ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forsikringsformidling {COM(2012) 360 final} {SWD(2012) 191 final} DA DA

2 1. OVERSIGT OVER RELEVANT EU-LOVGIVNING OG NUVÆRENDE POLITISKE INITIATIVER Forsikring Investering Relevante produkter Kapitalkrav Distribution Livsforsikring, bilforsikring, ansvarsforsikring, ejendomsforsikring, lastforsikring osv. samt forsikringsprodukter med investeringselementer, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. SOLVENS II Optage og udøve virksomhed, tilsyn, procedurer for sanering og likvidation af forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber Direktivet om forsikringsformidling (IMD) Registrerings- og godkendelsesregler (herunder kvalifikation af personale), salgsmetoder for alle forsikringsprodukter, grænseoverskridende tjenester, udøvelse af virksomhed, tilsyn osv. Salg af forsikringsprodukter med investeringselementer, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde, er omhandlet i IMD. Aktier, obligationer (herunder strukturerede obligationer), investeringsfonde, derivatprodukter osv. CRD IV (kapitalkravsdirektivet) Optage og udøve virksomhed, tilsyn, procedurer for sanering og likvidation af kreditinstitutter og investeringsselskaber Direktivet om markeder for finansielle tjenesteydelser (MiFID II) Registrerings- og godkendelsesregler, organisationskrav (herunder kvalifikation af personale), salgsmetoder for alle investeringsprodukter, grænseoverskridende tjenester, udøvelse af virksomhed, tilsyn osv. MiFID omfatter en undtagelse for investeringsprodukter med et forsikringselement, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. Produktoplysninger SOLVENS II PRIP'er UCITS Forsikringsprodukter Forsikringsprodukter med investeringselementer Investeringsprodukter For at sikre sammenhæng på tværs af sektorerne vil revisionen af direktivet om forsikringsformidling (IMD) tage højde for den igangværende revision af MiFID og det kommende initiativ vedrørende pakkeprodukter for private investorer (PRIP'er). Hvad angår reguleringen af salgspraksis for livsforsikringsprodukter med investeringselementer (PRIP-forsikring), skal IMD mindst opfylde de samme standarder for forbrugerbeskyttelse som det reviderede MiFID. PRIPforsikringer er sammensatte detailinvesteringsprodukter med livsforsikring, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. 2. PROBLEMAFGRÆNSNING De udestående spørgsmål i forbindelse med den nuværende retlige ramme for IMD, der beskrives i yderligere detaljer i dette afsnit, kan opdeles i to problemkategorier: problemer vedrørende salg af alle forsikringsprodukter (livsforsikringer og skadesforsikringer) og problemer vedrørende salg af PRIPforsikringer. DA 2 DA

3 2.1. Problemer vedrørende salg af alle forsikringsprodukter Direktivets anvendelsesområde omfatter ikke visse forsikringsformidlere ("direct writers") og visse andre salgskanaler for forsikringsprodukter (f.eks. rejsebureauer og biludlejningsfirmaer). Dette bevirker, at forbrugerbeskyttelsen varierer alt efter, hvor (gennem hvilken salgskanal) forbrugeren køber et forsikringsprodukt. Ud over at underminere forbrugerbeskyttelsen medfører denne situation også ulige omkostninger til overholdelse af reglerne på tværs af salgskanalerne. Nogle eftersalgsaktører på markedet (assurandører og taksatorer) er også udelukket fra IMD på nuværende tidspunkt. Disse erhverv indgår i salgsprocessen for forsikringsprodukter og kan blive eksponeret for interessekonflikter. Det andet væsentlige problem vedrører interessekonflikter mellem sælgere af forsikringsprodukter og forbrugere som følge af aflønningsstrukturerne for sælgere. Interessekonflikter, der skyldes aflønningsstrukturer, kan skade forbrugerne på to lidt forskellige måder: 1) mæglerne fastlåses i kvasieksklusive aftaler med ét upstream-forsikringsselskab (hvor forbrugerne, som henvender sig til mægleren, ikke har tilstrækkelige valgmuligheder til at opfylde deres behov), eller 2) mæglerne anbefaler forbrugerne de produkter, som vedkommende modtager bedst aflønning for, i stedet for de produkter, der bedst opfylder forbrugerens behov (sidstnævnte tilfælde er omhandlet nedenfor sammen med andre problemer vedrørende rådgivning). Den tredje gruppe af vigtige problemer vedrører rådgivning, hvor der kan skelnes mellem to forskellige problemer. Rådgivning, der ikke er uvildig, gives f.eks. til forbrugere som følge af ovennævnte interessekonflikter, der skyldes aflønningsstrukturen for sælgere. Dårlig rådgivning forekommer i områder, hvor kravene til sælgernes faglige kvalifikationer er utilstrækkelige. Reglerne vedrørende faglige kvalifikationer varierer betydeligt på tværs af medlemsstaterne og på tværs af salgskanalerne og medfører dårlig rådgivning for mange forbrugere. Adgang til grænseoverskridende markeder er besværlig for sælgere af forsikringsprodukter, og der er i øjeblikket kun meget begrænset handel på tværs af de europæiske markeder. Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer, fri udveksling af tjenesteydelser og fri etableringsret er ikke omhandlet i IMD1. Der findes ikke ét fælles register, hvor forbrugerne kan finde oplysninger om sælgere af forsikringsprodukter i hver EU-medlemsstat. Hvad angår problemet med manglende harmonisering af sanktioner, er det udpeget som et problem i næsten alle igangværende revisioner af reglerne om finansielle tjenesteydelser. Det skyldes manglen på sanktioner med afskrækkende virkning i nogle medlemsstater og store forskelle mellem de kompetente myndigheders beføjelse til at pålægge sanktioner. DA 3 DA

4 2.2. Problemer vedrørende salg af PRIP-forsikringer Standarderne for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med salg af PRIPforsikringer er ikke tilstrækkelige på EU-plan, idet IMD1 ikke indeholder særlige regler for salget af komplekse livsforsikringsprodukter med investeringselementer. Disse produkter sælges i dag under de generelle regler for salg af forsikringsprodukter, selv om disse produkter er af en helt anden karakter og indebærer højere risici for uprofessionelle købere. Markedsundersøgelser afslører et meget stort antal klager over salget af livsforsikringsprodukter tilknyttet investeringsfonde i mange medlemsstater. Der er dokumentation for regelarbitrage som følge af forskellene i reguleringen af salget af PRIP'er via forskellige salgskanaler. De potentielle ulemper for forbrugerne som følge af salget af uhensigtsmæssige investeringsprodukter med livsforsikring anslås at beløbe sig til mia. EUR for EU-27. Ikke mindst kan uhensigtsmæssig rådgivning på forsikringsmarkedet betyde, at investorer - som følge af exitomkostninger og højere produktomkostninger - skal betale højere gebyrer og fastlåses i produkter med krav om betaling af afgifter ved ophævelse, som investoren ikke forstod tilstrækkeligt, da investeringen blev foretaget. Mange faktorer påvirker naturligvis de faktiske ulemper for forbrugerne, og salgsrådgivning er kun én faktor. Undersøgelser viser dog, at rådgivning er afgørende på detailmarkederne for finansielle produkter. Rådgivning er derfor tilsyneladende et centralt element. I betragtning af markedets størrelse kan tilfældene med fejlsalg have en stor potentiel indvirkning på forbrugervelfærden. I manglen på EU-regler har tilsynsmyndighederne reageret ved at anmode om øget omkostningsgennemsigtighed eller, hvis deres foranstaltninger omfatter komplekse produkter generelt, ved at yde vejledning om oplysninger forud for indgåelsen af aftaler eller opfordre til, at salget af sådanne produkter sættes i bero. 3. ANALYSE AF NÆRHEDS- OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET Medlemsstater, som handler alene, kan ikke på nationalt plan løse de problemer med manglende effektivitet, der skyldes forskellige systemer for forsikringsformidlere og -mæglere i EU, ikke-harmoniserede standarder for rådgivning og forbrugerbeskyttelse og forskelle i krav til kvalifikationer. Revisionen af det eksisterende direktiv har endvidere til formål at forbedre forbrugernes mobilitet, lette grænseoverskridende handel og sikre ensartede vilkår for alle markedsaktører ved at tilpasse reglerne inden for sektorerne for forskellige finansielle tjenester (dvs. tilpasse IMD til MiFID, hvad angår reglerne om salg af forsikringer med investeringselementer). Ca. 95 % af de registrerede forsikringsmæglere i EU er mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (som defineret af andre EU-direktiver). Der skal derfor benyttes en proportionalitetsbaseret tilgang, når IMD tilpasses MiFID. 1. Sælgere af simple forsikringsprodukter, der sælger forsikringsprodukter som en supplerende ydelse (f.eks. biludlejningsfirmaer og rejsebureauer), og DA 4 DA

5 eftersalgstjenester (f.eks. assurandører og taksatorer) underlægges en forenklet underretningsprocedure i stedet for registrering hos de kompetente myndigheder. 2. En generel proportionalitetsregel, som gælder for alle bestemmelser, fastlægger, at medlemsstaterne skal pålægge rimelige krav under hensyntagen til kompleksiteten af de solgte produkter, idet direktivet er et minimumsharmoniseringsinstrument. Dette gælder ligeledes for EIOPA, når den udvikler niveau 2-foranstaltninger vedrørende krav til faglige kvalifikationer. 3. MiFID-reglerne vedrørende investorbeskyttelse (f.eks. forbuddet mod kommission for uvildig rådgivning, begrænsning af interessekonflikter samt egnetheds- og hensigtsmæssighedstest) overføres til IMD2 for at sikre lige vilkår mellem salgspraksis for alle PRIP-produkter på investerings- og forsikringsområdet. IMD2 og Solvens II indeholder organisationsregler (registrering, underretning, regler om intern revision, risikostyring osv., som svarer til reglerne i MiFID) for forsikringsmæglere og -formidlere, der i denne henseende vil sikre lige så høje standarder - nogle gange højere - som MiFID. Da disse regler omfatter organisationsaspekter af forsikringsmægling og forsikring, er den administrative byrde betydeligt mindre end ved anvendelse af de fulde MiFID-regler, der er fastlagt for investeringssektoren. De lande, der anvender MiFID-reglerne fuldt ud (NL, IT og UK), anvender faktisk en proportionalitetsbaseret tilgang til at gøre reglerne anvendelige og hensigtsmæssige for forsikringsmæglere. 4. SAMMENLIGNING AF LØSNINGSMODELLER Anvendelsesområde: Den foretrukne politiske løsningsmodel er mere præcist at fastlægge de aktiviteter, der ligger inden for anvendelsesområdet for IMD. Dette betyder, at medlemsstaternes fleksibilitet til at fastlægge det videst mulige anvendelsesområde bevares, men at der tillades visse undtagelser for at sikre proportional behandling (med henblik på at fritage salg af forsikringer i tillæg til levering af varer og fritage store risikoforsikringer og professionelle købere fra reglerne for god forretningsskik). Dette omfatter også indførelse af forenklede anmeldelseskrav for aktører i forsikringsværdikæden (sælgere af forsikringsprodukter som en supplerende ydelse, som f.eks. rejsebureauer og biludlejningsfirmaer, og eftersalgsaktører, f.eks. assurandører og taksatorer). Dette har i forvejen positiv betydning for forbrugerne, mens indvirkningen på markedsaktører, der sælger forsikringsprodukter som en supplerende ydelse, kun er lille, hvad angår omkostninger. Denne løsningsmodel reducerer i væsentlig grad den negative indvirkning på forsikringsformidlere og -mæglere, hvad angår konkurrence, og medvirker stadig til at opnå de fastlagte mål. Interessekonflikt: Der er to foretrukne løsningsmodeller: at indføre et standardformat for oplysninger (European Business Card) for alle sælgere af forsikringsprodukter og samtidig at indføre en ordning af MiFID-typen (regler for god forretningsskik, jf. artikel 23, 24 og 25 i MiFID II) for sælgere af livsforsikringsprodukter med investeringselementer. Disse modeller forbedrer forbrugerbeskyttelsen gennem forebyggelse (European Business Card og oplysning om vederlag) og forbedrer både håndtering og begrænsning af DA 5 DA

6 interessekonflikter (løsning af MiFID-typen). Samtidig er disse modeller omkostningseffektive, idet de understøtter en proportional tilgang afhængigt af kompleksiteten og omkostningerne i forbindelse med de solgte produkter. Rådgivning: Der er to foretrukne modeller i forbindelse med rådgivning: Det vil ikke være dyrt at indføre en definition af rådgivning i direktivet. Med denne model kan forbrugeren konstatere, om han modtager personlig rådgivning, når han køber et produkt, eller ej. Den anden foretrukne model er at indføre en egnethedstest af MiFID-typen og et forbud mod kommission for uvildig rådgivning i forbindelse med salg af de mest komplekse produkter. Dette vil forhindre ulemper for forbrugerne, der kan opstå ved uhensigtsmæssigt salg af sådanne produkter. Hvad angår problemet med dårlig rådgivning, foretrækkes det at sikre, at de faglige kvalifikationer for sælgere af forsikringsprodukter svarer til kompleksiteten af de produkter, han tilbyder. Sælgere af komplekse livsforsikringsprodukter skal f.eks. have gennemgået speciel uddannelse i netop de produkter, som de tilbyder. Som følge af markedsstrukturerne og medlemsstaternes kompetencer med hensyn til krav til faglige kvalifikationer bør dette kombineres med en "soft law"-tilgang. Grænseoverskridende handel: Den foretrukne model er at indføre definitioner af fri udveksling af tjenesteydelser og fri etableringsret, en ordning for gensidig anerkendelse og en forenklet underretningsproces for forsikringsmæglere, der ønsker at sælge produkter på tværs af grænserne, og at etablere et centralt registreringssystem, hvor forbrugerne kan finde oplysninger om alle sælgere af forsikringsprodukter i medlemsstaterne. Disse modeller er relativt omkostningseffektive og vil sikre vigtige forbrugerfordele, fordi forbrugerne får flere oplysninger og valgmuligheder (øget konkurrence). Sanktioner: Den foretrukne model er at indføre en generel ramme for sanktioner ved at fastlægge harmoniserede minimumsregler, der er tilstrækkeligt afskrækkende til at reducere antallet af overtrædelser. Denne model udpeges som den mest omkostningseffektive i flere konsekvensanalyser af tilsvarende lovgivningsinitiativer, som f.eks. MiFID og PRIP'er. EIOPA tilslutter sig generelt denne tilgang. Det skal også bemærkes, at et stort antal potentielle lovovertrædere kan være grænseoverskridende aktører med meget betydelige omsætninger, for hvem en sanktion på EUR for at være en ikke-registreret forsikringsmægler (f.eks. Spanien) ikke har nogen afskrækkende virkning. 5. MÅLENE FOR EU'S INITIATIV Revisionen af IMD1 søger at forbedre reguleringen på detailmarkedet for forsikringsprodukter på en effektiv måde. Den har til formål at sikre ensartede vilkår for alle aktører, der er involveret i salget af forsikringsprodukter, og styrke beskyttelsen af policeindehaverne. DA 6 DA

7 6. VURDERING AF VIRKNINGER OG OMKOSTNINGER Alle de analyserede løsningsmodeller medfører omkostninger til overholdelse, når medlemsstaterne skal udvikle og/eller indføre reglerne i national lovgivning. I henhold til en nylig undersøgelse er omkostninger til udvikling og/eller gennemførelse af reglerne i national lovgivning lave til moderate. Hvad angår administrative omkostninger, vil dette medføre engangsomkostninger for alle distributører og producenter, idet dette initiativ pr. definition omfatter krav om anvendelsen af nye regler for salg og levering af nye oplysninger til detailkunder i nogle medlemsstater. Der vil sandsynligvis også blive tale om løbende omkostninger. Hvad angår udvidelsen af anvendelsesområdet, vil dette have en marginal eller ingen indvirkning på forsikringsformidlere og andre markedsaktører. Hvad angår distribution af PRIP-forsikringer, skal det bemærkes, at et overslag over indvirkningerne på niveau 1 for et initiativ som dette nødvendigvis må blive omtrentligt. Mere nøjagtige overslag kan først beregnes, når mulige niveau 2-foranstaltninger er blevet analyseret. På grundlag af PWC-undersøgelsen og branchestatistikker justeret af Kommissionens tjenestegrene anslås det, at den administrative byrde vil beløbe sig til ca EUR for det første anvendelsesår for IMD2. Det svarer til 0,06 % af den samlede bruttopræmie for 2009 og vil i betragtning af det store antal berørte virksomheder (ca. 1 mio.), medføre en relativt moderat omkostning på ca. 730 EUR i gennemsnit pr. virksomhed. Disse omkostninger fordeles ikke ligeligt mellem alle virksomheder. Virksomheder, der sælger PRIP-forsikringer, berøres mere end virksomheder, der kun sælger almene forsikringsprodukter. 7. OVERSLAG OVER FORDELE 7.1. For forbrugere og samfundet Når der indføres forbedrede og harmoniserede rådgivningsstandarder, vil forbrugerne opnå fordele gennem øget sammenlignelighed mellem tilbud, herunder på tværs af forskellige distributionskanaler. Dette vil sandsynligvis øge forbrugernes forståelse af de tilbudte tjenester og produkter. Forbrugerne vil blive tilskyndet til at sammenligne tilbud og søge efter produkter, der bedst opfylder deres behov. Dette reducerer de omkostninger og den pris, som forbrugeren skal betale. Forbrugeren skal købe de forsikringspolicer, der opfylder vedkommendes behov og passer til vedkommendes økonomiske situation. Ellers er der risiko for tidlig ophævelse af den uhensigtsmæssige police og utilfredshed hos forbrugeren. Hvis en forbruger opsiger sin forsikringsaftale tidligere, vil vedkommende miste alle akkumulerede fordele og skal betale ca. 8 % i opsigelsesgebyr. Der kan også være ugunstige skattemæssige konsekvenser for forbrugeren ved opsigelse af en livsforsikringspolice (f.eks. hvis der opkræves skat af tilbagekøbsværdien af policen). For markedet for en bestemt type livsforsikringsprodukter viser tallene for variable renteforsikringer f.eks., at 25 % af forbrugerne ophæver aftalerne før tid (omfang af misligholdelser). Dette kan skyldes forskellige faktorer, bl.a. uhensigtsmæssig rådgivning om valget af produkt. Fordelene for forbrugerne og samfundet som helhed ved indførelsen af høje og harmoniserede DA 7 DA

8 rådgivningsstandarder realiseres via en reduktion af antallet af tidlige ophævelser (reduktion af antallet af misligholdelser) For sælgere af forsikringsprodukter Forsikringsmæglere og -selskaber opnår primært fordele i form af forbedrede forretningsmuligheder. De opstår som resultat af lavere omkostninger til grænseoverskridende aktiviteter og øget forbrugertillid og dermed efterspørgsel. Dette bør øge konkurrencen mellem sælgere. Lignende virkninger kan forventes af løsningsmodeller, der tilskynder forsikringsmæglere til grænseoverskridende aktivitet. Hvad angår virkningen af forbedrede rådgivningsstandarder, vil markedsaktørerne kunne spare omkostninger i forbindelse med misligholdelse. Det omfatter omkostninger til genberegning og kalibrering af risikostyringsforanstaltninger for forsikringsselskaberne, som skal forvalte et stort antal risici under et langsigtet investeringsperspektiv. Endelig vil markedsaktørerne også opnå fordele som følge af den øgede stabilitet på det finansielle marked For medlemsstaterne Forsikringer spiller en vigtig social rolle, idet de dækker risici, som borgerne vanskeligt eller umuligt kan dække under normale omstændigheder. Medlemsstaterne kan opleve lavere omkostninger og dermed fordele, fordi en begrænsning af salget af uhensigtsmæssige forsikringsprodukter, som fører til tidlig policeophævelse, sænker udgifterne til at yde assistance til forbrugere, der ikke kan absorbere tabet af deres aktiver og øgede udgifter opstået via fejlsalg i forsikringspolicer (f.eks. livsforsikring, arbejdsløshedsforsikring, boligforsikring og sundhedsforsikring). 8. KONTROL OG EVALUERING For at evaluere, om de foretrukne løsningsmodeller har opfyldt deres mål, agter Kommissionens tjenestegrene at samarbejde tæt med EIOPA, forbrugergrupper (f.eks. FSUG), primære interessenter og medlemsstaterne. En efterfølgende evaluering gennemføres fem år efter vedtagelsen af revisionen af direktivet. DA 8 DA

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) EUROPA-KOMMISSIONEN GD for Det Indre Marked FINANSIELLE INSTITUTIONER Forsikringsvæsen MARKT/2522/02 DA Rev. 1 Orig. EN Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) 1 I. BAGGRUND

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.4.2014 COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014. Produktkontrol på vej i forsikring. www.nft.nu. 1. Indholdet af Finanstilsynets udspil

Nordisk Forsikringstidskrift 3/2014. Produktkontrol på vej i forsikring. www.nft.nu. 1. Indholdet af Finanstilsynets udspil Produktkontrol på vej i forsikring Det danske finanstilsyn har igangsat en offentlig høring om planerne om at indføre produktkontrol på forsikringsområdet i Danmark. Forslaget er endnu en udløber af finanskrisen.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2007 SEK(2007) 1684 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Hvidbogen om integration af EU s realkreditmarkeder

Læs mere

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840}

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010)370 endelig HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 SWD(2013) 236 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II?

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL MIFID II? A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP A/S Made simple: MiFID II gennemfører omfattende ændringer i EU s håndtering af den finansielle sektor. Med et hovedfokus

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

EU-orientering februar 2010

EU-orientering februar 2010 EU-orientering februar 2010 Indholdsoversigt: Forslag og initiativer i 2. halvår af 2009.... 2 Kommende forslag og initiativer i 2010.... 7 Vedtagne forslag der er offentliggjort i 2. halvår 2009... 11

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere