Kommunikationspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik"

Transkript

1 God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse

2 Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold Den første del beskriver de overordnede rammer og principper for kommunikation i organisationen Region Syddanmark. I anden del er visionen og principperne udmøntet i en række strategiske fokusområder, hvor indsatsen fra Kommunikation i regionshuset vurderes at have størst effekt det pågældende år. For hvert fokusområde angives Region Syddanmarks holdning til god kommunikation. Herefter er der opstillet mål for, hvordan holdningen kan omsættes i praksis. Koncernledelsen reviderer de kommunikationsstrategiske fokusområder hvert andet år. 01 Kommunikationspolitik side Fokusområder 2007/2008 side 12 02

3 01 Kommunikationspolitik Forord Velfungerende og sammenhængende kommunikation er rygraden i en moderne organisation. Derfor vægtes kommunikation højt i Region Syddanmark. Gennem kommunikation holder medarbejderne og organisationen hinanden, borgerne og brugerne orienteret om udviklingen i regionen og organisationens projekter. Gennem kommunikation kan medarbejderne involvere borgerne og brugerne i beslutningerne og på den måde sikre åbenhed, dialog og borgerinddragelse i processer og beslutninger. For at skabe en velfungerende og sammenhængende kommunikation skal alle leve op til et fælles sæt af principper og målsætninger. Det betyder, at medarbejderne har et ansvar for at kommunikere, når de udfører deres opgaver. Samtidig skal kommunikation indgå i alle beslutninger, så de kendes af medarbejdere, borgere og interessenter. Regionsrådet er ambassadør for Region Syddanmarks kommunikation og har derfor vedtaget denne kommunikationspolitik, der beskriver de grundlæggende mål og principper for al kommunikation i organisationen Region Syddanmark. Politikken gælder for alle medarbejdere, både når de kommunikerer med hinanden, og når de kommunikerer med omverdenen. Kommunikationspolitikken vedrører al kommunikation i organisationen Region Syddanmark. Den er vedtaget i regionsrådet og er retningsgivende for koncern-, sygehusog institutionsledelser, som har ansvaret for, at politikken gøres til virkelighed. Decentrale kommunikationspolitikker på sygehuse og institutioner følger principperne i den overordnede kommunikationspolitik. Carl Holst Kjeld Zacho Jørgensen Regionsrådsformand Adm. direktør 04 05

4 Formålet med kommunikationspolitikken er at understøtte organisationen Region Syddanmarks og medarbejdernes kommunikation i arbejdet med at nå regionens tre overordnede mål internt såvel som eksternt. Organisationen Region Syddanmarks tre overordnede mål er: 1. Med brugerne som omdrejningspunkt vil Region Syddanmark tilrettelægge sin virksomhed ud fra sammenhæng og kvalitet. 2. Region Syddanmark vil være konkurrencedygtig, fornyende og dagsorden sættende. 3. Region Syddanmark vil skabe en attraktiv arbejdsplads, der konkurrerer blandt de bedste med udviklingsmuligheder for den enkelte. Gennem kommunikationen skal organisationen Region Syddanmark Skabe åbenhed, dialog og borgerinddragelse, så alle med andel i Region Syddanmark bliver involveret og engageret i regionens aktiviteter Skabe overblik og klarhed for interessenterne, så borgerne kan se, at de er omdrejningspunktet for alt arbejde Understøtte samarbejde og videndeling, så medarbejderne kan blive konkurrencedygtige, fornyende og dagsordensættende Skabe et troværdigt omdømme som samarbejdspartner og arbejdsplads. Vision: Vi arbejder for, at kommunikation er en naturlig del af alle medarbejderes arbejde og indgår i alle beslutninger. Principper Kommunikation er vigtig, og alle medarbejdere har et ansvar for, hvordan og hvad der kommunikeres internt såvel som eksternt. Al kommunikation i organisationen Region Syddanmark skal leve op til principperne om: Åbenhed, dialog og borgerinddragelse

5 Åbenhed skal give viden og indsigt Åbenhed skal give viden og indsigt Beslutninger og processer skal være gennemsigtige, så det er let at skabe overblik og få indblik i detaljer. Vi deler gerne viden med hinanden og med pressen og udtaler os gerne om vores fagområde. Det betyder, at: Vi fortæller åbent om, hvad der sker i organisationen Vi kommunikerer med hinanden for at skabe et højt internt videnniveau Vi har et åbent samarbejde med pressen og sætter proaktivt dagsordenen i medierne Vi melder ud og er tilgængelige for pressen, både når vores omgivelser omtaler os positivt og kritisk Alle kan kommunikere åbent om alt, der ikke er underlagt tavshedspligt Alle har frihed til at ytre sig om en sag i Region Syddanmark Alle medarbejdere informerer deres nærmeste leder, når de kommunikerer med pressen i sager, som har betydning for regionen, kolleger og politikere. Dialog skaber engagement Det er lige så vigtigt at lytte som at tale. Derfor tager vi os tid til dialog med vores interessenter og medarbejdere. Det betyder, at: Vi lytter til argumenterne i en sag Vi deltager ikke i offentlig polemik i medierne, hvis vi ikke samtidig har kontakt med modparten på anden vis Vi anvender de medier og metoder, der bedst muligt giver borgere og interessenter adgang til beslutninger og kommunikationen af dem

6 Borgerinddragelse fører til ejerskab Når vi tager beslutninger, tror vi på, at flere hoveder tænker bedre end et. Derfor inddrager vi brugere, borgere og specialister i beslutningsprocesser. Det betyder, at: Vi aktivt skaber fora, hvor interessenter i en sag kan komme til orde Vi opsøger muligheder for at mødes med vores vigtigste interessenter Vi kommunikerer med involverede parter i en sag, før vi handler Der er sammenhæng mellem ord og handling Vi integrerer inddragelsen af borgere og interessenter i projektmanualer og styringsværktøjer. Opfølgning og ansvar Alle medarbejdere har et ansvar for kommunikationen i organisationen Region Syddanmark gennem det vi siger, det vi gør, og måden vi opfører os på. Dermed er alle med til at tegne billedet af organisationen, og alle er med til at opbygge Region Syddanmarks omdømme. Koncernledelsen har et særligt ansvar for at skabe rammerne for en velfungerende og sammenhængende kommunikation i hele organisationen og for løbende at evaluere kommunikationen. Lederne i organisationen har et særligt ansvar for at gå foran og sikre, at al kommunikation i deres område eller afdeling lever op til principperne om åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Samtidig har lederne ansvaret for at følge op på og evaluere både egen og medarbejdernes kommunikationsindsats. Kommunikation i regionshuset har et særligt ansvar for at tilbyde værktøjer og træning, så forudsætningerne for en velfungerende kommunikation er til stede. Samtidig har Kommunikation i regionshuset et ansvar for at sikre en god intern og ekstern kommunikation af regionsrådets og koncernledelsens beslutninger. Endelig har Kommunikation ansvaret for at koordinere indsatsen på tværs af virksomheden. Kommunikationsafdelinger placeret decentralt har et særligt ansvar for at implementere kommunikationspolitikken og værktøjerne i alle afdelinger, så medarbejderne kan leve op til kommunikationspolitikken og dens principper. Samtidig har de decentrale kommunikationsafdelinger ansvaret for at sikre en effektiv intern og ekstern kommunikation om aktiviteter på deres område

7 Målgrupper Organisationen Region Syddanmark kommunikerer med mange forskellige målgrupper både internt og eksternt. Det er derfor altid nødvendigt at prioritere ressourcer og interessenter. Følgende interessenter skal altid indgå i overvejelserne om kommunikation: Brugere af Region Syddanmarks ydelser Borgere i regionen Medarbejdere Samarbejdspartnere. Virkemidler Der skal være sammenhæng i organisationen Region Syddanmarks kommunikation med omverdenen. Derfor har organisationen en fælles klar visuel identitet, som skal anvendes i udformningen af al kommunikation. Retningslinjerne for design og brug af logo skal følges af alle i koncernen. Designguiden og retningslinjer kan ses på www. regionsyddanmark.dk/design eller fås hos Kommunikation i regionshuset. Det skrevne og talte sprog er et vigtigt virkemiddel. Et klart og forståeligt sprog viser, at organisationen Region Syddanmark kommunikerer i øjenhøjde med modtageren. Folderen Det gode sprog kan hentes på www. regionsyddanmark.dk/kommunikation eller fås hos Kommunikation i regionshuset. Måling Kommunikation i organisationen Region Syddanmark skal hjælpe organisationen med at nå de overordnede mål. Derfor måler såvel koncernen som alle enheder og afdelinger løbende, at kommunikationen har den ønskede effekt. Hvert andet år udarbejder Kommunikation i regionshuset et samlet kommunikationsregnskab og en tilhørende rapport til regionsrådet om de kommunikationsaktiviteter, der indgår i regionens strategier, og som ligger i forlængelse af kommunikationspolitikken. Hvert andet år laves en samlet måling med udgangspunkt i Region Syddanmarks tre overordnede mål. Den første måling blev lavet i foråret 2007 og bliver benchmark for fremtidige målinger. Med udgangspunkt i det forrige års resultat fastlægger Kommunikation i regionshuset i samarbejde med koncernledelsen og regionsrådet hvert år nye mål for det følgende års arbejde. Med udgangspunkt i virksomhedens overordnede mål er her de tre områder, der indgår i kommunikationsregn skabet: 1. Region Syddanmark vil have brugerne og borgerne som omdrejningspunkt og tilrettelægge vores virksomhed ud fra sammenhæng og kvalitet. Kommunikationsmåling: Årlig undersøgelse af brugernes og borgernes opfattelse af Region Syddanmark, dens ydelser og dens kommunikation. 2. Region Syddanmark vil være konkurrencedygtig, fornyende og dagsordensættende. Kommunikationsmåling: Årlig undersøgelse af pressens og samarbejdspartneres opfattelse af Region Syddanmark, dens ydelser og dens kommunikation. 3. Region Syddanmark vil være en attraktiv og involverende arbejdsplads. Kommunikationsmåling: Måling af arbejdsklima og intern kommunikation blandt Region Syddanmarks medarbejdere. Måling skal udpege, hvordan medarbejderne oplever kommunikationen og danne grundlag for fremtidig prioritering af indsatsen

8 02 Fokusområder 2007/2008 I 2007/2008 har koncernledelsen udpeget følgende strategiske fokusområder for kommunikationen i organisationen Region Syddanmark: Det gode sprog Samarbejdet med pressen Intern kommunikation De strategiske fokusområder er de områder, hvor koncernledelsen mener, at indsatsen fra Kommunikation i regionshuset vil give størst udbytte i det følgende år. Koncernledelsen reviderer de strategiske fokusområder hvert andet år med henblik på at udpege nye indsatsområder

9 Fokus: Det gode sprog Koncernledelsen mener, at et ensartet og moderne sprogbrug er et fokusområde for Region Syddanmark, fordi det... viser, at organisationen Region Syddanmark møder omverdenen i øjenhøjde Åbenhed kræver forståelse. Derfor sætter vi os i modtagerens sted, når vi udformer vores kommunikation. Vi kommunikerer i øjenhøjde med alle og bruger et sprog og en tilgang, som kolleger, brugere og borgere kan forstå. Vi henvender os altid direkte, i en venlig tone og på forståeligt dansk. sikrer, at organisationen Region Syddanmarks budskaber bliver forstået Organisationen Region Syddanmarks beslutninger og meninger har stor betydning for mange mennesker. Derfor kommunikerer alle medarbejdere i et sprog, som alle kan forstå. Et klart sprog er det bedste værn mod misforståelser. viser omverdenen, hvem organisationen Region Syddanmark er, og hvad vi står for Medarbejdernes sprog afspejler værdierne. Ligesom vores handlinger og adfærd præsenterer Region Syddanmark som en åben, dialog søgende og inddragende organisation, skal vores sprog også afspejle disse værdier. skaber et sammenhængende udtryk for hele organisationen Region Syddanmark Region Syddanmark er en samlet enhed, der i fællesskab løser en række vigtige funktioner og opgaver for brugere og borgere. Et fælles sprog sikrer, at vores medspillere altid ved, at de har med Region Syddanmark at gøre. Vores sprog er en lige så vigtig del af vores identitet som vores logo

10 Målsætninger Koncernledelsen har opsat følgende mål for det gode sprog... alle tekster skal skrives, så mod tageren kan forstå dem Alle tekster, som f.eks. brochurer, breve, interne nyhedsbreve og breve til patienter, skal skrives, så de er lette at forstå. Alle medarbejdere skriver nutidigt og i dagligdags vendinger. vi sikrer, at modtagerne forstår vores tekster Organisationen Region Syddanmarks ambition er at være let at forstå. Derfor måler Kommunikation i regionshuset løbende, hvad modtageren forstår og om budskaberne står klart. Alle medarbejdere, tilbydes hjælp til at blive endnu bedre til at skrive klart og tydeligt, f.eks. gennem træning, netværk og faglig sparring. Sådan når vi målene Tekster skal være skrevet, så modtageren kan forstå dem Kommunikation i regionhuset udgiver en folder om det at skrive godt Kommunikation i regionshuset laver en tjekliste med ti gode råd til alle, som vil have et hurtigt indblik i, hvordan de forbedrer deres sprog i regionshuset Kommunikation i regionshuset sætter en lix-måler på intranettet, så det er muligt at tjekke læsbarheden af sin tekst. Vi skriver nutidigt og i dagligdags vendinger Kommunikation tilbyder skrivekurser til alle medarbejdere. Vi sikrer, at modtagerne forstår vores tekster Kommunikation i regionshuset gennemfører løbende effektmålinger, så vi ved, hvordan brugerne oplever kommunikationen, og hvor vi skal sætte ind. Vi sikrer, at modtagerne forstår vores tekster 18 19

11 Fokus: Samarbejde med pressen i organisationen Region Syddanmark Koncernledelsen mener, at et godt samarbejde med pressen er vigtigt for Region Syddanmark, fordi pressen... er med til at forme Region Syddanmarks omdømme God eller dårlig omtale i pressen er afgørende for offentlighedens opfattelse af os. er en vigtig kommunikationskanal mellem regionen og borgerne En stor del af borgerne orienterer sig igennem medierne og danner sig deres mening om os på baggrund af medierne. Derfor er pressen den mest effektive kanal, når der skal sættes en dagsorden både i regionen og på landsplan. Samtidig bruger vores medog modspillere aktivt pressen som kanal for deres budskaber. påvirker medarbejdernes opfattelse af deres arbejdsplads Stolte og engagerede medarbejdere er gode ambassadører for Region Syddanmark. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne føler, at de får en version af en historie, som både de og Region Syddanmark kan stå inde for

12 Målsætninger Koncernledelsen har sat følgende mål for samarbejdet med pressen... organisationen Region Syddanmark er offensiv og sætter gerne dags ordenen Gennem pressen vil Region Syddanmark give borgerne og brugerne de bedste muligheder for at få viden om vores indsats og resultater. Vi er med til at sætte dagsordenen i medierne ved på eget initiativ at fortælle om regionen og de opgaver, vi løser. Vi sætter gerne selv dagsordenen. organisationen Region Syddanmark har et åbent samarbejde med pressen Åbenhed i forhold til pressen giver borgerne det bedste udgangspunkt for at deltage i de demokratiske beslutningsprocesser. Pressen er en vigtig medspiller for Region Syddanmark, som vi forholder os åbent og offensivt til. Region Syddanmark sætter en ære i at være tilgængelig for pressen. Vi tager hensyn til pressens vilkår og arbejdsmetoder, når vi planlægger vores aktiviteter, og inddrager pressen i vores løsninger, hvor det giver mening. organisationen Region Syddanmark melder ud Region Syddanmark opfører sig ordentligt, både når vores omgivelser omtaler os positivt og kritisk. Dårlig medieomtale berettiget eller uberettiget betyder ikke, at samarbejdet med pressen afbrydes. Region Syddanmark stiller sig til rådighed, fremlægger fakta og indrømmer fejl. Målet er, at omverdenen får et retvisende billede af regionen. alle medarbejdere kan kommunikere med pressen Alle medarbejdere har frihed til at ytre sig om en sag i Region Syddanmark. Alle medarbejdere må udtale sig om deres fagområde til pressen. Den nærmeste leder informeres. Sådan når vi målene Organisationen Region Syddanmark er med til at sætte dagsordenen ved at være offensive Kommunikation i regionshuset udvikler en strategi, en plan og et beredskab med en oversigt over emner og områder, hvor vi vil sætte dagsordenen Kommunikation i regionshuset gennemfører en intern kommunikationsindsats, så alle medarbejdere er opmærksomme på, at det er hver enkelt medarbejders, afdelings og institutions ansvar at holde pressen orienteret om aktiviteter og nye opgaver HR-afdelingen udvikler en projektmanual, hvor det fremgår, at alle projektledere tænker kommunikation ind fra starten, når de planlægger projekter eller aktiviteter. Organisationen Region Syddanmark har et åbent samarbejde med pressen Kommunikation i regionshuset udvikler et sæt baggrundsinformationer om Region Syddanmark, så alle medarbejdere, der er i kontakt med pressen, let kan orientere den journalist, de har kontakt med Kommunikation i regionshuset opbygger et indrapporteringssystem, så der skabes overblik over alle pressehenvendelser, der sker til regionshuset. Koncernledelsen kan på den måde sikre, at regionen og dens institutioner svarer på henvendelser fra pressen. Kommunikation i regionshuset udvikler en folder i pressehåndtering med anbefalinger til, hvordan man skal agere, når pressen henvender sig, eller vi henvender os til pressen Kommunikation i regionshuset laver en årlig rundspørge hos journalisterne for at sikre et godt samarbejde. Organisationen Region Syddanmark melder ud Kommunikation i regionshuset og de decentrale kommunikationsafdelinger laver en årlig analyse af pressedækningen for at sikre, at vi optræder i medierne med relevans Kommunikation i regionshuset laver kommunikationsplaner og etablerer et beredskab i større sager. I planerne tages stilling til, hvem der informerer, hvem der informeres til, hvad der informeres om, og hvornår der informeres Alle medarbejdere informerer relevante parter, kolleger, ledere og politikere, når de kommunikerer med pressen i sager af betydning for regionen

13 Fokus: Intern kom munikation i organisationen Region Syddanmark Koncernledelsen mener, at god intern kommunikation er et fokusområde for Region Syddanmark, fordi den... sikrer, at medarbejderne træffer gode beslutninger gennem åbenhed, dialog og borgerinddragelse Fordi åbenhed, dialog og borgerinddragelse er kernen i vores interne kommunikation, sikrer vi, at vi sammen altid tager de gode beslutninger. Den interne kommunikation er samtidig en forudsætning for en vellykket ekstern kommunikation. løfter Region Syddanmarks omdømme og troværdighed Kvaliteten af den interne kommunikation påvirker organisationens image og omdømme, fordi medarbejderne er ambassadører for organisationen. Som privatpersoner er medarbejderne en vigtig budbringer af viden til omverdenen, og deres opfattelse af Region Syddanmark former derfor omverdenens opfattelse af regionen. skaber tilfredse og engagerede medarbejdere Moderne medarbejdere forventer at blive inddraget i beslutningsprocesserne. Det kræver et højt informationsniveau og åbne og ærlige kommunikationsgange. Ved at fokusere på den interne kommunikation får vi tilfredse og engagerede medarbejdere

14 Målsætninger Koncernledelsen vil nå følgende mål for den interne kommunikation... alle medarbejdere kommunikerer klart og forståeligt Medarbejderne kommunikerer, så det er til at forstå for modtageren. Lederne er uddannet, så de forstår, at kommunikation med medarbejderne er afgørende. alle medarbejdere fortæller åbent om, hvad der sker i koncernen Kommunikation i regionshuset udgiver en håndbog med konkrete værktøjer om god kommunikation i Region Syddanmark alle medarbejdere fokuserer på den daglige kommunikation Den daglige kommunikation kan kun fungere, når alle påtager sig et ansvar for den. Forskellige synspunkter skal respekteres, og Region Syddanmark betragter åben intern diskussion som en mulighed for at få belyst sager fra flere sider. Sådan når vi målene Alle medarbejdere kommunikerer klart og forståeligt Ansvaret for kommunikationen ligger hos den enkelte, men Kommunikation i regionshuset hjælper med rådgivning om brug af nyhedsbreve, skriftlig såvel som mundtlig kommunikation, intranet osv. Kommunikation i regionshuset laver årlige målinger af kommunikationen, så organisationen får en solid viden om, hvorvidt brugerne forstår os, og hvor vi kan gøre det bedre. Alle medarbejdere fortæller åbent om, hvad der sker i Region Syddanmark Kommunikation i regionshuset udgiver et fælles personalemagasin ti gange om året, hvor medarbejderne kan komme til orde. Personalemagasinet henvender sig til medarbejdere i hele organisationen. Kommunikation i regionshuset etablerer et fælles intranet, så vi har en platform, hvorfra vi kan formidle de daglige nyheder direkte til alle medarbejdere, så alle kan orientere sig hurtigt Kommunikation i regionshuset udgiver en håndbog om god kommunikation i Region Syddanmark, som angiver konkrete værktøjer til håndtering af kommunikation i hverdagen Kommunikation i regionshuset uddanner ledere i at kommunikere med medarbejderne. Linjekommunikation har en høj troværdighed og er derfor medarbejdernes foretrukne kanal til viden i store organisationer. Uddannelsen skal hjælpe lederne at blive synlige både på afdelingsmøder, på tomandshånd, til MUS osv. Den daglige kommunikation Ledelsen i de enkelte enheder skal skabe rammerne for, at den interne kommunikation fungerer Ledelsen i de enkelte enheder skal derfor sikre, at beslutninger og øvrige informationer er tilgængelige, at medarbejderne får mulighed for at tilegne sig den nødvendige viden og mulighed for at stille spørgsmål og forslag Der er åbenhed om sager, som berører ledelsen og medarbejdere. Det gælder også sager, hvor sagsbehandleren eller dennes leder kun kan informere foreløbigt. Opstår der rygter, be- eller afkræftes de af den nærmeste leder eller enhedens øverste ledelse Alle medarbejdere har et ansvar for selv at opsøge de informationer, der er nødvendige for at kunne arbejde effektivt

15 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk Få svar på spørgsmål Har du spørgsmål til Region Syddanmarks kommunikationspolitik, er du velkommen til at besøge os på regionsyddanmark.dk/kommunikation eller kontakte Kommunikation i regionshuset. God fornøjelse med Region Syddanmarks kommunikationspolitik. Kommunikation i regionshuset Region Syddanmark

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere