onsdag, den 30. april 2008, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00"

Transkript

1 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon Fax CVR/VAT No.: DK Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag, den 30. april 2008, kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Salen åbnes kl Efter generalforsamlingen vil der blive serveret stående buffet. Dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i Forelæggelse af årsrapport 2007 med revisionspåtegning og med forslag om vederlag til bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse samt ledelsesberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg i år er: Hans Peter Drisdal Hansen og Kaj Christensen. Bestyrelsen foreslår genvalg. Derudover foreslår bestyrelsen at adm. direktør Kurt K. Larsen indtræder med virkning pr. 1. august 2008, som et nyt medlem.

2 5. Revisorvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 6. Forslag til behandling. 7. Eventuelt. Ad punkt 6: Der er fremsat følgende forslag: (A) Fra bestyrelsen: Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til indenfor 18 måneder efter generalforsamlingen at erhverve egne aktier til maksimalt pålydende af 10% af aktiekapitalen. Vederlaget for aktierne må ikke afvige fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs med mere end 5%. (B) Fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med DKK ,00. (C) Fra bestyrelsen: Der foreslås følgende vedtægtsændringer: (1) 2 skal fremover lyde således: Selskabets formål er at drive transport- og logistikvirksomhed samt tilsvarende aktiviteter i Danmark og i udlandet samt at finansiere datterselskabers tilsvarende aktiviteter via garantier eller direkte pengeudlån. Selskabets virksomhed kan udøves både direkte og gennem anbringelse af kapital i andre selskaber. 2

3 (2) 3 skal fremover lyde således: "Selskabets aktiekapital er DKK ,00." [forudsætter vedtagelsen af forslag 6 B ovenfor samt udløb af proklamafristen i henhold til Aktieselskabslovens 46, stk. 1] (3) 4 b skal fremover lyde således: På ordinær generalforsamling den 30. april 2008 har generalforsamlingen besluttet at vedtage nye overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside. (4) 14 skal fremover lyde således: "Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 og maksimum 9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted." De i punkt 6 B og 6 C ovenfor anførte forslag kræver kvalificeret flertal. Forslag skal derfor tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. Aktieselskabslovens 78. Kommentarer til de fremsatte forslag: Vedrørende forslag 4: Bestyrelsen finder det overordentlig hensigtsmæssigt, at selskabets nuværende direktør, Kurt K. Larsen fortsætter sit virke i selskabet også for tiden efter at han træder tilbage som administrerende direktør, således at selskabet og den nye direktion kan drage nytte af hans meget store erfaring og kendskab til transport og logistik industrien. Bestyrelsen foreslår derfor, at dir. Kurt K. Larsen på det tidspunkt, hvor han udtræder af direktionen samtidigt indtræder som et nyt medlem af selskabets bestyrelse.. 3

4 Vedrørende forslag 6 B: Kapitalnedsættelse foreslås i konsekvens af de i 2007/2008 gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer, hvis bundne formål netop var at annullere de tilbagekøbte aktier. Teknisk set må formålet, jfr. Aktieselskabslovens 44 dog sidestilles med udbetaling til aktionærerne, jfr. Aktieselskabslovens 44 a stk. 1, nr. 2 i det de aktionærer, som har afstået deres aktier under tilbagekøbsprogrammerne har fået selskabets betaling herfor. Det kan oplyses, at den gennemsnitlig anskaffelseskurs har udgjort DKK 113,4282 pr. aktie og nedsættelsens samlede kursværdi udgør DKK ,00. Anskaffelsessummen overstiger således den nominale kapitalnedsættelse på DKK ,00 med DKK , jfr. Aktieselskabslovens 44 a stk. 3. Vedrørende forslag 6 C: (1) Selskabets formålsbestemmelse foreslås ændret som følge af, at koncernens finansafdeling flyttes organisatorisk ud af DSV Road Holding A/S og ind i selskabet. I visse lande kan finansiering af datterselskabets aktiviteter ikke finde sted, medmindre dette positivt er hjemlet i vedtægterne. Derudover er der foretaget visse tilføjelser for at præcisere den aktuelle virksomhed i koncernen. (2) Forslaget indebærer konsekvensrettelse efter vedtagelse af forslag 6 B. (3) Forslaget indebærer præcisering af selskabets retningslinjer for gennemførelse af incentiveprogrammer, efter at lov nr. 576 blev vedtaget den 6. juni Den overvejende del af bestemmelsen blev gennemført allerede ved generalforsamlingens beslutning den 30. april 2007, og disse bestemmelser er overvejende opretholdt i nærværende forslag med visse tilføjelser og præciseringer krævet af den nye lov. Det er således tilføjet, at bestyrelsen også kan tildele kontante bonusser som anerkendelse af en medarbejders indsats og motivering af tilsvarende for fremtiden. Bestemmelsen anfører dog de beløbsmæssige begrænsninger, indenfor hvilke bestyrelsen kan udøve sit skøn ved bonustildelinger. Reglerne er nu samlet som bilag 1 til nærværende indkaldelse og skal vedtages af generalforsamlingen for at være gældende. Derefter bliver de offentliggjort på selskabets hjemmeside, 4

5 således at alle til stadighed har adgang til at gøre sig bekendt med den incentive-politik, som gælder i koncernen for alle medarbejdere. (4) Bestyrelsen har vurderet, at der ikke længere er behov for skiftende, periodevise valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år ad gangen. For at skabe klarhed overfor aktionærerne og omverdenen i øvrigt foreslår bestyrelsen derfor, at hvert medlem vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Dette vil også stemme overens med praksis i de øvrige større, børsnoterede selskaber. Såfremt forslaget bliver vedtaget vil den nye bestemmelse skulle gælde for samtlige bestyrelsesmedlemmer også de genvalgte/nyvalgte fra tidspunktet for vedtagelsen. Hele bestyrelsen vil således være på valg ved den kommende generalforsamling Adgangskort med stemmeseddel til generalforsamlingen kan rekvireres senest den 28. april 2008 kl. 16, ved at benytte vedlagte formular eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefax , på eller på Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give DSV's bestyrelse fuldmagt til at stemme på Deres vegne ved at udfylde vedlagte formular Med venlig hilsen DSV A/S Palle Flackeberg Bestyrelsesformand Kurt K. Larsen Adm. direktør 5

6 Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås valgt til bestyrelsen GENVALG Hans Peter Drisdal Hansen Født: 4. november 1944 Medlem af bestyrelsen første gang: 1998 Bestyrelsesposter (formand), Ammongas A/S, P/S Firgas, PV Fonden med tilknyttede selskaber. Bestyrelsesmedlem i TOPP- TOPO ApS og i Fonden for Tokai University Boarding School og flere mindre almennyttige fonde Særlige kompetencer Advokat med møderet for Højesteret, selskabsret og entrepriseret GENVALG Kaj Christiansen Født: 20. februar 1944 Medlem af bestyrelsen første gang: 1995 Særlige kompetencer Generel ledelseserfaring, industrispecifik produktionserfaring og selvstændig vognmand siden 1978 NYVALG Kurt K. Larsen Født: 17. september 1945 Medlem af direktionen siden 1991 og administrerende direktør siden 2005 Særlige kompetencer International ledelseserfaring 6

7 BILAG 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN OG MED- ARBEJDERNE I DSV A/S I henhold til aktieselskabslovens 69 b skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, forinden den indgår aftale om incitamentsaflønning med et medlem af bestyrelsen eller direktionen, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. De overordnede retningslinjer skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling samt offentliggjort på selskabets hjemmeside i mindst én dag, inden selskabet kan indgå konkrete aftaler om incitamentsaflønning med de pågældende. Nærværende overordnede retningslinjer vedrører aktiebaseret (aktieoptioner) og ikke-aktiebaseret (kontant bonus) incitamentsaflønning gældende for alle af DSV A/S' medarbejdere, herunder den registrerede direktion (i det følgende samlet betegnet "Medarbejder(e)"). Bestyrelsen er bemyndiget til som led i motivering af selskabets Medarbejdere at tildele Medarbejderne aktieoptioner samt udbetale kontant bonus til Medarbejderne. Incitamentsaflønningen har til formål at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere, herunder den bedst mulige direktion i selskabet. Den individuelle, aktiebaserede incitamentsaflønning har herudover til formål at skabe yderligere interesse hos selskabets Medarbejdere for at skabe værdi for selskabets aktionærer. Medlemmer af selskabets bestyrelse modtager i deres egenskab som bestyrelsesmedlemmer ikke nogen form for incitamentsaflønning, hverken i form af aktieoptioner eller kontantbonus. Incitamentsaflønning af bestyrelsesmedlemmer kan dog efter bestyrelsens beslutning komme på tale, såfremt et bestyrelsesmedlem på grund af særlige kompetencer og i kraft af en særlig aftale har påtaget sig visse daglige ledelsesmæssige opgaver udover de gængse med en væsentlig større arbejdsbyrde, herunder kontakter til Selskabets direktion og repræsentation af Selskabet overfor omverdenen. Aktieoptioner Ved tildeling af aktieoptioner erhverver Medarbejderen ret til at 1) erhverve eller tegne en bestemt portion af selskabets aktier 2) på et bestemt tidspunkt 3) til en kurs fastsat på tildelingstidspunktet. Sådanne aktieoptionsordninger kan baseres både på aktier, som allerede er udstedt (aktiekøbsoptioner) og på aktier, som først tegnes i forbindelse med rettighedernes udnyttelse (aktietegningsrettigheder). Aktierne, der tildeles som led i aktiekøbsoptionsprogrammet, tilvejebringes af den til enhver tid værende beholdning af egne aktier eller anskaffes i markedet.

8 Bestyrelsens beslutning om en eventuel tildeling skal træffes på det årlige møde, hvor bestyrelsen drøfter og godkender selskabets årsrapport. Bestyrelsens beslutning om tildeling træffes diskretionært ud fra bestyrelsens bedste vurdering af den pågældende Medarbejder og de kvaliteter, som gør den pågældende fortjent til en sådan tildeling og under behørig hensyntagen til selskabets økonomiske resultater. Bestyrelsens tildelingsramme er dog underlagt følgende krav og begrænsninger: (A) Den teoretiske markedsværdi af årets tildelte aktieoptioner til selskabets Medarbejdere beregnet på tildelingstidspunktet på grundlag af Black-Scholes-modellen indeholdende sædvanlige, markedskonforme forudsætninger må ikke overstige DKK 100 millioner pr. år. (B) Summen af samtlige tildelte aktieoptioner til Medarbejderne må ikke overstige stk. aktier pr. år. (C) Direktionen må pr. år maksimalt modtage i alt 15% af samtlige aktieoptioner tildelt pr. år. (D) Tildeling skal ske til børskurs registreret kl den 31. marts eller (hvis denne ikke er en børsdag) den første børsdag forinden. (E) Tildelte aktieoptioner kan tidligst udnyttes 3 år fra tildelingstidspunktet. Udnyttelse af en aktieoption kan ske i en udnyttelsesperiode på op til 2 år. (F) Tildeling kan ikke ske overfor medlemmer af selskabets bestyrelse. Kontant bonus Efter bestyrelsens skøn kan selskabets Medarbejdere modtage en årlig kontant bonus. Den enkelte Medarbejder kan maksimalt opnå en årlig bonus på 75% af den pågældendes faste årsløn. Bestyrelsens beslutning om en eventuel udbetaling af kontant bonus skal træffes senest på det årlige møde, hvor bestyrelsen drøfter og godkender selskabets årsrapport. Bestyrelsens beslutning om udbetaling af kontant bonus træffes diskretionært ud fra bestyrelsens bedste vurdering af den pågældende Medarbejder og de kvaliteter, som gør den pågældende fortjent til en sådan udbetaling samt under behørig hensyntagen til selskabets økonomiske resultater. Bestyrelsen skal foranledige, at der i selskabets årsrapport medtages oplysninger om, hvorvidt tildeling af aktieoptioner eller udbetaling af kontant bonus i henhold til ovenstående regler har fundet sted, og om 2

9 indholdet af den konkrete tildeling af aktieoptioner og udbetaling af kontant bonus i relation til Direktionen. Disse overordnede retningslinjer skal efter godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2008 offentliggøres på selskabets hjemmeside (www.dsv.com). Desuden vil det af vedtægternes 4b fremgå, at generalforsamlingen har godkendt de overordnede retningslinjer. Som godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april Dirigent Steen E. Christensen 3

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 293, 2014 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Til Novo Nordisk A/S aktionærer

Til Novo Nordisk A/S aktionærer Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2008 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.30 på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere