Projekt Nye samarbejdsformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Nye samarbejdsformer"

Transkript

1 Projekt Nye samarbejdsformer Arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering December 2000 INFORMATION 1

2 Nye samarbejdsformer - udformning af samarbejdsaftaler ved partnering I april 1998 udkom By - og Boligministeriets Byggepolitisk Handlingsplan 98'. Initiativ 6 heri handler om nye samarbejdsformer i byggeriet. Dette er baggrunden for Projekt Nye Samarbejdsformer, som nu har løbet siden ultimo Dette arbejdspapir om udformning af samarbejdsaftaler ved partnering er udarbejdet af Mogens Høgsted, der er faglig sekretær for følgegruppen for Projekt Nye Samarbejdsformer, som består af: Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsinstitut Sten Bonke, DTU Bente Hammer, By - og Boligministeriet, Rådgivningen Ib Steen Olsen, By - og Boligministeriet, Rådgivningen (formand) Keld Fuhr Pedersen, Mancon, BUR, PBB Jan Spohr, By - og Boligministeriet, 7. Kontor, Projekt Renovering Der er endvidere følgende bygherrerepræsentanter i følgegruppen: Erik Bejder, Limfjordskollegiet, Ålborg Svend Hove og Ivan Jensen, Post Danmark Ejendomme Henrik Markersen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Erik Præstegaard, Fællesadministrationen 3 B Karsten Pålsson, arkitekt Hans-Kristian Sørensen, DAB Bent Bro Larsen, DAB Erik Vestergaard, Brabrand Boligforening Lone Lund-Rasmussen, Demant Kollegiet Arbejdspapiret illustrerer gennem 3 valgte eksempler på samarbejdsaftaler, hvor forskellige sådanne kan udformes. Variationen i aftalerne udspringer dels af forskelligheder i selve byggesagerne, dels af forskellige traditioner og foreliggende rutiner hos de involverede bygherrer og andre parter. I arbejdet med de ca. 10 byggesager, som indgår i Projekt Nye Samarbejdsformer er der indhentet erfaringer på en række områder. Et af de vigtigste er udformningen af samarbejdsaftaler. (I nogle af byggesagerne anvendes andre betegnelser, såsom hensigtserklæringer og udviklingskontrakter). Projekt Nye samarbejdsformer forventes færdigt til efteråret 2001, men det er fundet hensigtsmæssigt allerede nu at udarbejde dette arbejdspapir, som må forventes at blive ajourført og revideret i forbindelse med udarbejdelse af slutrapport for projektet. Arbejdspapiret efterkommer et konstateret behov for støtte til parter i byggesager, som ønsker at gennemføre deres byggesag efter en partnering model. 2

3 Det skal understreges, at anvendelse af dette arbejdspapir skal tilpasses den konkrete byggesag, og i øvrigt sker uden ansvar for evt. uhensigtsmæssigheder i de fremlagte eksempler på samarbejdsaftaler. By- og Boligministeriet takker parterne i de 3 byggesager for, at de har givet adgang til at vise de anvendte samarbejdsaftaler. Kommentarer til dette arbejdspapir er meget velkomne. Indhold 1. Partnering 2. Udvælgelse teams 3. Samarbejdsaftalens hovedindhold 4. Kommenterede eksempler på samarbejdsaftaler 4.1 Bygherre: DAB, Byggesag: 21 ældreboliger i Lejre 4.2 Bygherre: ZOO, Byggesag : Nyt Girafhus 4.3 Bygherre: Post Danmark Ejendomme. Paradigma for samarbejdsaftale 3

4 1. Nye samarbejdsformer - Partnering I dette arbejdspapir anvendes betegnelsen partnering om samarbejdsformer, der som minimum indeholder følgende elementer: bygherren danner et team bestående af mindst bygherren selv, de projekterende og de udførende (sædvanligvis hoved- eller totalentreprenøren). Disse parter indgår en (samarbejds-)aftale, hvori de fælles mål og grundlaget for samarbejdet beskrives teamet dannes tidligt efter programfasen, således at entreprenøren medvirker i projektudformningen Herudover indgår en række elementer i forskellig grad ved partneringaftaler, jfr. Midtvejsrapporten 1, hvorfra nedenstående figur er overført. Fælles målsætninger Partsmålsætninger Brug af incitamenter Brug af nøgletal Åbne kalk. og regnskaber Workshops Dialogbaserede løsninger Udførende i projekt Underentr. i projekt Brug af multisjak Nøglepersoner Ingen Fuld En traditionel byggesag Gennemsnit af byggesagerne i Projekt Nye Samarbejdsformer 1 Nye samarbejdsformer, Midtvejsrapport, By- og Boligministeriet, maj

5 2. Udvælgelse af teams Forinden samarbejdsaftalen indgås, skal bygherren vælge det team, der skal samarbejdes med om projektet. For den private bygherre kan denne udvælgelse foregå uden regulering i hverken nationale eller EU regler. Dette er f.eks. tilfældet ved byggesagen for ZOO (jfr. samarbejdsaftalen i 4.2). Der er her anvendt direkte valg af parter, men en privat bygherre kan selvfølgelig også gennemføre en prækvalifikationsrunde og/eller udbud. For statslige og statsstøttede bygherrer gælder Udbudscirkulæret, samt EU s udbudsdirektiver (Tjenesteydelsesdirektivet og Bygge - og anlægsdirektivet eller evt. Forsyningsvirksomhedsdirektivet). I denne situation er der i et arbejdsnotat af maj redegjort for fremgangsmåder afhængig af, om byggesagen er over eller under tærskelværdierne mm. Det skal bemærkes, at udbudscirkulæret, i sammenhæng med at Licitationsloven overvejes erstattet af en tilbudslov, er under revision. Et af sigterne med revisionen er at klargøre grundlag for brug af nye samarbejdsformer i byggeriet. I de 2 øvrige byggesager i eksemplerne på samarbejdsaftaler (4.1 og 4.3) er der tale om forsøgsbyggerier; dvs. man har kunnet fravige udbudscirkulæret, og der er formelt anvendt totalentrepriseformen, og man har været under tærskelværdien i Bygge - og anlægsdirektivet. Der er således sket et direkte valg af parter. For gennemførelse af udvælgelse af parter (under tærskelværdien) kan der henvises til projektrapport om byggesagen Martins Gård 3, som i afsnit indeholder en beskrivelse af et udvælgelsesforløb. 3. Samarbejdsaftalens hovedindhold I dette arbejdspapir er det besluttet ikke at udforme et paradigma for "best practice" for en samarbejdsaftale ved partnering. Det skønnes, at der bør foreligge flere erfaringer, førend dette gøres, ligesom et sådant paradigma bør tilvejebringes i et bredere samarbejde. Der er imidlertid nogle overvejelser, som bør gøres ved formulering af en samarbejdsaftale. Disse er anført herunder. Det forudsættes, at samarbejdsaftalen indgås forinden projekteringen begynder. Der kan altså foreligge byggeprogram og evt. dispositions- og projektforslag. En samarbejdsaftale er forløber for en egentligt entreprisekontrakt eller en betinget sådan. Når en samarbejdsaftale indgås, vil en række forhold om byggeriet ikke være endeligt fastlagt (det kan være pris, tid, omfang og kvalitet), og dette gælder tillige i hovedtræk entreprisekontraktens retlige bestemmelser. En videreførelse af samarbejdsaftalen til en entreprisekontrakt vil således være betinget af enighed om alle spørgsmål, herunder også de entrepriseretlige bestemmelser. 2 Nye samarbejdsformer, arbejdspapir om fremgangsmåder, By -og Boligministeriet, maj Nye samarbejdsformer, Martins Gård i Herlev, Projektrapport nr. 1, oktober

6 Herunder anføres nogle spørgsmål og bemærkninger ved udformning af en samarbejdsaftale: Spørgsmål Er samarbejdsaftalen en betinget entreprisekontrakt? Skal AB 92/ABT indgå i samarbejdsaftalen Bemærkninger Hvis samarbejdsaftalen indgås efter et EU udbud (se fodnote 2) skal denne formelt være en gensidigt bebyrdende bygge- og anlægskontrakt, og derfor vil samarbejdsaftalen være en betinget entreprisekontrakt. Dette er et krav, som bevirker, at bestemmelserne om samarbejdsaftalens ophævelse skal være entydige. I de foreliggende danske samarbejdsaftaler henvises til AB (som grundlag for den senere hoved/totalentreprisekontrakt), idet der dog kan være forhold, hvor der gennem samarbejdsaftalens formuleringer sker suppleringer til eller afviges fra AB, jfr. eksemplerne i afsnit 4. I det norske udviklingsprojekt Samspillet i byggeprocessen er der udarbejdet et samarbejdsaftalekoncept 4, hvor den norske AB ikke indgår i sin helhed. Dette er begrundet i, at AB ikke er skrevet til parter, som indgår i et samarbejde baseret på tillid. På den anden side skønnes det for nuværende at være hensigtsmæssigt i Danmark at bibeholde AB som udgangspunkt, og så ændre de bestemmelser, som parterne bliver enige om, ikke skal være en del af et partneringaftalegrundlag. Hvilke AB 92/ABT bestemmelser kan det være relevant at præcisere i samarbejdsaftalen? Der udestår mere overordnet at tage stilling til, hvilke fravigelser, der er acceptable i situationer, hvor anvendelse af AB/ABT er obligatorisk.. Følgende liste er ikke udtømmende. AB 11. Kvalitetsstyringen i udførelsen. Udarbejdelse af udbudskontrolplan kan i samarbejde mellem rådgivere og entreprenør AB 15, stk. 4. Undersøgelser. Kan overvejes suppleret med at oplysning om at entreprenøren deltager i beslutning om hvilke undersøgelser, der foretages AB 19. Byggemøder. Der vil typisk blive dannet en styregruppe, som er overordnet de sædvanlige byggemøder, og hvor evt. optræk til problemer behandles AB 24. Tidsfristforlængelser. Det bør præciseres, hvis samarbejdsaftalens formulering om afleveringstidspunkt fraviger entreprenørens ret til tidsfristforlængelse, f.eks. for 24, stk. 4 (usædvanligt vejrlig) 4 SIB rapport, Kontraktsmodell for samarbeid, , ISBN

7 AB 25, stk. 2. Dagbod. Det kan anføres i samarbejdsaftalen, om der skal være dagbod (meget voldsomme bodsstørrelser og bod for mellemterminer kan synes at være mod ånden i en samarbejdsaftale baseret på tillid) AB 28. Aflevering. Der ses i nogle samarbejdsaftaler en fokusering på at opnå mangelfri aflevering. Dette kan indebære en ændring af de praktiske bestemmelser for afleveringens afholdelse AB 45, 46 og 47. Tvister. Der kan indføres bestemmelser, som indebærer brug af alternative tvisteløsningsmetoder forinden iværksættelse af syn og skøn/sagkyndig beslutning eller voldgift. Det kan f.eks. være brug af Foregreben tvisteløsning. 7

8 4. Kommenterede eksempler på samarbejdsaftaler De valgte 3 eksempler vises i dette afsnit i deres helhed (i venstre kolonne og med kommentarer i højre kolonne). Der kan endvidere henvises til udkast til stikord til samarbejdsaftale i slutrapport fra temagruppe 6 i Projekt Hus. 4.1 Byggesagen 21 ældreboliger i Lejre. Samarbejdsaftalen benævnes her Udviklingskontrakt. Bygherren har indgået ABR aftaler med rådgiverne og samarbejdsaftalen sigter på indgåelse af en hovedentreprisekontrakt med entreprenøren. Mellem Lejre kommune, som bygherre, repræsenteret ved Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a., Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, og medundertegnede J. Ole Pedersen A/S, Kildevej 17, 2960 Rungsted Kyst som hovedentreprenør, indgås hermed følgende UDVIKLINGSKONTRAKT om opførelse af en almen boligbebyggelse, indeholdende ca. 21 rækkeog kædehuse med tilhørende fælleshus, plejefaciliteter og udenomsrum m.m. på matr. nr. 6 f og 8 a Gevninge by, i Lejre kommune. 1. Byggesagen gennemføres som alment boligbyggeri med offentlig støtte, og er underkastet den for disse sager gældende lovgivning med tilhørende vejledninger, cirkulærer m.v. Projektet gennemføres som et af By- og Boligministeriet godkendt forsøgsprojekt 2. Byggeriets varighed andrager 12 kalendermåneder med byggestart den 15. marts 2000, og aflevering den 15. marts Projektet skal gennemføres som et forsøgsprojekt, beskrevet i forsøgstema af den 29. juni Bygherrens hensigt er at få et færdigt byggeri af høj kvalitet. Kvaliteten skal gælde såvel byplan, arkitektur, funktion og håndværksmæssig udførelse, og boligerne skal være så attraktive, at de også efterspørges af den kommende generation af boligsøgende. Som referencebyggeri, hvad angår materialevalg og udstyr, henvises til Asmundshøj i Fredensborg-Humlebæk Kommune. 4. Det er selvsagt et væsentligt forhold, at der er et referencebyggeri, således at kvaliteten herigennem er sat. Bygherrens rådgivere har udarbejdet et dispositionsforslag dateret Dispositionsforslaget danner grundlag for den overslagsmæssige vurdering af projektet. Entreprenøren har medvirket ved udarbejdelse af dispositionsforslaget. Det fremgår her, at entreprenøren på no cure 8

9 Den videre projektering foretages i dialog med entreprenøren, således at hovedprojektet kan gennemføres inden for projektets økonomiske ramme. 5. Kommunens tilsagn er baseret på en m²-pris i hovedentreprise på kr ,00 excl. moms svarende til referencebyggeriets m²-pris. no pay basis har medvirket ved udarbejdelse af dispositionsforslaget. Der er tale om et alment byggeri med meget snævre økonomiske rammer. Prisen skal i den aktuelle byggesag korrigeres for gennemsnitlig boligstørrelse (fra 56,25 til 72 m 2 ) og pristal (fra 153 til 157). Der indgår ikke udgifter til ekstrafundering eller omlægning af offentlige stier i ovenstående håndværkerudgift. Udviklingskontrakten suppleres med en hovedentreprisekontrakt efter godkendelse af skema B i Lejre kommune. 6. Rådgiveren fremsender dispositionsforslaget til kommunens principielle godkendelse for så vidt angår byplanmæssige forhold, og afklaring af hvilke krav der vil blive stillet i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 7. Entreprenøren udarbejder et skriftligt tilbud på basis af projektforslaget. Det skriftlige tilbud skal være ledsaget af en detaljeret kalkule. Såfremt bygherren og entreprenøren er uenige i prissætningen, vælges der et uvildigt kalkulationsfirma til bedømmelse af prissætningen. Bygherren og entreprenøren deles om udgifterne til kontrolkalkulationen 8. Entreprenøren, totalrådgiveren og bygherren arbejder sammen, i tæt dialog, for at optimere projektet, således at entreprenørens valg af optimale udførelsesprocesser tilgodeses. Samtidigt skal bygherrens forventninger til kvalitet tilgodeses, og der skal, i fællesskab, styres efter den aftalte økonomiske ramme, således at en sparerunde undgås. Entreprenøren har pligt til at meddele eventuelle fejl eller unøjagtigheder i projektmaterialet. 9. Entreprenøren får betaling for sin aktive deltagelse i projekteringsfasen. Betalingen er fastsat til et max. på kr ,- inden byggestart til dækning af entreprenørens deltagelse i projekteringsmøder og anden projektvirksomhed. Betalingen er en del af entreprenørens samlede hovedentreprisesum og er indeholdt i det i 5 nævnte beløb. 10. Denne bestemmelse blev ikke aktuel. Dette er den centrale samarbejdsbestemmelse. Der er også aftalt betaling til rådgiveren. Når parterne er blevet enig om projektet og de økonomiske forudsætninger, og der foreligger en byggetilladelse, udarbejder bygherren på baggrund af det foreliggende projektmateriale en betinget hovedentreprisekontrakt. Kontrakten gøres betinget af myndighedernes godkendelse af skema B. Herefter fremsender bygherren skema B til kommunens godkendelse. 9

10 Udkast til hovedentreprisekontrakt vedlægges som bilag til nærværende udviklingskontrakt Der er tale om bygherrens standardkontrakt for hovedentrepriser 11. Såfremt projektet ikke kan gennemføres indenfor det udarbejdede tilbud, uden at bygherrens eller myndighedernes forudsætninger har ændret sig, refunderer entreprenøren bygherrens merudgifter til eventuel omprojektering i forbindelse med et almindeligt udbud i hovedentreprise. Bygherren har i såfald ret til at indgå aftale med en anden entreprenør, uden at entreprenøren kan gøre krav om betaling, og nærværende udviklingskontrakt ophæves. Såfremt myndighedernes godkendelse ikke kan opnås eller projektet ikke kan gennemføres på grund af andre forhold, som entreprenøren ikke har indflydelse på, ophæves nærværende udviklingskontrakt, uden at parterne kan gøre krav over for hinanden udover det i 9 aftalte beløb. 12. Entreprenøren stiller senest 8 arbejdsdage efter det i 7 nævnte tilbud en garanti svarende til 2% af tilbudssummen til entreprenørens eventuelle forpligtigelser i henhold til Nærværende kontrakt, som entreprenøren er uberettiget til at overføre til andre, udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf et eksemplar forbliver hos bygherren, og et eksemplar fremsendes til entreprenøren. 14. Denne bestemmelse kan sige at være meget betryggende for bygherren. Bygherren har som supplement til nærværende udviklingskontrakt indgået en totalrådgivningsaftale med Arkitekttegnestuen Virumgård A/S. ((underskrifter)) Totalrådgiveren er medunderskriver. Forpligtende underskrift og firmastempel. Bilag, som indgår i udviklingskontrakten: Beskrivelse af forsøgstema af den 29. juni AB-92 med bemærkninger, dateret 1. maj1999. Dispositionsforslag, dateret 24. september Forslag til hovedentreprisekontrakt. 10

11 4.2 Byggesagen nyt girafhus i Københavns Zoologiske have Bygherren har indgået ABR aftaler med rådgiverne og samarbejdsaftalen sigter på indgåelse af en hovedentreprisekontrakt med entreprenøren. Samarbejdsaftale Om opførelse af nyt girafhus og -anlæg i Zoologisk Have København 1. Samarbejdsparterne Mellem følgende parter indgås herved denne samarbejdsaftale om opførelse af nyt girafhus på ca. 450 m² incl. servicefaciliteter og ca m 2 udeanlæg placeret i Københavns Zoologiske Haves afdeling i Søndermarken. Bygherre Zoologisk Have, København, Søndre Fasanvej 79, 2000 Frederiksberg repræsenteret ved Jesper Myhr Hovedentreprenør NCC Danmark A/S BYG Repræsenteret ved Jens Erik Øelund Arkitekt Arkitekter Dall og Lindhardtsen A/S, Stjernegade 5, 3000 Helsingør repræsenteret ved Kjeld K. Knudsen Ingeniør Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum repræsenteret ved Kaare K.B. Dahl De anførte repræsentanter skal være til rådighed for opgavens løsning gennem hele byggesagen 2. Formål Samarbejdsaftalens formål er, at parterne i et åbent og integreret samarbejde gennemfører projektering og udførelse af et nyt girafhus og -anlæg, som overholder bygherrens overordnede krav til økonomi, tid og kvalitet. 3. Succesmål Parterne er enige om, at byggesagen gennemføres, så følgende succesmål, 11

12 opfyldes: Proces: at der opretholdes en høj grad af teamspirit baseret på åbenhed, ærlighed, tillid og gensidig respekt. at sikre at teamånden er forankret i egen organisation at processen gennemføres i et positivt og konstruktivt samarbejde at eventuelle uenigheder løses i positiv dialog i stedet for modspil og tvister at byggeriet gennemføres uden eller med få gener for Haven Disse formuleringer er udarbejdet i et samspil mellem parterne. Produkt: at det nye girafhus bliver et markant, publikumsattraktivt islæt i Københavns ZOO og at det vil give en høj trivsel for dyrene. at bygherrens overordnede krav til funktionalitet, økonomi, tid og kvalitet, herunder arkitektur overholdes. at byggeriet gennemføres som miljørigtigt byggeri udfra et sæt vedtagne miljømål. at parterne opnår tilfredsstillende økonomiske resultater. at byggeriet afleveres mangelfrit indenfor tidsrammen. 4. Byggesagens overordnede økonomiske ramme Byggesagens økonomi er baseret på en privat donation. Den økonomiske ramme, som skal overholdes, kan opstilles således: Entreprenørudgifter Rådgiverudgifter Bygherreudgifter Uforudsete udgifter xxxxx kr. xxxxx kr. xxxx kr. xxxx kr. Eventuel bonus xxxx kr. Byggeudgifter i alt xxxxx kr. 25% moms xxxx kr. Ialt xxxxx kr. På dette stade må entreprenøren forventes at have vurderet økonomien derhen, at det er muligt at gennemføre byggesagen indenfor de angivne beløb (som dog her er udeladt). Bonus er omtalt i pkt. 10. Bygherreudgifter er udgifter til advokat, landinspektør, jordbundsundersøgelser, tilslutningsafgifter, reproduktion, attester mv. samt særligt inventar og udstillingsindretninger. 5. Byggesagens tidsmæssige rammer Girafhus og -anlæg skal tages i brug senest den 1. juni Følgende terminer er gældende for byggesagens gennemførelse: Indgåelse af denne samarbejdsaftale ultimo september (fase 1) Udarbejdelse og prissætning af projektforslag afsluttes (fase 1) 12

13 Indgåelse af entreprisekontrakt medio november 2000 (fase 1) Udarbejdelse af hovedprojekt afsluttet medio januar 2001 (fase 2) Byggeplads/udførelse medio januar til 1. juni 2001 (fase 2) 6. Byggeriets omfang og kvalitetsniveau Der henvises til bilag 1, som indeholder skitseforslag, byggeprogram, miljømål, og referencer på lignende bygninger og anlæg med henblik på funktioner og kvalitet. 7. Samarbejdets grundlag og forløb Bygherren har indgået ABR baserede rådgivningsaftaler med Arkitekter Dall og Lindhardtsen A/S og Rambøll som harmonerer med intentionerne i denne samarbejdsaftale. Projektudformningen skal ske på grundlag af byggeprogram og det projektmateriale, der er oplistet i bilag 1. Parterne forpligter sig til at handle i overensstemmelse med målsætningerne og intentionerne i nærværende aftale. Det er afgørende at parternes samarbejde bygger på tillid, fuld åbenhed og professionalisme. Dette indebærer at parterne gensidigt har indsigt i hinandens økonomi knyttet til byggesagen, herunder at entreprenøren fremlægger sine kalkulationer og tilbud fra underentreprenører og leverandører Det overordnede ansvar for at aftalens målsætninger og intentioner efterleves, varetages af styregruppen bestående af: Kjeld K. Knudsen Arkitekter Dall og Lindhardtsen A/S Kaare K.B. Dahl Rambøll Peter Lauge Christensen NCC Danmark A/S BYG Jesper Myhr Zoologisk Have Projektledelsen på opgaven varetages af: Kjeld K. Knudsen Arkitekter Dall og Lindhardtsen A/S Kaare K.B. Dahl Rambøll Jens Erik Øelund NCC Danmark A/S BYG Jesper Myhr Zoologisk Have Specifikke ansvarsområder er beskrevet i punkt 8. 13

14 Der afholdes månedlige statusmøder omkring tid og økonomi med deltagelse af styregruppen og projektledelsen. 8. Parternes ydelser og arbejdsopgaver Det er parternes fælles ansvar, at der til stadighed gennemføres en målrettet og effektiv proces/projektering/udførelse med udgangspunkt i en klar arbejdsdeling, et entydigt projekt og en klar tidsplan. Parternes respektive opgaver og ansvarsområder i relation til projektering og udførelse fremgår af følgende: Zoologisk Have: Medvirke i den samlede projektledelse Varetage og formidle bygherrens og brugernes krav og ønsker under projektering og udførelse. Føre overordnet regnskab for byggesagen Denne oplistning er nyttig for at afklare grænseflader Dall og Lindhardtsen: Rambøll tidsplaner NCC: Medvirke i den samlede projektledelse Udførelse af arkitektprojekt og fagtilsyn i h. t. rådgivningsaftale og i overensstemmelse med budgetter og tidsplaner Varetage projekteringsledelsen Medvirke i den samlede projektledelse Udførelse af Ingeniørprojekt og fagtilsyn i h. t. rådgivningsaftale og i overensstemmelse med budgetter og Medvirke i den samlede projektledelse Medvirke i projekteringsfasen herunder med løbende prissætning. Gennemførelse af produktion i overensstemmelse med entrepriseaftale, projekt, budget og tidsplan. Varetage byggeledelsen i byggefasen 9. Ophævelse af samarbejdsaftalen Såfremt forventningerne og intentionerne i denne samarbejdsaftale ikke kan opfyldes kan bygherren ophæve aftalen og frit benytte det udarbejdede materiale. Såfremt Zoo vælger at ophæve aftalen, afregnes NCC for medgåede omkostninger, disse kan dog maximum andrage kr. excl. moms. Rådgivere afregnes i h. t. rådgivningsaftalerne. 10. Grundlag for og indhold i entreprisekontrakten 14

15 Entreprisekontrakten baseres på AB92 og bestemmelserne i denne samarbejdsaftale. På baggrund af projektforslaget udarbejder entreprenøren i fuld åbenhed en kalkulation af entreprenøromkostningerne baseret på udgifterne til egenproduktion, leverancer og underentreprenører. Entreprisesummen fremkommer ved at tillægge det aftalte dækningsbidrag på yy %. Entreprisesummen kan ikke overstige den økonomiske ramme for entreprenørudgifter nævnt i afsnit 4. Afregning foretages derudover efter følgende principper og med nedennævnte incitamenter: Der er fuld åbenhed om økonomien og alle parter er medansvarlige for at sikre at økonomien holder og forpligtet til at medvirke til at optimere økonomien til gavn for byggeriet og med henblik på at opnå øget indtjening og besparelser for alle parter. Entreprenør- og rådgiverudgifter, nævnt i afsnit 4, kan i overensstemmelse med den valgte opgavefordeling og efter aftale mellem parterne, forskydes indenfor den samlede ramme for disse udgifter. Såfremt det i pkt. 4 anførte beløb til uforudseelige udgifter ikke forbruges og/eller der i udførelsesfasen fremkommer besparelser ved projektændringer, som kan godkendes af alle parterne, samt at betingelserne i pkt. 5 og 6 er overholdt, fordeles det uforbrugte beløb med 1/3 til bygherre, 1/3 til entreprenør, 1/6 til arkitekt og 1/6 til ingeniør. Bonus nævnt i pkt.4 udbetales såfremt byggeriet overholder den økonomiske ramme, er afleveret mangelfrit til tiden og i øvrigt overholder alle samarbejdsaftalens bestemmelser. Bonus fordeles med 3/5 til hovedentreprenøren, 1/5 til bygherre, 1/10 til arkitekten og 1/10 til ingeniøren. 11. Håndtering af tvister Det er et succeskriterie, at eventuelle uenigheder løses i en positiv dialog. Såfremt dette ikke kan opnås, vil parterne forinden formelle tiltag efter ABR/AB gøre brug af Foregreben tvisteløsning (der udpeges en eller flere opmænd) efter bestemmelser herom udarbejdet af Voldgiftsnævnet for bygge - og anlægsvirksomhed. Dette gælder også parternes aftaler med underleverandører/-entreprenører. 12. Andre forhold Det forudsættes, at jordbundsundersøgelser og situations- og nivellementsplan udføres så de kan danne grundlag for projektudformningen, samt at godkendelse fra fredningsnævnet og øvrige myndigheder, foreligger til den fastsatte termin for byggearbejdets påbegyndelse. Der forventes ikke problemer, hvad angår de nævnte forhold, hvorfor det er valgt ikke at gå nærmere ind i konsekvenser af afvigelser. 12. Underskrifter Bilag1: Følgende projektmateriale: Byggeprogram Skitseforslag af bygning 15

16 Skitser af udeanlæg, hegnstyper og grave mv. Ingeniørbeskrivelse af konstruktioner, ventilation, VVS-, El-installationer Referencer: Eksisterende girafhus, Næsehornshus og anlæg og Savanneanlæg Tidsplan. 16

17 4.3 Post Danmarks Ejendommes paradigma for samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen sigter på indgåelse af totalentreprisekontrakt. Det er forudsat, at man er under tærskelværdien i EU s Bygge og anlægsdirektiv. Der kan som eksempel på en byggesag gennemført efter en fremgangsmåde og med en samarbejdsaftale som vist herunder, henvises til Projektrapport 2, Posthus Randers 5. Samarbejdsaftale vedr. bygning af omdelingscenter i X - købing. Mellem Post Danmark, Ejendomme Niels Juels Gade København K som bygherre og som totalentreprenør Totalentreprenør A/S indgås samarbejdsaftale om bygge- og anlægsopgaver udført i totalentreprise i forbindelse med opførelse af nybygning til omdelingscenter i x-købing Det er målet at præstere et byggeri, der lever op til funktionskravene, jvf. byggeprogrammet, billigst muligt i en udtryksform Post Danmark lige kan være bekendt og kravet om, at Post Danmark, Ejendomme kan gennemføre bygge- og anlægsopgaven væsentligt billigere, hurtigere og smidigere end ved traditionelt udbud efter følgende hovedprincipper: 1. Totalentreprenør A/S vurderer på basis af det udleverede byggeprogram mulighederne og giver Post Danmark, Ejendomme et prisoverslag/tilbud. 2. Totalentreprenør A/S gennemfører bygge- og anlægsopgaven i totalentreprise aftalt med Post Danmark Ejendomme uden afholdelse af licitation under forudsætning af, Fremgangsmåden er baseret på, at Post Danmark Ejendomme har et indgående kendskab til priser på postbyggerier. - at tilbudet er billigere end Post Danmark, Ejendommes budgetoverslag eller som minimum på samme niveau. Totalentreprenøren er ikke bekendt med budgetoverslaget. - at såfremt det afgivne tilbud bliver højere end Post Danmark, Ejendommes budgetoverslag, gennemføres en forhandling for at nå ned på budgetoverslaget eller lavere. 3. Hvis parterne ikke kan finde en løsning sendes projektet i udbud, indbudt licitation i totalentreprise, og Totalentreprenør A/S vil være naturlig deltager heri. 5 Nye samarbejdsformer, Randers Posthus, Projektrapport nr. 2, oktober

18 4. Projektet skal gennemføres som en samarbejdsproces mellem brugerne af bygningen, totalentreprenør, rådgiveren og bygherren, og der anvendes følgende projektorganisation: Totalentreprenør: Totalentreprenørens rådgiver: Bruger: Bygherre: Totalentreprenør A/S Rådgiver Postkreds Post Danmark Ejendomme 5. Byggeprogrammets materialeanvisning m.m. behøver ikke nødvendigvis at blive fulgt hvis billigere alternativ løsning kan anvises, blot kravene til funktion og kvalitet er opfyldt. 6. Totalentreprisesummen aftales før igangsætning af bygge- og anlægsarbejdet og kan reguleres i henhold til skriftligt aftalte tillægsog fradragsydelser ved ændringer af forudsætninger 7. Totalentreprisesummen garanteres af Totalentreprenør A/S 8. Incitamenter: Besparelser: Det tilstræbes at opnå besparelser i projektet i hele forløbet og besparelserne fordeles mellem Totalentreprenør A/S, Post Danmark, Ejendomme med 1/3 til Totalentreprenør A/S og 2/3 til Post Danmark, Ejendomme. Basis vil typisk være den indgåede entreprisekontrakt. I det omfang, at besparelser opnås, er følgende supplerende incitamenter gældende: Fejl og mangler: :( Basis er er typisk, aftalt tidsplan og afleveringsdato, i entreprisekontrakten og status på afleveringsdatoen) Det tilstræbes at opnå mangelfri aflevering og i sagen indgår følgende: -- se skema med bemærkning bagest Tidsplan:( Basis er er typisk, aftalt tidsplan og afleveringsdato, i entreprisekontrakten ) Præmie for aflevering, før tid i henhold til aftalt tidsplan er kr. x pr. uge. Aflevering til aftalt tid er neutralt. Aflevering efter aftalt tid, udløser bod ialt kr. x pr. påbegyndt uge. En forudsætning for, at indhente præmie, er en rimelig varsel om den hurtigere aflevering. 10. Samarbejdsaftalen evalueres løbende af partnerne og kan som følge heraf ajourføres. 11. Post Danmark, Ejendomme har fuld indsigt i kalkulationer, 18

19 underentrepriseaftaler og byggeregnskab og hvad der i øvrigt måtte vedrøre totalentreprisen, og i givet fald kan Post Danmarks revisor gennemgå materialet vedrørende byggesagen. ((underskrifter)) -- skema til pkt. 8, incitamenter for fejl og mangler Fejl og Mangler Beløb, mangelliste Præmie Bod Ingen 0 kr. kr.x x Ingen Få uvæsentlige/hurtig Op til kr kr.x Ingen afhjælpning. Mange uvæsentlige/ hurtig Over kr Ingen kr.x afhjælpning Få væsentlige Uden opgørelse Ingen kr.x x Mange væsentlige Uden opgørelse Ingen Vurderingskriterier: Få uvæsentlige mangler = 0-5 stk. og uden betydning for bygningens daglige drift. Hurtig afhjælpning = Under 2 uger fra afleveringsdato. Beløbsstørrelser for mangellistens poster fastsættes af Post Danmark Ejendomme. 19

Erhvervs og Boligstyrelsen Initiativ 6 i Byggepolitisk Handlingsplan 98. Projekt Nye Samarbejdsformer SLUTRAPPORT

Erhvervs og Boligstyrelsen Initiativ 6 i Byggepolitisk Handlingsplan 98. Projekt Nye Samarbejdsformer SLUTRAPPORT Erhvervs og Boligstyrelsen Initiativ 6 i Byggepolitisk Handlingsplan 98 Projekt Nye Samarbejdsformer SLUTRAPPORT Februar 2002 1 Rapporten indeholder: side Forord 3 1 Konklusioner og perspektiver 4 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006

Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 226 Offentligt Bilag 1 25.9.2006 Status på Ørestadsprojektet - DR Byen - september 2006 DR Byens ledelse har foretaget en gennemgang af projektet og estimerer i en slutprognose,

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere