Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab"

Transkript

1 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,1 1 Produktionsafgifter ,1 Promillemidler co 2 -midler Særbevilling Anden indtægt (specificeres) Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,1 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,4-1,9 Forskning og forsøg i alt ,4-3,6 Produktudvikling i alt 0 0 0,0 - Rådgivning i alt ,5 0,2 Uddannelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,0 - Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativ. u. EU-programmer ,7-3,3 II. Udgifter til formål i alt ,0-2,2 Fondsadministration - Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

2 V. Balance Aktiver i alt Likvide midler: Indestående i bank Debitorer: Tilgodehavende prod. afgifter Periodeafgrænsning Passiver i alt Kreditorer: Skyldige omkostniger m.v Danske Prydplanter Gartneribrugets Afsætningsudvalg Dansk Planteskoleejerforening Danmarks Jordbrugsforskning - 53 Brancheudvalget for Frugt og Grønt Danske Havecentre Væksthusgrøntsagssektoren Flora Info 45 0 Skovplanteringen 25 0 Løgdriverklubben F - 37 Dansk Landbrugsrådgivning/Brander Fondskapital: Overført fra forrige år Årets resultat Overførsel til næste år Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter ,5 0,0 Gartneriebrugets Afsætningsudvalg ,3 3,1 Dansk Planteskoleejerforening ,5 8,9 Danske Havecentre ,6 0,0 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,8 0,0 Løgdriverklubben i Danmark ,9 0,2 Danmarks Jordbrugsforskning ,7 0,0 Dansk Champignondyrkerforening ,4 19,5 3 F ,2 0,0 VI. I alt ,0 2,2 2

3 Odense d. / 2009 I bestyrelsen: Mogens Christensen Jesper Mazanti Aaslyng Frank van Beek formand næstformand Torben Leisgård Jens Holme Pedersen Jesper Lund-Larsen Svend Erik Jensen Mads Pedersen Susanne Tøttenborg Hanne Lindhard Pedersen Thomas Kylling Ib Stenberg Pedersen 3

4 Noter til punkterne I - VI 1 Produktionsafgifter Grundafgift Kernefrugt upakket Stenfrugt Busk- og bærfrugt Grundafgift Grøntsager på friland Grundafgift 2 3 Dyrkede svampe Grundafgift Grøntsager i væksthus Grundafgift Potteplanter Grundafgift 7 6 Afskårne blomster og snitgrønt Grundafgift Blomsterløg og knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter Grundafgift Planteskoleplanter Produktionsafgifter i alt Tab på produktionsafgifter Produktionsafgifter netto

5 REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2008

6 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Supplerende oplysninger - Regnskab Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter i alt Afsætningsfremme 1. Afsætningsfremme-fælles kommunikationsplatform Trendrådgivning Fælles markedsføring I alt Afsætningsfremme Rådgivning 4. Producentinformation Erfagrupper/nyhedsbreve-miljømærke I alt Rådgivning Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Medfinansiering under EU programmer 6. Markedsføringskampagne, frugt - grønt I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg 7. Udvikling af konceptet for dansk IP I alt Forskning og forsøg

7 Dansk Planteskoleejerforening i alt Afsætningsfremme 8.Haveinspiration Afsætningsstrategier for planteskoler Månedens plante I alt Afsætningsfremme Forskning og forsøg 11. Udvikling af testmodeller for klimatilpasning i pl. Skoler I alt Forskning og forsøg Rådgivning 12. Indhentning af viden til produktionsplanteskoler I alt Rådgivning Danske Havecentre i alt Afsætningsfremme 13. Haveinspirationskatalog Havens Dag I alt Afsætningsfremme Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Forskning og forsøg 15. Værdiafprøvning, frilandsgrøntsager Udvikling og formidling af specialviden om frugt og grønt I alt Forskning og forsøg Løgdriverklubben Danmark Afsætningsfremme 17. Hjemmemarkedskampagne, løgblomster I alt Afsætningsfremme

8 Dansk Champignondyrkerforening i alt Forskning og forsøg 18. Videnindsamling, champignons effekt på sundhed og forebyggelse I alt Forskning og forsøg Danmarks Jordbrugsforskning i alt Forskning og forsøg 19. Forbedret holdbarhed af milde salatløg Kål med øget indhold indhold af kræftforebyggende stoffer I alt Forskning og forsøg Fagligt Fælles Forbund i alt Rådgivning 21. Sundhed på grønne arbejdspladser I alt Rådgivning

9 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr. Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 INDTÆGTER: Overført fra forrige år Produktionsafgifter Særbevilling Tilbagebetaling af tilskud Renter Tilskud til fondsadministration I. Indtægter i alt UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt Forskning og forsøg i alt Produktudvikling i alt Rådgivning i alt Uddannelse i alt Sygdomsforebyggelse i alt Sygdomsbekæmpelse i alt Dyrevelfærd i alt Kontrol i alt Særlige foranstaltninger Medfinans initiativ. u. EU-programm II. Udgifter til formål i alt Fondsadministration Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 18,19 18,22 9,17 12,34 14,66 Ovf. t. n. å. excl. tilbagebet Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 18,19 6,52 14,67 6,52 14,66 12

10 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter Gartneribrugets Afsætningsudvalg Dansk Planteskoleejerforening Danske Havecentre (tidl. LDP) Brancheudvalget for Frugt & Grønt Løgdriverklubben i Danmark Danmarks Jordbrugsforskning Dansk Champignondyrkerforening F Dansk Landbrugsrådgivning Flora Info Snitblomstsektoren Skovplanteringen Væksthusgrøntsagssektoren KVL Hækplanteklubben DAFO foreningen Allétræklubben Poul Erik Brander V. I alt Kontrol - nulsum

11 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Vi har revideret årsregnskabet for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende regnskab, supplerende oplysninger, opgørelse over de seneste 5 regnskabsår og beretning. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udvalgets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters aktiver, passiver og den økonomiske stilling pr. 31. december 2008 samt resultatet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 6

12 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af årsregnskabet for 1. januar 31. december 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters forvaltning og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet", har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i perioden 1. januar 31. december 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Odense, den. maj 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Christensen Statsautoriseret revisor 7

13 Revisorerklæring I henhold til Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet skal vi endvidere erklære: at at at at vi opfylder de i revisorlovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om midlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne regler og vilkår vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder den gældende Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet samt Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters vedtægter. Odense, den. maj 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Christensen Statsautoriseret revisor 8

14 LEDELSESPÅTEGNING Regnskabet med tilhørende beretning for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter for året 2008 er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet også kaldet administrationsbekendtgørelsen. Odense den 19. maj Mogens Christensen Formand Ole Bønnelycke Sekretariatschef 5

15 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Ekstern beretning Afsætningsfremme fælles kommunikationsplatform. Danske Prydplanter har ved projektets gennemførelse ønsket at profilere og synliggøre sortimentet af prydplanter på de europæiske markeder ved udsendelse af inspirations- og nyhedsmagasinet Floradania og anvende potteplantebranchens internatportal - - som informationscenter om potteplanter med plantedatabase, billedbank, markedsinformation, aktuelle begivenheder, sæsonanbefalinger, plantenyheder samt links til producenter og eksportører. Floradania Magasinet og internetportalen er potteplantebranchens fælles kommunikations-platform målrettet aktørerne på de europæiske plantemarkeder. Kommunikationen skal inspirere og øge detailhandlens kendskab til sortiment, pasning, anvendelse, sæson, trends, farver og nyheder indenfor potteplantebranchen for derigennem at give forbrugerne bedre rådgivning og et mere spændende og varieret sortiment. 2. Trendrådgivning om prydplanter Projektet havde til formål at identificere, visualisere og præsentere næste års blomstertrends ved opstilling af temaer og fremherskende farver, som rummede essensen af de underliggende forbrugerstrømninger og livsstilsmønstre. Trendprojektet skulle inspirere til nye anvendelsesformer af potteplanter i sammenhæng med interiør og anvise nye udviklingsmuligheder for gartnerierne. Der skulle etablere en fælles kommunikationsplatform for gartnerier og eksportselskaber i bestræbelserne på at inspirere og aktualisere brugen af potteplanter, som livsstilsprodukter igennem de respektive sæsoner. Trendprojektet har styrket gartneriernes omstillingsevne på de krævende europæiske forbrugermarkeder og hjælper dem med at få større succesrater ved lancering af produktnyheder og added-value tiltag. Foredrag, seminarrækker, trendboards og udstillinger har givet anvisninger på de nye udviklingsmuligheder og anvendelsesformer for potteplanter. Aktiviteten er blevet forelagt og formidlet ved den internationale plantemesse IPM 2008 i Tyskland. Foredrag ved temadagene forår og efterår. Trendzone og workshop ved messen Handelspladsen. Trendkommunikation via Floradania Magasinet og Floradania Presse. og på 3. Fælles markedsføring i prydplantebranchen Potteplantebranchen har gennem projektet profileret og markedsført sortimentet af prydplanter på de toneangivende europæiske blomstermesser. Årets udstillinger balancerede mellem fornyelse og tradition ved inddragelse af nye virkemidler som Catwalk shows samt overrækkelse af årets nyhedspris Fællesstandene på blomstermesserne har været anvendt som et samlende midtpunkt og trækplaster for de omkringliggende pavilloner med salgsselskabs-udstillere. Udstillingsformen har givet optimale muligheder for at udnytte synergieffekterne ved samlet optræden i markedet og interaktion med de besøgende på udstillingerne. 4. Producentinformation Der sker i disse år en kraftig udvikling indenfor branche, som det kan være vanskeligt for den enkelte producent af følge med i. 14

16 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Ekstern beretning 2008 Ved gennemførelse af projektet er derfor væsentlige nyheder blevet opsummeret og formidlet, som dermed giver den enkelte producent et bedre grundlag for yderligere fordybelse i emnet. Projektet har indeholdt to hovedbestanddele. Den ene var udsendelse af Nyhedsbrev og den anden var afholdelse af temadage. Projektets formål var at informere Potteplanteprocenter om nyeste forskningsresultater fra ind- og udland og deres anvendelse i praksis, samt informere generelt om udviklinger indenfor branchen, og nye udviklingstendenser på afsætning og markedsforhold. 5. Erfagrupper/Nyhedsbreve om miljømærke for potteplanter. De europæiske forbruger blev mere og mere miljøbevidste og stiller krav til mindsket ressourceanvendelse ved produkter. Miljømærket MPS kan bruges af gartnerier, som holder forbruget af energi, pesticider og gødningsstoffer under bestemte normer. MPS -A, B og C er et miljøregistreringscertifikat. Klassecertificeringerne A, B eller C gives til deltagerne, som registrerer deres brug af plantebeskyttelsesmidler, gødning, energi og affald månedligt. Registreringerne sendes til MPS (Selvejende institution) i Holland. Ud fra forbruget tildeles point for hvert af områderne energi, plantebeskyttelse, gødning og affald. Fire gange om året klassificeres deltagerne i A, B eller C gruppe ud fra antal point, hvor der gives flest point til laveste forbrug. MPS-A står for mest miljøhensyntagende produktion. Registreringerne auditeres af auditeringsselskabet MPS-ECAS. Registreringer og brug af mærket er brugerbetalt. MPS-mærket er overvejende et B2B-mærke, men for eksempel er opnåelse af MPS-A, samme med andre krav, en betingelse for at bruge det nye forbrugermiljømærke FFP (Fair Flowers Fair Plants). En grundig beskrivelse kan findes på hjemmesiden I projektet er støttet udsendelse af nyhedsbreve og afholdelse af erfakursus for deltagere og potentielle deltagere. 6. Markedsføringskampagne frugt og grønt Formålet med projektet var, at øge danskernes forbrug af frugt og grønt. Forøgelsen af danskernes sundhed, skal måles ved en forøgelse af voksnes daglige forbrug af frugt og grønt fra 13 % til 25 % af den anbefalede mængde. Det samme mål for børn og unge er fra 22 % til 35 %. I starten af året 2007 blev der udsendt spørgeskema og indsamlet indkøbsdata. 2. måling forelå i marts 2008, hvor der kan spores en positiv udvikling i forbrugsmønsteret. Projektet er kontraktbundet med Direktoratet for FødevareErhverv i henhold til detaljerede aktivitetsplaner. Programmet Frugt og grønt-friskhed og sundhed er i hovedtræk gennemført som planlagt. Programmets indhold er ændret på visse områder i 2008, hvilket videreføres i 2009 for at optimere markedsføringseffekten. 15

17 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Ekstern beretning Udvikling af koncept for Dansk IP. Der er udviklet et dyrkningssystem, der gennem et regelsæt tager alle midler og metoder i anvendelse for at sikre omgivelserne kontrolleret anvendelse af kunstgødning og plantebeskyttelsesmidler herunder sporbarhed og forbedret fødevaresikkerhed. Projektet har medført, at ca. 200 frugt- og grøntsagsavlere p.t. er tilmeldt systemet. 8. Haveinspiration Formålet med projektet var at hjælpe forbrugere med at træffe de rigtige plantevalg ved, at der til det elektroniske planteleksikon søg planter tilføjet oplysninger om planternes højde, farve, m.m. For at vejlede forbrugeren er der herudover udsendt elektroniske nyhedsbreve hver 2. uge med information om hvad der er aktuelt om planter i haven eller i boligen på det givne tidspunkt. For at lette anlæggelsen af nye bede i haven er to idé skitser udarbejdet som trin for trin beskriver opbygningen af en Rosenhave og en Krydderurtehave. Sitet er tilføjet en Add This-funktionalitet som muliggør at brugerne med denne avancerede form for favoritangivelse anbefaler sitet til sin omgangskreds. Herudover er der oprettet en kanal på YouTube, som indeholder mange af videoerne fra Ideen med placeringen på YouTube er at få brugerne til at anbefale videoklippene til andre brugere gennem YouTube. Efter længere tids indsats har vi måtte erkende, at konkurrencen indenfor salget af bannerannoncer er stor, og at vi derfor ikke har nået de forventede indtægter. 9. Afsætningsstrategier for planteskoler Der er gennem en møderække for planteskoleproducenter aftalt et grundlag for en fremtidig overordnet afsætningsstrategi for hele erhvervet. Desuden er der etableret et Markedsføringsudvalg der skal koordinere en række delaktiviteter for forskellige kundesegmenter. Der er sat fokus på forbedring af informationen omkring kvalitet i forbindelse med planteleverancer, og der er forberedt en række TV udsendelser på en temaaften på DR2 op til Klimatopmødet i København Gennem en række møder for planteskoleproducenter er overordnede afsætningsstrategier blevet identificeret med henblik på at påvirke forskellige kundesegmenter. Man har desuden skabt et arbejdsgrundlag for generel synliggørelse af erhvervet overfor offentligheden, myndigheder og fagpressen. Synliggørelse overfor unge er også omfattet af strategien for at tiltrække flere til at gå ind i erhvervet. Gennem coaching med en specialkonsulent fra GartneriRådgivningen er der blevet etableret et forum for nye overordnede afsætningstiltag i form af Planteskolernes Markedsføringsudvalg. Med henblik på at øge afsætningen har der været afholdt et møde med planteskoleproducenter om muligheder for at forbedre transportforhold og logistik til en række kundegrupper. I samarbejde med Have og Landskabsrådet er der taget initiativ til en række TV udsendelser, der skal vises som tema i DR2, hvor temaet er planters betydning for bymiljøet. I samarbejde med Fonden for træer og miljø er der udarbejdet en beskrivelse af hvad der indgår i kvalitet af planteleverancer. DPF s Markedsføringsudvalg vil med udgangspunkt i afsætningsstrategien for planteskoleerhvervet koordinere de kommende års afsætningsinitiativer overfor en række kundesegmenter med henblik på at opnå en synergieffekt som kommer hele erhvervet til gode. Information om de forskellige parters rolle i forbindelse med planteleverancer forventes at formindske antallet af fejlbehæftede plantninger og give forbedret kundetilfredshed, ligesom et øget samarbejde om logistik ved leverancerne. Med Temaudsendelsen i DR2 forven- 16

18 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Ekstern beretning 2008 tes det, at der opnås en generel større bevågenhed hos befolkningen og lokalpolitikere om de gavnlige effekter af skabe flere grønne områder i byer. Projektet er gennmført i samarbejde med Have og Landskabsrådet, Fonden for træer og miljø, GartneriRådgivningen og Flora Dania Marketing A/S. 10. Månedens plante Baggrunden for projektet er, at forbrugerne har brug for og efterspørger information omkring planter til brug i haver og i altankasser. For producenter og havecentre er det væsentligt, at forbrugerne har gode oplevelser i forbindelse med køb af planter, og derfor er det væsentligt at give forbrugerne god information, således at forbrugeren undgår fejlindkøb og fejlbehandling af planterne. Projektet Månedens Plante har til formål at øge afsætningen af haveplanter. Det sker ved dels at lave færdige artikler med billeder til lokalblade samt give inspiration, faktuelle oplysninger og stille billeder til rådighed for journalister ved de landsdækkende aviser, ugeblade og livsstilsmagasiner. Informationen til medierne sker dels på et pressemøde, gennem løbende orientering samt på hjemmesiden Aktiviteten har bestået af to delelementer: 1. Månedens Plante som fokuserer på planter eller plantegrupper, som er aktuelle i den pågældende måned. I 2008 har det været Cornus alba Sibirica, Cyclamen coun, Helleborus viridis, Nøgne grene med store blomster, Rhododendron, Blåregn, Amerikansk syren, Georginer, pæresorter, Japansk ahorn, hække og Leucothoë. Månedens Plante er rettet mod lokal- og ugepressen. Pressematerialet inkl. billeder bliver sendt til de skrevne medier og hovedsagelig benyttet af lokal- og ugeaviser. 2. Haven rundt i denne måned giver tips om aktuelle haveemner i den enkelte måned, og retter sig hovedsagelig mod landsdækkende aviser, ugeblade og livsstilsmagasiner. 11. Udvikling af testmodeller for klimatilpasning hos planteskoleplanter Projektets langsigtede mål er at opstille videnskabelige metoder til at teste klimatilpasningsegenskaber for ønskede sorter og arter på en hurtigere og billigere, men stadig pålidelig måde, således at der kan gives øget dokumentation og evt. garanti for overlevelse, tilvækst og trivsel på de eksterne såvel som interne afsætningsmarkeder. De specifikke mål for dette forprojekt er: 1. At identificere og sammenligne forskellige eksisterende modeller for klimatilpasning, herunder de anvendte testmetoder og kritiske parametre, og ud fra dette anbefale en model til videre undersøgelser og udvikling med de nødvendige modifikationer til planteskoleplanter. 2. At skabe oversigt over forskellige metoder til at måle og undersøge hårdførhed/frosttolerance i planteskoleplanter, herunder fordele og ulemper ved metoderne. Dette sammenskrives til et katalog over metoder. 3. At gennemføre indledende tests af nyt avanceret udstyr hos DJF til måling af den temperatur, som plantevæv skal køles ned til før vandet i planten fryser (differential scanning calorimetri, DSC) på udvalgte arter og sorter af planteskoleplanter. Denne metode forventes at være meget vigtigt i fremtidig forskning i planteskoleplanters hårdførhed. 4. På baggrund af møder med planteskoleproducenter, væksthus-frilandsområdet og detailplanteskoler udarbejdes en ansøgning til DFFE om et flerårigt samarbejdsprojekt på undersøgelse af klimatilpasning af planter for de involverede brancher. Metodeafprøvning med henblik på vurdering af en række muligheder for bestemmelse af frosthårdførhed i planteskoleplanter er gennemført. Ved litteraturstudier og ved gennemførelse af en række sammenlignende 17

19 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Ekstern beretning 2008 test er der skabt et overblik over fordele og ulemper ved en række testmetoder, herunder nogle der stadig er under udvikling. Resultaterne viser at det i en række sammenhænge er muligt at benytte hurtige metoder, hvilket muliggør en væsentlig fremrykning af introduktionen af nyt fremavlet materiale eller nye sorter fra udlandet i forhold til tidligere, hvor man alene måtte vurdere materialet ud fra Naturmetoden. Der er gennemført sammenlignende afprøvninger af forskellige plantearter med henholdsvis en række direkte og indirekte metoder. Der er taget stilling til hvilke dele af en plante, det er muligt at teste, hvad man måler i den enkelte test, varigheden af testen samt sværhedsgraden af testen. For de direkte metoder er der tale om frysning af prøver og kvantificering af efterfølgende frostskader eller bestemmelse af den temperatur, hvorved der sker en frysning i plantevævet. For de indirekte metoder er der tale om måling af fysiologiske, biokemiske eller molekylære parametre, som korrelerer med udvikling og ophævelse af hårdførhed. Der er blandt andet foretaget bestemmelser af elektrolytlækage efter frysning af planteprøver med en ledningsevne målerobot og anvendt såkaldt termiske analysemetoder med et differential scanning calorimeter. Der er opnået kendskab til en række nye metoder der kan tages i anvendelse i test af planters hårdførhed og skabt et grundlag for at vurdere hvilke af disse der har størst potentiale til at afløse eller supplere de etablerede metoder. Herved er mulighederne for at teste mange arter og sorter og desuden foretage detaljerede kortlægninger af sæsonmæssige ændringer i planters hårdførhed. Det sidste er en stor fordel, idet frostskader i planter ikke kun er et vinterfænomen, men lige såvel kan opstå om efteråret eller om foråret i forbindelse med udvikling eller ophævelse af hårdførheden. 12. Indhentning og formidling af viden til produktionsplanteskoler Der er i samarbejde mellem faglige konsulenter og de forskellige kulturklubber gennemført en række udviklingsaktiviteter som praksisnære dyrkningsforsøg og informationssøgning. Der er afprøvet tolerenceforhold hos en række løvtrækulturer af nye jordherbicider. Muligheder for anvendelse af UV-lys i bekæmpelsen af patogener på træfrø, biologisk bekæmpelse i frilandskulturer mod angreb af mider samt forbedring af planters forsvar mod meldug ved tilførsel af silicium. Plantesundhed i dyrkning af roser var emnet for en temadag mens temaet for to andre faglig dage var planternes gavnlige virkninger for miljø, grundvand, landskab, biotoper, fauna og læforhold. Med den grønne linje er der ydet vejledning om erhvervsforhold til fagpressen, erhvervsorganisationer, offentlige institutioner og myndigheder. Der er informeret i 10 nyhedsbreve om aktuelle emner på Nyhedsforum på og i et samarbejde i organisationen ENA har 5 lande (herunder Danmark) udviklet et fælles projekt om fremtidig international kompetenceudvikling af arbejdskraften i planteskoleerhvervet. Dette varer i 2 år med start fra august I 2 planteskoler er der afprøvet ukrudtsmidlerne Boxer, Fanix og Stomp i 25 kulturer af løvtræer med henblik på at vurdere eventuelle skader på kulturerne. I en planteskole er der udført afprøvning af UV-lys i bekæmpelsen af patogene svampe på 12 frøpartier. I kulturer af Potentilla på friland er der sket afprøvning af biologisk bekæmpelse af spindemider. I en række forskellige kulturer der er modtagelige for angreb af meldug er der gennemført afprøvninger af den forebyggende effekt ved udbringning af silicium på bladoverfladerne. I løbet af året har DPF s bestyrelse og faglige konsulenter ved GartneriRådgivningen i form af telefonrådgivning og på møder ydet vejledning om erhvervsforhold til offentligheden, fagpressen og andre med der har rettet henvendelse med ønske om at få information om specifikke forhold. 10 gange i løbet af året er der udlagt aktuelt nyt om aktuelle faglige emner på Nyhedsforum (www.dk-planteskoler.dk). I regi af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer (PAF) er der gennemført screening af betydningen af formuleringer af glyphosatprodukter i forbindelse med anvendelse i henholdsvis nordmannsgran og bøge kulturer. På møder i henholdsvis Westerstede (Tyskland) og Bruxelles (Belgien) har ENA haft arbejdsmøder med henblik på at udfærdige projektbeskrivelse for et fælles projekt under Leonardo ordningen om fremtidig international kompetenceudvikling af arbejdskraften. Der er kun få af de undersøgte kulturer hvor skaderne i forbindelse med anvendelsen af Boxer og Stomp er så store at anvendelsen må frarådes. UV-lys kan bruges i bekæmpelsen af patogene svampe, dog er det således at det bør anvendes på et tidligt tidspunkt under forbehandlingen af træfrøene uden at det skader frøenes 18

20 Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Ekstern beretning 2008 spireevne. Særlige UV lamper med et begrænset bølgelængde spektrum udviklet af det hollandske firma Clean Light bekæmper patogener ligesom de almindelige UV-lys lamper, der blev anvendt i de danske afprøvninger. Clean Light lamperne har den fordel at mennesker tåler deres lys uden risiko for udvikling af hudkræft og øjenskader. Undersøgelser af formuleringer af glyphosat produkter viste tydelige forskelle i hvilke formuleringer der er forbundet med størst risiko for skader ved bredsprøjtning af kulturerne. Afprøvninger af biologiske midler på friland viste i test hvor der ligeledes indgik konventionelle skadedyrsmidler, at det er muligt med en vellykket anvendelse af de biologiske midler at opnå en bekæmpelse på niveau med de konventionelle. Projektet er udført i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Plantebeskyttelse og skadedyr, Borregaard, European Nurserystock Association (ENA) 13. Inspirationsbogen 2008 Få inspiration til din have Formålet med inspirationsbogen Få inspiration til din have var at formidle inspiration og ideer til brug af planter i haven på en anderledes måde. Inspirationskataloget blev trykt i eksemplarer i et friskt layout med inspirerende miljø- og close-up billeder og distribueret til havecentre og planteskoler i foråret Formatet var 30 x 14,8 cm i 4/4 farvet tryk. Målgruppen var hovedsagelig kvinder på 30+, men også forbrugere, der mangler den basale viden om havedyrkning og for så vidt er ligeglade med plantenavne men blot ønsker, at haven skal se godt ud. De ønsker en ide og en løsning afstemt i farver og form, og ikke mindst en have, der er overskuelig at passe. Temaerne i inspirationsbogen var bl.a. små haver med vægt på forskellige haver, græsplænen, blomsterdufte, vandmiljøer, slyngplanter, køkken- og bærhaven. Udsendelse af inspirationskataloget i foråret blev fulgt op af en PR-kampagne som resulterede i omtale i diverse magasiner og dagblade. 14. Havens Dag 2008 Projektet Havens Dag er et samarbejde mellem Dansk Planteskoleejerforening og Danske Havecentre, som afholdes den 2. søndag i september. Formålet er at skabe et øget salg i efterårsmånederne, som traditionelt er stille måneder. Ved aktiviteten opnås et øget indsalg fra producenterne samt en øget kundestrøm i havecentrene. Temaet for 2008 var Velvære i Haven hvor der blev sat fokus på leg og nydelse i haven samt glæden ved dyrkning af blomster og planter. Hertil kom glæden ved selv at dyrke frugt/bær og grøntsager. Aktiviteten blev markedsført i idé-nyt kombineret med en massiv PR-kampagne, landsdækkende konkurrence, temasider i havebladet Haven samt på hjemmesiden samt indlæg i diverse fagblade. Dækningen af aktiviteten målt på oplagstal og læsere ifølge Cision var tilfredsstillende. 15. Værdiafprøvning, frilandsgrøntsager Projektets formål er at give grønsagsproducenterne beslutningsgrundlag vedrørende sortsvalg gennem undersøgelse af sorternes dyrkningsværdi, herunder egenskaber vedrørende kvalitet og plantesundhed. Forbrugeren er kommet mere og mere i centrum, og derfor er et andet formål med forsøgene at gøre dem opmærksomme på den diversitet, der er, samt hvad grønsagsproducenterne gør for at forny sortimentet Ved projektet blev der i 2008 lavet forsøg med hvidkål, spidskål, savoykål, gulerod, porre, ærter og afsluttet opbevaring af løg dyrket i Efterhånden som planerne for forsøgene blev fastlagt blev bilag lagt på hjemmesiden 19

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Side 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til ledelsen i Dansk Vegetarforening Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vegetarforening for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (senest indsendte budget) Budget 2014 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere