Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Koordineret løsladelse med jobplan bag muren Med udgangspunkt i Jobcenter Københavns samarbejde med Kriminalforsorgen / Københavns Fængsler om jobplan bag muren for dømte og varetægtsfængslede unge københavnere i alderen år, i regi af Køreplan for god løsladelse, foreslås iværksat forsøg for alle indsatte københavnere i alderen fra 18 år til 30 år. Forsøget skal etablere en koordineret og helhedsorienteret indsats for målgruppen med henblik på at styrke resocialiseringen af kriminelle borgere via aktiv beskæftigelsesindsats. Justitsministeriets Forskningskontor varetager proces- og effektevalueringen af forsøget Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Johan Kehler Forsøget har et samlet budget for perioden på 37,563 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune medfinansierer 9,8 mio. kr. under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af 18+ strategien / budget Baggrund Både nationale og internationale undersøgelser viser, at arbejdsløshed øger risikoen for kriminalitet, mens omvendt aktivering og beskæftigelse mindsker denne mulighed. Det gælder ikke mindst de lidt ældre lovovertrædere på 25 år og derover, hvorfor det er væsentligt at inkludere dem i et forsøg. En effektiv beskæftigelses- og uddannelsesindsats er dermed et centralt værktøj for at forhindre kriminalitetstruede i at bevæge sig længere ud i en kriminel løbebane. Dertil kommer, at indsatser, der mindsker risikoen for ny kriminalitet og øger sandsynligheden for beskæftigelse, må antages at være kosteffektive, og dermed på sigt spare samfundet for mange udgifter. Af regeringsgrundlaget fremgår bl.a. følgende mål for fængslede borgere: Regeringen arbejder for straf, der virker, og færre ofre for kriminalitet. For regeringen er det derfor vigtigt, at: Tilbagefaldet til kriminalitet mindskes afgørende, og at færre dermed bliver ofre for kriminalitet. De indsatte, der viser vilje til et liv uden kriminalitet, skal have bedre muligheder for det. Handleplaner for dømte skal forbedres og målrettes et liv uden kriminalitet, der præges af rettigheder og pligter 1. og som led heri skal: Samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne skal revideres og styrkes. Koordinationen af løsladelse skal forbedres markant. I alt for mange tilfælde følges der ikke effektivt op på den løsladtes muligheder for bolig, job og netværk uden 1 Regeringsgrundlaget, side 58. Bernstorffsgade 17, stuen Direkte telefon

2 for kriminalitet. Konsekvenserne af den hidtidige politik er gengangere i fængslerne og dermed flere ofre for ny kriminalitet 2. I forhold til samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne har Rigsrevisionen afgivet beretning nr. 10/2010 om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Statsrevisorerne afgav på den baggrund bl.a. følgende bemærkninger til Folketinget den 24. august : Det er væsentligt for samfundet og for den enkelte dømte, at den dømte ikke vender tilbage til kriminalitet efter udståelse af sin straf. Inden for 2 år efter løsladelsen begår ca. hver 4. dømte ny kriminalitet, som de bliver dømt for. Det koster samfundet ca kr. om året, når en dømt afsoner i et lukket fængsel. Statsrevisorerne bemærker: at samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne ikke i alle tilfælde fungerer tilfredsstillende. Selv om man ved, at mangel på bolig, netværk, beskæftigelse og penge ved løsladelsen øger sandsynligheden for at begå ny kriminalitet, viser beretningen, at Kriminalforsorgen og kommunerne i en række tilfælde ikke har koordineret løsladelsen af den dømte i tilstrækkelig grad. Statsrevisorerne bemærker, at der ikke er fulgt ordentligt op på et erkendt behov for at styrke samarbejdet både omkring handleplanen, løsladelsen og det videre forløb. Samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og Københavns Kommune Kriminalforsorgen og Københavns Kommune har i 2010 indgået samarbejdsaftale om at forebygge recidiv hos borgeren og at sikre borgerens rettigheder ved at skabe helhed, sammenhæng og klarhed i indsatser overfor borgere, der har begået kriminalitet gennem koordinering af handleplaner. Samarbejdet sker efter Køreplan for god løsladelse. Ifølge tal fra Kriminalforsorgen/Københavns Fængsler vendte der i 2009 ca borgere i alderen år tilbage fra Statens varetægt til Københavns Kommune, fordelt med ca. 400 langvarige afsonere og ca. 600 varetægtsfængslede. Kriminalforsorgen har oplyst, at i 2011 vendte 375 dømte borgere tilbage til København. Antallet af løsladte varetægtsfængslede borgere for 2011 kendes ikke. Det estimeres på den baggrund at målgruppen uændret vil udgøre ca borgere om året. 2 Regeringsgrundlaget, side Rigsrevisionen den 24. august Side 2 af 12

3 Dømte og varetægtsfængslede københavnere er en kilde til kriminalitet og utryghed i København. Hertil kommer, at de kriminelle miljøer ser mulige rekrutter blandt de dømte og varetægtsfængslede københavnere, ikke mindst blandt de unge. På den baggrund er der igangsat forsøg mellem Kriminalforsorgen og Københavns Jobcenter om helhedsorienteret indsats for dømte og varetægtsfængslede borgere i alderen år via opsøgende indsatser bag muren, benævnt hhv. projekt Job og uddannelse for dømte unge (JUDU) og projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge (JUVU). Forsøget er nyskabende i forhold til udslusningen af indsatte borgere, da de indsatte ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og i det at Kriminalforsorgens kontakt til kommunerne i forbindelse med løsladelser i dag, er socialforvaltningernes ansvar i kommunerne ifølge Lov om social service. JUVU er blevet eksternt evalueret for perioden august 2010 december Evalueringen viser bl.a., at seks ud af ti efter deres løsladelse mødte op i jobcentret, på en uddannelsesinstitution eller påbegyndte et lærepladsforløb. Og knap halvdelen af deltagerne er stadig i uddannelse, i lære eller i et positivt forløb på jobcentret tre eller flere måneder efter deres løsladelse. Evalueringen vedlagt. På baggrund af de positive resultater indgår det som forslag i Københavns Kommunes udkast til 18+ strategi, at udvide den helhedsorienterede indsats for dømte og varetægtsfængslede borgere op til 30 år. Endelig har Borgmester Anne Mee Allerslev på baggrund af resultaterne rettet henvendelse til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Justitsminister Morten Bødskov om øget resocialisering af kriminelle via aktiv beskæftigelsesindsats, herunder at kriminelle, kriminalitetstruede og indsatte borgere indføres som ny målgruppe 11 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at det som led heri bl.a. bliver lovpligtigt for jobcentrene, i samarbejde med Kriminalforsorgen / fængslerne, at tilbyde borgeren mulighed for at indgå en jobplan bag muren 14 dage efter varetægtsfængsling. På ovenstående baggrund er udarbejdet følgende forslag til forsøg. Forslag At der i partnerskab mellem Justitsministeriet og Københavns Kommune indenfor rammerne af Køreplan for god løsladelse gennemføres et landsdækkende forsøg med opsøgende indsats bag muren for indsatte københavnske borgere, dømte som varetægtsfængslede, i alderen fra 18 år til 30 år. Side 3 af 12

4 Formål Formålet er via et landsdækkende forsøg, der proces- og effektvurderes, at dokumentere positive konsekvenser i forhold til: Forebyggelse af recidiv og Øget selvforsørgelse blandt tidligere indsatte borgere. med heraf forventede positive effekter for vækst og tryghed i Danmark, herunder færre ofre for ny kriminalitet og bedre livskvalitet for indsatte og tidligere indsatte borgere. Evalueringen bør endvidere kunne pege på, hvad der er af betydning for et øget samarbejde mellem myndighederne. Metode Metoderne bygger på de erfaringer, der er indhøstet med samarbejdet mellem Kriminalforsorgen / Københavns Fængsler og Jobcenter København som led i projekterne JUVU og JUDU med udarbejdelse af jobplan bag muren via typisk 2 til 3 individuelle afdækkende og motiverende job- og uddannelsessamtaler, der udmunder i en fælles aftale om en jobplan. Samtalerne er baseret på Motiverede Interviews (MIU). Ved indgåelsen af jobplanen får borgeren klart fokus på sin fremtid og aftalt, hvor borgeren skal fremmøde, i jobcentret, på uddannelsesinstitution eller virksomhed ved sin løsladelse. For unge der er omfattet af varetægtsfængsling, og hvor den unge overføres til afsoning følger jobplanen via Kriminalforsorgens handleplan med den unge. Indsatsen for borgerne styrkes yderligere ved at koordineringen mellem borgerens handleplan og jobplanen fremmes. Her repræsenterer det organisatoriske setup i dag udfordringer i det fælles arbejde for at sikre at borgernes løsladelse sker hensigtsmæssigt. Ikke mindst i det første år af forsøget er det væsentligt at sikre fokus på det organisatoriske setup. Det anbefales i køreplanen for God Løsladelse, at koordinering af borgerens handleplan sker i et tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. I de tilfælde det vurderes at borgeren skal have udarbejdet en handleplan efter 141 i serviceloven er koordineringen af denne Socialforvaltningens ansvar i samarbejde med Kriminalforsorgen. I følge køreplanen for God Løsladelse er et central element i forløbet, at Kriminalforsorgen, Socialforvaltningen og andre relevante aktører, Side 4 af 12

5 herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, afholder et koordinerings møde, hvor de mødes og drøfter borgerens sag. Møderne vil typisk afholdes i regi af Kriminalforsorgen. Socialforvaltningen har i dag ikke ressourcer til at yde den form for fremskudt sagsbehandling og koordineringsmøderne bliver derfor oftest afholdt som telefonsamtaler. Dette betyder at borgeren ikke har mulighed for at deltage i mødet, ligesom det ikke er muligt for de relevante parter i borgerens sag at mødes for samlet at diskutere borgerens sag. For at kunne følge anbefalingerne om et koordineringsmøde, søges derfor midler til sagsbehandling i regi af Socialforvaltningen, der kan yde fremskudt sagsbehandling til de borger, der deltager i forsøget samt midler til Jobcenter Københavns koordinering af løsladelser. I forhold til samarbejdet mellem Københavns fængsler og Jobcenter Københav foreslås samarbejdet i forsøget udvidet, således at: Job- og uddannelsessamtaler afvikles som trekantsamtaler mellem den indsatte, en jobkonsulent og en socialrådgiver fra Københavns Fængsler. Samarbejdet mellem jobcenter og Københavns Fængsler øges generelt for at sikre koordineringen af indsatsen. Et nyoprettet visitationsteam på Københavns Fængsler bestående af socialrådgivere der påbegynder visitation til indsatsen umiddelbart efter indsættelsen. Følgende figur 1 på næste side viser køreplanen for god løsladelse i dag. Side 5 af 12

6 Figur 1 Københavns Kommunes og Kriminalforsorgens køreplan for god løsladelse Side 6 af 12

7 Forandringsteori På baggrund af det beskrevne formål og baggrund opstilles følgende forandringsteori i figur 2. Figur 2 - Forandringsteori Forandringsteori for forsøg med Koordineret løsladelse med jobplan bag muren Udfordring: I alt for mange tilfælde følges der ikke op på den løsladtes mulighed for bolig, job og netværk uden for kriminalitet. Ressourcer Aktiviteter Produkter Målsætning: De indsatte københavnere, der viser vilje til et liv uden kriminalitet, skal have bedre mulighed for det., via den koordinerede indsats mellem Kriminalforsorgen og Københavns Kommune. Resultater For de indsatte Vision: Tilbagefald til skal mindskes afgørende, så færre bliver ofre for kriminalitet. Mellemlang effekt For de indsatte Langsigtet effekt for Danmark Justitsministeriets forskningsenhed Jobplan bag muren Jobplan følges Reduktion i recidiv Øget tryghed Kriminalforsorgen / de københavnske fængsler Økonomisk sikring Flere i positiv kontakt med jobcentret Københavns Kommune / Jobcenter København Koordineret udslusning Flere i arbejde og uddannelse Øget vækst Bolig / behandling Primær målgruppe: Indsatte borgere fra 18 år til 30 år. Side 7 af 12

8 Aktiviteter Indsatserne i forsøget omfatter bl.a.: Jobplan bag muren Opsøgende indsats bag muren 4 mhp. tilbud om og udarbejdelse af jobplan: Senest et halvt år før løsladelse for dømte borgere. For varetægtsfængslede borgere, såfremt varetægtsfængslingen er længere end 14 dage. De borgere, der modtager tilbuddet skal give skriftligt samtykke til informationsudveksling mellem Kriminalforsorgen / de københavnske fængsler og Københavns Kommune (Socialforvaltningen / Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen). Jobplanen skal koordineres med Kriminalforsorgen / fængslerne i forhold til den opkvalificering af borgeren, som finder sted i fængslet. Koordineret udslusning Styrket koordinering og fremskudt sagsbehandling mellem Kriminalforsorgen / Københavns Fængsler og Socialforvaltningen / Jobcenter København om: Udarbejdelse af borgerens handleplan, herunder i forhold til varetægtsfængslede borgere, som ikke i dag er omfattet af indsatsen mht. handleplaner. Sikring af hjælp til at søge bolig. Har borgeren ikke en bolig at blive løsladt til, skal der senest 12 måneder før løsladelse laves en plan for, hvordan dette sikres. Økonomisk sikring, ydelsen skal være klar mindst 10 dage før løsladelse af dømte borgere. Fastholdelse af sociale tiltag, herunder mentor og behandling. Omgående igangsættelse af jobplan ved løsladelse. Her handler de organisatoriske udfordringer ikke mindst om koordinationen med kriminalforsorgens institutioner, herunder fængsler (13), arresthuse (36 samt arrestafdelinger på nogle fængsler). Kriminalforsorgen i Frihed (KiF, 14 afdelinger) og pensioner (8), som Københavns Kommune samarbejder med. Socialforvaltningen etablerer i den sammenhæng på samme måde som Jobcenter København en indgang i Socialforvaltningen for Kriminalforsorgen / Københavns fængsler. 4 Ved bag muren skal forstås, at alle jobplaner udarbejdes i samarbejde med kriminalforsorgens personale i fængslerne, men der, hvor der er tale om følgende: Indsatte, hvor der ikke er adgang for jobcentermedarbejder, Indsatte, hvor det er hensigtsmæssigt, at jobplan udarbejdes udenfor fængslet og Indsatte, der kan få udgangstilladelse udarbejdes jobplanen i jobcenteret. Side 8 af 12

9 Aktiviteterne i forsøget skal gøre det muligt efterfølgende at udbrede erfaringerne til resten af landet. Der vil som led heri ske mainstreaming af forskningsresultaterne i forsøget via nettet samt afholdelse af 1 proceskonference og 1 effektkonference om forskningsresultaterne. Det bemærkes i sammenhæng med ovenstående i øvrigt, at Københavns Kommune har indgået i Rambölls arbejde med rapport til Justitsministeriet og Finansministeriet om mulighederne for effektivisering af Kriminalforsorgen og reduktion af recidiv blandt kriminelle. Her er bl.a. peget på: Betydningen af hurtigere formidling end i dag af information fængslinger og løsladelser af borgere til Ydelsescentrene i kommunerne for at sikre forsørgelsesgrundlag for og tilbud til borgerne. Behovet for at indsatte borgere får adgang til sikrede pc ere mhp. kontakt med Ydelsescentre m.v., fx via anvendelse af videosamtaler og andre brugertilpassede løsninger målrettet indsatte borgere i fængslerne. Succeskriterier Følgende krav foreslås fastsat for indsatsen: Succeskriterier Mindst 60 pct. af de unge i målgruppen tager imod tilbuddet. Mindst 50 pct. af de dømte og varetægtsfængslede unge, der har modtaget tilbud om jobplan bag muren er 3 måneder efter løsladelse / fremmøde fortsat i positiv kontakt med jobcentret 5 eller i beskæftigelse eller i uddannelse. De unge, der indgår i forsøget, har i markant mindre omfang begået ny kriminalitet i en periode af 2 år efter indsatsen sammenholdt med en tilsvarende gruppe af unge, der ikke modtager denne indsats. De unge, der indgår i forsøget, er i markant større omfang selvforsørgende eller under uddannelse i en periode af 2 år efter indsatsen sammenholdt med en tilsvarende gruppe af unge, der ikke modtager denne indsats. Evaluering Evalueringen gennemføres af Justitsministeriets Forskningskontor, som en proces- og effektevaluering mhp. bl.a.: Vurdering af samarbejdsformer mellem parterne og effektiviteten heri. Vurdering af effekten af indsatsen. 5 Ved positiv kontakt forstås at borgeren overholder sin jobplan, herunder modtager evt. aktive tilbud. Side 9 af 12

10 Evalueringen skal følge Statsrevisorernes anbefalinger om, at det skal evalueres, hvilken effekt indsatsen vedrørende bl.a. behandling, beskæftigelse og uddannelse har på indsattes tilbagefald til kriminalitet 6. Effektevalueringen bør være baseret på et kontrolleret forsøg, hvor en del af målgruppen indgår i en kontrolgruppe. Det er den eneste sikre måde at måle effekten på. Et forsøg af denne art vil være overordentlig vigtigt ikke alene for at få værdifuld viden i Danmark, men også internationalt vil det være af stor interesse, da der er behov for mere sikker og god forskning om betydningen af arbejde og indsatser for at styrke lovovertræderes arbejdsmuligheder. Den kvantitative evaluering kvalificeres ved kvalitative interviews for at opnå viden om borgernes oplevelse af indsatsen. Vurdering af samarbejdsformer sker via kvalitative interviews, der skal her mindst foretages interview ved opstart (2013) som ved slutningen af forsøget (2015). Der tilknyttes medarbejdere til Jobcenter København og Københavns Fængsler, der har ansvar for opsamling af dokumentation m.v. i forbindelse med forsøget. Koordinatorerne i Ydelsescenteret, Socialforvaltningen og i Kriminalforsorgen har tillige ansvar for opsamling af dokumentationen herfra. Formidling Resultaterne af forsøget formidles via Kriminalforsorgen til øvrige fængsler i Danmark, til Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Dels via etablering af hjemmeside for forsøget, dels via evalueringsrapporter og konferencer. Endvidere vil forsøget blive søgt omtalt i medier, hvor relevant. Det bemærkes i den sammenhæng at der har været flere omtaler af JUVU / JUDU i medierne, ligesom der har været flere besøg fra interesserede politikere, herunder nuværende ministre. Periode Selve forsøget gennemføres i perioden 1. januar december Procesevaluering af forsøget skal foreligge april Der foretages løbende opgørelser over antallet af deltagere, frafald m.v., ligesom der løbende undersøges, i hvilket omfang deltagerne fortsat er i positiv kontakt med jobcentret, i beskæftigelse eller under uddannelse. Den endelige effektevaluering, der angår recidiv og arbejds-/uddannelsesforhold to år efter indsatsen, skal foreligge medio Rigsrevisionen den 24. august Side 10 af 12

11 Organisering Der etableres en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kriminalforsorgen / Københavns Fængsler og Socialforvaltningen / Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Styregruppen serviceres af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der ansættes til det formål leder i Jobcenter København, der er overordnet ansvarlig for forsøgets fremdrift i perioden Der tilknyttes koordinatorer til Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler, Socialforvaltningen og Ydelsescentret ift. samarbejdet. Koordinatoren er bl.a. ansvarlige for at sikre forsøgets progression i de respektive enheder, herunder ift. til det tværgående samarbejde. Gennemførelsen af samtaler og udarbejdelse af jobplanerne varetages af Jobcenter København i samarbejde med koordinatorerne. Gennemførelse af fremskudt sagsbehandling varetages af Socialforvaltningen. Københavns Fængsler varetager den tidlige visitation af varetægtsfængslede borgere. Budget Følgende tabel 1 er estimater. Udgift i tusind kr. Tabel 1 Estimat over udgifter til forsøget i tusind kr. Art I alt Jobcenter København - Jobplan bag muren* Leder Dokumentation God løsladelse Ydelsescenter koord Socialforvaltningen - Fremskudt sagsbeh Koordinator Københavns fængsler Koordinator Dokumentation Socialrådgiver Kriminalforsorgen - 2 koordinatorer Evaluering Revision Mainstreaming m.v Totalt Tabel 2 Forslag til finansiering af forsøget i tusind kr. Art I alt Arbejdsmarkedsstyrelsen Københavns Kommune* Totalt Side 11 af 12

12 Bemærkninger til udgifter *Såfremt Borgerrepræsentationen godkender udkastet til 18+ strategi / budget 2013 disponeres i alt 9,3 mio. kr. årligt til jobplan bag muren i Jobcenter København i perioden og 0,5 mio. kr. til God løsladelse i Jobcentret i Budgetforslaget er hermed med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse af budget 2013 / 18+ strategien. Udgifterne er estimeret til hhv. 3,5 mio. kr. årligt til jobplan bag muren ved op til 30 år og 1 mio. kr. årligt til koordination af løsladelser i samarbejde med Kriminalforsorgen / Københavns Fængsler m.v. Udgiften til fremskudt sagsbehandling via Socialforvaltningen estimeres til 1,350 mio. kr. årligt. Udgiften til leder i Jobcenter København er 0,7 mio. kr. årligt ved et årsværk, niveau chefkonsulent. Udgiften til kontorhold indgår i udgiften til medarbejderen. Udgiften ved koordinator er 0,6 mio. kr. årligt ved et årsværk. Udgifter til kontorhold indgår i udgiften til medarbejderen. Udgiften til dokumentation er 0,6 mio. kr. årligt ved et årsværk. Udgiften til kontorhold indgår i udgiften til medarbejderen. Medarbejderen i Jobcenter København ift. dokumentation varetager tillige regnskabsfunktionen for forsøget. Udgiften til socialrådgiver i Københavns Fængsler årligt. Udgiften til kontorhold indgår i udgiften til medarbejderen. Udgiften til evaluering via Justitsministeriets Forskningskontor. Udgiften til revision er den årlige udgift til Københavns Kommunes revision (Deloitte) af forsøget. Udgiften til mainstreaming omfatter etablering, herunder design, til hjemmeside, drift af hjemmeside samt 2 konferencer om forsøget, hhv. en proceskonference og en effektkonference som led i mainstreamingen. Side 12 af 12

Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA. Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010

Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA. Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010 Side 1 af 9 ANSØGNINGSSKEMA Det lokale Beskæftigelsesråd, Jobcenter København Ansøgningsfrist 18. januar og 12. april 2010 Vejledning skal følges ved udfyldelse af ansøgningsskemaet 1. GENERELLE OPLYSNINGER

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år.

Det forventes en deltagelse på 440 indsatte over de 3 år. Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 302 Offentligt JOBUPDATE Jobupdate er et 3-årigt beskæftigelsesprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen via puljen - Udvikling af den sociale indsats på det rummelige

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kriminalitet, fængsling og hvad så?

Kriminalitet, fængsling og hvad så? Kriminalitet, fængsling og hvad så? Projektets formål Vores projekt tager udgangspunkt i at bringe unge under 30 år tættere på uddannelse og arbejdsmarkedet. Forskningen viser, at tilbøjeligheden til at

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr.7.06.2012

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr.7.06.2012 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune pr.7.06.2012 Side 1 af 17 Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Hillerød Kommune 1. Hovedtilgang til kommunen Al kommunikation mellem

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Justitsministeriets økonomistyring (beretning

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen og Rødovre Kommune Hovedtilgang til Rødovre Kommune Alt skal sendes som elektronisk mail til RK@rk.dk Att: relevat fagperson Rådgivnings- og Behandlingscenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

BI Investering i lavere sagsstammer

BI Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det i hensigtserklæring 17 specificeret,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune

SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune SAMARBEJDSAFTALE mellem Kriminalforsorgen og Randers Kommune Overordnet formål At forebygge recidiv(tilbagefald til kriminalitet) hos borgeren At sikre borgerens rettigheder (ydelser +støtte) ved overgangen

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE vedr. en særlig udvalgt gruppe af kriminelle MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG ODENSE KOMMUNE Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Evaluering af projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge - JUVU. August 2010 december 2011

Evaluering af projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge - JUVU. August 2010 december 2011 Evaluering af projekt Job og uddannelse for varetægtsfængslede unge - JUVU August 2010 december 2011 Malene Windfeldt April 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Præsentation af JUVU... 4 Formål...

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde Nærværende notat beskriver

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere