320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger"

Transkript

1 241 Dimensionering af vejbefæstelser 161 Forebyggelse af stilladssvigt - B 166 Forebyggelse af stilladssvigt - C 248 Jord, bundsikring og stabilgrus 238 Miljø- og klimatilpasset vejafvanding 269 Tilsyn med brobelægninger 264 Tilsyn med fugtisolering 253 Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder 262 Udførelse af ledningsanlæg i veje 226 Beplantning langs veje 292 CE-mærkning af vejudstyr 272 Generaleftersyn af bygværker 171 Glatførevarsling 176 Glatførevarsling - videregående 194 Glatførevarsling og Vinterman - brush up 270 Vejbelægningers eftersyn og reparation 100 Vejen som arbejdsplads - TRIN I 070 Vejen som arbejdsplads - TRIN II 060 Vejen som arbejdsplads - TRIN III 181 Vinterman 186 Vinterman - videregående 191 Vintertjeneste 320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger 317 Systematisk ulykkesbekæmpelse 305 Trafiksikkerhed 332 Trafiksikkerhedsinspektion 315 Trafiksikkerhedsplanlægning 230 Trafiksikkerhedsrevision 439 Bestillerfunktionen - grundkursus 416 Betaling for vejanlæg 413 Ekspropriation 417 Entrepriseret AB Privatvejsloven 419 Regler for parkering 424 Udbudsret - en praktisk gennemgang 430 Vejforvaltningsret 405 Vejloven 267 Brobelægninger - projektering 201 Grundlæggende vej- og trafikbegreber 211 Rundkørsler 237 Tilgængelighed i praksis 235 Tilgængelighedsrevision 205 Trafiksaneringer i byer 239 Vejafmærkning 212 Veje i åbent land 302 VVM-undersøgelser

2 Dimensionering af vejbefæstelser - lær at dimensionere i praksis Du får en generel orientering om dimensionering af vejbefæstelser, herunder grundlaget for vejreglen for dimensionering af vejbefæstelser. Du bliver i stand til selv at udføre en dimensionering af en ny vejbefæstelse eller en forstærkningsbelægning.» Du lærer at anvende vejreglen og benytte pc-værktøjet MMOPP til dimensioneringen» Indgangsparametre: jordbundsforhold, trafikbelastning og materialetyper» Den teoretiske baggrund for dimensioneringsmetoden» Dimensionering ved hjælp af katalog og edb-værktøj Kurset veksler mellem foredrag, demonstration og individuelle opgaver. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til betydningen af indgangsparametre for dimensionering. Dimensioneringen indøves i praksis gennem brug af edb. Kurset henvender sig til ingeniører og teknikere, som skal dimensionere vejbefæstelser til alle typer veje. Kursusleder er Afdelingsleder, Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet.

3 Forebyggelse af stilladssvigt - B - certificeret som arbejdsleder ved stilladsarbejde. Kurset giver arbejdsledere (formænd og sjakbajser) tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter» Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.» Ansvarsfordeling - hvad er dit ansvar?» Planlægning og projektering af stilladser.» Planlægning af kontrolindsatsen.» Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.» Funderingskonstruktioner - funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse.» Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.» Typestilladser - projektering og udførelse.» Trækonstruktioner - projektering og udførelse.» Hensyn til vej- og banetrafik. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset henvender sig primært til arbejdsledere (formænd og sjakbajser), der beskæftiger sig med at lede arbejdet med udførelse af brostilladser.

4 Forebyggelse af stilladssvigt - C - få tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter Du bliver i stand til at designe, lede udførelsen af og føre tilsyn med brostilladser. Dette kursus giver tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter.» Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.» Planlægning af stilladsarbejder - organisation og forundersøgelser.» Planlægning - udførelse, entreprenørkontrol og tilsynskontrol.» Projektering - grundlag, modellerering, færdig konstruktion, særlige konstruktioner, projektdokumentation og kvalitetssikring.» Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.» Funderingskonstruktioner - funderings- løsninger, forundersøgelser og udførelse.» Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.» Typestilladser - projektering og udførelse.» Trækonstruktioner - projektering og udførelse.» Hensyn til vej- og banetrafik. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en prøve, og der udstedes et certifikat ved bestået prøve. Kurset henvender sig primært til teknikere, som ingeniører og bygningskonstruktører, der beskæftiger sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation, dvs. designere, stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer. Kursusleder er Civilingeniør Christian Munch-Petersen, EMCON A/S. Øvrige undervisere er Chefrådgiver Hans Henrik E. Christensen, Rambøll Danmark A/S og Senior Projektleder Søren D. Bjerregaard, COWI A/S.

5 Jord, bundsikring og stabilgrus - lær de nye vejregler m.v. for både natur- og genbrugsmaterialer at kende Du får et komplet overblik over, hvordan bærelags- og bundsikringsarbejder udføres, og bliver i stand til at vurdere kontroldata for både materialer og komprimering. Du bliver sat ind i de tekniske forudsætninger for udførelse af godt komprimeringsarbejde og de nyeste metoder for komprimeringskontrol.» Jordarbejder» Stabile grusbærelag» Hydraulisk bundne bærelag» Macadam» Bundsikringslag» Forbrændingsslagger som bundsikringslag» Knust asfalt som ubundne bærelag» Knust beton som ubundne bærelag» Knust tegl som ubundne bærelag» Betydende faktorer for komprimering (materiel, materialer, materialetilstand m.v.)» Kontrolmetoder, bl.a. anvendelse af isotopudstyr» Valg af komprimeringsmetoder Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde og besøg hos en producent af genbrugsmaterialer. Kurset henvender sig bredt til ingeniører, mellemteknikere, formænd, tilsynspersonale og laboranter m.fl. ansat hos entreprenører, rådgivere eller tekniske forvaltninger. Kursusleder er Civilingeniør Caroline Hejlesen, Aarsleff A/S. Øvrig underviser er Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet. Specielle forhold Grundlaget er de nye vejregler for jord, stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer. Kurset afsluttes med et besøg hos en producent af genbrugsmaterialer, hvor der bliver mulighed for at se og røre ved materialerne.

6 Miljø- og klimatilpasset vejafvanding - lær at projektere miljø- og klimatilpassede afvandingskonstruktioner til veje Du får en grundlæggende viden om afvanding af vejen. Herudover vil du blive orienteret om, hvilken indflydelse vand i vejkonstruktionen har på vejens bæreevne. Du vil blive undervist i lovgivningen inden for miljøområdet, blandt andet miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven samt vandrammedirektivet og fremtidens udlederkrav som følge af vandrammedirektivet.» Formål med vejafvanding» Nedbør og afstrømning i det åbne land og fra befæstede arealer samt udledning af vejvand til vandmiljøet» Detailprojektering af vejens afvanding og dræning» Klimatilpasning af vejens afvanding» Vand i veje, indflydelse på bæreevne» Udlederkrav og nedsivning» Lovgivning og vandrammedirektivet» Vejafvanding og vandmiljø samt okker» Orientering om edb-systemet VejVand Kurset er baseret på forelæsninger om de enkelte emner med efterfølgende diskussioner. Endvidere er der to gruppeopgaver. Kurset henvender sig til teknikere, der har brug for at kunne projektere vejafvanding, og andre, der ønsker at have en grundlæggende viden om vejafvanding og udledning, herunder lovgivningsforhold. Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Mørch Jensen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Cand. Scient. Niels Krogh Kristensen, Vejdirektoratet.

7 Tilsyn med brobelægninger - lær om tilsyn med brobelægninger Der vil være fokus på brug af tilsynshåndbog samt fortolkning og anvendelse af reglerne ved udførelse og tilsyn. Du får et sammenhængende kendskab til udbudsforskriften og godkendelsesordninger for bitumen- og kunststofbaseret brobelægning. Du vil efter kurset have den nyeste viden om brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer.» Vejledning i brug af tilsynshåndbog for belægningsarbejder på betonbroer» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis» Materialekendskab» Udførelseskrav» Vurdering af kontroldokumentation» Vurdering af fra- og afvigelser» Generelle tilsynserfaringer Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Specialist Henrik Laurs Jeberg, COWI A/S og Ingeniør Jeanne Rosenberg, Vejdirektoratet.

8 Tilsyn med fugtisolering - lær om tilsyn med fugtisolering på betonbroer Du får kendskab til udbudsforskriften og godkendelsesordningen for bitumenbaseret fugtisolering. Der vil være fokus på brug af tilsynshåndbogen samt fortolkning og anvendelse af reglerne ved udførelse og tilsyn. Du vil efter kurset have den nyeste viden om fugtisolering og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger. Kurset opfylder kravet i udbudsforskriften om et tilsynskursus, og du får et kursusbevis som dokumentation for gennemførelsen. Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne samt praktiske øvelser. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Specialist Henrik Laurs Jeberg, COWI A/S og Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult.» Vejledning i brug af tilsynshåndbog for fugtisoleringsarbejder på betonbroer» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis» Materialekendskab» Udførelseskrav - herunder krav til underlaget» Vurdering af kontroldokumentation» Generelle tilsynserfaringer

9 Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder - før tilsyn på et mere sikkert grundlag Du får en sammenhængende viden om tilsyn ved asfaltarbejders udførelse og bliver i stand til at vurdere kontroldata fra asfaltarbejde. Kurset tager udgangspunkt i den reviderede vejregel for varmblandet asfalt og belyser både entreprenørens og bygherrens synspunkter.» Udførelse af asfaltarbejder» Udlægning inkl. kontrolaktiviteter, herunder produktion, transport, udlægning og komprimering af asfaltmaterialer» Tilsyn med asfaltarbejder herunder udførelseskrav, rapportering og dokumentation» Udlægningsfejl, typer og årsager» Tilbud- og afregningsgrundlag» Regler for afmærkning af vejarbejder» Vurdering af kontroldata herunder specifikation, egenkontrol og stikprøvekontrol Kursets emner gennemgås ved veksling mellem forelæsning og diskussioner. Der suppleres med videoer, som illustrerer det praktiske arbejde. Der arbejdes med kontrolskemaerne, som indgår i processen. Kurset afsluttes med en test. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos bygherrer, entreprenører samt rådgivere. Kursusleder er Civilingeniør Erik Nielsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen, Vejdirektoratet og Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet

10 Udførelse af ledningsanlæg i veje - lær at udføre vejretablering og tilsyn efter den gældende ledningspakke Du får et teknisk indblik i den gældende ledningspakke, DSnorm, regulativ og vejregler, som sætter dig i stand til selv at anvende reglerne i din hverdag, herunder at udarbejde udbudsmateriale og udføre et kvalificeret tilsyn med retableringsarbejdet. Du lærer at benytte de nye regler til at sikre kvaliteten af vejene under og efter ledningsarbejdet. Reglerne og deres anvendelse følger den landskendte ledningspakke, som med fordel anvendes af forvaltninger, ledningsejere, rådgivere og entreprenører.» Formålet med ledningspakken» Ledningspakkens tekniske indhold» Muligheder for forundersøgelser/registreringer» Muligheder for materialevalg, herunder genbrug» Komprimeringsarbejde» Endelig retablering af veje» Planlægning og vurdering af kontrolresultater Kurset lægger hovedvægten på det tekniske indhold i ledningspakken, som hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen. Rent praktisk gennemføres undervisningen ved en vekslen mellem forelæsninger, gruppeopgaver og diskussioner. På denne måde bliver kurset praktisk orienteret, levende og nærværende. Kurset henvender sig til projekterende og tilsynsførende ved ledningsarbejder ansat ved vejmyndigheder, ledningsejere, rådgivere og entreprenører. Kursusleder er Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Caroline Hejlesen, Aarsleff A/S.

11 Beplantning langs veje - tekniske løsninger, der giver succes Du lærer forskellige tekniske løsninger og bliver klar over, hvilke parametre, der er væsentlige for at få succes med en beplantning altså at få planterne til at gro langs med veje. Kurset vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:» Hvor meget plads skal et træ have?» Hvor meget vand kræver et træ?» Hvad betyder afvandingsretningen for planternes trivsel?» Hvilken sammenhæng er der mellem saltning af vejene og afvanding af belægningsflader?» Skal der sættes kantsten eller ej?» Hvad betyder jordens beskaffenhed for planterne?» Hvad er muldjord?» Hvordan bevares de gode egenskaber i muldjorden under jordflytninger/håndtering?» Hvordan sikres både ordentlige forhold for planternes rødder og god vejbygning? - God komprimering er en forudsætning for god vejbygning, men betyder ofte døden for planterne.» Kan ødelagt jord gøres brugbar til plantevækst igen? Kurset gennemføres på en dag, hvor man får præsenteret en række praktiske råd og fakta til brug ved etablering af beplantninger. Der vil undervejs være rig lejlighed til at stille spørgsmål og få svar fra eksperterne i relation til et konkret projekt. Kurset henvender sig til medarbejdere fra både den offentlige sektor, rådgivere og entreprenører, som skal arbejde med udformning, drift og vedligeholdelse af beplantninger langs veje. Kursusleder er Landskabsarkitekt Benedikte Piil, Piil Landskabsarkitekt. Øvrig underviser er Seniorrådgiver, Landskabsarkitekt Ph.D. Palle Kristoffersen, Københavns Universitet.

12 CE-mærkning af vejudstyr Vil du ajourføres med, hvilken betydning indførelsen af CE-mærkning af vejudstyr har for den fremtidige anvendelse, er dette kursus, hvad du har brug for. På kurset gennemgås, hvad CE-mærkningen af vejudstyr betyder, hvad der kan stilles af krav til producenten, hvad bliver oplyst, og hvordan man læser deklarationerne for afmærkningsmateriel og vejbelysningsmateriel samt for variable tavler, autoværn og støjskærme. Du får indblik i, hvad en CE-mærkning af vejudstyr indebærer, og hvordan CE-mærket vejudstyr kan indpasses i forhold til gældende vejregler.» At opstille funktionskrav til CE-mærket vejudstyr ud fra gældende vejregler.» At vurdere om CE-mærket vejudstyr opfylder stillede funktionskrav ud fra gældende vejregler. Kursets emner gennemgås som en vekselvirkning mellem indlæg, diskussioner og emnebehandling i grupper. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, indkøbere og andre, som er beskæftiget med udbud, tilbud samt implementering af CE-mærket vejudstyr. Kursusleder er Direktør, M.Sc. Tim Larsen, TL-Engineering. Øvrig underviser er Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, Dansk Standard.

13 Generaleftersyn af bygværker - vedligehold dine broer bedst og billigst på et rigtigt grundlag Du får indsigt i, hvordan generaleftersyn af broer og andre bygværker på veje og baner skal udføres og rapporteres. Generaleftersyn er systematiske, visuelle eftersyn, der udføres med det formål at overvåge bygværkernes tilstand og registrere behov for reparationer og ombygninger. Grundlaget er vejreglen Eftersyn af Bygværker. Du bliver i stand til at udføre og rapportere generaleftersyn for Vejdirektoratet og Banedanmark.» Kendskab til hvilke elementer almindelige bygværker opdeles i» Kendskab til de skadetyper, der almindeligvis optræder på danske broer» Systematik for registrering af skadernes art, placering, udbredelse og udvikling mv.» Regler for tildeling af tilstandskarakterer til bygværket og de enkelte bygværkselementer» Valg og prissætning af relevante udbedringsarbejder Kursets emner gennemgås ved veksling mellem foredrag, diskussion og øvelser. Gennemgangen baseres i høj grad på fotos af typiske bygværker og skader. Kurset afsluttes med en prøve. Kurset henvender sig til ingeniører og andre teknikere, der skal udføre generaleftersyn af broer og andre bygværker, ansat hos bygværksejere og rådgivere. Kursusleder er Ingeniør John Bjerrum, JB Consult. Øvrig underviser er Chefkonsulent Bjørn Nordgaard Lassen, Rambøll Danmark A/S.

14 Glatførevarsling - udkald på det rette tidspunkt Du får et overblik over udstyr og metoder til glatførevarsling, samt forståelse for de vejmeteorologiske parametre.» Du bliver fortrolig med glatførevarslings- systemet som beslutningsværktøj til sikring af udkald i tide.» Du lærer om vejmeteorologi. Kurset veksler mellem teori og eksempler fra typiske glatføresituationer. Du får, ved øvelser på pc, mulighed for at tage stilling til, hvornår der bør saltes i givne vejrsituationer. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængigt af kursusdeltagernes erfaring. Personer, som er ansvarlige for udkald, med kun lidt eller ingen erfaringer med glatførevarslingssystemet. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI.

15 Glatførevarsling - videregående - udkald på det rette tidspunkt Du får et uddybende kendskab til, hvorledes data i glatførevarslingssystemet skal tolkes, detaljeret viden om forskellige vejrsituationer samt indblik i, hvor meget rim der kan forventes dannet.» Sensorer» Tolkning af parametre» Vejrsituationer» Glatføremodellen» Rimudfældning og saltdosering Kurset veksler mellem teori, demonstrationer og opgaver. Via cases bliver der gennemgået typiske rim- og snesituationer. Kurset henvender sig til vagtpersonalet, som har deltaget på glatførevarslingskurset og opnået erfaringer med brug af glatførevarslingssystemet. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI.

16 Glatførevarsling og Vinterman - brush up - bliv klar til vinteren Du får en opfriskning af VejVejr og Vinterman inden vinteren sætter ind. Du får genopfrisket din viden om VejVejr og Vinterman og generhvervet fortrolighed med systemerne. Kurset veksler mellem teori, gennemgang af systemerne samt øvelser i forbindelse med udkald samt igangsætning, styring og overvågning af indsats. Der vil specielt blive lagt vægt på nye funktioner i systemerne. Medarbejdere, som er ansvarlig for udkald og som har kendskab til VejVejr og Vinterman - men ønsker en genopfriskning af systemerne. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI og Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet. Specielle forhold Det er en forudsætning for deltagelse på kurset, at du tidligere har deltaget i grundkurserne Glatførevarsling og Vinterman.

17 Vejbelægningers eftersyn og reparation - reparer veje bedst og billigst Du bliver i stand til at planlægge belægningsvedligeholdelse på grundlag af en systematisk gennemgang af belægningsskader og relevante reparationsmetoder.» Skader og deres sandsynlige årsager» Valg af relevante reparationsmetoder» Opstilling af samlet reparationsforslag» Alternativ, udvidet vedligeholdelse» Betydningen af disse oplysninger for den videre planlægning af vejnettets vedligeholdelse, herunder vurdering af om rutinemæssig vedligeholdelse er økonomisk Kursets emner gennemgås ved foredrag efterfulgt af praktiske øvelser i grupper, fælles evalueringer og diskussioner. Kurset henvender sig især til formænd, tekniske assistenter og andre medarbejdere, der deltager i rutinemæssig vejeftersyn og -vedligeholdelse, samt ingeniører, som ønsker bedre overblik over belægningsreparationer. Kursusleder er Specialkonsulent Jan M. Jansen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Projektleder Jørgen Cederholm og Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen, Vejdirektoratet.

18 Vejen som arbejdsplads - TRIN I - korrekt afmærkning sparer menneskeliv Du bliver i stand til at anvende vejreglerne for afmærkning af vejarbejder korrekt. Du vil få et indblik i, hvad trafiksikkerhed betyder og, hvilke ulykkesfaktorer som indgår ved trafikulykker. Med denne viden kan du medvirke til at øge sikkerheden for såvel trafikanterne som for de medarbejdere, der udfører vejarbejder på det danske vejnet.» E-LÆRING A: Indblik i de grundlæggende regler på området og anvisninger til hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde.» E-LÆRING B: Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde.» Afmærkningsplaner, ansvar, tilsyn og samspil med politi.» Lovgivning og vejregler.» Materiale og materiel som må/skal anvendes til afmærkning.» Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde.» Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere.» Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel.» Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter.» Forståelse for trafiksikkerhed.» Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor. Kurset indledens med et e-læringskursus, der skal gennemføres inden man møder op på grundkurset. E- læringskurset er normeret til at tage 1½ time. Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og gruppeopgaver. Kurset afsluttes med en test, og der udstedes et certifikat ved bestået test. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vores veje. Kursusleder er Vicepolitikommissær Michael Hvid, Midt- og Vestsjællands Politi. Øvrig underviser er Civilingeniør Bo Stilling Christiansen, Vejdirektoratet. Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning. Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet. Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes. Man får automatisk sendt en mail med et link, der giver adgang til e-læringskurset fra tilmeldingen og en måned efter kurset er gennemført. Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her Find et AMU kursus her. Har du spørgsmål til hvilket trin du skal vælge på Vejen som arbejdsplads, kan du læse her. Læs svar på ofte stillede spørgsmål.

19 Vejen som arbejdsplads - TRIN II Forståelse af et vejarbejde set fra både trafikantens og medarbejderens side ved vejarbejder på statsvejnettet.» Gennemgang af projekteringskrav, tværprofilkrav og udfærdigelse af rådighedsansøgninger og elektroniske afmærkningsplaner.» Gennemgang af tavler, herunder krav til begrænsningslinie, løbelys, kantafmærkning og baggrundsafmærkning, ind- og udkørsel til et arbejdsområde.» Krav til midlertidig kørebaneafmærkning, regler for opsætning af trafikværn mod arbejdsområdet herunder anvendelse af trafikbuffere Krav til overledning på motorveje, nødvendige kørekurver herunder demontering af autoværn Tilsyn med afmærkningen herunder anvendelse af elektronisk logbog Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af afmærkningen.» Anvendelse af variable tavler (ITS systemer).» Gennemgang af arbejdskøretøjer, tavlevogne og TMA.» Anvendelse af arbejdslygter på arbejdsområdet.» Oversigtsforhold ved midlertidige rampetilkørsler og forlægning af trafikarealer.» Gennemgang af reflektionskrav til tavler. Der arbejdes individuelt og i grupper med afmærkningsopgaver på særlige vejprofiler, printet i stor størrelse. Desuden vil der være en opgave med afmærkning i mørke. Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeprøve. Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere, der:» Har ansvaret for rådighedstilladelser og ansøgninger» Fører tilsyn med afmærkningen» Har ledelses- og personaleansvar i afmærkningsfirmaer Kursusleder er Politiassistent Dorte Hvid Hansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Ulrik Winther Blindum, Vejdirektoratet. Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er, at Vejen som arbejdsplads - TRIN I er gennemført og bestået inden for de sidste 5 år. Du skal medbringe en pc til kurset. Gyldighedsperioden for certifikatet til TRIN II er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes. Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her Har du spørgsmål til hvilket trin du skal vælge på Vejen som arbejdsplads, kan du læse her. Læs svar på ofte stillede spørgsmål.

20 Vejen som arbejdsplads - TRIN III Du lærer om Vejdirektoratets regler og værktøjer som grundlag for at kunne udarbejde større trafikafviklingsplaner. Medarbejdere som på statsvejnettet forestår projektering og udfærdigelse af større afmærkningsplaner (rådgivere mf.fl.). Kursusleder er Civilingeniør Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Civilingeniør Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet og Akademiingeniør Ulrik Sillesen, Vejdirektoratet og Teknisk konsulent Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet og Civilingeniør Henning Axel Sørensen, Vejdirektoratet. Specielle forhold Du skal medbringe pc til kurset. Gyldighedsperioden for certifikatet til TRIN III er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes.

21 Vinterman - igangsætning, styring og overvågning Du får et overblik over Vinterman, og specielt hvorledes Vinterman anvendes.» Du bliver fortrolig med Vinterman som værktøj til igangsætning, styring og overvågning af vintertjenesten.» Strukturen af Vinterman.» Indlæggelse af stamdata.» Anvendelse, herunder sammenhæng med andre systemer Kurset veksler mellem gennemgang af systemet og brug af systemet i praksis. Du får, ved øvelser på pc mulighed for at indlægge data, kalde ud til saltning, styre udkald, overvåge situationen, give nødvendige meldinger og efterfølgende udarbejde faktura og diverse statistikker. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængig af kursusdeltagernes erfaring, og hvorledes Vinterman skal anvendes i det daglige arbejde. Personer, som er ansvarlige for udkald til glatførebekæmpelse og snerydning. er Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet og Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet.

22 Vinterman - videregående - implementering af Vinterman Du får et detaljeret kendskab til opbygningen af Vinterman, der skærper din fortrolighed med systemet.» Reference- og handlingsplaner» Vagtplanlægning» Indlæggelse af kontrakter» Opsætning af kort» Brug af systemparametre» Opsætning af Vintercom Kursusformen er gennemgang af systemet og øvelser i opsætning. Øvelserne og indholdet på kurset tilrettelægges individuelt efter deltagernes ønsker og behov. Personer, som er ansvarlig for Vinterman. Kursusleder er Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Ingeniør Steen Larsen, Slagelse Kommune. Specielle forhold Kendskab til Vinterman på brugerniveau er en forudsætning.

23 Vintertjeneste - sikring af en optimal vintertjeneste Du bliver i stand til at tilrettelægge vintertjenesten, så den gennemføres på en teknisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde.» Lovgrundlag, forpligtigelser og ansvarsforhold» Prioritering af opgaverne» Organisation» Tilrettelæggelse» Udbud» Vintermateriel» Materialer» Arbejdets udførelse» Vintersystemer» Information De enkelte emner gennemgås og suppleres i høj grad med øvelser og diskussioner. Ledere af vintertjenesten (formænd, tekniske assistenter, ingeniører mm.), som skal forestå planlægning og udførelse af vintertjenesten samt øvrigt vintertjenestepersonale, der ønsker et bredt kendskab til vintertjenestens forskellige aspekter. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Afdelingsleder Peter Dalsgaard, Herning Kommune.

24 Brobelægninger - projektering - lær om projektering, udbud og eftersyn af brobelægninger og fugtisolering Du får et sammenhængende kendskab til vejregler, udbudsforskrifter og godkendelsesordninger for bitumen- og kunststofbaseret fugtisolering og brobelægning samt fortolkning og anvendelse af disse regler ved projektering og eftersyn. Du vil efter kurset have den nyeste viden om fugtisolering og brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer. PROJEKTERING» Retningslinjer ved nyanlæg og reparation» Projektkrav - herunder krav til underlaget» Materialekendskab» Valg mellem forskellige fugtisolerings- og belægningstyper» Hvad skal specificeres i "Særlige Arbejdsbeskrivelser" (SAB)? UDBUD» Udførelseskrav - herunder krav til underlaget» Dokumentationskrav» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis EFTERSYN» Identifikation af skadestyper og -årsager samt deres konsekvenser, og hvordan de udbedres Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Chefkonsulent Vagn Jensen, Rambøll Danmark A/S. Øvrige undervisere er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet og Ingeniør Jeanne Rosenberg, Vejdirektoratet.

25 Grundlæggende vej- og trafikbegreber - få en orientering om vejens opbygning og om grundlæggende trafikale forhold Kurset er tilrettelagt på et simpelt niveau, sådan at du efter kurset ikke vil høre disse ord som sort snak: belægningsoptimering, overhalingssigt, VVM-analyser, turistvej, sidehældning og afvanding. På kurset relateres begreberne til vejreglernes vej- og trafiktekniske ordbog.» Grundbegreberne om vejens opbygning» Trafiktallenes grundlæggende betydning» Trafikanalysers forudsætninger» Hvordan vejnettets drift, planlægning og anlæg sammenholdes med trafikkens nøgletal Kurset vil foregå som en blanding af forklaringer, dialog og egen oplevelse af vej- og trafikfaglige emner. Er du medarbejder i vejforvaltningen, uden vej- eller trafikfaglig baggrund og ønsker nærmere kendskab til vejens - og de trafikale begreber og ordforråd, vil dette kursus give dig det, du savner. Kursusleder er Specialkonsulent Jan M. Jansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniorfagleder Henrik Grell, COWI A/S.

Kursuskalenderen 2007-2008

Kursuskalenderen 2007-2008 KURSUSPLAN 2007-2008 Kursuskalenderen 2007-2008 Emne Nr. Tid Sted Side VEJE Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads 207141 12. - 13. september Roskilde 5 Vejen som arbejdsplads 207142 20. - 21. september

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Navn Titel Medlemsstatus

Navn Titel Medlemsstatus REFERAT EMNE NVF udvalgsmøde Gader og vejes udformning TIDSPUNKT 19. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Vejdirektoratet, Skanderborg Helle Petersen Stig Jeppesen Rikke Smed Anders Malmby Svend Erik

Læs mere

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ

Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Trafikafvikling vælg det bedste alternativ Inspirationsmøde om trafikafvikling og hvordan man vælger det bedste alternativ. Torsdag den 13. november 2014 1 Program Velkomst Karen Marie Lei, COWI Indledning

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 24. januar 2012 09:00 Introduktion - Om baggrund for og vision med kurset (SG) - Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG Grundlag for udformning af trafikarealer ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler grundlaget for udformning af trafikarealerne både by og land. Håndbogen er

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

Fase 2 programmeringer

Fase 2 programmeringer TRAFIKLEDELSE - ITS Fase 2 programmeringer af trængselspletter I forlængelse af s screeninger af fremkommeligheden på statsvejnettet og trængselspletanalyser gennemføres der såkaldte fase 2 programmeringer

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold:

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold: Tilgængelighedsrevision et nyttigt værktøj for vejsektoren VIA TRAFIK Forfatter: Medforfatter: Mogens Møller, Via Trafik Janne Tinghuus, Via Trafik 1 Baggrund og formål I forbindelse med det europæiske

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Fælles principper for klassificeret vejnet

Fælles principper for klassificeret vejnet Fælles principper for klassificeret vejnet Kolofon Titel: Udgiver: Fælles principper for klassificeret vejnet Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Rådgiver: Redaktion: Design: Per Foldal

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere