REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA."

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde 24. april :00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Helle Nilsson Schmidt HNS Søren Bonde PwC Bent Nielsen BN Søren Andersson SA (afbud) Poul Tychsen PT (afbud) Torben Rasmussen TR (afbud) 1. Velkomst HB bød velkommen 2. Registrering af fremmødte HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA. 3. Regnskabsmøde HNS fremlagde årsregnskabet for 2013 for hovedforeningen. Resultatopgørelsen: De samlede indtægter beløb sig til kr. mod budgetteret kr. En merindtægt på knap kr Konto 601 egne afd. i drift - merindtægt på kr , som hidrører fra Birkeparkens etape 1 som gik i drift 15/ og etape 2 1/ Konto Lovmæssige gebyrer merindtægt tkr. 27 posten omfatter indmeldelses-, venteliste og ajourføringsgebyrer samt restancegebyrer. Konto Renteindtægter og konto 604 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF. Disse to poster har ingen indflydelse på HF drift renteindtægter tkr. 464 fra den fælles forvaltning videreformidles til afdelingerne og tkr. 4,6 mill, som er opkrævet i afdelingerne som loven foreskriver - videresendes med godt: 1 mill til organisationens egen dispositionsfond 865 tkr til vores egen trækningsret - og resten cirka 2,7 mill til LBF Landsdispositionsfonden. Dispositionsfond særlig sikkerhedskapital stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder. Egne trækningsmidler egen opsparingskonto, som kan benyttes til at yde tilskud til f.eks. forbedringsarbejder. Organisationen beslutter selv (dog max. 2/3 af udgiften).

2 Konto 605 merindtægt tkr. 134 byggesags honorarer vedr. forbedringsarbejder 14 afsluttede projekter i 2013 og tkr 42 oppebåret da vi selv har stået for byggeadministrationen i Birkeparken. Bruttoadministrationsudgifterne udgør kr en merudgift på cirka i forhold til budgettet. Den væsentligste del af afvigelsen kommer fra konto 511 personaleudgifter og skyldes, at vi har haft 2 inspektører fra 1/ for at køre Torben i stilling til at afløse Poul. Konto 532 Renteudgifter de renteindtægter som er tilfaldet afdelingerne og konto 533 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF beløb opkrævet hos afdelingerne og videreformidlet. Ekstraordinære udgifter på i alt kr posten omfatter udgifter i forbindelse med ansættelse af personale og de udgifter der har været omkring stillingtagen til valg af fremtidig administrationsform. De samlede udgifter i alt lander på kr og vi slutter 2013 med et overskud på. kr Balancen pr. 31/ blev gennemgået. Aktiver: Stigningen i de materielle anlægsaktiver i forhold til 2012 tkr 130 skyldes investering i edbudstyr og ekstra udstyr til den sidst indkøbte viceværttraktor med fradrag af foretagne afskrivninger. Finansielle aktiver stigning tkr. 400 kommer fra tilgang på egen opsparingskonto i LBF - i daglig tale kaldet trækningsmidler. Samlede anlægsaktiver tkr Omsætningsaktiver stigningen fra knap 32 mill. til knap 35 mill. i alt 3 mill. kommer fra flere likvide midler set sammen med værdipapirerne. De seneste år har aftaleindlån givet større afkast end obligationer derfor er beholdningen af obligationer faldet og bankbeholdningen steget. Endvidere er Birkeparken kommet med i fællesforvaltningen. Posten Andre tilgodehavende knap kr. 18 mill består af lån ydet af hovedforeningen til afdelinger og til individuelle lån til forbedringer i boligerne de lån, der finansieres ved en huslejestigning. De samlede aktiver beløber sig til godt og vel kr. 40 mill. Passiver: Egenkapitalen er på i alt kr en lille stigning på tkr. 350 i forhold til sidste år som hovedsalig kommer fra tilgang på dispositionsfonden tkr. 250 og årets overskud tkr Med en forskydning i den kortfristede gæld på ca. kr. 3 mill som stammer fra konto 821 mellemregning med afdelinger i drift udgør balancesummen godt og vel kr. 40 mill. Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål og der blev spurgt ind til årsagen til stigningen i pensionsbidrag konto 511, uanset lønudgiften er stort set uændret i forhold til

3 Begrundelsen var forskel i ansættelsesforhold mellem den nye og den tidligere inspektør. Da der ikke var yderligere spørgsmål til årsregnskabet gennemgik statsautoriseret revisor Søren Bonde revisionsprotokollen. Søren Bonde nævnte, at revisionen af årsregnskabet for 2013 for Birkeparken afd. 26 først var afsluttet i dag den 24. april Grunden hertil var, at byggeregnskaberne havde ladet vente på sig og de to forskellige driftsperioder for etaperne havde været en udfordring. Revisionen kunne derfor først afsluttes formelt den 30. april 2014, hvorfor den endelige godkendelse af årsregnskaberne måtte afvente den dato. 4. Pause med spisning inden ordinært bestyrelsesmøde Efter pausen forlod Søren Bonde mødet og det ordinære bestyrelsesmøde fortsatte. 5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt 27. marts 2014 Referatet blev godkendt Administration HNS orienterede om følgende: VAB har p.t. ingen tomgange bortset fra Birkeparken, hvor vi har 12 tomgange i Etape 2. Stadig mange fremvisninger og pæn interesse. Flytteoversigt vedhæftet. Svar på KP s forespørgsel om prisen for kildevandskøler til personalets brug knap kr. 500 pr. mdr. Vi har modtaget en forespørgsel fra en af vore beboere i Birkeparken fleksjobber om vi kan bruge ham 5 timer om ugen til hjælp i de grønne områder. Jeg/vi undersøger muligheden. Feriekalender for sommer 2014 blev udleveret. 2. Til kalenderen Styringsdialogmøde flyttet til den 3. juni 2014 kl HB og HNS deltager. Personale/bestyrelsestur til København april Generalforsamlingsdato i VAB den 7. maj 2014 kl. 18. Afskedsreception for PT afholdes i VAB s lokaler den 9. maj 2014 fra kl generalforsamlingsdato i VAB den 14. maj 2014 kl. 19 på Hotel Vojens.

4 Birkeparken Færdigførelse af Nørregades forlængelse - intet nyt. HNS rykker advokat Erik Berg igen. Etape 1 og 2 Karin, Kuben har med VAB's velsignelse - sat advokat Nikolaj Helsinghoff Andersen fra Molt Wengel - som er ekspert i entrepriseret på elevatorsagen med Thyssenkrupp i etape 1, så vi kan få lukket det kapitel. Nicolai har udarbejdet en acceptskrivelse, som HNS har set og accepteret og den sender han til Thyssenkrupp s advokat. Han forklarer det således (teksten med kursiv): Ved den foreslåede fremgangsmåde uden bevissikring ved afholdelse af syn og skøn inden mangelafhjælpning foreligger der en risiko for, at vi ikke senere kan bevise manglernes eksistens og omfang. Af procesøkonomiske hensyn vil jeg imidlertid ikke anbefale afholdes af et syn og skøn på nuværende tidspunkt, da omkostningerne herved hurtigt vil løbe op i samme størrelsesorden som den samlede tilbudssum. Endvidere mener jeg, at korrespondancen parterne imellem - og særligt ThyssenKrupps tilbud af 2. januar på forsvarlig vis dokumenterer manglernes eksistens og omfang. Nicolais foreslåede løsning kan sikre driften af elevatorerne hurtigst mulig og det er vigtigst for os. De går i gang lige efter påske og udfører de tiltag de har tilbudt og vi betaler nu for disse ydelser, men med forbehold for tilbagesøgning, såfremt ansvar viser sig at kunne placeres andet sted. 8. Afdeling 12 helhedsplan Projektet i afdeling 12 kører planmæssig og følger tidsplanen. 9. Afdeling Tagrenovering Der er udsendt skrivelse til beboere om udsættelse af det lovede afdelingsmøde. 10. Dannevang Afventer byggeregnskab fra Rambøll. HNS har rykket. 11. Styringsdialog 12. Vojens Fjernvarme BN orienterede om at licitationen omkring seneste projekt i Vojens Fjernvarme var afholdt. 13. Forvaltningsrevision

5 VAB s fremtid 15. Næste møde Møde for endelig godkendelse af årsregnskab 2013 afholdes 30. april Dato for næste ordinære bestyrelsesmøde 26. juni 2014 kl Eventuelt Med hensyn til prøveordningen med haveaffaldscontainer i afd. 3, 5, 6 og 12 er container opsat og beboerne er orienteret. Der var debat om behovet for at afholde faste månedlige bestyrelsesmøder, og der blev talt om mulighed for afholdelse af færre møder og i stedet evt. modtage en månedlig bestyrelsesorientering fra HNS. Bestyrelsesmøder kan i stedet indkaldes efter behov. Der blev ikke aftalt noget endeligt. Mødet blev hævet kl Helle Nilsson Schmidt Referent Godkendt af bestyrelsen

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26 REFERAT Ordinært afdelingsmøde afd. 26 Sted: Hotel Vojens Dato: 22. september 2014 kl. 20.00. Deltagere: 36 beboere, repræsenterede 27 husstande Børge Westergaard, bestyrelsesformand Henrik Brønd, hovedbestyrelsesformand

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning.

Beretning 2013. Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. Beretning 2013 Selvom det kun er ca. 6 måneder siden vi sidst havde generalforsamling, er tiden igen inde til at skrive beretning. I år er det kongres år, og derfor afholder vi generalforsamling allerede

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere