Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014"

Transkript

1 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014

2 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter Sammenfatning Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber Kapitalisering og overdækning Lånetyper og tilsynsdiamant...13 Boks 1: Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Om statistikken Appendiks...19 Boks 2: Negative renter...19

3 Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter 1. Sammenfatning I 2014 fik realkreditinstitutterne et resultat før skat på 9,5 mia. kr. mod et resultat på 8,2 mia. kr. i Det meste af forbedringen kan henføres til øgede nettorenteindtægter. I 2014 var nettorenteindtægterne 22,3 mia. kr. mod 21 mia. kr. i 2013, hvilket svarer til en stigning på 6,1 pct. Stigningen skyldes i hovedsagen øgede bidragsindtægter. Resultatet trækkes yderligere i positiv retning som følge af lavere provisionsudgifter, der i 2014 lå på 2,1 mia. kr. mod 2,4 mia. kr. i I negativ retning trækker resultat af kapitalandele til dattervirksomheder, der i 2014 bidrog negativt med 0,4 mia. kr., mod en positiv effekt i 2013 på 0,7 mia. kr. og yderligere har kursreguleringerne udviklet sig negativt i forhold til sidste år. Realkreditinstitutternes årlige nedskrivningsprocent var i 2014 på 0,19 pct. Det er uændret i forhold til sidste år. Restancerne er ligeledes på samme niveau som sidste år. Sammenlignet med sidste år er realkreditinstitutternes basisindtjening i forhold til udlån steget fra 0,5 pct. i 2013 til 0,6 pct. i Samlet set har realkreditinstitutterne en kapitaloverdækning i forhold til det nuværende kapitalkrav. Alle institutter kan med deres kapitalgrundlag ultimo 2014 også overholde de fuldt indfasede kapitalkrav fra CRR og CRD IV. For nogle institutter vil overdækningen dog være begrænset, hvilket gør det nødvendigt at udvide kapitalgrundlaget frem mod Herudover skal realkreditinstitutterne også tage hensyn til et kommende gældsbufferkrav samt krav fra ratingbureauer i forhold til kreditvurderingen (ratingen) af obligationerne. I slutningen af 2014 introducerede Finanstilsynet en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Realkreditdiamanten indeholder 5 pejlemærker, der adresserer en række helt centrale risici, herunder grænser for rentetilpasningslån og afdragsfrihed. Formålet med diamanten er at skabe en mere robust realkreditsektor. For at give tid til at tilpasse sig de nye pejlemærker med tilhørende grænseværdier indfases tilsynsdiamanten over en årrække og iværksættes på de første pejlemærker fra Den senere tids meget lave renter har rejst spørgsmålet om negative renter i forbindelse med realkreditudstedelser og realkreditlån. En fremadrettet model for risikohåndtering af negative renter skal overholde balanceprincippet. Det betyder, at et negativt rentescenarie ikke må påføre realkreditinstitutterne en rente- eller likviditetsrisiko på deres udlånsvirksomhed. Erhvervs og vækstministeren nedsatte den 5. februar 2015 en arbejdsgruppe, hvis formål var at kortlægge problemstillingen og komme med forslag til eventuelle justeringer af den eksisterende lovgivning. Arbejdsgruppens rapport blev offentliggjort den 28. april Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 3

4 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber I 2014 fik realkreditinstitutterne et nettoresultat efter skat på 7,1 mia. kr., jf. tabel 1. Det er en stigning på 0,7 mia. kr. i forhold til 2013 og svarer til en stigning på 11 pct. Fremgangen er især drevet af øgede nettorenteindtægter samt en positiv udvikling i nettogebyrindtægterne, men også lavere nedskrivninger og udgifter til personale bidrager til det positive resultat. I den anden retning trækker kursreguleringer samt resultat af kapitalandele, der bidrager negativt til årets resultat i Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,8% 6,1% Udbytte af aktier mv ,4% -69,2% Netto gebyrindtægter ,5% 12,1% Netto rente- og gebyrindtægter ,6% 7,5% Kursreguleringer ,4% -20,3% Udgifter til personale og adm ,1% -4,6% Nedskrivninger på udlån m.v ,1% -2,2% Resultat af kapitalandele * * Resultat før skat ,2% 15,4% Skat ,1% 31,2% Årets resultat ,8% 11,0% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Ændring ,0% 9,5% Udlån ,8% 1,8% Obligationer ,0% 20,4% Aktier m.v ,2% 14,3% Gæld til kreditinstitutter ,0% 4,4% Udstedte obligationer ,3% 4,4% Efterstillede kapitalindskud ,7% -2,4% Egenkapital ,8% 3,7% Balance ,8% 4,3% Anm.: Realkreditsektoren består i 2014 af Nykredit Realkredit, Realkredit Danmark, Totalkredit, BRFkredit, DLR Kredit, LR Realkredit og Nordea Kredit. I resultat af kapitalandele og egenkapital indgår Totalkredit dobbelt, da de er en del af Nykredit koncern. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Realkreditinstitutternes nettorenteindtægter er steget fra 21 mia. kr. i 2013 til 22,3 mia. kr. i 2014, svarende til en stigning på 6,1 pct. De samlede nettorenteindtægter i procent af udlånet lå i 2014 på 0,84 pct., hvilket er lidt højere end i 2013, hvor de udgjorde 0,81 pct., jf. figur 1. Det er den højeste procentandel i forhold til udlånet siden Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 4

5 Figur 1: Udviklingen i nettorenteindtægter og bidragsindtægter, Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Stigningen i nettorenteindtægterne kan især henføres til øgede bidragsindtægter. I 2014 var realkreditinstitutternes bidragsindtægter 19,9 mia. kr. mod 18,4 mia. kr. året før, svarende til en stigning på 8,2 pct. Det skyldes blandt andet stigende udlån. Set i forhold til udlånet har bidragsindtægterne været stigende siden 2008 og lå i 2014 på 0,76 pct. mod 0,71 pct. i Stigende bidragsindtægter kompenserer for mindre betydning af andre indtægter. Realkreditinstitutterne er netto provisionsafgivere, da kunderne oftest optager realkreditlån gennem pengeinstitutterne, som foretager en vis administration for realkreditinstituttet. Realkreditinstitutterne havde i 2014 nettogebyrudgifter på 2,1 mia. kr. mod 2,4 mia. kr. i De faldende nettogebyrudgifter kan primært henføres til en stigning i gebyr- og provisionsindtægterne (låneomlægninger mv.). Samlet set var nettorente- og gebyrindtægterne 20,2 mia. kr. i 2014 mod 18,8 mia. kr. i 2013, svarende til en stigning på 7,5 pct. Kursreguleringerne udgjorde i 2014 et tab på 0,7 mia. kr. mod et tab på 0,6 mia. kr. året før. Forværringen kan blandt henføres til tab på valuta- og rentekontrakter mv. samt afledte finansielle instrumenter. Derimod har realkreditinstitutterne fået en kursgevinst på obligationsbeholdningerne, som har opvejet noget af faldet. Resultat af kapitalandele (datterselskaber og kapitalinteresser) bidrog negativt til resultatet med 0,4 mia. kr. i 2014, mod et positivt resultat i 2013 på 0,7 mia. kr. Det er især to institutter, hvor resultatet af kapitalandelene i de tilknyttede virksomheder bidrager negativt (se appendiks 2). Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 5

6 Realkreditinstitutternes udlån udgjorde mia. kr. i 2014 mod mia. kr. i Det er en stigning på 1,8 pct. Udlån til ejerboliger og fritidshuse udgør 56,3 pct., mens erhvervssegmenterne udgør 43,7 pct. Nedskrivninger Realkreditinstitutternes nedskrivninger på udlån var i 2014 på 4,7 mia. kr., hvilket er et fald på 2,2 pct. sammenlignet med året før, jf. figur 2. Årets nedskrivningsprocent (årets udgiftsførte nedskrivninger i procent af udlånet) lå på 0,19 pct. i 2014 og er dermed uændret i forhold til året før. I et historisk perspektiv er realkreditinstitutternes nedskrivningsprocent fortsat lav. Til sammenligning lå den årlige nedskrivningsprocent i begyndelsen af 1990erne i omegnen af 0,7 pct. Figur 2: Realkreditinstitutternes årlige nedskrivningsprocent, Kilde: Årsrapporter og indberetninger til Finanstilsynet Restancer Omfanget af restancer (dvs. låneydelser der ikke er betalt rettidigt) lå på 0,26 pct. af de samlede terminsydelser i 4. kvartal 2014, jf. figur 3. Det er en smule lavere end i 2. kvartal 2014 og uændret i forhold til 4. kvartal Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 6

7 Figur 3: Udviklingen i realkreditinstitutternes restancer i forhold til terminsydelsen, Anm.: Restancen opgøres som summen af restancerne i 3½ måneder, 6½ måneder og 12½ måneder. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Coverage ratio Coverage ratio er et mål for omfanget af nedskrivninger på de dårlige lån. Nøgletallet beregnes som de samlede akkumulerede nedskrivninger (på individuelt vurderede udlån) sat i forhold til den del af udlånsporteføljen, hvorpå der er foretaget nedskrivninger. Jo større coverage ratio des større dækning i form af nedskrivninger på de dårlige lån. Realkreditinstitutterne havde ultimo 2014 en coverage ratio på 20,3 pct. mod 18,5 pct. ultimo 2013, jf. figur 4. Realkreditinstitutternes coverage ratio har siden finanskrisen i 2008, hvor både nedskrivninger og lån, hvorpå der nedskrives stiger, ligget nogenlunde stabilt omkring 20 pct. mod et højere niveau i årene før krisen. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 7

8 Figur 4: Coverage ratio for realkreditinstitutter, Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Udvalgte nøgletal I 2014 var realkreditinstitutternes solvensprocent på 20,8 pct., jf. tabel 2. Det er en stigning på 1,2 pct. point i forhold til ultimo I samme periode er kernekapitalprocenten steget fra 19,1 pct. til 20 pct., mens den egentlige kernekapitalprocent er steget fra 18,3 pct. ultimo 2013 til 19 pct. ultimo Tabel 2: Udvalgte nøgletal Pct Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 2,17 1,55 1,94 1,76 1,97 Egenkapitalforrentning før skat 6,69 3,25 5,84 5,09 5,72 Solvensprocent 19,95 18,87 19,36 19,55 20,77 Kernekapitalprocent 19,59 18,52 18,92 19,13 19,95 Egentlig kernekapitalprocent 17,53 16,64 17,75 18,34 19,02 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Det bemærkes, at udlånet er steget mere end kapitalen i perioden Dog er stigningen i den samlede risikoeksponering begrænset og kapitalprocenterne er steget set over hele perioden (se også appendiks 3). Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone (dvs. antal tjente kroner for hver krone, der er brugt) er steget fra 1,76 kr. ultimo 2013 til 1,97 kr. ultimo Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 8

9 Basisindtjening Basisindtjeningen er realkreditinstitutternes resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser. Basisindtjeningen skal gerne kunne dække de forventede tab på udlånsvirksomheden, således at det kun er større uventede tab, der skal absorberes af egenkapitalen. Sammenlignet med pengeinstitutter er realkreditinstitutterne generelt kendetegnet ved at have en lavere basisindtjening i forhold til udlån, hvilket til dels skyldes, at kredittabet i realkreditinstitutterne historisk set har været lavere end pengeinstitutternes kredittab. De sidste 20 år har nedskrivningerne i realkreditinstitutterne i gennemsnit ligget på 0,08 pct. af det samlede udlån, mod 0,6 pct. for pengeinstitutterne i samme periode. Figur 5 viser et simpelt gennemsnit af realkreditinstitutternes basisindtjening over de sidste 20 år målt i forhold til udlånet. Fra 2011 og frem har basisindtjeningen ift. udlån været stigende og i 2014 var den steget til 0,6 pct. fra 0,5 pct. i Basisindtjeningen i forhold til udlån var faldende gennem 90 erne, men har ligget stabilt mellem 0,3-0,5 pct. fra starten af 2000 og frem til Figur 5: Basisindtjening ift. udlån, Anm.: Basisindtjeningen indeholder alle resultatposter bortset fra nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser. LR Realkredit lå i 90 erne med en meget høj basisindtjening ift. udlån og er ikke medregnet i gennemsnittet. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 3. Kapitalisering og overdækning Ved overgangen til CRR og implementeringen af CRD IV i dansk lovgivning blev der indført nye kapitalkrav til danske kreditinstitutter herunder realkreditinstitutterne. Kravene omfatter både øgede krav til kvaliteten af institutternes kapital samt til det samlede kapitalgrundlag. Ved overgangen til CRR blev kravene til den kapital, der benyttes til at opfylde kapitalkravet på 8 pct. af den samlede risikoeksponering, strammet. I dag skal minimum 4,5 pct. af den Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 9

10 samlede risikoeksponering opfyldes med egentlig kernekapital. Indtil 2014 var det tilsvarende krav 2 pct. af den samlede risikoeksponering. Med implementeringen af CRD IV blev der indført fire kapitalbuffere, som vil være fuldt implementerede i 2019, jf. figur 6. Det drejer sig om henholdsvis kapitalbevaringsbufferen, den kontracykliske buffer og en systemisk buffer. For globale systemisk vigtige institutter (G-SIFIer) vil der desuden gælde en såkaldt G-SIFI-buffer. I Danmark er der ikke udsigt til, at der vil blive udpeget G-SIFIer, hvorfor G-SIFI-bufferen ikke ventes at komme i anvendelse. Det skyldes, at den aktuelle tærskel (systemiskhed) for udpegning af G-SIFIer er betydeligt højere end de danske SIFIers aktuelle G-SIFI systemiskhed Figur 6: Minimumskapitalkrav og indfasning af kapitalbuffere efter CRR og CRD IV Anm.: Søjle II-kravet er udeladt, da det udmåles individuelt for de enkelte institutter. Kilde: Finanstilsynet. Størrelsen på den systemiske buffer afhænger af graden af det enkelte instituts systemiske vigtighed. Det systemiske bufferkrav vil i 2019 ligge på 1 pct. til 3 pct. af den samlede risikoeksponering. Kapitalbevaringsbufferen vil i 2019 udgøre 2,5 pct. af den samlede risikoeksponering. Den kontracykliske buffer kan aktiveres af Erhvervs- og vækstministeren. Bufferen kan i 2019 højest sættes til 2,5 pct. af den samlede risikoeksponering. Bufferkravene indfases gradvist indtil 2019 og skal opfyldes med egentlig kernekapital. Institutternes Basel 1 gulvkrav kan være højere end de regulatoriske kapitalkrav, som skitseret i figur 7. Realkreditinstitutternes kapitalisering I nedenstående figur ses det, hvorledes realkreditinstitutternes kapitalforhold er i dag, samt hvorledes deres kapitalsituation vil være, når alle bufferkravene er fuldt indfaset i Realkreditinstitutterne er i figuren inddelt i to grupper. Gruppe 1 udgør de realkreditinstitut- Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 10

11 ter, der er datterselskaber til pengeinstitutter, og som omfatter Realkredit Danmark, Nordea Kredit og BRFkredit, mens gruppe 2 udgør de øvrige realkreditinstitutter, som omfatter Nykredit koncern, DLR Kredit og LR Realkredit. Inddelingen i de to grupper skal tydeliggøre, at realkreditinstitutterne har forskellige kapitaludfordringer. Der kan dog også være forskel på de enkelte realkreditinstitutters kapitaludfordringer i den enkelte gruppe. Figur 7: Realkreditinstitutternes kapitalprocent og kapitalkrav (hhv. gradvist og fuldt indfaset CRR og CRD IV krav samt Basel 1 gulvkrav), ultimo 2014 Anm.: Tallene er beregnet på koncernniveau. Kapitalprocent og kapitalkrav er udregnet som et vægtet gennemsnit for gruppen. Kapitalkravene indeholder minimumskapitalkrav (søjle I), søjle II-krav samt kapitalbevarings- og SIFI buffer. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Det fuldt indfasede CRD IV krav er udregnet ud fra den antagelse, at den samlede risikoeksponering er identisk med niveauet ultimo Som det fremgår af fremskrivningen, vil både gruppe 1 og 2 være i stand til at overholde kapitalkravene fra CRR og CRD IV, når de er fuldt indfasede, med det kapitalgrundlag institutterne har i dag. Dette gælder ligeledes på enkeltinstitutniveau. En relativ høj grad af realkreditinstitutternes kapitalgrundlag er egentlig kernekapital. De kan derfor også umiddelbart overholde det fuldt indfasede krav til den egentlige kernekapital. Det kan ses, at for gruppe 1 institutterne er Basel 1 gulvkravet i gennemsnit det bindende krav også efter fuld indfasning af CRD IV. Det skal dog bemærkes, at disse institutter er dele af koncerner, hvor dette ikke vil være tilfældet på koncernniveau. For disse koncerner vil altså gælde, at kapitalkravet til deres realkreditvirksomhed stiger som følge af CRD IV, selv om dette ikke kan ses på realkreditinstitutniveau. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 11

12 For flere institutter vil overdækningen dog være begrænset, hvilket gør det nødvendigt at udvide kapitalgrundlaget frem mod Det ses af figuren, at gruppe 1 har en langt højere overdækning end gruppe 2 trods højere indfasede kapitalkrav og højere Basel 1 gulvkrav. Den højere overdækning skyldes således et højere kapitalgrundlag. Inden for den enkelte gruppe er der dog forskel på de enkelte realkreditinstitutters kapitalgrundlag. For begge grupper gælder det, at kapitalgrundlaget kan øges via tilbageholdt indtjening. Det må desuden antages, at realkreditinstitutterne i gruppe 1 alt andet lige har bedre mulighed for kapitalindskud fra deres ejer. De enkelte realkreditinstitutter kan desuden have interne kapitalmål, som ligger udover kapitalkravene. Endelig stiller ratingbureauerne krav til de enkelte realkreditinstitutters overdækning med henblik på, at realkreditinstitutterne kan opnå en tilstrækkelig høj rating af realkreditobligationerne. Gældsbufferkrav Med den nye danske afviklingslov omfattes realkreditinstitutter af krav om en gældsbuffer. Gældsbufferen indfases frem mod 2024 og skal sikre, at der er tilstrækkelig kapital eller gæld til at kunne restrukturere eller afvikle et realkreditinstitut, der vurderes at være nødlidende eller forventeligt nødlidende. Gældsbufferkravet indebærer, at realkreditinstitutterne skal have en buffer på 2 pct. af instituttets samlede uvægtede udlån. Kravet kan blive opfyldt med egentlig kernekapital, hybrid kernekapital, supplerende kapital eller usikret seniorgæld. Kravet kan ikke opfyldes med den del af kapitalgrundlaget, som benyttes til at overholde andre lovgivningsmæssige kapitalkrav, det gælder dog ikke krav til supplerende sikkerhed. Ultimo 2014 udgjorde realkreditinstitutternes samlede udlån 2.636,4 mia. kr. Ultimo 2014 ville gældsbufferkravet på 2 pct. af de samlede uvægtede udlån således have udgjort 52,7 mia. kr., hvis gældsbufferkravet havde været gældende på dette tidspunkt. Supplerende sikkerhedsstillelse Realkreditinstitutterne fik i 2007 mulighed for at finansiere deres udlån med de såkaldte særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO). For investorerne er disse obligationer mere sikre end traditionelle realkreditobligationer og vægter dermed mindre i investorernes samlede risikoeksponering. Modsat skal realkreditinstitutter, der udsteder SDO/SDRO, stille en supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald. Den supplerende sikkerhedsstillelse var i 4. kvt på 272 mia. kr., hvilket er det højeste niveau siden Dog er niveauet i 2014 ikke langt fra 4. kvt og 4. kvt Ved udgangen af 2014 var der som følge af lånegrænseoverskridelser på lån finansieret af realkreditinstitutterne med SDO/SDRO stillet lovpligtig supplerende sikkerhed for godt 127 mia. kr., jf. figur 8. I relative termer svarer dette til 5,3 pct. af de samlede udstedelser. Lovpligtig supplerende sikkerhed til ejerboliger udgør 52 pct. af disse sikkerheder. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 12

13 Figur 8: Samlet supplerende sikkerhedsstillelse for SDO/SDRO udstedelser, Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Udover den lovpligtige supplerende sikkerhed har realkreditinstitutterne stillet yderligere supplerende sikkerhed for et beløb på 145 mia. kr. i 4. kvartal 2014 med henblik på at opnå en tilfredsstillende investorvurdering af obligationerne. 4. Lånetyper og tilsynsdiamant Rentetilpasningslån Rentetilpasningslånene har siden 2007 udgjort størstedelen af realkreditinstitutternes udlån, jf. figur 9, og i 2014 udgjorde rentetilpasningslånene 70 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlån. De fastforrentede låns andel af det samlede udlån har været svagt stigende siden 2012 og udgjorde 30 pct. af det samlede udlån i 2014, hvilket er en stigning på 1 pct. point i forhold til sidste år. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 13

14 Figur 9: Realkreditinstitutternes andel af rentetilpasningslån og fastforrentede lån ift. det samlede udlån, Anm.: Under rentetilpasningslån er variabelt forrentede lån, der er bundet op på en referencerente (CITA/CIBOR), samt variabelt forrentede lån med renteloft (ikke ramt) også inkluderet. Kilde: Danmarks Nationalbank, MFI-statistik. Andelen af låntagere med variabelt forrentede lån med en rentebinding over 1 år udgør nu 37,2 pct. af det samlede udlån, hvilket er betydeligt højere end niveauet i 2008, hvor det tilsvarende var 23,5 pct., jf. tabel 3. Andelen af variabelt forrentede lån med en løbetid op til og med 1 år udgør 62,8 pct. Tabel 3: Andelen af variabelt forrentede lån med en rentebinding op til og med et år, Pct Løbetid op til og med 1 år 57,9 72,1 75,7 76,2 76,5 75,8 73,1 71,7 69,9 65,4 62,8 Løbetid over 1 år 42,1 27,9 24,3 23,8 23,5 24,2 26,9 28,3 30,1 34,6 37,2 Anm.: Variabelt forrentede lån skal forstås som alm. rentetilpasningslån samt variable lån med renteloft. Kilde. Danmarks Nationalbank, MFI-statistik. Rentetilpasningslån og andre variabelt forrentede lån udgjorde ca. 66 pct. af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse i 2014, jf. figur 10. Ud af disse var ca. 67 pct. med afdragsfrihed. Andelen af lån med variabel rente og afdragsfrihed udgør omkring 45 pct. af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse ultimo Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 14

15 Figur 10: Andelen af variabelt forrentede udlån til ejerboliger og fritidshuse i forhold til realkreditinstitutternes samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse, Anm.: Begge procenter er sat i forhold til realkreditinstitutternes samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse. Kilde: Danmarks Nationalbank, MFI-statistik. Afdragsfrihed Ved udgangen af 2014 udgjorde lån med afdragsfrihed 52 pct. af det samlede realkreditudlån, hvilket er et fald på omkring 1 pct. point i forhold til ultimo 2013, jf. figur 11. Andelen af afdragsfrie lån ud af det samlede udlån har de seneste 5 år ligget på et nogenlunde konstant niveau lige over 50 pct. Ud af samtlige lån med afdragsfrihed er 79 pct. med rentetilpasning. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 15

16 Figur 11: Andelen af afdragsfrie lån og afdragsfrie rentetilpasningslån ift. realkreditinstitutternes samlede udlån, Kilde: Danmarks Nationalbank, MFI-statistik. Andelen af afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse ligger på 61 pct., jf. tabel 4. Heraf, er tæt ved 80 pct. rentetilpasningslån. Herudover er de afdragsfrie lån fordelt på private udlejningsboliger, landbrug samt kontor og forretning, hvor andelen ligger mellem 11 og 13 pct. Fælles for disse er, at hovedparten af lånene er med rentetilpasning. Tabel 4: Andelen af afdragsfrie lån ud af den samlede beholdning af afdragsfrie lån fordelt på ejendomskategorier, ultimo 2014 Pct. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Landbrug Kontor og forretning Øvrige I alt Andel af afdragsfrie lån 12,9 60,6 12,9 11,1 2,5 100,0 -heraf med rentetilpasning 90,8 79,3 94,6 97,7 94,0 85,2 Kilde: Danmarks Nationalbank, MFI-statistik. Tilsynsdiamant I december 2014 introducerede Finanstilsynet på baggrund af anbefalingerne fra Rangvid udvalget en Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter (se beskrivelsen i boks 1). Formålet med diamanten er at skabe en mere robust og bæredygtig realkreditsektor, der kan adressere en række centrale risici for realkreditinstitutterne. Med afsæt i realkreditinstitutternes aktuelle position (og den tilpasning der allerede er i gang) samt de indberetninger, der har understøttet kalibreringen og de grænseværdier, der er knyttet til de enkelte pejlemærker, er det vurderingen, at realkreditinstitutterne vil kunne nå at være på plads indenfor Tilsynsdiamantens pejlemærker på iværksættelsestidspunktet. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 16

17 Boks 1: Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter En tilsynsdiamant er et tilsynsværktøj, der har til formål at begrænse overdreven risikotagning, og bidrager til Finanstilsynets forpligtelse til i medfør af 344 i lov om finansiel virksomhed ( FiL ) i sin tilsynsvirksomhed at lægge vægt på en vurdering af holdbarheden af den enkelte finansielle virksomheds forretningsmodel. Diamanten skal ses som et supplement til de eksisterende solvensregler og adresserer risici knyttet til en uholdbar forretningsmodel. Det vil sige risici som på grund af deres omfang ikke kan imødegås alene med mere kapital. Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter opstiller fem pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for realkreditvirksomhed med forhøjet risiko: Store eksponeringer Udlånsvækst Begrænsning af lån med kort funding Låntagers renterisiko Afdragsfrihed for private P1. Store eksponeringer: Summen af de 20 største eksponeringer må ikke være større end den egentlige egenkapital. P2. Udlånsvækst: Udlånsvækst i segmenter må ikke være større end 15 pct. pr. år. Segmenterne er privat, erhverv med boligformål, landbrug og andet erhverv. P3. Låntagers renterisiko: Andelen af lån, hvor LTV overstiger 75 pct. af lånegrænsen, og hvor renten er fast i op til 2 år, må ikke være større end 25 pct. Det udvidede boligsegment består af privat og erhverv med boligformål. P4. Afdragsfrihed for private: Andelen af afdragsfrie lån i LTV-båndet over 75 pct. af lånegrænsen i forhold til det samlede udlån må ikke være større end 10 pct. P5. Begrænsning af lån med kort funding: Andelen af udlån, som refinansieres, skal være mindre end 25 pct. årligt og mindre end 12,5 pct. pr. kvartal af den samlede udlånsportefølje. Institutter, der overskrider et eller flere pejlemærker, kan efter en individuel vurdering modtage en offentlig risikooplysning. I mere alvorlige tilfælde kan instituttet blive pålagt at udarbejde en redegørelse eller i sidste ende få et påbud med henblik på at reducere risikotagningen. I alle tilfælde vil det dog være baseret på en individuel, konkret vurdering efter reglerne i den gældende lovgivning. Der er således ingen automatiske sanktioner forbundet med at overskride et pejlemærke. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 17

18 5. Om statistikken Markedsudviklingsartiklen er baseret på indberettede årsregnskaber m.v. for realkreditinstitutter i Danmark. Der er tale om instituttal, medmindre andet er anført. I denne artikel er fokus på udviklingen i udvalgte regnskabsposter og nøgletal på sektorniveau og på den bagvedliggende udvikling i de enkelte realkreditinstitutter. På et senere tidspunkt vil Finanstilsynet publicere Statistisk materiale for realkreditinstitutter. Publikationen indeholder flere indberettede oplysninger fra realkreditinstitutternes årsindberetning Endvidere følger en opdatering af nøgletal i femårsoversigten fordelt på de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. Alle realkreditinstitutter er omfattet af statistikken. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 18

19 6. Appendiks Boks 2: Negative renter Den senere tids meget lave renter har rejst spørgsmålet om negative renter i forbindelse med realkreditudstedelser og realkreditlån. Har låntagerne krav på negative renter? Er obligationsinvestorerne forpligtiget til at betale? Det er især for de lån/obligationer, hvor renten fastsættes i forhold til en referencerente (f.eks. CITA/ CIBOR) tillagt et tillæg, at problemstilingen er dukket op. De eksisterende variabelt forrentede lån håndteres af det enkelte realkreditinstitut med udgangspunkt i en juridisk vurdering af lånevilkår m.v. De fleste institutter har meldt ud, at der i de nuværende lånevilkår, prospekter og obligationsvilkår ikke er grundlag for en negativ rentebetaling. Der opereres med et rentegulv på nul. Dvs. at i det tilfælde at referencerenten samt tillægget bliver negativ, fastsættes renten til nul. Låntagere og/eller investorer, der måtte være uenige i instituttets fortolkning vil kunne indgå i en dialog med instituttet omkring håndteringen af negative renter på deres lån. I sidste ende vil der være mulighed for at klage efter de gældende regler. Erhvervs og vækstministeren nedsatte den 5. februar 2015 en arbejdsgruppe, hvis formål var at kortlægge problemstillingen og komme med forslag til eventuelle justeringer af den eksisterende lovgivning. Arbejdsgruppens rapport blev offentliggjort den 28. april Fremadrettet løsning Der er flere forhold, som en fremadrettet løsning skal tage højde for: En af hjørnestenene i det danske realkreditsystem er balanceprincippet, som sætter strenge grænser for omfanget af markeds- og likviditetsrisici, et realkreditinstitut må tage i forbindelse med dets udlånsvirksomhed og obligationsudstedelse. En fremadrettet model for risikohåndtering af negative renter skal overholde balanceprincippet. Det betyder, at et negativt rentescenarie ikke må påføre realkreditinstitutterne en rente- eller likviditetsrisiko på deres udlånsvirksomhed, som ligger uden for balanceprincippet. Hvis balanceprincippet skal overholdes, kræver det, at den rente, låntagerne evt. vil modtage, skal betales af obligationsejeren enten som en direkte udbetaling, som en reduktion af restgælden eller som en kursgevinst. Modellen skal være fremtidssikret. Dvs. løsningen skal kunne dække forskellige scenarier uafhængigt af renten og omfanget af de berørte lån/obligationer. Der er tekniske vanskeligheder ved at vende betalingsstrømmen. En fremtidig løsning skal kunne håndteres teknisk. I dag kan obligationer med en negativ kuponrente ikke belånes i ECB. Hvis der vælges en løsning, hvor en negativ kuponrente er mulig, kan det medføre en mindre efterspørgsel efter obligationerne. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 19

20 Appendiks 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Ændring Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,8% 6,1% Udbytte af aktier mv ,4% -69,2% Netto gebyrindtægter ,5% 12,1% Netto rente- og gebyrindtægter ,6% 7,5% Kursreguleringer ,4% -20,3% Udgifter til personale og adm ,1% -4,6% Nedskrivninger på udlån m.v ,1% -2,2% Resultat af kapitalandele * * Resultat før skat ,2% 15,4% Skat ,1% 31,2% Årets resultat ,8% 11,0% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,0% 9,5% Udlån ,8% 1,8% Obligationer ,0% 20,4% Aktier m.v ,2% 14,3% Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ,6% 2,1% Aktiver i midlertidig besiddelse ,7% -12,4% Andre aktiver ,8% 2,3% Aktiver i alt ,8% 4,3% Gæld til kreditinstitutter ,0% 4,4% Udstedte obligationer ,3% 4,4% Øvrige ikke- afledte finan. forpligtelser til dagsværdi ,0% 37,8% Aktuelle skatteforpligtelser ,7% 576,0% Andre passiver ,2% 0,0% Gæld i alt ,9% 4,3% Hensatte forpligtelser i alt ,4% -17,5% Efterstillede kapitalindskud ,7% -2,4% Aktiekapital/andelskapital/garantikapital ,8% 18,8% Andre reserver ,3% 0,8% Overført overskud eller underskud ,9% 9,0% Egenkapital ,8% 3,7% Balance ,8% 4,3% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 20

21 Appendiks 2: Realkreditinstitutternes årsregnskaber på institutniveau, ultimo 2014 Mio. kr. Resultat poster (uddrag) Nykredit Realkredit Realkredit Danmark BRFKredit Totalkredit DLR Kredit LR Realkredit Nordea Kredit Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Netto gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og adm Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Årets resultat Balance poster (uddrag) Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbank Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder 147 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige ikke- afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital/andelskapital/garantik apital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Andre reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Balance Anm.: Nykredit Realkredit udsteder obligationer, der finansierer udlånet i Totalkredit. I balancen indgår dette som et tilgodehavende hos kreditinstitutter. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Alle Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 21

22 Appendiks 3: Udviklingen i kapital og samlet risikoeksponering Ændring Mio. kr Kernekapital ,3% 3,0% Kapitalgrundlag ,7% 4,9% Samlet risikoeksponering ,9% -1,3% Balance ,8% 4,3% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet. Appendiks 4: Realkreditinstitutternes nøgletal Pct Solvensprocent 19,95 18,87 19,36 19,55 20,77 Kernekapitalprocent 19,59 18,52 18,92 19,13 19,95 Egentlig kernekapitalprocent 17,53 16,64 17,75 18,34 19,02 Egenkapitalforrentning før skat 6,69 3,25 5,84 5,09 5,72 Egenkapitalforrentning efter skat 5,48 2,64 4,53 4,01 4,31 Indtjening pr. omkostningskrone 2,17 1,55 1,94 1,76 1,97 Valutaposition 1,72 2,24 1,68 1,32 0,91 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,25 0,28 0,30 0,38 0,48 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,09 0,10 0,15 0,19 0,19 Årets udlånsvækst 3,21 2,03 2,64 1,13 0,88 Udlån i forhold til egenkapital 16,43 16,57 16,34 15,91 15,57 Anm.: Nøgletallene er beregnet på baggrund af de institutter, der eksisterede i de enkelte år. Årets udlånsvækst er baseret på nominelle værdier. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Markedsudvikling i 2014 for realkreditinstitutter 22

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Markedsudvikling 2012

Markedsudvikling 2012 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2012 Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 2 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2015

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2015 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2015 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2015 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2017

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 47 Offentligt Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter - Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 13. november 2014 Tilsynsdiamant

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere