Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel"

Transkript

1 Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling og en relativt gunstig produktivitetsudvikling i industrien. Styrkelsen skete især i 2011 og 2012 og foreløbige tal viser denne styrkelse er blevet fastholdt i 2013 og Svækkelsen af kronen i 2015 vil isoleret set trække i retning af en yderligere forbedring af lønkonkurrenceevnen. Den forbedrede lønkonkurrenceevne kommer efter en årrække op til 2008, hvor lønkonkurrenceevnen i Danmark blev svækket i lyset af en overophedning af økonomien. Det medvirkede til at forværre gennemslaget af den internationale økonomiske krise på dansk økonomi. Traditionelt opgøres lønkonkurrenceevnen for industrien alene, da den tegner sig for en betydelig del af eksporten. Store dele af servicesektoren bidrager imidlertid også til eksporten ved enten direkte at sælge deres ydelser til udlandet eller ved at levere en service til eksportorienterede industrivirksomheder. Løn- og produktivitetsudviklingen i disse erhverv spiller derfor også en rolle for den danske lønkonkurrenceevne. Det spiller også ind på lønkonkurrenceevnen, at danske virksomheder i en længere årrække har haft en gunstig prisudvikling på deres produkter, sammenlignet med udenlandske virksomheder. Det tages der højde for i en ny opgørelsesmetode for dansk lønkonkurrenceevne i denne analyse. Den nye opgørelsesmetode bekræfter, at der er sket en forbedring af lønkonkurrenceevnen siden vendepunktet i Lønkonkurrenceevnen i industrien Lønkonkurrenceevne opgøres traditionelt ved industriens enhedslønomkostninger målt i forhold til industriens enhedslønomkostninger i udlandet, opgjort i fælles valuta. 1 Enhedslønomkostningerne angiver lønomkostningerne ved at producere én enhed output og tager dermed højde for både løn- og produktivitetsudviklingen. Når lønomkostningerne stiger i takt med produktiviteten, påvirker det ikke enhedslønomkostningerne og dermed isoleret set heller ikke lønkonkurrenceevnen. Enhedslønomkostningerne måles typisk som forholdet mellem aflønningen af ansatte (lønsummen) og den reale værdiskabelse (BVT) i nationalregnskabet. Hvis enhedslønomkostningerne i Danmark fra et år til et andet stiger relativt mere end i udlandet, vil det isoleret set forværre lønkonkurrenceevnen og omvendt. Den akkumulerede udvikling i enhedslønomkostningerne relativt til udlandet korrigeret for udsving i valutakurserne afspejler således udviklingen i dansk lønkonkurrenceevne over en given periode. Enhedslønomkostningerne opgøres i fælles valuta, da industrivirksomhederne agerer i et marked præget af international 1 I denne Økonomiske Analyse belyses udviklingen i lønkonkurrenceevnen ved forskellige mål baseret på de foreliggende nationalregnskabstal. Enhedslønomkostningerne for 2014 er baseret på foreløbige nationalregnskabstal. Disse kan blive revideret, og beregningerne er således behæftet med en vis usikkerhed. Lønkonkurrenceevnen kan også måles ved udviklingen i den relative lønstigningstakt i henhold til egentlige lønstatistikker, jf. Økonomisk Analyse nr. 15, december 2013 Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret (oim.dk). Økonomisk Analyse 1

2 konkurrence, og valutakursen har derfor indflydelse på omkostningsniveauet og afsætningsmulighederne i forhold til udenlandske industrivirksomheder. I appendiks 1 er der nærmere redegjort for den konkrete beregning af lønkonkurrenceevnen ved de relative enhedslønomkostninger. Enhedslønomkostningerne i danske industrivirksomheder steg fra 2000 og frem til hurtigere end i udlandet, jf. figur 1. Herefter er der sket en betydelig indsnævring af gabet mellem de danske og udenlandske enhedslønomkostninger i industrien, især i årene 2011 og Forbedringen de senere år skyldes dels en mere afdæmpet lønudvikling i Danmark i forhold til udlandet, og dels en stærkere produktivitetsudvikling i Danmark. Figur 1 Indekserede enhedslønomkostninger inden for industrien i fælles valuta Indeks (2000=) Indeks (2000=) Danmark Udlandet Anm.: Udlandet er handelssammenvejet på baggrund af lande, der hen over årene vægter pct. i det effektive kronekursindeks (dog kun 79 pct. i 2013 og 2014, hvor der endnu ikke foreligger tal for Japan m.fl.). For de få lande, hvor beskæftigelsen ikke har været tilgængelig på timebasis, er produktiviteten i stedet opgjort på personer. Der er korrigeret for det forhold, at selvstændiges produktion indgår i BVT, men at de ikke aflønnes af lønsummen. Over tid vil de nominelle lønstigninger overstige de reale produktivitetsstigninger på grund af inflation, dvs. de nominelle enhedslønomkostninger vil stige. Kilde: Eurostat, OECD, BEA, Danmarks Statistik og egne beregninger. Lønkonkurrenceevnen målt ved den akkumulerede udvikling i de relative enhedslønomkostninger opgjort i fælles valuta er samlet blevet svækket med 10¾ pct. i forhold til udlandet i perioden , når der tages højde for udviklingen i valutakurser. Udviklingen dækker over, at lønkonkurrenceevnen frem til krisen i 2008 blev svækket hvert eneste år, jf. figur 2. Efter 2008 har udviklingen i enhedslønomkostningerne målt i fælles valuta været mere gunstig, og især i 2011 og 2012 blev lønkonkurrenceevnen kraftigt forbedret. I 2013 blev lønkonkurrenceevnen forbedret en smule, men dette blev modsvaret af et tilsvarende fald i Faldet i 2014 skyldes dels en mindre gunstig produktivitetsudvikling i Danmark, samt en appreciering af kronen i forhold til udlandet. Samlet set er forbedringen af lønkonkurrenceevnen fra 2008 og frem til 2012 dog omtrent blevet fastholdt de senere år. Svækkelsen af 2 Økonomisk Analyse

3 kronen i 2015 vil isoleret set trække i retning af en yderligere forbedring af lønkonkurrenceevnen. Tabet af lønkonkurrenceevne op igennem 00 erne medvirkede til at forværre gennemslaget af den internationale økonomiske krise på dansk økonomi. En væsentlig del af tabet af lønkonkurrenceevnen er imidlertid blevet indhentet siden. Det skyldes kombinationen af en relativt afdæmpet dansk lønudvikling og en stærkere produktivitetsudvikling sammenlignet med udlandet. Figur 2 Lønkonkurrenceevne opgjort ved relative enhedslønomkostninger inden for industrien i fælles valuta (akkumuleret siden 2000) Kronekurs Produktivitet Løn Lønkonkurrenceevne Anm.: Se bemærkninger til figur 1 og figur 2 for så vidt angår bemærkninger til sammenvejning af udviklingen i udlandet. I figur 3 afspejler et fald i de akkumulerede relative enhedslønomkostninger (benævnt lønkonkurrenceevne i figuren) fra et år til et andet, at de danske enhedslønomkostninger stiger relativt til udlandets, hvorved dansk lønkonkurrenceevne svækkes. For lande, hvor beskæftigelsen ikke har været tilgængelig på timebasis, er produktiviteten i stedet opgjort på personer. Der er korrigeret for det forhold, at selvstændiges produktion indgår i BVT, men at de ikke aflønnes af lønsummen. Kilde: Eurostat, OECD, BEA, Danmarks Statistik og egne beregninger. Udviklingen i enhedslønomkostningerne i industrien i forhold til udlandet er et centralt mål for lønkonkurrenceevnen i Danmark. Det tager imidlertid ikke højde for, at danske virksomheder i årtier har kunnet udnytte et forbedret bytteforhold over for udlandet. Enhedslønomkostninger tager heller ikke højde for, at store dele af den private servicesektor er udsat for international konkurrence, samt at den private servicesektor bidrager både direkte og indirekte til eksporten. I de to efterfølgende afsnit tages der højde for disse forhold i opgørelsen af lønkonkurrenceevnen. Bytteforholdet og lønkonkurrenceevnen Enhedslønomkostningerne er lønsummens andel af værdiskabelsen i faste priser og tager dermed ikke højde for eventuelle forskydninger i de relative priser på tværs af landene, dvs. ændringer af bytteforhold (eksportpriser/importpriser). Økonomisk Analyse 3

4 Velstandseffekten af ændringer i bytteforholdet afhænger af de bagvedliggende årsager. Forbedringer af bytteforholdet er til gavn for velstanden, hvis det er udtryk for, at danske varer og tjenester er af en type eller kvalitet, som gør, at de kan afsættes til højere priser. Bytteforholdsforbedringer kan imidlertid også være til ulempe for konkurrenceevnen. Det gælder, hvis stigende eksportpriser er et udtryk for et højere omkostningsniveau, som forværrer virksomhedernes konkurrenceevne. Igennem en lang årrække har danske virksomheder haft en favorabel prisudvikling for deres produkter i sammenligning med udenlandske virksomheder. Det danske bytteforhold er således steget igennem lang tid, jf. boks 1. Det afspejler i høj grad et internationalt specialiseringsmønster, hvor danske virksomheder i mindre grad er specialiseret i sektorer med høj produktivitetsvækst. Produktivitetskommissionen 2 anvender blandt andet på den baggrund på udviklingen i den relative lønkvote som mål for udviklingen i lønkonkurrenceevnen. Udviklingen i industriens lønkvote i Danmark og udlandet indgår ligeledes i Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering af lønkonkurrenceevnen i Danmark, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2013 og fremefter. 2 Produktivitetskommissionen, Analyserapport 1 - Danmarks Produktivitet Hvor er Problemerne?, april Økonomisk Analyse

5 Boks 1 Forbedret bytteforhold siden 1968 Bytteforholdet udtrykker forholdet mellem eksport- og importpriserne på varer og tjenester. Et forbedret bytteforhold betyder alt andet lige en stigning i realindkomsten, fordi der for et givet antal eksporterede varer kan importeres flere varer. Det danske bytteforhold er forbedret med 15 pct. siden 1968, jf. figur a. Den samlede udvikling er imidlertid trukket ned af stigende energipriser, der bidrog til en kraftig forringelse af bytteforholdet i starten af 80 erne. Ser man på bytteforholdet ekskl. energi, er forbedringen på godt 25 pct. Det afspejler især et forbedret bytteforhold for varer, som ekskl. energi er steget med 45 pct. siden 1968, jf. figur b. I perioden 1968 til midten af 80 erne var det i høj grad priserne på eksporten af fødevarer, der bidrog til et forbedret bytteforhold. Fra midten af 80 erne og frem var det derimod prisen på eksporten af industrivarer, der steg relativt til prisen på de importerede varer. For industrivarer isoleret set er bytteforholdet siden 1985 forbedret med 48½ pct. Figur a Udviklingen i Danmarks bytteforhold Figur b Bytteforhold for danske varer Indeks (1968=) Indeks (1968=) Indeks (1968=) Indeks (1968=) Bytteforhold Bytteforhold ekskl. energi Varer Varer (ekskl. energi) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ved at sammenligne udviklingen i lønkvoten i Danmark og udlandet tages der højde for ændringer i bytteforholdet. Udviklingen i lønkvoten afspejler forholdet mellem løn- og nominelle produktivitetsstigninger, dvs. vækst i værdiskabelsen, og lønkvoten beregnes som forholdet mellem lønsum og nominel bruttoværditilvækst. I årene fra 2000 og frem til 2008 steg lønkvoten inden for industrien generelt mere herhjemme end i udlandet, jf. figur 3. De senere år, hvor den beregnede udvikling baserer sig på foreløbige nationalregnskabstal, er den danske industris lønkvote imidlertid faldet en del, samtidig med at udlandets er steget. Overordnet set tegner udviklingen i den relative lønkvote for industrien det samme billede af lønkonkurrenceevnen som de relative enhedslønomkostnin- Økonomisk Analyse 5

6 ger. Lønkonkurrenceevnen blev betydeligt forværret i årene , hvorefter lønkonkurrenceevnen er blevet betydeligt forbedret. De seneste års udvikling i bytteforholdet har bidraget til en mere positiv udvikling i lønkonkurrenceevnen, når denne belyses ved den relative lønkvote end ved de relative enhedslønomkostninger. Figur 3 Udvikling i lønkvote i Danmark og udlandet samt relative lønkvote (akkumuleret siden 2000) for industrien Indeks (2000=) Relativ lønkvote (h. akse) Danmark (v. akse) Udlandet (v. akse) -15 Anm.: Se anmærkninger til figur 1 hvad angår sammenvejningen af udviklingen i udlandet. Der tages i lønkvoten højde for, at selvstændige bidrager til BVT, men ikke aflønnes af lønsummen. Kilde: Eurostat, OECD, BEA, Danmarks Statistik og egne beregninger. Den eksportorienterede private sektor Lønkonkurrenceevnen belyses traditionelt ved udviklingen inden for industrien, som både er stærkt internationalt konkurrenceudsat og står for en stor del af den samlede eksport, jf. ovenstående afsnit. Den eksportorienterede private sektor udgøres imidlertid af mere end industrien. En lang række servicevirksomheder bidrager også til eksporten ved enten direkte at sælge deres ydelser til udlandet eller ved at levere en service til eksportorienterede industrivirksomheder, fx i form af transport og rådgivning. For at give et mere bredt dækkende billede af den samlede danske lønkonkurrenceevne er det relevant at inkludere løn- og produktivitetsudviklingen i andre eksportorienterede brancher, jf. boks 2. 6 Økonomisk Analyse

7 Boks 2 Den eksportorienterede private sektor Den eksportorienterede private sektor kan opgøres ved at vægte brancher efter deres respektive andele af den samlede værdiskabelse, der går direkte eller indirekte til eksport. Ved hjælp af input-outputtabeller kan der tages højde for, at en branche også producerer indirekte til eksport ved fx at være leverandør til en eksportorienteret branche. De eksportorienterede andele er beregnet ved hjælp af input-outputtabeller for perioden For anvendes et gennemsnit af Beregningerne er foretaget på en 117- branche-gruppering i nationalregnskabet og kan blive revideret efterfølgende. Den private sektor er efterfølgende blevet aggregeret i 10 grupperinger, som er det mest detaljerede brancheniveau med tilgængelige data på tværs af landene. Det gælder: landbrug (A), råstofudvinding, industri, energi- og vandforsyning (BCDE), bygge og anlæg (F), handel, transport, hoteller og restauranter (GHI), information og kommunikation (J), finansiering og forsikring (K), ejendomshandel og boliger (L), videnservice, rejsebureauer og rengøring mv. (MN), offentlig administration, undervisning og sundhed (OPQ) og kultur, fritid og anden service (RS). Ved beregningen af vægtene er det valgt at trække en række kapitalintensive brancher ud. Det gælder råstofudvinding, energi- og vandforsyning, ejendomshandel og boliger samt søtransport. Det skyldes blandt andet, at forholdet mellem lønomkostningerne og værditilvæksten inden for disse brancher er relativt lavt, og at lønomkostningerne i disse brancher udgør en begrænset del af de samlede lønomkostninger i den private sektor. Opgjort på denne måde udgør industrien 38 pct. af den eksportrelaterede produktion i den eksportorienterede private sektor, mens handel og transport (ekskl. søtransport) mv. tilsammen udgør knap 30 pct, jf. figur a. Videnservice, rejsebureauer og rengøring mv. er den tredjestørste branchegruppering (12 pct.), mens landbrug, information og kommunikation samt finansiering og forsikring alle vægter omtrent 5 pct. Udviklingen i udlandets eksportorienterede private sektor opgøres ved først for hvert land at sammenveje vækstraterne på tværs af brancherne med de netop beskrevne vægte. Herefter sammenvejes vækstraterne for de enkelte lande med vægtene fra det effektive kronekursindeks for at få et udtryk for det samlede udland. Figur a Opdeling af den eksportorienterede private sektor, 2014 C: Industri GHI: Handel, transport (ekskl. søtransport), hoteller og restauranter MN: Videnservice, rejsebureauer og rengøring mv. J: Information og kommunikation K: Finansiering og forsikring A: Landbrug, skovbrug og fiskeri Øvrige: Bygge og anlæg, offentlig administration, undervisning og sundhed samt kultur, fritid og andre services Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Analyse 7

8 Produktionen i industrien udgør knap halvdelen af den eksportrelaterede produktion. Løn- og produktivitetsudviklingen i industrien dominerer derfor også det samlede billede af dansk lønkonkurrenceevne opgjort ved de relative enhedslønomkostninger for hele den eksportorienterede private sektor. For den eksportorienterede private sektor har udviklingen været omtrent som i industrien, med et fald i den relative lønkvote indtil , hvorefter der er sket en gradvis forbedring i udviklingen i den relative lønkvote. De foreløbige tal for 2014 tyder på en stabilisering af den relative lønkvote. Målt på den relative lønkvote er lønkonkurrenceevnen omtrent på niveau med 2000 i den eksportorienterede private sektor. Figur 4 Lønkonkurrenceevnen opgjort ved relativ lønkvote for den eksportorienterede private sektor (akkumuleret siden 2000) Anm.: Se anmærkninger til figur 1, figur 2, figur 3 samt boks 2. Kilde: Eurostat, OECD, BEA, Danmarks Statistik og egne beregninger. Uanset om lønkonkurrenceevnen vurderes ud fra de relative enhedslønomkostninger for industrien eller ud fra den relative lønkvote for hele den eksportorienterede private sektor, tegner der sig det samme overordnede billede af en betydeligt forværret lønkonkurrenceevne i perioden og en omtrent tilsvarende forbedring siden. Lønkonkurrenceevnen opgjort ved de relative lønkvoter giver et lidt mere gunstigt billede af konkurrenceevnen som følge af de stedfundne bytteforholdsgevinster i perioden. Begge mål for lønkonkurrenceevnen er baseret på nationalregnskabsstatistik, som fortsat er foreløbige opgørelser fra og med Den markante forbedring i lønkonkurrenceevnen i de senere år er tæt knyttet til den gunstige produktivitetsudvikling i industrien. Det skal understreges, at tallene endnu er foreløbige og kan blive revideret. 8 Økonomisk Analyse

9 Appendiks 1 Beregning af relative enhedslønomkostninger Enhedslønomkostninger beregnes som forholdet mellem lønsum og real bruttoværditilvækst (BVT). Enhedslønomkostningerne korrigeres for, at lønsummen kun går til lønmodtagere, mens BVT dækker over output produceret af både selvstændige og lønmodtagere. Den gennemsnitlige (implicitte) timeløn for lønmodtagere kan udtrykkes ved forholdet mellem lønsummen og antallet af præsterede timer for lønmodtagere. Timelønnen betegnes som implicit, da den ikke er baseret på egentlig lønstatistik, men infereres fra nationalregnskabet. Den gennemsnitlige timeproduktivitet (for både lønmodtagere såvel som selvstændige) er samtidig bestemt ved forholdet mellem real BVT og de samlede præsterede timer. Sammenholdes disse tre relationer, kan enhedslønomkostningerne omskrives til forholdet mellem den gennemsnitlige timeløn og den gennemsnitlige timeproduktivitet. Enhedslønomkostningerne beregnes for henholdsvis Danmark og udlandet. Udlandet er sammenvejet på baggrund af vægtene i det effektive kronekursindeks, jf. appendiks 2 og 3. Der er ikke tal for alle lande i alle år, og der indgår lande i perioden Afhængigt af året udgør udlandet pct. af det samlede kronekursindeks. De relative enhedslønomkostninger beregnes som forholdet mellem enhedslønomkostningerne i Danmark og udlandet. En stigning i de relative enhedslønomkostninger fra et år til et andet svarer til en forbedring af den danske lønkonkurrenceevne. Til sidst korrigeres de relative enhedslønomkostninger for udviklingen i det effektive kronekursindeks. Den akkumulerede udvikling i de valutakurskorrigerede relative enhedslønomkostninger viser den samlede udvikling i lønkonkurrenceevnen i forhold til basisåret, som er valgt til år Udviklingen kan (approksimativt) opdeles på bidrag fra udviklingen i timeløn, timeproduktivitet og kronekurs. Anm.: Produktiviteten kan alternativt opgøres på personer i stedet for timer. Økonomisk Analyse 9

10 Appendiks 2 Datakilder Nedenfor er datakilderne for data for de forskellige lande listet. For EU-lande er der anvendt tal fra Eurostat, mens der for øvrige lande er anvendt tal fra OECD. For USA særskilt er der anvendt tal fra BEA og OECD. Datakilde Vægt i det effektive kronekursindeks (2010) Datakilde og vægt i eff. kronekursindeks Tyskland Eurostat 19,8 Storbritannien Eurostat 6,8 Sverige Eurostat 9,5 USA BEA/OECD 9,1 Frankrig Eurostat 5,4 Holland Eurostat 5,1 Italien Eurostat 4,8 Belgien Eurostat 4,1 Japan OECD 3,8 Norge OECD 3,6 Kina 7,7 Finland Eurostat 2,2 Spanien Eurostat 2,6 Schweiz 1,6 Polen Eurostat 2,6 Østrig Eurostat 1,6 Irland Eurostat 1,3 Korea OECD 1,8 Hong Kong 1,3 Tjekkiet Eurostat 1,5 Ungarn Eurostat 1,0 Canada 0,9 Portugal Eurostat 0,6 Australien OECD 0,6 Grækenland Eurostat 0,4 Island 0,2 New Zealand OECD 0,1 Kilde: Danmarks Statistik. 10 Økonomisk Analyse

11 Appendiks 2 Fuldstændighed af data I nærværende analyse er tal for udlandets løn og produktivitetsudvikling, lønkvoter og enhedslønomkostninger opgjort ved et handelssammenvejet gennemsnit af lande, der hen over årene vægter pct. i det effektive kronekursindeks (dog kun 80,8 pct. i 2013 og 2014, hvor der endnu ikke foreligger tal for Japan m.fl.). Nedenfor er fuldstændigheden af data for udlandet opdelt på de forskellige branchegrupperinger tabelleret. Tabellen skal læses sådan, at der eksempelvis for industrien i 2013 og 2014 er tal for 79,4 procent af det handelssammenvejede udland målt ved det effektive kronekursindeks. Gennemsnit Fuldstændighed af data for udland Landbrug 92,2 82,0 Industri 89,9 79,4 Bygge og anlæg 92,2 82,0 Handel, Transport og hoteller og restauranter 92,2 82,0 Information og kommunikation 92,2 82,0 Finansiering og forsikring 92,2 82,0 Videnservice, rejsebureauer og rengøring mv. 87,6 82,0 Offentlig administration og sundhed 83,8 72,9 Kultur og andre services 83,8 72,9 I alt for den eksportorienterede private sektor,6 80,8 Økonomisk Analyse 11

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Huynh-Olesen,

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Nye data og alternative opgørelsesmetoder Nye data og alternative opgørelsesmetoder Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 DANMARKS PRODUKTIVITET NYE DATA OG ALTERNATIVE OPGØRELSESMETODER 4 1.1 Det overordnede problem og revisioner i nationalregnskaberne

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark

Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark 1 Produktivitet og omkostningseffektivitet i den finansielle sektor i Danmark Kim Abildgren og Mark Strøm Kristoffersen, Økonomisk Afdeling, Nicolai Møller Andersen, Betalingsformidlingskontoret, og Andreas

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere