Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Notat JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der meget lidt fokus på sygefraværet blandt gravide og viden om omfanget af gravides sygefravær er også begrænset. FTF har derfor undersøgt omfanget af graviditetsbetinget fravær for gravide, der har født i perioden 2002 til 2004 og som er berettiget til sygedagpenge. I undersøgelsen fordeles omfanget af det graviditetsbetingede fravær på alder og tilhørsforhold til sociogruppe, sektor og branche. Undersøgelsen er baseret på udtræk i Danmarks Statistiks sygedagpengeregister. Så vidt det er FTF bekendt, er det første gang, at det samlede omfang af graviditetsbetinget fravær afdækkes. Se metodeafsnittet sidst i notatet, der redegør for den anvendte metode, herunder usikkerhed. FTF-undersøgelsen viser, at 65 pct. af de gravide bliver sygemeldt i løbet af graviditeten, og at de sygemeldte gravide gennemsnitligt er fraværende i 46 dage ud over den 4 ugers orlovsperiode før fødsel. Det svarer til, at ca fuldtidspersoner hvert år er fraværende fra arbejdsmarkedet pga. graviditetsbetinget fravær. FTF-undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem omfanget af det graviditetsbetingede fravær og de gravides alder og de gravides tilhørsforhold til sociogruppe, sektor og branche. Undersøgelsen viser, at Det højeste gennemsnitlige graviditetsbetingede fravær på 58 dage har unge gravide mellem år. Det næsthøjeste fravær på 48 dage har gravide på 40 år og derover. Der er en klar sammenhæng mellem de gravides tilhørsforhold til en sociogruppe og størrelsen af graviditetsbetinget fravær, idet fraværet er størst for lønmodtagere på grundniveau og lavest for lønmodtagere på højt niveau og topledere. Det graviditetsbetingede fravær er størst i kommunerne med et gennemsnitligt fravær på 50 dage. Det laveste graviditetsbetingede fravær på 32 dage findes i den statslige sektor. Sygefraværet i den private og i den amtslige sektor udgør i gennemsnit hhv. 44 og 46 dage.

2 2 For 5 udvalgte FTF-brancher er fraværet højeste på sociale institutioner og i sundhedsvæsenet. Det overordnede billede Gravide kan være på graviditetsorlov med sygedagpenge og således fraværende fra arbejdsmarkedet før fødsel af 3 årsager. For det første har gravide ret til at gå på graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel. For det andet kan gravide, der i forbindelse med graviditeten blive syge med en graviditetsbetinget sygdom og efter en lægeordineret sygemelding, være på graviditetsorlov. For det tredje kan gravide være på graviditetsorlov, hvis de er beskæftiget på et område, hvor arbejdets karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten. I perioden 2002 til 2004 var der samlet set ca kvinder på graviditetsorlov. Det svarer til ca gravide pr. år. I den betragtede 3-årsperiode 1. Alle gravide på graviditetsorlov var i gennemsnit fraværende i ca. 55 dage inden fødslen, jf. tabel 2 2. Det betyder, at gravide, der har født i perioden 2002 til 2004, i gennemsnit var fraværende i næsten 2 måneder før forventet fødsel. Et fravær, der både dækker graviditetsbetinget fravær (sygdomsperiode) og 4 ugers-orloven før fødsel (orlovsperiode). Tabel 1. Gravide fordelt efter fraværstidspunkt i graviditen, Antal Pct.andele I alt Note: Gravide fordelt efter det tidspunkt i graviditeten, hvor de modtager dagepenge fra, målt ud fra barnets fødselsdato Gravide Det er imidlertid det graviditetsbetingede fravær (2. og 3. årsag) der har interesse i denne undersøgelse. I undersøgelsen ses således bort fra gravide, der alene er fraværende i orlovsperioden, da de ikke er fraværende pga. graviditetsbetinget sygdom, men de er 1 I perioden blev der årligt født ca børn. Forskellen mellem antallet af kvinder, der har født og antallet af gravide, der har været på graviditetsorlov hænger sammen med, at ikke alle gravide er berettiget til dagpenge i forbindelse med graviditet. Det er typisk gravide uden for arbejdsstyrken, der ikke har ret til dagpenge. Undersøgelsen afdækker således alene det graviditetsbetingede fravær for gravide, der har ret til dagpenge. Set i lyset af, at undersøgelsen er rettet mod at undersøge omfanget af det graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet, er det relevant at udelukke gravide uden for arbejdsstyrken. I undersøgelsen er udelukket ca gravide, der er berettiget til dagpenge. Det skyldes, at det ikke har været muligt at matche mor og barn på en sikker måde, jf. metodeafsnit. 2 Nogle lønmodtagere (bl.a. i den offentlige sektor) kan i henhold til overenskomst gå på orlov tidligere end 4 uger før forventet fødsel. Der er imidlertid ikke knyttet dagpengeret til dette overenskomstbaserede fravær og derfor indgår fraværet ikke i opgørelsen.

3 3 fraværende pga. barselslovgivning, der sikre gravide ret til 4 ugers fravær før forventet fødsel. (se metodeafsnit). Det drejer sig om 35 pct. af de gravide kvinder. Det svarer til ca gravide i den betragtede 3-årsperiode eller knap årligt, der alene var fraværende i orlovsperioden, jf. tabel 1. Tabel 2. Gennemsnitlig antal fraværsdage for gravide, Antal gennemsnitlige fraværsdage Alle gravide Sygdoms- og orlovsperiode 55 Sygemeldte gravide, Sygdoms- og orlovsperiode 73 Sygdomsperiode 45 De resterende 65 pct. af de gravide har graviditetsorlov i en længere periode end 4 uger og har således et graviditetsbetinget fravær (se metodeafsnit). Det drejer sig om ca gravide set over den betragtede 3-årige periode eller knap gravide årligt, jf. tabel 1. Gravide med et graviditetsbetinget fravær er i gennemsnit fraværende i 45 dage. Det svarer til 1½ måneds fravær ud over de 4 ugers graviditetsorlov før fødsel, jf. tabel 2. Det svarer til, at ca fuldtidspersoner hvert år er fraværende fra arbejdsmarkedet som følge af graviditetsbetinget fravær. De offentlige udgifter til sygedagpenge til gravide med graviditetsbetinget fravær beløber sig til ca. 620 mio. kr. årligt. Hertil kommer de arbejdspladsrelaterede omkostninger, bl.a. i form af vikarlønninger, oplæringsomkostninger mm. Antallet af kvinder, der sygemeldes, stiger i løbet af graviditetsperioden, jf. tabel 2a. De fleste af de sygemeldte gravide, svarende til 57 pct., bliver sygemeldt i 8. og er således højst sygemeldt i en måned ud over de 4 uger inden fødsel. I løbet af 4. til 7 bliver godt af de gravide kvinder sygemeldt. Det svarer til 37 pct. af de sygemeldte gravide. Knap gravide, svarende til 7 pct. bliver sygemeldt i 1. til 3.. Tabel 2a. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt Sygemeldte gravide Antal Pct.andele I alt Note: Gravide fordelt efter det tidspunkt i graviditeten, hvor de modtager dagepenge fra, målt ud fra barnets fødselsdato

4 4 Alder Der viser sig et interessant billede, når de gravides fravær fordeles efter alder. Det er de helt unge mellem år, der har det største graviditetsbetingede sygefravær. Herefter falder fraværet med alderen indtil de gravide når slutningen af 30 erne. For gravide på 40 år og derover er omfanget af det graviditetsbetingede fravær igen voksende, jf. tabel 3. De sygemeldte gravide mellem år er i gennemsnit fraværende i 58 dage eller næsten 2 måneder ud over de 4 ugers graviditetsorlov før fødsel. De unge mellem år udgør 8 pct. af alle sygemeldte gravide i den betragtede periode. Tabel 3. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på alder, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage år år år år år eller derover 48 I alt 45 Det laveste fravær har gravide mellem år, skarp forfulgt af fraværet for de årige. For disse to aldersgrupper er det gennemsnitlige sygefravær omkring 43 dage. Det graviditetsbetingede fravær for de årige er således lavere end sygefraværet for både de årige og de helt unge under 25 år. De gravide på 40 år eller derover har det næsthøjeste sygefravær på gennemsnitlig 48 dage fraværsdage. De +40-årige udgør 2 pct. af samtlige sygemeldte gravide. Forskellen i omfanget af sygefravær mellem aldersgrupperne kan bl.a. hænge sammen med forskelle i belastninger, som aldersgrupperne oplever i deres beskæftigelse. Det kan også skyldes, at selve graviditeten kan belaste de enkelte aldersgrupper i mere eller mindre grad. Det høje sygefravær for de årige og de +40-årige afspejler, at disse to aldersgrupper bliver syge tidligere i graviditeten end de øvrige aldersgrupper, jf. tabel 4.

5 5 Tabel 4. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og alder, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal år år år år år og derover I alt Udover forskelle i omfanget af det graviditetsbetingede fravær mellem aldersgrupperne er det ikke samme andel af gravide i de enkelte aldersgrupperne, der bliver sygemeldt i løbet af graviditeten. Andelen af sygemeldte blandt de gravide falder med alderen, jf. tabel 5. Blandt de årige bliver næsten 70 pct. af de gravide sygemeldt. For de +40-årige er andelen af sygemeldte 62 pct. De helt unge har således både det højeste sygefravær og den største andel af gravide med graviditetsbetinget fravær. De +40-årige har det næsthøjeste sygefravær, men den laveste andel af gravide, der bliver sygemeldt. Tabel 5. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på alder, år år år år år og derover I alt Pct. fordeling ---- Sociogrupper Der er en klar sammenhæng mellem de gravides tilhørsforhold til en sociogruppe og størrelsen af graviditetsbetinget fravær, idet fraværet stiger med faldende sociogruppe. Det største fravær findes for lønmodtagere på grundniveau, hvor det graviditetsbetingede fravær gennemsnitlig er 53 dage ud over de 4 ugers fravær før fødsel, jf. tabel 6. Lønmodtagere på grundniveau udgør 44 pct. af samtlige sygemeldte gravide. I alt

6 6 Tabel 6. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på sociogruppe, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage ---- Topledere og lønmodtagere på højeste niveau 27 Lønmodtagere på mellemste niveau 41 Lønmodtagere på grundniveau 53 Selvstændige 47 I alt 1) 45 1) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst Sygemeldte gravide, der er i beskæftigelse som topleder eller er lønmodtager på højeste niveau, har klart det mindste graviditetsbetingede fravær. For denne gruppe lønmodtagere er det graviditetsbetingede fravær gennemsnitlig 27 dage ud over de 4 uger før fødsel. Det graviditetsbetingede fravær blandt lønmodtagere på grundniveauer er således dobbelt så højt som blandt lønmodtagere på højeste niveau og topledere. Lønmodtagere på grundniveau bliver i højere grad sygemeldt langt tidligere i graviditeten end topledere og lønmodtagere på højt niveau. 8 pct. af de sygemeldte lønmodtagere på grundniveau bliver således sygemeldt i 1.-3., mens det for lønmodtagere på højt niveau og topledere kun drejer sig 2 pct. af de sygemeldte, jf. tabel 7. Topledere og lønmodtagere på højt niveau bliver i højere grad sygemeldt sidst i graviditetsperioden, idet ca. 75 pct. af gruppen først bliver sygemeldt i 8.. Tabel 7. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og sociogruppe, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal -- Topledere, lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt 1) ) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst Det graviditetsbetingede fravær for lønmodtagere på mellemniveau udgør gennemsnitlig 41 dage og ligger midt imellem fraværet for hhv. lønmodtagere på grundniveau og lønmodtagere på højt niveau og topledere.

7 7 Selvstændige med et graviditetsbetinget fravær på 47 dage. Det svarer stort set til gennemsnitlige antal fraværsdage for samtlige sygemeldte gravide. Ud over at der en sammenhæng mellem sociogruppe og varigheden af sygefravær for de sygemeldte, er der også en sammenhæng mellem sociogruppe og andelen af gravide, der bliver sygemeldt. Tabel 8. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på sociogruppe, Pct. fordeling ---- Topledere og lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt 1) ) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst Andelen, der bliver sygemeldt, er voksende, når niveauet for sociogruppen falder. Blandt gravide lønmodtagere på grundniveau bliver 69 pct. af de gravide sygemeldt. Blandt topledere og lønmodtagere på højt niveau sygemeldes 60 pct. af de gravide, jf. tabel 8. Forskellen i graviditetsbetinget fravær mellem sociogrupper kan hænge sammen med, at sociogrupperne ikke har ens funktioner på arbejdsmarkedet og således udsættes for forskellige belastninger i arbejdet. Sektor Der er forskel i omfanget af det graviditetsbetingede fravær mellem de enkelte sektorer. Det gælder både hvad angår længden af de gravides gennemsnitlige fravær og andelen af gravide, der bliver sygemeldt. Det graviditetsbetingede fravær er størst i kommunerne, hvor sygemeldte gravide i gennemsnit er fraværende i 50 dage ud over de 4 sidste uger før fødsel. Det laveste graviditetsbetingede fravær på gennemsnitlig 32 dage findes i den statslige sektor. Sygefraværet i den private og i den amtslige sektor er hhv. 44 og 46 og svarer således til det gennemsnitlige fravær for samtlige sygemeldte gravide, jf. tabel 9. Forskellen i det gennemsnitlige fravær mellem sektorerne afspejler, at ansatte i de enkelte sektorer bliver sygemeldt på forskellige tidspunkter i løbet af graviditeten. Der er især forskel mellem den statslige sektor og de øvrige sektorer. I alt

8 8 Tabel 9. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på sektor, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage ---- Stat 32 Privat 44 Amt 46 Kommune 50 I alt 1) 45 1) Incl. Offentlige selskaber Note: I nogle sektorer, bl.a. i den offentlige sektor, har gravide ifølge indgående overenskomster mulighed for at være på orlov i op til 8 uger før fødsel i stedet for de 4 uger, der gælder i henhold til lovgivningen. Hvis gravide, der er ansat under de nævnte overenskomster, får en graviditetsbetinget sygdom i sin overenskomstbaserede orlovsperiode og ikke modtager sygedagpenge i den forbindelse, vil dette graviditetsbetingede fravær ikke fremgå af opgørelsen. Det hænger sammen med, at kun fravær, hvor der er knyttet udbetaling af sygedagpenge, bliver registeret. Derfor kan det graviditetsbetingede fravær på disse områder være undervurderet. I staten sygemeldes de gravide forholdsvist sent i graviditetsforløbet sammenlignet med de øvrige sektorer og især sammenholdt med gravide, der er ansat i kommunerne. Over 70 pct. af de sygemeldte i staten bliver sygemeldt i 8., mens det i de øvrige sektorer drejer sig omkring 55 pct. af de sygemeldte. Tabel 10. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og sektor, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal -- Stat Privat Amt Kommune I alt 1) ) Incl. offentlige selskaber I kommunerne er næsten 8 pct. af de sygemeldte gravide fraværende allerede fra Det er dobbelt så mange som i staten. I den amtslige og den private sektor bliver 6 pct. syge i løbet af de første 3 måneder af graviditeten. Forskellen i sygemeldingstidspunkt mellem sektorerne kan skyldes, at der er forskelle i arbejdets karakter mellem de enkelte sektorer.

9 9 Der er også forskel mellem sektorerne, når det drejer sig om hvor mange gravide, der bliver sygemeldt. Igen klarer den statslige sektor sig bedst. I staten bliver 62 pct. af de gravide sygemeldt, mens knap 70 pct. bliver sygemeldt i den kommunale og amtslige sektor. I den private sektor bliver 65 pct. af gravide sygemeldt i løbet af graviditeten. Tabel 11. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på sektor, Pct. fordeling ---- Stat Privat Amt Kommune I alt 1) ) Incl. offentlige selskaber Sektor og alder Det generelle mønster med et højt graviditetsbetinget sygefravær for de helt unge og et faldende sygefravær for de efterfølgende aldersgrupper indtil sygefraværet igen stiger for gravide i begyndelsen af 40 erne gør sig i store træk også gældende i sektorerne, jf. tabel 12. Tabel 12. Gennemsnitligt graviditetsbetinget sygefravær for sygemeldte gravide fordelt på sektor og alder, I alt Stat Privat Amt Kommune I alt 1) år år år år år eller derover I alt ): Incl. offentlige selskaber. Se endvidere note til tabel Gns. antal dage ---- Der er imidlertid forskel mellem sektorerne, om det er de helt unge eller de +40-årige, der har det højeste sygefravær. I den kommunale og private sektor er det de helt unge, der har det højeste gennemsnitlige fravær. I den statslige og amtslige sektor er sygefraværet højest for de +40-årige (lodret sammenligning). Der er også forskel på, hvor meget alder betyder for omfanget af fravær i de enkelte sektorer. Forskellen på størrelsen af fraværet mellem de enkelte aldersgrupper er mindst i amterne hvilket indicerer, at alder (eller forhold på arbejdspladsen, der er knyttet til alder) har en forholdsvis lille betydning for fraværets størrelse i den amtslige sektor.

10 10 Derimod er der særligt i den private sektor markant forskel på de åriges fravær og de øvrige aldersgruppers fravær. En sammenligning af det graviditetsbetingede fravær på tværs af sektorer inden for de enkelte aldersgrupper viser, at det generelle billede af størrelsesforholdet af sygefravær mellem sektorerne stort set også er gældende inden for de enkelte aldersgrupper. F.eks. er fraværet mindst for alle aldersgrupper i den statslige sektor og højst for de fleste aldersgrupper i kommunerne (vandret sammenligning). Der er dog nogle få undtagelser fra det generelle billede. Det drejer sig primært om, at sygefraværet for de årige i den private sektor er større end fraværet for den tilsvarende aldersgruppe i amterne og af samme størrelse som i den kommunale sektor. Sektor og sociogruppe Det gælder generelt, at det graviditetsbetingede fravær er faldende, når de gravides sociostatus er voksende. Dette mønster genfindes inden for alle sektorer (lodret sammenligning). Det er i den statslige sektor, at der er mindst forskel på omfanget af det graviditetsbetingede fravær mellem de enkelte sociogrupper, mens forskellen er størst i kommunerne, efterfulgt af den private og amtslige sektor. Det tyder på, at sociogrupper har mindre betydningen for fraværets størrelse i staten end i den kommunale, private og amtslige sektor. Det er uvist, hvorfor der er forskel på betydningen af sociogrupper mellem sektorer. En mulig årsag er, at der inden for hver sektor kan være mere eller mindre forskel på arbejdsbelastninger mellem sociogrupper. sektor og sociogruppe, Stat Privat Amt Kommune I alt 2) Topledere og lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt 1) ) Incl. gravide uden beskæftigelse og uoplyst 2) Incl. offentlige selskaber Se endvidere note til tabel Gns. antal dage ---- En sammenligning af det graviditetsbetingede fravær på tværs af sektorer inden for de enkelte sociogrupper bryder delvist det generelle billede af størrelsesforholdet af fraværet mellem sektorer (vandret sammenligning). Der er f.eks. ikke forskel på fraværets størrelse i den private og statslige sektor for lønmodtagere på mellemste og højeste niveau samt for topledere. Forskellen i fraværets størrelse i de 2 sektorer genfindes kun for lønmodtagere på grundniveau.

11 11 Derudover ses, at selvom fraværet for lønmodtagere på højeste niveau og topledere i den amtslige og kommunale sektor er højere end i den statslige og private sektor, er fraværet for sociogruppen i kommunerne kun gennemsnitligt 6 dage højere end i staten. Det skal sammenlignes med, at forskellen i det graviditetsbetingede fravær for samtlige ansatte i de to sektorer er 18 dage. Desuden ses, at for lønmodtagere på mellemniveau findes det højeste fravær i den amtslige sektor. Det gælder dog fortsat, at det graviditetsbetingede fravær inden for alle sociogrupper er større i den kommunale og amtslige sektor end i staten. Branche Omfanget af det graviditetsbetingede fravær i 5 udvalgte brancher er undersøgt. Det drejer sig om fraværet i brancherne finans- og forsikring, offentlig administration, undervisning, sundhedsvæsen og sociale institutioner 3. I de nævnte brancher er hovedparten af FTF-medlemmerne beskæftiget. Antallet af sygemeldte i de 5 brancher udgør ca , hvilket svarer til 43 pct. af samtlige sygemeldte gravide 4. Med et gennemsnitligt graviditetsbetinget fravær på 53 dage er det graviditetsbetingede fravær størst på sociale institutioner sammenlignet med de 4 øvrige udvalgte brancher. Herefter følger sundhedsvæsenet med et gennemsnitligt fravær på 44 dage. I finans- og forsikrings- og undervisningsbranchen samt i den offentlige administration udgør det graviditetsbetingede fravær i gennemsnit mellem 32 og 34 dage, jf. tabel Omfatter dag- og døgninstitutioner. 4 Andelen af sygemeldte gravide i de 5 brancher svarer til andelen af gravide i de 5 brancher. Der er således hverken tale om over- eller underrepræsentation af graviditetsbetingede sygdomme i de 5 brancher sammenholdt med samtlige brancher.

12 12 Tabel 14. Gennemsnitlig antal graviditetsbetingede fraværsdage fordelt på udvalgte branche, Fravær for gravide med graviditetbetinget fravær excl. 4 ugers orlovsperiode ---- Gns. antal dage ---- Offentlig administration 32 Finans og forsikring 34 Undervisning 34 Sundhedsvæsen 44 Sociale institutioner 56 I alt 45 Note: I nogle sektorer, bl.a. i den offentlige sektor, har gravide ifølge indgående overenskomster mulighed for at være på orlov i op til 8 uger før fødsel i stedet for de 4 uger, der gælder i henhold til lovgivningen. Hvis gravide, der er ansat under de nævnte overenskomster, får en graviditetsbetinget sygdom i sin overenskomstbaserede orlovsperiode og ikke modtager sygedagpenge i den forbindelse, vil dette graviditetsbetingede fravær ikke fremgå af opgørelsen. Det hænger sammen med, at kun fravær, hvor der er knyttet udbetaling af sygedagpenge, bliver registeret. Derfor kan det graviditetsbetingede fravær på disse områder være undervurderet. Det høje gennemsnitlige fravær i sociale institutioner og til dels sundhedsvæsenet afspejler, at de gravide bliver syge tidligere i graviditetsforløbet end i de tre øvrige udvalgte brancher. Det gælder særligt i forhold til offentlig administration og undervisningsbranchen, hvor 70 pct. af de sygemeldte er fraværende fra 8. og 3-4 pct. er fraværende fra Det er i modsætning til det sociale område, hvor knap 50 pct. sygemeldes sidst i graviditeten og 9 pct. sygemeldes i starten af graviditeten, jf. tabel 15. Tabel 15. Sygemeldte gravide fordelt på fraværstidspunkt og udvalgte brancher, I alt Antal sygemeldte gravide ---- Pct. fordeling Antal -- Offentlig administration Finans og forsikring Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner I alt Forskellen mellem brancher giver sig også udslag i, hvor stor en andel af de gravide, der har graviditetsbetinget fravær. Det er blandt ansatte på sundhedsområdet og især i de sociale institutioner, at flest gravide bliver sygemeldt, idet omkring 70 pct. af de ansatte bliver sygemeldt i løbet af graviditeten. I den offentlige administration og på undervisningsområdet drejer det sig om godt 60 pct., jf. tabel 16.

13 13 Tabel 16. Gravide fordelt på fraværstidspunkt fordelt på branche, Pct. fordeling ---- Offentlig administration Finans og forsikring Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner I alt Branche og alder Den generelle fordeling af graviditetsbetinget fravær på aldersgrupper er også gældende i de 5 brancher. Der er imidlertid mindre forskel på størrelsen af fraværet mellem aldersgrupperne i de 5 brancher, end der gælder generelt. Det gælder især på de sociale institutioner og i sundhedsvæsenet. I sundhedsvæsenet er der kun er 3 dages forskel på fraværet mellem aldersgrupperne (lodret sammenligning). Det tyder på, at alder har mindre betydning for sygefraværets størrelse i de 5 udvalgte brancher, end det er tilfældet for samtlige brancher. En sammenligning af det graviditetsbetingede fravær på tværs af brancher inden for hver aldersgruppe viser, at det generelle billede af størrelsesforholdet af sygefravær mellem de 5 brancher stort set også er gældende inden for hver aldersgruppe (vandret sammenligning). Tabel 17. Gennemsnitligt graviditetsbetinget sygefravær for sygemeldte gravide fordelt på branche og alder, Offentlig administration Finansiering og forsikring I alt Undervisning Sund-hedsvæsen Sociale institution er år år år år år eller over I alt Se endvidere note i tabel Gns. antal dage ---- Det gælder f.eks. for alle aldersgrupper, at fraværet er højst for personer beskæftiget på social- og sundhedsområdet, mens fraværet er lavest i de 3 øvrige brancher uanset alder. Alle brancher

14 14 Branche og sociogruppe Den tidligere viste klare sammenhæng mellem omfanget af fravær og tilhørsforhold til sociogruppe gør sig stort set også gældende indenfor de udvalgte brancher. I de 5 brancher stiger omfanget af graviditetsbetinget sygefravær, jo lavere sociogruppe de ansatte tilhører (lodret sammenligning). Der er dog forskel på betydningen af sociogrupper for størrelsen af fraværet mellem brancherne. Det ses bl.a. inden for finansierings- og forsikringsbranchen, hvor forskellen i graviditetsbetinget fravær mellem de forskellige niveauer af lønmodtagere er forholdsvis lille. Det ses også på sundhedsområdet, hvor der ikke er forskel på fraværets størrelse mellem lønmodtagere på hhv. grundog mellemniveau. Et yderligere eksempel er på sociale institutioner, hvor forskellen i fraværets størrelse er forholdsvis lille mellem lønmodtagere på hhv. højt og mellemniveau. sektor og alder, Offentlig administration Finansiering og forsikring Undervisning Sund-hedsvæsen Sociale institution er Alle brancher Topledere og lønmodtagere på højeste niveau Lønmodtagere på mellemste niveau Lønmodtagere på grundniveau Selvstændige I alt Se endvidere note i tabel Gns. antal dage ---- Det er uvist, hvorfor der er forskel på betydningen af sociogrupper mellem brancher. En mulig årsag er, at der inden for hver branche kan være mere eller mindre forskel på arbejdsbelastninger mellem sociogrupperne. En sammenligning af det graviditetsbetingede sygefravær på tværs af brancher inden for de enkelte sociogrupper viser, at uanset sociogruppe er det graviditetsbetingede fravær størst på de sociale institutioner efterfulgt at sundhedsvæsenet (undtaget dog lønmodtagere på grundniveau). Og uanset sociogruppe er fraværet mindst inden for offentlig administration og finansiering. Det svarer således til det generelle branche-billede, jf. tabel 14 (vandret sammenligning). Undtagelsen fra det generelle billede er undervisningsområdet, hvor fraværets størrelse i de enkelte sociogrupper i højere grad svarer til fraværet i sundhedsvæsenet end til finansbranchen og offentlig administration. Metodebeskrivelse Undersøgelsen afdækker det gennemsnitlige antal fraværsdage før fødsel for gravide, der har født i perioden 2002 til 2004 og som er berettiget til og som har modtaget sygedagpenge i forbindelse med graviditetsbetinget fravær. Undersøgelsen omfatter således ikke fraværet for alle gravide, da ikke alle gravide er berettiget til sygedagpenge. Det gælder typisk for gravide uden for arbejdsstyrken.

15 15 Undersøgelsen er baseret på udtræk i Danmarks Statistiks sygedagpengeregister. Fravær før fødsel benævnes graviditetsorlov. Det gennemsnitlige antal fraværsdage opdeles på de gravides alder ved barnets fødsel, og de gravides tilhørsforhold til sociogruppe, sektor og branche. Udgangspunktet for beregning af længden af fravær før fødsel er barnets fødselsdag. Antallet af fraværsdage før fødsel optælles bagud fra barnets fødselsdato. Fravær på mere end 266 dage indgår ikke i opgørelsen. De 266 dage svarer til længden af en graviditet fra undfangelsen til fødselstidspunktet. For ca kvinder i 3-årsperioden har det ikke været muligt at matche mor og barn på en sikker måde, hvilket betyder, at barnets fødselsdato ikke kendes. Disse kvinder er udeladt af opgørelsen. Gravide kan være på graviditetsorlov af 3 årsager. For det første har gravide ret til at gå på orlov med dagpenge 4 uger før forventet fødsel. For det andet kan gravide være på graviditetsorlov, hvis gravide efter lægelige vurdering har en graviditetsbetinget lidelse, der medføre risiko for den gravides helbred eller for fosteret. For det tredje kan gravide være på graviditetsorlov, hvis de er beskæftiget på et område, hvor arbejdets karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten og hvor arbejdsgiveren ikke har tilbudt anden passende beskæftigelse. Det er fravær som følge af enten graviditetsbetinget sygdom eller arbejdets karakter (2. og 3. årsag) der har interesse i denne undersøgelse. I undersøgelsen kaldes disse typer fravær for graviditetsbetinget fravær og de gravide, der har graviditetsbetinget sygefravær, er sygemeldte. I sygedagpengeregisteret er det desværre ikke muligt eksakt at adskille det graviditetsbetingede og det orlovsbetingede fravær. De to former for fravær adskilles derfor i undersøgelse ved at betragte fravær i op til 4 uger før fødsel som værende retsbaseret orlov og fravær udover 4 uger før fødsel som værende graviditetsbetinget fravær. Det betyder, at opgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden bunder i, at nogle gravide er på retsbaseret orlov i hhv. en kortere eller længere periode end 4 uger., bl.a. fordi det forventede fødselstidspunkt ikke altid svarer til det faktiske. Det kan der ikke tages højde for i undersøgelse, da det forventede fødselstidspunkt ikke kendes. Derfor er det faktiske fødselstidspunkt anvendt som en indikator for det forventede fødselstidspunktet.

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Rapport om øremærket barsel

Rapport om øremærket barsel Rapport om øremærket barsel Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Ydelser i regler og overenskomster i forbindelse med barselsorlov... 15 Kapitel 3: Faktisk brug af barsel i Danmark...

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

til at forværre den i forvejen svære situation.

til at forværre den i forvejen svære situation. Nr. 8 / Marts 2013 Forsikring ved kritisk sygdom er et vigtigt element i Pension- Danmarks tilbud til medlemmerne. Udbetalingen kan være med til at sikre ro om familiens økonomi i en situation, hvor der

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere