320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger"

Transkript

1 241 Dimensionering af vejbefæstelser 161 Forebyggelse af stilladssvigt - B 166 Forebyggelse af stilladssvigt - C 248 Jord, bundsikring og stabilgrus 238 Miljø- og klimatilpasset vejafvanding 269 Tilsyn med brobelægninger 264 Tilsyn med fugtisolering 253 Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder 262 Udførelse af ledningsanlæg i veje 226 Beplantning langs veje 292 CE-mærkning af vejudstyr 272 Generaleftersyn af bygværker 171 Glatførevarsling 176 Glatførevarsling - videregående 194 Glatførevarsling og Vinterman - brush up 270 Vejbelægningers eftersyn og reparation 100 Vejen som arbejdsplads - TRIN I 070 Vejen som arbejdsplads - TRIN II 060 Vejen som arbejdsplads - TRIN III 181 Vinterman 186 Vinterman - videregående 191 Vintertjeneste 320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger 317 Systematisk ulykkesbekæmpelse 305 Trafiksikkerhed 332 Trafiksikkerhedsinspektion 315 Trafiksikkerhedsplanlægning 230 Trafiksikkerhedsrevision 439 Bestillerfunktionen - grundkursus 416 Betaling for vejanlæg 413 Ekspropriation 417 Entrepriseret AB Privatvejsloven 419 Regler for parkering 424 Udbudsret - en praktisk gennemgang 430 Vejforvaltningsret 405 Vejloven 267 Brobelægninger - projektering 201 Grundlæggende vej- og trafikbegreber 211 Rundkørsler 237 Tilgængelighed i praksis 235 Tilgængelighedsrevision 205 Trafiksaneringer i byer 239 Vejafmærkning 212 Veje i åbent land 302 VVM-undersøgelser

2 Dimensionering af vejbefæstelser - lær at dimensionere i praksis Du får en generel orientering om dimensionering af vejbefæstelser, herunder grundlaget for vejreglen for dimensionering af vejbefæstelser. Du bliver i stand til selv at udføre en dimensionering af en ny vejbefæstelse eller en forstærkningsbelægning.» Du lærer at anvende vejreglen og benytte pc-værktøjet MMOPP til dimensioneringen» Indgangsparametre: jordbundsforhold, trafikbelastning og materialetyper» Den teoretiske baggrund for dimensioneringsmetoden» Dimensionering ved hjælp af katalog og edb-værktøj Kurset veksler mellem foredrag, demonstration og individuelle opgaver. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til betydningen af indgangsparametre for dimensionering. Dimensioneringen indøves i praksis gennem brug af edb. Kurset henvender sig til ingeniører og teknikere, som skal dimensionere vejbefæstelser til alle typer veje. Kursusleder er Afdelingsleder, Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet.

3 Forebyggelse af stilladssvigt - B - certificeret som arbejdsleder ved stilladsarbejde. Kurset giver arbejdsledere (formænd og sjakbajser) tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter» Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.» Ansvarsfordeling - hvad er dit ansvar?» Planlægning og projektering af stilladser.» Planlægning af kontrolindsatsen.» Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.» Funderingskonstruktioner - funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse.» Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.» Typestilladser - projektering og udførelse.» Trækonstruktioner - projektering og udførelse.» Hensyn til vej- og banetrafik. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset henvender sig primært til arbejdsledere (formænd og sjakbajser), der beskæftiger sig med at lede arbejdet med udførelse af brostilladser.

4 Forebyggelse af stilladssvigt - C - få tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter Du bliver i stand til at designe, lede udførelsen af og føre tilsyn med brostilladser. Dette kursus giver tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter.» Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.» Planlægning af stilladsarbejder - organisation og forundersøgelser.» Planlægning - udførelse, entreprenørkontrol og tilsynskontrol.» Projektering - grundlag, modellerering, færdig konstruktion, særlige konstruktioner, projektdokumentation og kvalitetssikring.» Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.» Funderingskonstruktioner - funderings- løsninger, forundersøgelser og udførelse.» Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.» Typestilladser - projektering og udførelse.» Trækonstruktioner - projektering og udførelse.» Hensyn til vej- og banetrafik. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en prøve, og der udstedes et certifikat ved bestået prøve. Kurset henvender sig primært til teknikere, som ingeniører og bygningskonstruktører, der beskæftiger sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation, dvs. designere, stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer. Kursusleder er Civilingeniør Christian Munch-Petersen, EMCON A/S. Øvrige undervisere er Chefrådgiver Hans Henrik E. Christensen, Rambøll Danmark A/S og Senior Projektleder Søren D. Bjerregaard, COWI A/S.

5 Jord, bundsikring og stabilgrus - lær de nye vejregler m.v. for både natur- og genbrugsmaterialer at kende Du får et komplet overblik over, hvordan bærelags- og bundsikringsarbejder udføres, og bliver i stand til at vurdere kontroldata for både materialer og komprimering. Du bliver sat ind i de tekniske forudsætninger for udførelse af godt komprimeringsarbejde og de nyeste metoder for komprimeringskontrol.» Jordarbejder» Stabile grusbærelag» Hydraulisk bundne bærelag» Macadam» Bundsikringslag» Forbrændingsslagger som bundsikringslag» Knust asfalt som ubundne bærelag» Knust beton som ubundne bærelag» Knust tegl som ubundne bærelag» Betydende faktorer for komprimering (materiel, materialer, materialetilstand m.v.)» Kontrolmetoder, bl.a. anvendelse af isotopudstyr» Valg af komprimeringsmetoder Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde og besøg hos en producent af genbrugsmaterialer. Kurset henvender sig bredt til ingeniører, mellemteknikere, formænd, tilsynspersonale og laboranter m.fl. ansat hos entreprenører, rådgivere eller tekniske forvaltninger. Kursusleder er Civilingeniør Caroline Hejlesen, Aarsleff A/S. Øvrig underviser er Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet. Specielle forhold Grundlaget er de nye vejregler for jord, stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer. Kurset afsluttes med et besøg hos en producent af genbrugsmaterialer, hvor der bliver mulighed for at se og røre ved materialerne.

6 Miljø- og klimatilpasset vejafvanding - lær at projektere miljø- og klimatilpassede afvandingskonstruktioner til veje Du får en grundlæggende viden om afvanding af vejen. Herudover vil du blive orienteret om, hvilken indflydelse vand i vejkonstruktionen har på vejens bæreevne. Du vil blive undervist i lovgivningen inden for miljøområdet, blandt andet miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven samt vandrammedirektivet og fremtidens udlederkrav som følge af vandrammedirektivet.» Formål med vejafvanding» Nedbør og afstrømning i det åbne land og fra befæstede arealer samt udledning af vejvand til vandmiljøet» Detailprojektering af vejens afvanding og dræning» Klimatilpasning af vejens afvanding» Vand i veje, indflydelse på bæreevne» Udlederkrav og nedsivning» Lovgivning og vandrammedirektivet» Vejafvanding og vandmiljø samt okker» Orientering om edb-systemet VejVand Kurset er baseret på forelæsninger om de enkelte emner med efterfølgende diskussioner. Endvidere er der to gruppeopgaver. Kurset henvender sig til teknikere, der har brug for at kunne projektere vejafvanding, og andre, der ønsker at have en grundlæggende viden om vejafvanding og udledning, herunder lovgivningsforhold. Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Mørch Jensen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Cand. Scient. Niels Krogh Kristensen, Vejdirektoratet.

7 Tilsyn med brobelægninger - lær om tilsyn med brobelægninger Der vil være fokus på brug af tilsynshåndbog samt fortolkning og anvendelse af reglerne ved udførelse og tilsyn. Du får et sammenhængende kendskab til udbudsforskriften og godkendelsesordninger for bitumen- og kunststofbaseret brobelægning. Du vil efter kurset have den nyeste viden om brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer.» Vejledning i brug af tilsynshåndbog for belægningsarbejder på betonbroer» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis» Materialekendskab» Udførelseskrav» Vurdering af kontroldokumentation» Vurdering af fra- og afvigelser» Generelle tilsynserfaringer Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Specialist Henrik Laurs Jeberg, COWI A/S og Ingeniør Jeanne Rosenberg, Vejdirektoratet.

8 Tilsyn med fugtisolering - lær om tilsyn med fugtisolering på betonbroer Du får kendskab til udbudsforskriften og godkendelsesordningen for bitumenbaseret fugtisolering. Der vil være fokus på brug af tilsynshåndbogen samt fortolkning og anvendelse af reglerne ved udførelse og tilsyn. Du vil efter kurset have den nyeste viden om fugtisolering og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger. Kurset opfylder kravet i udbudsforskriften om et tilsynskursus, og du får et kursusbevis som dokumentation for gennemførelsen. Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne samt praktiske øvelser. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Specialist Henrik Laurs Jeberg, COWI A/S og Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult.» Vejledning i brug af tilsynshåndbog for fugtisoleringsarbejder på betonbroer» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis» Materialekendskab» Udførelseskrav - herunder krav til underlaget» Vurdering af kontroldokumentation» Generelle tilsynserfaringer

9 Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder - før tilsyn på et mere sikkert grundlag Du får en sammenhængende viden om tilsyn ved asfaltarbejders udførelse og bliver i stand til at vurdere kontroldata fra asfaltarbejde. Kurset tager udgangspunkt i den reviderede vejregel for varmblandet asfalt og belyser både entreprenørens og bygherrens synspunkter.» Udførelse af asfaltarbejder» Udlægning inkl. kontrolaktiviteter, herunder produktion, transport, udlægning og komprimering af asfaltmaterialer» Tilsyn med asfaltarbejder herunder udførelseskrav, rapportering og dokumentation» Udlægningsfejl, typer og årsager» Tilbud- og afregningsgrundlag» Regler for afmærkning af vejarbejder» Vurdering af kontroldata herunder specifikation, egenkontrol og stikprøvekontrol Kursets emner gennemgås ved veksling mellem forelæsning og diskussioner. Der suppleres med videoer, som illustrerer det praktiske arbejde. Der arbejdes med kontrolskemaerne, som indgår i processen. Kurset afsluttes med en test. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos bygherrer, entreprenører samt rådgivere. Kursusleder er Civilingeniør Erik Nielsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen, Vejdirektoratet og Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet

10 Udførelse af ledningsanlæg i veje - lær at udføre vejretablering og tilsyn efter den gældende ledningspakke Du får et teknisk indblik i den gældende ledningspakke, DSnorm, regulativ og vejregler, som sætter dig i stand til selv at anvende reglerne i din hverdag, herunder at udarbejde udbudsmateriale og udføre et kvalificeret tilsyn med retableringsarbejdet. Du lærer at benytte de nye regler til at sikre kvaliteten af vejene under og efter ledningsarbejdet. Reglerne og deres anvendelse følger den landskendte ledningspakke, som med fordel anvendes af forvaltninger, ledningsejere, rådgivere og entreprenører.» Formålet med ledningspakken» Ledningspakkens tekniske indhold» Muligheder for forundersøgelser/registreringer» Muligheder for materialevalg, herunder genbrug» Komprimeringsarbejde» Endelig retablering af veje» Planlægning og vurdering af kontrolresultater Kurset lægger hovedvægten på det tekniske indhold i ledningspakken, som hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen. Rent praktisk gennemføres undervisningen ved en vekslen mellem forelæsninger, gruppeopgaver og diskussioner. På denne måde bliver kurset praktisk orienteret, levende og nærværende. Kurset henvender sig til projekterende og tilsynsførende ved ledningsarbejder ansat ved vejmyndigheder, ledningsejere, rådgivere og entreprenører. Kursusleder er Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Caroline Hejlesen, Aarsleff A/S.

11 Beplantning langs veje - tekniske løsninger, der giver succes Du lærer forskellige tekniske løsninger og bliver klar over, hvilke parametre, der er væsentlige for at få succes med en beplantning altså at få planterne til at gro langs med veje. Kurset vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:» Hvor meget plads skal et træ have?» Hvor meget vand kræver et træ?» Hvad betyder afvandingsretningen for planternes trivsel?» Hvilken sammenhæng er der mellem saltning af vejene og afvanding af belægningsflader?» Skal der sættes kantsten eller ej?» Hvad betyder jordens beskaffenhed for planterne?» Hvad er muldjord?» Hvordan bevares de gode egenskaber i muldjorden under jordflytninger/håndtering?» Hvordan sikres både ordentlige forhold for planternes rødder og god vejbygning? - God komprimering er en forudsætning for god vejbygning, men betyder ofte døden for planterne.» Kan ødelagt jord gøres brugbar til plantevækst igen? Kurset gennemføres på en dag, hvor man får præsenteret en række praktiske råd og fakta til brug ved etablering af beplantninger. Der vil undervejs være rig lejlighed til at stille spørgsmål og få svar fra eksperterne i relation til et konkret projekt. Kurset henvender sig til medarbejdere fra både den offentlige sektor, rådgivere og entreprenører, som skal arbejde med udformning, drift og vedligeholdelse af beplantninger langs veje. Kursusleder er Landskabsarkitekt Benedikte Piil, Piil Landskabsarkitekt. Øvrig underviser er Seniorrådgiver, Landskabsarkitekt Ph.D. Palle Kristoffersen, Københavns Universitet.

12 CE-mærkning af vejudstyr Vil du ajourføres med, hvilken betydning indførelsen af CE-mærkning af vejudstyr har for den fremtidige anvendelse, er dette kursus, hvad du har brug for. På kurset gennemgås, hvad CE-mærkningen af vejudstyr betyder, hvad der kan stilles af krav til producenten, hvad bliver oplyst, og hvordan man læser deklarationerne for afmærkningsmateriel og vejbelysningsmateriel samt for variable tavler, autoværn og støjskærme. Du får indblik i, hvad en CE-mærkning af vejudstyr indebærer, og hvordan CE-mærket vejudstyr kan indpasses i forhold til gældende vejregler.» At opstille funktionskrav til CE-mærket vejudstyr ud fra gældende vejregler.» At vurdere om CE-mærket vejudstyr opfylder stillede funktionskrav ud fra gældende vejregler. Kursets emner gennemgås som en vekselvirkning mellem indlæg, diskussioner og emnebehandling i grupper. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, indkøbere og andre, som er beskæftiget med udbud, tilbud samt implementering af CE-mærket vejudstyr. Kursusleder er Direktør, M.Sc. Tim Larsen, TL-Engineering. Øvrig underviser er Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, Dansk Standard.

13 Generaleftersyn af bygværker - vedligehold dine broer bedst og billigst på et rigtigt grundlag Du får indsigt i, hvordan generaleftersyn af broer og andre bygværker på veje og baner skal udføres og rapporteres. Generaleftersyn er systematiske, visuelle eftersyn, der udføres med det formål at overvåge bygværkernes tilstand og registrere behov for reparationer og ombygninger. Grundlaget er vejreglen Eftersyn af Bygværker. Du bliver i stand til at udføre og rapportere generaleftersyn for Vejdirektoratet og Banedanmark.» Kendskab til hvilke elementer almindelige bygværker opdeles i» Kendskab til de skadetyper, der almindeligvis optræder på danske broer» Systematik for registrering af skadernes art, placering, udbredelse og udvikling mv.» Regler for tildeling af tilstandskarakterer til bygværket og de enkelte bygværkselementer» Valg og prissætning af relevante udbedringsarbejder Kursets emner gennemgås ved veksling mellem foredrag, diskussion og øvelser. Gennemgangen baseres i høj grad på fotos af typiske bygværker og skader. Kurset afsluttes med en prøve. Kurset henvender sig til ingeniører og andre teknikere, der skal udføre generaleftersyn af broer og andre bygværker, ansat hos bygværksejere og rådgivere. Kursusleder er Ingeniør John Bjerrum, JB Consult. Øvrig underviser er Chefkonsulent Bjørn Nordgaard Lassen, Rambøll Danmark A/S.

14 Glatførevarsling - udkald på det rette tidspunkt Du får et overblik over udstyr og metoder til glatførevarsling, samt forståelse for de vejmeteorologiske parametre.» Du bliver fortrolig med glatførevarslings- systemet som beslutningsværktøj til sikring af udkald i tide.» Du lærer om vejmeteorologi. Kurset veksler mellem teori og eksempler fra typiske glatføresituationer. Du får, ved øvelser på pc, mulighed for at tage stilling til, hvornår der bør saltes i givne vejrsituationer. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængigt af kursusdeltagernes erfaring. Personer, som er ansvarlige for udkald, med kun lidt eller ingen erfaringer med glatførevarslingssystemet. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI.

15 Glatførevarsling - videregående - udkald på det rette tidspunkt Du får et uddybende kendskab til, hvorledes data i glatførevarslingssystemet skal tolkes, detaljeret viden om forskellige vejrsituationer samt indblik i, hvor meget rim der kan forventes dannet.» Sensorer» Tolkning af parametre» Vejrsituationer» Glatføremodellen» Rimudfældning og saltdosering Kurset veksler mellem teori, demonstrationer og opgaver. Via cases bliver der gennemgået typiske rim- og snesituationer. Kurset henvender sig til vagtpersonalet, som har deltaget på glatførevarslingskurset og opnået erfaringer med brug af glatførevarslingssystemet. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI.

16 Glatførevarsling og Vinterman - brush up - bliv klar til vinteren Du får en opfriskning af VejVejr og Vinterman inden vinteren sætter ind. Du får genopfrisket din viden om VejVejr og Vinterman og generhvervet fortrolighed med systemerne. Kurset veksler mellem teori, gennemgang af systemerne samt øvelser i forbindelse med udkald samt igangsætning, styring og overvågning af indsats. Der vil specielt blive lagt vægt på nye funktioner i systemerne. Medarbejdere, som er ansvarlig for udkald og som har kendskab til VejVejr og Vinterman - men ønsker en genopfriskning af systemerne. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI og Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet. Specielle forhold Det er en forudsætning for deltagelse på kurset, at du tidligere har deltaget i grundkurserne Glatførevarsling og Vinterman.

17 Vejbelægningers eftersyn og reparation - reparer veje bedst og billigst Du bliver i stand til at planlægge belægningsvedligeholdelse på grundlag af en systematisk gennemgang af belægningsskader og relevante reparationsmetoder.» Skader og deres sandsynlige årsager» Valg af relevante reparationsmetoder» Opstilling af samlet reparationsforslag» Alternativ, udvidet vedligeholdelse» Betydningen af disse oplysninger for den videre planlægning af vejnettets vedligeholdelse, herunder vurdering af om rutinemæssig vedligeholdelse er økonomisk Kursets emner gennemgås ved foredrag efterfulgt af praktiske øvelser i grupper, fælles evalueringer og diskussioner. Kurset henvender sig især til formænd, tekniske assistenter og andre medarbejdere, der deltager i rutinemæssig vejeftersyn og -vedligeholdelse, samt ingeniører, som ønsker bedre overblik over belægningsreparationer. Kursusleder er Specialkonsulent Jan M. Jansen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Projektleder Jørgen Cederholm og Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen, Vejdirektoratet.

18 Vejen som arbejdsplads - TRIN I - korrekt afmærkning sparer menneskeliv Du bliver i stand til at anvende vejreglerne for afmærkning af vejarbejder korrekt. Du vil få et indblik i, hvad trafiksikkerhed betyder og, hvilke ulykkesfaktorer som indgår ved trafikulykker. Med denne viden kan du medvirke til at øge sikkerheden for såvel trafikanterne som for de medarbejdere, der udfører vejarbejder på det danske vejnet.» E-LÆRING A: Indblik i de grundlæggende regler på området og anvisninger til hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde.» E-LÆRING B: Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde.» Afmærkningsplaner, ansvar, tilsyn og samspil med politi.» Lovgivning og vejregler.» Materiale og materiel som må/skal anvendes til afmærkning.» Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde.» Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere.» Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel.» Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter.» Forståelse for trafiksikkerhed.» Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor. Kurset indledens med et e-læringskursus, der skal gennemføres inden man møder op på grundkurset. E- læringskurset er normeret til at tage 1½ time. Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og gruppeopgaver. Kurset afsluttes med en test, og der udstedes et certifikat ved bestået test. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vores veje. Kursusleder er Vicepolitikommissær Michael Hvid, Midt- og Vestsjællands Politi. Øvrig underviser er Civilingeniør Bo Stilling Christiansen, Vejdirektoratet. Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning. Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet. Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes. Man får automatisk sendt en mail med et link, der giver adgang til e-læringskurset fra tilmeldingen og en måned efter kurset er gennemført. Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her Find et AMU kursus her. Har du spørgsmål til hvilket trin du skal vælge på Vejen som arbejdsplads, kan du læse her. Læs svar på ofte stillede spørgsmål.

19 Vejen som arbejdsplads - TRIN II Forståelse af et vejarbejde set fra både trafikantens og medarbejderens side ved vejarbejder på statsvejnettet.» Gennemgang af projekteringskrav, tværprofilkrav og udfærdigelse af rådighedsansøgninger og elektroniske afmærkningsplaner.» Gennemgang af tavler, herunder krav til begrænsningslinie, løbelys, kantafmærkning og baggrundsafmærkning, ind- og udkørsel til et arbejdsområde.» Krav til midlertidig kørebaneafmærkning, regler for opsætning af trafikværn mod arbejdsområdet herunder anvendelse af trafikbuffere Krav til overledning på motorveje, nødvendige kørekurver herunder demontering af autoværn Tilsyn med afmærkningen herunder anvendelse af elektronisk logbog Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af afmærkningen.» Anvendelse af variable tavler (ITS systemer).» Gennemgang af arbejdskøretøjer, tavlevogne og TMA.» Anvendelse af arbejdslygter på arbejdsområdet.» Oversigtsforhold ved midlertidige rampetilkørsler og forlægning af trafikarealer.» Gennemgang af reflektionskrav til tavler. Der arbejdes individuelt og i grupper med afmærkningsopgaver på særlige vejprofiler, printet i stor størrelse. Desuden vil der være en opgave med afmærkning i mørke. Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeprøve. Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere, der:» Har ansvaret for rådighedstilladelser og ansøgninger» Fører tilsyn med afmærkningen» Har ledelses- og personaleansvar i afmærkningsfirmaer Kursusleder er Politiassistent Dorte Hvid Hansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Ulrik Winther Blindum, Vejdirektoratet. Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er, at Vejen som arbejdsplads - TRIN I er gennemført og bestået inden for de sidste 5 år. Du skal medbringe en pc til kurset. Gyldighedsperioden for certifikatet til TRIN II er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes. Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her Har du spørgsmål til hvilket trin du skal vælge på Vejen som arbejdsplads, kan du læse her. Læs svar på ofte stillede spørgsmål.

20 Vejen som arbejdsplads - TRIN III Du lærer om Vejdirektoratets regler og værktøjer som grundlag for at kunne udarbejde større trafikafviklingsplaner. Medarbejdere som på statsvejnettet forestår projektering og udfærdigelse af større afmærkningsplaner (rådgivere mf.fl.). Kursusleder er Civilingeniør Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Civilingeniør Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet og Akademiingeniør Ulrik Sillesen, Vejdirektoratet og Teknisk konsulent Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet og Civilingeniør Henning Axel Sørensen, Vejdirektoratet. Specielle forhold Du skal medbringe pc til kurset. Gyldighedsperioden for certifikatet til TRIN III er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes.

21 Vinterman - igangsætning, styring og overvågning Du får et overblik over Vinterman, og specielt hvorledes Vinterman anvendes.» Du bliver fortrolig med Vinterman som værktøj til igangsætning, styring og overvågning af vintertjenesten.» Strukturen af Vinterman.» Indlæggelse af stamdata.» Anvendelse, herunder sammenhæng med andre systemer Kurset veksler mellem gennemgang af systemet og brug af systemet i praksis. Du får, ved øvelser på pc mulighed for at indlægge data, kalde ud til saltning, styre udkald, overvåge situationen, give nødvendige meldinger og efterfølgende udarbejde faktura og diverse statistikker. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængig af kursusdeltagernes erfaring, og hvorledes Vinterman skal anvendes i det daglige arbejde. Personer, som er ansvarlige for udkald til glatførebekæmpelse og snerydning. er Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet og Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet.

22 Vinterman - videregående - implementering af Vinterman Du får et detaljeret kendskab til opbygningen af Vinterman, der skærper din fortrolighed med systemet.» Reference- og handlingsplaner» Vagtplanlægning» Indlæggelse af kontrakter» Opsætning af kort» Brug af systemparametre» Opsætning af Vintercom Kursusformen er gennemgang af systemet og øvelser i opsætning. Øvelserne og indholdet på kurset tilrettelægges individuelt efter deltagernes ønsker og behov. Personer, som er ansvarlig for Vinterman. Kursusleder er Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Ingeniør Steen Larsen, Slagelse Kommune. Specielle forhold Kendskab til Vinterman på brugerniveau er en forudsætning.

23 Vintertjeneste - sikring af en optimal vintertjeneste Du bliver i stand til at tilrettelægge vintertjenesten, så den gennemføres på en teknisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde.» Lovgrundlag, forpligtigelser og ansvarsforhold» Prioritering af opgaverne» Organisation» Tilrettelæggelse» Udbud» Vintermateriel» Materialer» Arbejdets udførelse» Vintersystemer» Information De enkelte emner gennemgås og suppleres i høj grad med øvelser og diskussioner. Ledere af vintertjenesten (formænd, tekniske assistenter, ingeniører mm.), som skal forestå planlægning og udførelse af vintertjenesten samt øvrigt vintertjenestepersonale, der ønsker et bredt kendskab til vintertjenestens forskellige aspekter. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Afdelingsleder Peter Dalsgaard, Herning Kommune.

24 Brobelægninger - projektering - lær om projektering, udbud og eftersyn af brobelægninger og fugtisolering Du får et sammenhængende kendskab til vejregler, udbudsforskrifter og godkendelsesordninger for bitumen- og kunststofbaseret fugtisolering og brobelægning samt fortolkning og anvendelse af disse regler ved projektering og eftersyn. Du vil efter kurset have den nyeste viden om fugtisolering og brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer. PROJEKTERING» Retningslinjer ved nyanlæg og reparation» Projektkrav - herunder krav til underlaget» Materialekendskab» Valg mellem forskellige fugtisolerings- og belægningstyper» Hvad skal specificeres i "Særlige Arbejdsbeskrivelser" (SAB)? UDBUD» Udførelseskrav - herunder krav til underlaget» Dokumentationskrav» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis EFTERSYN» Identifikation af skadestyper og -årsager samt deres konsekvenser, og hvordan de udbedres Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Chefkonsulent Vagn Jensen, Rambøll Danmark A/S. Øvrige undervisere er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet og Ingeniør Jeanne Rosenberg, Vejdirektoratet.

25 Grundlæggende vej- og trafikbegreber - få en orientering om vejens opbygning og om grundlæggende trafikale forhold Kurset er tilrettelagt på et simpelt niveau, sådan at du efter kurset ikke vil høre disse ord som sort snak: belægningsoptimering, overhalingssigt, VVM-analyser, turistvej, sidehældning og afvanding. På kurset relateres begreberne til vejreglernes vej- og trafiktekniske ordbog.» Grundbegreberne om vejens opbygning» Trafiktallenes grundlæggende betydning» Trafikanalysers forudsætninger» Hvordan vejnettets drift, planlægning og anlæg sammenholdes med trafikkens nøgletal Kurset vil foregå som en blanding af forklaringer, dialog og egen oplevelse af vej- og trafikfaglige emner. Er du medarbejder i vejforvaltningen, uden vej- eller trafikfaglig baggrund og ønsker nærmere kendskab til vejens - og de trafikale begreber og ordforråd, vil dette kursus give dig det, du savner. Kursusleder er Specialkonsulent Jan M. Jansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniorfagleder Henrik Grell, COWI A/S.

Kursuskalenderen 2007-2008

Kursuskalenderen 2007-2008 KURSUSPLAN 2007-2008 Kursuskalenderen 2007-2008 Emne Nr. Tid Sted Side VEJE Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads 207141 12. - 13. september Roskilde 5 Vejen som arbejdsplads 207142 20. - 21. september

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Opfølgningen på temadagene foreligger nu i form af dette notat, der beskriver indhold og forventninger til en samlet dansk strategi for området.

Opfølgningen på temadagene foreligger nu i form af dette notat, der beskriver indhold og forventninger til en samlet dansk strategi for området. Side 1 af 10 Strategi for Smukke Veje 1995 Dansk résumé: I 1994 indbød Vejdirektoratet en række arkitekter, landskabsartitekter, vejingeniører og forskere til et seminar, som kom til at danne udgangspunkt

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt

Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Vinterføre og variable vejtavler Nye udbudsforskrifter for ubundne bærelag af knust beton, tegl og asfalt Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Den nye privatvejslov INDHOLD N0. 11 2011

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området 10 gange Vejforum Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området Paradigmeskift på ITS verdenskongressen i Busan Nye tilgængelighedsløsninger INDHOLD N0. 11 2010 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 11 2010

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet = i I -k Ç (D-h mm CD tekniske udføres - og INDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Efteruddannelse - en livsopgave Af Ivar Sehacke, international chef i Vejdirektoratet og formand for VEJ-EU 2 FOCUS ARTIKLER: Uheld

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere