Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11."

Transkript

1 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1

2 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om udmøntning af finanslovens grønne pakke på Erhvervs- og Vækstministeriets og Udenrigsministeriets område. Aftalen i hovedtræk: Den stigende globale efterspørgsel efter ressourcer har i en årrække presset råvarepriserne i vejret, og råvarepriserne er således steget mere end lønningerne. Ressourceoptimering og evnen til at genanvende er derfor blevet centrale konkurrenceparametre. Hvis danske virksomheder skal styrke produktiviteten og konkurrenceevnen, er det derfor afgørende, at virksomhederne formår at reducere forbruget af ressourcer. Danske virksomheder har gode forudsætninger for at levere ressourceeffektive løsninger. Aftalen giver virksomheder og andre aktører bedre mulighed for at udnytte den grønne omstilling til at skabe eksport, og til at skabe og fastholde job i Danmark. Aftalen består af seks initiativer: 1. Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne 2. Grøn omstillingsfond 3. Grønne maritime løsninger 4. Grønt iværksætterhus 5. Mindre spild gennem industriel symbiose 6. Styrket indsats for grøn eksport 2

3 Tabel 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 Mio. kr., 2013-priser Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne 50,0 - Grøn omstillingsfond - 40,0 Grønne maritime løsninger - 25,0 - heraf tilskudspulje til grønne maritime demonstrationsprojekter - 20,0 - heraf partnerskab om maritim retrofit - 2,0 - heraf indsats for at understøtte etablering af LNG-infrastruktur i Danmark - 2,0 - heraf internationel maritim konference om grøn skibsfart - 1,0 Grønt iværksætterhus - 15,0 Mindre spild gennem industriel symbiose - 10,0 Styrket indsats for grøn eksport 10,0 - heraf grøn SMV-indsats 5,0 - heraf styrket indsats for strategiske eksportalliancer 1,5 - heraf styrket miljøfaglig eksportrådgivning 3,5 3

4 1. Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der inden for en ramme på 50 mio. kr. etableres en særlig grøn kautionsordning. Aftalepartnerne er efterfølgende blevet enige om, at midlerne udmøntes som grønne omstillingslån frem for grønne kautioner. Lånene målrettes investeringer, der som mål fremmer teknologier og processer med afsæt i vugge-til-vugge konceptet, hvor restprodukter ikke ender som affald, men indgår som råvarer i en ny proces eller produktion. Hermed mindskes behovet for at tilføre produktionsapparatet nye ressourcer, og dermed mindskes det økologiske fodaftryk i produktionssektoren. Danmark er et af de mest ressourceforbrugende lande målt per indbygger. Denne udvikling skal vendes, og med dette og andre programmer sættes gang i en ny og spændende udvikling, som kan bidrage til at gøre Danmark førende på feltet med de potentialer der ligger heri. Formålet med grønne omstillingslån er at skabe bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders finansiering af nye grønne investeringer, herunder frontløberprojekter vedr. grøn omstilling samt nyskabende vugge-til-vugge forretningsmodeller, der kan bidrage til øget ressourcegenanvendelse og ressourceeffektivitet. Målgruppen for de grønne omstillingslån er primært virksomheder, der ønsker at investere i: produktinnovation og re-design, dels i egen virksomhed, herunder hvor hele leverandørkæden/værdikæden medtages. udvikling af nye vugge-til-vugge forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producenternes ejerskab under brug (eksempelvis pantsystemer, leasing i stedet for køb etc.). Herudover kan der ydes omstillingslån til virksomheder, der ønsker at integrere ny grøn teknologi og/eller ressourcegenanvendelse i produktionen, herunder også hos underleverandører. Parterne er enige om at vurdere ordningen ved udgangen af 2013, herunder om der er behov for at justere målgruppen. 2. Grøn omstillingsfond Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 40 mio. kr. i 2013 til etablering af en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Formål Den grønne omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. På flere områder har danske virksomheder stærke kompetencer, og den grønne omstillingsfond skal bidrage til, at disse kompetencer anvendes til at fremme en øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne ar- 4

5 bejdspladser. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter og afgrænser sig herved fra øvrige grønne indsatser, hvor der er fokus på forskning og udvikling, test og demonstration. Udmøntning Midlerne i den grønne omstillingsfond udmøntes gennem ansøgningsrunder, hvor virksomheder, organisationer og partnerskaber kan søge inden for fastlagte temaer. Der er foreløbigt fastsat følgende temaer: Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter. Især i projekter hvor hele leverandørkæden/værdikæden tages med i udviklingsprojektet. Udvikling af nye forretningsmodeller. Her kan særligt fokuseres på nye forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producentens ejerskab under brug (f.eks. pantsystemer, leasing i stedet for køb, etc.). Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign. Indsatsen kan bidrage til at fremme udvikling og anvendelse af bæredygtige materialer, der kan reducere ressourceforbruget og ikke belaster miljøet ved bortskaffelse. Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Branchen er en af verdens største og mest forurenende industrier. Indsatsen skal bidrage til omstilling til mere miljøvenlig produktion og sikre danske virksomheder en større andel af det voksende marked for bæredygtig mode. Markedsmodning af klimatilpasningsløsninger. Under temaet kan der søges om medfinansiering til at indgå indkøbsfællesskaber om innovative klimatilpasningsløsninger inden for regn- og spildevandsområdet, der kan føre til billigere og bedre løsninger. Mindre spild af fødevarer. Fødevarespild er en af verdens store ressourceudfordringer. Alene i Danmark ender ca. en tredjedel af fødevarerne som spild. Indsatsen kan bidrage til øget brug af restprodukter og sidestrømme i produktionen, bedre emballageløsninger, mindre madspild mv. Der nedsættes et rådgivende udvalg, der får til opgave at vurdere og prioritere ansøgningerne som grundlag for Erhvervsstyrelsens afgørelse om henholdsvis tilsagn og afslag. Det rådgivende udvalg kan endvidere foreslå erhvervs- og vækstministeren yderligere ansøgningstemaer. Nye temaer fastsættes efter drøftelse med forligskredsen. Det rådgivende udvalgs medlemmer skal have indsigt i ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Erhvervs- og vækstministeren udsteder i henhold til erhvervsfremmelovens 3, stk. 1, ved bekendtgørelse nærmere regler om gennemførelse af de af ministeren iværksatte erhvervsfremmeaktiviteter, herunder om anvendelsen af fondens midler, tildelingskriterier ved ansøgning, krav om medfinansiering mv. Endvidere finder bestemmelserne i erhvervsfremmelovens 5

6 kapitel 9 om regnskaber, sanktioner og straffebestemmelser anvendelse på de erhvervsfremmeaktiviteter, der iværksættes i regi af den grønne omstillingsfond. Det påtænkes, at fonden vil operere med følgende tildelingsskriterier: 1) Nyhedsværdi. 2) Kompetencer og relevant samarbejdskreds. 3) Udviklings- og beskæftigelseseffekter. 4) Miljøeffekt. 5) Tilskyndelseseffekt. 3. Grønne maritime løsninger Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 25 mio. kr. i 2013 til ressourceeffektive grønne maritime løsninger. Sigtet er at iværksætte tiltag, der kan øge beskæftigelsen i skibsindustrien med fokus på miljørenovering af den globale skibsflåde og opbygning af potentialer for nye skibstyper. Initiativet foreslås udmøntet ved indsatser, som beskrives i det følgende. 1. Maritim omstillingspulje Der etableres en tilskudspulje på 20 mio. kr. til demonstrationsprojekter inden for tre emneområder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Det drejer sig om: Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer, fx komposit. Der er betydelige driftsøkonomiske og miljømæssige fordele ved skibe bygget i letvægtsmaterialer som fx komposit, især for passagerskibe og færger. Det gælder fx brændstofforbruget og udledningen af drivhusgasser. Skibe i letvægtsmateriale er imidlertid typisk dyrere at fremstille end konventionelle skibe, hvorfor de også er dyrere at købe. Der vil kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til at dokumentere både den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt ved skibe bygget i lettere materialer og som inddrager nogle af de hensyn, der indgår i en vugge-til-vugge tilgang. Det vil kunne bidrage til at fremme efterspørgslen efter sådanne skibe. Retrofit (miljø- og klimamodernisering) af eksisterende skibe. De danske maritime udstyrsproducenter er førende i forhold til miljø- og klimavenlige løsninger. Det gælder blandt andet løsninger, der kan implementeres på eksisterende skibe og derved reducere skibenes miljøbelastning. Der forventes at være en stigende efterspørgsel efter disse løsninger, da der i de kommende år ikke forventes store nybygningsprogrammer for skibe. Der vil kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til at demonstrere både den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt af at investere i retrofitløsninger. Det vil kunne bidrage til at fremme efterspørgslen efter sådanne løsninger. Anvendelse af alternative skibsbrændstoffer som LNG (flydende naturgas). Puljen vil kunne yde tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til udbredelsen af LNG, herunder LNG-infrastruktur og investeringer i LNG-løsninger til skibe og andre transportmidler med relation til havnen. 6

7 Under puljen vil der kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der fremmer udvikling og skabelse af nye job indenfor miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe, og som demonstrerer, hvordan skibsdriften kan blive grønnere og mere ressourceeffektiv, herunder projekter, der kan bidrage til udvikling og innovation. Tilskud ydes til hel eller delvis dækning af meromkostninger forbundet med at investere i ressourceeffektive løsninger. Puljen vil blive udmøntet efter ansøgning, hvor der vil blive lagt vægt på ansøgningernes potentiale i forhold til ressourceeffektivitet, energieffektivitet, miljø- og klimaforbedringer samt beskæftigelse. Puljen administreres af Søfartsstyrelsen. Der etableres et rådgivende udvalg til behandling af ansøgningerne. På baggrund af indstillinger fra det rådgivende udvalg vil Søfartsstyrelsen kunne træffe afgørelse om tildeling af tilskud. Tilskud vil primært kunne ydes til skibsværfter og maskinværksteder, gerne i samarbejde med rederier og andre maritime virksomheder. Det er et vilkår, at projekternes resultater bliver afrapporteret og offentliggjort. De nærmere regler om administration af puljen fastsættes i en bekendtgørelse med hjemmel i Erhvervsfremmeloven. 2. Indsats for at understøtte etablering af LNG-infrastruktur i Danmark Der afsættes 2 mio. kr. til en indsats rettet mod at etablere et konkret LNGdemonstrationsprojekt i Danmark med relevante aktører i erhvervet, fx en eller flere havne med byerne omkring dem. Projektet skal vise, hvorledes LNG kan indføres som brændstof til skibe, havn og havneby. 3. International maritim konference om grøn skibsfart Der afsættes 1 mio. kr. til at afholde en stor international konference i Danmark med fokus på grøn skibsfart i Konferencen skal markedsføre de danske grønne maritime løsninger og vise, hvordan grøn skibsfart kan være en mulig løsning på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Konferencen vil dermed også være et udstillingsvindue for danske udstyrsproducenter og ressourceeffektive løsninger. Konferencen forventes afholdt i tæt samarbejde med erhvervet og med privat medfinansiering. Invest In Denmark og markedsføringskonsortiet State of Green vil blive inddraget. 4. Etablering af et partnerskab om maritim retrofit Der afsættes 2 mio. kr. til etablering og sekretariatsbetjening af et partnerskab om maritimt retrofit. Partnerskabet vil bestå af rederier, udstyrsproducenter, faglige organisationer samt uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder. Sekretariatet forventes placeret i Søfartsstyrelsen. Partnerskabet skal identificere og konkretisere områder, hvor der kan iværksættes projekter, der kan give konkrete miljø- og klimaforbedringer, fx energieffektiv bundmaling, udstyr til rensning af udstødningsgas for svovl (scrubbere) og LNG. 7

8 4. Grønt iværksætterhus Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 15 mio. kr. i 2013 til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder indenfor bæredygtig produktion. Der er i Danmark en række aktører, der har kompetencerne til at opbygge et grønt iværksætterhus. Indsatsen skal understøtte et grønt iværksættermiljø for iværksættere med særligt fokus på udvikling af grønne løsninger og vugge-til-vugge tankegangen. Iværksætterhuset skal være et fysisk miljø med kompetenceudvikling til rådighed for denne type af iværksættere, herunder uddannelse, netværk og inkubationsmiljø. Iværksætterhuset kan med fordel etableres i samarbejde med universiteters og handelsskolers iværksætterinitiativer, ligesom deltagende universiteter/handelsskoler skal kunne udbyde kurser, workshops og konferencer i vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang. Kurser mv. skal både målrettes nye iværksættere samt allerede eksisterende virksomheder og erhvervsledere, der gerne vil omstille virksomheden eller udvikle nye forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber til at komme i gang. Gennem et udbud vil de forskellige miljøer i samarbejde med fx universiteter og erhvervsskoler konkurrere om, hvem der kan nå ud til flest iværksættere og skabe det mest attraktive tilbud til iværksætterne. Der vil i udbuddet blive lagt vægt på, at der er mulighed for at udvikle og teste nye teknologier, fx i tilknytning til inkubationsmiljøet. Iværksætterhuset kan med fordel etableres i samarbejde med universiteters og handelsskolers iværksætterinitiativer, ligesom deltagende universiteter/handelsskoler skal kunne udbyde kurser, workshops og konferencer i vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang. Kurser mv. skal både målrettes nye iværksættere samt allerede eksisterende virksomheder og erhvervsledere, der gerne vil omstille virksomheden eller udvikle nye forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber til at komme i gang. Huset kan dermed bidrage til at understøtte de øvrige initiativer i den grønne pakke, der skal bidrage til at omstille danske virksomheder. Grønt Iværksætterhus kan administreres med hjemmel i lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. Midlerne udmøntes af Erhvervsstyrelsen gennem et EU-udbud. Initiativet er yderligere beskrevet i bilag 2. 8

9 5. Mindre spild gennem industriel symbiose Det fremgår af aftalen om Finansloven 2013, at der reserveres en pulje til initiativer i 2013, der understøtter bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne styrkepositioner. Herunder afsættes 10 mio. kr. til udbredelsen af industrielle symbioser. Virksomheder kan skabe gensidig værdi via samarbejde om udnyttelse af spildprodukter, der normalt er omkostninger forbundet med at bortskaffe. Dette bidrager til øget ressourceeffektivitet og genanvendelse. Erfaringer viser, at genanvendelse af ressourcer i en industriel symbiose medfører et lavere økologisk fodaftryk i form af mindre samlet ressourceforbrug og CO2-udledning, og kan fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark og styrke konkurrenceevnen. Formålet med indsatsen er at danne en række konkrete partnerskaber mellem virksomheder, der ønsker at indgå i industrielle symbioser, samt at sikre en selvbærende model for fremme af industrielle symbioser på længere sigt, herunder også at mobilisere fagforbund og medarbejdere i denne udvikling. Initiativet udmøntes ved følgende 4 hovedindsatser: Der etableres et industrielt dating-site, der vil danne grundlag for mulige match mellem virksomheder, der har ressourcer i overskud (affald), og virksomheder som kan udnytte denne ressource. Dating-sitet bygges op om en database baseret på en kortlægning af branchers og virksomheders ressourcestrømme. Der gennemføres et antal matchmaking events / workshops, hvor virksomheder kan mødes om mulige partnerskaber og efterfølgende får lagt deres ressourcedata ind på dating-sitet og i databasen samt få opfølgende rådgivning af en task-force om mulige match med andre virksomheder. Der etableres en task-force, der kan yde rådgivning samt bistå med udarbejdelse af tekniske analyser, business cases, juridisk assistance mv. til virksomheder, der vil indgå i industrielle symbioser. En del af rådgivningen vil bestå i at matche virksomheder med hinanden, samt undersøge hvad der teknisk skal til, for at virksomheder kan bruge hinandens affald, rest- og spildprodukter. Virksomhederne vil selv skulle stå for eventuelle investeringer forbundet med etableringen af den industrielle symbiose. Regioner, kommuner, lokale brancheforeninger og fagforbund m.fl. involveres i kortlægningen af virksomhedernes ressourcestrømme, engageringen af virksomhederne samt i udviklingen af en selvbærende model. Det skal desuden nærmere vurderes, hvorledes medarbejdersiden og konkret viden fra produktioner og deres ideer kan inddrages. Indsatsen administreres af Erhvervsstyrelsen med hjemmel i lovbekendtgørelse 1715 af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. 9

10 6. Styrket indsats for grøn eksport Den globale udvikling medfører et stigende pres på klodens ressourcer og forøger udslippet af drivhusgasser. Der er tale om globale udfordringer, som betyder pres på naturressourcer, energiforsyning, vand og mad. Det er derfor nødvendigt, at vi ændrer vores samfund og i meget højere grad gentænker, hvordan vi forbruger og producerer. Fra dansk side skal vi gøre vores for at afhjælpe udfordringerne herhjemme og ude i verden. Løsningen på de globale udfordringer hedder grøn omstilling. Danmark har en række globale spidskompetencer inden for grønne teknologier. Der afsættes 10 mio. kr. til at styrke indsatsen med at udvikle, rådgive og udbrede grønne løsninger i udlandet. Den styrkede indsats for grønne løsninger betyder også nye grønne arbejdspladser herhjemme, og understøtter samtidig den grønne omstilling af vores samfund. De 10 mio. kr. fordeles på følgende grønne initiativer: Grøn SMV-indsats Vand er et godt eksempel, hvor mange efterspørger rent drikkevand og miljøvenlig vandrensning. Der afsættes 5 mio. kr. til en målrettet indsats under Eksportrådets programmer for små og mellemstore danske virksomheders for at øge eksporten af danske grønne løsninger inden for særligtvand- og miljøområdet. Programmerne har ligeledes til hensigt at styrke internationaliseringen af mindre danske virksomheder, herunder realisering af deres eksportog vækstpotentiale. Styrket indsats for strategiske eksportalliancer Danske virksomheder skal være bedre til at arbejde sammen i strategiske eksportalliancer for herigennem at afsætte grønne pakkeløsninger på de store vækstmarkeder. Der afsættes 1,5 mio. kr. med henblik på at øges repræsentationernes sektorfaglige bemanding med henblik på at styrke arbejdet med at sammensætte virksomhedsalliancerne og herved styrke salg af større projektpakker inden for blandt andet vandforsyning og spildevandsløsninger. Styrket miljøfaglig eksportrådgivning Der afsættes 3,5 mio. kr. til at styrke udvikling og salg af grønne løsningsmodeller i udlandet. Midlerne går til at etablere et fælles rådgivningsteam for erhvervslivet, som forener og samtænker eksport- og miljøfaglig ekspertise. Teamet etableres gennem bidrag fra Miljøministeriet og Eksportrådet og placeres i Eksportrådet. Teamets rådgivning suppleres med finansieringsrådgivning fra EKF samt den øvrige sektorfaglige eksportrådgivning i Eksportrådet. Indsatserne administreres af Eksportrådet. 10

11 Bilag 1 Partnerskab om maritimt retrofit Særligt de mindre og mellemstore rederier har udfordringer i forhold til at have den fornødne kapacitet (kapital og kompetencer) til retrofitte deres skibe, ligesom deres viden om mulighederne ofte er begrænset. Også de mange små og mellemstore danske maritime virksomheder, som beskæftiger sig med renovering og opgradering af skibe, har begrænsede ressourcer til at opsøge ny viden og igangsætte udviklingsaktiviteter. Der er derfor behov for konkrete referenceinstallationer, hvor klima-og miljøeffekter er dokumenteret, udgifter og tilbagebetalingstid kortlagt og det lovgivningsmæssige grundlag på plads. Sådanne konkrete referenceinstallationer, der kan demonstrere potentialet i retrofit, kræver et tæt samarbejde mellem rederier, udstyrsproducenter, værfter, maskinværksteder, faglige organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder og kan med fordel faciliteres i et partnerskab om maritimt retrofit. Sekretariatsfunktionen for partnerskabet forventes placeret i Søfartsstyrelsen. I regi af partnerskabet skal identificeres og konkretiseres områder, hvor der kan udvikles grønne maritime løsninger og udstyr og forskellige parter skal kobles sammen så konkrete demonstrationsprojekter på forskellige typer skibe faciliteres. Der vil ligeledes kunne søges finansiering til projekterne bl.a. i tilskudspuljen til grønne maritime demonstrationsprojekter og i private fonde. De konkrete projekter i partnerskabet vil omfatte udvikling, demonstration og markedsmodning af retrofit af klima- og miljøløsninger til skibe. Projekterne skal demonstrere, hvordan ny teknologi i eksisterende skibe kan udvikles, designes og installeres, fx: udstyr til bekæmpelse af luftforurening, herunder fx udstyr til rensning af udstødningsgas for svovl (scrubbere) udstyr til rensning af ballastvand, energieffektiviserende udstyr, fx i form af energieffektiv bundmaling, nye typer af pumper, nye generatorer m.v. Partnerskabet vil medvirke til at fremme udviklingen, udbredelsen og efterspørgsel efter ny maritim miljøteknologi både i danske virksomheder og internationalt. Dermed vil partnerskabet kunne medvirke til øget beskæftigelse hos danske udstyrsproducenter, maskinværksteder, værfter m.v. Derudover vil partnerskabet bidrage til, at kommende klima- og miljøkrav overholdes på en omkostningseffektiv måde. 11

12 Bilag 2 Grønt iværksætterhus kriterier for udbud 1. Specifikation af udbuddet Erhvervsstyrelsen vil udbyde det grønne Iværksætterhus hurtigst muligt gennem et såkaldt funktionsudbud, hvor der i udbudsmaterialet fokuseres på de overordnede målsætninger for initiativet suppleret med en række konkrete krav, der skal tilgodeses, herunder at iværksætterhuset skal etableres i Danmark. Der er således en stor grad af metodefrihed i opgaveløsningen. Denne form for udbud giver mulighed for at de forskellige miljøer kan nytænke deres indsats og komme med mere innovative bud. 1.1 Overordnet målsætning og forløb Der ønskes tilbud på levering af et projektteam, der overordnet kan sikre: initiativets samlede succes fra tegnebræt til slutevaluering dvs. en omfattende beskrivelse af, hvordan leverandøren forventer at rekruttere iværksætterne, hvilket fysisk miljø der tilbydes iværksætterne, hvilke rådgivningspakker iværksætterne får tilbudt og kvaliteten af pakken. Endeligt skal tilbuddet indehold en beskrivelse af, hvordan iværksætterne evt. tænkes forlade huset. en kortlægning af omfanget af iværksættere, som leverandøren kan nå med tilbuddet. en beskrivelse af de samarbejdspartnere/netværk som leverandøren vil knytte til projektet. hvordan projektet vil bidrage til at markedsføre Danmark som en grøn iværksætternation. Erhvervsstyrelsen udvælger på baggrund den leverandør til opgaven, som scorer højst på de ovennævnte kriterier. 1.2 Krav til kvalitet i opgaveløsningen Nedenfor defineres en række krav til kvalitet i opgaveløsningen, som tilbudsgiver skal leve op til Identificering og rekruttering af iværksætterne Ved vurderingen af dette kriterium lægges der vægt på, at det sandsynliggøres, at der kan tiltrækkes et passende antal kvalificerede iværksættere på nationalt niveau. Erhvervsstyrelsen forventer at initiativet skal ramme minimum 100 iværksættere, som modtager en ydelse i det grønne iværksætterhus (uddannelse, netværk, inkubator). Der kan både rekrutteres soloiværksættere eller iværksætterhold Tidsplan Erhvervsstyrelsen forventer, at programperioden løber op til 18 måneder fra datoen for kontraktunderskrivelse. Heraf anvendes maksimalt 4 måneder til udvikling og opbygning af programmet, screening og rekruttering af iværksættere Aktiviteter og leverancer Det forventes, at der planlægges, koordineres, ledes og gennemføres relevante aktiviteter af høj kvalitet, som medfører, at de i pkt. 1.1 nævnte overordnede målsætninger som minimum indfris, hvilket har betydning for såvel de enkelte deltagende iværksætteres samt programmets mulighed for succes. 12

13 Herunder anføres en række konkrete krav til aktiviteter og leverancer, som skal være indeholdt i opgaveløsningen: De deltagende iværksættere skal som en del af det grønne iværksætterhus tilbydes deltagelse i et program, som giver iværksætterne redskaber, viden og kompetencer til at udvikle nye grønne løsninger og produkter, som på sigt kan skabe flere grønne arbejdspladser og vækst. Der skal skabes kontakt mellem iværksætterne og relevante aktører inden for ressourceeffektiv produktion og grønne løsninger, fx i forbindelse med netværksarrangementer og events. Iværksætterhuset skal etableres i en allerede eksisterende bygning, som indrettes med kontor- og undervisningsfaciliteter. De deltagende iværksættere, der benytter huset, skal, som en del af tilbuddet, deltage i et projekt, der har til formål at renovere bygningen ved at afprøve nye gode idéer og dermed omdanne huset til en grøn kredsløbsbygning, der bidrager positivt ift. miljø, biodiversitet, klima etc. Både programmet og de deltagende iværksætteres præstationer skal løbende monitoreres. Resultaterne skal indgå i en afsluttende evalueringsrapport Organisering og kompetencer Ved vurdering af dette kriterium lægges der vægt på, at projektteamet sikrer, at midlerne kan komme hurtigt ud og arbejde, og at indsatsen kan løftes uden et tungt administrativt set-up, så midlerne kan komme flest mulige iværksættere til gode.det vægtes højt, at relevante kompetencer og kvalifikationer i høj grad er til stede, herunder vægtes det positivt, at opgaveløsningen sker i et stærkt samarbejde mellem iværksættermiljøer og relevante aktører, fx universiteter, erhvervsskoler mv. med kompetencer inden for udviklingen af grønne løsninger. Endvidere vurderes dokumenteret erfaring med uddannelse, forretningsudvikling og netværksskabelse eller inkubationsmiljø for iværksættere inden for grønne løsninger samt relationer til nationale og internationale iværksættermiljøer, universiteter, erhvervsskoler mv. med samme fokus, positivt. 13

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling Grønne puljer og aftaler grøn omstilling som bl.a. kan udnyttes af kommuner, foreninger, fagforbund, virksomheder og borgere (finanslov 2013 mm) Denne gennemgang af aftaler, som Enhedslisten i 2013 har

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere