet ville fokus være på personer med korte faglige uddannelser. I Irland valgtes sektoren låneforeninger, som er en 50 år gammel tradition med vidt udbredte og lokalt baserede almennyttige andelssparekasser. Sektoren omfatter både frivillige medarbejdere og betalte medarbejdere, omkring i alt. Uddannelsesniveauet varierer fra korte faglige uddannelser til videregående uddannelser. Som projektets målgruppe valgtes modne medarbejdere, som havde afsluttet deres formelle uddannelse for en del år siden, eller som ikke havde afsluttet en formaliseret uddannelse, siden de var gået ud af skolen. De danske partnere valgte social- og sundhedssektoren, som omfatter sundhedsaktiviteter i den private og offentlige sektor samt støtte i borgernes eget hjem og i kommunale institutioner og/eller på hospitaler. Sektoren beskæftiger omkring personer på varierende uddannelsesniveau. Målgrupperne for pilotprojektet er social- og sundhedsmedhjælpere (niveau 3) og social- og sundhedsassistenter (niveau 4). Ad 5) Oprettelse af en faglig projektgruppe Efter at have valgt en sektor/et fag i hvert land identificerede projektpartnerne relevante interessenter, som skulle indgå i en faglig projektgruppe i hvert land (Appendiks 1). Den faglige projektgruppe skulle repræsentere relevante sammenslutninger, undervisere, virksomheder og tilsynsførende med tilknytning til den valgte sektor og fungere som en styregruppe, der fulgte projektprocessen, vurderede tiltag og resultater og var ansvarlig for at implementere og formidle resultaterne inden for deres område og i deres netværk. Den faglige projektgruppe spillede en vigtig rolle i udviklingen af standarderne ved at indlede med en gennemgang af de ti generelle standarder fra VOW-projektet bidrage med materialer til kvalificering af kompetencestandarder, fx jobanalyse, beskrivelser af jobfunktioner, kvalitetsstandarder fra virksomheder, relevante læseplaner osv. give feedback til projektpartnerne om videreudvikling af standarderne og sikre tilknytningen til de respektive udvalgte sektorer og til NQF/EQF. Den faglige projektgruppe forventedes at mødes cirka fire gange i projektforløbet. Derudover dannede hver partner en arbejdsgruppe i samarbejde med den faglige projektgruppe, som havde til opgave at arbejde med udviklingen af standarder samt at planlægge og gennemføre pilotprojektet. 4

5 Udformning af standarderne De ti generelle standarder fra VOW-projektet blev gennemgået af de faglige projektgrupper og videreudviklet gennem drøftelser på partnermøderne. Processen blev forsinket på grund af forstyrrelser i flytrafikken, der skyldtes en islandsk askesky, men partnermødet ansigt til ansigt blev erstattet af en række webmøder, hvor de generelle standarder blev drøftet. For at sætte processen i gang udviklede projektpartnerne en fælles matrix, som de nye generelle standarder skulle indsættes i, med mulighed for at tilføje substandarder for den enkelte sektor på forskellige niveauer i overensstemmelse med EQF. Resultatet af forløbet med de generelle standarder var en kortlægning af tolv nye standarder (Appendiks 2). De ændringer, der blev foretaget, sigtede især imod at styrke forbindelsen til EQF. Udviklingen af de generelle standarder fulgte ikke et lineært forløb, der kunne afsluttes før beskrivelsen af substandarderne. Forløbet var blandet, og de generelle standarder blev videreudviklet under arbejdet med substandarderne. Udformningen af substandarderne var et kompliceret og krævende forløb. Udgangspunktet var indgående viden om og forståelse af de kompetencer, det krævede at varetage et job på et bestemt niveau. Derefter må man påtænke, at beskrivelserne skulle dække samme omfang som de generelle standarder. Desuden må der som minimum sikres forbindelse til uddannelsesmæssige standarder/læseplaner ved henvisning til NQF/EQF. Forløbet blev gennemført lokalt i de enkelte lande/faglige projektgrupper, men drøftelser på partnerniveau understøttede forløbet ved at diskutere, hvordan man kunne knytte an til den valgte matrix, og hvordan man kunne udtrykke standarderne med målbare begreber. For at kvalificere diskussionen blev der afholdt et web-møde med indlæg fra og diskussion med dr. Declan Kennedy, som er irsk ekspert i læringsudbytte. Derudover byggede beskrivelserne på inspiration fra artiklen Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide af Declan Kennedy, Áine Hyland og Norma Ryan. Resultaterne af standardudviklingsprocessen var matrixer fra de enkelte lande/sektorer, hvor substandarder var føjet til de tolv generelle standarder med henblik på måling i det efterfølgende pilotprojekt i de enkelte lande (Appendiks 3). 5

6 Erfaringer fra de enkelte partnerlande Danmark Forløbet blev indledt med en indsamling af materialer fra valideringsaktiviteter i Danmark. Websider fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) og Nationalt Videncenter for Realkompetenceafklaring (NVR) blev undersøgt. Begge videncentre arbejder eksperimentelt med valideringsprogrammer, evalueringsaktiviteter i felten osv. Erfaringer fra især social- og sundhedsområdet og uddannelsesinstitutionernes praksis med hensyn til validering, læseplaner osv. blev også afsøgt. Udviklingen af substandarderne foregik som en meget grundig proces i arbejdsgruppen. Repræsentanterne fra den udvalgte kommunale sundhedssektor udførte et meget professionelt og dybtgående arbejde med at beskrive de forskellige substandarder i forhold til de generelle standarder. Det første udkast til en beskrivelse af substandarderne blev drøftet i den faglige projektgruppe med repræsentanter fra kommune, fagforbund, relevante uddannelsesinstitutioner og de danske partnere. Beskrivelserne af substandarderne på de to EQF/NQF-niveauer niveau 3 og 4 blev revideret og tydeliggjort i løbet af to-tre møder. Udviklingen af de endelige substandarder blev sat i relation til jobfunktioner, læseplaner og EQF/NQF. Opgaven med at tilpasse substandarderne til de generelle standarder osv. bød på mange udfordringer. Den faglige projektgruppes/interessenternes rolle I Danmark var der et overlap mellem den faglige projektgruppe og arbejdsgruppen, og især gjorde repræsentanterne fra den udvalgte sektor (repræsentanter for arbejdspladser og uddannelsessteder) en stor indsats for at opfylde projektets mål i deres lokale sammenhæng. Det er en entydig erfaring, at projektet ikke kunne have lykkedes uden denne form for parathed og motivation fra de lokale interessenter, som var direkte involveret i projektet, og projektpartnerne havde et stort ansvar i forhold til at opfylde lokale behov og udvise fleksibilitet for at fremme motivation og aktivt engagement. Styrkelse af forbindelsen til EQF/NQF Der blev afholdt et møde med de relevante repræsentanter fra Undervisningsministeriet for at afklare, hvor langt NQF-processen var nået i Danmark. Det viste sig, at NQF blev afsluttet sideløbende med processen i REVOW-projektet, dvs. i løbet af sommeren

7 Særlige udfordringer At finde det rigtige konkretiseringsniveau i substandarderne, sådan at beskrivelsen afspejler konkrete daglige opgaver i jobfunktionen på de to forskellige niveauer, samt at kategorisere beskrivelserne i forhold til EQF. Island I begyndelsen af processen med at udvikle standarder gennemførte den islandske gruppe en kortlægning af de ti VOW-standarder i forhold til de otte EU-kernekompetencer i samarbejde med REVOW-partnerskabet. Diverse materiale om EQF og NQF blev gennemgået, og der fandt en række diskussioner sted om emnet på møder med EQF-gruppen på det islandske Education and Training Service Centre. Der blev også gennemført en række møder for at gennemgå og analysere forslagene fra den danske partner, og der blev givet feedback per og i diskussioner på tre webmøder i partnerskabet. Udviklingsarbejdet for substandarderne forløb over fem møder med fagforeningsrepræsentanten/arbejdsgruppen og fire møder med en gruppe fagfolk, der arbejdede med at identificere substandarder for lydteknikere. Der blev også afholdt en række møder med den faglige projektgruppe om VOW-modellen, REVOW-projektet og udviklingen af substandarder. Det var tydeligt, at repræsentanterne for sektoren fandt de personlige kompetencer helt centrale for jobbet. Der blev lagt vægt på at udvikle en fælles forståelse og en model/matrix til afdækning af (faglig(e)) viden, færdigheder og kompetencer på EQF-niveau 3 og 4 og på en indsats for at udvikle en model/matrix til afdækning af substandarder med særligt fokus på personlige kompetencer. Der er udført et intensivt skrivebordsarbejde med at udvikle læringsmål og omsætte de identificerede substandarder til vurderingskriterier. Der har også været en række møder med den hovedansvarlige for kompetencevurderingen med henblik på videreudvikling og udbygning af substandarderne samt udvikling af bedømmelsesmateriale. Materiale fra dr. Declan Kennedy blev inddraget i udformningen af standarder sammen med andet, relateret materiale om læringsmål. Den faglige projektgruppe gennemgik substandarderne og gav feedback før lanceringen af pilotprojektet. Standarderne blev testet i pilotprojektet og revideret på baggrund af den værdifulde feedback, der kom ind fra de vejledere og ansvarlige bedømmere, der gennemførte kompetencevurderingen samt ledere og deltagere. Den faglige projektgruppes/interessenternes rolle At gennemgå VOW-modellen og knytte den sammen med den nye sektor: lydteknikere. At arbejde på at udvikle en model/matrix til identifikation af substandarder. At identificere substandarder for hver EQF-kategori. At vurdere og give feedback på beskrivelsen af læringsmål for personer, der arbejder inden for rammen af EQF 3 og EQF 4 i lyd. At give feedback på de endelige substandarder/vurderingskriterier før pilotprojektet. 7

8 Styrkelse af forbindelsen til EQF/NQF I Island er NQF fortsat under udvikling. Derfor blev det besluttet at anvende EQF-faktorerne som reference. På møder i den Faglige Projektgruppe blev der udviklet en kompetencebeskrivelse for EQF-niveau 3 og 4, som dannede grundlag for udviklingen af substandarder. Den hovedansvarlige for kompetencevurderingen, som også underviser i faget på ungdomsuddannelsesniveau, havde desuden været involveret i at udvikle en læseplan for lydteknikere, som skulle baseres på EQF-niveauer. Det vurderes som positivt i forhold til fremtidige udviklinger af standarderne, at det er lykkedes projektet, at bringe interessenter fra arbejdslivet og skolesystemet tættere sammen. Særlige udfordringer Lydteknikeres arbejdsopgaver er meget brede, og det var en udfordring at få afdækket alle kompetencer i forhold til alle jobbets forskellige aspekter og kontekster. Det var en udfordring at forenkle og reducere med henblik på at gøre substandarderne klare og målbare på samme tid. Det var en udfordring at kategorisere og formulere kompetencerne i forhold til de to forskellige EQF-niveauer. Irland Sektorstandarderne blev udviklet gennem en behovsanalyse, der inddrog centrale interessenter fra låneforeningsbevægelsen. I udviklingen af standarderne var det nødvendigt at være særligt opmærksomme på de eksisterende minimumskompetencekrav for låneforeningssektoren, som defineres og håndhæves af det irske finanstilsyn. De standarder, der blev defineret, er blevet matchet og valideret i forhold til kvalificering på niveau 3 fra et universitet i Nordirland og Finanstilsynets standarder for minimumskompetencekrav. Da standarderne og de tilhørende læringsmål for substandarderne er defineret ud fra kompetencer, er de egnede til at blive identificeret og valideret gennem observation og beskrivelse af, hvordan viden og færdigheder anvendes. På den baggrund er vi overbeviste om, at den person, der gennemgår en selvvurderingsproces, og den person, der validerer læringen, foretager vurderingen i forhold til en given standard. Den faglige projektgruppes/interessenternes rolle De faglige projektgrupper/interessenterne var involveret i at afprøve og validere sammenhængen mellem substandarderne og de generelle standarder. Det viste sig, at der var et hul i både de generelle standarder og substandarderne med hensyn til personlige og interpersonelle færdigheder på områder som kommunikation, teamwork osv. Disse områder må nu tilføjes substandarderne, og måske bør der fastsættes en ny generel standard for dette kompetenceområde. 8

9 Styrkelse af forbindelsen til EQF/NQF Der var et tæt samarbejde med NQAI (Irlands nationale kvalifikationsmyndighed), som er meget interesseret i projektets bestræbelse på at anerkende og validere REVOW-processen som en valid RPLproces (RPL: anerkendelse af tidligere læring, red.). De er også stærkt interesserede i at dele resultaterne af pilotprojektet med det irske finanstilsyn for at anmode om, at en vellykket gennemførelse af forløbet kan anerkendes som opfyldelse af minimumskompetencekrav for låneforeningssektoren. Da Finanstilsynet har godkendt visse akademiske kvalifikationer, som er på niveau 6 i den irske NQF, ville dette udgøre et væsentligt gennembrud, da det ville etablere låneforeningernes standarder som svarende til en Niveau 5- kvalifikation. Særlige udfordringer Den største udfordring er, at de eksisterende RPL/RPEL-processer (hhv. anerkendelse af tidligere læring og anerkendelse af tidligere erfaringsbaseret læring, red.) i Irland hovedsageligt bruges til at give kommende niveau 3-studerende adgang til eller merit for eksisterende niveau 3-kurser. Der findes i dag ikke et system eller en proces, hvor RPL kan anvendes, medmindre der findes en eksisterende kvalifikation, som personen kan måles op imod. Der er ingen mulighed for at anerkende en person op mod et givet niveau, medmindre personen ønsker at gennemføre en uddannelse på et godkendt niveau 3-institution. For mange medarbejdere betyder det, at meget af deres erfaringsbaserede læring faktisk ikke kan anerkendes, fx kommunikation, teamwork, problemløsning, tidsplanlægning osv. I sektorer, hvor der ikke er en direkte relevant kvalifikation, vil dette desuden afskære muligheden for at bruge en RPL-proces. Grækenland Den græske gruppe forsøgte at inddrage standarderne fra VOW-projektet og de reviderede standarder og substandarder, der var udviklet i REVOW-projektet. Herefter undersøgtes kompatibiliteten mellem førnævnte standarder og de standarder, der anvendes i de jobprofiler, der er udviklet i Grækenland af det Nationale Akkrediteringscenter. De udviklede standarder blev drøftet med nøglepersoner i målgruppen, før de endelige standarder blev udformet. I jobprofilen for automekaniker/tekniker indgår der detaljerede procedurer for evaluering, akkreditering og validering af viden, færdigheder og kompetencer. Hvis der viser sig at være brug for specifikke tjeklister til at validere og måle standarder mere detaljeret, vil det lokale fagforbund tage kontakt til medlemmerne af den faglige projektgruppe for at indarbejde eventuelle forslag. 9

10 Den faglige projektgruppes/interessenternes rolle Den faglige projektgruppe og interessenterne spillede en meget aktiv og væsentlig rolle. For det første havde vi indledende drøftelser og uformelle møder med Trade Union Confederation the Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (sammenslutning af fagforbund, der organiserer funktionærer, håndværkere og handlende, red.) og det Nationale Akkrediteringscenter. I den mest afgørende fase af forløbet blev standarder og substandarder drøftet i detaljer med medlemmer af den faglige projektgruppe fra forbundet af automekanikere/teknikere i Patras. Denne fase var særligt udbytterig, fordi den gav lejlighed til at gå dybere ned i de potentielle praktiske problemer. Medlemmerne af forbundet gav meget positiv og konstruktiv respons på pilotforløbet. Styrkelse af forbindelsen til EQF/NQF Det var uproblematisk at opnå ækvivalens med EQF, fordi alle de jobprofiler, der er udviklet af det Nationale Akkrediteringscenter, indeholder meget konkrete beskrivelser af sammenhængen mellem viden, færdigheder og kompetence og EQF-standarder. NQF er stadig under udvikling i Grækenland. Særlige udfordringer Det var en særlig udfordring at knytte standarder og substandarder sammen med NQF, fordi NQF var under udvikling. Appendikser Appendiks 1: Medlemmer af de faglige projektgrupper for de enkelte partnere Appendiks 2: Matrix med de tolv generelle REVOW-standarder Appendiks 3: Matrixer med substandarder føjet til de tolv generelle standarder for den enkelte partner/sektor 10

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ...

... ... ... VUE nyt JUNI 2011 ... ... ... ...... VUE nyt 1...... I dette nummer kan du læse om 1 Redaktionel kommentar INFORMATION 2 Nyt fra Referencepanel Vest v/carla Tønder Jessing 3 Nyt fra Referencepanel Øst v/ Lene Poulsen 4 Afslutningskonference

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse

Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Afsluttende rapport Projekt 6.1 Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Ellen Enggaard Karen Paaske Lene

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

Evaluering af. Projekt want2work. 2. runde, maj 2005-april 2008. Asylafdelingen, Dansk Røde Kors Evaluering af Projekt want2work 2. runde, maj 2005-april 2008 Asylafdelingen, Dansk Røde Kors April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 Evalueringsrapportens opbygning... 4 Kort projektbeskrivelse

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Koordinatorer. Vejledning. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning

Koordinatorer. Vejledning. Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning Koordinatorer Garry D Arcy Nicola Daley Vejledning Anerkendelse af realkompetencer som del af karrierevejledning 1 Thessaloniki, 2012 Dette vejledningsværktøj er udviklet inden for rammerne af projektet

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Realkompetencevurdering og -anerkendelse

Realkompetencevurdering og -anerkendelse Afsluttende rapport Projekt 6.3 Realkompetencevurdering og -anerkendelse Udarbejdet af: Rita Buhl Lisbeth Højdal Ellen Enggaard December 2008 1 Indhold INDHOLD... 2 1 ARBEJDSRAPPORT... 3 PROJEKTBESKRIVELSEN...

Læs mere