Bank & Finans IP & Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bank & Finans IP & Technology"

Transkript

1 Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov om ændring af lov finansiel virksomhed mv. i høring ( Lovforslaget ). Lovforslaget stiller krav om, at virksomheder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, skal etablere en intern whistleblowerordning. Hidtil har det været frivilligt, om en virksomhed ønskede at etablere en whistleblowerordning. Lovforslaget implementerer det fjerde kapitalkravsdirektiv (også omtalt som CRD IV ) i dansk ret. CRD IV forpligter de europæiske medlemsstater til at indføre reviderede kapitalkrav for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt indføre bestemmelser, som styrker ledelsen i virksomhederne. Etableringen af interne whistleblowerordninger udgør et element heri. 1 Under Lovforslaget skal alle finansielle virksomheder ved lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2014 have etableret en intern whistleblowerordning. Der er dog indgået et politisk forlig af 10. oktober 2013, hvorefter Erhvervs- og Vækstministeren bemyndiges til at fastsætte ikrafttrædelsesdatoen for etablering af interne whistleblowerordninger. Dette er sket for at give virksomhederne tilstrækkelig tid til at etablere whistleblowerordningerne, herunder opnå godkendelse fra Datatilsynet. Finanstilsynet har oplyst overfor os, at ikrafttrædelsesdatoen forventes udskudt til 1. kvartal I forhold til CRD IV udvider Lovforslaget anvendelsesområdet for, hvilke virksomheder, der skal etablere en intern whistleblowerordning, idet Lovforslaget opfatter alle virksomheder, der er under Finanstilsynets tilsyn. Baggrunden for udvidelsen er, at Danmark herved imødekommer forventede krav i kommende EU-direktiver på det finansielle område f.eks. MiFiD II, UCITS V og IMD II m.fl. Kravet om etablering af interne whistleblowerordninger skal sikre, at de ansatte, herunder direktionen, og medlemmer af bestyrelsen, anonymt kan indberette konkrete eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal. 1 Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 ( CRD IV ), artikel 71, stk. 3, vedrørende krav om etablering af interne whistleblowerordninger i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.

2 Side 2 Interne whistleblowerordninger skal medvirke til, at ledelsen i de finansielle virksomheder kan foregribe eller reagere på overtrædelser af den finansielle regulering på grundlag af indberetninger fra virksomhedens ansatte, direktion eller medlemmer af bestyrelsen. Samtidig er forventningen til interne whistleblowerordninger, at disse vil have en præventiv effekt i forhold til overtrædelser af den finansielle regulering. Yderligere forventes den tilskyndelse til indberetning af uregelmæssigheder, der ligger i ordningerne, generelt at bidrage til, at virksomhederne vil kunne reagere og sætte ind på et tidligere tidspunkt. Lovforslagets krav til interne whistleblowerordninger ændrer som udgangspunkt ikke den eksisterende regulering af whistleblowerordninger. Persondataloven skal fortsat iagttages ved etableringen og driften af ordningen. Selve Lovforslaget fraviger dog den almindelige praksis i relation til hvilke forseelser, der må indberettes. Under almindelige/ikke-lovbestemte whistleblowerordninger må der kun ske indberetning i tilfælde, hvor der er tale om alvorlige forseelser eller mistanke herom, der kan få betydning for koncernen eller selskabet som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred, f.eks. alvorlig økonomisk kriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og lign. I modsætning hertil lægger Lovforslaget op til, at der skal kunne indberettes om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering, selvom der er tale om mindre alvorlige forseelser, herunder overtrædelser, der ikke er af afgørende betydning for koncernen eller virksomheden som helhed. Det kan f.eks. være tilfælde, som alene kan medføre et påbud eller en påtale fra Finanstilsynet. Høringsfristen udløb den 12. september Det fulde lovforslag med bemærkninger kan læses på Høringsportalen. Finanstilsynet har oplyst overfor os, at Lovforslaget vil blive fremsat i januar Indholdet af Lovforslaget Det følger af Lovforslaget, at de omfattede virksomheder skal etablere en intern whistleblowerordning, hvor virksomhedens ansatte, herunder direktionen, og medlemmer af bestyrelsen, anonymt kan indberette konkrete og potentielle overtrædelser af den finansielle regulering gennem en særlig, uafhængig og selvstændig kanal. Ved en særlig, uafhængig og selvstændig kanal menes en enhed, der er uafhængig af selskabets daglige ledelse. Dette kan for eksempel være en complianceansvarlig i virksomheden eller ekstern databehandler, herunder et advokatfirma eller anden ekstern leverandør med særlig ekspertise på området. Indberetningerne kan endvidere foretages via kollektiv overenskomst. I praksis betyder det, at arbejdsmarkedets parter efter aftale med virksomhederne har mulighed for at etablere en intern whistleblowerordning i et fagforbund. Indberetning om en overtrædelse skal kunne ske i fuld fortrolighed og uden indblanding af vedkommendes overordnede. Som udgangspunkt må indberettede oplysninger kun være tilgængelige for den enhed, der modtager oplysningerne og skal gennemføre undersøgelsen.

3 Side 3 Foretager medlemmer af direktionen eller bestyrelsen indberetningen, vil dette ikke udgøre brud på den tavshedspligt, som vedkommende er underlagt i blandt andet lov om finansiel virksomhed, værdipapirhandelsloven og selskabsloven. CRD IV lægger op til indførelse af en særlig medarbejderbeskyttelse, idet medlemsstaterne forpligtes til at sikre en passende beskyttelse af de ansatte (i pengeinstitutter og realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber), der indberetter overtrædelserne. Til varetagelse af dette krav, følger af Lovforslaget et forbud mod at ansatte udsættes for ufordelagtig behandling som følge af, at vedkommende har indberettet overtrædelser til Finanstilsynet eller til en intern ordning i en virksomhed omfattet af reglerne. Sådan ufordelagtig behandling kan bl.a. omfatte repressalier, diskrimination eller anden uretfærdig behandling, f.eks. i form af afskedigelse, degradering, forflyttelse eller forbigåelse og lignende. Overtrædelse kan sanktioneres i form af godtgørelse. Dette princip er velkendt indenfor arbejdsretten, men udgør en nyskabelse indenfor det finansielle område. Godtgørelsen skal fastsættes med udgangspunkt i praksis efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Bestemmelserne om fortrolighed og krav på godtgørelse vil ikke kunne fraviges til ugunst for den ansatte. Procedure for Datatilsynets godkendelse af whistleblowerordningen Etablering af en intern whistleblowerordning medfører, at der sker behandling af følsomme personoplysninger (oplysninger om strafbare eller mulige strafbare forhold) omfattet af persondataloven. Ordningerne skal derfor godkendes af Datatilsynet. På baggrund af Lovforslagets forventede ikrafttrædelsestidspunkt i 1. kvartal af 2014, har Datatilsynet indført en særlig ansøgningsprocedure for finansielle virksomheder for, at Datatilsynet rettidigt kan færdigbehandle ansøgninger om tilladelse til behandling af følsomme personoplysninger inden Lovforslagets ikrafttræden. 2 Denne ansøgningsprocedure udgør et frivilligt alternativ til den almindelige ansøgningsprocedure om tilladelse til whistleblowerordninger. Det bemærkes dog, at den særlige ansøgningsprocedure kun gælder for virksomheder omfattet af CRD IV, hvorimod andre finansielle virksomheder omfattet af Lovforslaget ikke kan benytte ansøgningsproceduren. Den særlige ansøgningsprocedure forudsætter anvendelse af en særlig blanket, der findes på Datatilsynets hjemmeside. Den udfyldte blanket skal indsendes til Datatilsynet senest den 15. januar Indsendes blanketten senere end denne dato, kan det ikke forventes, at Datatilsynet vil kunne meddele tilladelsen inden Lovforslagets ikrafttræden. 2 Den særlige ansøgningsprocedure omfatter ikke behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med virksomhedens personaleadministration. Her må i stedet ske særskilt godkendelse efter de almindelige ansøgningsregler. Ansøgningen skal indsendes til Datatilsynet inden den 8. november Indsendes ansøgningen senere end denne dato, kan det ikke forventes, at Datatilsynet vil kunne meddele tilladelsen inden Lovforslagets ikrafttræden.

4 Side 4 Ansøgning om etablering af whistleblowerordningen skal enten ske efter en begrænset ordning eller udvidet ordning. Den begrænsede ordning omfatter etablering af en intern whistleblowerordning, hvor der alene kan indberettes overtrædelser af den finansielle regulering, hvorimod den udvidede ordning omfatter almindelige whistleblowerordninger, som dog tillige dækker Lovforslagets krav til etablering af en intern whistleblowerordning. Virksomheden skal i forbindelse med såvel den begrænsede ordning som den udvidede ordning benytte standardanmeldelser, der ligeledes findes på Datatilsynets hjemmeside. Standardanmeldelserne har på forhånd udfyldt en række forhold, som virksomheden ikke kan ændre. Det gælder bl.a. formål og beskrivelse af ordningen, typer af oplysninger, der kan behandles, kategorier af personer, der kan indberette oplysninger under ordningen og personer, der kan indberettes oplysninger om. I standardanmeldelsen skal den finansielle virksomhed angive, hvem der er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og hvem der udgør eventuelle databehandlere. Indgår selskabet ikke i en koncern, vil selskabet være dataansvarlig. Indgår selskabet i en koncern må det vurderes, hvilket selskab indenfor koncernen, der er dataansvarlig. Derudover skal det oplyses, hvorvidt der sker overførsel af personoplysninger til tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. i forbindelse med brug af ekstern databehandler. I så fald skal persondatalovens særlige regler om overførsel af personoplysninger til tredjelande iagttages. Når der anmeldes en whistleblowerordning, skal der betales et gebyr på kr. til Datatilsynet. Gebyret skal være indbetalt senest den 2. marts Overtrædelse af kravet til oprettelse af interne whistleblowerordninger straffes efter Lovforslaget med bøde.

5 Side 5 Michael Steen Jensen Bank & Finans D M Janne Glæsel IP & Technology D M Lotte Eskesen Bank & Finans D M Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere