Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven"

Transkript

1 TBB Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes tilsidesættelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger«eller»skade som følge af mangelfuldt arbejde«i strid med forsikringsaftaleloven? Advokat Allan Kvist-Kristensen og advokat Henrik Rise Jensen, Advokatfirmaet Erritzøe En stor del af danske forsikringsselskabers entrepriseforsikringsbetingelser indeholder generelle dækningsundtagelser vedrørende eksempelvis:»skade, der skyldes tilsidesættelse af sædvanlige sikkerhedsforskrifter«,»skade, der skyldes mangelfuldt arbejde«,»skade, der kunne være undgået ved iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforskrifter«,»skade, der kunne være undgået ved mere hensigtsmæssig udførelsesmåde«. Retten på Frederiksberg har den 10. januar 2012 afsagt dom i Flintholm Have-sagen (BS A-1006/2010), der belyser, om sådanne generelle dækningsundtagelser er i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens (FAL) 18 og 51, og dermed om entrepriseforsikringsselskabet i praksis kan afvise dækning med henvisning til, at skaden skyldes grov uagtsomhed eller tilsidesættelse af sædvanlige sikkerhedsforskrifter eller mangelfuldt udført arbejde. 1. Sagen ved Retten på Frederiksberg I sagen opstod der skade på det igangværende byggeri ved Flintholm Have, da en 450 tons mobilkran væltede i forbindelse med aflæsning af kranens kontravægtsklodser. Kranen havde på tidspunktet for løftet helt indtrukne støtteben og kunne derfor kun løfte et bestemt antal ton. Kranføreren indtastede imidlertid ved en fejl en forkert støttebensindstilling til kranens computer, så kranens computer troede, at kranen havde udtrukne støtteben og derfor kunne løfte flere tons. Kranens computer afgav derfor ikke advarselssignal og standsede ikke kranen, inden den overskred den tilladte belastning. Kranen væltede herefter ind i det igangværende byggeri og forårsagede dermed skade på hovedentreprenørens entreprise. Bygherren havde tegnet entrepriseforsikring, der dækkede skade på byggeriet under opførelsen. Entreprenørerne var medsikrede på policen. Entrepriseforsikringsselskabet afviste blandt andet dækning med henvisning til en dækningsundtagelse i forsikringsbetingelserne, der lød:»dækningen omfatter ikke tab eller skade, som normalt betragtes som forudsigelig (forventelig) eller uundgåelig for det pågældende arbejde, eller som kunne undgås ved iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger eller ved anvendelse af en anden, mere hensigtsmæssig udførelsesmetode«. Herudover afviste entrepriseforsikringsselskabet dækning med henvisning til sikredes grove uagtsomhed, jf. FAL 18 og 20. Kranentreprenørselskabets maskinansvarsforsikringsselskab havde anerkendt dækning for skaden og udbetalt ca. kr. 1,1 mio. i erstatning til kranentreprenørselskabet mod at få transport i kranentreprenørselskabets krav mod entrepriseforsikringsselskabet. Der var ikke under sagen tvist om, hvorvidt kranentreprenørselskabet var erstatningsansvarligt for beløbet på ca. kr. 1,1 mio. over for hovedentreprenøren, der havde udbedret skaderne. Omdrejningspunkterne i sagen var således: 1) om der var dækning for skaderne under begge forsikringer, og 2) i givet fald, om den ene forsikring gik forud for den anden i dækningsmæssig henseende. Entrepriseforsikringsselskabet havde foruden afvisning af dækning gjort gældende, at dækningen under maskinansvarsforsikringen gik forud for dækningen under entrepriseforsikringen, da det fremgik af entrepriseforsikringsbetingelserne, at entrepriseforsikringen var subsidiær i forhold til entreprenørens erhvervsansvarsforsikring. Maskinansvarsforsikringsselskabet gjorde gældende, at dækningsundtagelsen vedrørende manglende iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger ikke var en objektiv risikoafgrænsning, da der var tale om en adfærdsregulerende handlingsklausul. Maskinansvarsforsikringsselskabet gjorde desuden gældende, at dækningsundtagelsens generelle formulering ikke overholdt bestemthedskravet i FAL 51. Trods dækningsundtagelsens ordlyd kunne entrepriseforsikringsselskabet derfor kun afvise dækning, hvis skaden skyldtes sikredes grove uagtsomhed, jf. FAL 18 og 20. Maskinansvarsforsikringsselskabet gjorde endvidere gældende, at kranføreren (der ikke havde ledelsesansvar i kranentreprenørselskabet) ikke identificeredes med kranentreprenørselskabet i relation til FAL 18 og 20, og at entrepriseforsikringsselskabet derfor ikke kunne afvise dækning med henvisning hertil, uanset om kranføreren havde forårsaget skaderne ved grov uagtsomhed eller ej. Endelig gjorde maskinansvarsforsikringsselskabet gældende, at dækningen under entrepriseforsikringen gik forud for dækningen under maskinansvarsforsikringen med henvisning til U H. Retten vurderede, at dækningsundtagelsen i entrepriseforsikringen ikke var en objektiv risikoafgrænsning, og at bestemmelsen ikke overholdt bestemthedskravet i forsikringsaftalelovens 51 til at være en sikkerhedsforholdsregel. Entrepriseforsikringsselskabet kunne herefter kun afvise dækning, hvis skaden skyldtes sikredes grove uagtsomhed, jf. FAL 18 og 20. Retten anså det for ufornødent at vurdere, om kranføreren havde udvist grov uagtsomhed, da kranføreren ikke havde ledelsesansvar i kranentreprenørselskabet og derfor ikke identificeredes med kranentreprenørselskabet i henhold til FAL 18 og 20. Entrepriseforsikringsselskabet blev derfor pålagt at dække skaden. Retten fastslog endvidere, at dækningen under entrepriseforsikringen gik forud for dækningen under maskinansvarsforsikringen, og at entrepriseforsikringsselskabet derfor skulle betale fuld erstatning til maskinansvarsforsikringsselskabet. Som vi vil redegøre nærmere for nedenfor, indebærer dommen efter vores opfattelse, at entrepriseforsikringsselskaberne skal været meget omhyggelige med at præcisere i forsikringsaftalen, hvilke sikkerhedsforholdsregler medsikrede entreprenører skal overholde, hvis entrepriseforsikringsselskabet skal have mulighed for at afvise dækning med henvisning til simpel uagtsomhed udvist af entreprenørens medarbejdere. Dette gælder også, selv om der er tale om større entrepriser, hvor der potentielt er medsikrede underentreprenører, og arbejdet Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 med at identificere relevante sikkerhedsforholdsregler forud for arbejdets påbegyndelse kan blive betydeligt. Nedenfor følger en kort redegørelse om teori og retspraksis vedrørende FAL 51 (afsnit 2), identifikationsproblemstillingen i FAL 51 ctr. FAL 18 og 20 (afsnit 3) og sondringen mellem objektive risikoafgrænsninger og sikkerhedsforholdsregler (afsnit 4). Retten på Frederiksbergs præmisser vil i lyset af teori og retspraksis blive behandlet mere udførligt i afsnit 5. Endelig vil vi sammenfatte retsstillingen og vurdere konsekvenserne heraf i afsnit Forsikringsaftalelovens bestemmelser Forsikringsaftalelovens 51 om sikkerhedsforholdsregler lyder:»er der i forsikringsaftalen givet pålæg om forholdsregler, der før forsikringsbegivenhedens indtræden skal iagttages for at forebygge denne eller formindske skadens omfang, og har den sikrede eller nogen, hvem det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse, gjort sig skyldig i forsømmelse med hensyn til overholdelsen af sådant pålæg, har den sikrede kun krav mod selskabet, når og for så vidt det må anses godtgjort, at forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter. Stk. 2. Aftale, der går ud på i videre omfang end angivet at fritage selskabet for ansvar, når sådanne forskrifter overtrædes, er uden retsvirkning«. Bestemmelsen fastslår for entrepriseforsikringers vedkommende, at forsikringsselskabet kan undtage dækning, hvis forsikringsselskabet forud for skaden har givet entreprenøren pålæg om forholdsregler, der skal iagttages for at forebygge eller formindske skader, og skaden skyldes manglende overholdelse heraf. Det er således tilstrækkeligt, at sikrede ved simpel uagtsomhed har tilsidesat forholdsreglen. Bestemmelsen fastslår endvidere, at det sikrede entreprenørselskab identificeres med de medarbejdere, som det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse. Endelig fastslår bestemmelsens stk. 2, at den er beskyttelsespræceptiv - også over for erhvervsdrivende. Det er således ikke muligt for entrepriseforsikringsselskabet at indgå aftale med bygherren om, at dækning skal være undtaget i videre omfang, end hvad der følger af stk. 1. I betænkning nr. 1423/2002 om forsikringsaftaleloven opsummeres det om bestemthedskravet i FAL 51, at der skal være tale om et pålæg, der indeholder en eller flere bestemte forholdsregler. Det vil sige, at det på en klar og tydelig måde skal være angivet, hvad det er, som undlades eller foretages, således at sikrede har mulighed for direkte af forsikringsbetingelserne at se, hvad der kræves af ham eller hende. Betænkningen fremhæver, at en bestemmelse, der i almindelige vendinger kræver, at sikrede skal gøre, hvad han eller hun kan for at forebygge skader, ikke er tilstrækkelig.(1) Den juridiske teori om FAL 51 i relation til erhvervsforsikringer er ganske begrænset.(2) Der kan blandt andet henvises til Jønsson & Kjærgaard, Dansk Forsikringsret, 8. udgave, 2003, side 330. Her anfører forfatterne, at der skal være tale om bestemte forholdsregler. Det er efter forfatternes opfattelse i orden, at der henvises til normer, vejledninger, regulativer mv., som den sikrede har kendskab til eller let kan få kendskab til. Men princippet bag FAL 51 er, at den sikrede skal have mulighed for direkte af forsikringsvilkårene at se, hvad det er han skal gøre eller ikke skal gøre. Forfatterne fremhæver ligesom betænkningen, at en klausul om, at sikrede»skal gøre hvad han kan for at undgå skade«eller lignende, ikke er tilstrækkelig. Fra retspraksis kan der henvises til følgende relevante afgørelser: I U Ø indeholdt forsikringsaftalen en bestemmelse om, at en laksebestand skulle passes omhyggeligt til enhver tid. Østre Landsret fastslog, at der ikke var tale om en sikkerhedsforholdsregel efter FAL 51, da der ikke var givet nærmere anvisninger, og da der ikke var påvist en norm for omhyggelig pasning til enhver tid. I FED V indeholdt forsikringsaftalen en bestemmelse om, at der var en forudsætning for dækning under en stormskadeforsikring, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. Vestre Landsret fastslog, at der ikke var tale om en sikkerhedsforholdsregel efter FAL 51, da klausulen ikke indeholdt nærmere anvisninger på de foranstaltninger, der skulle foretages, og da der ikke fandtes faste normer for afstivning af et byggeri som det omhandlede. I U H indeholdt forsikringsaftalen en bestemmelse om, at det vedrørende halmfyringsanlægget var en betingelse, at halmfyringsanlægget var placeret, opstillet og indrettet i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 22, og at det blev forudsat, at vejledningens regler om drift og vedligeholdelse af anlægget blev overholdt. Højesteret fandt ligesom Vestre Landsret, at der med tilstrækkelig klarhed var givet et pålæg om overholdelse af bestemte sikkerhedsforholdsregler efter FAL 51. I FED V indeholdt forsikringsaftalen en bestemmelse om, at forsikringen ikke dækkede ansvar på skade på dyr eller ting, der havde sin årsag i anvendelsen af forkert faglig fremgangsmåde eller i undladelse af at træffe hensigtsmæssige (eller for området) særlige påbudte eller sædvanlige foranstaltninger til afværgelse af skade. Vestre Landsret fastslog, at bestemmelsen måtte forstås således, at den angik tilfælde af så klare eller elementære fejl, at der forelå grov uagtsomhed, jf. FAL 20. Vestre Landsret vurderede således ikke, at der var tale om et pålæg om en forholdsregel, der overholdt bestemthedskravet i FAL 51. Forarbejderne til FAL, den juridiske teori og retspraksis viser således, at entrepriseforsikringsselskaberne skal være meget præcise med beskrivelsen af de forholdsregler, som sikrede skal iagttage for at undgå skaden, førend der er tale om en sikkerhedsforholdsregel efter FAL 51. Da FAL 51 er beskyttelsespræceptiv over for såvel privatpersoner som erhvervsdrivende, jf. 51, stk. 2, kan entrepriseforsikringsselskaberne ikke aftale sig ud af bestemthedskravet i forsikringsaftalen med bygherren. Konsekvensen af, at en dækningsundtagelse ikke overholder bestemthedskravet i FAL 51 er, at dækning kun kan afvises, hvis sikrede har handlet groft uagtsomt efter FAL 18 og 20, jf. FED V. 3. Identifikation Efter FAL 51, stk. 1, bortfalder dækning, enten hvis sikrede selv tilsidesætter den pålagte sikkerhedsforholdsregel, eller hvis sikredes medarbejdere,»hvem det påhviler at påse forholdsregelens overholdelse«, tilsidesætter den. Den medsikrede entreprenørvirksomhed identificeres således efter FAL 51 med en tilsidesættelse af sikkerhedsforholdsregler begået af entreprenørvirksomhedens medarbejdere, forudsat at den pågældende medarbejder har haft til opgave at påse forskriftens overholdelse. Denne identifikation mellem sikrede og medarbejdere er ikke sammenfaldende med identifikation i henhold til FAL 18 og 20, der lyder:» 18 Fremkalder den sikrede forsætligt forsikringsbegivenheden, har han ikke noget krav mod selskabet. Stk. 2. Har han fremkaldt forsikringsbegivenheden ved en uagtsomhed, der under de foreliggende omstændigheder må betegnes som grov, skal det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt afgøres, om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb. Ved livsforsikring og ansvarsforsikring hæfter selskabet dog fuldt ud«.» 20 Det kan ikke med retsvirkning aftales, at selskabet skal være fri for ansvar, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der ikke kan betegnes som grov. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at det aftales, dels at selskabet skal være fri for ansvar for forsikringsbegivenheder, som den sikrede har forårsaget under selvforskyldt beruselse, dels at selskabet kan af- Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 korte indtil 5 pct. i erstatningen, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der ikke kan betegnes som grov«. I betænkning nr. 1423/2002 om forsikringsaftaleloven opsummeres det ganske kortfattet om identifikation i henhold til FAL 18, at udgangspunktet er, at 18 ikke finder anvendelse, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt af en anden end sikrede. Forsikringsselskabet kan dog i et vist omfang i forsikringsbetingelserne forbeholde sig ansvarsfrihed for forsikringsbegivenheder, der er fremkaldt af andre end sikrede.(3) Jønsson & Kjærgaard fastholder i overensstemmelse med betænkningen i Dansk Forsikringsret, 8. udgave, 2003, side 293 og 299, at den altovervejende hovedregel er, at der ikke sker identifikation mellem en tredjemand og den sikrede. Begrundelsen herfor er, at det fremgår af ordlyden i 18-20, at bestemmelserne kun omfatter tilfælde, hvor det er den»sikrede«, der har fremkaldt forsikringsbegivenheden og kun går ud på, at»han«- dvs. den sikrede - under visse betingelser ikke har noget krav på selskabet. Ordlyden i 18 og 20 tager ikke sigte på situationer, hvor sikrede er et kapitalselskab, da et juridisk begreb ikke kan fremkalde en forsikringsbegivenhed;»det kan kun mennesker af kød og blod«. Forfatterne anfører derfor, at hvis reglerne om fremkaldelse af en forsikringsbegivenhed ikke skal være helt uden betydning i selskabsforhold, er man derfor nødt til at anerkende, at der i et vist omfang sker identifikation i selskabsforhold:»det må navnlig antages, at der sker identifikation mellem på den ene side selskabets bestyrelse og direktion og på den anden side selskabet som sådant. Hvor langt man kan gå, er det ikke muligt at sige noget sikkert om«. Fra retspraksis kan der henvises til følgende relevante afgørelser: I U H havde Topdanmark udvidet kredsen af medarbejdere, som sikrede (A A/S) måtte tåle identifikation med ved indsættelse af et vilkår i pkt. 2.6:» at forsikringen ikke omfattede skade, der bl.a. skyldtes grov uagtsomhed fra den forsikrede eller hans ansvarlige medarbejderes side«. Sikredes kranførere forårsagede ved grov uagtsomhed, at kranen væltede, hvorved der opstod skade. Højesteret udtalte:»pkt. 2.6 fraviger forsikringsaftalelovens 18, som alene omhandler sikredes fremkaldelse af forsikringsbegivenheden. I forhold hertil indebærer pkt. 2.6 en udvidelse af personkredsen til forsikringstagerens ugunst. Bestemmelsen kan derfor kun antages at omfatte medarbejdere, som klart er omfattet af ordlyden. Højesteret finder, at dette ikke er tilfældet for så vidt angår medarbejdere uden selvstændigt ledelsesansvar. De to kranførere kan derfor ikke anses for omfattet af pkt. 2.6 ( ).«Højesterets dom viser således, at en almindelig medarbejder ikke identificeres med sikrede i henhold til FAL 18, når sikrede er et selskab. I FED V fastslog Vestre Landsret på linje med U H, at en person, B, der var ansat som produktionschef i et selskab, E ApS, og som forsætligt forvoldte brandskade på E's ejendom, ikke kunne identificeres med E i relation til FAL 18, da han ikke var medejer eller havde haft direktions- eller bestyrelsesposter. Dette til trods for, at B var i fremskredne forhandlinger med ejeren af E (personen C) omkring medejerskab, at B tegnede E udadtil og i et vist omfang over for omverdenen fremstod som virksomhedens reelle leder. Vestre Landsret udtalte:»det lægges efter bevisførelsen til grund, at B ikke har været medejer af sagsøgernes virksomhed. Han har heller ikke haft direktions- eller bestyrelsesposter eller i øvrigt haft en sådan stilling i sagsøgernes virksomhed, at han kan identificeres med sagsøgerne i relation til forsikringsaftalelovens 18«. B ejede 1/3 af anparterne i et leasingselskab, F ApS, der havde leaset effekter til E. Da B var medejer af F, kunne F ikke kræve forsikringsdækning for skaden på de til E leasede effekter. Dommen viser således, at der skal ganske meget til, førend medarbejdere med ledelsesansvar identificeres med et kapitalselskab i FAL 18 og 20's forstand, hvis de pågældende medarbejdere ikke har direktions- eller bestyrelsesposter. Da konsekvensen af, at en dækningsundtagelse vedrørende forholdsregler ikke overholder bestemthedskravet i FAL 51, er, at dækningsafvisningen i så fald skal overholde FAL 18-20, herunder identifikationskravet, har det stor betydning for entrepriseforsikringsselskabernes mulighed for at afvise dækning, om bestemthedskravet i FAL 51 er opfyldt. Det er kun efter FAL 18 og 20 muligt at udvide kredsen af personer, der identificeres med sikrede. Det er ikke muligt at udvide kredsen af personer, der identificeres med sikrede efter FAL 51, da bestemmelsen er beskyttelsespræceptiv. Det er således ikke muligt at afvise dækning med henvisning til en medarbejders grove tilsidesættelse af sædvanlige sikkerhedsforskrifter, medmindre det udtrykkeligt fremgår af dækningsundtagelsen eller policen, at den pågældende medarbejder identificeres med sikrede. Hvis bestemthedskravet i FAL 51 er opfyldt, er det derimod tilstrækkeligt, at den af sikredes medarbejdere, hvem det påhviler på at påse forholdsreglens overholdelse, har tilsidesat forholdsreglen ved simpel uagtsomhed. 4. Sondring mellem sikkerhedsforholdsregler og objektive risikoafgrænsninger Trods FAL 51's beskyttelsespræceptivitet anerkendes det i motiverne til forsikringsaftaleloven, den juridiske teori og retspraksis, at forsikringsselskaber i forsikringsaftalen kan fastsætte objektive risikoafgrænsninger - altså at forsikringsselskabet slet ikke ønsker at dække bestemte risici (fx skade som følge af anvendelse af sprængstoffer). Betænkning nr. 1423/2002 om forsikringsaftaleloven angiver, at det må afgøres ved en fortolkning af de enkelte bestemmelser i forsikringsaftalen vedrørende selskabets ansvar, om der er tale om en objektiv afgrænsning af selskabets risiko eller en sikkerhedsforholdsregel. Betænkningen henviser blandt andet til Ivan Sørensens sondring mellem vilkår, der udelukker forsikringsdækning for visse farearter (objektiv risikoafgrænsning), og vilkår, hvor selskabet fraskriver sig ansvar under visse fareomstændigheder (sikkerhedsforholdsregler mv.).(4) Ivan Sørensen anfører i Forsikringsret, 5. udgave, 2010, side 7, at selskabet kan fraskrive sig ansvaret for bestemte risici, fx tyveri fra bestemt angivne steder, eller tyveri af bestemt angivne ting. Sådanne klausuler er ulovregulerede og er anerkendt i motiverne til FAL. Endvidere har selskabet ifølge Ivan Sørensen ret til i aftalen at indsætte forudsætninger for dækningsløftet, fx at det kun vil dække tyveri fra aflåst bygning eller lokale. Sådanne subjektive forudsætninger vil ifølge Ivan Sørensen i almindelighed være reguleret af reglerne i forsikringsaftaleloven, jf. 51. Ivan Sørensen konkluderer, at:»en handlingsklausul henføres under de subjektive ansvarsfraskrivelsesklausuler, idet den går ud på, at den sikrede skal foretage en bestemt handling, og gør han ikke det, bortfalder (eller nedsættes) erstatningen, hvis undladelsen kan tilregnes den sikrede som mindst uagtsomhed«(fremhævelser i orig. er fjernet). Fra retspraksis kan der henvises til følgende relevante afgørelser: I U H dækkede en ansvarsforsikring skader som følge af jordarbejde på betingelse af, at sikrede, inden arbejdet gik i gang, havde undersøgt, hvor eventuelle kabler var anbragt. Entreprenøren E havde forsømt at foretage sådanne selvstændige undersøgelser og forlod sig på oplysninger fra en underentreprenør om, at der ikke var noget til hinder for at påbegynde boring. Østre Landsret gav forsikringsselskabet medhold i, at betingelsen var en objektiv dækningsbetingelse, og frifandt selskabet fra at skulle betale forsikringsdækning. Højesteret nåede derimod - enstemmigt - frem til at der var tale om en sikkerhedsforskrift, og begrundede det således: Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 »Uanset formuleringen indebærer bestemmelsen i realiteten et pålæg til sikrede om før en mulig forsikringsbegivenheds indtræden at foretage en handling for at forebygge skade, og Højesteret finder, at bestemmelsen må anses for en sikkerhedsforholdsregel, jf. forsikringsaftalelovens 51, stk. 1«. I U V indeholdt en bygningsbrandforsikring en klausul om en særlig bygningsindretning for lysproduktion:» Produktionen skal foregå i en BS-60 brandcelle«. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om en sikkerhedsforholdsregel eller en objektiv risikoafgrænsninger, udtalte Vestre Landsret:»BS-60-klausulen er et krav om en særlig bygningsmæssig indretning af det eller de rum, hvori lysproduktionen skulle foregå, som betingelse for, at forsikringsselskabet - hvis der på et tidspunkt, hvor der drives lysproduktion i bygningerne, opstår ildebrand - skal dække omkostningerne til udbedring af brandskaden. Et sådant vilkår er ikke et krav om iagttagelse af en særlig adfærd fra ejers og/eller lejers side under lysproduktionen, men et objektivt krav om forudgående etablering af en permanent ikke-adfærdsbetinget foranstaltning. Den opstiller efter sit indhold en objektiv betingelse rettet mod ejeren af bygningen«. Da BS-60-klausulens krav om brandsektionering i den konkrete sag ikke var opfyldt, frifandtes forsikringsselskabet. Det afgørende for, om der er tale om en objektiv risikoafgrænsning eller en sikkerhedsforholdsregel, er således, om dækningsundtagelsen er adfærdsregulerende - altså om bestemmelsen pålægger sikrede eller dennes medarbejdere at foretage bestemte handlinger eller undladelser. 5. Retten på Frederiksbergs præmisser i Flintholm Have-sagen Omdrejningspunkterne i sagen var som nævnt indledningsvist: 1) om der var dækning for skaderne under begge forsikringer, og 2) i givet fald, om den ene forsikring gik forud for den anden i dækningsmæssig henseende. Retten på Frederiksberg fastslog med henvisning til U H,(5) at et entrepriseforsikringsselskab ikke har regres mod en medsikret entreprenør, medmindre entreprenøren har udvist grov uagtsomhed, jf. FAL 18 og 20. Dette indebærer således, at dækningen under entrepriseforsikringen går forud for dækningen under ansvarsforsikringen, når der er dækning under begge forsikringer. Retten fastslog endvidere, at en kranfører ikke identificeres med sikrede i relation til FAL 18 og 20, når sikrede er et kapitalselskab, og kranføreren ikke har ledelsesopgaver. Retten anså det derfor for ufornødent at tage stilling til, om kranføreren havde udvist grov uagtsomhed. Denne del af afgørelsen er helt på linje med U H og FED V. Det spændende i sagen var herefter, om dækningsundtagelsen vedrørende manglende iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger overholdt bestemthedskravet i FAL 51. Retten udtalte:»efter forsikringsbetingelsernes pkt. A1, omfatter forsikringen ikke forudsigelig skade eller skade som kunne undgås ved iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger eller ved anvendelse af en anden mere hensigtsmæssig udførelsesmetode. Det fremgår af skønserklæringen, at kranen kan anvendes til at aflæsse kontravægte ved fuldt indtrukne støtteben, når der ikke er plads nok, og at arbejdstilsynet alene stiller krav om et 12 måneders eftersyn og et 10 års eftersyn af kranen. Som følge heraf, og da forsikringsbetingelserne ikke indeholder bestemte sikkerhedsforholdsregler, der kan anses for tilsidesat, kan Gjensidige Forsikring ikke afvise dækning af skaden på denne baggrund.«retten synes således at vurdere, at kranføreren og kranentreprenørselskabet havde overholdt helt grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger såsom, at kranen faktisk kunne anvendes til afrigning af kontravægtsklodser med fuldt indtrukne støtteben, og at der var udført de påkrævede sikkerhedseftersyn på kranen. Eftersom kranen faktisk væltede som følge af, at kranen havde løftet mere, end den kunne ifølge driftsvejledningens bæreevnetabel, var der ikke tvivl om, at kranføreren ikke havde overholdt driftsvejledningen, og at dette som minimum skyldtes kranførerens simple uagtsomhed. Hvis dækningsundtagelsen udgjorde en sikkerhedsforholdsregel efter FAL 51 og dermed skulle fortolkes efter sin ordlyd, var der således næppe tvivl om, at entrepriseforsikringsselskabet kunne undtage dækning. Rettens ordvalg»og da forsikringsbetingelserne ikke indeholder bestemte sikkerhedsforholdsregler, der kan anses for tilsidesat«må på baggrund af sagens faktiske omstændigheder (og i lyset af parternes anbringender og procedure under sagen) anses som en henvisning til bestemthedskravet i FAL 51. Retten på Frederiksberg vurderede således, at dækningsundtagelsen i entrepriseforsikringsbetingelserne vedrørende»skade, som kunne undgås ved iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger«, ikke opfyldte bestemthedskravet i FAL 51. Konsekvensen heraf var, at entrepriseforsikringsselskabet alene kunne afvise dækning på grund af sikredes grove tilsidesættelse af sædvanlige sikkerhedsforskrifter. Denne bedømmelse skulle foretages efter FAL 18 og 20. Men da retten allerede havde vurderet, at kranføreren ikke identificeredes med sikrede (kranentreprenørselskabet, et ApS) i henhold til FAL 18 og 20, kunne entrepriseforsikringsselskabet således ikke afvise dækning med henvisning hertil. Dommen er ikke blevet anket af entrepriseforsikringsselskabet til Østre Landsret. 6. Konklusion og vurdering Om end der ikke er tale om en landsrets- eller Højesteretsdom med den præjudikatsværdi, som dette ville have medført, belyser afgørelsen, under hvilke omstændigheder entrepriseforsikringsselskaber kan afvise dækning med henvisning til generelle dækningsundtagelser. Endvidere fastholder dommen i overensstemmelse med U H, at sikrede ikke identificeres med medarbejdere i henhold til FAL 18 og 20, og at entrepriseforsikring i dækningsmæssig henseende går forud for ansvarsforsikring, uanset hvad der fremgår af entrepriseforsikringsbetingelserne omkring subsidiær dækning. Det er således væsentligt for dækningen under en entrepriseforsikring, om en generelt formuleret dækningsundtagelse er en objektiv risikoafgrænsning eller ej. Hvis ikke der er tale om en objektiv risikoafgrænsning, fordi den generelle dækningsundtagelse vedrører sikredes handlinger eller undladelser, skal forsikringsselskabet dokumentere, at overtrædelsen af handlingsklausulen skyldes sikredes grove uagtsomhed. En generel dækningsundtagelse vedrørende» skade, som kunne undgås ved iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger eller ved anvendelse af en anden, mere hensigtsmæssig udførelsesmetode«er ikke en objektiv risikoafgrænsning og overholder ikke bestemthedskravet i FAL 51. Entrepriseforsikringsselskaber har ofte som modsynspunkt til ovennævnte anført, at det i større entrepriser ikke er praktisk muligt eller uforholdsmæssigt omfattende at præcisere alle de sikkerhedsforskrifter, som man ønsker, at medsikrede entreprenører skal overholde. Derfor mener entrepriseforsikringsselskaberne, at dækning bør kunne afvises, hvis medsikrede entreprenører har tilsidesat helt sædvanlige branchekendte sikkerhedsforskrifter. Denne opfattelse stemmer dog ikke overens med FAL 51, stk. 2, der udtrykkeligt fastslår, at FAL 51, stk. 1, er beskyttelsespræceptiv - også over for erhvervsvirksomheder. Skader i forbindelse med entreprisearbejde opstår ofte som følge af, at en entreprenør eller rådgiver har udført mangelfuldt arbejde eller tilsidesat en helt sædvanlig og branchekendt sikkerhedsforskrift. Hvis entrepriseforsikringsselskaberne kunne afvise dækning med henvisning til sådanne helt generelle handlingsklausuler, ville forsikringsaftale- Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 lovens hovedregel i 18 og 20, hvorefter dækningsafvisning kræver grov uagtsomhed udvist af sikrede, blive udvandet. Generelle dækningsundtagelser vedrørende»skader, der skyldes mangelfuldt arbejde eller projektering«eller»skader, som skyldes ikke korrekt håndværksmæssig udførelse«overholder heller ikke bestemthedskravet i FAL 51. Sådanne dækningsundtagelser kan således kun undtage dækning for omkostninger vedrørende udbedring af selve manglerne ved arbejdet. Sammenfattende er det således helt i tråd med forsikringsaftalelovens opbygning og beskyttelseshensynet til forsikringstagere, at entrepriseforsikringsselskaber (og andre forsikringsselskaber, fx ansvarsforsikringsselskaber) er nødsaget til at præcisere, hvilke sikkerhedsforskrifter (fx vejledninger, regulativer, branchenormer mv.) der kræves iagttaget af medsikrede entreprenører, førend forsikringsselskabet vil dække skaden. Tilsvarende må entrepriseforsikringsselskaber præcisere, hvis de ikke ønsker at påtage sig risikoen for skader som følge af bestemte typer af arbejder, fx grundvandssænkning eller arbejde med sprængstoffer. Det er vores håb, at nærværende artikel og den omtalte dom fra Retten på Frederiksberg vil være med til at skabe fokus hos forsikringsselskaber, bygherrer og entreprenørvirksomheder om, hvad der skal til, førend forsikringsselskaber kan afvise dækning med henvisning til generelle dækningsundtagelser. Copyright 2012 Karnov Group Denmark A/S side 5

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam

Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009. Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Entreprisekursus Ansvarsforsikring Den 19. maj 2009 Philip van Witteloostuyn, fagkonsulent Ansvarsteam Programoversigt 1. Hvad er en entrepriseforsikring? 2. Forskellige entreprisekontrakter 3. Byggeriets

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Type 3.0 Side 1 af 6 Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Police nr. 01 35B 0152712 081 Denne police er udskrevet under masterpolice i Købstædernes Forsikring med policenummer 01 35 0152712

Læs mere

Graveskader i juridisk perspektiv

Graveskader i juridisk perspektiv Graveskader i juridisk perspektiv Advokat Simon Heising (she@dahllaw.dk ) og Advokat Jakob Sønder Larsen (jsl@dahllaw.dk ) Dagens problemstilling Vi skal beskæftige os med: Skader forvoldt af professionelle

Læs mere

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012 Entrepriseforsikring Version 2531005 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit 21-24 Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET DECEMBER 2004 Usikkerhed om årsagen til museskader Arbejdsgiverens ansvar for museskader

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere