Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen"

Transkript

1 Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid. Skal du åbne, så ring aftenen før til den, der møder kl. 7:30, eller til din leder eller souschef. Alle telefonnumre står på mødeplanen. Hvis du føler dig dårlig op til en dag hvor du skal nøde tidligt( 6.30 og 7.30) så lav en aftale om at bytte mødetid så vi undgår kaos fra morgenstunden. Fortæl lidt om hvor lang tid, du forventer at være fraværende. Raskmelde: Ring dagen før du genoptager dit arbejde - senest kl.13:00 - af hensyn til planlægning af næste dages arbejde og aftaler med vikarer. Hvis du sygemelder dig op til en weekend, regner vi med, at du genoptager arbejdet igen mandag morgen. Er du stadig syg, skal du sygemelde dig på ny mandag morgen inden kl.7:00. Procedure ved sygefravær: Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse, eller et aftalt tidspunkt, til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder, som er bemyndiget til at modtage besked om sygemeldinger. Hvis medarbejderen ikke selv er i stand til at indgive meddelelse om sygefravær, har pågældende ansvaret for, at meddelelsen sker via pårørende. Det er lederens forpligtelse at anmelde fravær herunder sikre, at fraværsårsag er angivet korrekt, f.eks. sygdom, graviditetsgener eller arbejdsskade. Når medarbejderen er raskmeldt, er det lederens ansvar, at raskmelde elektronisk Senest på 4. fraværsdag: Hvis medarbejderen ikke har kontaktet arbejdsstedet siden sygemeldingen skal nærmeste leder kontakte medarbejderen evt. telefonisk og bede denne oplyse den forventede fraværsperiode af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse.

2 Hvis fraværet er længere end oplyst/forventet, skal medarbejderen på ny rette henvendelse til lederen. Lederen kan efter konkret vurdering indhente mulighedserklæring efter 4 dages fravær. Efter max. 14 dages fravær: Skal lederen have foretaget en konkret vurdering af behovet for mulighedserklæring. Lederen skal aftale afholdelse af en velfærdssamtale med medarbejderen jf. bilag 3. Er medarbejderen fortsat syg, skal der løbende afholdes velfærdssamtaler, indtil medarbejderen raskmeldes, afskediges eller der eventuelt aftales ansættelse på andre vilkår. Så hurtigt som muligt efter en langtidssygemelding afgør lederen, hvordan arbejdet tilrettelægges, så personale og børnegrupper beskyttes mest muligt. I tilfælde af at alt personale på samme gruppe på samme tid sygemeldes eller har orlov, laves omrokering i huset, så der altid skal være en ny og en gammel på børnegruppen. Tjenestefri: Lederen kan give tjenestefri med løn i op til 1 arbejdsdag. (I ekstraordinære tilfælde efter aftale med forvaltningens direktør.) Tjenestefrihed udover feriedage bør normalt kun gives i følgende tilfælde: 1. Ved eget eller børns bryllup 2. Ved eget sølv- eller guldbryllup. 3. Ved eget 25, 40- eller 50 års jubilæum for ansættelse ved Odder kommune. 4. Institutions-/afdelingslederen kan give tjenestefrihed med 2 dage i forbindelse med dødsfald og begravelse ved ægtefælles, børns, søskendes, forældres, bedsteforældres og svigerforældres død (når det er på en arbejdsdag). 5. Kurser og møder af arbejdsmæssig karakter. (Godkendes af lederen indenfor det godkendte budget). 6. Dagen før eksamen og eksamensdagen i forbindelse med kurser, som er relevante såvel i henseende til arbejdsstedets arbejdsopgaver som til ansøgerens egne nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. Tilsvarende frihed kan gives i forbindelse med eksamenslignende situationer afløsningsopgaver. Det overlades til institutions-/ afdelingslederen på baggrund af undervisningsstedets vurdering - at give frihed dog max. 3 dage. I forbindelse med gennemgang af SK-kurserne gives der frihed med en dags varighed til hver af de 2 studieholdsopgaver og den ene

3 integrationsopgave. 7. Ved egen 50-, 60-, 65- og 70-års fødselsdag. 8. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage, mens grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl. 12:00. (Gælder kun såfremt overenskomsterne indeholder bestemmelser herom). 9. Tandlæge- og lægebesøg. 10. Børns 1og 2. sygedag, konsultation ved speciallæge eller indlæggelse på sygehus. 11. Deltagelse i konferencer etc. arrangeret af KL, LO og FTF vedr. samarbejdsudvalg kan ydes, når konferencen etc. henvender sig til alle samarbejdsudvalgsmedlemmer uden hensyntagen til, hvilket fagforbund den enkelte er medlem af, og når der ikke er mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste via de faglige organisationer. Vedr. fravær på grund af snevejr: Helt ekstraordinær tjenestefrihed, op til flere dages varighed på grund af dårligt vejr, kan meddeles af forvaltningens direktør i de tilfælde, hvor de ansatte ikke kan møde på arbejdet, fordi vejene er lukket for udkørsel af vejmyndighederne eller, at den kollektive trafik er indstillet i det område, hvor den pågældende bor. Der er på visse institutioner bl.a. indenfor ældreområdet regler om, at ansatte i tilfælde af snevejr skal møde ind på den institution, der ligger nærmest den ansattes bopæl. Afholdelse af ferie: Ferie aftales og planlægges sammen med kollegerne. Vi forsøger at tilgodese alles ønsker. Børnefremmødet er afgørende for, hvor meget personale der kan holde fri. Vi forventer, at alle holder hovedferien, d.v.s. 3 ugers ferie i sommerperioden hvor der er færrest børn. Kontordamen føre dine ferie sedler, som skal indsendes senest den 5. hverdag i måneden. Det er muligt at overføre den 6. ferieuge. Det aftales med lederen, hvornår den skal afholdes. Afvikling af afspadsering: Du fører selv regnskab med din afspadsering. Alle timer udenfor normal arbejdstid beregnes som afspadsering. Du er selv ansvarlig for, i samråd med din leder, at få afviklet din afspadsering. I princippet sørger vi for at tilrettelægge arbejde således at der er mindst mulig afspadsering.

4 Afspadsering i sommerferien: Hvis der i sommerferien kommer færre børn end forventet, og der pludselig opstår mulighed for at afspadsere halve eller hele dage,skal dette skrives i afspadseringsregnskabet. Velfærdssamtalen: Formålet med velfærdssamtalen er at få lavet en plan for, hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt. Samtalen er samtidigt et tilbud om hjælp, støtte og vejledning omkring de regler og aftaler, der gælder i kommune. Opsigelsesvarsler: Leder og medarbejder laver en handleplan/kontakt, som skal indeholde 1. Hvilke krav stiller arbejdspladsen til den syge? 2. Hvad er tidsperspektivet? 3. Hvordan orienteres resten af personalegruppen? Medarbejderen kan til enhver tid bede om en velfærdssamtale. Ved ekstraordinært fravær skal nærmeste leder aftale en velfærdssamtale med medarbejderen. Ved ekstraordinært fravær forstås i denne sammenhæng: Længerevarende sygefravær: Hyppigt sygefravær: Gentagen sygefravær: Konstateret sygdom: Efter 14 dages fravær skal der aftales et mødetidspunkt for samtalen. Samtalen skal være afholdt inden 28 dage efter 1. fraværsdag. 28 dages reglen kan dog fraviges i ganske særlige tilfælde. Der skal afholdes en velfærdssamtale, når en medarbejder har været fraværende på grund af egen sygdom i 6 perioder inden for de seneste 6 måneder. Der skal afholdes en velfærdssamtale, hvis sygefraværet har et mønster som efter lederens skøn giver anledning til en samtale, f.eks hvor fraværet ligger på særlige ugedage. Sygdom/diagnose som på kort eller lang sigt har betydning af medarbejderens arbejdsfunktion/arbejdsevne i forhold til planlægning af arbejdet.

5 Velfærdssamtalen skal afdække årsagerne til fraværet, som f.eks. kan skyldes: - forbigående sygdom - alvorlig sygdom - kronisk lidelse - personlige problemer - arbejdsbelastningen - arbejdsopgaverne - arbejdsmiljøproblemer (fysisk/psykisk) - samarbejdsproblemer I nogle tilfælde vil velfærdssamtalen afdække, at det ikke er muligt, at medarbejderen kan vende tilbage i den nuværende stilling. Så skal de traditionelle parter inddrages for at finde den bedst mulige løsning. Gennemførelsen: Samtalen forberedes og gennemføres, som udgangspunkt af den nærmeste leder. Der skal være mulighed for, at medarbejderen tager bisidder med, som f.eks. kan være: - den stedlige tillidsrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant - ægtefælle/samlever - anden person efter eget valg Samtalen gennemføres under hensyntagen til medarbejderens situation. Det er et krav, at samtalen foregår uforstyrret under trygge forhold, hvor der kan skabes den nødvendige åbenhed i en tillidsfuld og positiv atmosfære. Samtalens indhold: En velfærdssamtale skal altid resultere i en skriftlig handlingsplan. Denne plan giver sikkerhed og klarhed om det videre forløb for såvel leder som medarbejder. Hvis det ikke er muligt at lave en plan på grund af uafklarede afgørende spørgsmål, er det vigtigt at fastlægge en ny samtale og beslutte, hvad der skal være afklaret inden da, og hvem der har ansvaret for afklaringen. Løsningsforslagene er muligheder, som lederen kan gøre brug af med henblik på arbejdsfastholdelse af en medarbejdet i forhold til Odder Kommunes arbejdsgiveransvar. Løsningsforslagene skal bidrage til, at medarbejderen fortsat kan varetage sine arbejdsopgaver. Det gælder hvis medarbejderen efter længere fravær er belastet i sin arbejdsfunktion eller, hvis medarbejderen kan undgå at blive sygemeldt som følge af træningen/behandlingen. Odder Kommunes interne redskaber: Delvis raskmelding i en aftalt periode. Der tages udgangspunkt i en sygemelding, hvor man går over til en delvis raskmelding. Der er tale om en situation, hvor medarbejderen ikke i fuldt omfang kan varetage sine arbejdsfunktioner. Det nærmere omfang aftales.

6 Nedsat arbejdstid i en aftalt periode. Der tages udgangspunkt i en medarbejder, der ikke er sygemeldt, men får nedsat arbejdstid i en periode for at undgå en sygemelding. Økonomisk støtte til fysisk træning (styrketræning, gymnastik, svømning eller andre muskel-styrkende tiltag).* Økonomisk støtte til behandling ved kiropraktor og fysioterapeut/massør eller lignende.* Fritagelse af belastende arbejdsfunktioner i en aftalt periode. Kurser, som kan medvirke til arbejdsfastholdelse af en medarbejder. Det kan være i situationer, hvor en medarbejder føler sig udbrændt, stresset eller psykisk belastet i forhold til arbejds-situationen. Jobrotation og ændring af arbejdsgange, herunder tilbud om skånefunktioner i en aftalt periode. I samarbejde med SR indrette arbejdspladsen og tilføre arbejdsredskaber, som har afgørende betydning for at medarbejderen kan fastholdes i sin nuværende stilling. Falcks krisehjælp (5 samtaler), kun lederen kan rekvirerer på telefon * Intentionen er, at der forebygges i forhold til fravær. Støtten kan f.eks. gives således, at kommunen betaler tiden, og medarbejderen betaler træning/behandling eller omvendt. Den enkelte situation vurderes af lederen, i forhold til at få så meget som muligt ud af ressourcerne. Hvis de interne redskaber ikke er tilstrækkelige, og der er behov for redskaber, der involverer eksterne samarbejdspartnere, henvises til nedenstående. I Solstrålen er der ifølge aftale med lederen mulighed for at få betalt en ekstern supervision med professionel supervisor. Redskaber, der involverer samarbejdsparterne: Når de interne redskaber er forsøgt, kan det være nødvendigt at inddrage en række potentielle samarbejdsparter for at finde løsninger, så medarbejderen kan vende tilbage til arbejdspladsen. Det kan bl.a. dreje sig om bopælskommunen, de faglige organisationer og arbejdsformidlingen. Eksempler på redskaber, som samarbejdsparterne råder over, kan være følgende: - 54 aftale - arbejdsprøvning i anden jobfunktion. - fleksjob - optræning og uddannelse - støtte til særlige arbejdsredskaber og/eller indretning af arbejdspladsen - skånejob - revalidering

7 Inddragelsen af de eksterne samarbejdspartnere sker, efter forudgående aftale mellem lederen og den sygemeldte. Opdateret

Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. 3 2. PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering.

Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. 3 2. PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3. A. Arbejdstid. 3. B. Overarbejde/afspadsering. Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE. 3 2. PLACERING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSTID 3 A. Arbejdstid. 3 B. Overarbejde/afspadsering. 3 C. Pauser: 3 D. Ferie. 4 E. Sygdom/Barsel. 4 F. Regler

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere