Specielle bemærkninger til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. I den måned barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 19 kommunale børnehaver, som alle har til formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3-6 år. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,25 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Der findes i Jammerbugt Kommune samtidig 5 småbørnsgrupper - integreret i børnehaverne. Småbørnsgrupperne kan sammenlignes med det, man i de fleste andre kommuner betegner som vuggestuer. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. I Jammerbugt Kommune er der desuden 8 børnehaver, der har samdrift med den lokale skole. 2 af disse har tilknyttet en småbørnsgruppe. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private børnepassere samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrationsog bygningstilskud til private institutioner. Kommunens pædagogiske konsulenter godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Specielle bemærkninger Side 21 Budget Dagtilbud

2 Fælles formål Fælles formål 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud / friplads Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tolkebistand Pædagogisk Assistent Uddannelse Opdateringer/Justeringer Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning og tilskud til friplads. Budgettet til privat pasning reguleres med kr., idet der forventes et fald i børnetallet på 16 børn i forhold til børnetallet for 213. Der regnes i 214 med et budget til 7 børn i privat pasning. Tilskuddet til privat pasning beregnes som 75 pct. af nettodriftsudgiften til et dagplejebarn, svarende til kr. Økonomisk friplads til anbragte børn er reguleret til forventet forbrug, hvilket har medført en merudgift på 365. kr. Søskendetilskud er reguleret til forventet forbrug, hvilket har medført en mindreudgift på 265. kr. Dagpleje Dagpleje 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven Antal børn i dagplejen Specielle bemærkninger Side 22 Budget Dagtilbud

3 Antal dagplejere Budgettet til dagplejen fastsættes via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 435, og med en normering på 3,8 barn pr. dagplejer giver det 115 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til kr. Samtidig gives et vederlag pr. barn pr. dag, hvor børnene er i gæstepleje på kr. 48,66. Der forventes at skulle udbetales for ca. 9.1 vederlag i 214. På baggrund af dalende fødselstal samt større søgning til kommunale vuggestuer og private institutioner forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 4 børn i forhold til budgettet for 213, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på kr. herunder en regulering af tilsynsførende pædagoger med kr. Hver pædagog fører tilsyn med 26 dagplejere. I budgettet til fripladser i dagplejen er der taget udgangspunkt i det gennemsnitlige forbrug i 213, hvilket giver en regulering af budgettet på kr. Politiske prioriteringer I budgetforliget er der tildelt dagplejen 15. kr. til indkøb af ipads og 5. kr. til udarbejdelse af en solpolitik. Børnehaver Børnehaver 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven Antal børnehaver Antal småbørnsgrupper i børnehaver 5 5 Antal børnehavebørn Antal småbørnsgruppebørn Budgettet til børnehaverne udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Specielle bemærkninger Side 23 Budget Dagtilbud

4 Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,1 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 26,3 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. I normeringen på de 5,1 timer pr. barn pr. uge er børnehavernes kollektive finansiering af praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant allerede fratrukket. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til 2.36 kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 335 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Normering pr. barn 5,1 Minimumsnormering i antal børn 26,3 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,19 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 423 Øvrige varekøb 366 Pædagogiske materialer 693 Elevaktiviteter 354 Forældresamarbejde 94 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 251 Øvrige personaleudgifter Specielle bemærkninger Side 24 Budget Dagtilbud

5 Principper for tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne sker ligeledes i form af en ressourcetildelingsmodel, som på børnehaveområdet. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til småbørnsgrupperne: Personalenormering Nomering pr. barn 9,87 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale ,19 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 36 Øvrige varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Bleer, kost m.m. 2.5 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Køkkenmedarbejder 9.17 Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter Udvikling i befolkningen Pladsanvisningen har opgjort børnetalsændringen, og budgettet til børnehaverne er tilpasset det forventede forbrug set i forhold til det forventede antal børn i 214. Der forventes i 214 at være 96 børn i børnehaverne en stigning i antallet af børn på 13 i forhold til 213. Dette har medført en regulering på 876. kr. Pladsanvisningen har opgjort børnetalsændringen, og budgettet til småbørnsgrupperne er tilpasset det forventede forbrug set i forhold til det forventede antal børn i 213. Der forventes i 214 at være 46 børn i småbørnsgrupperne. Dette har medført en regulering af budgettet med kr. Opdateringer/justeringer Til budget 213 blev området tilført 3. kr. til etablering af 2 nye vuggestuegrupper. Beløbet er tilbageført i budget 214, idet beløbet også var medtaget i ressourcetildelingsmodellen for området. Yderligere blev der med budgettet for 213 tilført 1.5. kr. til forbedring af kvalitet i dagtilbud. Heraf er 38. overført til politikområde 2, idet beløbet vedrører de samdrevne institutioner. Specielle bemærkninger Side 25 Budget Dagtilbud

6 Politiske prioriteringer Pladsanvisningen nednormeres med 1 timer, hvilket giver en mindreudgift på 1. kr. Yderligere er der på området beregnet en mindreudgift på 369. kr., som findes ved en stram styring af gæsteplejen. Endvidere vil en omorganisering af dobbeltpladser i den kommunale dagpleje medføre en mindreudgift på 24. kr. Endelig er der lagt en rammebesparelse på 1.5. kr. ind, som skal hentes via strukturændringer på politikområde 1. Specielle bemærkninger Side 26 Budget Dagtilbud

7 Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 4, Budgetteret småbørn 12,33 11, Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 26,8 25, Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 46 42, Hjortdal Børnehave 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 12,25 7, Budgetteret småbørn 9,8 1, Brovst Børnehave 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 8,33 78, Budgetteret småbørn 7, Specielle bemærkninger Side 27 Budget Dagtilbud

8 Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 28,92 3, Skovsgaard Børnehave 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 45,5 45, Halvrimmen Børnehave 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 34,83 28, Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 78,38 7, Budgetteret småbørn 12,58 12, Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 35,92 38, Børnehuset, Aabybro 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 85,33 92, Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 75, Specielle bemærkninger Side 28 Budget Dagtilbud

9 Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 69,92 72, Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 81,88 73, Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 43,17 42, Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 63 64, Kås Børnehave 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 28,25 29, Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Specielle bemærkninger Side 29 Budget Dagtilbud

10 51316 Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 43,92 35, Moseby Børnehave 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 17,17 14, Budgetteret småbørn 3,8 2, Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave specialgruppen, og til ASF-gruppe ved Børnehuset Biersted. Antal Anlægsvejens Børnehave 1 ASF Specialgruppe 3 Birken 3 I alt 16 Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Som i de øvrige børnehaver reguleres budgettet til specialbørnehaverne via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Opdateringer/justeringer Taksten for et barn i Anlægsvejens Specialbørnehave i 214 er kr. ekskl. kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres med 317. kr. pr. ekstra barn. Specielle bemærkninger Side 3 Budget Dagtilbud

11 ASF Specialgruppen i Biersted blev oprettet i 212, idet der kunne opnås store besparelser ved at have børnene i egen kommune i stedet for anvende Birken i Aalborg Kommune. Taksten pr. barn udgør i kr. pr. barn ekskl. kørsel. Omkostningssteder Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn 1,16 9, ASF Specialgruppen, Biersted 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret antal børn,3 2, Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven Antal private daginstitutioner -2 årige 8 13 Antal børn Antal puljeordninger -2 årige 2 Antal børn 36 Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 5 Antal børn Specielle bemærkninger Side 31 Budget Dagtilbud

12 Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i de private institutioner for -2-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet stiger med 71 i forhold til 213. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at to puljeordninger omdannes til private institutioner samtidig med, at der i løbet af 213 blev oprettet 3 nye institutioner. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 214 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, hvor børnetallet falder med 6 børn i forhold til 214. Det årlige tilskud til et barn i privat institution er i 214 på kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Opdateringer/justeringer Budgettet til private institutioner og puljeordninger er i alt blevet reguleret med kr. pga. ændrede børnetal - samlet 65 børn flere end i 213. Specielle bemærkninger Side 32 Budget Dagtilbud

13 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler. Til 5 af disse distriktsskoler er der tilknyttet et undervisningssted. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 2 skoler i kommunen via et samarbejde mellem Fjerritslev Skole / Brovst Skole og Aabybro Skole / Skolecenter Jetsmark. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver af de 12 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO), Samdrevne institutioner (SI) og Landsbyordninger(LBO). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Landsbyordninger og Samdrevne institutioner varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hver SFO/LBO/SI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/si en, godkender institutionens budget mv. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der træder i kraft pr Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Specielle bemærkninger Side 33 Budget Undervisning og fritid

14 Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 213/14 Skoleåret 214/15 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever Antal klasser Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodellen for folkeskoler. Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen er ud fra skoleåret 213/14. I forbindelse med skolereformen som gælder fra skoleåret 214/15 vil ressourcemodellen blive rettet til i forhold til reformens indhold. Arbejdet med at få tilpasset ressourcemodellen så den lever op til indholdet i skolereformen pågår stadig. Modellen tildeler midler ud fra en pris pr. elev. Prisen pr. elev er beregnet ud fra en forholdsmæssig beregning ud fra vejledende timetal jf. nedenstående model. Klasse Vejl. timetal Faktor Pris. pr. elev. klasse pr. elev 2, 1, klasse pr. elev 23, 1, klasse pr. elev 23,75 1, klasse pr. elev 26,75 1, klasse pr. elev 26,75 1, klasse pr. elev 27,75 1, klasse pr. elev 28, 1, klasse pr. elev 3, 1, klasse pr. elev 33, 1, klasse pr. elev 31, 1, klasse pr. elev 28, 1, Efter denne tildeling laves der en beregning på om den enkelte skole kan læse det vejledende timetal ud fra henholdsvis ledelsestid og undervisningstid. Specielle bemærkninger Side 34 Budget Undervisning og fritid

15 Ledelsestiden tildeles på baggrund af følgende nøgle: Skoleledelse: Forudsætning Kr. Grundtildeling 1 leder pr. skoledistrikt 62. Tildeling pr. elev Tildeling pr. elev over Hvad angår tildelingen af ressourcer til undervisningstid anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i ugentlige lektioner, hvorefter det beregnede antal ugentlige lektioner omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Mulighed for sammenlæsning Tildeling til deletimer og 2 lærersystem Tildeling til forebyggende specialundervisning Tildeling til aldersreduktion Antal lektioner om ugen pr. lærer Normalundervisning: Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. BH Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, Mulighed for sammenlæsning: Hvis elevtallet i 2 på hinanden følgende klassetrin samlet er under 28 elever er der i modellen indlagt en reduktion i tildelingen til normalundervisningen via krav om sammenlæsning. Der er udarbejdet en oversigt over den maksimale mulige sammenlæsning mellem de forskellige klassetrin. Der er i modellen indlagt en reduktion svarende til 5 pct. af den maksimale sammenlæsning. Maksimal Sammenlæsning Krav om sammenlæsning Klassetrin. klasse klasse / 2. klasse 2,75 1,38 2. klasse / 3. klasse 22,75 11,38 3. klasse / 4. klasse 22,75 11,38 4. klasse / 5. klasse 24,75 12,38 5. klasse / 6. klasse 26,75 13,38 6. klasse / 7. klasse 21, 1,5 7. klasse / 8. klasse 26, 13, 8. klasse / 9. klasse 28, 14, 9. klasse / 1. klasse - - Tildeling til deletimer og 2 lærersystem: Til dækning af deletimer og 2 lærersystem i fag, hvor dette er nødvendigt (f.eks. idræt) tildeles der en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Specielle bemærkninger Side 35 Budget Undervisning og fritid

16 Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 2. klasse pr. elev,7 3. klasse pr. elev,7 4. klasse pr. elev,7 5. klasse pr. elev,7 6. klasse pr. elev,7 7. klasse pr. elev,7 8. klasse pr. elev,7 9. klasse pr. elev,7 1. klasse pr. elev,7 Tildeling til forebyggende specialundervisning: Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med en faktor pr. elev ud fra følgende tabel: Tildeling til deletimer Klassetrin. klasse pr. elev,17 1. klasse pr. elev,17 2. klasse pr. elev,17 3. klasse pr. elev,17 4. klasse pr. elev,15 5. klasse pr. elev,15 6. klasse pr. elev,15 7. klasse pr. elev,8 8. klasse pr. elev,8 9. klasse pr. elev,8 1. klasse pr. elev,8 Tildeling til aldersreduktion: Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Antal lektioner om ugen pr. lærer: Det forudsættes i modellen at hver lærer har 23 lektioner om ugen. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal ugentlige lektioner pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Herefter sammenlignes skolens tildeling ud fra prisen pr. elev med det beregnede lønbudget. Der foretages herefter en udligning mellem skoler der har en tildeling der ligger under det nødvendige Specielle bemærkninger Side 36 Budget Undervisning og fritid

17 for at læse vejledende timetal med skoler der har en tildeling der ligger over det nødvendige for at læse vejledende timetal. Udover tildelingen af ressourcer i forhold til ledelsestid og undervisningstid har skolerne en række øvrige udgifter, som dækkes på forskellig vis. Vikarudgifter: Der afsættes 3 pct. af lønudgiften til undervisning til vikarudgifter. Rengøringsløn: Rengøringslønnen er beregnet ud fra opmålinger fra ekstern konsulent. Servicepersonale: Midlerne til lønninger til servicepersonale fordeles ud fra en model med følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) De forskellige parametre vægtes, som vist i parentes) med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Administrationslønninger: Tildelingen til administrationslønninger fordeles ud fra en grundnormering pr. skoledistrikt på 4. kr. og derudover en elevfaktor på 585 kr. pr. elev fra.-6. klasse og 78 kr. pr. elev fra klasse. Elevrelaterede udgifter: Der tildeles budget til elevrelaterede udgifter ud fra en faktor pr. elev jf. følgende tabel: Tildeling til elevrelaterede udgifter Materiale og aktivitets udgifter IT, materiel og inventar Personale udgifter Klassetrin Klassetrin klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Bygningsudgifter: Bygningsudgifter tildeles ud fra det historiske budget prisfremskrevet til aktuelt år. Specielle bemærkninger Side 37 Budget Undervisning og fritid

18 korrektioner Udvikling i befolkningen På baggrund af ressourcemodellen for folkeskolerne er der beregnet et mindreforbrug på kr. på grund af færre indskrevne elever. Opdateringer/justeringer På grund af lukning af 2 undervisningssteder og deraf flytning af elever til hovedskolerne er der beregnet et mindreforbrug på kr. De forventede merudgifter i forbindelse med skolestrukturen er lagt ind med henholdsvis 4.9. kr. i 214, 9.8. kr. i 215 og 216 samt 3.9. kr. i 217. Der er fra 215 og frem indregnet en merudgift på 1.. kr. til yderligere bygningsdrift til ny Aabybro Skole. Politiske prioriteringer Der er i budgetforliget indregnet en besparelse på 4. kr. ved reduktion i brugen af konsulentbistand. Der er lagt en rammebesparelse ind på folkeskoleområdet på 2.. kr. som udmøntes ved en reduktion til klasser over 25 elever med 1,2 mio. kr. og,8 mio. kr. via en reduktion i det udlagte beløb til specialressourcer. Endelig er der lagt en rammebesparelse på 1.5. kr. ind, som skal hentes via strukturændringer på politikområde 2. Omkostningssteder skoler 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner for undervisningen i andre kommuner. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne Fjerritslev Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Thorup-Klim Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO217 Specielle bemærkninger Side 38 Budget Undervisning og fritid

19 Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Ørebroskolen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Trekronerskolen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Brovst Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Brovst Skole har undervisningssted i Brovst og i Halvrimmen. Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Skovsgård Tranum Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Specielle bemærkninger Side 39 Budget Undervisning og fritid

20 Skovsgård Tranum Skole har undervisningssted i Skovsgård og i Tranum. Skovsgård Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Aabybro Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Aabybro Skole har undervisningssted i Aabybro og i Ulveskov. Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse Gjøl Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Biersted Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Nørhalne Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Specielle bemærkninger Side 4 Budget Undervisning og fritid

21 31162 Jetsmark Skolecenter 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Jetsmark Skolecenter har undervisningssted i Pandrup og i Jetsmark. Jetsmark Skolecenter forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse Saltum Skole 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto / / / / / /217 Antal elever Antal klasser Saltum Centralskole har undervisningssted i Saltum og i V. Hjermitslev. Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion og indtægter vedrørende driften af kommunens egne lejrskoler registreres på funktion , hvorfra der kan overføres betaling for benyttelse til omkostningsstederne på funktion Hvor kommunen lejer sig ind på en lejrskole, registreres udgifterne direkte på omkostningsstedet på funktion Der er oprettet en pulje til natur- og kulturformidling. Derudover har Jammerbugt Kommune har en naturskole/-center: Naturcenter Fosdalen, der har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolen i Fosdalen arrangerer mange forskellige Specielle bemærkninger Side 41 Budget Undervisning og fritid

22 ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Naturskolen Store Vildmose er nedlagt med udgangen af 212. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Nolshallen benyttes af Saltum Centralskole. Politiske prioriteringer I forbindelse med budgettjekket for 213 blev det besluttet at reducere puljen til natur- og kulturformidling med 2. kr. Der har igennem flere år været et misforhold mellem de budgetterede indtægter og de reelle indtægter på Naturcenter Fosdalen. Indtægtsbudgettet var derfor reduceret med 8. kr. I budgetforliget blev de 8. lagt ind igen mod, at Jammerbugt Kommunes egne skoler skal til at betale for brug af Naturcenter Fosdalen. Omkostningssteder fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3215 Natur- og kulturformidling 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Naturcenter Fosdalen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Nolshallen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Specielle bemærkninger Side 42 Budget Undervisning og fritid

23 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på sygehus. Budgettet er tilpasset det forventede forbrug i 214 ud fra forbruget i 212 og 213. Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven Antal børn i skolefritidsordning Antal børn i børnehavedel af LBO/SI Antal børn i småbørnsgrupper i LBO/SI 14 1 Antal SFO er 8 8 Antal LBO er 1 1 Antal SI er 6 6 Antal Småbørnsgrupper i LBO/SI 2 2 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/si er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/si erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. I forbindelse med skolereformen som gælder fra skoleåret 214/15 vil ressourcemodellen for SFO er og LBO er/si er blive rettet til i forhold til reformens indhold. Arbejdet med at få tilpasset ressourcemodellerne så den lever op til indholdet i skolereformen pågår stadig. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,69 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 37,15 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Specielle bemærkninger Side 43 Budget Undervisning og fritid

24 For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 1, Normering pr. barn 2,69 Minimumsnormering i antal børn 37,15 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 25,19 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 15,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 23 Øvrige varekøb 118 Pædagogiske materialer 432 Elevaktiviteter 26 Forældresamarbejde 32 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 133 Øvrige personaleudgifter LBO-model/SI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/si erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/si erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. Specielle bemærkninger Side 44 Budget Undervisning og fritid

25 Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne/si erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 56,3 134, Normering pr. barn 2,69 5,1 Minimumsnormering i antal børn 2,92 26,3 Andel uddannet personale,7,7 Andel uuddannet personale,3,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 25,19 25,19 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 15,2 15,2 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration Øvrige varekøb Pædagogiske materialer Elevaktiviteter Forældresamarbejde Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse Øvrige personaleudgifter korrektioner Udvikling i befolkningen Børnetalsændringen i SFO erne/lbo'erne/si erne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen. Budgettet til SFO erne/lbo'erne/si erne er tilpasset det forventede forbrug i forhold til det forventede antal børn i 214. Der forventes i 214 at være børn i SFO erne, 259 børn i børnehavedelen af LBO'erne/SI erne og 1 børn i småbørnsgrupperne i LBO'erne/SI erne. Dette har medført en regulering på 344. kr. Politiske prioriteringer I forbindelse med budgetforliget blev forventningen til antal børn i SFO nedsat med 28 børn ud fra en betragtning om at elevtallet i SFO vil falde med indførelsen af skolereformen fra Dette svarer til en reduktion på 914. kr. Specielle bemærkninger Side 45 Budget Undervisning og fritid

26 Omkostningssteder SFO er 35 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning 3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 127,53 136, 19, 19, 19, 19, Budgetteret børnetal BH 12,25,,,,, Til Fjerritslev Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Klim Strand SI Storkereden 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 22,15 23, 26, 26, 26, 26, Budgetteret børnetal BH 35,92 34, 29, 29, 29, 29, Budgetteret børnetal Småbørnsg 1,8 9, 8, 8, 8, 8, Til Thorup-Klim Skole er der knyttet en SI med småbørnsgruppe for børn fra dagplejealderen til og med 3. klasse Ørebro SI Regnbuen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 46,73 44, 45, 45, 45, 45, Budgetteret børnetal BH 39,58 38, 4, 4, 4, 4, Til Ørebro Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 46 Budget Undervisning og fritid

27 35118 Trekroner SI Solstrålen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 67,5 69, 65, 65, 65, 65, Budgetteret børnetal BH 43,29 45, 4, 4, 4, 4, Til Trekroner Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Brovst SFO 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 187,77 19, 176, 176, 176, 176, Til Brovst Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Brovst SFO er placeret i Brovst og i Halvrimmen Tranum LBO Tranen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 29,12 28, 28, 28, 28, 28, Budgetteret børnetal BH 19,75 2, 24, 24, 24, 24, Til Skovsgård Tranum Skoles undervisningssted i Tranum er der knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Skovsgård SFO 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 65,57 65, 63, 63, 63, 63, Til Skovsgård Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Aabybro SFO Bikuben 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 258,45 254, 31, 31, 31, 31, Til Aabybro Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 47 Budget Undervisning og fritid

28 35132 Aaby Fristed 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Aaby Fristed er et tilbud til børn fra kl., som er organiseret under Bikuben. Fra og med budgetår 28 er det kun bygningsomkostningerne, der står tilbage på denne funktion. Øvrige driftsudgifter er budgetlagt og bliver konteret på funktion Ungdomsskolevirksomhed Gjøl SI 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 5,1 5, 5, 5, 5, 5, Budgetteret børnetal BH 38, 36, 37, 37, 37, 37, Til Gjøl Skole er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Ulveskov SI 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 3,83 29,,,,, Budgetteret børnetal BH 25,17 26, 25, 25, 25, 25, Til Aabybro Skoles undervisningssted i Ulveskov er der knyttet en SI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse Biersted SFO Bissen 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 85,42 83, 88, 88, 88, 88, Til Biersted Skole er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Nørhalne SFO 1. kr. R212 KB213 B214 BO215 BO216 BO Netto Budgetteret børnetal SFO 87,4 86, 9, 9, 9, 9, Specielle bemærkninger Side 48 Budget Undervisning og fritid

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 29-211 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 Specielle bemærkninger til budget 211-214 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

( !$! +  ( : # $$  #( +! # #) +==LLL=1 $7 =1 $=U%..=1 $7 4 $  $ #) #! $ # ! # $ 5 $  #+ ,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G"

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING pr. 31.10.2015 BØRNE & FAMILIEUDVALGET Budgetopfølgning 2015-3 pr. 31. oktober 2015 Version onsdag d. 17. november 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE Børne & Familieudvalget '

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET 18. august 2016 Indretning af dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune 2016 Indhold Indhold... 1 Kapitel 1 - Indledning... 2 Kapitel 2 Baggrund for forslag til

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 2015-18 Præsentation Centeret står for drift af 0-6 års- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere