Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej"

Transkript

1 Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr Vejdirektoratet har behandlet advokatens klage af den 8. august 2013 på vegne af L over Kommunens afgørelse af den 12. juli 2013 om etablering af en overkørsel fra en privat fællesvej på ejendommen matr.nr. 2d, i forbindelse med en byggemodning af denne ejendom, der hidtil har været et markareal i landzone henviser kommunen til vejlovens 1 70, stk. 1 og 3, som hjemmel for sin afgørelse. I klagen gøres følgende gældende: Kommunens afgørelse er behæftet med forvaltningsretlige mangler. Der er væsentlige forskelle mellem kommunens udkast til afgørelse af 28. maj 2013 og den endelige afgørelse af 12. juli Det er åbenbart, at kommunens fremstilling og begrundelse bliver skrevet bagudrettet i takt med indkomne indsigelser. Der må fordres en tilbundsgående undersøgelse, inden kommunen træffer en afgørelse. Der er ikke hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt. til at kræve, at L skal afholde udgifterne til ombygningen af H vej i det omfang, som kommunen kræver. Vejloven 70, stk. 3, 3. pkt., kan kun anvendes i særlige tilfælde og skal fortolkes indskrænkende, jf. L s juridiske redegørelse af 29. maj F Kommunen har ikke dokumenteret, at udstykningen ikke er et særligt tilfælde. Kommunen har heller ikke begrundet, hvorfor udstykningen til 63 boliger konkret giver vejtekniske eller færdselsmæssige grunde til kræve kanaliseringsanlægget etableret, samt at udstykker skal betale herfor. Det er L s opfattelse, at en udstykning til 63 boliger er en mindre udstykning, og dermed ikke et særligt tilfælde. Kommunens krav står ikke i et rimeligt forhold til de fordele, som udstykkeren vil opnå. 1 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november 2011 Niels Juels Gade 13 Postboks København Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., giver ikke kommunen hjemmel til at bestemme materialevalg og bestemte tekniske løsninger, som er fordyrende i forhold til et standardprojekt. Kommunens afgørelse indeholder elementer af klargøring af andre af kommunens vejprojekter. Kommunen opnår en forbedring af kommunens vejnet, herunder det kommunale fortovs- og cykelstinet. Herudover mener L s, at der ikke er hjemmel i vejlovens 70 til at pålægge udstykker at betale for, en vejbelysning, som skal etableres efter krav fra 3. mand (D), for at vejbelysningen efterfølgende kan overtages af denne, vederlagsfri arealafståelse, omkostninger til ekspropriation på vestsiden, 1- og 5 års eftersyn, da L herved får overdraget vedligeholdelsespligten, etablering af fortov og cykelsti langs med kanaliseringsanlægget, og etableringsomkostningerne af kanaliseringsanlægget på det 35 meter lange mellemstrækning mellem den eksisterende bygrænse og skellet til matr.nr. 2d. Afgørelse Kommunen kan lovligt bestemme, at der skal etableres et kanaliseringsanlæg ud og for den ansøgte overkørsel fra ejendommen H vej 24, og at L skal afholde udgifterne hertil. Da der efter Vejdirektoratets opfattelse ikke er hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, til at kræve, at L vederlagsfrit afstår en del af ejendommen 2 d til offentlig vej, skal Vejdirektoratet bede Kommunen om at genoptage sagen, således at kommunen kan træffe en afgørelse, der i sin helhed er lovlig. De omhandlede udgifter til belysning af kanaliseringsanlægget kan principielt inddrages i udgifterne til kanaliseringsanlægget. Men der foreligger ikke en klar og entydig afgørelse fra vejbestyrelsen (Kommunen), når den endelige udformning af vejbelysningen overlades til ledningsejerens (D) nærmere bestemmelse. Vejlovens bestemmelser er ikke til hinder for, at Kommunen på andet grundlag kræver, at L stiller sikkerhed for udgifterne til de pålagte anlægsarbejder. Vejlovens 70, stk. 3, indeholder ikke hjemmel til at pålægge L at afholde udgifterne til en eventuel udvidelse af den offentlige vej, herunder udgifterne til arealerhvervelse, på naboejendommen på den anden side af vejen. Allerede af disse grunde kan Kommunen ikke lovligt stille vilkår om, at L skal afholde udgifterne til den matrikulære berigtigelse af den offentlige vejs areal. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til 2

3 Vi kan som klagemyndighed tage stilling til, om en kommune har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter vejlovgivningen 2, her vejloven. Men vi kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger (skøn) inden for lovens rammer. Det følger af vejlovens 4, stk. 1. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med en sådan afgørelse har fulgt vejlovgivningen, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. God forvaltningsskik omfatter blandt andet, hvordan kommunen tilrettelægger et sagsforløb, herunder sagsbehandlingstiden, og hvordan kommunen besvarer borgernes henvendelser. Baggrund Lokalplan Kommunens byråd vedtog den 27. februar 2013 endeligt lokalplan nr Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med fælles friarealer. Der må maksimalt opføres 63 boliger inden for området. I lokalplanens kortbilag 3 er vist en adgang fra lokalplanområdet til H vej. Af kortet fremgår helleanlæg omkring overkørslen. Det fremgår yderligere af lokalplanens vedtagelse, at arealet ved vedtagelsen er overgået fra landzone til byzone. Af lokalplanen eller dens kortbilag fremgår ikke, at der skal afgives areal af ejendommen 2d til udvidelse af H vej. Overkørselstilladelse Det fremgår af sagen, at Kommunen den 23. september 2011 trak sit udkast til afgørelse vedrørende overkørslen fra ejendommen 2d tilbage, da der var kommet nye oplysninger i sagen om vejafvandingen. Det forstår Vejdirektoratet som et udtryk for, at der forud for denne dato havde været forhandlinger mellem kommunen og L omkring overkørselstilladelsen. Der har i perioden 19. september til 1. oktober 2012 været gennemført en trafiktælling på H vej ud for den påtænkte overkørsel. Gående og cyklende færdsel er ikke opgjort, hvilket ifølge kommunen 5 er normalt. Endvidere var der på optællingstidspunktet ikke nævneværdig fodgænger- og cykeltrafik. Kommunen forventer dog, at dette billede vil ændre sig efter byggemodning og salg af udstykningsområdets boliger. Kommunen træffer sin endelig afgørelse om overkørslen fra ejendommen H vej 24 til H vej den 12. juli I forbindelse med overkørselstilladelsen fastsættes flere vilkår: 2 Vejloven, privatvejsloven, vejbidragsloven og vintervedligeholdelsesloven 3 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lokalplan for et boligområde ved H vej. Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 2d. 5 Jf. kommunens udtalelse af 18. november

4 Etablering af et kanaliseringsanlæg (venstresvingsbane med tilhørende heller) med 2x3,25 m kørebane, 2x1,5 m cykelbane, 2 m fortov mod øst og 2 x 0,5 m rabat/skråning/støttemur Helleanlægget skal afgrænses af hvide rabatkantsten, og der skal sættes chaussesten eller etableres asfaltbelægning i hellerne, mens der lægges fliser eller asfalteres i gennemgangen af hellen Etablering af et tværprofil med 6,5 m kørebane, 2x1,5 m cykelbane, 2 m fortov mod øst og 2x0,5 m rabat/skråning/støttemur fra den eksisterende bygrænse og frem til det nye kanaliseringsanlægs begyndelse (ca. 35 m) Kørebane, cykelbane og fortov skal udføres i asfalt Fortove skal adskilles fra cykelbanen med hvide rabatkantsten Den eksisterende vejbelysning på H vej skal videreføres, således at både strækningen fra den eksisterende bygrænse og frem til kanaliseringsanlægget samt kanaliseringsanlægget er belyst efter de krav, der stilles af D, herunder skal der anvendes armaturer og master svarende til det eksisterende vejbelysningsanlæg på K gade, idet anlægget efterfølgende skal kunne overtages af D. Der skal etableres regnvandsledning i vejens østlige side, som tilsluttes regnvandsbassin. Regnvandsledningen skal mod nord være forberedt for tilslutning af yderligere vejvand. Der skal etableres almindelige vejbrønde, som føres til regnvandsledningen. Overkørslen til det nye boligområde skal etableres som en chaussestensbelagt overkørsel afgrænset af granitkantsten. Vejarbejdet skal afmærkes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 800 af 4. juli 2012 om afmærkning af vejarbejder. Udgifterne til dette projekt afholdes af L, bortset fra ekstraudgiften til forberedelse for tilslutning af regnvandsledningen til yderligere vejvand fra nord. Derudover har Kommunen stillet yderligere vilkår om; Den nødvendige udvidelse af vejen i anledning af kanaliseringsanlægget etableres så vidt muligt på matr. nr. 2d, og det nødvendige areal stilles vederlagsfrit til rådighed for vejanlægget af L. I det omfang det måtte vise sig nødvendigt at erhverve areal på vestsiden af vejen til den nødvendige udvidelse, forestås denne arealerhvervelse af Kommunen, om nødvendigt ved ekspropriation. Udgifterne til en sådan arealerhvervelse afholdes af L. L skal afholde udgifterne til den matrikulære udskillelse af det nye vejareal. L forestår udførelsen af projektet som bygherre, og skal stille en anfordringsgaranti svarende til entreprisesummen. Garantien nedskrives successivt under arbejdets udførelse til 10 % af entreprisesummen ved aflevering, yderligere til 2 % ved 1-års gennemgang og til 0 % ved 5-års gennemgang. L skal fremsende et nærmere specificeret projekt for etablering af venstresvingsspor m.v. til endelig godkendelse, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Derudover har Kommunen stillet vilkår om, at der inden vejarbejdet igangsættes, foretages en besigtigelse af området med deltagelse af entreprenøren, bygherren, tilsynet og Kommunen. 4

5 Ligesom der under udførelsen af vejarbejdet skal fremsendes byggemødereferater til Kommunen, samt afholdes en afleveringsforretning med kommunen, når vejarbejdet er afsluttet. Slutteligt stiller kommunen vilkår om, at overkørslen først må tages i brug, når vejarbejdet er afleveret til og godkendt af Kommunen. Dog kan vejanlægget tages i brug, og byggemodningen kan påbegyndes før udførelse af slidlagsarbejdet. Slidlagsarbejdet skal være udført senest 1 år efter afleveringen af anlægsarbejdet. Vejlovgivningens regler Reglerne om etablering af overkørsel til offentlig vej En overkørsel er adgang til offentlig vej for kørende færdsel fra en ejendom, som grænser til vejen eller fra en privat fællesvej. Det fremgår af vejlovens 68, stk. 1. Det kræver kommunens tilladelse at etablere en ny overkørsel til en kommunevej. Det følger af vejlovens 70, stk. 1. Eksisterende overkørsler til offentlig vej må ikke benyttes som adgang til ejendomme, som er blevet ændret matrikulært ved sammenlægning, udstykning, arealoverførsel eller matrikulering. Det fremgår af vejlovens 71, stk. 1 og 3. Vejbestyrelsen kan i forbindelse med sin tilladelse efter disse bestemmelser, fastsætte vilkår som nævnt i 70, stk. 3. Det fremgår af vejlovens 71, stk. 6. Kommunen kan i forbindelse med en sådan tilladelse stille krav med hensyn til overkørslens nærmere placering, udformning og anvendelse, herunder om adgangens bredde, om fri oversigt mv., jf. vejlovens 70, stk. 3, 1. pkt. Kommunen kan som betingelse for en sådan tilladelse også kræve, at den offentlige vej ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lignende under hensyn til de ændrede trafikale forhold. Kommunen kan kræve, at den, der får tilladelsen til at etablere en overkørsel i særlige tilfælde helt eller delvis skal betale udgifterne ved disse foranstaltninger. Det fremgår af vejlovens 70, stk. 3, 2. og 3. pkt. Endelig fremgår det af vejlovens 70, stk. 3, 4. pkt., at vejbestyrelsen kan kræve selv at forestå de i stk. 3 nævnte foranstaltninger på den offentlige vejs areal mod godtgørelse af udgifterne herved. Overtagelse af en ejendom Hvis ejeren af et areal som følge af vejbestyrelsens afgørelser truffet efter afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omkringliggende ejendomme, kan ejeren begære arealet overtaget helt eller delvist af vejbestyrelsen, medmindre vejbestyrelsen kan anvise anden fornøden vejadgang. Det fremgår af vejlovens 78, stk. 1. 5

6 Begæringen om overtagelse skal være fremsat senest 6 måneder efter, at ejeren har fået underretning om afgørelsen om adgang fra ejendommen, eller hvis ejeren har klaget over afgørelsen senest 6 måneder, efter at klagemyndighedens afgørelse er modtaget, jf. vejlovens 78, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen i 78 skal ses som et udtryk for, at en tilgrænsende grundejer ikke har et ubetinget krav på, at der skal etableres en adgang til den offentlige vej. Men når almene, offentligretlige hensyn medfører, at der ikke kan etableres adgang, skal myndigheden overtage ejendommen. Sikkerhedsstillelse og krav til afleveringsforretning Vejloven indeholder ikke særlige bestemmelser om vejbestyrelsens ret til at kræve, at der stilles sikkerhed for udgifterne til de påbudte arbejder, som kommunen udfører for ansøgers regning eller garanti for egne udførte arbejder. Omvendt indeholder vejlovens 70 eller dens forarbejder heller ikke en udtømmende opregning af lovlige vilkår. Efter Vejdirektoratets opfattelse kan vejbestyrelsen fastsætte saglige vilkår for en tilladelse efter vejlovens 70. Det er kutyme inden for entrepriseretlige forhold, at der kan fastsættes vilkår om sikkerhedsstillelse. Vejdirektoratet noterer sig, at Kommunen i sin afgørelse af 12. juli 2013 henviser til AB 92. Inden for vejlovgivningens område er spørgsmålet om sikkerhedsstillelse behandlet i 26 i standardvilkårene 6 for ledningsarbejder i og over veje, hvoraf det fremgår, at der skal udvises en vis forsigtighed med at stille et sådant vilkår. Det er Vejdirektoratets opfattelse, at princippet i standardvilkårenes 26 ikke fastsætter en særlig forsigtighed på vejområdet, men blot refererer til den almindelige kutyme på entrepriseområdet. Et vilkår om, at der skal stilles sikkerhed for udførelsen af et arbejde på en offentlig vej, kan derfor efter omstændighederne være et sagligt vilkår. På samme måde kan en vejbestyrelsen lovligt fastsætte vilkår om, at der gennemføres en afleveringsforretning med henblik på at sikre, at de påbudte arbejder er udført i overensstemmelse med afgørelsen. Et sådan vilkår er efter Vejdirektoratets opfattelse forventeligt, når vejbestyrelsen herefter overtager forpligtelsen til at vedligeholde de dele af overkørslen, som ligger inden for den offentlige vejs areal. Som sagen er oplyst af parterne, har vi ikke grundlag for at mene, at Kommunens vilkår er usaglige. Vores vurdering I forbindelse med en tilladelse efter vejlovens 70, stk. 1, skal kommunen navnlig varetage vejtekniske og trafikale hensyn på den offentlige vej. Kommunen skal endvidere foretage en konkret afvejning mellem disse almene, offentligretlige hensyn og 6 Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, december 2011, Vejdirektoratet. 6

7 facadeejerens oftest berettigede forventning om at kunne udnytte naboskabet til den offentlige vej. Som det fremgår af vejlovens 70, stk. 3, 1. pkt., kan vejbestyrelsen fastsætte nærmere bestemmelser om overkørslens placering, udformning mv. Det er i denne forbindelse et sagligt vilkår at varetage hensynet til vejbestyrelsens fremtidige vedligeholdelse af anlægget på vejarealet, og således nærmere fastsætte bestemmelser om materialer m.v. Af vejlovens 70, stk. 3, 2. pkt., fremgår, at vejbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter stk. 1 betinget af, af den offentlige vej ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lignende under hensyn til de ændrede trafikale forhold. De omhandlede foranstaltninger vil normalt blive etableret umiddelbart ud for overkørslen, men andre placeringer er mulige, ligesom udformningen kan variere, når vejbestyrelsen vurderer, at den derved opnår den ønskede effekt omkring overkørslen. Der kan henvises til vedlagte kopi af afgørelsen om vejforholdene ved A husene i Kommunen 7. Denne bestemmelse skal ses i lyset af vejbestyrelsens almindelige pligt til at sørge for, at den offentlige vej er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og størrelse, samt at vejbestyrelsen afholder udgifterne til disse arbejder. Der henvises til vejlovens 10, stk. 1 og 2. Denne bestemmelse pålægger dog ikke vejbestyrelsen at sørge for, at den offentlige vej er indrettet til enhver form for færdsel. Bestemmelsen i 70, stk. 3, 3. pkt., er en undtagelse fra hovedreglen i vejlovens 10, om at vejbestyrelsen betaler for arbejder, den kræver udført på sin vej med henblik på at sikre, at vejen er i god og forsvarlig stand. Vejbestyrelsen kan således bestemme, at den, der får en overkørselstilladelse, skal afholde udgifterne til trafikregulerende foranstaltninger på den offentlige vej, som det er nødvendigt at etablere, fordi der ønskes etableret en overkørsel eller tilslutning. Af bestemmelsen i 70, stk. 3, 3. pkt., fremgår, at betalingskravet i tilfælde af en overkørsel 8 kun kan fremføres over for den, der får overkørselstilladelsen, i særlige tilfælde. En del af vurderingen af, om kommunen kan kræve udgifterne helt eller delvist betalt, består i at vurdere, om udgifterne til etablering af foranstaltningen står i rimeligt forhold til de fordele, de pågældende opnår. Kommunen skal altså foretage en vurdering af proportionaliteten i betalingskravet. Bestemmelsen i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., om at det som et vilkår for tilladelse til etablering af en ny overkørsel til offentlig vej kan bestemmes, at ejeren af den pågældende ejendom skal afholde udgifterne til ombygning af den offentlige vej, blev indført ved lov nr. 286 af 7. juni 1972 om ændring af lov om offentlige veje. 7 Vejdirektoratets afgørelse af 17. august 2007, j.nr. 06/ Dsv. en kørende adgang fra en privat ejendom eller fra en privat fællesvej til en offentlig vej. 7

8 I forbindelse med Folketingets behandling af forslaget til bestemmelsen blev ordene i særlige tilfælde tilføjet, idet Folketinget ønskede at præcisere, at adgangen til helt eller delvist at påligne en ejer eller bruger udgifterne til ombygning af en offentlig vej er begrænset til særlige tilfælde, jf. Folketingstidende, , Tillæg B, sp Bestemmelsen er fortrinsvist tænkt anvendt på særligt trafikskabende virksomheder, så som udstillingsbygninger, supermarkeder, jf. de nævnte forarbejder og vejlovscirkulærets 9 pkt. 38. Bestemmelsen har ligeledes været anvendt i forbindelse med etablering af overkørsler til større udstykningsområder. Af bemærkningerne til bestemmelsen i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., jf. betænkningen afgivet den 15. maj 1972 af Folketingets Trafikudvalg, fremgår endvidere, at kravet om, at grundejerne skal afholde udgifterne til ombygningen af en offentlig vej i forbindelse med etableringen af en ny overkørsel alene kan stilles, når kravet til ansøgeren står i et rimeligt forhold til fordelene for den pågældende. Der er således snævre rammer for bestemmelsens anvendelse. Kanaliseringsanlæg og overkørsel Det forhold, at der i lokalplanen for udstykningsområdet er vist en overkørsel ud til H vej betyder ikke, at udstykker herefter kan etablere overkørsel på det i lokalplanen angive sted. Ejeren af ejendommen må derimod have en berettiget forventning om, at overkørsel vil kunne placeres det pågældende sted på ejendommen. Men den konkrete tilladelse til at etablere en overkørsel træffes efter den specielle lov om etablering af overkørsler til offentlige veje, dvs. af vejbestyrelsen, Kommunen, efter vejlovens 70. Kommunen kan lovligt bestemme, at kommunevejen H vej skal ombygges med et kanaliseringsanlæg, før en overkørsel fra ejendommen H vej 24 må etableres eller tages i brug. Det fremgår af vejlovens 70, stk. 3, jf. stk. 1. Spørgsmålet er derefter, hvilke foranstaltninger der er omfattet af bestemmelsen. Der findes derfor ikke en udtømmende liste for, hvad der er omfattet heraf. Kommunen har i afgørelsen begrundet kanaliseringsanlægget inklusiv cykelbane, fortov og vejbelysning med hensynet til sikkerheden for de 63 nye boliger. Kommunen har videre begrundet vilkårene med, at overkørslen er beliggende i udkanten af S, hvor hastigheden vil være højere end centralt i byen, mens overkørslen for den venstresvingende trafik fra nord er placeret umiddelbart efter en kurve og en mindre bakke med forringede oversigtsforhold. Kanaliseringsanlægget skal således forebygge ulykker ved overkørslen. 10 Samtidig vurderer kommunen, at der må forventes en væsentligt forøget trafik af fodgængere og cyklister til og fra det nye boligområde, hvorfor vilkåret om cykelbaner og fortov er begrundet i trafiksikkerhedshensynet for disse svage trafikanter. 9 Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære nr. 132 af 6. december 1985 om lov om offentlige veje. 10 Der henvises til kommunens afgørelse af 12. juli

9 Som en konsekvens af, at der skal etableres et kanaliseringsanlæg med cykelsti og fortov med tilhørende kantstensafgrænsninger, skal der etableres en ny vejafvanding på stedet, da vejvandet ikke længere kan afledes til den eksisterende grøft langs med matr.nr. 2d. Kommunen skønner selv, efter hvilke nærmere angivne anvisninger kanaliseringsanlægget skal udføres. Da vi ikke har grundlag for at antage, at kommunens anvisninger adskiller sig de normale standarder for kanaliseringsanlæg, kan vi ikke tage stilling til kommunens vejtekniske og trafiksikkerhedsmæssige skøn. Vi mener derfor, at kommunen har den nødvendige hjemmel i vejlovens 70 stk. 3, 2. og 3. pkt. til at stille vilkår om etablering af venstresvingsbane med dertilhørende helleanlæg, cykelbaner, fortov og rabat/skråning/støttemur. Særlige tilfælde Det fremgår af lokalplanen, at udstykningen skal trafikbetjenes fra H vej. H vej er en af hovedindfaldsvejene til S. Udstykningen er i lokalplanen godkendt til maksimum 63 boliger. Vi har i sagen 07/ truffet afgørelse om, at en udstykning på 23 parceller var omfattet af begrebet særlige tilfælde efter vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt. Derudover har vi i sagen 06/00461 ligeledes truffet afgørelse om, at en udstykning af 83 parceller var omfattet af begrebet særlige tilfælde. I afgørelsen af 18. december om vilkåret om betaling af 1/5 del af udgifterne til rundkørsel på L vej, drejede det sig om en udstykning med 30 boliger. Vi har ikke grundlag for at mene, at en udstykning med 63 boligenheder ikke skulle et særligt tilfælde. Vi har heller ikke grundlag for at mene, at det skulle være i strid med Kommunens praksis omkring, hvornår der stilles betalingskrav ved overkørselstilladelser, hvor der skal etableres et kanaliseringsanlæg eller lignende i forbindelse med overkørslen. Vi mener således, at kommunen med hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt, lovligt kan bestemme, at udstykkeren L skal afholde udgifterne til etablering af kanaliseringsanlægget ud for den ansøgte overkørsel til H vej. Vejbelysning Kommunen har stillet vilkår om, at den eksisterende vejbelysning på H vej skal videreføres frem til kanaliseringsanlægget, samt at kanaliseringsanlægget er belyst efter de krav der stilles af D. Kommunen har stillet vilkår om, at der skal anvendes armaturer og master svarende til det eksisterende vejbelysningsanlæg på K gade, idet anlægget efterfølgende skal kunne overtages af D. Kommunen begrunder vilkåret om etablering af vejbelysning med henvisning til trafiksikkerheden ved det nye boligområde. Vejbelysningen skal dels sikre, at bilisterne er opmærksomme på overkørslen, når de kommer nordfra. Kommunen har lagt vægt på, at bilisterne 11 Overkørselstilladelse til K krogen til H gaden, Kommunen. 12 Vejdirektoratets j.nr. 791-D

10 kommer fra det åbne land med højere hastighedsgrænser end i byen, samt at der er en kurve og en mindre bakke før krydset. Kommunen mener ikke, at det vil være forsvarligt at etablere kanaliseringsanlægget uden vejbelysning i selve anlægget og på den sydligere strækning. Vi kan herefter konstatere, at vilkåret om etablering af vejbelysning fra bygrænsen frem til overkørslen er sagligt og konkret begrundet. Kommunen har stillet vilkår om, at L skal etablere vejbelysning efter de krav, D stiller. Vi forstår sagen således, at den omtalte vejbelysning er en integreret del af kanaliseringsanlægget og navnlig skal varetage trafiksikkerhedsmæssige forhold. Vi mener derfor, at udgiften til etablering af vejbelysning ved kanaliseringsanlægget kan inddrages i de udgifter, som kommunen efter vejlovens 70, stk. 3, 3. pkt., kan pålægge modtageren af overkørselstilladelsen at afholde. Men som dette vilkår er formuleret, er det ikke gennemskueligt, hvilke krav vejbelysningen skal opfylde. Kommunen lader tredjemand (D) stille krav/vilkår til L s etablering af vejbelysning. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at en forvaltningsretlig afgørelse skal træffes af den kompetente myndighed. Vi mener ikke, at dette er tilfældet, når L skal foretage etablering af vejbelysning efter Ds krav. Det vil efter Vejdirektoratets opfattelse være lovligt i forbindelse med kommunens beslutning om, hvordan vejbelysningen skal indrettes, herunder materialevalg m.m., at tage hensyn til vedligeholdelsens af anlægget, og således at tage el-leverandøren med på råd. Men at tage hensyn til, at kommunen senere ønsker at overdrage sin vejbelysning til en bestemt forsyningsleverandør, ses ikke umiddelbart at være et sagligt hensyn, når der er tale om anlæg, som skal betales af grundejeren eller de vedligeholdelsespligtige i forbindelse med en overkørselstilladelse. Afgørelsen er på dette punkt ikke tilstrækkelig præcis eller uddybet på en sådan måde, at det klart og entydigt fastslår, hvilke arbejder kommunen som vejbestyrelse kræver udført på sin vej for udstykkers regning. Vejdirektoratet har i den forbindelse noteret sig bemærkninger i Kommunens brev af 28. februar Vi skal derfor bede Kommunen genoptage denne del af sagen og træffe en præcis afgørelse som vejbestyrelse om vejbelysningens udformning m.m. Mellemstrækningen Det fremgår af sagen, at der er en strækning på 35 meter fra den nuværende bygrænse til skellet til ejendommen 2d. Kommunen har i brev af 16. september 2013, p. 4, redegjort nærmere for, hvorfor kommunen mener, at det er nødvendigt at etablere fortov, cykelsti og vejbelysning m.m. på denne mellemstrækning fra fortov og cykelsti, således at fortov, cykelsti m.m. er ubrudt fra den omhandlede overkørsel til matr.nr. 2d frem til nuværende bygrænse. Kommunen har endvidere i samme brev, p. 9, redegjort for, at fortovet og cykelstien bl.a. skal betjene de trafikanter, der 10

11 kommer til udstykningsområdet fra nærmeste busstoppested, som er placeret umiddelbart syd for overkørslen. Som det fremgår heraf, er det især hensynet til de svage trafikanter med ærinde i udstykningsområdet, der ønskes varetaget. På denne baggrund mener Vejdirektoratet, at Kommunen sagligt har redegjort for, hvor de nævnte anlægsforanstaltninger også skal etableres på mellemstrækningen, således at der er tale om et samlet kanaliseringsanlæg, ligesom kommunen har redegjort for, hvorfor det er rimeligt at inddrage udgifterne til denne deletape af H vej i de udgifter, som pålægges udstykkeren af matr.nr. 2d. Udstrækningen og udformningen af et kanaliseringsanlæg beror på vejbestyrelsens vejtekniske og trafikale skøn, og vi har ikke grundlag for at mene, at Kommunen i denne forbindelse skønner uden for lovens rammer. Vederlagsfri arealoverdragelse Kommunen har i afgørelsen stillet vilkår om, at den nødvendige udvidelse af vejen i forbindelse med kanaliseringsanlægget så vidt muligt skal etableres på den udstykkede matrikel, og at L skal stille det nødvendige areal vederlagsfrit til rådighed for vejanlægget af kanaliseringsanlægget. Derudover har kommunen stillet vilkår om, at L skal afholde udgifterne til en arealerhvervelse på vejens vestside, hvis det viser sig nødvendigt at erhverve areal på vestsiden til den nødvendige udvidelse. Kommunen vil forestå en sådan arealerhvervelse af jord på vejens vestside evt. ved ekspropriation. Arealafståelser kan kun ske ved aftale eller ved ekspropriation, jf. vejloven 43 eller f.eks. planlovens 47, stk. 1, jf. grundloven 73. Ved aftale er det muligt, at aftale en vederlagsfri arealoverdragelse. 13 Ekspropriation efter de nævnte bestemmelser kan kun ske, når almenvellet kræver det. For at sikre at dette krav er opfyldt, er det et almindeligt princip, at den eksproprierende myndighed, som den der varetager almenvellets interesser, afholder udgifterne til ekspropriationserstatningen. Dette princip fremgår bl.a. af vejbidragslovens 4, stk. 2, nr. 1, hvorefter vejbidraget til anlæg af offentlige veje eller udvidelse af disse vejes befæstede arealer ikke må omfatte udgifterne til arealerhvervelsen Vejdirektoratet noterer sig, at det af L s brev af 17. juni 2013 til kommunen fremgår, at L er villig til vederlagsfrit at stille det nødvendige areal til rådighed for vejanlægget, herunder afholde udgifterne til den matrikulære berigtigelse. 14 Vejdirektoratet er således ikke enig i kommunens fortolkning af forarbejderne til vejbidragslovens 4, stk. 2, (Betænkning nr. 367/1964, p. 61). Vejdirektoratet kan konstatere, at der findes tilfælde i lovgivningen, hvor et generelt princip lovfæstes, uden at der derved er tilsigtet en anden fortolkning af princippet, f.eks. lovfæstelsen af det almindelige gæsteprincip i vejlovens

12 Kommunen har i sit høringsbrev til Vejdirektoratet af den 16. september 2013 oplyst, at den vederlagsfri arealoverdragelse er et vilkår i kommunens afgørelse og ikke er et aftalevilkår mellem kommunen og L. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommunalbestyrelse kan kræve, at ansøgeren af en overkørselstilladelse vederlagsfrit afstår areal til udvidelse af en offentlig vej, er ikke nærmere omtalt i vejlovens 70 eller dens forarbejder. Som nævnt fremgår det af Grundlovens 73, at en borger kun kan tilpligtes af afstå sin ejendom, når almenvellet kræver det, og kun mod fuldstændig erstatning. Denne regel gentages i vejlovens 43 om ekspropriation til vejformål. Hvis det skulle være lovligt at kræve en vederlagsfri afståelse af areal i forbindelse med en overkørselstilladelse, vil det efter Vejdirektoratets opfattelse kræve en sikker hjemmel for det. Ellers vil der foreligge risiko for, at Grundlovens 73 kunne omgås. Vi mener ikke, at Kommunen lovligt kan stille vilkår om vederlagsfri arealafståelse på dele af matrikel nr. 2d, og slet ikke til en eventuel senere udvidelse af vejens på naboejendommen på den anden side af vejen. Kommunen kan derimod lovligt indgå aftale med en grundejer om, at denne afgiver en del af sin ejendom til den offentlige vej, således at der skal etableres en trafiksikker adgang til grundejerens ejendom. Udgifter til matrikulærudskillelse Allerede fordi Kommunen ikke kan kræve, at L skal afstå areal til den offentlige vej, eller at L skal afholde udgifterne til eventuel senere erhvervelse af dele af ejendommen på den anden side af H vej, kan kommunen heller ikke stille vilkår om, at L skal afholde udgifterne til matrikulære berigtigelser af vejarealet. Garantistillelse Som det fremgår af vores afsnit om sikkerhedsstillelse, kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at den, der får tilladelse til at udføre arbejder på vejarealet, eller for hvis regning kommunen udfører arbejderne, stiller en sikkerhed for betalingen. Som nævnt er der ikke tale om et forhold reguleret i vejlovgivingen. Derfor må en uenighed om et konkret vilkår afgøres ved domstolene eller voldgift. Kommunens afgørelse i øvrigt Partshøring Ifølge forvaltningslovens 19, stk. 1, må myndigheden, såfremt en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, ikke træffe afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for 12

13 den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Et udkast til en afgørelse har karakter af et høringsbrev, hvor den eller de høringsberettiget får mulighed for at oplyse om forhold, som parten er den nærmeste til at kende til. Hvis en part fremkommer med oplysninger, der kan ændre kommunens udkast, er dette blot en del af sagens oplysning. Vi mener ikke, at der er grund til at kritisere, at kommunen i afgørelsen slutteligt formulerer et svar på L s svar på deres høringsbrev. Det fremgår af sagen, at kommunen og L over længere tid har haft skriftlig korrespondance samt afholdt møder i sagen. Vi konstaterer, at kommunen har udsendt 2 udkast til afgørelse i sagen, det seneste den 28. maj Bemærkninger til dette udkast indarbejdes i den endelige afgørelse af 17. juni 2013, og kommunen ændrer et vilkår til et mindre indgribende vilkår på baggrund af L s bemærkninger. Vi kan ikke se, at der fremføres nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder i forbindelse med høringen over udkastet af 28. maj Vi har derfor heller ikke grundlag for at mene, at der foreligger en partshøringsmangel Begrundelse En afgørelse der meddeles skriftligt skal være begrundet. Kun i tilfælde hvor parten fuldt ud får medhold, er der ikke krav om, at afgørelsen skal begrundes, jf. forvaltningsloven 22. En begrundelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter. I de tilfælde, hvor afgørelsen er truffet på baggrund af et skøn, skal begrundelsen indeholde en beskrivelse af de hovedhensyn, som er lagt til grund for afgørelsen. Derudover skal den indeholde en kort beskrivelse af de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Det fremgår af forvaltningslovens 24, stk. 1 og 2. Begrundelsen skal således fremstå som en forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået det indhold, den har, herunder en stillingtagen til den pågældende borgers relevante indsigelser. Kommunen har i sin afgørelse begrundet sine vilkår, redegjort for de faktiske omstændigheder, sine antagelser om trafikken, herunder at 63 nye boliger antages at genere en stor trafikmængde (sammenlignet med den nuværende), kommenteret på indsigelser samt henvist til de retsregler, kommunen har brugt. Vi har herefter ikke grundlag for at mene, at kommunens afgørelse ikke er begrundet i overensstemmelse med forvaltningslovens 24. Ulovlig forskelsbehandling Ifølge det forvaltningsretlige princip, lighedsprincippet, skal forvaltningen i almindelighed behandle væsentligt lige forhold ens i retlig henseende. Dette lighedsprincip kendes også som det forvaltningsretlige princip om forbud mod usaglig forskelsbehandling. 13

14 Kommunen har redegjort for, at udstykningen ved H gård 15, K krogen 16 og J Bakke blev foretaget før kommunalreformen. Kommunen har oplyst 17, at der ved udstykningen ved H gård ikke var sammenlignelige trafikale forhold med den nærværende sag. Ved udstykningen K krogen blev udstykker pålagt at afholde udgifter til kanaliseringsanlæg. Vejdirektoratet fandt dog ikke, at kommunen ikke kunne stille vilkår om, at udstykker skulle betale for en venstresvingsbane til K Mole. J Bakke 18 blev udstykket i 1966 og Den dagældende vejbestyrelseslov indeholdte ikke bestemmelse svarende til den nuværende vejlovs 70, stk. 3. Den trafikale situation i slutningen af 1960-erne kan heller ikke sammenlignes med forholdene i dag. Det er fast antaget, at en ny myndighed i dette tilfælde den nye Kommune - ikke er bundet af den gamle Kommunes praksis, således at forstå, at den nye Kommune har lov til at tage udgangspunkt i en af de sammenlagte kommuners praksis eller melde en ny, samlet praksis ud. Som sagen er oplyst, har vi ikke grundlag for at antage, at betalingskravet i denne sag er udtryk for en usaglig forskelsbehandling. Proportionalitet i vilkårene Proportionalitetsprincippet medfører, at den forvaltningsretlige myndighed ikke må anvendes mere indgribende foranstaltninger, dersom mindre indgribende er tilstrækkelige. Samtidig skal indgrebet som middel stå i rimeligt forhold til målet, og at den forvaltningsretlige myndighed skal prøve med det gode først. Princippet regulerer navnlig valget og udformningen af retsfølgen. Kommunen har oplyst, at udgifterne til overkørslen og kanaliseringsanlægget vil udgøre mellem og kr. pr. enhed (beregnet på 63 enheder). Vi har noteret os, at L i sit brev af 28. februar 2014 fastholder, at betalingsvilkåret ikke står i et rimeligt forhold til de fordele, L som udstykker vil opnå. L har i den forbindelse henvist til brev af 23. oktober 2013, p. 4 f. Uanset L s generelle bemærkninger om ejendomsmarkedet og muligheden for at lægge ekstra etableringsudgifter på køberne af ejendommene, har Vejdirektoratet ikke grundlag for at antage, at kommunens vurdering ligger uden for lovens grænser. 15 Kommune 16 Kommune Vejdirektoratets j.nr. 07/ Jf. kommunens brev af 16. september Kommune 14

15 Konklusion Da der efter Vejdirektoratets opfattelse ikke er hjemmel i vejlovens 70, stk. 3, til at kræve, at L vederlagsfrit afstår en del af ejendommen 2d til offentlig vej, skal Vejdirektoratet bede Kommunen om at genoptage sagen, således at kommunen kan træffe en afgørelse, der i sin helhed er lovlig. Kommunen kan lovligt bestemme, at der skal etableres et kanaliseringsanlæg ud for den ansøgte overkørsel fra ejendommen H vej 24, og at L skal afholde udgifterne hertil. De omhandlede udgifter til belysning af kanaliseringsanlægget kan principielt inddrages i udgifterne til kanaliseringsanlægget. Men der foreligger ikke en klar og utvetydig afgørelse fra vejbestyrelsens Kommunen) side, når den endelige udformning af vejbelysningen overlades til ledningsejerens (D) nærmere bestemmelse. Vejdirektoratet skal derfor bede Kommunen genoptage denne del af afgørelsen med henblik på at træffe en klar afgørelse, der klart beskriver forpligtelserne for L. Vejlovens bestemmelser er ikke til hinder for, at Kommunen på andet grundlag kræver, at L stiller sikkerhed for udgifterne til de pålagte anlægsarbejder. Vejlovens 70, stk. 3, indeholder ikke fornøden sikker hjemmel til, at Kommunen kan kræve, at L vederlagsfrit afstår en del af ejendommen 2d til offentlig vej med henblik på at kunne etablere det omtalte kanaliseringsanlæg. Vejlovens 70, stk. 3, indeholder ikke hjemmel til at pålægge L at afholde udgifterne til en eventuel udvidelse af den offentlige vej, herunder udgifterne til arealerhvervelse, på naboejendommen på den anden side af vejen. Allerede af disse grunde kan Kommunen ikke lovligt stille vilkår om, at L skal afholde udgifterne til den matrikulære berigtigelse af den offentlige vejs areal. Søgsmålsvejledning Hvis I ønsker lovligheden af kommunens afgørelse eller vores afgørelse i klagesagen prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. vejlovens 4, stk. 6, 2. pkt. Vi foretager os ikke mere i sagen. Til orientering vedlægges kopi af Kopi af mail af 26. november 2013 med underbilag Kommunens udtalelse af 28. februar 2014 advokat, udtalelse af 28. februar 2014 Vejdirektoratets afgørelse i sagerne 791-D0312-5, 515-D0312-5, 515-D0312-7, 409-D0312-1, 06/ /06717, 0/02070, 08/05819 og 10/01411 m.fl. 15

Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet Slangerup

Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet Slangerup Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3550 Slangerup Dato 22. maj 2014 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 13/16137-22 Side 1/16 Vilkår i forbindelse med tilladelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 19. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15992-43 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 27. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/09409-22 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet en klage

Læs mere

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art.

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art. Dato 21. september 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/06679-10 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Helsingør Kommunes afgørelse af 19. april

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04475 AFSLAG VEDR. OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. maj 2012. Du har klaget over Kommunens afslag af 23. april 2012 på

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28

Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Dato 18. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/11827-27 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på ejendommen Ildervej 28 Vejdirektoratet

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art. Dato 31. marts 2014 Dokument 14/00102 Afgørelse af klage over afslag på udvidet overkørsel. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 23. december 2013. Du har klaget over Kommunens afslag af 25. november

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Dato 24. november 2017 Sagsbehandler Lene Merete Priess Mail lemp@vd.dk Telefon +45 7244 3209 Dokument 17/10327-12 Side 1/6 Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Vejdirektoratet har

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om afslag på at få anlagt vendeplads på Peyronsvej. Dato 6. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00177-11 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Solrød Kommunes afgørelse af 26. november 2015 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Adgangsforhold og adgangsbestemmelser December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig.

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig. Dato 9. april 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/16899-9 Side 1/6 Klage over Silkeborg Kommune - udgiftsfordelingen Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

Afgørelse på klage over afslag på etablering af overkørsel på Blommevej 11, 8600 Silkeborg.

Afgørelse på klage over afslag på etablering af overkørsel på Blommevej 11, 8600 Silkeborg. Dato 31. oktober 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/10444-11 Side 1/5 Afgørelse på klage over afslag på etablering af overkørsel på Blommevej 11, 8600 Silkeborg.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/10682 Side Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Vejdirektoratet har modtaget din klage af 1. august

Læs mere

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder

Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/10437-21 Side 1/6 Udlæg af vejret, M, matr. nr. 7 b Hillerød Markjorder Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse

Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse Dato 19. marts 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 14/17710-11 Side 1/6 Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende Dato 7. maj 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17630-20 Side 1/5 Påbud om vintervedligeholdelse mv. af sti uden for ejendom I brev af 10. december 2012

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016.

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016. Dato 10. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04841-20 Side 1/5 Ekspropriation af del af matr. nr. 4ek og 4cd Kregme By, Kregme, anlæg af sti

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/11852-11 Side 1/6 Aarhus Kommunes afslag på at sænke fortove ud for Skovagervej 36, Risskov

Læs mere

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. oktober 2010 09/00775 EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI Vejdirektoratet har behandlet din klage af 5. januar 2009

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse om vejbidrag er lovlig. Vi kan således ikke pålægge kommunen at træffe en anden afgørelse.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse om vejbidrag er lovlig. Vi kan således ikke pålægge kommunen at træffe en anden afgørelse. Dato 7. december 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 16/10355-26 Side 1/6 Klage over afgørelse om vejbidrag I brev af 9. august 2016 har du klaget, på vegne af

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse:

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse: Dato 24. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09168-38 Side 1/9 Etablering af ny vejadgang Jeres ref.: 65.324 I brev af 11. juni 2015 har Advokater

Læs mere

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G

Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr G Dato 9. maj 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/04334-18 Side 1/5 Påbud om enkeltstående vedligeholdelse Duevej Frederiksberg Kommunes j.nr. 05.02.02-G01-24-16

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697 Dato 28. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13243-6 Side 1/6 Afgørelse klage over udgiftsfordeling Kong Valdemars Vej kommunens sagsnr. 2015-1697

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger Dato 20. februar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09014-25 Side 1/8 Vedligeholdelse af private fællesveje i Fuglebakkekvarteret Dit j.nr. V 118/2

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget din klage over Næstved Kommunes afgørelse af 27. august 2014 om istandsættelse af Helgesvej og Roarsvej.

Vejdirektoratet har modtaget din klage over Næstved Kommunes afgørelse af 27. august 2014 om istandsættelse af Helgesvej og Roarsvej. Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/14185-12 Side 1/5 Afgørelse af klage over Næstved Kommunes afgørelse om istandsættelse af Helgesvej

Læs mere

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse.

Vejdirektoratet kan derfor ikke pålægge Ballerup Kommune at træffe en anden afgørelse. Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/06136-11 Side 1/7 Lindeengen - Ballerup Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Jeres dokumentnr. 1380637-1

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere