Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11."

Transkript

1 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1

2 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om udmøntning af finanslovens grønne pakke på Erhvervs- og Vækstministeriets og Udenrigsministeriets område. Aftalen i hovedtræk: Den stigende globale efterspørgsel efter ressourcer har i en årrække presset råvarepriserne i vejret, og råvarepriserne er således steget mere end lønningerne. Ressourceoptimering og evnen til at genanvende er derfor blevet centrale konkurrenceparametre. Hvis danske virksomheder skal styrke produktiviteten og konkurrenceevnen, er det derfor afgørende, at virksomhederne formår at reducere forbruget af ressourcer. Danske virksomheder har gode forudsætninger for at levere ressourceeffektive løsninger. Aftalen giver virksomheder og andre aktører bedre mulighed for at udnytte den grønne omstilling til at skabe eksport, og til at skabe og fastholde job i Danmark. Aftalen består af seks initiativer: 1. Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne 2. Grøn omstillingsfond 3. Grønne maritime løsninger 4. Grønt iværksætterhus 5. Mindre spild gennem industriel symbiose 6. Styrket indsats for grøn eksport 2

3 Tabel 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 Mio. kr., 2013-priser Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne 50,0 - Grøn omstillingsfond - 40,0 Grønne maritime løsninger - 25,0 - heraf tilskudspulje til grønne maritime demonstrationsprojekter - 20,0 - heraf partnerskab om maritim retrofit - 2,0 - heraf indsats for at understøtte etablering af LNG-infrastruktur i Danmark - 2,0 - heraf internationel maritim konference om grøn skibsfart - 1,0 Grønt iværksætterhus - 15,0 Mindre spild gennem industriel symbiose - 10,0 Styrket indsats for grøn eksport 10,0 - heraf grøn SMV-indsats 5,0 - heraf styrket indsats for strategiske eksportalliancer 1,5 - heraf styrket miljøfaglig eksportrådgivning 3,5 3

4 1. Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der inden for en ramme på 50 mio. kr. etableres en særlig grøn kautionsordning. Aftalepartnerne er efterfølgende blevet enige om, at midlerne udmøntes som grønne omstillingslån frem for grønne kautioner. Lånene målrettes investeringer, der som mål fremmer teknologier og processer med afsæt i vugge-til-vugge konceptet, hvor restprodukter ikke ender som affald, men indgår som råvarer i en ny proces eller produktion. Hermed mindskes behovet for at tilføre produktionsapparatet nye ressourcer, og dermed mindskes det økologiske fodaftryk i produktionssektoren. Danmark er et af de mest ressourceforbrugende lande målt per indbygger. Denne udvikling skal vendes, og med dette og andre programmer sættes gang i en ny og spændende udvikling, som kan bidrage til at gøre Danmark førende på feltet med de potentialer der ligger heri. Formålet med grønne omstillingslån er at skabe bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders finansiering af nye grønne investeringer, herunder frontløberprojekter vedr. grøn omstilling samt nyskabende vugge-til-vugge forretningsmodeller, der kan bidrage til øget ressourcegenanvendelse og ressourceeffektivitet. Målgruppen for de grønne omstillingslån er primært virksomheder, der ønsker at investere i: produktinnovation og re-design, dels i egen virksomhed, herunder hvor hele leverandørkæden/værdikæden medtages. udvikling af nye vugge-til-vugge forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producenternes ejerskab under brug (eksempelvis pantsystemer, leasing i stedet for køb etc.). Herudover kan der ydes omstillingslån til virksomheder, der ønsker at integrere ny grøn teknologi og/eller ressourcegenanvendelse i produktionen, herunder også hos underleverandører. Parterne er enige om at vurdere ordningen ved udgangen af 2013, herunder om der er behov for at justere målgruppen. 2. Grøn omstillingsfond Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 40 mio. kr. i 2013 til etablering af en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Formål Den grønne omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. På flere områder har danske virksomheder stærke kompetencer, og den grønne omstillingsfond skal bidrage til, at disse kompetencer anvendes til at fremme en øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne ar- 4

5 bejdspladser. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter og afgrænser sig herved fra øvrige grønne indsatser, hvor der er fokus på forskning og udvikling, test og demonstration. Udmøntning Midlerne i den grønne omstillingsfond udmøntes gennem ansøgningsrunder, hvor virksomheder, organisationer og partnerskaber kan søge inden for fastlagte temaer. Der er foreløbigt fastsat følgende temaer: Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter. Især i projekter hvor hele leverandørkæden/værdikæden tages med i udviklingsprojektet. Udvikling af nye forretningsmodeller. Her kan særligt fokuseres på nye forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producentens ejerskab under brug (f.eks. pantsystemer, leasing i stedet for køb, etc.). Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign. Indsatsen kan bidrage til at fremme udvikling og anvendelse af bæredygtige materialer, der kan reducere ressourceforbruget og ikke belaster miljøet ved bortskaffelse. Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Branchen er en af verdens største og mest forurenende industrier. Indsatsen skal bidrage til omstilling til mere miljøvenlig produktion og sikre danske virksomheder en større andel af det voksende marked for bæredygtig mode. Markedsmodning af klimatilpasningsløsninger. Under temaet kan der søges om medfinansiering til at indgå indkøbsfællesskaber om innovative klimatilpasningsløsninger inden for regn- og spildevandsområdet, der kan føre til billigere og bedre løsninger. Mindre spild af fødevarer. Fødevarespild er en af verdens store ressourceudfordringer. Alene i Danmark ender ca. en tredjedel af fødevarerne som spild. Indsatsen kan bidrage til øget brug af restprodukter og sidestrømme i produktionen, bedre emballageløsninger, mindre madspild mv. Der nedsættes et rådgivende udvalg, der får til opgave at vurdere og prioritere ansøgningerne som grundlag for Erhvervsstyrelsens afgørelse om henholdsvis tilsagn og afslag. Det rådgivende udvalg kan endvidere foreslå erhvervs- og vækstministeren yderligere ansøgningstemaer. Nye temaer fastsættes efter drøftelse med forligskredsen. Det rådgivende udvalgs medlemmer skal have indsigt i ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Erhvervs- og vækstministeren udsteder i henhold til erhvervsfremmelovens 3, stk. 1, ved bekendtgørelse nærmere regler om gennemførelse af de af ministeren iværksatte erhvervsfremmeaktiviteter, herunder om anvendelsen af fondens midler, tildelingskriterier ved ansøgning, krav om medfinansiering mv. Endvidere finder bestemmelserne i erhvervsfremmelovens 5

6 kapitel 9 om regnskaber, sanktioner og straffebestemmelser anvendelse på de erhvervsfremmeaktiviteter, der iværksættes i regi af den grønne omstillingsfond. Det påtænkes, at fonden vil operere med følgende tildelingsskriterier: 1) Nyhedsværdi. 2) Kompetencer og relevant samarbejdskreds. 3) Udviklings- og beskæftigelseseffekter. 4) Miljøeffekt. 5) Tilskyndelseseffekt. 3. Grønne maritime løsninger Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 25 mio. kr. i 2013 til ressourceeffektive grønne maritime løsninger. Sigtet er at iværksætte tiltag, der kan øge beskæftigelsen i skibsindustrien med fokus på miljørenovering af den globale skibsflåde og opbygning af potentialer for nye skibstyper. Initiativet foreslås udmøntet ved indsatser, som beskrives i det følgende. 1. Maritim omstillingspulje Der etableres en tilskudspulje på 20 mio. kr. til demonstrationsprojekter inden for tre emneområder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Det drejer sig om: Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer, fx komposit. Der er betydelige driftsøkonomiske og miljømæssige fordele ved skibe bygget i letvægtsmaterialer som fx komposit, især for passagerskibe og færger. Det gælder fx brændstofforbruget og udledningen af drivhusgasser. Skibe i letvægtsmateriale er imidlertid typisk dyrere at fremstille end konventionelle skibe, hvorfor de også er dyrere at købe. Der vil kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til at dokumentere både den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt ved skibe bygget i lettere materialer og som inddrager nogle af de hensyn, der indgår i en vugge-til-vugge tilgang. Det vil kunne bidrage til at fremme efterspørgslen efter sådanne skibe. Retrofit (miljø- og klimamodernisering) af eksisterende skibe. De danske maritime udstyrsproducenter er førende i forhold til miljø- og klimavenlige løsninger. Det gælder blandt andet løsninger, der kan implementeres på eksisterende skibe og derved reducere skibenes miljøbelastning. Der forventes at være en stigende efterspørgsel efter disse løsninger, da der i de kommende år ikke forventes store nybygningsprogrammer for skibe. Der vil kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til at demonstrere både den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt af at investere i retrofitløsninger. Det vil kunne bidrage til at fremme efterspørgslen efter sådanne løsninger. Anvendelse af alternative skibsbrændstoffer som LNG (flydende naturgas). Puljen vil kunne yde tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til udbredelsen af LNG, herunder LNG-infrastruktur og investeringer i LNG-løsninger til skibe og andre transportmidler med relation til havnen. 6

7 Under puljen vil der kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der fremmer udvikling og skabelse af nye job indenfor miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe, og som demonstrerer, hvordan skibsdriften kan blive grønnere og mere ressourceeffektiv, herunder projekter, der kan bidrage til udvikling og innovation. Tilskud ydes til hel eller delvis dækning af meromkostninger forbundet med at investere i ressourceeffektive løsninger. Puljen vil blive udmøntet efter ansøgning, hvor der vil blive lagt vægt på ansøgningernes potentiale i forhold til ressourceeffektivitet, energieffektivitet, miljø- og klimaforbedringer samt beskæftigelse. Puljen administreres af Søfartsstyrelsen. Der etableres et rådgivende udvalg til behandling af ansøgningerne. På baggrund af indstillinger fra det rådgivende udvalg vil Søfartsstyrelsen kunne træffe afgørelse om tildeling af tilskud. Tilskud vil primært kunne ydes til skibsværfter og maskinværksteder, gerne i samarbejde med rederier og andre maritime virksomheder. Det er et vilkår, at projekternes resultater bliver afrapporteret og offentliggjort. De nærmere regler om administration af puljen fastsættes i en bekendtgørelse med hjemmel i Erhvervsfremmeloven. 2. Indsats for at understøtte etablering af LNG-infrastruktur i Danmark Der afsættes 2 mio. kr. til en indsats rettet mod at etablere et konkret LNGdemonstrationsprojekt i Danmark med relevante aktører i erhvervet, fx en eller flere havne med byerne omkring dem. Projektet skal vise, hvorledes LNG kan indføres som brændstof til skibe, havn og havneby. 3. International maritim konference om grøn skibsfart Der afsættes 1 mio. kr. til at afholde en stor international konference i Danmark med fokus på grøn skibsfart i Konferencen skal markedsføre de danske grønne maritime løsninger og vise, hvordan grøn skibsfart kan være en mulig løsning på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Konferencen vil dermed også være et udstillingsvindue for danske udstyrsproducenter og ressourceeffektive løsninger. Konferencen forventes afholdt i tæt samarbejde med erhvervet og med privat medfinansiering. Invest In Denmark og markedsføringskonsortiet State of Green vil blive inddraget. 4. Etablering af et partnerskab om maritim retrofit Der afsættes 2 mio. kr. til etablering og sekretariatsbetjening af et partnerskab om maritimt retrofit. Partnerskabet vil bestå af rederier, udstyrsproducenter, faglige organisationer samt uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder. Sekretariatet forventes placeret i Søfartsstyrelsen. Partnerskabet skal identificere og konkretisere områder, hvor der kan iværksættes projekter, der kan give konkrete miljø- og klimaforbedringer, fx energieffektiv bundmaling, udstyr til rensning af udstødningsgas for svovl (scrubbere) og LNG. 7

8 4. Grønt iværksætterhus Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 15 mio. kr. i 2013 til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder indenfor bæredygtig produktion. Der er i Danmark en række aktører, der har kompetencerne til at opbygge et grønt iværksætterhus. Indsatsen skal understøtte et grønt iværksættermiljø for iværksættere med særligt fokus på udvikling af grønne løsninger og vugge-til-vugge tankegangen. Iværksætterhuset skal være et fysisk miljø med kompetenceudvikling til rådighed for denne type af iværksættere, herunder uddannelse, netværk og inkubationsmiljø. Iværksætterhuset kan med fordel etableres i samarbejde med universiteters og handelsskolers iværksætterinitiativer, ligesom deltagende universiteter/handelsskoler skal kunne udbyde kurser, workshops og konferencer i vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang. Kurser mv. skal både målrettes nye iværksættere samt allerede eksisterende virksomheder og erhvervsledere, der gerne vil omstille virksomheden eller udvikle nye forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber til at komme i gang. Gennem et udbud vil de forskellige miljøer i samarbejde med fx universiteter og erhvervsskoler konkurrere om, hvem der kan nå ud til flest iværksættere og skabe det mest attraktive tilbud til iværksætterne. Der vil i udbuddet blive lagt vægt på, at der er mulighed for at udvikle og teste nye teknologier, fx i tilknytning til inkubationsmiljøet. Iværksætterhuset kan med fordel etableres i samarbejde med universiteters og handelsskolers iværksætterinitiativer, ligesom deltagende universiteter/handelsskoler skal kunne udbyde kurser, workshops og konferencer i vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang. Kurser mv. skal både målrettes nye iværksættere samt allerede eksisterende virksomheder og erhvervsledere, der gerne vil omstille virksomheden eller udvikle nye forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber til at komme i gang. Huset kan dermed bidrage til at understøtte de øvrige initiativer i den grønne pakke, der skal bidrage til at omstille danske virksomheder. Grønt Iværksætterhus kan administreres med hjemmel i lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. Midlerne udmøntes af Erhvervsstyrelsen gennem et EU-udbud. Initiativet er yderligere beskrevet i bilag 2. 8

9 5. Mindre spild gennem industriel symbiose Det fremgår af aftalen om Finansloven 2013, at der reserveres en pulje til initiativer i 2013, der understøtter bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne styrkepositioner. Herunder afsættes 10 mio. kr. til udbredelsen af industrielle symbioser. Virksomheder kan skabe gensidig værdi via samarbejde om udnyttelse af spildprodukter, der normalt er omkostninger forbundet med at bortskaffe. Dette bidrager til øget ressourceeffektivitet og genanvendelse. Erfaringer viser, at genanvendelse af ressourcer i en industriel symbiose medfører et lavere økologisk fodaftryk i form af mindre samlet ressourceforbrug og CO2-udledning, og kan fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark og styrke konkurrenceevnen. Formålet med indsatsen er at danne en række konkrete partnerskaber mellem virksomheder, der ønsker at indgå i industrielle symbioser, samt at sikre en selvbærende model for fremme af industrielle symbioser på længere sigt, herunder også at mobilisere fagforbund og medarbejdere i denne udvikling. Initiativet udmøntes ved følgende 4 hovedindsatser: Der etableres et industrielt dating-site, der vil danne grundlag for mulige match mellem virksomheder, der har ressourcer i overskud (affald), og virksomheder som kan udnytte denne ressource. Dating-sitet bygges op om en database baseret på en kortlægning af branchers og virksomheders ressourcestrømme. Der gennemføres et antal matchmaking events / workshops, hvor virksomheder kan mødes om mulige partnerskaber og efterfølgende får lagt deres ressourcedata ind på dating-sitet og i databasen samt få opfølgende rådgivning af en task-force om mulige match med andre virksomheder. Der etableres en task-force, der kan yde rådgivning samt bistå med udarbejdelse af tekniske analyser, business cases, juridisk assistance mv. til virksomheder, der vil indgå i industrielle symbioser. En del af rådgivningen vil bestå i at matche virksomheder med hinanden, samt undersøge hvad der teknisk skal til, for at virksomheder kan bruge hinandens affald, rest- og spildprodukter. Virksomhederne vil selv skulle stå for eventuelle investeringer forbundet med etableringen af den industrielle symbiose. Regioner, kommuner, lokale brancheforeninger og fagforbund m.fl. involveres i kortlægningen af virksomhedernes ressourcestrømme, engageringen af virksomhederne samt i udviklingen af en selvbærende model. Det skal desuden nærmere vurderes, hvorledes medarbejdersiden og konkret viden fra produktioner og deres ideer kan inddrages. Indsatsen administreres af Erhvervsstyrelsen med hjemmel i lovbekendtgørelse 1715 af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. 9

10 6. Styrket indsats for grøn eksport Den globale udvikling medfører et stigende pres på klodens ressourcer og forøger udslippet af drivhusgasser. Der er tale om globale udfordringer, som betyder pres på naturressourcer, energiforsyning, vand og mad. Det er derfor nødvendigt, at vi ændrer vores samfund og i meget højere grad gentænker, hvordan vi forbruger og producerer. Fra dansk side skal vi gøre vores for at afhjælpe udfordringerne herhjemme og ude i verden. Løsningen på de globale udfordringer hedder grøn omstilling. Danmark har en række globale spidskompetencer inden for grønne teknologier. Der afsættes 10 mio. kr. til at styrke indsatsen med at udvikle, rådgive og udbrede grønne løsninger i udlandet. Den styrkede indsats for grønne løsninger betyder også nye grønne arbejdspladser herhjemme, og understøtter samtidig den grønne omstilling af vores samfund. De 10 mio. kr. fordeles på følgende grønne initiativer: Grøn SMV-indsats Vand er et godt eksempel, hvor mange efterspørger rent drikkevand og miljøvenlig vandrensning. Der afsættes 5 mio. kr. til en målrettet indsats under Eksportrådets programmer for små og mellemstore danske virksomheders for at øge eksporten af danske grønne løsninger inden for særligtvand- og miljøområdet. Programmerne har ligeledes til hensigt at styrke internationaliseringen af mindre danske virksomheder, herunder realisering af deres eksportog vækstpotentiale. Styrket indsats for strategiske eksportalliancer Danske virksomheder skal være bedre til at arbejde sammen i strategiske eksportalliancer for herigennem at afsætte grønne pakkeløsninger på de store vækstmarkeder. Der afsættes 1,5 mio. kr. med henblik på at øges repræsentationernes sektorfaglige bemanding med henblik på at styrke arbejdet med at sammensætte virksomhedsalliancerne og herved styrke salg af større projektpakker inden for blandt andet vandforsyning og spildevandsløsninger. Styrket miljøfaglig eksportrådgivning Der afsættes 3,5 mio. kr. til at styrke udvikling og salg af grønne løsningsmodeller i udlandet. Midlerne går til at etablere et fælles rådgivningsteam for erhvervslivet, som forener og samtænker eksport- og miljøfaglig ekspertise. Teamet etableres gennem bidrag fra Miljøministeriet og Eksportrådet og placeres i Eksportrådet. Teamets rådgivning suppleres med finansieringsrådgivning fra EKF samt den øvrige sektorfaglige eksportrådgivning i Eksportrådet. Indsatserne administreres af Eksportrådet. 10

11 Bilag 1 Partnerskab om maritimt retrofit Særligt de mindre og mellemstore rederier har udfordringer i forhold til at have den fornødne kapacitet (kapital og kompetencer) til retrofitte deres skibe, ligesom deres viden om mulighederne ofte er begrænset. Også de mange små og mellemstore danske maritime virksomheder, som beskæftiger sig med renovering og opgradering af skibe, har begrænsede ressourcer til at opsøge ny viden og igangsætte udviklingsaktiviteter. Der er derfor behov for konkrete referenceinstallationer, hvor klima-og miljøeffekter er dokumenteret, udgifter og tilbagebetalingstid kortlagt og det lovgivningsmæssige grundlag på plads. Sådanne konkrete referenceinstallationer, der kan demonstrere potentialet i retrofit, kræver et tæt samarbejde mellem rederier, udstyrsproducenter, værfter, maskinværksteder, faglige organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder og kan med fordel faciliteres i et partnerskab om maritimt retrofit. Sekretariatsfunktionen for partnerskabet forventes placeret i Søfartsstyrelsen. I regi af partnerskabet skal identificeres og konkretiseres områder, hvor der kan udvikles grønne maritime løsninger og udstyr og forskellige parter skal kobles sammen så konkrete demonstrationsprojekter på forskellige typer skibe faciliteres. Der vil ligeledes kunne søges finansiering til projekterne bl.a. i tilskudspuljen til grønne maritime demonstrationsprojekter og i private fonde. De konkrete projekter i partnerskabet vil omfatte udvikling, demonstration og markedsmodning af retrofit af klima- og miljøløsninger til skibe. Projekterne skal demonstrere, hvordan ny teknologi i eksisterende skibe kan udvikles, designes og installeres, fx: udstyr til bekæmpelse af luftforurening, herunder fx udstyr til rensning af udstødningsgas for svovl (scrubbere) udstyr til rensning af ballastvand, energieffektiviserende udstyr, fx i form af energieffektiv bundmaling, nye typer af pumper, nye generatorer m.v. Partnerskabet vil medvirke til at fremme udviklingen, udbredelsen og efterspørgsel efter ny maritim miljøteknologi både i danske virksomheder og internationalt. Dermed vil partnerskabet kunne medvirke til øget beskæftigelse hos danske udstyrsproducenter, maskinværksteder, værfter m.v. Derudover vil partnerskabet bidrage til, at kommende klima- og miljøkrav overholdes på en omkostningseffektiv måde. 11

12 Bilag 2 Grønt iværksætterhus kriterier for udbud 1. Specifikation af udbuddet Erhvervsstyrelsen vil udbyde det grønne Iværksætterhus hurtigst muligt gennem et såkaldt funktionsudbud, hvor der i udbudsmaterialet fokuseres på de overordnede målsætninger for initiativet suppleret med en række konkrete krav, der skal tilgodeses, herunder at iværksætterhuset skal etableres i Danmark. Der er således en stor grad af metodefrihed i opgaveløsningen. Denne form for udbud giver mulighed for at de forskellige miljøer kan nytænke deres indsats og komme med mere innovative bud. 1.1 Overordnet målsætning og forløb Der ønskes tilbud på levering af et projektteam, der overordnet kan sikre: initiativets samlede succes fra tegnebræt til slutevaluering dvs. en omfattende beskrivelse af, hvordan leverandøren forventer at rekruttere iværksætterne, hvilket fysisk miljø der tilbydes iværksætterne, hvilke rådgivningspakker iværksætterne får tilbudt og kvaliteten af pakken. Endeligt skal tilbuddet indehold en beskrivelse af, hvordan iværksætterne evt. tænkes forlade huset. en kortlægning af omfanget af iværksættere, som leverandøren kan nå med tilbuddet. en beskrivelse af de samarbejdspartnere/netværk som leverandøren vil knytte til projektet. hvordan projektet vil bidrage til at markedsføre Danmark som en grøn iværksætternation. Erhvervsstyrelsen udvælger på baggrund den leverandør til opgaven, som scorer højst på de ovennævnte kriterier. 1.2 Krav til kvalitet i opgaveløsningen Nedenfor defineres en række krav til kvalitet i opgaveløsningen, som tilbudsgiver skal leve op til Identificering og rekruttering af iværksætterne Ved vurderingen af dette kriterium lægges der vægt på, at det sandsynliggøres, at der kan tiltrækkes et passende antal kvalificerede iværksættere på nationalt niveau. Erhvervsstyrelsen forventer at initiativet skal ramme minimum 100 iværksættere, som modtager en ydelse i det grønne iværksætterhus (uddannelse, netværk, inkubator). Der kan både rekrutteres soloiværksættere eller iværksætterhold Tidsplan Erhvervsstyrelsen forventer, at programperioden løber op til 18 måneder fra datoen for kontraktunderskrivelse. Heraf anvendes maksimalt 4 måneder til udvikling og opbygning af programmet, screening og rekruttering af iværksættere Aktiviteter og leverancer Det forventes, at der planlægges, koordineres, ledes og gennemføres relevante aktiviteter af høj kvalitet, som medfører, at de i pkt. 1.1 nævnte overordnede målsætninger som minimum indfris, hvilket har betydning for såvel de enkelte deltagende iværksætteres samt programmets mulighed for succes. 12

13 Herunder anføres en række konkrete krav til aktiviteter og leverancer, som skal være indeholdt i opgaveløsningen: De deltagende iværksættere skal som en del af det grønne iværksætterhus tilbydes deltagelse i et program, som giver iværksætterne redskaber, viden og kompetencer til at udvikle nye grønne løsninger og produkter, som på sigt kan skabe flere grønne arbejdspladser og vækst. Der skal skabes kontakt mellem iværksætterne og relevante aktører inden for ressourceeffektiv produktion og grønne løsninger, fx i forbindelse med netværksarrangementer og events. Iværksætterhuset skal etableres i en allerede eksisterende bygning, som indrettes med kontor- og undervisningsfaciliteter. De deltagende iværksættere, der benytter huset, skal, som en del af tilbuddet, deltage i et projekt, der har til formål at renovere bygningen ved at afprøve nye gode idéer og dermed omdanne huset til en grøn kredsløbsbygning, der bidrager positivt ift. miljø, biodiversitet, klima etc. Både programmet og de deltagende iværksætteres præstationer skal løbende monitoreres. Resultaterne skal indgå i en afsluttende evalueringsrapport Organisering og kompetencer Ved vurdering af dette kriterium lægges der vægt på, at projektteamet sikrer, at midlerne kan komme hurtigt ud og arbejde, og at indsatsen kan løftes uden et tungt administrativt set-up, så midlerne kan komme flest mulige iværksættere til gode.det vægtes højt, at relevante kompetencer og kvalifikationer i høj grad er til stede, herunder vægtes det positivt, at opgaveløsningen sker i et stærkt samarbejde mellem iværksættermiljøer og relevante aktører, fx universiteter, erhvervsskoler mv. med kompetencer inden for udviklingen af grønne løsninger. Endvidere vurderes dokumenteret erfaring med uddannelse, forretningsudvikling og netværksskabelse eller inkubationsmiljø for iværksættere inden for grønne løsninger samt relationer til nationale og internationale iværksættermiljøer, universiteter, erhvervsskoler mv. med samme fokus, positivt. 13

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site

Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site Pumper i cirkulær økonomi Samsø som test-site På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik baseret på cirkulær økonomi være driver for en leasingmodel af pumper, der skal sætte fokus på samarbejde med erhvervslivet

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere?

Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Aarstiderne: Hvordan bliver en ambitiøs grøn virksomhed endnu grønnere? Idéer har de masser af hos Aarstiderne. Og bæredygtighed ligger dybt i dna'et. Men den systematiske tilgang til forandringer bliver

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere