D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B : Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance N.V. Holland (advokat Niels Wive Kjærgaard) mod A/B Dokhuset ved formand Claus Halle (advokat Klaus Søborg Jørgensen) Frederiksberg Rets dom af 1. marts 2013 (BS J-600/2012) er anket af Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance N.V. Holland (herefter Atradius), med påstand om frifindelse, subsidiært stadfæstelse. Indstævnte, A/B Dokhuset ved formand Claus Halle, har for så vidt angår sin påstand 1 for byretten påstået stadfæstelse. Endvidere har A/B Dokhuset for landsretten gentaget sin påstand 2 om, at Atradius tilpligtes at anerkende, at garanti nr udstedt af Atradius den 28. december 2004 ikke er nedskrevet til mindre end 10 %, subsidiært 2 %, af entreprisesummen. Supplerende sagsfremstilling Den omhandlede garantierklæring er blandt andet sålydende: På foranledning af: RK Entreprise A/S

2 - 2 - Indestår vi herved over for KS Dokhuset c/o Keops Development A/S (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr ,00 som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser omfattende udførelse af: Totalentreprise, Holbæk Havn. Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når aflevering har fundet sted, jf. ABT 93 28, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. ABT 93 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2 %, jf. ABT 93 6, stk. 3. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. ABT 93 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. K/S Dokhuset transporterede den 3. maj 2005 sine rettigheder i henhold til garantien til Sparekassen Sjælland. Sparekassen Sjælland har under ankesagen oplyst, at sparekassens krav i henhold til garantien ophørte ultimo Der er under sagen fremlagt referater af møder vedrørende byggeriet afholdt henholdsvis den 10. august 2006, den 16. marts 2007, den 12. april 2007 og den 8. februar 2008 mellem repræsentanter for A/B Dokhuset og Keops Development A/S (herefter Keops) indeholdende mangellister. Der er endvidere fremlagt korrespondance med kommentarer til mødereferaterne og de udarbejdede mangellister. Der er enighed om, at RK Entreprise A/S (herefter RK Entreprise) ikke har deltaget i disse møder og ikke har fået kopi af referaterne. Den 31. januar 2007 fremsendte Peer Sjødahl fra Keops en med emnelinjen: Revideret 1 årsliste Dokhuset til Tine Skovshoved fra RK Entreprise, og det fremgik blandt andet af en, at RK Entreprise skulle rekvirere udbedring af fuger, rykke HSB og ellers igangsætte arbejdet ved en anden entreprenør samt rykke for dokumentation hos VVS vedrørende ventilindstilling.

3 - 3 - Arkitekt Michael Norup har for Keops udarbejdet en oversigt over mangler fra 1- årsgennemgang den 17. januar I oversigten, der er udfærdiget i skemaform, indgår blandt andet en kolonne med kommentarer fra RK Entreprise og en kolonne med kommentarer fra Keops. I en af 13. april 2008 til Claus Halle oplyste Michael Norup Hansen fra Keops, at han havde haft et afklarende møde med RK Entreprise om resterende mangeludbedring. Keops tilbød den 28. maj 2008 A/B Dokhuset en kompensation på kr. for forhøjet elforbrug. Den 26. juni 2008 fik Claus Halle fra Keops oplysning om, at RK Entreprise var i økonomiske vanskeligheder. Dagen efter oplyste Michael Norup Hansen ham om, at man fra Keops side var færdig med de mangellister, der var aftalt med RK Entreprise, og at Keops havde mulighed for at trække på RK Entreprises garanti, hvis RK Entreprise drejede nøglen om, forudsat at forsikring og advokat kom ind over. RK Entreprise gik efter det oplyste i betalingsstandsning den 1. juli I en af 30. juli 2008 oplyste Michael Norup Hansen Claus Halle om, at RK Entreprise var blevet erklæret konkurs, og at Keops da havde lavet de mangellister, som skulle afleveres til garantiholderen samt RK Entreprise. Michael Norup Hansen meddelte den 17. august 2008 Claus Halle, at Keops også havde finansielle problemer, og at han var blevet nødt til at standse alle de ting, som var iværksat. Keops blev erklæret konkurs den 16. juni 2009, og A/B Dokhhuset anmeldte den 29. juni 2009 krav i konkursboet med i alt kr. for henholdsvis kompensation vedrørende forhøjet elforbrug, manglende udbedring af fejl og mangler, opdeling af p-kælder, flytning af vand- og el-målere samt aftale om dækning af advokatomkostninger. Claus Halle rettede i juni 2009 henvendelse til Michael Norup Hansen for at få nærmere oplysninger om den garanti, som RK Entreprise havde stillet over for Keops. Via tidligere medarbejdere i Keops blev det bekræftet, at der skulle være en garanti, og A/B Dokhuset blev henvist til at rette henvendelse til kurator herom. Efter først forgæves at have rettet henvendelse til kurator i Keops konkursbo, advokat Søren Aamann Jensen, og kurator i RK

4 - 4 - Entreprises konkursbo, advokat Jørgen Elmer, med forespørgsel til en garanti med relation til A/B Dokhuset, fik A/B Dokhuset i april 2010 via en henvisning til Sparekassen Sjælland oplysninger om, at Atradius havde stillet den omhandlede garanti. A/B Dokhuset anmodede herefter i brev af 15. april 2010 Atradius om udbetaling af garantien. Som svar anmodede Atradius A/B Dokhuset om dokumentation for transport af garantien fra K/S Dokhuset til A/B Dokhuset. Det er under sagen oplyst, at A/B Dokhuset herefter har forsøgt at få tiltransporteret garantien, og at kuratellet i Keops konkursbo havde meddelt, at konkursboet var indstillet på at give transport i garantien. Transporten blev imidlertid ikke gennemført af andre årsager. Atradius var indkaldt til en 5-årsgennemgang af A/B Dokhusets ejendom den 13. december A/B Dokhuset har under sagen påpeget, at fem poster, som er anført på en mangelliste udarbejdet af ingeniørfirmaet Jensen & Partners i forbindelse med 5-årsgennemgangen, går igen fra de udarbejdede mangellister fra 1-årsgennemgangen og for eksempel figurerer på en oversigt udarbejdet i forbindelse med RK Entreprises konkurs, Dokhuset stade lejligheder den efter 1 års gennemgang samt diverse efterfølgende registreringer. De anførte punkter angår (1) problemer med varmt vand og el i Pakhusstræde 6 til højre, (2) brandtætning mellem rum, (3) mangelfuld isolering af gulve over kælder, (4) ingen stopning af vinduer og døre og (5) mangelfuld randisolering ved døre og vinduespartier. Procedure Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Atradius har herudover anført, at det vil være i strid med konkurslovens ligedelingsprincip og i visse tilfælde også imod konkurslovens omstødelsesregler, hvis A/B Dokhuset kunne gøre krav gældende under garantien uafhængigt af K/S Dokhusets konkursbo. Det er endvidere ikke hensigten, at arbejdsgarantien skal sikre senere erhververe mod en overdragers insolvens. Arbejdsgarantien skal sikre beneficianten mod hovedmandens insolvens, og hovedmanden er

5 - 5 - entreprenøren. AB 92/ABT 93-garantier er således standarddokumenter inden for entrepriseretten og altså stillet på ens vilkår uanset, om det er et byggeri eller anlæg, som måske måske ikke bliver videreoverdraget. Arbejdsgarantier i henhold til AB 92/ABT 93 stilles således med samme ordlyd, uanset hvilken type byggeri eller anlæg, der er tale om, og uanset om det er private eller offentlige bygherrer. Byrettens præmis om, at det er hovedreglen, at der ved nybyggeri sker overdragelse af ejendommen ved ejendommens færdiggørelse er simpelthen ikke rigtig. For så vidt angår den fremlagte transporterklæring til Sparekassen Sjælland og Atradius notering heraf henledes opmærksomheden på, at såvel den generelle mulighed for, at en bygherre kan transportere en arbejdsgaranti til tredjemand, som den konkrete transport netop bekræfter Atradius anbringende om, at arbejdsgarantien ikke automatisk kommer til at gælde i forhold til den, der senere erhverver ejendommen. Hvis der skulle ske automatisk overdragelse af arbejdsgarantien til en senere erhverver af ejendommen, vil der opstå ganske uoverskuelige prioritetskonflikter, hvis der også er givet regulær transport på bygherrens krav mod entreprenøren og på arbejdsgarantien til tredjemand, for eksempel bygherrens bank. A/B Dokhuset har herudover anført, at den fremlagte transporterklæring til Sparekassen Sjælland og Atradius notering heraf ikke har betydning for A/B Dokhusets ret til at indtræde i rettighederne relaterende til garantien, men illustrerer blot og understøtter, at rettighederne i relation til garantien kan transporteres/overføres, uden at Atradius derved lider retstab, hvilket således tillige understøtter, at garantien kan påberåbes uden egentlig transporterklæring. Det er endvidere ikke A/B Dokhusets risiko, at afleveringstidspunktet ikke kan defineres helt præcist, eller at tidspunktet og forløbet omkring 1-årsgennemgangen ikke kan defineres helt præcist. Det kan lægges til grund, at der inden for et år efter afleveringstidspunktet over for entreprenøren blev fremsat krav om afhjælpning af en række mangler, herunder i forhold til stopning af vinduer og døre, træk under vindues-/dørpartier/randisolering, isolering af gulve i stueetage over kælder og elforbrug. Opgørelsen og udbedringen af de ved 1-årsgennemgangen konstaterede mangler var fortsat igangværende i sommeren/efteråret RK Entreprise var aktivt involveret i afhjælpningen af manglerne og modtog reklamationer i henhold hertil. Udbedringen gik i stå i sommeren/efteråret 2008, og manglerne blev ikke fuldt ud afhjulpet og består i betydeligt omfang fortsat i dag, jf. herved registreringer ved 5-årsgennemgangen i december Det er hverken i henhold til ABT 93 eller i henhold til garantidokumentet et

6 - 6 - krav for opretholdelse af garantien, at der reklameres direkte over for garanten (Atradius). A/B Dokhuset har på fornøden vis fastholdt de påberåbte mangler, og A/B Dokhuset skal ikke lide retstab som følge af, at såvel entreprenøren som sælgeren gik konkurs. A/B Dokhuset havde endvidere ikke viden om, hvem garanten var, og opnåede således først i foråret 2010 grundlag for at påberåbe sig garantien over for Atradius. Landsrettens begrundelse og resultat Parterne er enige om, at der ikke er sket transport af den omhandlede garanti til A/B Dokhuset. Uanset karakteren og formålet med en byggegaranti af den omhandlede art finder landsretten ikke grundlag for at antage, at en sådan garanti automatisk er omfattet af en videreoverdragelse af ejendommen, i dette tilfælde fra K/S Dokhuset til A/B Dokhuset. Spørgsmålet er herefter, om A/B Dokhuset på andet grundlag er indtrådt i retten til at gøre garantien gældende mod Atradius. Som altovervejende udgangspunkt har en aftale kun retsvirkninger for dens parter, medmindre - bortset fra retsbrudstilfælde - ganske særlige forhold giver grundlag for at fravige dette udgangspunkt. To dommere udtaler (Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen): For at fastholde udgangspunktet i denne sag taler, at garantien alene er stillet som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenøren, RK Entreprises, forpligtelser, men ikke for Keops eller K/S Dokhuset insolvens. Hvis Keops og K/S Dokhuset ikke var henholdsvis erklæret konkurs og ophørt, kunne A/B Dokhuset således gøre sit mangelkrav gældende mod Keops/K/S Dokhuset som sælger. A/B Dokhuset kunne endvidere have sikret sig transport i den omhandlede garanti, enten i forbindelse med købet af ejendommen eller på et senere tidspunkt. En transport havde således været mulig, selvom A/B Dokhuset indtil 2006 skulle stå tilbage for Sparekassen Sjællands rettigheder i henhold til transport fra K/S Dokhuset. For at antage, at der foreligger sådanne ganske særlige forhold, at udgangspunktet skal fraviges, taler navnlig, at A/B Dokhuset ikke har mulighed for at rette sit krav i anledning af de ubestridte mangler mod andre end Atradius, efter at både RK Entreprise og Keops/K/S

7 - 7 - Dokhuset er erklæret konkurs. Endvidere ville Keops/K/S Dokhuset både før og efter konkursen frit kunne have transporteret sine rettigheder i henhold til garantien til A/B Dokhuset, og det beror efter det oplyste på en række andre omstændigheder, at dette ikke er sket. Det er således tilfældigt for Atradius, at det ikke er beneficianten i henhold til garantien, der har gjort kravet gældende. Atradius ville således opnå en ugrundet berigelse, såfremt A/B Dokhuset i den foreliggende situation ikke kunne indtræde i Keops /K/S Dokhusets ret til at gøre krav gældende i henhold til garantien. Efter en samlet afvejning af disse hensyn, og da der ikke er holdepunkter for at antage, at identiteten på beneficianten i henhold til garantien havde nogen betydning for Atradius, finder disse dommere, at der er grundlag for at fravige det anførte udgangspunkt. Med denne begrundelse tiltræder vi, at A/B Dokhusets påstand 1 er taget til følge. For så vidt angår A/B Dokhusets påstand 2 finder vi det efter indholdet af den , der blev sendt til RK Entreprise den 31. januar 2007, og som ikke ses fulgt op af efterfølgende skriftlige henvendelser til RK Entreprise, sammenholdt med de senere påberåbte og langt mere omfattende mangler, ikke godtgjort, at bygherren forinden 1 år efter afleveringstidspunktet skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af de nu påberåbte mangler over for entreprenøren som foreskrevet i garantiens punkt II B. Herefter tiltræder vi, at garantien er nedskrevet til 2 %. En dommer udtaler (Michael Dorn): Efter sit indhold er den omhandlede garantierklæring alene afgivet over for K/S Dokhuset c/o Keops Development A/S. Der er hverken efter kautionsretlige regler eller principper om indtrædelsesret grundlag for at anse garantien som afgivet til fordel for eller som overdraget til A/B Dokhuset. Denne dommer stemmer derfor for at tage Atradius påstand om frifindelse til følge. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Atradius skal herefter, jf. retsplejelovens 313, stk. 1, betale delvise sagsomkostninger for landsretten til A/B Dokhuset med i alt kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand

8 - 8 - inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald. T h i k e n d e s f o r r e t: Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance N.V. Holland, betale kr. til indstævnte, A/B Dokhuset ved formand Claus Halle. Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1942013 - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere