Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej"

Transkript

1 Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr Vejdirektoratet har behandlet advokatens klage af den 8. august 2013 på vegne af L over Kommunens afgørelse af den 12. juli 2013 om etablering af en overkørsel fra en privat fællesvej på ejendommen matr.nr. 2d, i forbindelse med en byggemodning af denne ejendom, der hidtil har været et markareal i landzone henviser kommunen til vejlovens 1 70, stk. 1 og 3, som hjemmel for sin afgørelse. I klagen gøres følgende gældende: Kommunens afgørelse er behæftet med forvaltningsretlige mangler. Der er væsentlige forskelle mellem kommunens udkast til afgørelse af 28. maj 2013 og den endelige afgørelse af 12. juli Det er åbenbart, at kommunens fremstilling og begrundelse bliver skrevet bagudrettet i takt med indkomne indsigelser. Der må fordres en tilbundsgående undersøgelse, inden kommunen træffer en afgørelse. Der er ikke hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt. til at kræve, at L skal afholde udgifterne til ombygningen af H vej i det omfang, som kommunen kræver. Vejloven 70, stk. 3, 3. pkt., kan kun anvendes i særlige tilfælde og skal fortolkes indskrænkende, jf. L s juridiske redegørelse af 29. maj F Kommunen har ikke dokumenteret, at udstykningen ikke er et særligt tilfælde. Kommunen har heller ikke begrundet, hvorfor udstykningen til 63 boliger konkret giver vejtekniske eller færdselsmæssige grunde til kræve kanaliseringsanlægget etableret, samt at udstykker skal betale herfor. Det er L s opfattelse, at en udstykning til 63 boliger er en mindre udstykning, og dermed ikke et særligt tilfælde. Kommunens krav står ikke i et rimeligt forhold til de fordele, som udstykkeren vil opnå. 1 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 Niels Juels Gade 13 Postboks København Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., giver ikke kommunen hjemmel til at bestemme materialevalg og bestemte tekniske løsninger, som er fordyrende i forhold til et standardprojekt. Kommunens afgørelse indeholder elementer af klargøring af andre af kommunens vejprojekter. Kommunen opnår en forbedring af kommunens vejnet, herunder det kommunale fortovs- og cykelstinet. Herudover mener L s, at der ikke er hjemmel i vejlovens 70 til at pålægge udstykker at betale for, en vejbelysning, som skal etableres efter krav fra 3. mand (D), for at vejbelysningen efterfølgende kan overtages af denne, vederlagsfri arealafståelse, omkostninger til ekspropriation på vestsiden, 1- og 5 års eftersyn, da L herved får overdraget vedligeholdelsespligten, etablering af fortov og cykelsti langs med kanaliseringsanlægget, og etableringsomkostningerne af kanaliseringsanlægget på det 35 meter lange mellemstrækning mellem den eksisterende bygrænse og skellet til matr.nr. 2d. Afgørelse Kommunen kan lovligt bestemme, at der skal etableres et kanaliseringsanlæg ud og for den ansøgte overkørsel fra ejendommen H vej 24, og at L skal afholde udgifterne hertil. Da der efter Vejdirektoratets opfattelse ikke er hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, til at kræve, at L vederlagsfrit afstår en del af ejendommen 2 d til offentlig vej, skal Vejdirektoratet bede Kommunen om at genoptage sagen, således at kommunen kan træffe en afgørelse, der i sin helhed er lovlig. De omhandlede udgifter til belysning af kanaliseringsanlægget kan principielt inddrages i udgifterne til kanaliseringsanlægget. Men der foreligger ikke en klar og entydig afgørelse fra vejbestyrelsen (Kommunen), når den endelige udformning af vejbelysningen overlades til ledningsejerens (D) nærmere bestemmelse. Vejlovens bestemmelser er ikke til hinder for, at Kommunen på andet grundlag kræver, at L stiller sikkerhed for udgifterne til de pålagte anlægsarbejder. Vejlovens 70, stk. 3, indeholder ikke hjemmel til at pålægge L at afholde udgifterne til en eventuel udvidelse af den offentlige vej, herunder udgifterne til arealerhvervelse, på naboejendommen på den anden side af vejen. Allerede af disse grunde kan Kommunen ikke lovligt stille vilkår om, at L skal afholde udgifterne til den matrikulære berigtigelse af den offentlige vejs areal. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til 2

3 Vi kan som klagemyndighed tage stilling til, om en kommune har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter vejlovgivningen 2, her vejloven. Men vi kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger (skøn) inden for lovens rammer. Det følger af vejlovens 4, stk. 1. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med en sådan afgørelse har fulgt vejlovgivningen, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. God forvaltningsskik omfatter blandt andet, hvordan kommunen tilrettelægger et sagsforløb, herunder sagsbehandlingstiden, og hvordan kommunen besvarer borgernes henvendelser. Baggrund Lokalplan Kommunens byråd vedtog den 27. februar 2013 endeligt lokalplan nr Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med fælles friarealer. Der må maksimalt opføres 63 boliger inden for området. I lokalplanens kortbilag 3 er vist en adgang fra lokalplanområdet til H vej. Af kortet fremgår helleanlæg omkring overkørslen. Det fremgår yderligere af lokalplanens vedtagelse, at arealet ved vedtagelsen er overgået fra landzone til byzone. Af lokalplanen eller dens kortbilag fremgår ikke, at der skal afgives areal af ejendommen 2d til udvidelse af H vej. Overkørselstilladelse Det fremgår af sagen, at Kommunen den 23. september 2011 trak sit udkast til afgørelse vedrørende overkørslen fra ejendommen 2d tilbage, da der var kommet nye oplysninger i sagen om vejafvandingen. Det forstår Vejdirektoratet som et udtryk for, at der forud for denne dato havde været forhandlinger mellem kommunen og L omkring overkørselstilladelsen. Der har i perioden 19. september til 1. oktober 2012 været gennemført en trafiktælling på H vej ud for den påtænkte overkørsel. Gående og cyklende færdsel er ikke opgjort, hvilket ifølge kommunen 5 er normalt. Endvidere var der på optællingstidspunktet ikke nævneværdig fodgænger- og cykeltrafik. Kommunen forventer dog, at dette billede vil ændre sig efter byggemodning og salg af udstykningsområdets boliger. Kommunen træffer sin endelig afgørelse om overkørslen fra ejendommen H vej 24 til H vej den 12. juli I forbindelse med overkørselstilladelsen fastsættes flere vilkår: 2 Vejloven, privatvejsloven, vejbidragsloven og vintervedligeholdelsesloven 3 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lokalplan for et boligområde ved H vej. Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 2d. 5 Jf. kommunens udtalelse af 18. november

4 Etablering af et kanaliseringsanlæg (venstresvingsbane med tilhørende heller) med 2x3,25 m kørebane, 2x1,5 m cykelbane, 2 m fortov mod øst og 2 x 0,5 m rabat/skråning/støttemur Helleanlægget skal afgrænses af hvide rabatkantsten, og der skal sættes chaussesten eller etableres asfaltbelægning i hellerne, mens der lægges fliser eller asfalteres i gennemgangen af hellen Etablering af et tværprofil med 6,5 m kørebane, 2x1,5 m cykelbane, 2 m fortov mod øst og 2x0,5 m rabat/skråning/støttemur fra den eksisterende bygrænse og frem til det nye kanaliseringsanlægs begyndelse (ca. 35 m) Kørebane, cykelbane og fortov skal udføres i asfalt Fortove skal adskilles fra cykelbanen med hvide rabatkantsten Den eksisterende vejbelysning på H vej skal videreføres, således at både strækningen fra den eksisterende bygrænse og frem til kanaliseringsanlægget samt kanaliseringsanlægget er belyst efter de krav, der stilles af D, herunder skal der anvendes armaturer og master svarende til det eksisterende vejbelysningsanlæg på K gade, idet anlægget efterfølgende skal kunne overtages af D. Der skal etableres regnvandsledning i vejens østlige side, som tilsluttes regnvandsbassin. Regnvandsledningen skal mod nord være forberedt for tilslutning af yderligere vejvand. Der skal etableres almindelige vejbrønde, som føres til regnvandsledningen. Overkørslen til det nye boligområde skal etableres som en chaussestensbelagt overkørsel afgrænset af granitkantsten. Vejarbejdet skal afmærkes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 800 af 4. juli 2012 om afmærkning af vejarbejder. Udgifterne til dette projekt afholdes af L, bortset fra ekstraudgiften til forberedelse for tilslutning af regnvandsledningen til yderligere vejvand fra nord. Derudover har Kommunen stillet yderligere vilkår om; Den nødvendige udvidelse af vejen i anledning af kanaliseringsanlægget etableres så vidt muligt på matr. nr. 2d, og det nødvendige areal stilles vederlagsfrit til rådighed for vejanlægget af L. I det omfang det måtte vise sig nødvendigt at erhverve areal på vestsiden af vejen til den nødvendige udvidelse, forestås denne arealerhvervelse af Kommunen, om nødvendigt ved ekspropriation. Udgifterne til en sådan arealerhvervelse afholdes af L. L skal afholde udgifterne til den matrikulære udskillelse af det nye vejareal. L forestår udførelsen af projektet som bygherre, og skal stille en anfordringsgaranti svarende til entreprisesummen. Garantien nedskrives successivt under arbejdets udførelse til 10 % af entreprisesummen ved aflevering, yderligere til 2 % ved 1-års gennemgang og til 0 % ved 5-års gennemgang. L skal fremsende et nærmere specificeret projekt for etablering af venstresvingsspor m.v. til endelig godkendelse, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Derudover har Kommunen stillet vilkår om, at der inden vejarbejdet igangsættes, foretages en besigtigelse af området med deltagelse af entreprenøren, bygherren, tilsynet og Kommunen. 4

5 Ligesom der under udførelsen af vejarbejdet skal fremsendes byggemødereferater til Kommunen, samt afholdes en afleveringsforretning med kommunen, når vejarbejdet er afsluttet. Slutteligt stiller kommunen vilkår om, at overkørslen først må tages i brug, når vejarbejdet er afleveret til og godkendt af Kommunen. Dog kan vejanlægget tages i brug, og byggemodningen kan påbegyndes før udførelse af slidlagsarbejdet. Slidlagsarbejdet skal være udført senest 1 år efter afleveringen af anlægsarbejdet. Vejlovgivningens regler Reglerne om etablering af overkørsel til offentlig vej En overkørsel er adgang til offentlig vej for kørende færdsel fra en ejendom, som grænser til vejen eller fra en privat fællesvej. Det fremgår af vejlovens 68, stk. 1. Det kræver kommunens tilladelse at etablere en ny overkørsel til en kommunevej. Det følger af vejlovens 70, stk. 1. Eksisterende overkørsler til offentlig vej må ikke benyttes som adgang til ejendomme, som er blevet ændret matrikulært ved sammenlægning, udstykning, arealoverførsel eller matrikulering. Det fremgår af vejlovens 71, stk. 1 og 3. Vejbestyrelsen kan i forbindelse med sin tilladelse efter disse bestemmelser, fastsætte vilkår som nævnt i 70, stk. 3. Det fremgår af vejlovens 71, stk. 6. Kommunen kan i forbindelse med en sådan tilladelse stille krav med hensyn til overkørslens nærmere placering, udformning og anvendelse, herunder om adgangens bredde, om fri oversigt mv., jf. vejlovens 70, stk. 3, 1. pkt. Kommunen kan som betingelse for en sådan tilladelse også kræve, at den offentlige vej ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lignende under hensyn til de ændrede trafikale forhold. Kommunen kan kræve, at den, der får tilladelsen til at etablere en overkørsel i særlige tilfælde helt eller delvis skal betale udgifterne ved disse foranstaltninger. Det fremgår af vejlovens 70, stk. 3, 2. og 3. pkt. Endelig fremgår det af vejlovens 70, stk. 3, 4. pkt., at vejbestyrelsen kan kræve selv at forestå de i stk. 3 nævnte foranstaltninger på den offentlige vejs areal mod godtgørelse af udgifterne herved. Overtagelse af en ejendom Hvis ejeren af et areal som følge af vejbestyrelsens afgørelser truffet efter afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omkringliggende ejendomme, kan ejeren begære arealet overtaget helt eller delvist af vejbestyrelsen, medmindre vejbestyrelsen kan anvise anden fornøden vejadgang. Det fremgår af vejlovens 78, stk. 1. 5

6 Begæringen om overtagelse skal være fremsat senest 6 måneder efter, at ejeren har fået underretning om afgørelsen om adgang fra ejendommen, eller hvis ejeren har klaget over afgørelsen senest 6 måneder, efter at klagemyndighedens afgørelse er modtaget, jf. vejlovens 78, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen i 78 skal ses som et udtryk for, at en tilgrænsende grundejer ikke har et ubetinget krav på, at der skal etableres en adgang til den offentlige vej. Men når almene, offentligretlige hensyn medfører, at der ikke kan etableres adgang, skal myndigheden overtage ejendommen. Sikkerhedsstillelse og krav til afleveringsforretning Vejloven indeholder ikke særlige bestemmelser om vejbestyrelsens ret til at kræve, at der stilles sikkerhed for udgifterne til de påbudte arbejder, som kommunen udfører for ansøgers regning eller garanti for egne udførte arbejder. Omvendt indeholder vejlovens 70 eller dens forarbejder heller ikke en udtømmende opregning af lovlige vilkår. Efter Vejdirektoratets opfattelse kan vejbestyrelsen fastsætte saglige vilkår for en tilladelse efter vejlovens 70. Det er kutyme inden for entrepriseretlige forhold, at der kan fastsættes vilkår om sikkerhedsstillelse. Vejdirektoratet noterer sig, at Kommunen i sin afgørelse af 12. juli 2013 henviser til AB 92. Inden for vejlovgivningens område er spørgsmålet om sikkerhedsstillelse behandlet i 26 i standardvilkårene 6 for ledningsarbejder i og over veje, hvoraf det fremgår, at der skal udvises en vis forsigtighed med at stille et sådant vilkår. Det er Vejdirektoratets opfattelse, at princippet i standardvilkårenes 26 ikke fastsætter en særlig forsigtighed på vejområdet, men blot refererer til den almindelige kutyme på entrepriseområdet. Et vilkår om, at der skal stilles sikkerhed for udførelsen af et arbejde på en offentlig vej, kan derfor efter omstændighederne være et sagligt vilkår. På samme måde kan en vejbestyrelsen lovligt fastsætte vilkår om, at der gennemføres en afleveringsforretning med henblik på at sikre, at de påbudte arbejder er udført i overensstemmelse med afgørelsen. Et sådan vilkår er efter Vejdirektoratets opfattelse forventeligt, når vejbestyrelsen herefter overtager forpligtelsen til at vedligeholde de dele af overkørslen, som ligger inden for den offentlige vejs areal. Som sagen er oplyst af parterne, har vi ikke grundlag for at mene, at Kommunens vilkår er usaglige. Vores vurdering I forbindelse med en tilladelse efter vejlovens 70, stk. 1, skal kommunen navnlig varetage vejtekniske og trafikale hensyn på den offentlige vej. Kommunen skal endvidere foretage en konkret afvejning mellem disse almene, offentligretlige hensyn og 6 Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, december 2011, Vejdirektoratet. 6

7 facadeejerens oftest berettigede forventning om at kunne udnytte naboskabet til den offentlige vej. Som det fremgår af vejlovens 70, stk. 3, 1. pkt., kan vejbestyrelsen fastsætte nærmere bestemmelser om overkørslens placering, udformning mv. Det er i denne forbindelse et sagligt vilkår at varetage hensynet til vejbestyrelsens fremtidige vedligeholdelse af anlægget på vejarealet, og således nærmere fastsætte bestemmelser om materialer m.v. Af vejlovens 70, stk. 3, 2. pkt., fremgår, at vejbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter stk. 1 betinget af, af den offentlige vej ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lignende under hensyn til de ændrede trafikale forhold. De omhandlede foranstaltninger vil normalt blive etableret umiddelbart ud for overkørslen, men andre placeringer er mulige, ligesom udformningen kan variere, når vejbestyrelsen vurderer, at den derved opnår den ønskede effekt omkring overkørslen. Der kan henvises til vedlagte kopi af afgørelsen om vejforholdene ved A husene i Kommunen 7. Denne bestemmelse skal ses i lyset af vejbestyrelsens almindelige pligt til at sørge for, at den offentlige vej er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og størrelse, samt at vejbestyrelsen afholder udgifterne til disse arbejder. Der henvises til vejlovens 10, stk. 1 og 2. Denne bestemmelse pålægger dog ikke vejbestyrelsen at sørge for, at den offentlige vej er indrettet til enhver form for færdsel. Bestemmelsen i 70, stk. 3, 3. pkt., er en undtagelse fra hovedreglen i vejlovens 10, om at vejbestyrelsen betaler for arbejder, den kræver udført på sin vej med henblik på at sikre, at vejen er i god og forsvarlig stand. Vejbestyrelsen kan således bestemme, at den, der får en overkørselstilladelse, skal afholde udgifterne til trafikregulerende foranstaltninger på den offentlige vej, som det er nødvendigt at etablere, fordi der ønskes etableret en overkørsel eller tilslutning. Af bestemmelsen i 70, stk. 3, 3. pkt., fremgår, at betalingskravet i tilfælde af en overkørsel 8 kun kan fremføres over for den, der får overkørselstilladelsen, i særlige tilfælde. En del af vurderingen af, om kommunen kan kræve udgifterne helt eller delvist betalt, består i at vurdere, om udgifterne til etablering af foranstaltningen står i rimeligt forhold til de fordele, de pågældende opnår. Kommunen skal altså foretage en vurdering af proportionaliteten i betalingskravet. Bestemmelsen i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., om at det som et vilkår for tilladelse til etablering af en ny overkørsel til offentlig vej kan bestemmes, at ejeren af den pågældende ejendom skal afholde udgifterne til ombygning af den offentlige vej, blev indført ved lov nr. 286 af 7. juni 1972 om ændring af lov om offentlige veje. 7 Vejdirektoratets afgørelse af 17. august 2007, j.nr. 06/ Dsv. en kørende adgang fra en privat ejendom eller fra en privat fællesvej til en offentlig vej. 7

8 I forbindelse med Folketingets behandling af forslaget til bestemmelsen blev ordene i særlige tilfælde tilføjet, idet Folketinget ønskede at præcisere, at adgangen til helt eller delvist at påligne en ejer eller bruger udgifterne til ombygning af en offentlig vej er begrænset til særlige tilfælde, jf. Folketingstidende, , Tillæg B, sp Bestemmelsen er fortrinsvist tænkt anvendt på særligt trafikskabende virksomheder, så som udstillingsbygninger, supermarkeder, jf. de nævnte forarbejder og vejlovscirkulærets 9 pkt. 38. Bestemmelsen har ligeledes været anvendt i forbindelse med etablering af overkørsler til større udstykningsområder. Af bemærkningerne til bestemmelsen i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., jf. betænkningen afgivet den 15. maj 1972 af Folketingets Trafikudvalg, fremgår endvidere, at kravet om, at grundejerne skal afholde udgifterne til ombygningen af en offentlig vej i forbindelse med etableringen af en ny overkørsel alene kan stilles, når kravet til ansøgeren står i et rimeligt forhold til fordelene for den pågældende. Der er således snævre rammer for bestemmelsens anvendelse. Kanaliseringsanlæg og overkørsel Det forhold, at der i lokalplanen for udstykningsområdet er vist en overkørsel ud til H vej betyder ikke, at udstykker herefter kan etablere overkørsel på det i lokalplanen angive sted. Ejeren af ejendommen må derimod have en berettiget forventning om, at overkørsel vil kunne placeres det pågældende sted på ejendommen. Men den konkrete tilladelse til at etablere en overkørsel træffes efter den specielle lov om etablering af overkørsler til offentlige veje, dvs. af vejbestyrelsen, Kommunen, efter vejlovens 70. Kommunen kan lovligt bestemme, at kommunevejen H vej skal ombygges med et kanaliseringsanlæg, før en overkørsel fra ejendommen H vej 24 må etableres eller tages i brug. Det fremgår af vejlovens 70, stk. 3, jf. stk. 1. Spørgsmålet er derefter, hvilke foranstaltninger der er omfattet af bestemmelsen. Der findes derfor ikke en udtømmende liste for, hvad der er omfattet heraf. Kommunen har i afgørelsen begrundet kanaliseringsanlægget inklusiv cykelbane, fortov og vejbelysning med hensynet til sikkerheden for de 63 nye boliger. Kommunen har videre begrundet vilkårene med, at overkørslen er beliggende i udkanten af S, hvor hastigheden vil være højere end centralt i byen, mens overkørslen for den venstresvingende trafik fra nord er placeret umiddelbart efter en kurve og en mindre bakke med forringede oversigtsforhold. Kanaliseringsanlægget skal således forebygge ulykker ved overkørslen. 10 Samtidig vurderer kommunen, at der må forventes en væsentligt forøget trafik af fodgængere og cyklister til og fra det nye boligområde, hvorfor vilkåret om cykelbaner og fortov er begrundet i trafiksikkerhedshensynet for disse svage trafikanter. 9 Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære nr. 132 af 6. december 1985 om lov om offentlige veje. 10 Der henvises til kommunens afgørelse af 12. juli

9 Som en konsekvens af, at der skal etableres et kanaliseringsanlæg med cykelsti og fortov med tilhørende kantstensafgrænsninger, skal der etableres en ny vejafvanding på stedet, da vejvandet ikke længere kan afledes til den eksisterende grøft langs med matr.nr. 2d. Kommunen skønner selv, efter hvilke nærmere angivne anvisninger kanaliseringsanlægget skal udføres. Da vi ikke har grundlag for at antage, at kommunens anvisninger adskiller sig de normale standarder for kanaliseringsanlæg, kan vi ikke tage stilling til kommunens vejtekniske og trafiksikkerhedsmæssige skøn. Vi mener derfor, at kommunen har den nødvendige hjemmel i vejlovens 70 stk. 3, 2. og 3. pkt. til at stille vilkår om etablering af venstresvingsbane med dertilhørende helleanlæg, cykelbaner, fortov og rabat/skråning/støttemur. Særlige tilfælde Det fremgår af lokalplanen, at udstykningen skal trafikbetjenes fra H vej. H vej er en af hovedindfaldsvejene til S. Udstykningen er i lokalplanen godkendt til maksimum 63 boliger. Vi har i sagen 07/ truffet afgørelse om, at en udstykning på 23 parceller var omfattet af begrebet særlige tilfælde efter vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt. Derudover har vi i sagen 06/00461 ligeledes truffet afgørelse om, at en udstykning af 83 parceller var omfattet af begrebet særlige tilfælde. I afgørelsen af 18. december om vilkåret om betaling af 1/5 del af udgifterne til rundkørsel på L vej, drejede det sig om en udstykning med 30 boliger. Vi har ikke grundlag for at mene, at en udstykning med 63 boligenheder ikke skulle et særligt tilfælde. Vi har heller ikke grundlag for at mene, at det skulle være i strid med Kommunens praksis omkring, hvornår der stilles betalingskrav ved overkørselstilladelser, hvor der skal etableres et kanaliseringsanlæg eller lignende i forbindelse med overkørslen. Vi mener således, at kommunen med hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt, lovligt kan bestemme, at udstykkeren L skal afholde udgifterne til etablering af kanaliseringsanlægget ud for den ansøgte overkørsel til H vej. Vejbelysning Kommunen har stillet vilkår om, at den eksisterende vejbelysning på H vej skal videreføres frem til kanaliseringsanlægget, samt at kanaliseringsanlægget er belyst efter de krav der stilles af D. Kommunen har stillet vilkår om, at der skal anvendes armaturer og master svarende til det eksisterende vejbelysningsanlæg på K gade, idet anlægget efterfølgende skal kunne overtages af D. Kommunen begrunder vilkåret om etablering af vejbelysning med henvisning til trafiksikkerheden ved det nye boligområde. Vejbelysningen skal dels sikre, at bilisterne er opmærksomme på overkørslen, når de kommer nordfra. Kommunen har lagt vægt på, at bilisterne 11 Overkørselstilladelse til K krogen til H gaden, Kommunen. 12 Vejdirektoratets j.nr. 791-D

10 kommer fra det åbne land med højere hastighedsgrænser end i byen, samt at der er en kurve og en mindre bakke før krydset. Kommunen mener ikke, at det vil være forsvarligt at etablere kanaliseringsanlægget uden vejbelysning i selve anlægget og på den sydligere strækning. Vi kan herefter konstatere, at vilkåret om etablering af vejbelysning fra bygrænsen frem til overkørslen er sagligt og konkret begrundet. Kommunen har stillet vilkår om, at L skal etablere vejbelysning efter de krav, D stiller. Vi forstår sagen således, at den omtalte vejbelysning er en integreret del af kanaliseringsanlægget og navnlig skal varetage trafiksikkerhedsmæssige forhold. Vi mener derfor, at udgiften til etablering af vejbelysning ved kanaliseringsanlægget kan inddrages i de udgifter, som kommunen efter vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., kan pålægge modtageren af overkørselstilladelsen at afholde. Men som dette vilkår er formuleret, er det ikke gennemskueligt, hvilke krav vejbelysningen skal opfylde. Kommunen lader tredjemand (D) stille krav/vilkår til L s etablering af vejbelysning. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at en forvaltningsretlig afgørelse skal træffes af den kompetente myndighed. Vi mener ikke, at dette er tilfældet, når L skal foretage etablering af vejbelysning efter Ds krav. Det vil efter Vejdirektoratets opfattelse være lovligt i forbindelse med kommunens beslutning om, hvordan vejbelysningen skal indrettes, herunder materialevalg m.m., at tage hensyn til vedligeholdelsens af anlægget, og således at tage el-leverandøren med på råd. Men at tage hensyn til, at kommunen senere ønsker at overdrage sin vejbelysning til en bestemt forsyningsleverandør, ses ikke umiddelbart at være et sagligt hensyn, når der er tale om anlæg, som skal betales af grundejeren eller de vedligeholdelsespligtige i forbindelse med en overkørselstilladelse. Afgørelsen er på dette punkt ikke tilstrækkelig præcis eller uddybet på en sådan måde, at det klart og entydigt fastslår, hvilke arbejder kommunen som vejbestyrelse kræver udført på sin vej for udstykkers regning. Vejdirektoratet har i den forbindelse noteret sig bemærkninger i Kommunens brev af 28. februar Vi skal derfor bede Kommunen genoptage denne del af sagen og træffe en præcis afgørelse som vejbestyrelse om vejbelysningens udformning m.m. Mellemstrækningen Det fremgår af sagen, at der er en strækning på 35 meter fra den nuværende bygrænse til skellet til ejendommen 2d. Kommunen har i brev af 16. september 2013, p. 4, redegjort nærmere for, hvorfor kommunen mener, at det er nødvendigt at etablere fortov, cykelsti og vejbelysning m.m. på denne mellemstrækning fra fortov og cykelsti, således at fortov, cykelsti m.m. er ubrudt fra den omhandlede overkørsel til matr.nr. 2d frem til nuværende bygrænse. Kommunen har endvidere i samme brev, p. 9, redegjort for, at fortovet og cykelstien bl.a. skal betjene de trafikanter, der 10

11 kommer til udstykningsområdet fra nærmeste busstoppested, som er placeret umiddelbart syd for overkørslen. Som det fremgår heraf, er det især hensynet til de svage trafikanter med ærinde i udstykningsområdet, der ønskes varetaget. På denne baggrund mener Vejdirektoratet, at Kommunen sagligt har redegjort for, hvor de nævnte anlægsforanstaltninger også skal etableres på mellemstrækningen, således at der er tale om et samlet kanaliseringsanlæg, ligesom kommunen har redegjort for, hvorfor det er rimeligt at inddrage udgifterne til denne deletape af H vej i de udgifter, som pålægges udstykkeren af matr.nr. 2d. Udstrækningen og udformningen af et kanaliseringsanlæg beror på vejbestyrelsens vejtekniske og trafikale skøn, og vi har ikke grundlag for at mene, at Kommunen i denne forbindelse skønner uden for lovens rammer. Vederlagsfri arealoverdragelse Kommunen har i afgørelsen stillet vilkår om, at den nødvendige udvidelse af vejen i forbindelse med kanaliseringsanlægget så vidt muligt skal etableres på den udstykkede matrikel, og at L skal stille det nødvendige areal vederlagsfrit til rådighed for vejanlægget af kanaliseringsanlægget. Derudover har kommunen stillet vilkår om, at L skal afholde udgifterne til en arealerhvervelse på vejens vestside, hvis det viser sig nødvendigt at erhverve areal på vestsiden til den nødvendige udvidelse. Kommunen vil forestå en sådan arealerhvervelse af jord på vejens vestside evt. ved ekspropriation. Arealafståelser kan kun ske ved aftale eller ved ekspropriation, jf. vejloven 43 eller f.eks. planlovens 47, stk. 1, jf. grundloven 73. Ved aftale er det muligt, at aftale en vederlagsfri arealoverdragelse. 13 Ekspropriation efter de nævnte bestemmelser kan kun ske, når almenvellet kræver det. For at sikre at dette krav er opfyldt, er det et almindeligt princip, at den eksproprierende myndighed, som den der varetager almenvellets interesser, afholder udgifterne til ekspropriationserstatningen. Dette princip fremgår bl.a. af vejbidragslovens 4, stk. 2, nr. 1, hvorefter vejbidraget til anlæg af offentlige veje eller udvidelse af disse vejes befæstede arealer ikke må omfatte udgifterne til arealerhvervelsen Vejdirektoratet noterer sig, at det af L s brev af 17. juni 2013 til kommunen fremgår, at L er villig til vederlagsfrit at stille det nødvendige areal til rådighed for vejanlægget, herunder afholde udgifterne til den matrikulære berigtigelse. 14 Vejdirektoratet er således ikke enig i kommunens fortolkning af forarbejderne til vejbidragslovens 4, stk. 2, (Betænkning nr. 367/1964, p. 61). Vejdirektoratet kan konstatere, at der findes tilfælde i lovgivningen, hvor et generelt princip lovfæstes, uden at der derved er tilsigtet en anden fortolkning af princippet, f.eks. lovfæstelsen af det almindelige gæsteprincip i vejlovens

12 Kommunen har i sit høringsbrev til Vejdirektoratet af den 16. september 2013 oplyst, at den vederlagsfri arealoverdragelse er et vilkår i kommunens afgørelse og ikke er et aftalevilkår mellem kommunen og L. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommunalbestyrelse kan kræve, at ansøgeren af en overkørselstilladelse vederlagsfrit afstår areal til udvidelse af en offentlig vej, er ikke nærmere omtalt i vejlovens 70 eller dens forarbejder. Som nævnt fremgår det af Grundlovens 73, at en borger kun kan tilpligtes af afstå sin ejendom, når almenvellet kræver det, og kun mod fuldstændig erstatning. Denne regel gentages i vejlovens 43 om ekspropriation til vejformål. Hvis det skulle være lovligt at kræve en vederlagsfri afståelse af areal i forbindelse med en overkørselstilladelse, vil det efter Vejdirektoratets opfattelse kræve en sikker hjemmel for det. Ellers vil der foreligge risiko for, at Grundlovens 73 kunne omgås. Vi mener ikke, at Kommunen lovligt kan stille vilkår om vederlagsfri arealafståelse på dele af matrikel nr. 2d, og slet ikke til en eventuel senere udvidelse af vejens på naboejendommen på den anden side af vejen. Kommunen kan derimod lovligt indgå aftale med en grundejer om, at denne afgiver en del af sin ejendom til den offentlige vej, således at der skal etableres en trafiksikker adgang til grundejerens ejendom. Udgifter til matrikulærudskillelse Allerede fordi Kommunen ikke kan kræve, at L skal afstå areal til den offentlige vej, eller at L skal afholde udgifterne til eventuel senere erhvervelse af dele af ejendommen på den anden side af H vej, kan kommunen heller ikke stille vilkår om, at L skal afholde udgifterne til matrikulære berigtigelser af vejarealet. Garantistillelse Som det fremgår af vores afsnit om sikkerhedsstillelse, kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at den, der får tilladelse til at udføre arbejder på vejarealet, eller for hvis regning kommunen udfører arbejderne, stiller en sikkerhed for betalingen. Som nævnt er der ikke tale om et forhold reguleret i vejlovgivingen. Derfor må en uenighed om et konkret vilkår afgøres ved domstolene eller voldgift. Kommunens afgørelse i øvrigt Partshøring Ifølge forvaltningslovens 19, stk. 1, må myndigheden, såfremt en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, ikke træffe afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for 12

13 den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Et udkast til en afgørelse har karakter af et høringsbrev, hvor den eller de høringsberettiget får mulighed for at oplyse om forhold, som parten er den nærmeste til at kende til. Hvis en part fremkommer med oplysninger, der kan ændre kommunens udkast, er dette blot en del af sagens oplysning. Vi mener ikke, at der er grund til at kritisere, at kommunen i afgørelsen slutteligt formulerer et svar på L s svar på deres høringsbrev. Det fremgår af sagen, at kommunen og L over længere tid har haft skriftlig korrespondance samt afholdt møder i sagen. Vi konstaterer, at kommunen har udsendt 2 udkast til afgørelse i sagen, det seneste den 28. maj Bemærkninger til dette udkast indarbejdes i den endelige afgørelse af 17. juni 2013, og kommunen ændrer et vilkår til et mindre indgribende vilkår på baggrund af L s bemærkninger. Vi kan ikke se, at der fremføres nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder i forbindelse med høringen over udkastet af 28. maj Vi har derfor heller ikke grundlag for at mene, at der foreligger en partshøringsmangel Begrundelse En afgørelse der meddeles skriftligt skal være begrundet. Kun i tilfælde hvor parten fuldt ud får medhold, er der ikke krav om, at afgørelsen skal begrundes, jf. forvaltningsloven 22. En begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter. I de tilfælde, hvor afgørelsen er truffet på baggrund af et skøn, skal begrundelsen indeholde en beskrivelse af de hovedhensyn, som er lagt til grund for afgørelsen. Derudover skal den indeholde en kort beskrivelse af de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Det fremgår af forvaltningslovens 24, stk. 1 og 2. Begrundelsen skal således fremstå som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det indhold, den har, herunder en stillingtagen til den pågældende borgers relevante indsigelser. Kommunen har i sin afgørelse begrundet sine vilkår, redegjort for de faktiske omstændigheder, sine antagelser om trafikken, herunder at 63 nye boliger antages at genere en stor trafikmængde (sammenlignet med den nuværende), kommenteret på indsigelser samt henvist til de retsregler, kommunen har brugt. Vi har herefter ikke grundlag for at mene, at kommunens afgørelse ikke er begrundet i overensstemmelse med forvaltningslovens 24. Ulovlig forskelsbehandling Ifølge det forvaltningsretlige princip, lighedsprincippet, skal forvaltningen i almindelighed behandle væsentligt lige forhold ens i retlig henseende. Dette lighedsprincip kendes også som det forvaltningsretlige princip om forbud mod usaglig forskelsbehandling. 13

14 Kommunen har redegjort for, at udstykningen ved H gård 15, K krogen 16 og J Bakke blev foretaget før kommunalreformen. Kommunen har oplyst 17, at der ved udstykningen ved H gård ikke var sammenlignelige trafikale forhold med den nærværende sag. Ved udstykningen K krogen blev udstykker pålagt at afholde udgifter til kanaliseringsanlæg. Vejdirektoratet fandt dog ikke, at kommunen ikke kunne stille vilkår om, at udstykker skulle betale for en venstresvingsbane til K Mole. J Bakke 18 blev udstykket i 1966 og Den dagældende vejbestyrelseslov indeholdte ikke bestemmelse svarende til den nuværende vejlovs 70, stk. 3. Den trafikale situation i slutningen af 1960-erne kan heller ikke sammenlignes med forholdene i dag. Det er fast antaget, at en ny myndighed i dette tilfælde den nye Kommune - ikke er bundet af den gamle Kommunes praksis, således at forstå, at den nye Kommune har lov til at tage udgangspunkt i en af de sammenlagte kommuners praksis eller melde en ny, samlet praksis ud. Som sagen er oplyst, har vi ikke grundlag for at antage, at betalingskravet i denne sag er udtryk for en usaglig forskelsbehandling. Proportionalitet i vilkårene Proportionalitetsprincippet medfører, at den forvaltningsretlige myndighed ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, dersom mindre indgribende er tilstrækkelige. Samtidig skal indgrebet som middel stå i rimeligt forhold til målet, og at den forvaltningsretlige myndighed skal prøve med det gode først. Princippet regulerer navnlig valget og udformningen af retsfølgen. Kommunen har oplyst, at udgifterne til overkørslen og kanaliseringsanlægget vil udgøre mellem og kr. pr. enhed (beregnet på 63 enheder). Vi har noteret os, at L i sit brev af 28. februar 2014 fastholder, at betalingsvilkåret ikke står i et rimeligt forhold til de fordele, L som udstykker vil opnå. L har i den forbindelse henvist til brev af 23. oktober 2013, p. 4 f. Uanset L s generelle bemærkninger om ejendomsmarkedet og muligheden for at lægge ekstra etableringsudgifter på køberne af ejendommene, har Vejdirektoratet ikke grundlag for at antage, at kommunens vurdering ligger uden for lovens grænser. 15 Kommune 16 Kommune Vejdirektoratets j.nr. 07/ Jf. kommunens brev af 16. september Kommune 14

15 Konklusion Da der efter Vejdirektoratets opfattelse ikke er hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, til at kræve, at L vederlagsfrit afstår en del af ejendommen 2d til offentlig vej, skal Vejdirektoratet bede Kommunen om at genoptage sagen, således at kommunen kan træffe en afgørelse, der i sin helhed er lovlig. Kommunen kan lovligt bestemme, at der skal etableres et kanaliseringsanlæg ud for den ansøgte overkørsel fra ejendommen H vej 24, og at L skal afholde udgifterne hertil. De omhandlede udgifter til belysning af kanaliseringsanlægget kan principielt inddrages i udgifterne til kanaliseringsanlægget. Men der foreligger ikke en klar og utvetydig afgørelse fra vejbestyrelsens Kommunen) side, når den endelige udformning af vejbelysningen overlades til ledningsejerens (D) nærmere bestemmelse. Vejdirektoratet skal derfor bede Kommunen genoptage denne del af afgørelsen med henblik på at træffe en klar afgørelse, der klart beskriver forpligtelserne for L. Vejlovens bestemmelser er ikke til hinder for, at Kommunen på andet grundlag kræver, at L stiller sikkerhed for udgifterne til de pålagte anlægsarbejder. Vejlovens 70, stk. 3, indeholder ikke fornøden sikker hjemmel til, at Kommunen kan kræve, at L vederlagsfrit afstår en del af ejendommen 2d til offentlig vej med henblik på at kunne etablere det omtalte kanaliseringsanlæg. Vejlovens 70, stk. 3, indeholder ikke hjemmel til at pålægge L at afholde udgifterne til en eventuel udvidelse af den offentlige vej, herunder udgifterne til arealerhvervelse, på naboejendommen på den anden side af vejen. Allerede af disse grunde kan Kommunen ikke lovligt stille vilkår om, at L skal afholde udgifterne til den matrikulære berigtigelse af den offentlige vejs areal. Søgsmålsvejledning Hvis I ønsker lovligheden af kommunens afgørelse eller vores afgørelse i klagesagen prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. vejlovens 4, stk. 6, 2. pkt. Vi foretager os ikke mere i sagen. Til orientering vedlægges kopi af Kopi af mail af 26. november 2013 med underbilag Kommunens udtalelse af 28. februar 2014 advokat, udtalelse af 28. februar 2014 Vejdirektoratets afgørelse i sagerne 791-D0312-5, 515-D0312-5, 515-D0312-7, 409-D0312-1, 06/ /06717, 0/02070, 08/05819 og 10/01411 m.fl. 15

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere