Beredskabsplan/PLOV. Delplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan/PLOV. Delplaner"

Transkript

1 Ajourført 10/ Beredskabsplan/PLOV (Pludselige, Livstruende, Opståede farlige hændelser, Vold) Delplaner Sortebakkeskolen i Nørager

2 Indholdsfortegnelse: Formål og handleplan... 3 Brandinstrukser... 4 Elev involveret i ulykke... 5 Når en forælder/søskende dør (nære familiemedlemmer)... 6 En kollega / elev afgår ved døden uden for skolen...6 Selvmordstruede elever...7 En kollega /elev afgår ved døden på skolen / pludseligt dødsfald Glemt barn SFO... 9 Fysisk og psykisk vold Trusler mod skolen generelt Medarbejders seksuelle overgreb mod børn Børns seksuelle overgreb mod hinanden Trusler og vold mod ansatte Telefonliste

3 Formålet med denne beredskabsplan er at forberede alle ansatte på deres opgaver og pligter: I tilfælde af at skolen trues af røg, gas, brand eller andre livstruende forhold. i tilfælde af, at en elev bliver involveret i en ulykke. i tilfælde af dødsfald i en elevs nærmeste familie. i tilfælde af at en kollega / elev afgår ved døden uden for skolen i tilfælde af at en kollega / elev afgår ved døden på skolen i tilfælde af at et barn glemmes i SFO en i tilfælde af fysisk vold i tilfælde af trusler mod skolen generelt i tilfælde af medarbejders seksuelle overgreb mod børn i tilfælde af, at et barn er selvmordstruet Planens gennemgang og ajourføring: A: Skolens arbejdsmiljøgruppe består af følgende personer: Skoleleder Viceskoleleder Serviceleder Sikkerhedsrepræsentanter (3 stk) B: Arbejdsmiljøgruppen skal: En gang årligt gennemgå planen og fremkomme med eventuelle forslag til ændringer. Medvirke ved udfærdigelsen af retningslinier for de ansatte med henblik på at opfylde planens formål og løse de opgaver, der måtte være at forudse. Følge op på uddannelse og vedligehold af uddannelser indenfor førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, således at alle på skolen kan yde en forsvarlig indsats i forbindelse med en beredskabsmæssig situation (førstehjælp, evakuering eller bekæmpelse af brand eller andre skader). 3

4 Brandinstruks Alarmér Oplys Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl, at I har en brand og: - hvem du er - at du ringer fra Løgstørvej 161, 9610 Nørager - tlf. nr. du ringer fra: hvad der er sket - om der er tilskadekomne, eller personer i fare Red Bring personer væk fra farezonen. Udsæt ikke dig selv for risiko. Evakuering Samlingspladsen Evakuér eleverne til samlingspladsen klassevis. Se oversigtsplan for skolen. Bekæmp Forsøg at slukke branden med nærmeste egnede brandmateriel. (se oversigtsplanerne med brandslukningsmateriel, side 22) Udsæt ikke dig selv for risiko. Begræns Luk alle vinduer og døre, men lås ikke. Ansvar på samlingspladsen Opgaver personalet Skoleleder Gitte Rubæk / eller Sikkerhedsansvarlig (Servicelederen Aage Olesen / ) Den ansvarlige leder skal sikre at: personerne skal tage opstilling klassevis at, såfremt nogen savnes får du besked evt. savnede personer registreres og at du modtager besked om deres forventede opholdsted. personalet orienteres om det videre forløb. Brandvæsen Modtag brandvæsenet ved indkørslen til skolen og vis evt. vej til skadestedet. Forsyn redningsmandskabet med informationer, evt. oversigtstegninger og evt. nøgler. 4

5 Elev involveret i ulykke Stands ulykken Sikre omgivelserne omkring den tilskadekomne, således at den tilskadekomne ikke påføres yderligere skade. Red Alarmér Oplys Red Giv livreddende førstehjælp: - sikre vejrtrækning a) skab frie luftveje b) giv kunstigt åndedræt - sikre blodcirkulation a) Stands blødninger b) Giv hjertemassage Ring til alarmcentralen. Tryk 112 Fortæl - hvem du er - at du ringer fra Løgstørvej 161, 9610 Nørager - tlf. nr. du ringer fra tlf hvad der er sket - hvor mange tilskadekomne, der er - evt. hvor i bygningen, ulykken er sket Giv almindelig førstehjælp - fortsæt med den livreddende førstehjælp - skaf tæpper - hent forbindsstoffer og tildæk sår - giv psykisk førstehjælp - tal beroligende med den tilskadekomne. Orientér Skolelederen tlf.: Gitte Rubæk / Sikkerhedsleder Aage Olesen: / Kontakt forældre: Skolelederen kontakter forældre Når en forælder/søskende dør (nære familiemedlemmer) Kontakt Bliver skolen ikke kontaktet af hjemmet, tager skoleleder og/eller klasselærer kontakt til hjemmet, for at få nærmere information. 5

6 Information Klasselærer og skoleleder informerer klassekammeraterne og opfordrer til at udvise almindelig omsorg. Orientering/Omsorg Skoleleder orienterer personalet. I samarbejde med de pårørende støttes op om eleven i den svære tid. En kollega / elev afgår ved døden uden for skolen Kontakt Orientering medarbejdere Orientering elever Orientering forældre Skoleleder tager kontakt til pårørende for at få viden om, hvorvidt familien har ønsker til, hvordan skolen skal orientere om situationen. Skolelederen orienterer herefter medarbejderne. Alle elever bliver samlet, og skolelederen orienterer kort. Det kan være en god idé at gå i mindre grupper med eleverne, især dem, der har haft særlig kontakt til afdøde. Skolelederen sender et brev til forældrene for at orientere om dødsfaldet. 6

7 Selvmordstruede elever Når skolen erfarer, at en elev taler om selvmord, har selvskadende adfærd eller truer med selvmord, skal der altid handles: Ledelsen og klasselærer involveres. Øvrigt relevant personale orienteres. Der udpeges en tovholder (klasselærer, anden lærer, AKT-lærer, ledelsen) Det specialpædagogiske team orienteres. Tovholderen afholder samtaler med eleven (skema til spotning af selvmordstruede kan anvendes) Forældrene orienteres (med undtagelse af meget særlige tilfælde) og lærere med relationer til søskende, orienteres. Kammeraterne skal have at vide, at de aldrig er alene om ansvaret for en kammerat, og ikke er ansvarlige for situationen. Kontakt skolepsykolog og skolesygeplejerske. En kollega /elev afgår ved døden på skolen Alarmering Førstehjælp Kontakt internt Meddelelse pårørende Debrifing Hvis kollega / elev falder livløs om eller findes livløs: Ring Følg intern procedure for genoplivning. Kontakt skoleleder, der i samarbejde med politiet har ansvaret for det videre forløb. Skolelederen kontakter Skolechefen. Arbejdsskadestyrelsen orienteres inden 48 timer på telefon Det er som udgangspunkt politiet eller hospitalet, der giver familien besked. Mulige involverede elever samles af skolelederen og evt. en lærer til debrifing - ingen involverede elever må gå alene hjem, hvis forældrene ikke er blevet informeret omkring ulykken. 7

8 Efterfølgende kontakt til pårørende Efterfølgende er skolelederen ansvarlig for at få kontakt til familien for at få viden om, om familien har ønsker til, hvordan skolen skal orientere om situationen. Orientering personale Personalet orienteres af skolelederen. Orientering elever Omsorg Orientering forældre Pressekontakt Begravelse/ bisættelse Alle elever bliver samlet, og skolelederen orienterer kort. Det kan være en god idé at gå i mindre grupper med eleverne, især dem, der har haft særlig kontakt til afdøde. Vis almindelig omsorg - svar ærligt på det, eleverne spørger om. Skolelederen sender et brev ud til forældrene for at informere om dødsfaldet. Det er skolelederen, der udtaler sig til, eller tager kontakt til, pressen. Personale må ikke udtale sig til pressen, men skal henvise til skolelederen. (Skal sikre, at der ikke kommer forskellige udmeldinger på ulykken/hændelsen). Det aftales med Skolelederen fra gang til gang, hvem der deltager i begravelsen. Elever kan ikke pålægges at deltage, og evt. deltagelse bør ske i samråd med forældre. Krisehjælp Efter begravelsen/bisættelsen orienterer klasselæreren de berørte elever om, hvordan begravelsen er foregået. Vær altid opmærksom på, om kollegaer eller elever er i chok ved oplysningen om dødsfaldet. Der tilbydes krisehjælp til medarbejderne og elever, og hvis skolelederen finder behov herfor, kontaktes en krisepsykolog. Også i de efterfølgende dage bør skolelederne, men også andre ansatte, være opmærksomme på symptomer hos kollegaer eller elever, så det sikres, at alle, der har behov for krisehjælp, får tilbud herom. 8

9 Krisehjælp kollegaer: Skoleleder rådgiver mht. hvem man kan kontakte. Præst, læge, eller måske har man en gratisordning via sin fagforening, Falck eller forsikring. Krisehjælp elever: Skoleleder rådgiver forældre, hvor familien evt. har gratisbistand f.eks. forsikring eller Falck. Læge og præst er også en mulighed. Glemt barn - SFO Situation/hændelse Institutionen glemmer barn. Handlinger Forældresamtale Redegørelse / orientering Opfølgning I situationen skal episoden håndteres af medarbejder og leder i fællesskab. Forældrene inddrages. Dernæst skal der være en samtale mellem forældre og leder, hvor leder samler op, beklager og udreder - han/hun taler med sin medarbejder og får alle fakta på bordet. Lederen indsender skriftlig redegørelse for episoden til skolechefen, forældrene får en kopi, som de kan skrive eventuelle kommentarer på. Skolechefen følger op - eventuelt afsøges yderligere oplysninger - som minimum drøftes episoden med leder og medarbejder, og skolechefen afgiver vurdering af forløbet. I vurderingen kan der ligge en tydeliggørelse af, hvor det gik galt, hvad medarbejderen kunne have gjort for at undgå det - og hvad dette vil afføde af forebyggelse i SFO'en eller forslag til ændrede rutiner. Forældrene får skolechefens vurdering - skriftligt - af lederen, som tager endnu en samtale med forældrene. Ved en vurdering af, at der kunne være tale om tjenesteforsømmelse drøftes dette med Organisations- og Personaleafdelingen, og hvis dette medfører en vurdering af tjenesteforsømmelse, skal medarbejderen have en skriftlig advarsel. 9

10 Fysisk og psykisk vold Situation/hændelse Der udøves vold mod lærer eller elev. Lærer udsætter elev for vold Elev som voldsoffer: Forsøg at få hjælp af øvrige elever. En af de øvrige elever bør hente hjælp hos skoleleder eller en lærer. Samtale Orientering Politianmeldelse Psykologhjælp Skoleleder taler med eleven og indkalder elevens forældre til en samtale. Orienteringsskrivelse udsendes til alle forældre, for at undgå rygtedannelse. Skolelederen informerer lærerne om hændelsen. Sagen overdrages til politiet, og læreren suspenderes mens sagen behandles. Eleven tilbydes psykologhjælp. Elev overfalder lærer Lærer som voldsoffer: Forsøg at få hjælp af øvrige elever. En af de øvrige elever bør hente hjælp hos skoleleder eller en anden lærer. Kontakt skoleleder lærer Orientering Sanktioner Politianmeldelse Psykologhjælp Skoleleder taler med læreren. Elev og elevens forældre indkaldes til samtale. Skolelederen informerer lærerne om hændelsen. Orienteringsskrivelse udsendes til alle forældre, for at undgå rygtedannelse. Skoleleder afklarer i samråd med skolechefen og læreren, hvilke sanktionsforanstaltninger der skal iværksættes over for eleven. Sagen overdrages til politiet, såfremt der er ønske herom. Læreren tilbydes psykologhjælp. 10

11 Arbejdsskade- Styrelsen Hændelsen anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Evaluering Tal med de øvrige lærere om hændelsen. Trusler mod skolen generelt Situation/hændelse Skolen erfarer fx via telefon, sms, internettet, brev, at en eller flere personer ønsker at forulempe personer på skolen, eller beskadige skolens ejendom. Der kan eksempelvis være tale om bombetrusler, skyderi, ildspåsættelse, kemisk forurening, gidseltagning. Handlinger Afhængig af meldingen, er det skolelederen eller dennes stedfortræder, der tager stilling til reaktion på truslen om man forlader skolen, låser døre eller barrikaderer sig, alt efter truslens art. Ved ildspåsættelse følges den indøvede procedure ved brandøvelser, at alle, hurtigst muligt, samles klassevis på skolens p-plads. Ved bombetrusler følges samme procedure, hvor man samles klassevis, forlader skolen og evt. skolens grund, og laver optælling af elever og ansatte. Ved trusler som f.eks. skyderi udendørs, samles eleverne klassevis i skolens aula, hvor der er hurtig adgang ud. Ved skyderi inden døre, barrikaderer man sig i nærmeste aflåselige rum og holder sig borte fra døre og vinduer. Lader eleverne samle sig i fjerneste hjørner og evt. under borde. Den/de ansvarlige voksne har mobiltelefoner med sig, så man kan holde sig i kontakt med ledelsen, politiet 11

12 og SFO en, hvor der evt. kan søges tilflugt. Hvis skoleleder Gitte Rubæk / , ikke er til stede, kontaktes Viceskoleleder, Helle Agerbo Bæk Ved akut opstået situation, som f.eks. skyderi, tager enhver voksen, uanset ansættelse/stilling, som første prioritet, ansvar for de elever, de er nærmest ved, og sørger for at få dem bragt i sikkerhed, samt dernæst at alarmere politiet. Kontakt Ledelse Information Orientering / pressekontakt Sideløbende kontaktes politiet, som vurderer truslens alvor og sandsynlighed for gennemførelse. Efterfølgende handlinger fra skolens side sker i samråd med politiet. Politiet styrer processen ved trusler mod skolen generelt. Skoleleder samarbejder og informerer medarbejdere, elever og forældre. Skolechefen orienteres, ligesom kommunikationsafdelingen bør inddrages i forbindelse med eventuel pressekontakt. 12

13 Medarbejders seksuelle overgreb mod børn Situation/hændelse Mistanke om overgreb på elev. Det er vigtigt med hurtig og klar information, for at mindske den utryghed, der opstår, når det drejer sig om mistanken om seksuelle overgreb. Handlinger Medarbejder Vær bekendt med den skærpede underretningspligt. Ved mistanke skal sagen drøftes med skolelederen. Husk så vidt muligt at indsamle/bevare beviser på et eventuelt overgreb fx tøj eller andet fysisk materiale som DNA i tilfælde af, at politiet skal kontaktes Hold fokus på eleven og støt den udsatte. Skoleleder Der er tale om meget alvorlige anklager. Derfor bør skolelederen kontakte SISO, PPR og/eller politiet, med henblik på at drøfte sagens alvor anonymt. Ved bestyrket mistanke kontaktes barnets forældre med henblik på lægebehandling og undersøgelse af, om der har fundet et overgreb sted. Skolelederen skal udfærdige et notat på baggrund af anklagen og efterfølgende orientere skolechefen. SISO Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. SISO kan bidrage med telefonrådgivning i forbindelse med overvejelser omkring problemstillingen med seksuelle overgreb mod børn og unge. SISO telefonrådgivning kan kontaktes på tlf.: Hjemmeside: Hvis mistanken afvises af skolelederen Skolelederen udarbejder, i samråd med den berørte lærer, en skriftlig redegørelse til berørte, 13

14 forældre, ligesom kollegaer informeres. Information Krisehjælp Af den skriftlige information og redegørelsen til kollegaerne bør det fremgå, hvad der er sket og hvordan institutionen har tænkt sig, at håndtere hændelsen fremadrettet. De relevante parter bør løbende holdes informeret om sagens udvikling. Den berørte medarbejder bør tilbydes støtte f.eks. krisehjælp og anden hjælp i forhold til det videre arbejdsforløb på institutionen. Hvis mistanken bestyrkes af skolelederen Skolelederen retter henvendelse til politiet hurtigst muligt. Så snart politiet tager over, udvikler sagen sig ad to spor, hvor hensynet til politiets efterforskning bør gå forud for skolens og forvaltningens behandling af sagen. Politianmeldelse Redegørelse til Skolechefen Personaleafdelingen Skolens indsats skal derfor koordineres med politiet og barnets forældre, således at efterforskning og psykologbistand koordineres korrekt, af hensyn til barnets tarv og den videre efterforskning. Efter sagen er anmeldt til politiet, skal skolelederen udfærdige en skriftlig redegørelse til skolechefen, med henblik på at orientere og involvere de sociale myndigheder. Skolelederen retter skriftlig henvendelse til personaleafdelingen med henblik på at indlede en personalesag mod pågældende medarbejder, eftersom den berørte skal fritstilles, såfremt der indledes en sag af politiet og/eller de sociale myndigheder. Redegørelse i øvrigt Skolelederen udfærdiger, i samråd med skolechefen, en skriftlig redegørelse til berørte, forældre og kollegaer. Der bør informeres om, hvad der er sket, og 14

15 hvordan skolen har tænkt sig at håndtere det. De relevante parter bør løbende holdes informerede om sagens udvikling. Politiet afviser sagen Husk - en politisag er IKKE en dom. Den berørte medarbejder skal stadig kunne forvente støtte fra sin arbejdsplads så længe, der ikke foreligger en endelig afgørelse på sagen fra enten politiet og/eller de sociale myndigheder. Pressekontakt Redegørelse Krisehjælp Sagens udfald Skolelederen skal, i samråd med skolechefen, afgøre, hvordan sagen skal præsenteres til medierne, hvem der bør udtale sig, med videre. Kommunikationsafdelingen bør inddrages i udarbejdelsen af en pressestrategi. Skolelederen udfærdiger en skriftlig redegørelse til den person som var mistænkt og orienterer forældrene til barnet. Både den berørte og forældre bør tilbydes krisehjælp. Herefter orienteres skolechefen og personaleafdelingen om sagens udfald. Politiet rejser en sigtelse imod den anmeldte medarbejder Skolelederen skal, i samråd med skolechefen, afgøre, hvordan sagen skal præsenteres til medierne, og hvem der bør udtale sig med videre. Pressekontakt Redegørelser Krisehjælp Sagens udfald Kommunikationsafdelingen bør inddrages i udarbejdelsen af en pressestrategi. Skolelederen udfærdiger en skriftlig redegørelse til den mistænkte og orienterer forældrene til barnet. Både den berørte og forældre bør tilbydes krisehjælp. Skolechefen og personaleafdelingen orienteres om sagens udfald. 15

16 Sagen afgøres Opfølgning Evaluering Når sagen er afgjort ved politiet og eller de sociale myndigheder, følger skolelederen op ved at orientere kollegaer, forældre til barnet, og hvem lederen finder relevant i forhold til sagen Det er vigtigt med et fyldestgørende efterspil, hvor alle elever, forældrene og kollegaer kan få kvalificerede svar på de spørgsmål, der naturligt kommer i kølvandet på en sag om seksuelle overgreb. Forældre og kollegaer vil ofte have behov for at tale om situationen. Derfor skal der tilbydes professionel krisehjælp både på kort og på lang sigt. Det er især vigtigt, at lederen evaluerer forløbet både med elever og kollegaer for at rette og justere beredskabet samt sikre at vigtig viden og læring samles op. Børns seksuelle overgreb mod børn Situation/hændelse Mistanke om elevovergreb på anden elev. Handlinger Medarbejder Ved mistanke skal sagen straks drøftes med skolelederen. Husk så vidt muligt at indsamle/bevare beviser på et eventuelt overgreb fx tøj eller andet fysisk materiale som DNA i tilfælde af, at de sociale myndigheder skal kontaktes Hold fokus på begge elever, både den udøvende og offeret. Skoleleder Der er tale om meget alvorlige anklager. Derfor bør skolelederen straks kontakte PPR og SSP med henblik på at drøfte sagens alvor anonymt. Desuden kan der hentes rådgivning og vejledning hos SISO telefonrådgivning, tlf

17 Ved bestyrket mistanke kontaktes begge elevernes forældre med henblik på lægebehandling og undersøgelse af, om der har fundet et overgreb sted. Skolelederen skal udfærdige et notat på baggrund af anklagen og efterfølgende orientere skolechefen. SISO Videnscenter for social indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. SISO kan bidrage med telefonrådgivning i forbindelse med overvejelser omkring problemstillingen med seksuelle overgreb af og mod børn og unge. SISO telefonrådgivning kan kontaktes på tlf.: eller Trusler og vold mod ansatte Vejledning til kollegial førstehjælp: Kollegial førstehjælp er din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer og minutter. Kollegial førstehjælp kan ydes af alle medarbejdere på arbejdspladsen. I krisesituationen skal følgende punkter følges: Nær medarbejder Hjælper 1. Nær medarbejder fjerner offeret fra situationen og bliver ved offeret. 2. Hjælper sørger for at andre implicerede fjernes fra situationen. Er det et barn, som er til fare for sig selv eller andre, kan der benyttes magtanvendelse i situationen. 3. Hjælper organiserer situationen og tager initiativ til hjælp. 4. Hjælper henter evt. hjælp ud fra offerets liste med kontaktpersoner, som ligger i den enkeltes personalemappe i en kuvert. 17

18 5. Hjælper orienterer hurtigst muligt et medlem af ledergruppen. 6. Hjælper eller medlem af ledergruppe rekvirerer krisehjælp. Leder 7. Hjælper eller medlem af ledergruppen orienterer evt. nærmeste familie. 8. Ledergruppen informerer personalegruppen om forløbet. 9. Ledergruppen er ansvarlig for udfærdigelse af evt. magtanvendelsesskema. 10. Ledergruppen er ansvarlig for udfærdigelse af evt. skadesanmeldelse. 11. Ledergruppen indberetter forløbet til Sikkerhedsgruppen, forvaltning og forsikring. Hvis der i forbindelse med situationen sker magtanvendelse i forhold til et barn, bør situationen altid drøftes med ledelsen og den enkelte medarbejder, inden de forlader skolen. Bemærk at børn, som er involverede i situationen, også har krav på hjælp. Hovedpunkter til kollegial førstehjælp: 1. Sørg for, at den/de kriseramte kommer i sikkerhed. 2. Bring den/de kriseramte til et uforstyrret lokale - og skærm af for nysgerrige. 3. Vis omsorg. Tilbyd en kop kaffe, et knus, en hånd at holde i, eller 4. LYT - LYT - OG LYT til den/de kriseramtes oplevelser og giv plads til den/de kriseramtes følelsesmæssige reaktioner. 5. Tillad selvbebrejdelser, men kommenter dem ikke. 6. Sørg for, at den/de kriseramte bliver fulgt hjem, - og at der er nogle hjemme. 18

19 7. Vær opmærksom på at psykologisk krisehjælp ikke er nogen hjælp for den/de kriseramte i krisens første timer. Du bør desuden være opmærksom på: 1. Den/de kriseramte er ikke selv i stand til at mærke egne behov. 2. Den/de kriseramte er ikke selv i stand til at se, hvad der skal gøres. 3. Den/de kriseramte kan have ændret tidsfornemmelse. 4. Vær opmærksom på din egen reaktion og vurder, hvilken betydning det har for den hjælp, du yder. Telefonliste: Skoleleder Viceskoleleder Sikkerhedsleder AMR (3 stk.) Psykolog Skolechef Borgmester Gitte Rubæk / Helle Agerbo Bæk Serviceleder Aage Olesen / Marianne E. Hansen, Poul Richard Thomsen og Dan Jensen Tlf Karin Hertz: Ulrik Andersen: Leon Sebbelin:

20 20

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Sorgplan for Bække Skole

Sorgplan for Bække Skole Sorgplan for Bække Skole Omsorgsberedskab når - det, der ikke må ske, alligevel sker... For at tage - del i - kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1 Aktuelle telefonnumre Skolen: 45 28 40 00 Lærerværelse: 45 28 40 19 Sundhedsplejerske; 45 28 40 11 Lægevagt: 44 53 44 00 Skadestuen på Gentofte: 39 77 39 77 Skadestuen

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL 25. september 2009. BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL KRISEGRUPPE: Teknisk Serviceleder Allan Poulsen, 72534063 / 51200950 Viceskoleinspektør Inge Lise Bruun Abildgaard,

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

OMSORGSPLAN. Procedure

OMSORGSPLAN. Procedure OMSORGSPLAN et barn dør i institutionen et barn dør hjemme en søskende dør en forældre dør en bedsteforældre dør et andet familiemedlem dør en medarbejder dør en medarbejders barn dør en medarbejders mand/kone

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever:

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever: Denne plan offentliggøres for samtlige ansatte på personaleintra. Planen revideres / gennemgås én gang årligt i MED og Skolebestyrelse. Planen gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Her understreges

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord

SKOVTROLDENS. Sorg- og kriseplan. Forord SKOVTROLDENS Sorg- og kriseplan Forord Hvert år mister over 2.500 danske børn deres far eller mor på grund af et dødsfald. Børn, der mister en forælder, har behov for voksenhjælp til at bearbejde sorgen.

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere