Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012-2013"

Transkript

1 Årsberetning Sammenhold gør stærk lød det engang i 1970erne. Jeg skulle hilse og sige, at det gør det stadig! Borgere med BPA må og skal holde fast i hinanden og forstå, at uden dette sammenhold får lovgivere alt for let spil og kan hurtigt sætte den enkelte ud af spillet. Kommunernes økonomi tvinger dem i knæ. Der må og skal findes besparelser. Vores område er særligt sårbart, fordi vi så let kan identificeres i de kommunale budgetter. Vores BPA ordninger er dyre. En stor kommune som Aarhus har vist viljen til at finde besparelser på BPA området uanset den særlige historie, der knytter sig netop til hjælperordningerne i Aarhus. Men de fik lært, at borgere, der holder sammen og får støtte fra hele landet, er svære at narre. Derfor måtte de opgive deres forehavende. Men tro mig. Der forsøges igen og igen. Hvis ikke man selv kan klare kunstgrebet at skære ned i kommunalt regi, vil det ske gennem pres fra Kommunernes Landsforening ved direkte forhandling på Christiansborg. Vi ser det allerede være undervejs. Derfor er det så vigtigt, at vi forener os og kæmper samme vej. Og vejen går ikke gennem udnyttelse af huller eller sprækker i lovgivningen, endsige ved at bryde gældende regler og lade, som om vi ikke fatter noget som helst. Vejen til at fastholde en BPA med borgeren ved roret er at vise, at vi kan magte ansvaret, at vi er til at stole på, og at vi har respekt for den økonomiske krise, vi befinder os i. Vi stiller ikke uhyrlige krav. Vi udviser omhu og er reelle. Vi kræver ikke mere, end vi har behov for. Går vi ad den vej, og står vi sammen, udgør vi en styrke, som ingen politikere kan modstå. Vi kan og skal være solidariske med hinanden. Også alle dem, der ikke lige kan det hele selv. Alle de medborgere, der godt kan fungere som arbejdsleder, men som har behov for den støtte og omsorg i arbejdsgiverrollen, som LOBPA bedre end alle andre kan yde. Vi er i bund og grund i samme båd, på en gang overladt til magthavernes forgodtbefindende. Men sammenhold gør stærk husk det nu! Not for profit LOBPA bekender sig til de elementer, der udgør definitionen på en socialøkonomisk virksomhed. Det gør vi ved at have et socialt sigte i den ydelse, vi arbejder med hjælperordning for mennesker med handicap - og ved at geninvestere evt. overskud i organisationen. At arbejde Not for Profit betyder ikke, at vi skal arbejde gratis. Men vi skal sikre, at andelen af den lønnede medarbejderstab er passende og ikke overstiger behovet. Alle i virksomheden LOBPA skal behandles ordentligt, det gælder vores ansatte medarbejdere i sekretariatet, og det gælder vores ansatte hjælpere. Ejerne af LOBPA er alle dem, der har placeret deres arbejdsgiveransvar hos LOBPA. Vi udgør tilsammen en form for ejerkreds, og sammen med øvrige medlemmer er vi valgbare til bestyrelsen, der sætter de daglige rammer for organisationens drift. Det kræver en stor grad af forståelse for den helt særlige form for virksomhed, vi udgør. Balancen mellem at være medlemsstyret og være en virksomhed, der er forpligtet til at få et meget stort regnskab til at harmonere, er ikke nem. Bestyrelsen har gennem årene arbejdet rigtig meget med dette dilemma, og det har også præget vores arbejdsindsats i indeværende periode. Vi diskuterer også det faktum, at medlemmer for en

2 beskeden sum kan opnå medlemskab og blive valgbare til bestyrelsen. De medlemmer, der derudover overdrager deres arbejdsgiveransvar til LOBPA, opnår ikke særstilling i forhold til medindflydelse. Det er sådan, vi har valgt at indrette vores organisation i dag. Den store forskel ligger så i, hvilke konkrete tilbud man kan forvente at modtage som almindeligt medlem. De midler, der ligger i organisationen, skal komme alle til gode. Vores mentorordning, vores politiske arbejde for BPA området og ikke mindst vores tilbud om fællesskab kan alle tage del i. Men der vil være særlige tilbud til arbejdsledere. Sådan må det være. Not for Profit betyder en forpligtigelse til at få en virksomhed til at køre med en sund drift - og gerne med et rimeligt overskud. Dette overskud skal overføres til organisationen, så den kan udvikle sig og gøre gavn for fællesskabet og de målsætninger, vi sammen sætter os. Bestyrelsens sammensætning Vedtægtsændringen på sidste generalforsamling betød, at vi har fået tre nye medlemmer i bestyrelsen, som er udpeget af handicaporganisationerne. Vi kom et godt stykke hen mod vinteren, før alle udpegninger kom på plads. Til gengæld tegner den nye ordning til at blive en stor succes. Bjarne Henneman er indtrådt i FU og kvalificerer vores arbejde med spørgsmål og forslag, vi ikke selv har haft forudsætninger for at stille. Det kan man også sige om Mads Jensen i bestyrelsen, der med sin store viden om økonomi kan være behjælpelig med at forstå og dissekere vores komplicerede regnskab. Thomas Dahlberg har som medlem af arbejdsgruppen om værdier udfordret os i nye tænkemåder og systematisk hjulpet os gennem den svære proces at blive helt klar på at beskrive, hvad vi tænker om LOBPA. Bestyrelsesmøderne tager form af diskussioner og udveksling af erfaringer fra et langt bredere perspektiv end blot det handicappolitiske. Det har stor værdi. Men naturligvis er den øvrige bestyrelse kernen. Vi er alle valgt, fordi vi selv kender til det at leve med en BPA på godt og ondt. Bestyrelsen har samarbejdet ganske glimrende i det forløbne år, og jeg takker mine gode kollegaer for et godt samarbejde. Bestyrelsen Janne Sander, Formand, Valby Bente Rey, Næstformand, Sydals Susanne Olsen, (FU), Værløse, Børge Larsen, Fredericia Jørgen Knudsen, Skive Lea S. Nielsen, København Bjarne Henneman, (FU), udpeget af Spastikerforeningen, Thomas Dahlberg, udpeget af Dansk Handicap Forbund Mads Jensen, udpeget af Muskelsvindfonden Hviletids og arbejdstidsregler Som bekendt fik LOBPA i sommer omsider papir på den dispensation for hviletids- og arbejdstidsreglerne, der omfatter arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Det er her den i vores sammenhæng forhadte 11 timers regel spiller ind. Vi har ikke opnået så vidtgående en dispensation, som vi ønskede. Til gengæld har den, vi har fået, stor betydning for rigtig mange borgere, som nu kan planlægge deres hjælperes arbejdstimer i 24 timer ad gangen uden at begå lovbrud. En anden regel er EU's direktiv om arbejdstid. Det omhandler reglen om, at ansatte ikke må arbejde mere end maksimalt 48 timer om ugen i gennemsnit over en 4 måneders periode. Denne regel kan LOBPA ikke umiddelbart opnå dispensation fra, fordi det vil kræve en lovændring i EU systemet, og det er nok alligevel for stor en mastodont for en lille organisation som vores at gå i kast med. Uanset om hviletids- og arbejdstidsregler i princippet ikke angår kommunerne, er flere og flere begyndt at presse borgere til, at de skal overholde disse love, hvis de fortsat ønsker at bevare deres BPA. I LOBPA har vi den holdning, at naturligvis skal love og regler overholdes. Det har vi, fordi vi ønsker at vores hjælpere ligestilles med øvrige arbejdstagere på det danske arbejdsmarked. Vi har indgået

3 overenskomst - og ja, det er sommetider besværligt, når f.eks. saglighedskriteriet ved fyringer skal opfyldes, når man tvinges til at følge bestemte fastlagte rammer for sin mulighed for at agere frit. Men det er netop pointen. Vi indgår et sæt regler for vores samarbejde, og indenfor disse rammer kan vi så skabe maksimal fleksibilitet, som det passer den enkelte. Uden spilleregler, hvor alle kender deres rettigheder, vil det på længere sigt ikke være attraktivt at være hjælper. Vi kræver som borgere med BPA, at stat og kommune behandler os ordentligt. Vi kræver at kende vores rettigheder og at kunne opnå dem. Derfor kan vi anstændigvis heller ikke på samme tid forlange af dem, der arbejder for os, og som er afhængige af en indtægt hos os og engagerer sig i vores liv og dagligdag, at de ikke også på samme måde skal kende deres rettigheder og kunne kræve deres ret. Borgere med BPA er underlagt samme etiske normer og juridiske lovsæt som alle øvrige borgere. Vi vil behandles som alle andre. Lige rettigheder betyder også, at vi er parat til at dele lige pligter. Med lov skal land bygges! På trods af nu mange års venten, ser vi stadig, at størsteparten, ja nærmest alle private firmaer i branchen agerer uden overenskomst. Vi fatter det ikke! Med den løn, som kommunerne udmåler, burde alle anstændige firmaer kunne tiltræde en overenskomst. Vi ser også måbende på, at fagforbundene sidder på hænderne og blot afventer. Der blev ellers ikke lagt fingre imellem, da LOBPA opstod i Dengang fik vi trusler om blokade, dagspressen var sprængtfyldt med historier om dårligt betalte hjælpere og om de forfærdelige arbejdsvilkår, de måtte lide under. Nu er al kritik forstummet. LOBPA er i unfair konkurrence mod alle de firmaer, der uden bindinger kan skalte og valte med arbejdskraften. Bryde hviletids og arbejdstidsreglerne og tilbyde borgerne løsninger, der langt fra er lovmedholdelige. Socialministeriet og kommunerne registrerer, hvad der foregår, og gør sig deres overvejelser over, hvordan det kan stoppes. Man er netop i gang med at justere regelsættet for BPA bl.a. for at komme snyd og lovbrud til livs. Hvis firmaerne og for så vidt også borgere med BPA, der jo er medansvarlige pga. deres valg af firma, ikke selv kommer til besindelse, vil vi risikere at hele BPA området bliver overført til kommunerne. Det er ikke en vej, LOBPA kan anbefale. Vi går bestemt ind for det frie valg. Også for dem, der selv kan og tør bevare deres arbejdsgiverfunktion. Derfor er det så vigtigt, at vi alle holder os til dydens smalle vej og ikke udnytter systemet eller bryder almindeligt gældende regler. I sidste ende er det den enkeltes ansvar at arbejde for fællesskabets interesser. I LOBPA arbejder vi gerne for at udfordre gældende regler, akkurat som vi har gjort det i forhold til den opnåede dispensation. Men vi går ikke ind for at arbejde under bekvemmelighedsflag og risikere at en så unik ordning som BPA ødelægges, fordi vi ønsker at være hævet over almindeligt gældende lov og ret. Mentorordning Det er helt unikt, at man tilbydes en mentorordning indenfor BPA området. Men det gør man som medlem af LOBPA. Vores team af mentorer venter på din opringning. Vi er parate til at øse af egne erfaringer og give indspark til de muligheder, der ligger som udøver af arbejdslederrollen. Planlægning af arbejdsskema, disponering af gøremål, den svære samtale der kan være emner, som en erfaren BPA borger kan formidle og give sin støtte til. De udfordringer, man møder med en BPA ordning, er ofte så specielle, at selv ikke meget nærtstående helt kan indleve sig i, hvad det egentlig indebærer. Netop derfor er det så vigtigt, at vi udnytter hinandens viden og erfaring. Alle har behov for at tale med ligestillede, nogen

4 der kender tingene på egen krop. Så brug vores mentorer bliv klogere på dig selv og bedre til din opgave som arbejdsleder. Borgere med respirator i Region Hovedstaden Har Region Hovedstaden ret til at tilsidesætte borgeres frie valg inden for BPA, når borgeren også er respiratorbruger og får personlige hjælpere gennem hospitalssystemet? Den arbejdsgruppe, Socialministeriet og Sundhedsministeriet nedsatte for mere end et år siden, har ikke bevæget sig. Gruppens arbejde et godt nok færdigt og har været det siden december måned. Men resultatet lader vente på sig. Under et samråd på Christiansborg den 4. september, hvor LOBPA deltog, lovede socialministeren at sætte skub i tingene, men situationen er fortsat uafklaret. LOBPA mener, at alle borgere, respirator eller ej, skal have valgfrihed til at indgå aftale med den organisation eller det firma, den enkelte borger oplever leverer den ønskede vare. Vi mener, at det er op til ministerierne at finde en økonomisk fordelingsnøgle mellem region og kommune. Det må være borgeren uvedkommende fra hvilken kasse pengene kommer, så længe der ikke er tvivl om bevillingen. Kravet om uddannede hjælpere med speciale i respiration og sikring af fornøden vikardækning kan udmærket forenes med særlige kravspecifikationer til de firmaer, der ønsker at være på markedet. LOBPA støtter der frie valg også for respiratorbrugere! Medlemsaktiviteter Den 13. september deltog LOBPA i Danske Handicaporganisationers Eventdag i Sønderborg. Og i efteråret blev kursus i bakke-buie og kend din handicapbil i samarbejde med PTU tilbudt vore medlemmer. I november deltog LOBPA i Handi-forums temamøde i Aarhus om uddelegering af arbejdsgiveransvaret. Vores konsulentchef Peter Øllegaard, der deltog som paneldeltager, kunne sammen med øvrige tilstedeværende beklage, at Aarhus Kommune valgte at blive væk - især set i lyset af den megen utryghed, netop Aarhus skabte med forsøget på helt urimelige og ulovlige nedskæringer på BPA området. Derfor var LOBPA også at finde på et stormøde i Aarhus turbinehal i slutningen af november. Mødet mundede ud i en skarp kritik af kommunens planlagte besparelser, der heldigvis blev tilbagerullet i foråret, dels på grund af pres fra berørte borgere, dels fordi en ankeafgørelse fra Ankestyrelsen gik Horsens Kommune imod og understregede, at BPA skal udmåles som døgnhjælp, og at man ikke kan tage udgangspunkt i hjemmehjælpsstandarderne, når man udmåler timetal. Årets julegave til alle arbejdsledere var 2 biografbilletter til filmen De urørlige, en fransk film om et helt særligt forhold mellem 2 mænd i et bruger/hjælper forhold. I efteråret ansatte vi 2 kommunikationsstuderende for at være behjælpelige med at booste vores medlemsarbejde. Den ene ansatte sagde imidlertid hurtigt op på grund af studiepres. Den anden medarbejder måtte vi efter et par måneder sige farvel til, fordi vi ganske enkelt ikke havde indregnet den store opgave, det er at oplære en ny medarbejder, og heller ikke havde skabt en klar og tydelig forventningsafstemning. Det gik nemlig hurtigt op for os, at vi i stigende grad har behov for en medlemskonsulent, der kan udføre både praktiske opgaver i forbindelse med mødevirksomhed, involvere sig løbende i nyhedsdækning på hjemmeside og Facebook - og samtidig være koordinerende på opgaver som arbejdsgrupper, kursus og arrangementer rundt i landet.

5 Personalepolitik På sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt opgaven at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en personalepolitik. Gruppens arbejde er udført. Det er vigtigt at understrege, at i LOBPA ønsker vi at kombinere to forhold: Borgerens ret til selv at bestemme, af hvem, hvordan og hvornår man ønsker at have hjælp, og hjælperens ansættelsesvilkår. Hvis begge parter ved, hvordan man indleder et samarbejde, under hvilke betingelser dette samarbejde skal foregå, og hvordan det evt. kan afsluttes, er alles interesse varetaget på bedste vis. LOBPA ønsker at have tilknyttet de bedste hjælpere overhovedet. Vi ønsker stabile og loyale hjælpere, der hellere ser løsningsmuligheder frem for forhindringer. Vi tror på, at gennem tilbud om gode arbejdsvilkår, tiltrækker vi netop de hjælpere, vi søger. Det kan ikke understreges nok, at vores hjælpere er det allervigtigste redskab til at kunne leve et godt og uafhængigt liv på lige vilkår med alle andre. Vi skylder hver og en stor tak for den indsats, vi oplever, der ydes hver dag rundt om i hele landet. Værdigrundlag Arbejdsgruppen om beskrivelse af vores værdigrundlag har arbejdet meget seriøst siden efteråret. På en række møder har vi diskuteret vores særlige status som blandingen at være både medlemsorganisation og en levedygtig virksomhed. Vi har taget udgangspunkt i vores udspring og oprindelige etableringsgrundlag. Og vi har set på, hvilke særlige områder der kendetegner os frem for alle de øvrige firmaer på markedet. Så har vi talt om, hvilke værdier vi prioriterer, at LOBPA skal kendes på. Det har været en spændende debat, der skal videreføres af medlemmerne her på Generalforsamlingen. Det bliver en glæde at kunne præsentere det endelige resultat i den kommende periode. Men jeg afslører ikke for meget ved at sige, at frihed, værdighed, respekt og ansvar er kodeord, som medlemmerne af LOBPA gerne skulle kunne genkende og nikke ja til. Nyt hus, sekretariatet og urimelige krav. Sekretariatet pr Direktør Jette Nielsen Konsulenter Peter Øllegaard (chef) Anja Morsing Camilla Olesgaard Gitte Jensen Administrative medarbejdere Jane Tang (teamleder) Brita Pedersen Helen Blücher Løn- og regnskabsmedarbejdere Bente Moselund Jeanette Sørensen Susanne Zwahlen I december måned rykkede vi omsider sammen med hele DH huset på Kløverprisvej til Høje-Taastrup Kommune. Den store hvide bygning, kaldet verdens mest tilgængelige kontorhus, ligger tæt på stationen og har som et stort plus et stort parkeringsareal og får snart en smuk park i sin baghave. Vores personale har endelig fået tildelt kontorfaciliteter med mulighed for lys og luft. Det fortjener de! Vi har også fået bedre forhold i Århus-afdelingen, hvor vi lejer os ind på MarselisborgCentret. Begge steder er vi i tæt tilknytning til en række handicaporganisationer. Vores stabile medarbejdere yder en uvurderlig indsats og har i indeværende år fået indhentet en stor del af det efterslæb, vi har døjet med de sidste år. Vi har samarbejde med borgere i rigtigt mange af landets 98 kommuner. Desværre betyder det, at vi bliver afkrævet en lang række forskellige afregningsmåder, fordi hver enkelt kommune har sit eget system og egen standard. Det er ulideligt. Når man tillægger, at kommunerne også benytter forskellige metoder til at udregne løn og administrationsomkostninger på, ja, så siger det sig selv, at der er travlt både hos konsulenterne og i administrations- og regnskabsafdelingen. Vi bliver udsat for

6 urimelige krav om detaljeoplysninger om den enkelte borgers BPA forbrug og de ansatte hjælpere. Krav om at regnskabsaflægge på urimelige vilkår, og ofte skal vi rykke og rykke kommunerne for svar og skriftlige aftaler. Det er udmattende og uværdigt. Mens vi afventer nye regler, der forhåbentligt kan dæmme lidt op for denne umulige situation, knokler vores medarbejdere og har gennem dette år leveret et flot positivt resultat på bundlinjen. Vi kan ikke takke nok for den indsats, det samlede sekretariat yder i betjeningen af os. Det er trygt og godt at blive mødt med en venlig, positiv og professionel holdning og vide at ens dyrebare BPA varetages på bedste vis. Tak til samtlige medarbejdere med vores utrættelige direktør Jette Nielsen i spidsen. Kommunernes administration - og ny justering af BPA undervejs Da vi nu ved af dyrekøbt erfaring, at kommunerne har svært ved at forstå lovteksten, og måske også har manglende vilje til at administrere efter den, foretog vi her i foråret en spørgeskemaundersøgelse for at få kommunerne til at selvangive, hvordan de rent faktisk forvalter BPA i egen kommune. Vi har modtaget besvarelser fra ca. halvdelen af kommunerne. Besvarelserne har vi videregivet til nærmere analysering til juraprofessor Søren Mørup, Aarhus Universitet. Resultatet offentliggøres den 12. juni. Man kan på vores hjemmeside se de besvarelser, der er indkommet, og allerede heraf læse, at ikke alene er der bred variation over temaet administration af BPA, men der begås gentagne brud på regelsættet, især på det, der hedder at sætte skøn under regel. Altså at kommunen ikke tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation, men anvender faste standarder. Nogle kommuner går også alt for vidt i de krav, de stiller til borgeren for at modtage en BPA ordning, og andre kommuner kræver oplysninger, de ikke er berettiget til fra bl.a. LOBPA eller private firmaer. På løn- og administrationssiden ses tydeligt en mangel på kommunens egen budgetberegning, men i stedet KL s standard eller omliggende kommuners fælles udmålingstakst. Søren Mørup udtaler, at han aldrig har set så mange lovbrud på et område. Det er direkte chokerende. Med hans ord som objektiv vurdering vil vi præsentere vores undersøgelse for socialministeren og Socialministeriet. Vi ved, at der netop nu pågår et arbejde med at opsamle justeringer på BPA området, som skal munde ud i et nyt lovforslag med planlagt vedtagelse i oktober måned. LOBPA vil arbejde ihærdigt på, at vores undersøgelse bliver medinddraget i dette arbejde. Branchesamarbejdet LOBPA har ikke formået at få et branchesamarbejde på skinner i det forløbne år. Men vi har til gengæld fået et tæt forhold til HandicapHjælp Danmark, hvor vi samarbejder om høringsbidrag og andre officielle henvendelser, hvor vi kan profitere af hinandens erfaringer. Vi har sammen udarbejdet notatet Fastsættelse af administrationshonorar for BPAordninger med eksternt arbejdsgiveransvar til socialministeren, hvor vi meget nøgternt redegør for de omkostninger, der er forbundet med at varetage arbejdsgiveransvar og administrere en BPA ordning. På baggrund af nye konkurser i branchen og afdækning af mere snyd og bedrag denne gang om guldbarrer har politikere såvel som KL og Socialministeriet igen overvejet, hvordan man kan indkredse feltet af udbydere af BPA løsninger. Det gør branchesamarbejdet aktuelt igen, idet der lægges op til skrappere tilsyn med firmaerne og en hårdere kurs overfor dem, der udnytter systemet. En drejning LOBPA for så vidt gerne støtter, men vi ønsker naturligvis, at de redskaber, der skal anvendes, bliver brugbare i dagligdagen og ikke pålægger os unødige omkostninger.

7 Jobformidling, Facebook og markedsføring I efteråret indledte vi et samarbejde med et kommunikationsfirma, som skal udvikle en helt ny og tidssvarende jobformidlingsfunktion på vores hjemmeside. Vi vil ikke begå samme fejl som med den nuværende jobtavle, der har vist sig at have en lang række indbyggede fejl og mangler. Når vi her i sommer skyder den nye side i gang, håber vi, I vil benytte den og være med til at sprede det gode budskab om, at vi har den allerbedste og nemmeste formidlingsmulighed mellem borgere, der søger hjælpere, og hjælpere, der søger job. Vores hjemmeside vil også blive opdateret, og som noget nyt vil vi satse mere på at integrere Facebook i erkendelse af, at det er på de sociale medier, tingene sker, og nyheder spredes hurtigt. Vi arbejder på at udarbejde en markedsføringsstrategi, der skal sikre, at vi bedst og mest hensigtsmæssigt rammer vores målgruppe - nemlig potentielle BPA medlemmer, hjælpere og kommuner. Status efter 5 år Dette er min 5. årsberetning som formand for LOBPA. Status er, at selv om det har været en meget hård tur op ad bakke, er vi her stadig og brænder mere end nogen sinde for at gøre LOBPA til Danmarks bedste organisation for borgere med BPA og det allerbedste tilbud til dem, der oveni ønsker at overdrage deres arbejdsgiverbeføjelse og slippe for administrationsbesværet. Vi lagde hårdt ud med manglende bekendtgørelse, vejledning og kommunernes træghed med at implementere BPA. Vi har nærmest udført et pionerarbejde og har måttet tage turen med fagforbund, KL, Socialministeriet og de enkelte kommuner for skridt for skridt at få tingene til at fungere. Overenskomsten blev indgået, men måtte ændres. Vi har kæmpet længe og vedholdende for at opnå dispensation for arbejdstids- og hviletidsreglerne, og vi har belært kommunerne om, hvordan de udmåler, beregner og tildeler BPA til deres borgere. Vi har opnået en fantastisk forsikringsordning, vi har stået for udviklingen af et rigtig godt netbaseret indberetningssystem - ting som andre efterfølgende har kunnet snuppe og anvende uden omkostning, uden om den lange proces, det kræver at være dem, der sætter skibene i søen. Vi har betalt en stor pris ved at skulle presse vores medarbejdere til det yderste. Og vi har måttet skuffe medlemmer, der troede, at LOBPA fordi vi er medlemsstyret, kunne give den enkelte borger en særbehandling, hvor vi hugger en hæl og klipper en tå. Det har således været nogle hårde lærerige år. Men et nederlag er blot en kamp, der ikke er vundet endnu. Og for at citere Winston Churchill: Never let a good crisis go to waste (Lad aldrig en god krise gå til spilde). Vi har virkelig udnyttet kriserne. I dag kan jeg med stolthed sige, at vi er kommet over på den anden side. Vores regnskab viser for første gang et reelt overskud, der kan komme medlemmerne til gode. Vi har en rigtig god medarbejderstab, vi har gode kontorfaciliteter, og der er tegn på, at mange af de problemstillinger, vi har anfægtet i lovgivningen, nu bliver justeret. Og frem for alt har vi en stærk medlemskreds. Nu kommer de 5 fede år jeg glæder mig! På bestyrelsens vegne Janne Sander, formand

Årsberetning 2013-2014

Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Tilbageblik giver sjældent stof til fremdrift. Men det kan være fornuftigt somme tider at huske på, hvad man kommer af, så de resultater, man har skabt, kan ses i lyset af de betingelser,

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt.

Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt. Bestyrelsens beretning 2014 2015 LOBPA har vokseværk. Fra dag til dag styrkes vores sammenhold og fællesskab. Det er jeg utrolig glad for og stolt af. Ikke alene er vi den eneste landsdækkende organisation

Læs mere

Årsberetning 2010-2011

Årsberetning 2010-2011 Årsberetning 2010-2011 Man skulle mene, at højt uddannede sagsbehandlere, jurister og hele den kommunale embedsstand var rimeligt øvede i at læse en lovtekst. Men når det gælder BPA, er det som om hverken

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Generalforsamling 17. juni 2015

Generalforsamling 17. juni 2015 Punkt 1: Forslag til dirigent Generalforsamling 17. juni 2015 Bilag 1 Generalforsamlingen godkender Philip Rendtorff, direktør for PTU. Bilag 2 Punkt 2: Forslag til dagsorden Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet 20-01-2010 Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat

Læs mere

Årsberetning 2009 2010. Handicappolitisk kamp i kommunerne

Årsberetning 2009 2010. Handicappolitisk kamp i kommunerne Årsberetning 2009 2010 Hvilket år med LOBPA! Jeg tror alle medlemmer af foreningen LOBPA er helt klar over, at vi har mødt en ualmindelig lang række udfordringer i vores lille nystartede og på mange måder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Hvidovre den 31. maj 2011 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere