Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11."

Transkript

1 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1

2 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om udmøntning af finanslovens grønne pakke på Erhvervs- og Vækstministeriets og Udenrigsministeriets område. Aftalen i hovedtræk: Den stigende globale efterspørgsel efter ressourcer har i en årrække presset råvarepriserne i vejret, og råvarepriserne er således steget mere end lønningerne. Ressourceoptimering og evnen til at genanvende er derfor blevet centrale konkurrenceparametre. Hvis danske virksomheder skal styrke produktiviteten og konkurrenceevnen, er det derfor afgørende, at virksomhederne formår at reducere forbruget af ressourcer. Danske virksomheder har gode forudsætninger for at levere ressourceeffektive løsninger. Aftalen giver virksomheder og andre aktører bedre mulighed for at udnytte den grønne omstilling til at skabe eksport, og til at skabe og fastholde job i Danmark. Aftalen består af seks initiativer: 1. Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne 2. Grøn omstillingsfond 3. Grønne maritime løsninger 4. Grønt iværksætterhus 5. Mindre spild gennem industriel symbiose 6. Styrket indsats for grøn eksport 2

3 Tabel 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 Mio. kr., 2013-priser Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne 50,0 - Grøn omstillingsfond - 40,0 Grønne maritime løsninger - 25,0 - heraf tilskudspulje til grønne maritime demonstrationsprojekter - 20,0 - heraf partnerskab om maritim retrofit - 2,0 - heraf indsats for at understøtte etablering af LNG-infrastruktur i Danmark - 2,0 - heraf internationel maritim konference om grøn skibsfart - 1,0 Grønt iværksætterhus - 15,0 Mindre spild gennem industriel symbiose - 10,0 Styrket indsats for grøn eksport 10,0 - heraf grøn SMV-indsats 5,0 - heraf styrket indsats for strategiske eksportalliancer 1,5 - heraf styrket miljøfaglig eksportrådgivning 3,5 3

4 1. Grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der inden for en ramme på 50 mio. kr. etableres en særlig grøn kautionsordning. Aftalepartnerne er efterfølgende blevet enige om, at midlerne udmøntes som grønne omstillingslån frem for grønne kautioner. Lånene målrettes investeringer, der som mål fremmer teknologier og processer med afsæt i vugge-til-vugge konceptet, hvor restprodukter ikke ender som affald, men indgår som råvarer i en ny proces eller produktion. Hermed mindskes behovet for at tilføre produktionsapparatet nye ressourcer, og dermed mindskes det økologiske fodaftryk i produktionssektoren. Danmark er et af de mest ressourceforbrugende lande målt per indbygger. Denne udvikling skal vendes, og med dette og andre programmer sættes gang i en ny og spændende udvikling, som kan bidrage til at gøre Danmark førende på feltet med de potentialer der ligger heri. Formålet med grønne omstillingslån er at skabe bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders finansiering af nye grønne investeringer, herunder frontløberprojekter vedr. grøn omstilling samt nyskabende vugge-til-vugge forretningsmodeller, der kan bidrage til øget ressourcegenanvendelse og ressourceeffektivitet. Målgruppen for de grønne omstillingslån er primært virksomheder, der ønsker at investere i: produktinnovation og re-design, dels i egen virksomhed, herunder hvor hele leverandørkæden/værdikæden medtages. udvikling af nye vugge-til-vugge forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producenternes ejerskab under brug (eksempelvis pantsystemer, leasing i stedet for køb etc.). Herudover kan der ydes omstillingslån til virksomheder, der ønsker at integrere ny grøn teknologi og/eller ressourcegenanvendelse i produktionen, herunder også hos underleverandører. Parterne er enige om at vurdere ordningen ved udgangen af 2013, herunder om der er behov for at justere målgruppen. 2. Grøn omstillingsfond Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 40 mio. kr. i 2013 til etablering af en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Formål Den grønne omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. På flere områder har danske virksomheder stærke kompetencer, og den grønne omstillingsfond skal bidrage til, at disse kompetencer anvendes til at fremme en øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne ar- 4

5 bejdspladser. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter og afgrænser sig herved fra øvrige grønne indsatser, hvor der er fokus på forskning og udvikling, test og demonstration. Udmøntning Midlerne i den grønne omstillingsfond udmøntes gennem ansøgningsrunder, hvor virksomheder, organisationer og partnerskaber kan søge inden for fastlagte temaer. Der er foreløbigt fastsat følgende temaer: Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter. Især i projekter hvor hele leverandørkæden/værdikæden tages med i udviklingsprojektet. Udvikling af nye forretningsmodeller. Her kan særligt fokuseres på nye forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producentens ejerskab under brug (f.eks. pantsystemer, leasing i stedet for køb, etc.). Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign. Indsatsen kan bidrage til at fremme udvikling og anvendelse af bæredygtige materialer, der kan reducere ressourceforbruget og ikke belaster miljøet ved bortskaffelse. Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen. Branchen er en af verdens største og mest forurenende industrier. Indsatsen skal bidrage til omstilling til mere miljøvenlig produktion og sikre danske virksomheder en større andel af det voksende marked for bæredygtig mode. Markedsmodning af klimatilpasningsløsninger. Under temaet kan der søges om medfinansiering til at indgå indkøbsfællesskaber om innovative klimatilpasningsløsninger inden for regn- og spildevandsområdet, der kan føre til billigere og bedre løsninger. Mindre spild af fødevarer. Fødevarespild er en af verdens store ressourceudfordringer. Alene i Danmark ender ca. en tredjedel af fødevarerne som spild. Indsatsen kan bidrage til øget brug af restprodukter og sidestrømme i produktionen, bedre emballageløsninger, mindre madspild mv. Der nedsættes et rådgivende udvalg, der får til opgave at vurdere og prioritere ansøgningerne som grundlag for Erhvervsstyrelsens afgørelse om henholdsvis tilsagn og afslag. Det rådgivende udvalg kan endvidere foreslå erhvervs- og vækstministeren yderligere ansøgningstemaer. Nye temaer fastsættes efter drøftelse med forligskredsen. Det rådgivende udvalgs medlemmer skal have indsigt i ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Erhvervs- og vækstministeren udsteder i henhold til erhvervsfremmelovens 3, stk. 1, ved bekendtgørelse nærmere regler om gennemførelse af de af ministeren iværksatte erhvervsfremmeaktiviteter, herunder om anvendelsen af fondens midler, tildelingskriterier ved ansøgning, krav om medfinansiering mv. Endvidere finder bestemmelserne i erhvervsfremmelovens 5

6 kapitel 9 om regnskaber, sanktioner og straffebestemmelser anvendelse på de erhvervsfremmeaktiviteter, der iværksættes i regi af den grønne omstillingsfond. Det påtænkes, at fonden vil operere med følgende tildelingsskriterier: 1) Nyhedsværdi. 2) Kompetencer og relevant samarbejdskreds. 3) Udviklings- og beskæftigelseseffekter. 4) Miljøeffekt. 5) Tilskyndelseseffekt. 3. Grønne maritime løsninger Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 25 mio. kr. i 2013 til ressourceeffektive grønne maritime løsninger. Sigtet er at iværksætte tiltag, der kan øge beskæftigelsen i skibsindustrien med fokus på miljørenovering af den globale skibsflåde og opbygning af potentialer for nye skibstyper. Initiativet foreslås udmøntet ved indsatser, som beskrives i det følgende. 1. Maritim omstillingspulje Der etableres en tilskudspulje på 20 mio. kr. til demonstrationsprojekter inden for tre emneområder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Det drejer sig om: Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer, fx komposit. Der er betydelige driftsøkonomiske og miljømæssige fordele ved skibe bygget i letvægtsmaterialer som fx komposit, især for passagerskibe og færger. Det gælder fx brændstofforbruget og udledningen af drivhusgasser. Skibe i letvægtsmateriale er imidlertid typisk dyrere at fremstille end konventionelle skibe, hvorfor de også er dyrere at købe. Der vil kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til at dokumentere både den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt ved skibe bygget i lettere materialer og som inddrager nogle af de hensyn, der indgår i en vugge-til-vugge tilgang. Det vil kunne bidrage til at fremme efterspørgslen efter sådanne skibe. Retrofit (miljø- og klimamodernisering) af eksisterende skibe. De danske maritime udstyrsproducenter er førende i forhold til miljø- og klimavenlige løsninger. Det gælder blandt andet løsninger, der kan implementeres på eksisterende skibe og derved reducere skibenes miljøbelastning. Der forventes at være en stigende efterspørgsel efter disse løsninger, da der i de kommende år ikke forventes store nybygningsprogrammer for skibe. Der vil kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til at demonstrere både den miljømæssige og driftsøkonomiske effekt af at investere i retrofitløsninger. Det vil kunne bidrage til at fremme efterspørgslen efter sådanne løsninger. Anvendelse af alternative skibsbrændstoffer som LNG (flydende naturgas). Puljen vil kunne yde tilskud til demonstrationsprojekter, der kan bidrage til udbredelsen af LNG, herunder LNG-infrastruktur og investeringer i LNG-løsninger til skibe og andre transportmidler med relation til havnen. 6

7 Under puljen vil der kunne ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der fremmer udvikling og skabelse af nye job indenfor miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe, og som demonstrerer, hvordan skibsdriften kan blive grønnere og mere ressourceeffektiv, herunder projekter, der kan bidrage til udvikling og innovation. Tilskud ydes til hel eller delvis dækning af meromkostninger forbundet med at investere i ressourceeffektive løsninger. Puljen vil blive udmøntet efter ansøgning, hvor der vil blive lagt vægt på ansøgningernes potentiale i forhold til ressourceeffektivitet, energieffektivitet, miljø- og klimaforbedringer samt beskæftigelse. Puljen administreres af Søfartsstyrelsen. Der etableres et rådgivende udvalg til behandling af ansøgningerne. På baggrund af indstillinger fra det rådgivende udvalg vil Søfartsstyrelsen kunne træffe afgørelse om tildeling af tilskud. Tilskud vil primært kunne ydes til skibsværfter og maskinværksteder, gerne i samarbejde med rederier og andre maritime virksomheder. Det er et vilkår, at projekternes resultater bliver afrapporteret og offentliggjort. De nærmere regler om administration af puljen fastsættes i en bekendtgørelse med hjemmel i Erhvervsfremmeloven. 2. Indsats for at understøtte etablering af LNG-infrastruktur i Danmark Der afsættes 2 mio. kr. til en indsats rettet mod at etablere et konkret LNGdemonstrationsprojekt i Danmark med relevante aktører i erhvervet, fx en eller flere havne med byerne omkring dem. Projektet skal vise, hvorledes LNG kan indføres som brændstof til skibe, havn og havneby. 3. International maritim konference om grøn skibsfart Der afsættes 1 mio. kr. til at afholde en stor international konference i Danmark med fokus på grøn skibsfart i Konferencen skal markedsføre de danske grønne maritime løsninger og vise, hvordan grøn skibsfart kan være en mulig løsning på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Konferencen vil dermed også være et udstillingsvindue for danske udstyrsproducenter og ressourceeffektive løsninger. Konferencen forventes afholdt i tæt samarbejde med erhvervet og med privat medfinansiering. Invest In Denmark og markedsføringskonsortiet State of Green vil blive inddraget. 4. Etablering af et partnerskab om maritim retrofit Der afsættes 2 mio. kr. til etablering og sekretariatsbetjening af et partnerskab om maritimt retrofit. Partnerskabet vil bestå af rederier, udstyrsproducenter, faglige organisationer samt uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder. Sekretariatet forventes placeret i Søfartsstyrelsen. Partnerskabet skal identificere og konkretisere områder, hvor der kan iværksættes projekter, der kan give konkrete miljø- og klimaforbedringer, fx energieffektiv bundmaling, udstyr til rensning af udstødningsgas for svovl (scrubbere) og LNG. 7

8 4. Grønt iværksætterhus Der er i forbindelse med finansloven for 2013 indgået aftale mellem regeringen og Enhedslisten om, at der afsættes 15 mio. kr. i 2013 til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder indenfor bæredygtig produktion. Der er i Danmark en række aktører, der har kompetencerne til at opbygge et grønt iværksætterhus. Indsatsen skal understøtte et grønt iværksættermiljø for iværksættere med særligt fokus på udvikling af grønne løsninger og vugge-til-vugge tankegangen. Iværksætterhuset skal være et fysisk miljø med kompetenceudvikling til rådighed for denne type af iværksættere, herunder uddannelse, netværk og inkubationsmiljø. Iværksætterhuset kan med fordel etableres i samarbejde med universiteters og handelsskolers iværksætterinitiativer, ligesom deltagende universiteter/handelsskoler skal kunne udbyde kurser, workshops og konferencer i vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang. Kurser mv. skal både målrettes nye iværksættere samt allerede eksisterende virksomheder og erhvervsledere, der gerne vil omstille virksomheden eller udvikle nye forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber til at komme i gang. Gennem et udbud vil de forskellige miljøer i samarbejde med fx universiteter og erhvervsskoler konkurrere om, hvem der kan nå ud til flest iværksættere og skabe det mest attraktive tilbud til iværksætterne. Der vil i udbuddet blive lagt vægt på, at der er mulighed for at udvikle og teste nye teknologier, fx i tilknytning til inkubationsmiljøet. Iværksætterhuset kan med fordel etableres i samarbejde med universiteters og handelsskolers iværksætterinitiativer, ligesom deltagende universiteter/handelsskoler skal kunne udbyde kurser, workshops og konferencer i vugge-til-vugge og den cirkulære tankegang. Kurser mv. skal både målrettes nye iværksættere samt allerede eksisterende virksomheder og erhvervsledere, der gerne vil omstille virksomheden eller udvikle nye forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi, men som mangler konkrete redskaber til at komme i gang. Huset kan dermed bidrage til at understøtte de øvrige initiativer i den grønne pakke, der skal bidrage til at omstille danske virksomheder. Grønt Iværksætterhus kan administreres med hjemmel i lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. Midlerne udmøntes af Erhvervsstyrelsen gennem et EU-udbud. Initiativet er yderligere beskrevet i bilag 2. 8

9 5. Mindre spild gennem industriel symbiose Det fremgår af aftalen om Finansloven 2013, at der reserveres en pulje til initiativer i 2013, der understøtter bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne styrkepositioner. Herunder afsættes 10 mio. kr. til udbredelsen af industrielle symbioser. Virksomheder kan skabe gensidig værdi via samarbejde om udnyttelse af spildprodukter, der normalt er omkostninger forbundet med at bortskaffe. Dette bidrager til øget ressourceeffektivitet og genanvendelse. Erfaringer viser, at genanvendelse af ressourcer i en industriel symbiose medfører et lavere økologisk fodaftryk i form af mindre samlet ressourceforbrug og CO2-udledning, og kan fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark og styrke konkurrenceevnen. Formålet med indsatsen er at danne en række konkrete partnerskaber mellem virksomheder, der ønsker at indgå i industrielle symbioser, samt at sikre en selvbærende model for fremme af industrielle symbioser på længere sigt, herunder også at mobilisere fagforbund og medarbejdere i denne udvikling. Initiativet udmøntes ved følgende 4 hovedindsatser: Der etableres et industrielt dating-site, der vil danne grundlag for mulige match mellem virksomheder, der har ressourcer i overskud (affald), og virksomheder som kan udnytte denne ressource. Dating-sitet bygges op om en database baseret på en kortlægning af branchers og virksomheders ressourcestrømme. Der gennemføres et antal matchmaking events / workshops, hvor virksomheder kan mødes om mulige partnerskaber og efterfølgende får lagt deres ressourcedata ind på dating-sitet og i databasen samt få opfølgende rådgivning af en task-force om mulige match med andre virksomheder. Der etableres en task-force, der kan yde rådgivning samt bistå med udarbejdelse af tekniske analyser, business cases, juridisk assistance mv. til virksomheder, der vil indgå i industrielle symbioser. En del af rådgivningen vil bestå i at matche virksomheder med hinanden, samt undersøge hvad der teknisk skal til, for at virksomheder kan bruge hinandens affald, rest- og spildprodukter. Virksomhederne vil selv skulle stå for eventuelle investeringer forbundet med etableringen af den industrielle symbiose. Regioner, kommuner, lokale brancheforeninger og fagforbund m.fl. involveres i kortlægningen af virksomhedernes ressourcestrømme, engageringen af virksomhederne samt i udviklingen af en selvbærende model. Det skal desuden nærmere vurderes, hvorledes medarbejdersiden og konkret viden fra produktioner og deres ideer kan inddrages. Indsatsen administreres af Erhvervsstyrelsen med hjemmel i lovbekendtgørelse 1715 af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. 9

10 6. Styrket indsats for grøn eksport Den globale udvikling medfører et stigende pres på klodens ressourcer og forøger udslippet af drivhusgasser. Der er tale om globale udfordringer, som betyder pres på naturressourcer, energiforsyning, vand og mad. Det er derfor nødvendigt, at vi ændrer vores samfund og i meget højere grad gentænker, hvordan vi forbruger og producerer. Fra dansk side skal vi gøre vores for at afhjælpe udfordringerne herhjemme og ude i verden. Løsningen på de globale udfordringer hedder grøn omstilling. Danmark har en række globale spidskompetencer inden for grønne teknologier. Der afsættes 10 mio. kr. til at styrke indsatsen med at udvikle, rådgive og udbrede grønne løsninger i udlandet. Den styrkede indsats for grønne løsninger betyder også nye grønne arbejdspladser herhjemme, og understøtter samtidig den grønne omstilling af vores samfund. De 10 mio. kr. fordeles på følgende grønne initiativer: Grøn SMV-indsats Vand er et godt eksempel, hvor mange efterspørger rent drikkevand og miljøvenlig vandrensning. Der afsættes 5 mio. kr. til en målrettet indsats under Eksportrådets programmer for små og mellemstore danske virksomheders for at øge eksporten af danske grønne løsninger inden for særligtvand- og miljøområdet. Programmerne har ligeledes til hensigt at styrke internationaliseringen af mindre danske virksomheder, herunder realisering af deres eksportog vækstpotentiale. Styrket indsats for strategiske eksportalliancer Danske virksomheder skal være bedre til at arbejde sammen i strategiske eksportalliancer for herigennem at afsætte grønne pakkeløsninger på de store vækstmarkeder. Der afsættes 1,5 mio. kr. med henblik på at øges repræsentationernes sektorfaglige bemanding med henblik på at styrke arbejdet med at sammensætte virksomhedsalliancerne og herved styrke salg af større projektpakker inden for blandt andet vandforsyning og spildevandsløsninger. Styrket miljøfaglig eksportrådgivning Der afsættes 3,5 mio. kr. til at styrke udvikling og salg af grønne løsningsmodeller i udlandet. Midlerne går til at etablere et fælles rådgivningsteam for erhvervslivet, som forener og samtænker eksport- og miljøfaglig ekspertise. Teamet etableres gennem bidrag fra Miljøministeriet og Eksportrådet og placeres i Eksportrådet. Teamets rådgivning suppleres med finansieringsrådgivning fra EKF samt den øvrige sektorfaglige eksportrådgivning i Eksportrådet. Indsatserne administreres af Eksportrådet. 10

11 Bilag 1 Partnerskab om maritimt retrofit Særligt de mindre og mellemstore rederier har udfordringer i forhold til at have den fornødne kapacitet (kapital og kompetencer) til retrofitte deres skibe, ligesom deres viden om mulighederne ofte er begrænset. Også de mange små og mellemstore danske maritime virksomheder, som beskæftiger sig med renovering og opgradering af skibe, har begrænsede ressourcer til at opsøge ny viden og igangsætte udviklingsaktiviteter. Der er derfor behov for konkrete referenceinstallationer, hvor klima-og miljøeffekter er dokumenteret, udgifter og tilbagebetalingstid kortlagt og det lovgivningsmæssige grundlag på plads. Sådanne konkrete referenceinstallationer, der kan demonstrere potentialet i retrofit, kræver et tæt samarbejde mellem rederier, udstyrsproducenter, værfter, maskinværksteder, faglige organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder og kan med fordel faciliteres i et partnerskab om maritimt retrofit. Sekretariatsfunktionen for partnerskabet forventes placeret i Søfartsstyrelsen. I regi af partnerskabet skal identificeres og konkretiseres områder, hvor der kan udvikles grønne maritime løsninger og udstyr og forskellige parter skal kobles sammen så konkrete demonstrationsprojekter på forskellige typer skibe faciliteres. Der vil ligeledes kunne søges finansiering til projekterne bl.a. i tilskudspuljen til grønne maritime demonstrationsprojekter og i private fonde. De konkrete projekter i partnerskabet vil omfatte udvikling, demonstration og markedsmodning af retrofit af klima- og miljøløsninger til skibe. Projekterne skal demonstrere, hvordan ny teknologi i eksisterende skibe kan udvikles, designes og installeres, fx: udstyr til bekæmpelse af luftforurening, herunder fx udstyr til rensning af udstødningsgas for svovl (scrubbere) udstyr til rensning af ballastvand, energieffektiviserende udstyr, fx i form af energieffektiv bundmaling, nye typer af pumper, nye generatorer m.v. Partnerskabet vil medvirke til at fremme udviklingen, udbredelsen og efterspørgsel efter ny maritim miljøteknologi både i danske virksomheder og internationalt. Dermed vil partnerskabet kunne medvirke til øget beskæftigelse hos danske udstyrsproducenter, maskinværksteder, værfter m.v. Derudover vil partnerskabet bidrage til, at kommende klima- og miljøkrav overholdes på en omkostningseffektiv måde. 11

12 Bilag 2 Grønt iværksætterhus kriterier for udbud 1. Specifikation af udbuddet Erhvervsstyrelsen vil udbyde det grønne Iværksætterhus hurtigst muligt gennem et såkaldt funktionsudbud, hvor der i udbudsmaterialet fokuseres på de overordnede målsætninger for initiativet suppleret med en række konkrete krav, der skal tilgodeses, herunder at iværksætterhuset skal etableres i Danmark. Der er således en stor grad af metodefrihed i opgaveløsningen. Denne form for udbud giver mulighed for at de forskellige miljøer kan nytænke deres indsats og komme med mere innovative bud. 1.1 Overordnet målsætning og forløb Der ønskes tilbud på levering af et projektteam, der overordnet kan sikre: initiativets samlede succes fra tegnebræt til slutevaluering dvs. en omfattende beskrivelse af, hvordan leverandøren forventer at rekruttere iværksætterne, hvilket fysisk miljø der tilbydes iværksætterne, hvilke rådgivningspakker iværksætterne får tilbudt og kvaliteten af pakken. Endeligt skal tilbuddet indehold en beskrivelse af, hvordan iværksætterne evt. tænkes forlade huset. en kortlægning af omfanget af iværksættere, som leverandøren kan nå med tilbuddet. en beskrivelse af de samarbejdspartnere/netværk som leverandøren vil knytte til projektet. hvordan projektet vil bidrage til at markedsføre Danmark som en grøn iværksætternation. Erhvervsstyrelsen udvælger på baggrund den leverandør til opgaven, som scorer højst på de ovennævnte kriterier. 1.2 Krav til kvalitet i opgaveløsningen Nedenfor defineres en række krav til kvalitet i opgaveløsningen, som tilbudsgiver skal leve op til Identificering og rekruttering af iværksætterne Ved vurderingen af dette kriterium lægges der vægt på, at det sandsynliggøres, at der kan tiltrækkes et passende antal kvalificerede iværksættere på nationalt niveau. Erhvervsstyrelsen forventer at initiativet skal ramme minimum 100 iværksættere, som modtager en ydelse i det grønne iværksætterhus (uddannelse, netværk, inkubator). Der kan både rekrutteres soloiværksættere eller iværksætterhold Tidsplan Erhvervsstyrelsen forventer, at programperioden løber op til 18 måneder fra datoen for kontraktunderskrivelse. Heraf anvendes maksimalt 4 måneder til udvikling og opbygning af programmet, screening og rekruttering af iværksættere Aktiviteter og leverancer Det forventes, at der planlægges, koordineres, ledes og gennemføres relevante aktiviteter af høj kvalitet, som medfører, at de i pkt. 1.1 nævnte overordnede målsætninger som minimum indfris, hvilket har betydning for såvel de enkelte deltagende iværksætteres samt programmets mulighed for succes. 12

13 Herunder anføres en række konkrete krav til aktiviteter og leverancer, som skal være indeholdt i opgaveløsningen: De deltagende iværksættere skal som en del af det grønne iværksætterhus tilbydes deltagelse i et program, som giver iværksætterne redskaber, viden og kompetencer til at udvikle nye grønne løsninger og produkter, som på sigt kan skabe flere grønne arbejdspladser og vækst. Der skal skabes kontakt mellem iværksætterne og relevante aktører inden for ressourceeffektiv produktion og grønne løsninger, fx i forbindelse med netværksarrangementer og events. Iværksætterhuset skal etableres i en allerede eksisterende bygning, som indrettes med kontor- og undervisningsfaciliteter. De deltagende iværksættere, der benytter huset, skal, som en del af tilbuddet, deltage i et projekt, der har til formål at renovere bygningen ved at afprøve nye gode idéer og dermed omdanne huset til en grøn kredsløbsbygning, der bidrager positivt ift. miljø, biodiversitet, klima etc. Både programmet og de deltagende iværksætteres præstationer skal løbende monitoreres. Resultaterne skal indgå i en afsluttende evalueringsrapport Organisering og kompetencer Ved vurdering af dette kriterium lægges der vægt på, at projektteamet sikrer, at midlerne kan komme hurtigt ud og arbejde, og at indsatsen kan løftes uden et tungt administrativt set-up, så midlerne kan komme flest mulige iværksættere til gode.det vægtes højt, at relevante kompetencer og kvalifikationer i høj grad er til stede, herunder vægtes det positivt, at opgaveløsningen sker i et stærkt samarbejde mellem iværksættermiljøer og relevante aktører, fx universiteter, erhvervsskoler mv. med kompetencer inden for udviklingen af grønne løsninger. Endvidere vurderes dokumenteret erfaring med uddannelse, forretningsudvikling og netværksskabelse eller inkubationsmiljø for iværksættere inden for grønne løsninger samt relationer til nationale og internationale iværksættermiljøer, universiteter, erhvervsskoler mv. med samme fokus, positivt. 13

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Specifikation af Task force for Grøn Industrisymbiose, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune

Specifikation af Task force for Grøn Industrisymbiose, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune Specifikation af Task force for Grøn Industrisymbiose, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune Denne opgavebeskrivelse er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Region Sjælland og Bornholms

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Baggrundsnotat 29. oktober 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere