De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne."

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold Når et kundeforhold etableres, skal Maj Bank A/S have oplyst kundens navn, adresse samt personnummer (CPR-nr.) og/eller CVR.nr., hvis kunden er et selskab. Kunden skal vise pas eller anden billeddokumentation med fortrykt CPR-nr. eller anden offentligt udstedt dokumentation samt dokumentation, hvor kundens adresse fremgår. Hvis kunden er et selskab, skal der vises dokumentation for de tegningsberettigede. 2. Elektronisk kommunikation Banken giver kunden alle oplysninger i elektronisk form, selv om der i Maj Bank A/S' aftaler, vilkår mv. bruges ord som "skriftligt", "brev", "meddelelse" "kontoudskrift" eller lignende. Kunden modtager alle breve og dokumenter fra Maj Bank A/S i e-boks. Når kunden modtager de elektroniske breve og dokumenter, har det samme retsvirkning, som når kunden modtager post på papir. Banken kan altid beslutte at sende breve og dokumenter på papir, f.eks. fordi banken vurderer, at det er den bedste måde at informere kunden på. I så fald betaler kunden ikke gebyr. 3. Tavshedspligt Bankens medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de gennem deres arbejde i Maj Bank A/S har fået kendskab til. Kunden giver ved oprettelse af kundeforholdet samtykke til, at Maj Bank A/S, inden for reguleringens rammer, kan videregive oplysninger til Maj Invest Holding A/S. Oplysninger om Maj Bank A/S' engagement med kunden kan videregives af Maj Bank A/S til Maj Invest Holding A/S når Maj Bank A/S anvender koncernfælles funktioner samt ved risikostyring af koncernen. 4. Fuldmagt Kunden kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på sine vegne i forhold til Maj Bank A/S. Fuldmagtsforholdet skal godkendes af Maj Bank A/S. Fuldmagten gælder, indtil Maj Bank A/S modtager skriftlig meddelelse fra kunden om, at den er tilbagekaldt. Ved kundens dødsfald, gælder fuldmagten fortsat, medmindre det følger af særlige omstændigheder, at den skal

2 bortfalde. Maj Bank A/S er dog berettiget til at spærre konti, depoter mv. for at sikre midlerne for afdødes bo. 5. Fælleskonti Indgår flere kunder aftale om en fælles konto, kan hver af kontohaverne disponere alene over kontoen, medmindre andet er aftalt. Ved en af kontohavernes dødsfald, er Maj Bank A/S dog berettiget til at spærre kontoen for at sikre midlerne for afdødes bo. 6. Rente og provision Bankens rente- og provisionssatser, herunder rentetillæg, er variable, medmindre andet er aftalt. Rentesatser oplyses på Maj Bank A/S' hjemmeside eller ved forespørgsel Rente- og provisionsændringer Banken kan ændre satserne uden varsel, hvis 1. penge- og eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau. 2. udviklingen i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne ændrer sig. 3. skatter og afgifter ændres. 4. fundingomkostninger eller andre omkostninger ved tilvejebringelse af kapital ændres. Banken kan ændre satserne med en måneds varsel, hvis 1. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens rente- og provisionsvilkår, ændrer sig. 2. markeds- og/eller indtjeningsmæssige forhold begrunder en ændring for en eller flere kontotyper, ændring af omkostningsudviklingen i Maj Bank A/S, øget operationel risiko for Maj Bank A/S mv. Ændring af rentesatser på indlån oplyses ved særskilt meddelelse til kunden eller ved annoncering. Er opsigelsesvarslet på indlånskonti længere end varslet for renteændringen, kan indeståendet hæves uden rentedekort i 14 dage fra oplysningen om ændringen. Når ændringerne er til fordel for kunden, kan banken ændre satserne uden varsel Rentetilskrivning, rentedato/valørdato

3 Når kunden indbetaler, er første bankdag efter indbetalingen valørdag. Ved udbetaling er udbetalingsdagen rentedag/valørdag. Lørdag, søn- og helligdage, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke bankdage. Ved de fleste kontoformer foretager Maj Bank A/S en daglig renteberegning. Rente på indlån tilskrives normalt en gang årligt bagud. Provision beregnes forholdsmæssigt bagud, og ved tilskrivningen af renter og provision indsætter eller hæver Maj Bank A/S de renter, der er opsummeret siden sidste termin. Rentetilskrivningen fremgår af kontoudskrift, kontooversigt eller anden opgørelse. 7. Gebyrer og gebyrændringer Maj Bank A/S opkræver gebyrer for serviceydelser, der udføres for kunden. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. De almindelige gebyrer fremgår af prislisten, som er tilgængelig på Maj Bank A/S' hjemmeside. Maj Bank A/S kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. De gebyrer, som kunden løbende betaler i bestående kontraktforhold, kan Maj Bank A/S ændre med: 1 måneds varsel, hvis 1. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens gebyrer, ændrer sig. 2. markedsmæssige forhold, herunder bla. konkurrence- eller indtjeningsmæssige forhold, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper. 3 måneders varsel, hvis 1. Maj Bank A/S af forretningsmæssige grunde indfører gebyrer for serviceydelser, der ikke tidligere har været beregnet gebyr for, medmindre årsagen er markedsmæssige og/eller indtjeningsmæssige forhold. Ændring af gebyrer oplyses ved særskilt meddelelse til kunde eller annoncering. 8. Overtræksrente, gebyrer Hvis en konto overtrækkes, kan Maj Bank A/S kræve overtræksrente og gebyrer for ekstraordinære ekspeditioner. 9. Forbehold ved indbetalinger Indbetalinger på kundens konto bogføres med forbehold af, at Maj Bank A/S modtager endelig betaling. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Er der ved en åbenbar fejl indsat et beløb, som kunden ikke er berettiget til, kan Maj Bank A/S hæve beløbet igen uden kundens samtykke.

4 10. Kontrol af kontobevægelser Kunden skal føre kontrol med saldo og bevægelser på kontoen, herunder renter og priser, ved hjælp af posteringsoversigten i eller kontoudskrifter kunden modtager. Hvis der er posteringer på kontoen, som kunden ikke vil vedkende sig, skal kunden straks reklamere over for Maj Bank A/S. Kunden kan også følge beholdning og saldo i Maj World. 11. Modregning Maj Bank A/S kan uden forudgående meddelelse til kunden modregne et forfaldent tilgodehavende hos kunden i et tilgodehavende, som kunden har eller får hos Maj Bank A/S. Maj Bank A/S modregner ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen eller aftalevilkår er sikret mod kreditorforfølgning. 12. Opsigelse Maj Bank A/S og kunden kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. Når kundeforholdet ophører, kan Maj Bank A/S frigøre sig fra andre forpligtelser, der måtte være indgået for kunden. Kunden er forpligtet til at frigøre Maj Bank A/S fra alle forpligtelser indgået på kundens vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. Evt. aktiver i kundens depot vil blive overført efter kundens anvisninger. Ved kundens død spærres kontoen indtil Maj Bank A/S modtager instruks fra skifteretten eller bobestyreren. 13. Maj Bank A/S' erstatningsansvar Maj Bank A/S er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Maj Bank A/S ikke ansvarlig for tab, som skyldes: (1) nedbrud i/manglende adgang til itsystemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Maj Bank A/S selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, (2) svigt i Maj Bank A/S' strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking), (3) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Maj Bank A/S selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer en del af Maj Bank A/S eller (4) andre omstændigheder, som er uden for Maj Bank A/S' kontrol. Maj Bank A/S' ansvarsfrihed gælder ikke hvis: 1. Maj Bank A/S burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet,

5 eller 2. lovgivningen under alle omstændigheder gør Maj Bank A/S ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 14. Særligt om betalingstransaktioner Kunden har begrænset mulighed for at foretage betalingstransaktioner, idet der alene kan foretages konto-til-kontooverførsler. Dette afsnit gælder sådanne betalingstransaktioner. Konto-til-konto overførsler kan alene ske til indenlandske konti. Kunden kan alene gennemføre betalingstransaktioner via netbank Udførelse af betalingstransaktioner Kunden skal ved gennemførelse af betalingstransaktion bruge følgende oplysninger: - Registreringsnr. og kontonr. hvor fra beløbet skal trækkes. - Registeringsnr. og kontonr. på den konto, som beløbet skal overføres til. Betalingstransaktioner, der gennemføres i overensstemmelse med oplysningerne, anses for korrekt gennemført. Betalingstransaktioner gennemføres kun, såfremt der er dækning på kundens konto Tilbagekaldelse og afvisning af betalingsordrer Når kunden har afgivet sin betalingsordre i netbanken, kan den som udgangspunktikke tilbagekaldes. En betalingsordre, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Hvis kunden ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via for tilbagekaldelsen. Hvis kundens betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Maj Bank A/S underrette kunden herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen Gennemførelsestid En betalingsordre vil altid blive hævet fra kundens konto på den betalingsdag, som kunden har aftalt med Maj Bank A/S. Overførslen vil indgå på modtagerens konto senest ved afslutningen af den først kommende arbejdsdag efter den betalingsdag, som kunden har anført Disposition Umiddelbart efter, at et beløb er indsat på kundens betalingskonto, vil kunden kunne disponere over beløbet. Kunden kan dog ikke disponere over beløbet på en ikke-arbejdsdag.

6 14.5. Gebyrer ved brug af betalingstjenester Gebyrer, som opkræves i forbindelse med brug af betalingstjenester, fremgår af Maj Bank A/S' prisliste. Banken oplyser løbende de gebyrer, som er trukket på kundens konti Opsigelse Ønsker kunden at opsige sine aftaler om brug af betalingstjenester, skal dette ske skriftligt med 1 måneds varsel. Maj Bank A/S kan med 3 måneders varsel opsige kundens aftaler om betalingstjenester. 15. Behandling af person- og kundeoplysninger Indsamling og brug Banken indhenter oplysninger om kunden til brug for Maj Bank A/S' ydelser, herunder kunderådgivning, kundeadministration og markedsføring af services. Hvis Maj Bank A/S bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om kunden eller oplysningerne er vildledende, vil de blive rettet eller slettet Videregivelse For at kunne opfylde aftaler med kunden, eksempelvis overførsel af beløb til andre, videregiver Maj Bank A/S de oplysninger, som er nødvendige for at kunne identificere kunden og gennemføre aftalerne. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder, i det omfang dette er foreskrevet i lovgivningen f.eks. i skattekontrolloven. Til brug for rådgivning og kundeadministration i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed kan sædvanlige kundeoplysninger videregives til andre selskaber, der er underlagt lovbestemt tavshedspligt, i den koncern som Maj Bank A/S er en del af, herunder Maj Invest Holding A/S Indsigt Kunden har ret til i overensstemmelse med reglerne i persondataloven at få kendskab til, hvilke oplysninger om kunden Maj Bank A/S behandler. Banken forbeholder sig ret til at kræve gebyr for at give kunden et skriftligt svar Båndoptagelser For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening optages alle telefonsamtaler på varigt medie. 16. Klager Opstår der uoverensstemmelse om et forretningsforhold mellem kunden og Maj Bank A/S, skal kunden i første omgang rette henvendelse til Maj Bank A/S' klageansvarlige. Er kunden ikke enig i

7 Maj Bank A/S' afgørelse i henhold til klagen, kan klagen, såfremt der er tale om et privat kundeforhold, indsendes til: Pengeinstitutankenævnet Amaliegade 8 B, 2, Postboks 9029, 1022 København K. Kunden kan også klage gennem EU-kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis kunden har bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her Ved indgivelse af en klage skal kunden angive mailadressen Klager over Maj Bank A/S' behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Klager over Maj Bank A/S overholdelse af den finansielle lovgivning, herunder god skik reglerne, kan ske til Finanstilsynet, Indskyder- og investorgarantiordning Oplysning om dækning fra indskyder- og investorgarantiordning kan fås ved henvendelse til Maj Bank A/S. Oplysning fremgår også af God skik og tilsyn Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal Maj Bank A/S oplyse om provisioner eller andet vederlag ved formidling af produkter og ydelser modtaget fra samarbejdspartnere. Tegningsprovision og formidlingsprovision fra de enkelte samarbejdspartnere fremgår af Lovvalg og værneting Eventuelle retssager afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol. 20. Fortrydelsesret Ifølge forbrugeraftaleloven kan kunden fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse indenfor 14 dage, såfremt der er tale om en fjernsalgsaftale. En fjernsalgsaftale, hvorved forstås at aftalen indgås ved brug af fjernkommunikation eksempelvis via telefonen eller (uden fysisk kontakt), og at det sker som et led i et system for fjernsalg. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, kunden har indgået aftale med Maj Bank A/S f.eks. underskrevet en aftale. Det gælder dog kun, hvis kunden samtidig har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler på skrift enten på papir, elektronisk post i kundens. Falder fortrydelsesfristens sidste dag på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag.

8 20.1. Aftaler som ikke kan fortrydes Der er ikke fortrydelsesret på aftaler om: Værdipapirer eller finansielle tjenesteydelse, når værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet. Fortrydelsesretten bortfalder, når aftalen efter kundens ønske er blevet opfyldt af begge parter. Det gælder eksempelvis betalingsoverførsler Meddelelse til Maj Bank A/S ved fortrydelse Inden fristens udløb skal kunden underrette Maj Bank om, at kunden har fortrudt aftalen og tilbagelevere den ydelse, som kunden har fået. Hvis kunden vil sikre sig bevis for at have fortrudt rettidigt, så kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen gemmes. 21. Ændringer af forretningsbetingelser Betingelserne kan ændres med 2 måneders varsel ved meddelelse til kunden eller ved annoncering, dog uden varsel, hvis ændringerne er til gunst for kunden. For betalingstjenester gælder særlige varslingsregler, jf. pkt Tilsyn Maj Bank A/S er underlagt tilsyn af: Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, FT nr Ikrafttræden og ændring Betingelserne gælder fra Finanstilsynets licens til Maj Bank A/S.

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Privat

Almindelige Forretningsbetingelser - Privat 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder CVR-nummer 31 46 70 12 København De almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem Arbejdernes Landsbank, Vesterbrogade 5, 1502

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 30. oktober 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 1015 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5346 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. oktober 2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 19. september 2016 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Frøs Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 15.02.2016 20.05.2016 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVAT Gældende fra den 01-01-2018 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Generelle vilkår for Privatkunder

Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for Privatkunder Generelle vilkår for privatkunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på nordea.dk.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Nørre Nebel Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 30.06.2017 04.08.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere