ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forsikringsformidling {COM(2012) 360 final} {SWD(2012) 191 final} DA DA

2 1. OVERSIGT OVER RELEVANT EU-LOVGIVNING OG NUVÆRENDE POLITISKE INITIATIVER Forsikring Investering Relevante produkter Kapitalkrav Distribution Livsforsikring, bilforsikring, ansvarsforsikring, ejendomsforsikring, lastforsikring osv. samt forsikringsprodukter med investeringselementer, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. SOLVENS II Optage og udøve virksomhed, tilsyn, procedurer for sanering og likvidation af forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber Direktivet om forsikringsformidling (IMD) Registrerings- og godkendelsesregler (herunder kvalifikation af personale), salgsmetoder for alle forsikringsprodukter, grænseoverskridende tjenester, udøvelse af virksomhed, tilsyn osv. Salg af forsikringsprodukter med investeringselementer, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde, er omhandlet i IMD. Aktier, obligationer (herunder strukturerede obligationer), investeringsfonde, derivatprodukter osv. CRD IV (kapitalkravsdirektivet) Optage og udøve virksomhed, tilsyn, procedurer for sanering og likvidation af kreditinstitutter og investeringsselskaber Direktivet om markeder for finansielle tjenesteydelser (MiFID II) Registrerings- og godkendelsesregler, organisationskrav (herunder kvalifikation af personale), salgsmetoder for alle investeringsprodukter, grænseoverskridende tjenester, udøvelse af virksomhed, tilsyn osv. MiFID omfatter en undtagelse for investeringsprodukter med et forsikringselement, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. Produktoplysninger SOLVENS II PRIP'er UCITS Forsikringsprodukter Forsikringsprodukter med investeringselementer Investeringsprodukter For at sikre sammenhæng på tværs af sektorerne vil revisionen af direktivet om forsikringsformidling (IMD) tage højde for den igangværende revision af MiFID og det kommende initiativ vedrørende pakkeprodukter for private investorer (PRIP'er). Hvad angår reguleringen af salgspraksis for livsforsikringsprodukter med investeringselementer (PRIP-forsikring), skal IMD mindst opfylde de samme standarder for forbrugerbeskyttelse som det reviderede MiFID. PRIPforsikringer er sammensatte detailinvesteringsprodukter med livsforsikring, som f.eks. livsforsikring tilknyttet investeringsfonde. 2. PROBLEMAFGRÆNSNING De udestående spørgsmål i forbindelse med den nuværende retlige ramme for IMD, der beskrives i yderligere detaljer i dette afsnit, kan opdeles i to problemkategorier: problemer vedrørende salg af alle forsikringsprodukter (livsforsikringer og skadesforsikringer) og problemer vedrørende salg af PRIPforsikringer. DA 2 DA

3 2.1. Problemer vedrørende salg af alle forsikringsprodukter Direktivets anvendelsesområde omfatter ikke visse forsikringsformidlere ("direct writers") og visse andre salgskanaler for forsikringsprodukter (f.eks. rejsebureauer og biludlejningsfirmaer). Dette bevirker, at forbrugerbeskyttelsen varierer alt efter, hvor (gennem hvilken salgskanal) forbrugeren køber et forsikringsprodukt. Ud over at underminere forbrugerbeskyttelsen medfører denne situation også ulige omkostninger til overholdelse af reglerne på tværs af salgskanalerne. Nogle eftersalgsaktører på markedet (assurandører og taksatorer) er også udelukket fra IMD på nuværende tidspunkt. Disse erhverv indgår i salgsprocessen for forsikringsprodukter og kan blive eksponeret for interessekonflikter. Det andet væsentlige problem vedrører interessekonflikter mellem sælgere af forsikringsprodukter og forbrugere som følge af aflønningsstrukturerne for sælgere. Interessekonflikter, der skyldes aflønningsstrukturer, kan skade forbrugerne på to lidt forskellige måder: 1) mæglerne fastlåses i kvasieksklusive aftaler med ét upstream-forsikringsselskab (hvor forbrugerne, som henvender sig til mægleren, ikke har tilstrækkelige valgmuligheder til at opfylde deres behov), eller 2) mæglerne anbefaler forbrugerne de produkter, som vedkommende modtager bedst aflønning for, i stedet for de produkter, der bedst opfylder forbrugerens behov (sidstnævnte tilfælde er omhandlet nedenfor sammen med andre problemer vedrørende rådgivning). Den tredje gruppe af vigtige problemer vedrører rådgivning, hvor der kan skelnes mellem to forskellige problemer. Rådgivning, der ikke er uvildig, gives f.eks. til forbrugere som følge af ovennævnte interessekonflikter, der skyldes aflønningsstrukturen for sælgere. Dårlig rådgivning forekommer i områder, hvor kravene til sælgernes faglige kvalifikationer er utilstrækkelige. Reglerne vedrørende faglige kvalifikationer varierer betydeligt på tværs af medlemsstaterne og på tværs af salgskanalerne og medfører dårlig rådgivning for mange forbrugere. Adgang til grænseoverskridende markeder er besværlig for sælgere af forsikringsprodukter, og der er i øjeblikket kun meget begrænset handel på tværs af de europæiske markeder. Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer, fri udveksling af tjenesteydelser og fri etableringsret er ikke omhandlet i IMD1. Der findes ikke ét fælles register, hvor forbrugerne kan finde oplysninger om sælgere af forsikringsprodukter i hver EU-medlemsstat. Hvad angår problemet med manglende harmonisering af sanktioner, er det udpeget som et problem i næsten alle igangværende revisioner af reglerne om finansielle tjenesteydelser. Det skyldes manglen på sanktioner med afskrækkende virkning i nogle medlemsstater og store forskelle mellem de kompetente myndigheders beføjelse til at pålægge sanktioner. DA 3 DA

4 2.2. Problemer vedrørende salg af PRIP-forsikringer Standarderne for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med salg af PRIPforsikringer er ikke tilstrækkelige på EU-plan, idet IMD1 ikke indeholder særlige regler for salget af komplekse livsforsikringsprodukter med investeringselementer. Disse produkter sælges i dag under de generelle regler for salg af forsikringsprodukter, selv om disse produkter er af en helt anden karakter og indebærer højere risici for uprofessionelle købere. Markedsundersøgelser afslører et meget stort antal klager over salget af livsforsikringsprodukter tilknyttet investeringsfonde i mange medlemsstater. Der er dokumentation for regelarbitrage som følge af forskellene i reguleringen af salget af PRIP'er via forskellige salgskanaler. De potentielle ulemper for forbrugerne som følge af salget af uhensigtsmæssige investeringsprodukter med livsforsikring anslås at beløbe sig til mia. EUR for EU-27. Ikke mindst kan uhensigtsmæssig rådgivning på forsikringsmarkedet betyde, at investorer - som følge af exitomkostninger og højere produktomkostninger - skal betale højere gebyrer og fastlåses i produkter med krav om betaling af afgifter ved ophævelse, som investoren ikke forstod tilstrækkeligt, da investeringen blev foretaget. Mange faktorer påvirker naturligvis de faktiske ulemper for forbrugerne, og salgsrådgivning er kun én faktor. Undersøgelser viser dog, at rådgivning er afgørende på detailmarkederne for finansielle produkter. Rådgivning er derfor tilsyneladende et centralt element. I betragtning af markedets størrelse kan tilfældene med fejlsalg have en stor potentiel indvirkning på forbrugervelfærden. I manglen på EU-regler har tilsynsmyndighederne reageret ved at anmode om øget omkostningsgennemsigtighed eller, hvis deres foranstaltninger omfatter komplekse produkter generelt, ved at yde vejledning om oplysninger forud for indgåelsen af aftaler eller opfordre til, at salget af sådanne produkter sættes i bero. 3. ANALYSE AF NÆRHEDS- OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET Medlemsstater, som handler alene, kan ikke på nationalt plan løse de problemer med manglende effektivitet, der skyldes forskellige systemer for forsikringsformidlere og -mæglere i EU, ikke-harmoniserede standarder for rådgivning og forbrugerbeskyttelse og forskelle i krav til kvalifikationer. Revisionen af det eksisterende direktiv har endvidere til formål at forbedre forbrugernes mobilitet, lette grænseoverskridende handel og sikre ensartede vilkår for alle markedsaktører ved at tilpasse reglerne inden for sektorerne for forskellige finansielle tjenester (dvs. tilpasse IMD til MiFID, hvad angår reglerne om salg af forsikringer med investeringselementer). Ca. 95 % af de registrerede forsikringsmæglere i EU er mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (som defineret af andre EU-direktiver). Der skal derfor benyttes en proportionalitetsbaseret tilgang, når IMD tilpasses MiFID. 1. Sælgere af simple forsikringsprodukter, der sælger forsikringsprodukter som en supplerende ydelse (f.eks. biludlejningsfirmaer og rejsebureauer), og DA 4 DA

5 eftersalgstjenester (f.eks. assurandører og taksatorer) underlægges en forenklet underretningsprocedure i stedet for registrering hos de kompetente myndigheder. 2. En generel proportionalitetsregel, som gælder for alle bestemmelser, fastlægger, at medlemsstaterne skal pålægge rimelige krav under hensyntagen til kompleksiteten af de solgte produkter, idet direktivet er et minimumsharmoniseringsinstrument. Dette gælder ligeledes for EIOPA, når den udvikler niveau 2-foranstaltninger vedrørende krav til faglige kvalifikationer. 3. MiFID-reglerne vedrørende investorbeskyttelse (f.eks. forbuddet mod kommission for uvildig rådgivning, begrænsning af interessekonflikter samt egnetheds- og hensigtsmæssighedstest) overføres til IMD2 for at sikre lige vilkår mellem salgspraksis for alle PRIP-produkter på investerings- og forsikringsområdet. IMD2 og Solvens II indeholder organisationsregler (registrering, underretning, regler om intern revision, risikostyring osv., som svarer til reglerne i MiFID) for forsikringsmæglere og -formidlere, der i denne henseende vil sikre lige så høje standarder - nogle gange højere - som MiFID. Da disse regler omfatter organisationsaspekter af forsikringsmægling og forsikring, er den administrative byrde betydeligt mindre end ved anvendelse af de fulde MiFID-regler, der er fastlagt for investeringssektoren. De lande, der anvender MiFID-reglerne fuldt ud (NL, IT og UK), anvender faktisk en proportionalitetsbaseret tilgang til at gøre reglerne anvendelige og hensigtsmæssige for forsikringsmæglere. 4. SAMMENLIGNING AF LØSNINGSMODELLER Anvendelsesområde: Den foretrukne politiske løsningsmodel er mere præcist at fastlægge de aktiviteter, der ligger inden for anvendelsesområdet for IMD. Dette betyder, at medlemsstaternes fleksibilitet til at fastlægge det videst mulige anvendelsesområde bevares, men at der tillades visse undtagelser for at sikre proportional behandling (med henblik på at fritage salg af forsikringer i tillæg til levering af varer og fritage store risikoforsikringer og professionelle købere fra reglerne for god forretningsskik). Dette omfatter også indførelse af forenklede anmeldelseskrav for aktører i forsikringsværdikæden (sælgere af forsikringsprodukter som en supplerende ydelse, som f.eks. rejsebureauer og biludlejningsfirmaer, og eftersalgsaktører, f.eks. assurandører og taksatorer). Dette har i forvejen positiv betydning for forbrugerne, mens indvirkningen på markedsaktører, der sælger forsikringsprodukter som en supplerende ydelse, kun er lille, hvad angår omkostninger. Denne løsningsmodel reducerer i væsentlig grad den negative indvirkning på forsikringsformidlere og -mæglere, hvad angår konkurrence, og medvirker stadig til at opnå de fastlagte mål. Interessekonflikt: Der er to foretrukne løsningsmodeller: at indføre et standardformat for oplysninger (European Business Card) for alle sælgere af forsikringsprodukter og samtidig at indføre en ordning af MiFID-typen (regler for god forretningsskik, jf. artikel 23, 24 og 25 i MiFID II) for sælgere af livsforsikringsprodukter med investeringselementer. Disse modeller forbedrer forbrugerbeskyttelsen gennem forebyggelse (European Business Card og oplysning om vederlag) og forbedrer både håndtering og begrænsning af DA 5 DA

6 interessekonflikter (løsning af MiFID-typen). Samtidig er disse modeller omkostningseffektive, idet de understøtter en proportional tilgang afhængigt af kompleksiteten og omkostningerne i forbindelse med de solgte produkter. Rådgivning: Der er to foretrukne modeller i forbindelse med rådgivning: Det vil ikke være dyrt at indføre en definition af rådgivning i direktivet. Med denne model kan forbrugeren konstatere, om han modtager personlig rådgivning, når han køber et produkt, eller ej. Den anden foretrukne model er at indføre en egnethedstest af MiFID-typen og et forbud mod kommission for uvildig rådgivning i forbindelse med salg af de mest komplekse produkter. Dette vil forhindre ulemper for forbrugerne, der kan opstå ved uhensigtsmæssigt salg af sådanne produkter. Hvad angår problemet med dårlig rådgivning, foretrækkes det at sikre, at de faglige kvalifikationer for sælgere af forsikringsprodukter svarer til kompleksiteten af de produkter, han tilbyder. Sælgere af komplekse livsforsikringsprodukter skal f.eks. have gennemgået speciel uddannelse i netop de produkter, som de tilbyder. Som følge af markedsstrukturerne og medlemsstaternes kompetencer med hensyn til krav til faglige kvalifikationer bør dette kombineres med en "soft law"-tilgang. Grænseoverskridende handel: Den foretrukne model er at indføre definitioner af fri udveksling af tjenesteydelser og fri etableringsret, en ordning for gensidig anerkendelse og en forenklet underretningsproces for forsikringsmæglere, der ønsker at sælge produkter på tværs af grænserne, og at etablere et centralt registreringssystem, hvor forbrugerne kan finde oplysninger om alle sælgere af forsikringsprodukter i medlemsstaterne. Disse modeller er relativt omkostningseffektive og vil sikre vigtige forbrugerfordele, fordi forbrugerne får flere oplysninger og valgmuligheder (øget konkurrence). Sanktioner: Den foretrukne model er at indføre en generel ramme for sanktioner ved at fastlægge harmoniserede minimumsregler, der er tilstrækkeligt afskrækkende til at reducere antallet af overtrædelser. Denne model udpeges som den mest omkostningseffektive i flere konsekvensanalyser af tilsvarende lovgivningsinitiativer, som f.eks. MiFID og PRIP'er. EIOPA tilslutter sig generelt denne tilgang. Det skal også bemærkes, at et stort antal potentielle lovovertrædere kan være grænseoverskridende aktører med meget betydelige omsætninger, for hvem en sanktion på EUR for at være en ikke-registreret forsikringsmægler (f.eks. Spanien) ikke har nogen afskrækkende virkning. 5. MÅLENE FOR EU'S INITIATIV Revisionen af IMD1 søger at forbedre reguleringen på detailmarkedet for forsikringsprodukter på en effektiv måde. Den har til formål at sikre ensartede vilkår for alle aktører, der er involveret i salget af forsikringsprodukter, og styrke beskyttelsen af policeindehaverne. DA 6 DA

7 6. VURDERING AF VIRKNINGER OG OMKOSTNINGER Alle de analyserede løsningsmodeller medfører omkostninger til overholdelse, når medlemsstaterne skal udvikle og/eller indføre reglerne i national lovgivning. I henhold til en nylig undersøgelse er omkostninger til udvikling og/eller gennemførelse af reglerne i national lovgivning lave til moderate. Hvad angår administrative omkostninger, vil dette medføre engangsomkostninger for alle distributører og producenter, idet dette initiativ pr. definition omfatter krav om anvendelsen af nye regler for salg og levering af nye oplysninger til detailkunder i nogle medlemsstater. Der vil sandsynligvis også blive tale om løbende omkostninger. Hvad angår udvidelsen af anvendelsesområdet, vil dette have en marginal eller ingen indvirkning på forsikringsformidlere og andre markedsaktører. Hvad angår distribution af PRIP-forsikringer, skal det bemærkes, at et overslag over indvirkningerne på niveau 1 for et initiativ som dette nødvendigvis må blive omtrentligt. Mere nøjagtige overslag kan først beregnes, når mulige niveau 2-foranstaltninger er blevet analyseret. På grundlag af PWC-undersøgelsen og branchestatistikker justeret af Kommissionens tjenestegrene anslås det, at den administrative byrde vil beløbe sig til ca EUR for det første anvendelsesår for IMD2. Det svarer til 0,06 % af den samlede bruttopræmie for 2009 og vil i betragtning af det store antal berørte virksomheder (ca. 1 mio.), medføre en relativt moderat omkostning på ca. 730 EUR i gennemsnit pr. virksomhed. Disse omkostninger fordeles ikke ligeligt mellem alle virksomheder. Virksomheder, der sælger PRIP-forsikringer, berøres mere end virksomheder, der kun sælger almene forsikringsprodukter. 7. OVERSLAG OVER FORDELE 7.1. For forbrugere og samfundet Når der indføres forbedrede og harmoniserede rådgivningsstandarder, vil forbrugerne opnå fordele gennem øget sammenlignelighed mellem tilbud, herunder på tværs af forskellige distributionskanaler. Dette vil sandsynligvis øge forbrugernes forståelse af de tilbudte tjenester og produkter. Forbrugerne vil blive tilskyndet til at sammenligne tilbud og søge efter produkter, der bedst opfylder deres behov. Dette reducerer de omkostninger og den pris, som forbrugeren skal betale. Forbrugeren skal købe de forsikringspolicer, der opfylder vedkommendes behov og passer til vedkommendes økonomiske situation. Ellers er der risiko for tidlig ophævelse af den uhensigtsmæssige police og utilfredshed hos forbrugeren. Hvis en forbruger opsiger sin forsikringsaftale tidligere, vil vedkommende miste alle akkumulerede fordele og skal betale ca. 8 % i opsigelsesgebyr. Der kan også være ugunstige skattemæssige konsekvenser for forbrugeren ved opsigelse af en livsforsikringspolice (f.eks. hvis der opkræves skat af tilbagekøbsværdien af policen). For markedet for en bestemt type livsforsikringsprodukter viser tallene for variable renteforsikringer f.eks., at 25 % af forbrugerne ophæver aftalerne før tid (omfang af misligholdelser). Dette kan skyldes forskellige faktorer, bl.a. uhensigtsmæssig rådgivning om valget af produkt. Fordelene for forbrugerne og samfundet som helhed ved indførelsen af høje og harmoniserede DA 7 DA

8 rådgivningsstandarder realiseres via en reduktion af antallet af tidlige ophævelser (reduktion af antallet af misligholdelser) For sælgere af forsikringsprodukter Forsikringsmæglere og -selskaber opnår primært fordele i form af forbedrede forretningsmuligheder. De opstår som resultat af lavere omkostninger til grænseoverskridende aktiviteter og øget forbrugertillid og dermed efterspørgsel. Dette bør øge konkurrencen mellem sælgere. Lignende virkninger kan forventes af løsningsmodeller, der tilskynder forsikringsmæglere til grænseoverskridende aktivitet. Hvad angår virkningen af forbedrede rådgivningsstandarder, vil markedsaktørerne kunne spare omkostninger i forbindelse med misligholdelse. Det omfatter omkostninger til genberegning og kalibrering af risikostyringsforanstaltninger for forsikringsselskaberne, som skal forvalte et stort antal risici under et langsigtet investeringsperspektiv. Endelig vil markedsaktørerne også opnå fordele som følge af den øgede stabilitet på det finansielle marked For medlemsstaterne Forsikringer spiller en vigtig social rolle, idet de dækker risici, som borgerne vanskeligt eller umuligt kan dække under normale omstændigheder. Medlemsstaterne kan opleve lavere omkostninger og dermed fordele, fordi en begrænsning af salget af uhensigtsmæssige forsikringsprodukter, som fører til tidlig policeophævelse, sænker udgifterne til at yde assistance til forbrugere, der ikke kan absorbere tabet af deres aktiver og øgede udgifter opstået via fejlsalg i forsikringspolicer (f.eks. livsforsikring, arbejdsløshedsforsikring, boligforsikring og sundhedsforsikring). 8. KONTROL OG EVALUERING For at evaluere, om de foretrukne løsningsmodeller har opfyldt deres mål, agter Kommissionens tjenestegrene at samarbejde tæt med EIOPA, forbrugergrupper (f.eks. FSUG), primære interessenter og medlemsstaterne. En efterfølgende evaluering gennemføres fem år efter vedtagelsen af revisionen af direktivet. DA 8 DA

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2012 COM(2012) 769 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE RESUMÉ DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED & FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat B - Forbrugeranliggender B5 - Finansielle tjenesteydelser RESUMÉ 1. Baggrund Med direktiv 87/102/EØF 1 om forbrugerkredit,

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere