Sektionsmöte Entreprenörens ersättningskrav och andra anspråk på grund av förhållanden på beställarens sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektionsmöte Entreprenörens ersättningskrav och andra anspråk på grund av förhållanden på beställarens sida"

Transkript

1 Sektionsmöte Entreprenörens ersättningskrav och andra anspråk på grund av förhållanden på beställarens sida Referent: Professor Halfdan Krag Jespersen, Danmark Korreferent: Professor Torgny Hastad, Sverige Debattledare: Advokaten Jesper Lett, Danmark Referatskrivare: Tingsfiskalen Anders Reldén, Sverige

2 ENTREPRENØRENS VEDERLAGSKRAV OG ANDRE KRAV SOM FØLGE AF FOR- HOLD PÅ BYGHERRENS SIDE med særligt henblik på 677 KONTRAKTSÆNDRINGER, UFORUDSETE FORHOLD, FORSINKELSE OG FORCERING Af professor, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen, Danmark 1. Indledning I forhold til mange andre emner er dette emne karakteriseret for det første ved, at der - bortset fra aftalerettens almindelige ugyldighedsregler - hersker stort set fuldstændig aftalefrihed. For det andet er entrepriseretten - i modsætning til visse andre kontraktsforhold, f.eks. garantiretten - karakteriseret ved en omfattende kontraktsregulering på den måde, at den enkelte aftale gennem udførlige kontraktsklausuler søger at tage stilling til alle eller i hvert fald de fleste, jævnlig forekommende konflikttyper. Derfor er behovet for deklaratoriske eller udfyldende regler - "baggrundsretten" eller "tilbagefaldsregler" - begrænset. Endvidere sker kontraktsreguleringen i vidt omfang ved brug af en overordnet rammeaftale i form af et såkaldt "agreed document" - i det følgende benævnt som standarddokumentet. For Norges vedkommende er det NS 3430, for Sveriges og Danmarks vedkommende AB 92. Endelig skal det nævnes, at standarddokumenternes regler og terminologi i et vist omfang ikke er i overensstemmelse med - og undertiden ikke kan forenes med - almindelige, kontraktsretlige grundsætninger. Med et emne som det foreliggende lader det sig derfor meget dårligt gøre at udforme et diskussionsoplæg, hvor vægten enten ligger på nogle teser, som udtrykker forfatterens personlige syn på emnet, eller som indeholder en kritik af den bestående tilstand, eller som opstiller reformforslag. En diskussion af emnet uden forudgående redegørelse for, hvad der typisk er aftalt - nemlig de nævnte standarddokumenter - ville være uden

3 678 Halfdan Krag Jespersen mening. I så fald ville det blive enten en diskussion af juridiske problemer ud fra forskellige forudsætninger, nemlig ud fra det forskellige indhold af standarddokumenternes klausuler. Eller også ville det blive en diskussion på baggrund af de deklaratoriske regler (baggrundsretten), som i vidt omfang ikke kendes, og som sjældent finder anvendelse. Derfor har dette oplæg valgt at gengive de relevante regler i de nævnte standarddokumenter. For overskuelighedens skyld er gennemgangen begrænset til norsk, svensk og dansk ret. Der er således ikke foretaget en beskrivelse af retsstillingen i tilfælde, hvor de pågældende standarddokumenter enten ikke er vedtaget, eller hvor der er vedtaget særlige - eventuelt yderligere - klausuler om det pågældende spørgsmål. Diskussionen vil derfor i vidt omfang passende kunne koncentrere sig om, hvilke særlige kontraktsklausuler disse standarddokumenter -for så vidt angår de problemområder, der er behandlet i dette indlæg - bør korrigeres og/eller suppleres med (altså fravigelser fra og tilføjelser til standarddokumenterne). Drøftelsen kan eventuelt have særligt henblik på spørgsmålet ova forcering, jfr. nedenfor i afsnit 6. Et emne, som tilsyneladende kunne være egnet til drøftelse, er de nærmere regler om tabs- eller erstatningsberegningen. Dette emne ville imidlertid primært forudsætte en gennemgang af de almindelige regler om erstatningsberegningen i kontraktsforhold. Dette emne er i forvejen så uafklaret, og de rent faktiske forhold så forskelligartede, at drøftelsen heraf ville sprænge de tids- og pladsmæssige rammer i dette forum. Som det endvidere vil ses af den følgende fremstilling, er problemerne vedrørende tabsog erstatningsberegningen til en vis grad afhængige af, hvilke beføjelser de enkelte standarddokumenter tillægger entreprenøren i de forskellige typetilfælde. Endelig er spørgsmålet om erstatningsberegningen i praksis i vidt omfang af bevismæssig karakter. 2. Efterfølgende krav Entreprenørens krav mod bygherren i løbet af eller efter afslutningen af byggesagen kan være såvel krav, der umiddelbart udspringer af entreprisekontrakten mellem bygherren og entreprenøren, som krav, der opstår i tillæg til denne. Entreprenørens krav på bygherrens betaling af det aftalte vederlag -bygherrens hovedforpligtelse - og andre krav, der har sammenhæng hermed, især bygherrens sikkerhedsstillelse over for entreprenøren, behandles ikke i

4 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav det følgende. Disse krav har normalt deres udspring i den oprindelige kontrakt. Efterfølgende krav kan være ændringer i eller tillæg til entreprisekontrakten som følge af påbud fra bygherren, hvilket medfører, at entreprenørens oprindelige krav ændrer sig, således at han får krav på et større eller mindre vederlag. Dette spørgsmål behandles i afsnit 3. Krav på yderligere vederlag fra entreprenørens side kan endvidere opstå i tilfælde, hvor der efter indgåelsen af entrepriseaftalen opstår uforudsete vanskeligheder som følge af urigtige eller ufuldstændige oplysninger fra bygherrens side eller (andre) uforudsete forhold. I det omfang bygherren bærer risikoen for disse uforudsete vanskeligheder, anses entreprenørens krav på vederlag for overvindelsen af disse vanskeligheder for et efterfølgende krav. Spørgsmålet behandles i afsnit 4. Efterfølgende krav kan endvidere skyldes bygherrens misligholdelse af sine biforpligtelser. Det altoverskyggende praktiske eksempel herpå er de tilfælde afforsinkelse, som bygherren hæfter for. Dette spørgsmål behandles i afsnit 5. I afsnit 6 behandles forskellige spørgsmål i tilknytning til forcering uden hensyn til, om den forsinkelse, der søges afværget eller begrænset, skyldes forhold på bygherrens eller entreprenørens side. Endelig kan entreprenørens efterfølgende krav skyldes, at bygherren ifalder erstatningsansvar over for entreprenøren som følge af skade på entreprenørens arbejde, materiel og materialer. Da problemet ikke er særlig praktisk, da reglerne herom stort set svarer til de almindelige regler om skadeserstatning, og da problemet er uden sammenhæng med de øvrige behandlede problemer, vil det ikke blive nærmere omtalt i det følgende. Aftalte fremgangsmåder, herunder overholdelse af frister, skriftlighedskrav og lignende, vil ikke blive behandlet i det følgende. 3. Efterfølgende krav som følge af bygherrens påbud om ændring af entreprenørydelsen Vanskelighederne ved at overskue det præcise indhold af entreprenørens ydelse i forbindelse med kontraktsindgåelsen medfører, at der i nordisk entrepriseret indrømmes bygherren en ret til ensidigt at foretage kontraktsændringer. Der kan for det første være tale om udelukkende merarbejder (synonymt hermed anvendes i det følgende også betegnelserne tillægsog ekstraarbejder). For det andet kan der være tale om udelukkende mindrearbejder. For det tredje kan der være tale om (øvrige) ændringsarbejder,

5 680 Halfdan Krag Jespersen der tillige kan indebære såvel mer- og mindrearbejder. (Som eksempel på et blandet ændrings- og mindrearbejde kan nævnes, at der i stedet for det aftalte parkeringsanlæg til ca. 30 biler skal bygges 6 garager). Under ét betegnes i det følgende alle 3 former som ændringsarbejder, medmindre andet siges eller fremgår af omstændighederne. Bygherrens ret til at kræve sådanne ændringer og entreprenørens ret til at foretage disse undersøges i afsnit 3.1. I afsnit 3.2. undersøges, hvilken indflydelse de pågældende ændringer har på entreprenørens krav på vederlag. Det bemærkes, at bygherrens adgang til at pålægge entreprenøren at udføre ekstraarbejder eller til at indgå aftale med entreprenøren om ekstraarbejder, begrænses af EU-retten, idet direktiv 93/37 af 14. juni 1993 (om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter) art. 7 stk. 2 litra d begrænser offentlige bygherrers adgang til at aftale supplerende arbejder uden at følge reglerne om udbud med offentliggørelse. Grænsen for, i hvilke tilfælde supplerende arbejder kan gennemføres uden udbud, er 50% af værdien i den oprindelige kontrakt. Ved beskrivelsen af ændringsreglerne nedenfor forudsættes de EU-retlige regler overholdt Bygherrens ret til at kræve ændring af entreprenørydelsen og entreprenørens ret til at udføre ændringsarbejder Norsk ret NS 3430 pkt fastlægger grænserne for, i hvilke tilfælde bygherren kan forlange ændringer i entreprenørens ydelse. Dette kan ske, når ændringerne har sammenhæng med entreprisen i øvrigt og ikke er af en væsentlig anden art. Entreprenøren er dog ikke forpligtet til at udføre ekstraarbejder, som netto overstiger mere end 15 % af den oprindelige kontraktssum, jfr. pkt. 28.1, stk. 2, 1. punktum. Jfr. i øvrigt nærmere om 15%-grænsen nedenfor i afsnit At den anførte grænse er en nettogrænse, indebærer, at bygherren har ret til at forlange ændringer inden for denne grænse, når summen af tillægsarbejder med fradrag af formindskelser i den samlede ydelse holdes inden for 15 % af den oprindelige kontraktssum. Merarbejder, som skyldes variationer i aftalte, anslåede mængder - altså typisk hvor der gælder enhedspriser - anses ikke som tillægsarbejder i sammenhæng med den nævnte 15%-grænse, medmindre variationerne i væ-

6 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav sentlig grad overstiger det, som entreprenøren burde have taget i betragtning ved kontraktens indgåelse, jfr. pkt. 28.1, stk. 2, 2. punktum. Entreprenørens pligt til at udføre ændringsarbejdet gælder, selv om parterne er uenige om vederlaget eller andre konsekvenser af ændringen, herunder især sikkerhedsstillelse og tidsfrister. I tilfælde af tvist vil entreprenøren dog kunne kræve sikkerhedsstillelse fra bygherren, jfr. pkt Det fremgår ikke direkte af NS 3430, om og i hvilket omfang entreprenøren har ret til at udføre ekstraarbejder, som står i sammenhæng med kontraktens ydelser. For så vidt angår netto-mindrearbejder kan spørgsmålet dog siges at være afgjort i pkt om afbestilling, jfr. nedenfor i afsnit og I det omfang entreprenøren får sit fulde tab, incl. tabt fortjeneste, dækket, og således i økonomisk henseende bliver stillet, som om han havde udført arbejdet, kan han siges at have ret til at udføre arbejdet. For så vidt angår entreprenørens ret til at udføre tillægs arbejder kan der intet sluttes fra NS 3430, men det antoges under NS dog uden støtte i disse - at entreprenøren havde en sådan ret, og denne retsstilling er ikke ændret ved NS 3430, jfr. Kolrud m.fl. s. 228 f, smh.m. s Svensk ret Af den indledende begrebsbestemmelse i AB 92 fremgår, at udelukkende merarbejder ikke er omfattet af begrebet ændring (i modsætning til udelukkende mindrearbejder). Ifølge AB 92 kap. 2 2 stk. 1 er entreprenøren berettiget og forpligtet til at udføre de ændringer, som bygherren kræver. Dette gælder tillige merarbejder, når disse står i umiddelbar sammenhæng med de aftalte arbejder og er af væsentlig samme natur. I det omfang ekstraarbejderne i sig selv skulle have været gjort til genstand for offentligt udbud (Lagen om offentlig upphandling SFS 1992:1528), har entreprenøren ikke en sådan ret, jfr. kap. 2 2 stk. 2. Bortset herfra og som en konsekvens af nævnte stk. 1 har entreprenøren ret til dækning af sine udgifter tillige med tabt fortjeneste, såfremt bygherren antager en anden til at udføre det arbejde, som entreprenøren har ret til at udføre, jfr. kap. 6 1 stk. 2. Ifølge kap. 4 6 er entreprenøren forpligtet \\\på bygherrens vegne - for at undgå eller for at begrænse forsinkelse - at træffe de forceringsforanstaltninger, som entreprenøren kan udføre uden væsentlig ulempe for ham, jfr. herom nedenfor i afsnit 6.2.

7 682 Halfdan Krag Jespersen Dansk ret Ifølge AB stk. 1 kan bygherren forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Bortset fra denne almindelige begrænsning gælder der i de danske AB 92 hverken nogen generel eller specifik grænse som maksimum for, hvad entreprenøren er forpligtet til at udføre. Entreprenørens/?//^ til at udføre arbejdet strækker sig så vidt, at såfremt der mellem parterne er tvist om de økonomiske og andre konsekvenser af ændringen, må forhandling herom ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse, jfr. 14 stk. 3 sidste punktum. Ifølge betænkning 1993:1246 s. 88 gælder dette ikke blot det oprindeligt aftalte arbejde, men også det "nye" arbejde, som bygherren forlanger. Omvendt har entreprenøren ifølge AB stk. 1 ret til at udføre de pågældende ændringer. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Det kan f.eks. tænkes, at entreprenøren ikke har den fornødne tekniske erfaring til at udføre det nye arbejde. Endvidere vil entreprenørens urimelige økonomiske krav i forbindelse med ændringerne ifølge betænkning 1993:1246 s. 87 kunne begrunde, at bygherren vælger en anden entreprenør. Antager bygherren en anden entreprenør, uden at dette efter det anførte er berettiget, har den oprindelige entreprenør krav på den fortjeneste, som han ville have haft, såfremt han havde udført arbejdet De økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændringer i det aftalte arbejde Norsk ret Hvor enhedspriser er anvendelige Ved mer- og mindrearbejder, hvorom der er fastsat enhedspriser, lægges disse priser som udgangspunkt til grund ved regulering af vederlaget, jfr. NS 3430 pkt Enhedspriserne skal dog ikke ubetinget lægges til grund, idet omfanget og antallet af ændringer, tidspunktet for ændringerne og lignende kan forrykke forudsætningerne for at anvende enhedspriser ved reguleringen, jfr. pkt Ovennævnte regler gælder også de tilfælde, hvor ændringen gælder arbejde, som i alt væsentligt er ensartet med arbejder, hvorom der er fastsat enhedspriser, jfr. pkt. 28.4, stk.l.

8 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav Om det tilfælde, hvor entreprenørens samlede vederlag reduceres med mere end 15% af kontraktssummen, se nedenfor i afsnit Hvor enhedspriser ikke er anvendelige Ved merarbejder udgør entreprenørens krav merudgifterne ved forøgelsen af arbejdsomfanget med tillæg af fortjeneste, jfr. pkt. 28.5, stk. 1, 2. punktum. Såfremt parterne ikke bliver enige om prisen på merarbejdet, skal arbejdet udføres som regningsarbejde, jfr. pkt. 28.5, stk. 2. Ved mindrearbejder skal der i kontraktssummen ske fradrag for de besparelser, der skyldes reduktion i arbejdets omfang, jfr. pkt. 28.5, stk. 1, 2. punktum, sidste led. Af sammenhængen med reglen om merarbejder i samme punktum synes det klart at fremgå, at entreprenøren har ret til sin tabte fortjeneste. Dette resultat harmonerer imidlertid meget dårligt med en tilsyneladende oplagt modsætningsslutning fra reglen i pkt Ifølge denne bestemmelse skal mindrearbejde nemlig kun behandles som delvis afbestilling, hvis entreprenørens samlede vederlag - efter fradrag og tillæg (altså netto) - reduceres med mere end 15% af kontraktssummen. Ifølge pkt har entreprenøren ved afbestilling krav på erstatning for det økonomiske tab, han lider som følge af afbestillingen, jfr. nedenfor i afsnit Det er derfor stærkt sandsynligt, at det er rigtigt, når Kolrud m.fl. s. 247 anfører, at udformningen af pkt. 28.5, stk. 1, 2. punktum for så vidt angår mindrearbejder er ramt af en "inkurie" Fællesregler vedrørende slutopgøret NS 3430 pkt giver regler, der gælder som selvstændige regler ved siden af de foran omtalte regler - altså uanset om regulering sker efter enhedspriser eller ej. Såfremt resultatet af opgør efter reglerne i pkt og 28.5 medfører, at entreprenørens samlede vederlag efter fradrag og tillæg - altså netto - reduceres med mere end 15% af kontraktssummen, skal reduktionen ifølge pkt. 28.6, stk. 1 behandles som delvis afbestilling. Konsekvensen heraf er ifølge pkt. 29.2, at entreprenøren har krav på erstatning for det økonomiske tab, som han lider ved reduktionen, altså også den tabte fortjeneste. Pkt. 28.6, stk. 2 har givet en særregel om entreprenørens ret til hos bygherren at kræve refusion af afbestillingserstatning, som han har måttet betale til sine underentreprenører og leverandører. Under forudsætning af, at denne udgiftspost er reel, har entreprenøren ret til at få erstattet dette tab hos bygherren uden hensyn til, om reduktionen er sket efter reglerne om

9 684 Halfdan Krag Jespersen enhedspriser, og uanset om reduktionen er mindre end den foran omtalte 15%-grænse Svensk ret Hvor enhedspriser er anvendelige Regler herom er givet i AB 92 kap Ifølge denne bestemmelse skal værdien af ændrings- eller tillægsarbejde først og fremmest beregnes ifølge aftalt å-prisliste, prissat mængdefortegnelse, prissat mængdebeskrivelse eller anden aftalt debiteringsnorm, jfr. 4 stk. 1. Ifølge stk. 4 gælder dette dog ikke ændrings- eller tillægsarbejder, som sker under andre forudsætninger end dem, som ligger til grund for á-prisen, såfremt udgifterne ved arbejdet påvirkes heraf. Udgangspunktet er, at å-prisen gælder - og kun gælder - inden for % af de enkelte poster. Ændringer efter enhedsprisen kan dog altid finde sted indtil en grænse, der svarer til 0,5% af kontraktssummen, jfr. 4 stk. 2. Den sidstnævnte grænse går således forud for den førstnævnte (anderledes for så vidt angår de to grænser, der gælder i de danske AB stk. 3, jfr. nedenfor i afsnit ). Ved mængdeforøgelse gælder der dog det særlige, at enhedspriser anvendes også ud over den anførte grænse, nemlig indtil en af parterne hos medkontrahenten har anmeldt, at å-prisen ikke længere skal lægges til grund ved beregningen, jfr. 4 stk Hvor enhedspriser ikke er anvendelige Kap. 6 5 giver regler for det tilfælde, hvor parterne ikke indgår særlig aftale herom. Ifølge 5 nr. 1 skal værdien af merarbejde beregnes efter reglerne for regningsarbejde ("självkostnadsprincipen"). Herom er der givet nærmere regler i 7. I regningsarbejde indgår følgende poster, nemlig dels følgende udgifter til 1) materialer og varer, 2) arbejdsledelse, 3) arbejdsløn, 4) hjælpemidler, 5) underentreprenører, 6) forsikringer til afdækning af entreprenørens risiko, lovmæssige afgifter og afgifter til erhvervsorganisationer og 7) øvrige omkostninger. Hertil kommer entreprenørens honorar, heri indbefattet udgifter til renter og administration, beregnet som en i kontrakten angiven procent af posterne l)-7) nævnt foran samt på tilsvarende måde beregnet honorar til entreprenøren af diverse bygherreydelser (arbejde, hjælpemidler, materialer og varer).

10 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav Endelig er der i kap. 6 8 givet forskellige regler vedrørende beregningen af entreprenørens tilgodehavende ifølge 7. Ved mindrearbejder fastsættes værdien af det afgående arbejde til det beløb, hvormed det pågældende arbejde indgår i eller beregnes til at indgå i kontraktssummen Slutafregningen For det tilfælde, at værdien af mindrearbejde overstiger værdien af merarbejde, skal ved slutafregningen forskellen (saldofradraget) formindskes med 10%, hvorefter dette beløb skal godskrives entreprenøren, jfr. kap. 6 9 stk. 1. Såfremt det nævnte saldofradrag overstiger 20% af kontraktssummen, skal entreprenøren derudover have en rimelig erstatning for tabt fortjeneste af den del, der ligger over de nævnte 20%, jfr. 9 stk Dansk ret Hvor enhedspriser er anvendelige Ifølge AB stk. 3 skal den aftalte entreprisesum ved mer- og mindrearbejder reguleres i overensstemmelse med de aftalte enhedspriser, medmindre der konkret træffes anden aftale. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske inden for +/-- 15% af entreprisesummen og inden for +/- 100% af den enkelte post i tilbudslisten. Her gælder således en dobbelt grænse, idet regulering efter enhedspriser ophører, når reguleringen "rammer" blot én af de nævnte grænser. Hvilken grænse, der rammes først, afhænger naturligvis af forholdet mellem på den ene side den anslåede mængde og dermed prisen for den ydelse, hvorom der gælder enhedspris, og på den anden side den samlede entreprisesum. Er således den samlede entreprisesum på 10 mio.kr., og er der anslået 500 m 2 flisearbejde å 600 kr., altså kr., far 15%-grænsen ingen betydning, idet 100%-grænsen rammes først. Ved formindskelse af arbejdet har 100%-grænsen naturligvis ingen betydning. Ved grænseoverskridelse skal regulering inden for grænsen ske efter enhedspriser, medens den del, der ligger ud over grænsen, afgøres af den almindelige regel i 14 stk. 4, jfr. nedenfor i afsnit For mindrearbejders vedkommende er dette udtrykkeligt udtalt i 14 stk. 5,2. punktum. Ved anvendelse af grænsen: 15% af entreprisesummen tager AB stk. 3 ikke udtrykkelig stilling til, om der mellem forskellige ydelser, hvorom der gælder enhedspriser, kan ske "modregning". Hvis dette var tilfæl-

11 686 Halfdan Krag Jespersen det, ville kun nettoændringer have betydning. - Det kan imidlertid ikke antages, at en part kan kræve en sådan modregning foretaget, idet begge de nævnte grænser fremgår af AB stk. 3, 2. punktum, og for så vidt angår 100%-grænsen siges det udtrykkeligt, at det drejer sig om "de enkelte poster i tilbudslisten". Såfremt en anden regel skulle have været gældende vedrørende 15%-grænsen i forhold til entreprisesummen, ville det have været naturligt at udtale dette. Endelig skal bemærkes, at den entreprisesum, der lægges til grund ved beregningen i forhold til 15%-grænsen, er den entreprisesum, der oprindeligt blev indgået aftale om - dvs. uden regulering for eventuelle efterfølgende mer- og mindrearbejder, jfr. betænkning 1993:1246 s Hvor enhedspriser ikke er anvendelige Såfremt parterne ikke kan blive enige om ændringer i entreprenørens vederlag ved ændrings- og tillægsarbejder, skal vederlaget beregnes efter reglerne om regningsarbejde, medmindre parterne i entrepriseaftalen har fastsat særlige regler herom. Ved mindrearbejder fremgår det klart - omend indirekte - af 14 stk. 5, 1. punktum, at entreprenøren skal have sin tabte fortjeneste dækket. Ifølge denne bestemmelse skal entreprenøren - underforstået: kun - godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. 4. Urigtige og ufuldstændige oplysninger og (andre) uforudsete forhold 4.1. Norsk ret Entreprenøren har ret til dækning af de merudgifter, der er en følge af uforudsete forhold, som må henføres til bygherrens forhold, jfr. NS 3430 pkt. 21.1, stk. 1,2. led. Der sigtes her først og fremmest til forhold, som må henregnes til bygherrens risikosfære, jfr. Kolrud m.fl. s. 182 f. I de tilfælde, hvor den pågældende hindring eller lignende kan afhjælpes gennem en ændring af projektet, må det være reglerne i NS 3430 pkt. 28 om ændringer, der finder anvendelse, jfr. foran i afsnit og I overensstemmelse med den almindelige regel om skadelidtes pligt til at begrænse sit tab udtaler pkt. 21.1, stk. 2, at entreprenøren kun har krav på vederlag, i det omfang han ikke kan begrænse eller forebygge udgifterne med rimelige midler.

12 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav Den nævnte bestemmelse i pkt omhandler i øvrigt entreprenørens krav på dækning af merudgifter i forsinkelsestilfælde, jfr. herom nedenfor i afsnit Svensk ret AB 92 kap 2 3 sidestiller udtrykkeligt en række urigtige og ufuldstændige oplysninger fra bygherrens side og entreprenørens bristede forudsætninger, som bygherren bærer risikoen for, med ændrings- og tillægsarbejder, jfr. foran i afsnit Det drejer sig for det første ifølge kap. 1 6 om oplysninger, undersøgelsesrapporter og indholdet af dokumenter samt afsætning til bygning og anlæg. For det andet angår det ifølge kap. 1 8 entreprenørens forudsætninger om arbejdsområdet, incl. grundforholdene, og andre lignende, ikke uvæsentlige forhold, som er af en art, som entreprenøren ikke kan skaffe sig kundskab om ved besøg på pladsen. Endelig nævnes ifølge kap. 1 9 mangelfulde oplysninger af den slags, som er nævnt i 8, og som ligger uden for, hvad der kunne forudsættes ved en fagmæssig bedømmelse. Når de nævnte forhold kan henføres til bygherren eller (i øvrigt) er omfattet af bygherrens risiko, er det kun naturligt, at de foranstaltninger, som entreprenøren må træffe til at imødegå forholdene, skal betragtes som ændrings- og tillægsarbejder. Når nemlig bygherren vilkårligt - og derfor i og for sig forsætligt - efter den almindelige regel i kap. 2 2 stk. 1 kan pålægge entreprenøren at udføre ændrings- og tillægsarbejder, må det samme naturligvis gælde, når urigtige eller ufuldstændige oplysninger skyldes bygherrens uagtsomme (culpøse) forhold. Det samme gælder, når der opstår uforudsete forhold, som bygherren bærer risikoen for, men som ikke skyldes uagtsomt forhold fra hans side Dansk ret Ifølge AB stk. 4 skal udbudsmaterialet indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. Af sammenhængen mellem på den ene side dette stk. 4 og på den anden side stk. 5 fremgår, at bygherren skal foretage "sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyn til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse". Såfremt udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder - altså i overensstemmelse med reglerne i 14, jfr. foran i afsnit

13 688 Halfdan Krag Jespersen Selv om bygherren har givet fyldestgørende oplysninger i udbudsmaterialet og foretaget de omtalte, fornødne forundersøgelser, vil der kunne opstå forhold, som bygherren bærer risikoen for. Også i sådanne tilfælde må det antages, at entreprenørens merudgifter i så henseende skal betales i overensstemmelse med reglen i 14 om ekstraarbejder. Imidlertid giver 15 stk. 5 en gunstig "afbestillingsmulighed" for bygherren, såfremt der under de nævnte omstændigheder desuagtet viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der enten hindrer arbejdets videreførelse, eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren. I så fald kan bygherren afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. "Godtgørelse" betegner i de danske AB 92 dækning alene for det direkte tab, men derimod ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet. Jfr. om den tilsvarende terminologi nedenfor i afsnit 5.3 om entreprenørens krav ved forsinkelse fra bygherrens side, jfr. AB stk. 2. Under forhandlingerne om AB 92 blev det gentagne gange fra entreprenørside nævnt, at bestemmelsen i 14 om bygherrens ret til at kræve ændringer i arbejdets art og omfang ikke kunne anvendes til at korrigere fejl i bygherrens projekt (tegninger, beskrivelser etc.). En sådan regel fremgår ikke af AB 92 og heller ikke af betænkning 1993:1246. Der er næppe heller nogen tvivl om, at en sådan regel ikke bør gælde. Når nemlig bygherren i medfør af 14 helt diskretionært - og dermed forsætligt - har ret til at foretage ændringer i arbejdet og dermed i projektet, må han så meget mere have denne ret, når ændringen alene er begrundet i uagtsomt forhold fra hans side eller fra dem, der på hans vegne har udarbejdet projektet. I samme retning taler tilstedeværelsen af den foran omtalte AB stk. 4, hvorefter ufuldstændige eller urigtige oplysninger i udbudsmaterialet af forskellig karakter udelukkende giver entreprenøren ret til at kræve foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betalt som ekstraarbejder. Denne opfattelse synes også lagt til grund i Mogens Hansen m.fl. s. 49 nederst. 5. Forsinkelse fra bygherrens side 5.1. Norsk ret Hvor bygherren ikke har ret til fristforlængelse NS 3430 pkt. 21.1, stk. 1 hjemler entreprenøren krav på de merudgifter, som skyldes selve forsinkelsen. Bestemmelsen henviser til de tilfælde, der

14 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav er nævnt i pkt. 17.1, litra a og b. Litra a angår ændringer, som bygherren har krævet. Litra b omhandler forsinkelse, der skyldes forskellige fejl ved eller forsinket levering aftegninger, beskrivelser, materialer m.v., som bygherren enten skal levere selv eller gennem andre (arkitekt, rådgivende ingeniør, leverandør, sideentreprenør m.v.), eller andre omstændigheder, som må henføres til bygherrens forhold. For så vidt angår ændringer fra bygherrens side som nævnt i litra a, sigter bestemmelsen som nævnt til de merudgifter, som selve forsinkelsen påfører entreprenøren. Disse merudgifter er således ikke indbefattet under entreprenørens krav som følge af selve ændringen. Sådanne krav - og kun sådanne - er omhandlet af pkt , jfr. herom foran i afsnit Ifølge den udtrykkelige bestemmelse i pkt. 21.1, stk. 2 påhviler der her - som i øvrigt - entreprenøren en almindelig tabsbegrænsningspligt Hvor bygherren har ret til fristforlængelse Hvor bygherren har ret til og har påberåbt sig fristforlængelse i medfør af pkt. 17.7, jfr. pkt , har entreprenøren ikke ubetinget krav på dækning af de merudgifter, som forsinkelsen har forårsaget. Ifølge pkt. 21.1, stk. 3 har entreprenøren kun krav på dækning af udgifter, som han har afholdt med henblik på at sikre kontraktsarbejdet, eller udgifter, som er en direkte følge af, at bygherren har krævet, at entreprenøren skal holde udstyr og personel i beredskab Svensk ret Forsinkelsesansvarets indtræden Ifølge kap. 5 3 stk. 1 er entreprenøren berettiget til "ersättning" for udgifter, han er påført ved fejl eller forsømmelse, dels fra bygherren selv, dels fra andre, som bygherren har entreret med vedrørende det pågældende arbejde (fagentreprenører, leverandører, tekniske rådgivere etc.). Bestemmelsen henviser til tilfældene 1 og 2 i kap. 4 3 om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse. For så vidt angår forsinkelse, som kan henføres til de øvrige omstændigheder i kap. 4 3 (nr. 3-6), hvor entreprenøren tillige har ret til tidsfristforlængelse, har entreprenøren ifølge kap. 5 3 stk. 2 intet krav på erstatning hos bygherren. Dette forhold kan også formuleres således, at i de netop nævnte tilfælde (3-6), har bygherren en ubetinget ret til tidsfristforlængelse.

15 690 Halfdan Krag Jespersen Forsinkelsesanvarets størrelse Ifølge kap. 5 3 stk. 1 har entreprenøren udelukkende krav på erstatning for de direkte udgifter, som forsinkelsen har forvoldt ham, jfr. herved Lindahl m.fl. s Entreprenøren kan derfor ikke fa erstattet bl.a. den fortjeneste, han måtte være gået glip af ved at være afskåret fra at udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden. (Sådan erstatning kan / visse tilfælde gives efter de danske AB stk. 1, jfr. nedenfor i afsnit ) Dansk ret Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Ifølge AB har bygherren ret til tidsfristforlængelse i de samme tilfælde som entreprenøren, bortset fra det tilfælde, som skyldes bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse ( 24 stk. 1 nr. 2). Bygherren har således bl.a. ret til tidsfristforlængelse, når han kræver udførelse af ekstraarbejder, samt når arbejdet rammes af offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold ( 24 stk. 1 nr. I og 5). Som det vil ses straks nedenfor i næste afsnit, medfører bygherrens ret til tidsfristforlængelse i bl.a. de sidstnævnte tilfælde imidlertid ikke, at han undgår at godtgøre entreprenøren positive merudgifter Entreprenørens ret til godtgørelse Som omtalt foran i afsnit 4.3 i.f. betyder godtgørelse i de danske AB dækning for de positive udgifter, men ikke for tabt fortjeneste. I forbindelse med bygherrens hæftelse ved forsinkelse er godtgørelse i AB stk. 2, 2. punktum formuleret som "det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab." Ifølge 27 stk. 2, 1. punktum har entreprenøren ret til sådan godtgørelse i to tilfælde: 1) Når forsinkelsen enten skyldes ændringer i arbejdet, som bygherren har krævet, eller offentligepåbud eller forbud, som hverken skyldes entreprenørens eller bygherrens forhold, samt 2) når forsinkelsen skyldes ikke-ansvarspådragende forhold fra bygherrens side eller fra tredjemand (anden entreprenør, rådgivende teknikere etc), som bygherren har kontraheret med. (Er bygherren eller tredjemand derimod ansvarlig for forsinkelsen, har entreprenøren ret til erstatning, jfr. nedenfor i afsnit Skyldes bygherrens eller anden entreprenørs forsinkelse force majeure eller dårligt vejrlig, har entreprenøren overhovedet intet krav på forsinkelsesgodtgørelse hos bygherren).

16 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav Entreprenørens ret til erstatning Ret til erstatning for det fulde, lidte tab har entreprenøren i medfør af AB stk. 1 ved fejl eller forsømmelse fra bygherrens side, eller såfremt der foreligger ansvarspådragende forsinkelse hos anden entreprenør eller anden aftalepart (eksempelvis rådgivende teknikere), som bygherren har kontraheret med Entreprenøren har intet krav Det fremgår klart modsætningsvis af de nævnte bestemmelser i AB stk. 1 og 2 -jfr. de foregående afsnit - at såfremt forsinkelsens årsag kan henføres til force majeure eller dårligt vejrlig, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. Denne regel er ex tuto udtrykt i 27 stk Spørgsmål om forcering Som det er fremgået foran i afsnit 3, har bygherren i alle tilfælde - under visse betingelser - ret til med hensyn til entreprisekontraktens genstand, nemlig selve arbejdet, at kræve andet og eventuelt mere af entreprenøren, end hvad der fremgår af entreprisekontrakten. Anderledes forholder det sig med hensyn til bygherrens adgang til at ændre den gældende tidsplan. Det kan således ubetinget fastslås, at bygherren - bortset fra særlige forbehold herom - under ingen omstændigheder kan kræve, at entreprenøren fuldfører arbejdet før den aftalte tid. Helt så absolut er svaret ikke, når det drejer sig om bestræbelser på at undgå eller forkorte forsinkelse med arbejdets udførelse. I sidstnævnte henseende kan det tænkes, at spørgsmålet skal behandles forskelligt alt efter, om der foreligger ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side (altså hvor entreprenøren ikke har ret til tidsfristforlængelse), om der foreligger ansvarspådragende forsinkelse fra bygherrens side, eller om der foreligger forhold, hvor såvel entreprenøren som bygherren har krav på tidsfristforlængelse, jfr. foran i afsnit 5. I det omfang man antager, at bygherren kan kræve særlige forceringsforanstaltninger af entreprenøren - eller der foreligger aftale om forcering, uden at vederlaget herfor er aftalt - opstår spørgsmålet, hvorledes entreprenørens vederlag herfor skal beregnes. Der er næppe tvivl om, at i hvert fald / nogle tilfælde vil entreprenørens vederlag skulle beregnes efter reglerne om betaling af ændrings- og tillægsarbejder, jfr. foran afsnit 3.2.

17 692 Halfdan Krag Jespersen De standarddokumenter, der er omtalt i dette indlæg, er enten tavse eller meget nødtørftige for så vidt angår alle de ovennævnte spørgsmål Norsk ret NS 3430 pkt giver en stærkt begrænset regel om entreprenørens ret til at forcere arbejdet for bygherrens regning. Bestemmelsen angår det tilfælde, at bygherren har afslået entreprenørens berettigede krav på fristforlængelse (i henhold til pkt eller 2, som er bygherrens forhold i vid forstand). Entreprenøren har denne ret til at forcere, medmindre udgifterne hertil vil blive uforholdsmæssigt store. Som anført af Kolrud m.fl. s. 155 berøres entreprenørens ret til fristforlængelse og krav på dækning af merudgifter ikke af, at bygherren afslår kravet. Inden for den givne fristforlængelse kan entreprenøren således ansvarsfrit fortsætte arbejdet, han kan også vælge at forcere i medfør af pkt. 17.6, og han må endelig kunne forcere i et vist omfang, således at forsinkelsen ikke helt undgås, men begrænses. Bestemmelsen i pkt tager derimod ikke stilling til, om entreprenøren har pligt til at forcere arbejdet. For så vidt angår det tilfælde, hvor entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse og - hvilket må være underforstået - krav mod bygherren som følge af forsinkelsen, drøftes spørgsmålet hos Kolrud m.fl. s Det udtales her, at virkningen af, at en "pligt" til at forcere ikke overholdes, måtte være, at entreprenøren ikke kunne kræve erstatning for den del af forsinkelsesudgifterne, som overstiger forceringsudgifterne. Det anføres imidlertid med rette, at det på forhånd vil være vanskeligt at anslå størrelsen af de to udgiftsbeløb, og at en sådan pligt da bliver af mere teoretisk end praktisk interesse. Pligten ville under alle omstændigheder kun være til stede, hvor forskellen mellem de to udgiftsbeløb er meget klar. "Selv da kan spørsmålet være tvilsomt nok", jfr. Kolrud m.fl. a. st Svensk ret Ifølge kap. 4 6 stk. 1 er entreprenøren med henblik på at undgå eller begrænse forlængelse af kontraktstiden forpligtet til på bygherrens bekostning at træffe sådanne foranstaltninger, som entreprenøren kan udføre uden væsentlig ulempe for ham. (Ifølge bestemmelsens stk. 2 skal bygherrens samtykke dog indhentes, inden entreprenøren på bygherrens bekostning træffer foranstaltninger i så henseende).

18 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav Det kan imidlertid ikke ses af bestemmelsen, hvilken retsvirkning det skal have, hvis entreprenøren ikke opfylder sin forceringspligt, jfr. nedenfor. Bestemmelsen i stk. 1 er generel og må derfor omfatte alle tilfælde af forsinkelse uden hensyn til årsagen og uden hensyn til, om entreprenøren og/eller bygherren har ret til tidsfristforlængelse, jfr. Lindahl m.fl. s Bl.a. af denne grund må det antages, at entreprenørens misligholdelse af forceringspligten slet ikke er sanktioneret. Når dette resultat er anført som det rigtige, skyldes det den omstændighed, at AB 92 må antages udtømmende at have gjort op med bygherrens sanktioner, nemlig bod ifølge kap. 5 1 og ophævelse ifølge kap. 8 1 nr. 1. Såfremt parterne ikke kan blive enige om, hvilket vederlag der tilkommer entreprenøren som følge af de pågældende foranstaltninger, antages det - formentlig med rette - af Lindahl m.fl. s. 119, at beregningen skal ske i overensstemmelse med reglerne for ændrings- og tillægsarbejder Dansk ret Indledning. Almindeligt Der findes ingen bestemmelser i AB 92, som direkte udtaler sig om entreprenørens ret og pligt til at forcere arbejdet. Det er imidlertid et område, hvor der hyppigt indgås aftaler, fordi begge parter ofte vil have en betydelig interesse i at undgå forsinkelse - også ganske uden hensyn til, om det er den ene part eller den anden part eller tredjemand, der er ansvarlig for forsinkelsen. Uden støtte herfor i AB 92 kan der ikke antages i dansk ret at gælde regler svarende til kap. 4 6 i de svenske AB eller pkt i den norske NS Hørlyck s. 272 er dog inde på, at i de tilfælde, hvor bygherren er forsinkelsesansvarlig over for entreprenøren, er denne forpligtet til at forcere arbejdet, såfremt dette kan ske for en lavere merudgift end det krav, som forsinkelsen berettiger ham til. Virkningen af, at entreprenøren ikke forcerer, skal ifølge Hørlyck da være, at entreprenørens ret til erstatning eller godtgørelse begrænses til, hvad han kunne have krævet, såfremt han havde forceret. Det må herved naturligvis forudsættes, at udførelsen af entreprenørens forceringsforanstaltninger sker på bygherrens bekostning. Af de grunde, der er anført foran, og under henvisning til, hvad der som anført foran i afsnit 6.1 siges af Kolrud m.fl. s. 156, vil den regel, som Hørlyck anbefaler, næppe vinde gehør.

19 694 Halfdan Krag Jespersen Den eneste almindelige regel, man synes at kunne opstille for dansk rets vedkommende, er, at såfremt parterne har aftalt, at entreprenøren skal udføre forceringsforanstaltninger, uden at vederlaget herfor er aftalt mellem parterne, må reglerne om ændringsarbejder i AB finde anvendelse i det omfang, denne bestemmelse overhovedet er anvendelig ved beregningen af vederlaget for de pågældende foranstaltninger Uden for forsinkelsestilfælde og hvor entreprenøren har ret til tidsfris tf or længels e Som nævnt indledningsvis her i afsnit 6 er der ingen af standarddokumenterne, der hjemler bygherren ret til ensidigt at ændre den aftalte tidsplan. For dansk rets vedkommende er det klart, at en sådan ret ikke følger af AB 92 14, idet denne bestemmelse i stk. 1 er begrænset til bygherrens ret til ændringer i arbejdets art og omfang. Det er derfor ikke korrekt, når det hos Mogens Hansen rn.fl. s. 51 og s. 100 siges, at spørgsmålet om forcering må behandles som en ændring i entreprisen. Det er imidlertid muligt, at der her er tænkt på den situation, der er nævnt foran i afsnit 6.3.1, nemlig hvor der er indgået aftale om forcering, men uden at der er truffet nærmere aftale om entreprenørens krav på vederlag herfor. I denne forbindelse kan henvises til en voldgiftskendelse offentliggjort i KFE , hvor det var aftalt, at forcering skulle finde sted; på dette grundlag fik entreprenøren medhold i, at der i så fald skulle ydes vederlag herfor. Ifølge AB stk. 2 skal entreprenøren - i de tilfælde, hvor han har krav på tidsfristforlængelse - "dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves". Bestemmelsen er i overensstemmelse med den almindelige kontraktsretlige grundsætning om, at en part har pligt til i et vist omfang at tage rimeligt hensyn også til medkontrahentens interesser; herudover pålægger bestemmelsen ikke entreprenøren en særlig pligt. Der kan derfor ikke i bestemmelsen indlægges nogen pligt for entreprenøren til vederlagsfrit at gennemføre en forcering, som bygherren kræver, jfr. således Hørlyck s. 240 og Vågner s AB stk. 2 udtaler følgende: "Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger." Heller ikke denne bestemmelse hjemler bygherren ret til at kræve forcering, idet de omtalte "anvisninger" alene relaterer sig til udførelsesmåden og lignende. I denne henseende vil bestemmelsen i 14 om bygherrens ret til at kræve ændringer i arbejdet være anvendelig, jfr. Mogens Hansen m.fl. s. 61.

20 Entreprenørens vederlagskrav og andre krav Hvor entreprenøren er forsinkelsesansvarlig Ud fra en almindelig kontraktsretlig betragtning vil spørgsmålet om entreprenørens pligt til, når bygherren kræver det, at udføre forceringsforanstaltninger stille sig forskelligt alt efter, om entreprenøren er ansvarlig for forsinkelsen eller ej. Entrepriseforholdets særlige karakter og det nærmere indhold af AB 92 taler imidlertid klart imod, at selv den forsinkelsesansvarlige entreprenør har pligt til at foretage forcering - ganske uden hensyn til, om bygherren tilbyder at betale udgifterne herved. En helt anden sag er det naturligvis, at entreprenøren ofte har en betydelig interesse i at foretage forcering - ikke mindst såfremt bygherren er indstillet på at betale (en del af) udgifterne herved. Der sigtes her især til de tilfælde, hvor det for entreprenøren fremtræder som tvivlsomt, om han har ret til tidsfristforlængelse eller ej. Taber han standpunktsrisikoen ved ikke at forcere arbejdet, vil han som regel risikere et større dagbodsansvar eller andet erstatningsbeløb, og i værste fald vil bygherren kunne hæve entrepriseaftalen i medfør af AB nr. 1.1 sådanne tilfælde, hvor der er tvivl om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse, vil parterne jævnlig - af frygt for at bære standpunktsrisikoen - finde frem til en fornuftig, aftalemæssig ordning. Fra sådanne tilfælde bortses der i det følgende. Hvad der klart taler imod entreprenørens pligt til at forcere arbejdet, fremtræder stærkest ved at stille spørgsmålet: Hvad skulle sanktionen være, såfremt entreprenøren negligerede bygherrens krav om forcering? Sagen er nemlig den, at AB 92 må antages at have gjort udtømmende op med retsvirkningerne af forsinkelse fra entreprenørens side, nemlig dagbods- eller andet erstatningsansvar ifølge henholdsvis 25 stk. 2 og stk. 3 og/eller ophævelsesret fra bygherrens side i medfør af 40 nr. 1. Allerede af denne grund forekommer det ikke nærliggende, at bygherren skulle kunne få entreprenøren dømt til at udføre arbejdet på en bestemt måde og inden for visse tidsrammer - altså efter reglerne om "handlingsdom" i medfør af retsplejelovens kapitel 48 om tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav. (I hvert fald når forsinkelse ér indtrådt, vil det ikke være nærliggende at betegne beføjelsen som dom til naturalopjyldelse, idet der jo netop ikke er tale om at gennemtvinge kontraktens umiddelbare indhold). En handlingsdom som den nævnte rejser endvidere såvel materielle som processuelle problemer. Når der bortses fra særlige aftaler, har entreprenøren valgfrihed med hensyn til metode og midler til at nå frem til den aftalte præstation, nemlig det

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner Juridisk afdeling Sorø, 16. november 2016 Udvalgte emner Aftaler Hvad er en aftale? Aftalefrihed? Standardvilkår AB92/AB-Forbruger Forældelse Forskel på

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

AB 92 14 og udbudsretten - grænser for mulighederne for at ændre kontrakten. Advokat Rasmus Holm Hansen

AB 92 14 og udbudsretten - grænser for mulighederne for at ændre kontrakten. Advokat Rasmus Holm Hansen AB 92 14 og udbudsretten - grænser for mulighederne for at ændre kontrakten Advokat Rasmus Holm Hansen AB 92 14, stk. 1 det entrepriseretlige udgangspunkt Side 2 Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Del I. Indledning

Indholdsfortegnelse. Forord Del I. Indledning Forord... 13 Del I. Indledning Kapitel 1. Emne, metode og materiale... 17 1. Emne og formål... 17 2. Metode... 19 3. Afhandlingens materiale... 20 3.1. Retskilder... 21 3.1.1. AB 92 og entrepriseaftalen...

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler

Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter. Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Om sondringen mellem forsinkelser og mangler ved ophævelse af it-kontrakter Dias 1 Generelt om betydningen af sondringen mellem forsinkelse og mangler Enhver forsinkelse væsentlig i handelsforhold, kbl.

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse

Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Udlejers adgang til at foretage arbejder, ret til forbedringsforhøjelse Eksamensspørgsmålet Erhvervslejeret Udlejers adgang til at foretage arbejder i og omkring det lejede herunder udlejers ret til forbedringsforhøjelse.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik.

SÆRLIG BETINGELSER. Samtlige arbejder. Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. SB HOVEDPROJEKT Udskiftning af hovedvandledning (HVL) pkt. 04 22 samt sektioneringsventiler i bygværk 16 & 17 i Nanortalik. Pas nr.: 010.45.08 SÆRLIG BETINGELSER Samtlige arbejder A Udbud 11/5 2016 ELO

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere