Brugsanvisning. køleskab IKEF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1"

Transkript

1 Brugsanvisning køleskab IKEF

2

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service Miljøhensyn Betjeningspanel... 8 Display Indstilling af temperatur Drinks chill funktion Børnesikring Intensiv nedlølings-funktion Alarm for åben dør Daglig brug...11 Indvendig rengøring 0 C FreshZone Styring af fugtighed Skuffer Nyttige oplysninger og råd...15 Energisparetips Råd om køling af friske madvarer Råd om køling Vedligeholdelse og rengøring. 15 Regelmæssig rengøring Undgå at beskadige kølesystemet Afrimning af køleskabet Pause i brug Hvis noget går galt Støj Fejlskema Om at lukke døren Tekniske data Installation Placering Elektrisk tilslutning Krav til lufttilførsel Miljøhensyn...19

4 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger Betjeningspanel Daglig brug Nyttige oplysninger og råd Vedligeholdelse og rengøring Hvis noget går galt Støj Tekniske data Installation Miljøhensyn Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem (inkl. tips og advarsler), før apparatet installeres og tages i brug. Det forebygger ulykker og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For at undgå unødvendige fejl og uheld er det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt, så alle der bruger apparatet er fortrolige med dets betjening og sikkerhed. Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. I modsat fald er producenten ikke ansvarlig for eventuelle skader. Sikkerhed for børn og udsatte personer Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller har kontrolleret, at de kan betjene det korrekt. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. 4 DANSK

5 Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket ud af kontakten, klip netledningen af (så tæt på apparatet som muligt) og fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk stød eller smække sig inde i apparatet under leg. Hvis dette apparat, der har magnetlås, erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive en dødsfælde for et barn. Generelt om sikkerhed ADVARSEL Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen. Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med mindre de er godkendt til formålet af producenten. Undgå at beskadige kølekredsløbet. Apparatets kølekredsløbet indeholder kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed. Det er dog brandfarligt. Sørg for, at ingen af kølekredsløbets komponenter kan tage skade under transport og installation af apparatet. Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget: Undgå åben ild og antændelseskilder Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge det på nogen måde. Enhver skade på ledningen kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. ADVARSEL Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare. 1. Netledningen må ikke forlænges. 2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik kan blive overophedet og starte en brand. 3. Sørg for, at apparatets eltilslutning er let at komme til. 4. Træk ikke i elledningen. 5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand. 6. Der må ikke tændes for apparatet, hvis lampedækslet (hvis apparatet er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning. Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed ved flytning af det. DANSK 5

6 Rør ikke ved ting fra frostrummet med fugtige eller våde hænder. Det kan give hudafskrabninger eller forfrysninger. Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys i længere tid. Pærer (hvis apparatet er udstyret med belysning) til dette apparat er specielle pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum. Daglig brug Sæt ikke en varm gryde på apparatets plastdele. Opbevar ikke brandfarlig gas og væske i apparatet, da de kan eksplodere. Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen) Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen, når de har været optøet. Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer som angivet på pakken. Følg nøje producentens angivelser vedr. opbevaring af produktet. Se de relevante vejledninger. Sæt ikke drikkevarer med kulsyre ( brus ) i frostrummet, da det skaber tryk i beholderen, så den kan eksplodere og beskadige apparatet. Ispinde kan give forfrysninger, hvis de spises lige fra fryseren. Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten. Brug ikke metalgenstande til at rengøre apparatet. Brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim af. Brug en plastikskraber. Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes der vand i bunden af apparatet. 6 DANSK

7 Installation Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit nøje følges. Pak apparatet ud, og efterse det for skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det sted, hvor det er købt. Gem i så fald emballagen. Det anbefales at vente mindst to timer med at tilslutte apparatet, så olien har tid til at løbe tilbage i kompressoren. Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Service Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af en autoriseret el-installatør. Dette produkt må kun serviceres af et autoriseret serviceværksted, og der må kun bruges originale reservedele. Så vidt det overhovedet er muligt skal apparatets bagside stå op mod en væg, så man ikke kan komme til at røre eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at brænde sig. Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer. Sørg for, at det er muligt at komme til netstikket, når apparatet er installeret. Må kun sluttes til drikkevandsforsyning (hvis en vandtilslutning er nødvendig). Miljøhensyn Apparatet indeholder ikke gasser, der kan nedbryde ozonlaget, hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske forvaltning. Undgå at beskadige køleenheden, især på bagsiden ved siden af varmeveksleren. De materialer i apparatet, der er mærket med symbolet, kan genvanvendes. DANSK 7

8 BETJENINGSPANEL 1. Tænd/sluk knap 2. Display 3. Knap til at øge temperatur 4. Knap til at sænke temperatur 5. OK-knap 6. Funktionsknap Den foruddefinerede knaplyd kan ændres til en høj tone ved at trykke på funktionsknappen og knappen til sænkning af temperatur samtidigt i nogle sekunder. Ændringen kan tilbagestilles. Display 1.Timer 2. Intensiv nedkølingsfunktion 3. Drinks chill-funktion 4. Børnesikring 5. Alarmindikator 6. Temperaturindikator 8 DANSK

9 Sådan tændes apparatet Gør følgende for at tænde for apparatet: 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Tryk på knappen ON/OFF, hvis displayet er slukket. 3. Hvis displayet viser demo, er apparatet i demo-tilstand. Se under afsnittet Hvis noget går galt. 4. Temperaturindikatoren viser den indstillede standardtemperatur. Se under Indstilling af temperatur for at ændre temperaturen. Sådan slukkes apparatet Gør følgende for at slukke for apparatet: 1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekunder. 2. Displayet slukkes. 3. Tag stikket ud af kontakten for at afbryde apparatet fra elnettet. Indstilling af temperatur Køleskabets temperatur kan indstilles ved at trykke på temperaturknappen. Indstil standardtemperaturen: +5 C i køleskabet. Temperaturindikatoren viser temperaturen. Den indstillede temperatur vil blive nået inden for 24 timer. Den indstillede temperatur huskes efter et strømsvigt. Drinks chill-funktion Drinks chill -funktionen bruges til at indstille en lydalarm på et ønsket tidspunkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en opskrift kræver, at en blanding køles ned i et bestemt stykke tid. Sådan slås funktionen til: 1. Tryk på funktion-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet. Drinks chill-kontrollampen blinker. Timeren viser den indstillede værdi (30 minutter) i få sekunder. 2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre timerens indstilling fra 1 til 90 minutter. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Drinks chill-kontrollampen vises. Timeren begynder at blinke (min). Ved nedtællingens afslutning blinker drinks chill -indikatoren, og der høres en lydalarm: 1. Tryk på OK-knappen for at slukke for lyden og afslutte funktionen. Funktionen kan slås fra på et vilkårligt tidspunkt under nedtællingen: 2. Tryk på knappen Mode indtil drinks chill -indikatoren blinker. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 4. Drinks chill-indikatoren slukkes. Tiden kan ændres når som helst under nedtællingen og også ved afslutningen ved at trykke på temperaturvælgeren for afkøling og opvarmning. DANSK 9

10 Børnesikring Slå børnesikringen til for at låse knapperne og forhindre utilsigtet betjening. Sådan slås funktionen til: 1. Tryk på knappen Mode, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet. 2. Indikatoren for børnesikringen blinker. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.indikatoren for børnesikringen vises. Sådan slås funktionen fra: 1. Tryk på knappen Mode, indtil indikatoren for børnesikringen blinker. 2. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 3. Indikatoren for børnesikringen slukkes. Intensiv nedkøling-funktion Hvis det er nødvendigt at anbringe store mængder varme fødevarer i køleskabet, for eksempel efter indkøb, anbefales det at aktivere Intensiv nedkøling-funktionen for at afkøle varerne hurtigere og for at undgå at opvarme de andre fødevarer i køleskabet. Sådan slås funktionen fra, inden den slukkes automatisk: 1. Tryk på knappen funktion, indtil Intensiv nedkøling-indikatoren blinker. 2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte. 3. Intensiv nedkøling-indikatoren slukkes. Funktionen slås fra, når der vælges en anden temperatur i køleskabet. Alarm for åben dør Der lyder en alarm, hvis døren står åben i mere end et par minutter. Alarmen for åben dør vises på følgende måde: Blinkende alarmindikator Lydalarm Når forholdene igen er normale (døren er lukket), stopper alarmen. Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved at trykke på en vilkårlig knap. Sådan slås funktionen til: 1. Tryk på funktion-knappen, indtil det tilsvarende symbol vises i displayet. Intensiv nedkøling-kontrollampen blinker. 2. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Intensiv nedkøling-kontrollampen vises. Intensiv nedkøling-funktionen afbrydes automatisk efter ca. 6 timer. 10 DANSK

11 DAGLIG BRUG Indvendig rengøring Inden apparatet tages i brug vaskes det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen. Hvis displayet viser demo, er apparatet i demo-tilstand: Se afsnittet HVIS NOGET GÅR GALT. Flytbare hylder Køleskabets vægge har en række skinner, så hylderne kan placeres efter ønske. For at udnytte pladsen bedre kan de halve forreste hylder ligge over de bageste. Isætning af hylder i dør. Hylderne i lågen kan sættes i forskellig højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse. DANSK 11

12 0 C -FreshZone er også velegnet til optøning af madvarer. I så fald kan de optøede madvarer opbevares i op til to dage. 0 C FreshZone 0 C FreshZonen styres temperaturen automatisk. Den holdes konstant på ca. 0 C, og det er ikke nødvendigt at indstille den. Takket være en konstant opbevaringstemperatur på ca. 0 C og en relativ luftfugtighed mellem 45 og 90 % kan forskellige slags madvarer opbevares under de bedst mulige forhold. Styring af fugtighed Begge skuffer kan bruges uafhængigt af hinanden, med højere eller lavere luftfugtighed efter de ønskede opbevaringsforhold. Luftfugtigheden i hver skuffe styres særskilt med skydeventilen i skuffens front. Tør : Lav luftfugtighed - op til 50 % relativ luftfugtighed Denne luftfugtighed opnås, når begge skydere står i denne position, og ventilationsåbningerne er helt åbne. Fugtig : Høj luftfugtighed - op til 90 % Denne luftfugtighed opnås, når begge skydere står i denne position, og ventilationsåbningerne er lukkede. Fugtigheden holdes og kan ikke slippe ud. Det betyder, at mange forskellige ferskvarer kan opbevares i 0 C -FreshZonen, hvor de holder sig op til 3 gange så længe som i et almindeligt køleskab, og med bedre kvalitet. Det giver mulighed for at opbevare flere friske madvarer. Smag, friskhed, kvalitet og næringsstoffer (vitaminer og mineraler) holder sig godt. Frugt og grøntsager svinder mindre. Madvarerne beholder mere af deres næringsværdi. 12 DANSK

13 Holdbarhed for ferskvarer i 0 C FreshZone Madvare Indstilling for Holdbarhed luftfugtighed Løg tør op til 5 måneder Smør tør op til 1 måned Store stykker svinekød tør op til 10 dage Kød, vildt, små stykker svinekød, fjerkræ tør op til 7 dage Tomatsauce tør op til 4 dage Fisk, skaldyr, tilberedte kødvarer tør op til 3 dage Tilberedte skaldyr tør op til 2 dage Salat, grøntsager gulerødder, krydderurter, fugtig op til 1 måned rosenkål, selleri Artiskokker, blomkål, icebergsalat, salat, porrer fugtig op til 21 dage Broccoli, kinakål, grønkål, hvidkål, radiser fugtig op til 14 dage Ærter, glaskål fugtig op til 10 dage Forårsløg, asparges, spinat fugtig op til 7 dage Frugt (modnere frugt => kortere holdbarhed) fugtig op til 1 måned Pærer, dadler (friske), jordbær, ferskener Blommer (modnere frugt => jo kortere holdbarhed) fugtig op til 21 dage rabarber, stikkelsbær Æbler (ikke frostfølsomme), kvæder fugtig op til 20 dage Abrikoser, kirsebær fugtig op til 14 dage Små blommer, vindruer fugtig op til 10 dage Brombær, solbær, ribs fugtig op til 8 dage Figener (friske) fugtig op til 7 dage Blåbær, hindbær fugtig op til 5 dage Kager med fløde og andet bagværk kan opbevares i 0 C FreshZonen i 2-3 dage. Må ikke sættes i 0 C FreshZonen: Frostfølsom frugt, der skal opbevares ved kælder- eller stuetemperatur, f.eks. ananas, bananer, grapefrugter, meloner, mango, papaya, appelsiner, citroner, kiwifrugter. Madvarer, der ikke er nævnt på listen, bør opbevares i køleskabet (f.eks. alle slags ost, pålæg osv.) Luftfugtigheden i skufferne afhænger af vandindholdet i den opbevarede madvare, og af, hvor tit døren åbnes. 0 C FreshZonen er også velegnet til langsom optøning af dybfrost. I så fald kan de optøede madvarer opbevares op til to dage i 0 C FreshZonen. DANSK 13

14 Tips: Læg mærke til, hvor frisk maden er, og hold især øje med udløbsdatoen. Kvalitet/friskhed påvirker holdbarheden. Den samlede opbevaringstid afhænger af, hvordan madvarerne har været opbevaret, inden de blev lagt i køleskabet. Madvarer, frugt og grøntsager bør altid pakkes ind eller lægges i opbevaringsbeholder, inden det lægges til opbevaring. Dyrefoder skal altid opbevares indpakket og tørt. Madvarer med højt proteinindhold er mere letfordærvelige. Skaldyr holder sig altså dårligere end fisk, der igen holder sig dårligere end kød. Ved opbevaring i en 0 C-afdeling kan holdbarheden for den slags madvarer forlænges op til tre gange, uden at kvaliteten forringes. Alle madvarer, der opbevares i en 0 C-afdeling, bør tages op af skufferne ca minutter før brug. Det gælder især frugt og grøntsager, der skal spises som de er, dvs. uden tilberedning. Konsistensen i frugt og grøntsager bliver bedre, hvis de får tid til at komme op på stuetemperatur. Skuffer Trådhylderne i skufferne tillader luften at cirkulere frit, og det betyder, at madvarerne holder sig bedre. Afdelingen har stop, så skufferne ikke falder ud, når de trækkes helt ud. Når skufferne skal tages ud (f.eks. for rengøring), trækkes de først ud til stoppene. Derefter løftes de op og tages ud. Tag alle skuffer ud, hvis du vil opbevare mange madvarer. 14 DANSK

15 NYTTIGE OPLYSNINGER OG GODE RÅD Energisparetips Åbn døren så lidt som muligt, og lad den ikke stå åben længere end højst nødvendigt. Hvis den omgivende temperatur er høj, termostatknappen står på det koldeste trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes rim eller is på fordamperen. Hvis det sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning starter, og strømforbruget dermed falder. Råd om køling af friske madvarer Sådan holder maden sig bedst: Sæt ikke dampende varm mad eller drikke i køleskabet Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den lugter stærkt Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om den Råd om køling Nyttige tip: Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over grøntsagsskuffen. Det er kun sikkert at opbevare kød på denne måde i 1-2 dage. Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder. Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og lægges i den/de særlige skuffe(r). Når det kommer i kontakt med dit køleskabs plastikdele, kan citronsaft misfarve dem. Det anbefales derfor at opbevare citrusfrugt i separate beholdere. Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie eller polyætylenposer, så luften holdes bedst muligt ude. Flasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren. Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre de er pakket ind. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING BEMÆRK Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som helst form for vedligeholdelse. Apparatets kølesystem indeholder klorbrinter; Service og påfyldning må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker. Regelmæssig rengøring Apparatet skal jævnlig rengøres: Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat neutral sæbe. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af, så de er rene og fri for belægninger. Skyl, og tør grundigt af. DANSK 15

16 Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger i skabet. Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det skader overfladen og efterlader kraftig lugt. Rens kondensatoren (det sorte gitter) og kompressoren bag på skabet med en børste. Det øger apparatets ydeevne og sparer strøm. Den nederste hylde, der adskiller køleafdelingen fra 0 C FreshZonen, må kun tages ud, når den skal rengøres. Tag hylden ud ved at trække den lige frem. Pladerne over skufferne i afdelingen kan tages ud, når de skal rengøres. For at sikre, at 0 C -afdelingen virker, som den skal, skal nederste hylde og pladerne sættes på plads efter rengøringen. Undgå at beskadige kølesystemet. Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at kabinettet udvendig kun rengøres med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel. Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen. Afrimning af køleskabet Afrimningen af køleafdelingen er automatisk. Det vand, der dannes, løber ind i en beholder på kompressoren og fordamper. Beholderen kan ikke fjernes. Pause i brug Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal bruges i længere tid: Tag stikket ud af stikkontakten Tag al maden ud Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og alt tilbehør Lad døren/dørene stå på klem for at forebygge ubehagelig lugt. Hvis der skal være tændt for skabet: Bed nogen se til det en gang imellem, så maden ikke bliver fordærvet, hvis der har været strømsvigt. HVIS NOGET GÅR GALT ADVARSEL Før fejlfinding skal du afbryde strømmen fra stikkontakten. Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den fejlfinding, der ikke er i denne håndbog. Støj Der forekommer lyde under normal drift fra blandt andet kompressor og kølekredsløb. 16 DANSK

17 Fejl Mulig årsag Løsning Apparatet støjer Apparatet står ikke fast Kontroller, at apparatet står stabilt (alle fire ben skal hvile på gulvet) Apparatet virker ikke. Der er slukket for apparatet Tænd for apparatet Pære lyser ikke Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten Sæt stikket helt ind i kontakten Der er ingen strøm til apparatet Der er ingen strøm i stikkontakten Prøv at tilslutte et andet elek-trisk apparat til den pågæl-dende stikkontakt. Kontakt en autoriseret elektriker Pæren lyser ikke Pæren er i standby Luk og åbn døren Pæren er defekt Se under Udskiftning af pære Kompressoren kører hele Temperaturen er ikke indstillet korrekt Vælg en højere temperatur tiden Døren er ikke lukket rigtigt Se under Lukning af døren Døren er blevet åbnet for tit Lad ikke døren stå åben længere end nødvendigt Madvarernes temperatur er for høj Lad madvarerne køle til stuetemp., før de sættes i skabet Der er for høj rumtemperatur Sænk stuetemperaturen Der løber vand ned ad Rimen afrimes på bagpladen under Det er korrekt bagpladen i køleskabet den automatiske afrimningsproces Der løber vand inde i køleskabet Vandudløbet er stoppet Rengør omkring udløbet Varer star I vejen, så vandet ikke kan flyde ned i vandsamleren Sørg for at ingen produkter læner sig op ad bagpladen Der løber vand ud på gulvet Afløb for vand er ikke i opsamlings-bakken over kompressoren Saml udløbet i opsamlingsbakken Temperaturen i apparatet er for lav/høj Temperaturen er ikke indstillet korrekt Vælg en højere/lavere temperatur Døren er ikke lukket rigtigt Se under Om at lukke døren Madvarernes temperatur er for høj Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet Der er lagt for store mængder mad i Læg mindre mad i ad gangen på samme tid Temperaturen i køleafdelingen er for høj Der cirkulerer ikke kold luft i apparatet Kontroller, at der cirkulerer kold luft i apparatet Den øverste og nederste firkant vises i temperatur-displayet demo vises på displayet Der er sket en fejl under temperaturmålingen Apparatet er i demonstrationstilstand (demo) Kontakt servicer (kølesystemet holde fortsat madvarerne kolde, men temperaturen kan ikke reguleres) Hold OK-knappen nede i 10 sek., hvorefter der lyder en lang advarsel, og displayet slukker et kort øjeblik: apparatet begynder at fungere regelmæssigt DANSK 17

18 Udskiftning af pæren Apparatet er forsynet med en indvendig LED-pære med lang holdbarhed. Pæren må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Om at lukke døren 1. Rengør dørpakningerne. 2. Justér døren, hvis den ikke slutter tæt. Se under Installation. 3. Udskift evt. defekte dørpakninger. Kontakt servicecentret. TEKNISKE DATA Tekniske data Nichemål Spænding Frekvens Højde Bredde Dybde 1225 mm 560 mm 550 mm V 50 Hz De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre væg, samt af energimærket. INSTALLATION ADVARSEL Læs afsnittet Sikkerhedsoplysninger grundigt, før apparatet installeres. Dette for at forebygge ulykker og sikre, at apparatet bruges korrekt. Placering ADVARSEL Der skal være adgang til stikket efter installationen. Apparatet skal installeres et sted, hvor rumtemperaturen passer til den opgivne klimaklasse på apparatets typeskilt: Klimaklasse Omgivelsestemperatur SN +10 C til + 32 C N +16 C til + 32 C ST +16 C til + 38 C T +16 C til + 43 C Elektrisk tilslutning Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm. Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i henhold til Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret installatør til råds. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes. Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiver. 18 DANSK

19 Krav til lufttilførsel Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning bag apparatet. MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune. DANSK 19

20

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SKS81200F0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3348635

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SKS81200F0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3348635 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40

EC3131AOW... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 EC3131AOW...... DA FRYSEBOKS BRUGSANVISNING 2 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 19 SV FRYSBOX BRUKSANVISNING 40 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk SF S

Læs mere