Det entrepriseretlige hjemmelsproblem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det entrepriseretlige hjemmelsproblem"

Transkript

1

2 Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab? I

3 This page intentionally left blank II

4 Ole Hansen Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 III

5 Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab 1. udgave, 1. oplag 2008 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2008 ISBN Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond Denne afhandling er af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet antaget til offentligt at forsvares for den juridiske doktorgrad. Forsvaret finder sted tirsdag den 26. februar 2008, kl i Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6. København, den 26. januar 2008 Henrik Dam Dekan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

6 Forord Denne afhandling indleveredes til bedømmelse for den juridiske doktorgrad den 21. september 2007 og er blevet bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr. jur. Vibe Ulfbeck, Københavns Universitet, professsor, dr. jur. Lasse Simonsen, Universitetet i Oslo og professor, jur. dr. Christina Ramberg, Handelshögskolan i Göteborg. Byggeri har vist altid interesseret mig. Først sent i jurastudiet opdagede jeg dog for alvor, at der findes jura, der knytter tæt an til de praktiske udfordringer, som gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejder indebærer. Efter et studie af tysk entrepriseret under et ophold i Köln kastede jeg mig over specialeskrivning i faget. Dermed blev der lagt et spor, der fører gennem min lærerige tid som advokatfuldmægtig og advokat og frem til udgivelsen af denne bog. Afhandlingen er det væsentlige produkt af det forskningsarbejde, som jeg fra februar 2001 har udført under min ansættelse som stipendiat og dernæst som adjunkt på Københavns Universitet. Forskningsmiljøet på Københavns Universitet og de mange gode kontakter, der herigennem er knyttet til andre universiteter, har udgjort den bedst tænkelige ramme om arbejdet med projektet. Jeg skylder mine kolleger i København og på andre forskningsinstitutioner en stor tak herfor. Ligeledes er jeg meget taknemmelig for de mange gode diskussioner, som jeg gennem årene har haft med det praktiske retslivs aktører og med repræsentanter for bygge- og anlægssektoren, som har medvirket til at fastholde afhandlingens mere praktiske fokus. Forskningsarbejde er krævende også i ikke-faglig henseende. Navnlig i den sidste lange periode af mit skrivearbejde har jeg nydt godt af min families og svigerfamilies hjælp i større og mindre praktiske anliggender, hvilket har skabt det nødvendige rum for mit arbejde. En afgørende og uvurderlig støtte har jeg dog modtaget fra min kone Kristine, der under hele forløbet har vist en ganske særlig forståelse for projektet og for mig. Tågeby, julen 2007 V

7 This page intentionally left blank VI

8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Del I: Indledende Del Kapitel 1. Afhandlingens emne, teser, metode og disposition Afhandlingens emne og teoretiske mål Det entrepriseretlige hjemmelsproblem. Den praktiske og teoretiske baggrund Entrepriseretlige typetvister Hvorledes afhjælpes det entrepriseretlige hjemmelsproblem? 6 2. Afhandlingens teser Emneafgræsning Forholdet mellem bygherre og entreprenør. Aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder Ikke forbrugeraftaler Metodespørgsmål Metode Retskilder Lovgivning AB92 og andre standardaftaler Retspraksis og voldgiftspraksis Om anvendelsen af afgørelsespraksis som retskilde Særligt om kendelser fra Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed Retsvidenskabelig teori Særligt om udenlandsk ret Inddragelsen af deliktret og selskabsret. Om de åbne systemer Disposition Kapitel 2. Kontraktretten mellem delikt- og selskabsretten Kapitlets emne Kontraktret Klassisk kontraktret VII

9 Aftaleindgåelse og fortolkning. Aftalen som statisk, faktuelt fænomen Gensidighed og udvekslingselement Nyere kontraktret Hensyntagen til den svage aftalepart Opblødning af modsætningsforholdet. Loyalitetskrav Foranderlige forhold og kompleksitet Deliktret Det teoretiske afsæt og den nyere udvikling Hjemmelsgrundlag Regelstruktur Den skadevoldende adfærd. Misligholdelse eller ikkeaftalerelateret skadegørende handling? Ansvar for undladelser Retsvirkninger Erstatning og andre beføjelser Erstatning for almindelig formueskade? Præceptivitet? Selskabsretten Selskabsaftalen Visse kendetegn ved selskabet Manglende gensidighed. Fællesskab Regelstruktur. Formål, procedurer og andre adfærdsnormer Ikke skarp ydelses- og ansvarsfordeling. Lighed Teorier om fællesområder for kontrakt-, delikt- og selskabsretten Kontrakten mellem modsætningsforhold og fællesskab Slægtskabet mellem kontraktretten og deliktretten Slægtskabet mellem kontraktretten og selskabsretten Kontrakten mellem modsætningsforhold og fællesskab. De reale hensyns betydning Kapitel 3. Entrepriseaftalernes kendetegn Kapitlets emne Entrepriseaftalernes retlige forankring Centrale retlige kendetegn Aftaledannelsen i praksis. Tilbud på udførelsen af et færdigt projekt. Variationer Faktiske kendetegn VIII

10 3.1. Gensidigheds- og udvekslingsmomentet. Modsætningsforholdet Frembringelse Længerevarende aftaleforhold Teknologisk kompleksitet Under indflydelse af naturkræfter Vidtrækkende økonomiske konsekvenser Nær kontakt imellem aftaleparterne. Planlægning og koordinering Konflikten mellem den retlige forankring af entrepriseaftalerne og aftalernes faktiske kendetegn Del II: Teoretisk Del Kapitel 4. Fortolkning Kapitlets emne Fortolkningssituationen. Sprogets betydning Den almindelige fortolkningslære. Fortolkningsspektret Indhold Fortolkningsspektret Om den subjektive, objektive og normative fortolknings indre forbundethed Subjektiv fortolkning af entrepriseaftaler Nærmere om den subjektive fortolkning Det usikre grundlag for subjektiv fortolkning af entrepriseaftaler Objektiv fortolkning af entrepriseaftaler Nærmere om objektiv fortolkning Tekstanalysens svagheder Normativ fortolkning af entrepriseaftaler Nærmere om normativ fortolkning Den normative fortolknings mulige anvendelighed som hjemmel for afgørelse af entrepriseretlige typetvister Konklusion og reservationer Opsummering Om grænserne for den normative fortolkning af entrepriseaftaler Kapitel 5. Aftaler om ændringer Kapitlets emne IX

11 2. Det kontraktretlige udgangspunkt Aftaler skal holdes og ændringer kræver enighed Ret til genforhandling. Genforhandlingsklausuler Bygherrens ændringsret Ret til at forlange ændringer Kvalitativ og kvantitativ afgrænsning af bygherrens ændringsret Prissætning af ændringer Formalistisk eller pragmatisk ændringssystem? Er ændringsretten et egnet redskab til afhjælpning af det entrepriseretlige hjemmelsproblem? Kapitel 6. Aftalekorrektion Kapitlets emne Aftalelovens 32, stk Forudsætningslæren Forudsætningsbetragtninger som grundlag for aftalekorrektion og fortolkning Forudsætningslæren som grundlag for korrektion af entrepriseaftaler Aftalelovens Om bestemmelsen og beslægtede regler Anvendelsen af aftalelovens 36 i entrepriseforhold Særligt om»skjult«aftalekorrektion Er aftalekorrektion et egnet redskab til afhjælpning af det entrepriseretlige hjemmelsproblem? Kapitel 7. Misligholdelsesbeføjelser Kapitlets emne Udviklingen af beføjelserne i den almindelige obligationsret Bygherrens misligholdelsesbeføjelser Ved forsinkelse og mangler Særligt om offergrænse AB Særligt om offergrænseprincippet som grundlag for entreprenørens krav om betaling ud over den aftalte entreprisesum Udgør begrænsninger i bygherrens misligholdelsesbeføjelser et egnet redskab til afhjælpning af det entrepriseretlige hjemmelsproblem? X

12 Kapitel 8. Adfærdsnormer. Loyalitet og samarbejde Kapitlets emne Det almindelige loyalitetskrav i kontraktretten Historik. Loyalitetskravet som et fremmedelement i den klassiske kontraktret Loyalitetskravet i det 20. århundredes kontraktret Legitimerende hensyn Hensyn og præceptivitet Forudsigelighed og sikkerhed i omsætningen Standarden for hæderlighed Varetagelsen af sociale og fordelingsøkonomiske hensyn Hensynet til transaktionens gennemførelse. Værdispildsbetragtninger Ligevægt Loyalitetskravet som modifikation af det kontraktuelle udgangspunkt Loyalitetskrav og beslægtede adfærdsnormer i entrepriseretten Entrepriseretlige adfærdsnormer Bygherrens prækontraktuelle forpligtelse til at præstere et utvetydigt og klart udbudsgrundlag Udbudsstandarden Bygherrens prækontraktuelle pligter og den»loyale oplysningspligt«. Udbudsgrundlaget som en selvstændig ydelse Er bygherrens prækontraktuelle pligter hjemlet i aftalen? Entreprenørens agtpågivenheds- og kommunikationspligt Pligten til at samarbejde Hjemmel Konkrete eksempler på samarbejdspligt Usikkerhed om samarbejdspligtens retlige natur Retsfølger af manglende overholdelse af adfærdsnormerne Udgør adfærdsstandarderne et egnet hjemmelsgrundlag for afgørelsen af entrepriseretlige typetvister? Adfærdsstandardernes fleksibilitet Adfærdsstandardernes præceptive kerne Manglende præcision Kapitel 9. Deliktretlige elementer i entrepriseretten Kapitlets emne XI

13 2. De entrepriseretlige adfærdsnormer bærer visse deliktretlige kendetegn Adfærdsnormernes indlemmelse i kontraktretten Afsmittende effekt Udgør deliktretten et egnet hjemmelsgrundlag for afgørelsen af entrepriseretlige typetvister? Kapitel 10. Selskabsretlige elementer i entrepriseretten Kapitlets emne Hvorfor er selskabsretten relevant for undersøgelsen af det entrepriseretlige hjemmelsproblem? Entrepriseaftalen er ikke et selskab Hvorfor er selskabsretten desuagtet relevant? Hvilke dele af selskabsretten er relevant? Faktisk kooperation Det selskabsretlige samvirkes kendetegn Visse retsvirkninger af det selskabsretlige samvirke Pligt til at virke for selskabet Selskabsretlige loyalitetskrav Lighedsgrundsætning Konsensuskrav Pligt til at tåle visse ændringer og beslutninger? Svækkede gensidighedsvirkninger Etablerer entrepriseaftalen et samvirke med deraf følgende selskabsretlige retsvirkninger? Tilstedeværelsen af et faktisk samvirke Retlig forpligtelse til at bidrage til og indgå i et samarbejde Vidtstrakte loyalitetskrav Lighed Konsensuskrav eller pligt til at tåle ændringer? Svækkelse af gensidighedsvirkninger Aftalepraksis i grænseområdet mellem selskabsdannelse og traditionel entrepriseaftale Emne Partneringaftaler og tidligt udbud Om partnering Om tidligt udbud Partnering og tidligt udbud som et selskabsretligt element i entrepriseretten Projektselskaber XII

14 8. Udgør selskabsretten et egnet hjemmelsgrundlag for afgørelsen af entrepriseretlige typetvister? Del III: Praktisk Del Kapitel 11. Tvister vedrørende formkrav i ændringsklausuler Kapitlets emne Retskulturelle yderpunkter Standardvilkår Pragmatisme Formalisme Mellemformer Individuelle klausuler Afsnittets formål Tilsidesættelse af skriftlighedskrav under henvisning til efterfølgende fravigelse Fravigelse Særligt om restitutionsbetragtninger Normativ fortolkning Indhold Udlagt som bevisregler Anden indskrænkende fortolkning eller bortfortolkning Hvorledes legitimeres den stedfundne fortolkning? Tillagt retsvirkning efter sit indhold Standarden for god aftaleskik i relation til formkrav i ændringsklausuler Indhold og begrundelse Retskildestatus Er retsstillingen vedrørende skriftlighedskrav i ændringsklausuler velbegrundet? Kapitel 12. Tvister om dagbodskrav Kapitlets emne Entreprenørens forsinkelse og bygherrens beføjelser Konventionalbod i den almindelige kontraktret Almindelig skepsis Forholdet imellem bodens størrelse og det reelle tab eller den reelle genevirkning XIII

15 3.3. Misligholdelsens grovhed. Skyldbetragtninger Hensynet til den svage aftalepart Korrektion støttet af vedtagelses- og fortolkningsbetragtninger Det overordnede skøn. Ligevægt Aftaler om konventionalbod korrigeres Dagbodskrav i entrepriseforhold. Aftalelovens 36 finder ikke anvendelse Standarden for god aftaleskik. Fortolkning og vedtagelsesbetragtninger Bygherrens dagbodskrav nedsættes Bygherrens reelle tab eller gene Kvalificeret hjemmel for fortolkningsresultatet. Vedtagelsesbetragtninger Normalitet Aftaleteksten og aftaleparternes subjektive forhold på aftaletidspunktet Opsummerende om standarden for god aftaleskik Standarden for god adfærd. Pligten til at samarbejde et selskabsretligt element i entrepriseaftalen Samarbejdet om tidsplanen som et selskabsretligt element i entrepriseaftalen Kravene til bygherrens reklamation Kravene til bygherrens bevis Udtrykkelig henvisning til samarbejdspligten. Tilpasningspligt Svækkelse af entrepriseaftalens gensidigheds- og udvekslingselement Formodning om lighed Nærmere om adfærdsnormernes retlige natur Aftalekorrektion? Standardernes præceptive kerne og den relative svækkelse af aftalen som retskilde Skønsudøvelse Hensyn Hensynet til samarbejdet Rimelighed Parternes status. Hensynet til den aftalepart, der opleves som svag XIV

Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret - længerevarende kontrakter som forskningsfelt

Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret - længerevarende kontrakter som forskningsfelt Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret - læn... Side 1 af 22 idunn.no Tilbake til standardvisning Utskrift Skrift: A A A idunn.no - tidsskrifter på nett / Tidsskrift

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

fra magtkamp til konsensus

fra magtkamp til konsensus Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model fra magtkamp til konsensus Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester)

forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) Betænkning om forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1133 1988 ISBN 87-503-6987-3 Ju 00-198-bet. JJ

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 297 Ketilbjørn Hertz Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 298 299 Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting Af fuldmægtig,

Læs mere

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER

ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) studiet ANSVARSFRASKRIVELSE I SOFTWARELICENSAFTALER OG KORTVARIGE IT-UDVIKLINGSPROJEKTER Limited liability clause i software licenses and

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Læs mere

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen STYRING ER PENGE En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører Kasper Hasle Laursen Speciale 7. semester, bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Transfer Pricing i international skatteretlig belysning omhandler den skatteretlige regulering

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forsikringsret Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Hvad vil I med netværk?

Hvad vil I med netværk? Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1. udgave, 1. oplag 2010 Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere