320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger"

Transkript

1 241 Dimensionering af vejbefæstelser 161 Forebyggelse af stilladssvigt - B 166 Forebyggelse af stilladssvigt - C 248 Jord, bundsikring og stabilgrus 238 Miljø- og klimatilpasset vejafvanding 269 Tilsyn med brobelægninger 264 Tilsyn med fugtisolering 253 Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder 262 Udførelse af ledningsanlæg i veje 226 Beplantning langs veje 292 CE-mærkning af vejudstyr 272 Generaleftersyn af bygværker 171 Glatførevarsling 176 Glatførevarsling - videregående 194 Glatførevarsling og Vinterman - brush up 270 Vejbelægningers eftersyn og reparation 100 Vejen som arbejdsplads - TRIN I 070 Vejen som arbejdsplads - TRIN II 060 Vejen som arbejdsplads - TRIN III 181 Vinterman 186 Vinterman - videregående 191 Vintertjeneste 320 Cykeltrafik 345 Optimering af signalanlæg 340 Trafiksignaler 308 Trafiksignaler - videregående 327 Trafiktællinger 317 Systematisk ulykkesbekæmpelse 305 Trafiksikkerhed 332 Trafiksikkerhedsinspektion 315 Trafiksikkerhedsplanlægning 230 Trafiksikkerhedsrevision 439 Bestillerfunktionen - grundkursus 416 Betaling for vejanlæg 413 Ekspropriation 417 Entrepriseret AB Privatvejsloven 419 Regler for parkering 424 Udbudsret - en praktisk gennemgang 430 Vejforvaltningsret 405 Vejloven 267 Brobelægninger - projektering 201 Grundlæggende vej- og trafikbegreber 211 Rundkørsler 237 Tilgængelighed i praksis 235 Tilgængelighedsrevision 205 Trafiksaneringer i byer 239 Vejafmærkning 212 Veje i åbent land 302 VVM-undersøgelser

2 Dimensionering af vejbefæstelser - lær at dimensionere i praksis Du får en generel orientering om dimensionering af vejbefæstelser, herunder grundlaget for vejreglen for dimensionering af vejbefæstelser. Du bliver i stand til selv at udføre en dimensionering af en ny vejbefæstelse eller en forstærkningsbelægning.» Du lærer at anvende vejreglen og benytte pc-værktøjet MMOPP til dimensioneringen» Indgangsparametre: jordbundsforhold, trafikbelastning og materialetyper» Den teoretiske baggrund for dimensioneringsmetoden» Dimensionering ved hjælp af katalog og edb-værktøj Kurset veksler mellem foredrag, demonstration og individuelle opgaver. Der vil blive lejlighed til at drøfte og tage stilling til betydningen af indgangsparametre for dimensionering. Dimensioneringen indøves i praksis gennem brug af edb. Kurset henvender sig til ingeniører og teknikere, som skal dimensionere vejbefæstelser til alle typer veje. Kursusleder er Afdelingsleder, Civilingeniør, ph.d. Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet.

3 Forebyggelse af stilladssvigt - B - certificeret som arbejdsleder ved stilladsarbejde. Kurset giver arbejdsledere (formænd og sjakbajser) tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter» Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.» Ansvarsfordeling - hvad er dit ansvar?» Planlægning og projektering af stilladser.» Planlægning af kontrolindsatsen.» Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.» Funderingskonstruktioner - funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse.» Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.» Typestilladser - projektering og udførelse.» Trækonstruktioner - projektering og udførelse.» Hensyn til vej- og banetrafik. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset henvender sig primært til arbejdsledere (formænd og sjakbajser), der beskæftiger sig med at lede arbejdet med udførelse af brostilladser.

4 Forebyggelse af stilladssvigt - C - få tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter Du bliver i stand til at designe, lede udførelsen af og føre tilsyn med brostilladser. Dette kursus giver tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter.» Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.» Planlægning af stilladsarbejder - organisation og forundersøgelser.» Planlægning - udførelse, entreprenørkontrol og tilsynskontrol.» Projektering - grundlag, modellerering, færdig konstruktion, særlige konstruktioner, projektdokumentation og kvalitetssikring.» Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.» Funderingskonstruktioner - funderings- løsninger, forundersøgelser og udførelse.» Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.» Typestilladser - projektering og udførelse.» Trækonstruktioner - projektering og udførelse.» Hensyn til vej- og banetrafik. Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en prøve, og der udstedes et certifikat ved bestået prøve. Kurset henvender sig primært til teknikere, som ingeniører og bygningskonstruktører, der beskæftiger sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation, dvs. designere, stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer. Kursusleder er Civilingeniør Christian Munch-Petersen, EMCON A/S. Øvrige undervisere er Chefrådgiver Hans Henrik E. Christensen, Rambøll Danmark A/S og Senior Projektleder Søren D. Bjerregaard, COWI A/S.

5 Jord, bundsikring og stabilgrus - lær de nye vejregler m.v. for både natur- og genbrugsmaterialer at kende Du får et komplet overblik over, hvordan bærelags- og bundsikringsarbejder udføres, og bliver i stand til at vurdere kontroldata for både materialer og komprimering. Du bliver sat ind i de tekniske forudsætninger for udførelse af godt komprimeringsarbejde og de nyeste metoder for komprimeringskontrol.» Jordarbejder» Stabile grusbærelag» Hydraulisk bundne bærelag» Macadam» Bundsikringslag» Forbrændingsslagger som bundsikringslag» Knust asfalt som ubundne bærelag» Knust beton som ubundne bærelag» Knust tegl som ubundne bærelag» Betydende faktorer for komprimering (materiel, materialer, materialetilstand m.v.)» Kontrolmetoder, bl.a. anvendelse af isotopudstyr» Valg af komprimeringsmetoder Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde og besøg hos en producent af genbrugsmaterialer. Kurset henvender sig bredt til ingeniører, mellemteknikere, formænd, tilsynspersonale og laboranter m.fl. ansat hos entreprenører, rådgivere eller tekniske forvaltninger. Kursusleder er Civilingeniør Caroline Hejlesen, Aarsleff A/S. Øvrig underviser er Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet. Specielle forhold Grundlaget er de nye vejregler for jord, stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer. Kurset afsluttes med et besøg hos en producent af genbrugsmaterialer, hvor der bliver mulighed for at se og røre ved materialerne.

6 Miljø- og klimatilpasset vejafvanding - lær at projektere miljø- og klimatilpassede afvandingskonstruktioner til veje Du får en grundlæggende viden om afvanding af vejen. Herudover vil du blive orienteret om, hvilken indflydelse vand i vejkonstruktionen har på vejens bæreevne. Du vil blive undervist i lovgivningen inden for miljøområdet, blandt andet miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven samt vandrammedirektivet og fremtidens udlederkrav som følge af vandrammedirektivet.» Formål med vejafvanding» Nedbør og afstrømning i det åbne land og fra befæstede arealer samt udledning af vejvand til vandmiljøet» Detailprojektering af vejens afvanding og dræning» Klimatilpasning af vejens afvanding» Vand i veje, indflydelse på bæreevne» Udlederkrav og nedsivning» Lovgivning og vandrammedirektivet» Vejafvanding og vandmiljø samt okker» Orientering om edb-systemet VejVand Kurset er baseret på forelæsninger om de enkelte emner med efterfølgende diskussioner. Endvidere er der to gruppeopgaver. Kurset henvender sig til teknikere, der har brug for at kunne projektere vejafvanding, og andre, der ønsker at have en grundlæggende viden om vejafvanding og udledning, herunder lovgivningsforhold. Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Mørch Jensen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Cand. Scient. Niels Krogh Kristensen, Vejdirektoratet.

7 Tilsyn med brobelægninger - lær om tilsyn med brobelægninger Der vil være fokus på brug af tilsynshåndbog samt fortolkning og anvendelse af reglerne ved udførelse og tilsyn. Du får et sammenhængende kendskab til udbudsforskriften og godkendelsesordninger for bitumen- og kunststofbaseret brobelægning. Du vil efter kurset have den nyeste viden om brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer.» Vejledning i brug af tilsynshåndbog for belægningsarbejder på betonbroer» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis» Materialekendskab» Udførelseskrav» Vurdering af kontroldokumentation» Vurdering af fra- og afvigelser» Generelle tilsynserfaringer Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Specialist Henrik Laurs Jeberg, COWI A/S og Ingeniør Jeanne Rosenberg, Vejdirektoratet.

8 Tilsyn med fugtisolering - lær om tilsyn med fugtisolering på betonbroer Du får kendskab til udbudsforskriften og godkendelsesordningen for bitumenbaseret fugtisolering. Der vil være fokus på brug af tilsynshåndbogen samt fortolkning og anvendelse af reglerne ved udførelse og tilsyn. Du vil efter kurset have den nyeste viden om fugtisolering og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger. Kurset opfylder kravet i udbudsforskriften om et tilsynskursus, og du får et kursusbevis som dokumentation for gennemførelsen. Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne samt praktiske øvelser. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Specialist Henrik Laurs Jeberg, COWI A/S og Akademiingeniør Mogens Høgsted, Vive Consult.» Vejledning i brug af tilsynshåndbog for fugtisoleringsarbejder på betonbroer» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis» Materialekendskab» Udførelseskrav - herunder krav til underlaget» Vurdering af kontroldokumentation» Generelle tilsynserfaringer

9 Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder - før tilsyn på et mere sikkert grundlag Du får en sammenhængende viden om tilsyn ved asfaltarbejders udførelse og bliver i stand til at vurdere kontroldata fra asfaltarbejde. Kurset tager udgangspunkt i den reviderede vejregel for varmblandet asfalt og belyser både entreprenørens og bygherrens synspunkter.» Udførelse af asfaltarbejder» Udlægning inkl. kontrolaktiviteter, herunder produktion, transport, udlægning og komprimering af asfaltmaterialer» Tilsyn med asfaltarbejder herunder udførelseskrav, rapportering og dokumentation» Udlægningsfejl, typer og årsager» Tilbud- og afregningsgrundlag» Regler for afmærkning af vejarbejder» Vurdering af kontroldata herunder specifikation, egenkontrol og stikprøvekontrol Kursets emner gennemgås ved veksling mellem forelæsning og diskussioner. Der suppleres med videoer, som illustrerer det praktiske arbejde. Der arbejdes med kontrolskemaerne, som indgår i processen. Kurset afsluttes med en test. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos bygherrer, entreprenører samt rådgivere. Kursusleder er Civilingeniør Erik Nielsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen, Vejdirektoratet og Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet

10 Udførelse af ledningsanlæg i veje - lær at udføre vejretablering og tilsyn efter den gældende ledningspakke Du får et teknisk indblik i den gældende ledningspakke, DSnorm, regulativ og vejregler, som sætter dig i stand til selv at anvende reglerne i din hverdag, herunder at udarbejde udbudsmateriale og udføre et kvalificeret tilsyn med retableringsarbejdet. Du lærer at benytte de nye regler til at sikre kvaliteten af vejene under og efter ledningsarbejdet. Reglerne og deres anvendelse følger den landskendte ledningspakke, som med fordel anvendes af forvaltninger, ledningsejere, rådgivere og entreprenører.» Formålet med ledningspakken» Ledningspakkens tekniske indhold» Muligheder for forundersøgelser/registreringer» Muligheder for materialevalg, herunder genbrug» Komprimeringsarbejde» Endelig retablering af veje» Planlægning og vurdering af kontrolresultater Kurset lægger hovedvægten på det tekniske indhold i ledningspakken, som hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen. Rent praktisk gennemføres undervisningen ved en vekslen mellem forelæsninger, gruppeopgaver og diskussioner. På denne måde bliver kurset praktisk orienteret, levende og nærværende. Kurset henvender sig til projekterende og tilsynsførende ved ledningsarbejder ansat ved vejmyndigheder, ledningsejere, rådgivere og entreprenører. Kursusleder er Chefkonsulent Flemming Berg, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Caroline Hejlesen, Aarsleff A/S.

11 Beplantning langs veje - tekniske løsninger, der giver succes Du lærer forskellige tekniske løsninger og bliver klar over, hvilke parametre, der er væsentlige for at få succes med en beplantning altså at få planterne til at gro langs med veje. Kurset vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:» Hvor meget plads skal et træ have?» Hvor meget vand kræver et træ?» Hvad betyder afvandingsretningen for planternes trivsel?» Hvilken sammenhæng er der mellem saltning af vejene og afvanding af belægningsflader?» Skal der sættes kantsten eller ej?» Hvad betyder jordens beskaffenhed for planterne?» Hvad er muldjord?» Hvordan bevares de gode egenskaber i muldjorden under jordflytninger/håndtering?» Hvordan sikres både ordentlige forhold for planternes rødder og god vejbygning? - God komprimering er en forudsætning for god vejbygning, men betyder ofte døden for planterne.» Kan ødelagt jord gøres brugbar til plantevækst igen? Kurset gennemføres på en dag, hvor man får præsenteret en række praktiske råd og fakta til brug ved etablering af beplantninger. Der vil undervejs være rig lejlighed til at stille spørgsmål og få svar fra eksperterne i relation til et konkret projekt. Kurset henvender sig til medarbejdere fra både den offentlige sektor, rådgivere og entreprenører, som skal arbejde med udformning, drift og vedligeholdelse af beplantninger langs veje. Kursusleder er Landskabsarkitekt Benedikte Piil, Piil Landskabsarkitekt. Øvrig underviser er Seniorrådgiver, Landskabsarkitekt Ph.D. Palle Kristoffersen, Københavns Universitet.

12 CE-mærkning af vejudstyr Vil du ajourføres med, hvilken betydning indførelsen af CE-mærkning af vejudstyr har for den fremtidige anvendelse, er dette kursus, hvad du har brug for. På kurset gennemgås, hvad CE-mærkningen af vejudstyr betyder, hvad der kan stilles af krav til producenten, hvad bliver oplyst, og hvordan man læser deklarationerne for afmærkningsmateriel og vejbelysningsmateriel samt for variable tavler, autoværn og støjskærme. Du får indblik i, hvad en CE-mærkning af vejudstyr indebærer, og hvordan CE-mærket vejudstyr kan indpasses i forhold til gældende vejregler.» At opstille funktionskrav til CE-mærket vejudstyr ud fra gældende vejregler.» At vurdere om CE-mærket vejudstyr opfylder stillede funktionskrav ud fra gældende vejregler. Kursets emner gennemgås som en vekselvirkning mellem indlæg, diskussioner og emnebehandling i grupper. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, indkøbere og andre, som er beskæftiget med udbud, tilbud samt implementering af CE-mærket vejudstyr. Kursusleder er Direktør, M.Sc. Tim Larsen, TL-Engineering. Øvrig underviser er Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen, Dansk Standard.

13 Generaleftersyn af bygværker - vedligehold dine broer bedst og billigst på et rigtigt grundlag Du får indsigt i, hvordan generaleftersyn af broer og andre bygværker på veje og baner skal udføres og rapporteres. Generaleftersyn er systematiske, visuelle eftersyn, der udføres med det formål at overvåge bygværkernes tilstand og registrere behov for reparationer og ombygninger. Grundlaget er vejreglen Eftersyn af Bygværker. Du bliver i stand til at udføre og rapportere generaleftersyn for Vejdirektoratet og Banedanmark.» Kendskab til hvilke elementer almindelige bygværker opdeles i» Kendskab til de skadetyper, der almindeligvis optræder på danske broer» Systematik for registrering af skadernes art, placering, udbredelse og udvikling mv.» Regler for tildeling af tilstandskarakterer til bygværket og de enkelte bygværkselementer» Valg og prissætning af relevante udbedringsarbejder Kursets emner gennemgås ved veksling mellem foredrag, diskussion og øvelser. Gennemgangen baseres i høj grad på fotos af typiske bygværker og skader. Kurset afsluttes med en prøve. Kurset henvender sig til ingeniører og andre teknikere, der skal udføre generaleftersyn af broer og andre bygværker, ansat hos bygværksejere og rådgivere. Kursusleder er Ingeniør John Bjerrum, JB Consult. Øvrig underviser er Chefkonsulent Bjørn Nordgaard Lassen, Rambøll Danmark A/S.

14 Glatførevarsling - udkald på det rette tidspunkt Du får et overblik over udstyr og metoder til glatførevarsling, samt forståelse for de vejmeteorologiske parametre.» Du bliver fortrolig med glatførevarslings- systemet som beslutningsværktøj til sikring af udkald i tide.» Du lærer om vejmeteorologi. Kurset veksler mellem teori og eksempler fra typiske glatføresituationer. Du får, ved øvelser på pc, mulighed for at tage stilling til, hvornår der bør saltes i givne vejrsituationer. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængigt af kursusdeltagernes erfaring. Personer, som er ansvarlige for udkald, med kun lidt eller ingen erfaringer med glatførevarslingssystemet. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI.

15 Glatførevarsling - videregående - udkald på det rette tidspunkt Du får et uddybende kendskab til, hvorledes data i glatførevarslingssystemet skal tolkes, detaljeret viden om forskellige vejrsituationer samt indblik i, hvor meget rim der kan forventes dannet.» Sensorer» Tolkning af parametre» Vejrsituationer» Glatføremodellen» Rimudfældning og saltdosering Kurset veksler mellem teori, demonstrationer og opgaver. Via cases bliver der gennemgået typiske rim- og snesituationer. Kurset henvender sig til vagtpersonalet, som har deltaget på glatførevarslingskurset og opnået erfaringer med brug af glatførevarslingssystemet. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI.

16 Glatførevarsling og Vinterman - brush up - bliv klar til vinteren Du får en opfriskning af VejVejr og Vinterman inden vinteren sætter ind. Du får genopfrisket din viden om VejVejr og Vinterman og generhvervet fortrolighed med systemerne. Kurset veksler mellem teori, gennemgang af systemerne samt øvelser i forbindelse med udkald samt igangsætning, styring og overvågning af indsats. Der vil specielt blive lagt vægt på nye funktioner i systemerne. Medarbejdere, som er ansvarlig for udkald og som har kendskab til VejVejr og Vinterman - men ønsker en genopfriskning af systemerne. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Seniormeteorolog Søren Brodersen, DMI og Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet. Specielle forhold Det er en forudsætning for deltagelse på kurset, at du tidligere har deltaget i grundkurserne Glatførevarsling og Vinterman.

17 Vejbelægningers eftersyn og reparation - reparer veje bedst og billigst Du bliver i stand til at planlægge belægningsvedligeholdelse på grundlag af en systematisk gennemgang af belægningsskader og relevante reparationsmetoder.» Skader og deres sandsynlige årsager» Valg af relevante reparationsmetoder» Opstilling af samlet reparationsforslag» Alternativ, udvidet vedligeholdelse» Betydningen af disse oplysninger for den videre planlægning af vejnettets vedligeholdelse, herunder vurdering af om rutinemæssig vedligeholdelse er økonomisk Kursets emner gennemgås ved foredrag efterfulgt af praktiske øvelser i grupper, fælles evalueringer og diskussioner. Kurset henvender sig især til formænd, tekniske assistenter og andre medarbejdere, der deltager i rutinemæssig vejeftersyn og -vedligeholdelse, samt ingeniører, som ønsker bedre overblik over belægningsreparationer. Kursusleder er Specialkonsulent Jan M. Jansen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Projektleder Jørgen Cederholm og Tilsynsleder Finn Stokholm Christiansen, Vejdirektoratet.

18 Vejen som arbejdsplads - TRIN I - korrekt afmærkning sparer menneskeliv Du bliver i stand til at anvende vejreglerne for afmærkning af vejarbejder korrekt. Du vil få et indblik i, hvad trafiksikkerhed betyder og, hvilke ulykkesfaktorer som indgår ved trafikulykker. Med denne viden kan du medvirke til at øge sikkerheden for såvel trafikanterne som for de medarbejdere, der udfører vejarbejder på det danske vejnet.» E-LÆRING A: Indblik i de grundlæggende regler på området og anvisninger til hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde.» E-LÆRING B: Hvordan skiltene og afmærkningen skal stilles op i nogle konkrete tilfælde.» Afmærkningsplaner, ansvar, tilsyn og samspil med politi.» Lovgivning og vejregler.» Materiale og materiel som må/skal anvendes til afmærkning.» Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde.» Sikkerhedsbestemmelser for vejarbejdere.» Afmærkning af køretøjer og entreprenørmateriel.» Statistisk overblik over trafikulykker og ulykkernes karakter.» Forståelse for trafiksikkerhed.» Kendskab til hastigheden som ulykkesfaktor. Kurset indledens med et e-læringskursus, der skal gennemføres inden man møder op på grundkurset. E- læringskurset er normeret til at tage 1½ time. Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og gruppeopgaver. Kurset afsluttes med en test, og der udstedes et certifikat ved bestået test. Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vores veje. Kursusleder er Vicepolitikommissær Michael Hvid, Midt- og Vestsjællands Politi. Øvrig underviser er Civilingeniør Bo Stilling Christiansen, Vejdirektoratet. Specielle forhold Overnatning før og under kurset er for egen regning. Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet. Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes. Man får automatisk sendt en mail med et link, der giver adgang til e-læringskurset fra tilmeldingen og en måned efter kurset er gennemført. Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her Find et AMU kursus her. Har du spørgsmål til hvilket trin du skal vælge på Vejen som arbejdsplads, kan du læse her. Læs svar på ofte stillede spørgsmål.

19 Vejen som arbejdsplads - TRIN II Forståelse af et vejarbejde set fra både trafikantens og medarbejderens side ved vejarbejder på statsvejnettet.» Gennemgang af projekteringskrav, tværprofilkrav og udfærdigelse af rådighedsansøgninger og elektroniske afmærkningsplaner.» Gennemgang af tavler, herunder krav til begrænsningslinie, løbelys, kantafmærkning og baggrundsafmærkning, ind- og udkørsel til et arbejdsområde.» Krav til midlertidig kørebaneafmærkning, regler for opsætning af trafikværn mod arbejdsområdet herunder anvendelse af trafikbuffere Krav til overledning på motorveje, nødvendige kørekurver herunder demontering af autoværn Tilsyn med afmærkningen herunder anvendelse af elektronisk logbog Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af afmærkningen.» Anvendelse af variable tavler (ITS systemer).» Gennemgang af arbejdskøretøjer, tavlevogne og TMA.» Anvendelse af arbejdslygter på arbejdsområdet.» Oversigtsforhold ved midlertidige rampetilkørsler og forlægning af trafikarealer.» Gennemgang af reflektionskrav til tavler. Der arbejdes individuelt og i grupper med afmærkningsopgaver på særlige vejprofiler, printet i stor størrelse. Desuden vil der være en opgave med afmærkning i mørke. Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeprøve. Uddannelsen er obligatorisk for medarbejdere, der:» Har ansvaret for rådighedstilladelser og ansøgninger» Fører tilsyn med afmærkningen» Har ledelses- og personaleansvar i afmærkningsfirmaer Kursusleder er Politiassistent Dorte Hvid Hansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Ulrik Winther Blindum, Vejdirektoratet. Specielle forhold En forudsætning for at deltage på kurset er, at Vejen som arbejdsplads - TRIN I er gennemført og bestået inden for de sidste 5 år. Du skal medbringe en pc til kurset. Gyldighedsperioden for certifikatet til TRIN II er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes. Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her Har du spørgsmål til hvilket trin du skal vælge på Vejen som arbejdsplads, kan du læse her. Læs svar på ofte stillede spørgsmål.

20 Vejen som arbejdsplads - TRIN III Du lærer om Vejdirektoratets regler og værktøjer som grundlag for at kunne udarbejde større trafikafviklingsplaner. Medarbejdere som på statsvejnettet forestår projektering og udfærdigelse af større afmærkningsplaner (rådgivere mf.fl.). Kursusleder er Civilingeniør Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Civilingeniør Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet og Akademiingeniør Ulrik Sillesen, Vejdirektoratet og Teknisk konsulent Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet og Civilingeniør Henning Axel Sørensen, Vejdirektoratet. Specielle forhold Du skal medbringe pc til kurset. Gyldighedsperioden for certifikatet til TRIN III er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal derefter fornyes.

21 Vinterman - igangsætning, styring og overvågning Du får et overblik over Vinterman, og specielt hvorledes Vinterman anvendes.» Du bliver fortrolig med Vinterman som værktøj til igangsætning, styring og overvågning af vintertjenesten.» Strukturen af Vinterman.» Indlæggelse af stamdata.» Anvendelse, herunder sammenhæng med andre systemer Kurset veksler mellem gennemgang af systemet og brug af systemet i praksis. Du får, ved øvelser på pc mulighed for at indlægge data, kalde ud til saltning, styre udkald, overvåge situationen, give nødvendige meldinger og efterfølgende udarbejde faktura og diverse statistikker. Øvelserne varierer i sværhedsgrad afhængig af kursusdeltagernes erfaring, og hvorledes Vinterman skal anvendes i det daglige arbejde. Personer, som er ansvarlige for udkald til glatførebekæmpelse og snerydning. er Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet og Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet.

22 Vinterman - videregående - implementering af Vinterman Du får et detaljeret kendskab til opbygningen af Vinterman, der skærper din fortrolighed med systemet.» Reference- og handlingsplaner» Vagtplanlægning» Indlæggelse af kontrakter» Opsætning af kort» Brug af systemparametre» Opsætning af Vintercom Kursusformen er gennemgang af systemet og øvelser i opsætning. Øvelserne og indholdet på kurset tilrettelægges individuelt efter deltagernes ønsker og behov. Personer, som er ansvarlig for Vinterman. Kursusleder er Civilingeniør Bo Sommer, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Ingeniør Steen Larsen, Slagelse Kommune. Specielle forhold Kendskab til Vinterman på brugerniveau er en forudsætning.

23 Vintertjeneste - sikring af en optimal vintertjeneste Du bliver i stand til at tilrettelægge vintertjenesten, så den gennemføres på en teknisk, økonomisk og miljømæssig optimal måde.» Lovgrundlag, forpligtigelser og ansvarsforhold» Prioritering af opgaverne» Organisation» Tilrettelæggelse» Udbud» Vintermateriel» Materialer» Arbejdets udførelse» Vintersystemer» Information De enkelte emner gennemgås og suppleres i høj grad med øvelser og diskussioner. Ledere af vintertjenesten (formænd, tekniske assistenter, ingeniører mm.), som skal forestå planlægning og udførelse af vintertjenesten samt øvrigt vintertjenestepersonale, der ønsker et bredt kendskab til vintertjenestens forskellige aspekter. Kursusleder er Civilingeniør Freddy Knudsen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Afdelingsleder Peter Dalsgaard, Herning Kommune.

24 Brobelægninger - projektering - lær om projektering, udbud og eftersyn af brobelægninger og fugtisolering Du får et sammenhængende kendskab til vejregler, udbudsforskrifter og godkendelsesordninger for bitumen- og kunststofbaseret fugtisolering og brobelægning samt fortolkning og anvendelse af disse regler ved projektering og eftersyn. Du vil efter kurset have den nyeste viden om fugtisolering og brobelægning og kunne vælge de mest hensigtsmæssige tekniske helhedsløsninger for broer. PROJEKTERING» Retningslinjer ved nyanlæg og reparation» Projektkrav - herunder krav til underlaget» Materialekendskab» Valg mellem forskellige fugtisolerings- og belægningstyper» Hvad skal specificeres i "Særlige Arbejdsbeskrivelser" (SAB)? UDBUD» Udførelseskrav - herunder krav til underlaget» Dokumentationskrav» Godkendelsesordningernes anvendelse i praksis EFTERSYN» Identifikation af skadestyper og -årsager samt deres konsekvenser, og hvordan de udbedres Kursets emner gennemføres ved veksling mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser med anvendelsen af reglerne. Kurset henvender sig til ingeniører og mellemteknikere hos rådgivere, bygherrer og entreprenører. Kursusleder er Chefkonsulent Vagn Jensen, Rambøll Danmark A/S. Øvrige undervisere er Ingeniør Vibeke Wegan, Vejdirektoratet og Ingeniør Jeanne Rosenberg, Vejdirektoratet.

25 Grundlæggende vej- og trafikbegreber - få en orientering om vejens opbygning og om grundlæggende trafikale forhold Kurset er tilrettelagt på et simpelt niveau, sådan at du efter kurset ikke vil høre disse ord som sort snak: belægningsoptimering, overhalingssigt, VVM-analyser, turistvej, sidehældning og afvanding. På kurset relateres begreberne til vejreglernes vej- og trafiktekniske ordbog.» Grundbegreberne om vejens opbygning» Trafiktallenes grundlæggende betydning» Trafikanalysers forudsætninger» Hvordan vejnettets drift, planlægning og anlæg sammenholdes med trafikkens nøgletal Kurset vil foregå som en blanding af forklaringer, dialog og egen oplevelse af vej- og trafikfaglige emner. Er du medarbejder i vejforvaltningen, uden vej- eller trafikfaglig baggrund og ønsker nærmere kendskab til vejens - og de trafikale begreber og ordforråd, vil dette kursus give dig det, du savner. Kursusleder er Specialkonsulent Jan M. Jansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Seniorfagleder Henrik Grell, COWI A/S.

Kursuskalenderen 2007-2008

Kursuskalenderen 2007-2008 KURSUSPLAN 2007-2008 Kursuskalenderen 2007-2008 Emne Nr. Tid Sted Side VEJE Vejen som arbejdsplads Vejen som arbejdsplads 207141 12. - 13. september Roskilde 5 Vejen som arbejdsplads 207142 20. - 21. september

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

KURSUSPLAN 2008-2009

KURSUSPLAN 2008-2009 KURSUSPLAN 2008-2009 KURSUSKALENDEREN 2008/2009 EFTERÅR 2008 Emne Nr. Tid Sted Side Introduktionskursus NYHED At arbejde med veje og trafi k NYHED 208001 29. 30. oktober Nyborg 6 Veje Vejen som arbejdsplads

Læs mere

Kursuskalenderen 2007

Kursuskalenderen 2007 KURSUSPLAN 2007 Til opslagstavlen Kursuskalenderen 2007 Emne Nr. Tid Sted Målgruppe Side Foråret 2007 Vejen som arbejdsplads 207131 6. - 7. februar Roskilde indstik Prøvningsmetoder til kontrol af asfalt

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk

Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk Kompetanseoppbygning i Danmark Jens E. Pedersen Sekretariatschef, akademiingeniør Vejsektorens Efteruddannelse VEJ-EU.dk Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold 7. Oktober 2009, Trondheim Sprog Nivå 3

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Introduktion til Temagruppe B:

Introduktion til Temagruppe B: Introduktion til Temagruppe B: VEJ EU s uddannelse i Tilgængelighedsrevision Revision i praksis Eksempler på hvordan 1 Hvem taler? Trafikingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Far til 4, heraf handicappet

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed 1)

Bekendtgørelse om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed 1) BEK nr 1210 af 09/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 09/04791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Anne Eriksson, Civ. Ing, Trafikal Drift, Vejdirektoratet, age@vd.dk Oktober 2004 Artiklen fortæller kort om en ny vejledning, hvis formål er at støtte

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL 14. juni 2016 13/19381-1 Per Bundgaard Øster pbos@vd.dk INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION 1. FORMÅL Formålet med denne instruktion er at beskrive, hvordan og hvornår

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Vej & Trafik AFDELINGSPROFIL MOE & BRØDSGAARD A /S. Kontakt: Sjælland

Vej & Trafik AFDELINGSPROFIL MOE & BRØDSGAARD A /S. Kontakt: Sjælland Kontakt: MOE & BRØDSGAARD A /S AFDELINGSPROFIL Sjælland Kim Schwartzlose Afdelingsleder Telefon: 44 57 67 60 Mobil: 25 40 01 11 E-mail: ksc@moe.dk Per Lautrup-Nissen Sektorleder, Anlæg & Miljø Telefon:

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Sammentænkning af anlæg og drift VEJFORUM 2014 Områdechef Erik Birk Madsen

Sammentænkning af anlæg og drift VEJFORUM 2014 Områdechef Erik Birk Madsen Sammentænkning af anlæg og drift VEJFORUM 2014 Områdechef Erik Birk Madsen Statsvejnettet 3.797km* Udgør 1.167 km er motorveje Det svarer til ca. 5% af det samlede offentlige vejnet i Danmark (74.407 km)

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet : OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Driftsområdet Vordingborg Kommune Vejadministration Fredensborg Kommune Plan og Trafik Slagelse Kommune Drift og Anlæg Udbud af Servicering af vintermateriel Opgaven omfatter

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGER I OG OVER VEJE. Søren Henriksen, Vejdirektoratet; Vejman.dk årsmøde 2011

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGER I OG OVER VEJE. Søren Henriksen, Vejdirektoratet; Vejman.dk årsmøde 2011 STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGER I OG OVER VEJE Søren Henriksen, Vejdirektoratet; Vejman.dk årsmøde 2011 2 HISTORIK. NY VEJREGELGRUPPE 1995 - Transportministeriets Standardregulativ vedtaget af VD, amter,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK-vejarbejde TIDSPUNKT 15-16. maj 2013 STED Vejdirektoratet, København mødelokale

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

Vejdirektoratets strategi for smukke veje

Vejdirektoratets strategi for smukke veje Vejdirektoratets strategi for smukke veje Ib Møller, Møller & Grønborg AS Forord Vejdirektoratet vedtog i begyndelsen af 1995 en samlet 'Strategi for smukke Veje'. Forud var i efteråret 1994 afholdt temadage

Læs mere

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus

DAGSORDEN. Indledning. Vejens funktion. Vejtekniske parametre. Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker. Målestrategier hvor ligger fokus MÅLESTRATEGI I KOMMUNER NIELS DUJARDIN DAGSORDEN Indledning Vejens funktion Vejtekniske parametre Fordele og ulemper ved forskellige måleteknikker Målestrategier hvor ligger fokus INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA vejman.dk: STATUS OG PLANER 7. oktober 2010 - Eric thor Straten INDLEDNING Status og planer for omlægning til vejman.dk Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25.

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25. P r o j e k t b e s k r i v e l s e Finderupvej 9 Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING Telefon 99 74 24 24 E-post teknisk@rksk.dk Dato 26. februar 2010 Sagsnummer

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2012 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 24. januar 2012 09:00 Introduktion - Om baggrund for og vision med kurset (SG) - Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer

Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer 1 Helhedsorienteret inspektion af transportanlæg i byer Forsker Michael W. J. Sørensen, Transportøkonomisk institutt (TØI), mis@toi.no Forsker Jan U. Hanssen, Transportøkonomisk institutt (TØI), juh@toi.no

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/04171-1) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

B1: Trafiksikkerhed og drift, workshop

B1: Trafiksikkerhed og drift, workshop B1: Trafiksikkerhed og drift, workshop Vejforum, 2. december 2015 Charlotte Damén Schultz-Nielsen og Morten Klintø Hansen, Vejdirektoratet Formål med workshoppen Præsentere og drøfte vejmyndighedernes

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere