Udarbejdet af Helle Egholm Research-rapport Marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Helle Egholm Research-rapport Marts 2008"

Transkript

1 Research-rapport Hvordan kan coaching bruges, som udviklingsværktøj til forandring og læring hos ledelse/medarbejdere i døgninstitutioner (o.l. offentlige institutioner) Udarbejdet af Helle Egholm Marts 2008

2 1. Problemformulering og indledning Hvad er professionel coaching? Hvad er mit mål med opgaven? Hvordan coaches der til udvikling, forandring og læring Undersøgelser Konklusion Bilag...13 Side 2 af 16

3 1. Problemformulering og indledning Min baggrund: Jeg har taget min uddannelse, som coach hos Grow2. Uddannelsen er godkendt af den Internationale Coach Federation (ICF). ICF standarderne er professionelle standarder og etiske guidelines. Grow2 er Danmarks eneste ICF akkrediterede coachuddannelse. Udover coachuddannelsen, er jeg uddannet ergoterapeut og supervisor. P.t. er jeg ansat som konst. afd. leder i en af Region Midt s boformstilbud. Jeg oplever at coaching er et overset udviklingsværktøj i det pædagogiske/offentlige regi og at der hersker nogen skepsis i forhold til coaching. Jeg har selv været skeptisk. Denne skepsis er nu vendt til begejstring. Jeg oplever, at jeg via coaching, har fået en øget bevidsthed om mine egne værdier, ressourcer og handlemuligheder. Coaching har givet mening for mig og øget min livskvalitet. Jeg vil gerne tage udfordringen op og videreformidle mine erfaringer og tanker i forhold til, hvad coaching kan bruges til. Jeg har valgt følgende problemformulering med udgangspunkt i det indledende: Hvordan kan coaching bruges, som udviklingsværktøj til forandring og læring hos ledelse/medarbejdere i døgninstitutioner (o.l. offentlige institutioner). Meget forandres, og perspektivet bliver anderledes, hvordan får vi de bedste resultater frem? Kan organisationernes ressourcer og potentialer optimeres gennem coaching? Hvad holder offentlige institutioner tilbage fra at bruge coaching, som en strategisk værktøj til at effektivisere ledelsen/medarbejdernes kompetencer og metoder? Skjult visdom og gemt skat, hvad gavn er der ved dem begge? 2. Hvad er professionel coaching? Som coach, er vi overbeviste om at alle sunde mennesker, har de ressourcer der skal til, for at opnå succes med det de ønsker. Det gælder i forhold til privatlivet og i jobmæssige sammenhænge. Hvis en coach oplever, at der ikke er tale om en sund og rask klient, beder coachen klienten om at kontakte egen læge, eller f.eks. en psykolog i stedet. Side 3 af 16

4 Coaching kræver at klienten ønsker at udvikle sig, eller har et behov for forandring. Det er klient en, der aktivt arbejder hen mod et givent mål. Jeg bruger ordet klient og han, om modtageren af coaching. Min definition på coaching: Coaching er en struktureret samtale. Gennem coachingprocessen guides klienten til at klarlægge sit mål. Det kan være fagligt/professionelt og/eller et privat mål. Coachingprocessen intensiverer klientens egen læring, forbedre dennes præstationer og forstærker klientens livskvalitet. Coachen er lyttende, motiverer og udfordre klienten med direkte kommunikation og feedback. Coaching medvirker til udvikling/handling og støtter op om klienten. Coaching er hjælp til selvhjælp. Når der aftales et professionelt forløb, udfærdiges en kontrakt. Kontrakten omhandler: - Omfang, udformning og aflønning. - Hvad er det, klienten ønsker at få ud af coachingforløbet. (Målet) - Tidshorisont - Møder - Mødested, hvordan meldes afbud - De involverede - Tillidsaspektet, tavshedspligt, evalueringsaftaler, hvis der opstår utilfredshed, hvad gør parterne så! Hvad forventes af en professionel coach: - Aftalen er tilrettet en bestemt person eller en personalegruppe. - Det er et trygt forum - med gensidig tillid og åbenhed. - Gensidig accept imellem coach og klient, mål, problemstilling eller udviklingsbehov aftales imellem disse to. - Aftalen er frivillig og målsætningen aftales i forhold til emner, mål og udfordringer. Disse behandles og bearbejdes. - Coachen formidler sin handlemåde teoretisk og praktisk på en gennemskuelig og klar måde. - Coachingen er en tidsbegrænset intervention. - Coachen skal besidde indfølingsevne og indlevelsesevne. Coachen skal kunne sætte sig ind i klientens verdensbillede. - Coachen er et neutralt redskab for klienten. - Samtidig med det ovenfor nævnte - skal coachen støtte og give opbakning til klienten. Se vedlagte ICF-bilag. Coachingsessionen er udelukkende i forhold til klientens agenda, det er en af hjørnestenene i professionel coaching. Side 4 af 16

5 3. Hvad er mit mål med opgaven? Mit mål er at få døgninstitutioner og andre offentlige institutioner til at se mulighederne i coaching. Til glæde for den enkelte medarbejder, for institutionerne og for de beboere og brugere, som i sidste instans modtager ydelserne fra institutionerne. Jeg har i forbindelse med uddannelsen til coach, haft 4 øvepersoner fra en selvejede døgninstitution som målgruppe. Min tese er, at coaching kan bruges aktivt som værktøj i flere henseender på døgninstitutioner o.l. offentlige institutioner, til udvikling af arbejdspladsen og til personaleudvikling. 4. Hvordan coaches der til udvikling, forandring og læring Efter kontrakten er udfærdiget, udsender jeg et forberedende spørgeskema, der hjælper klienten til at få fokus på, hvad emnet er til første session. Jeg er lyttende og nærværende i kontakten med klienten. Jeg lytter ca. 80 % og taler 20 % af tiden. - Klientens agenda er det essentielle. - Jeg lytter ind til essensen af klintens mål via power spørgsmål. Dvs. effektive spørgsmål, der målrettet og specifikt spørger ind til kernen af målet. F.eks. hvad vil have størst betydning for dig at arbejde videre med. At spørge ind til et suk, kan også være et powerspørsmål. Derefter hjælper jeg klienten med at holde fokus. - Jeg afbryder klienten, hvis det skønnes nødvendigt og klienten pejles igen ind på sporet til sit mål. Jeg kommenterer via direkte kommunikation reaktionerne hos klienten, dette for at udfordre og understøtte processen. F.eks. ved at kommentere på stemmen, når den bliver fast eller svag. - Jeg spørger undersøgende ind til om målet udelukkende er klientens eget. Dette er vigtigt i forhold til om klienten, ønsker at forfølge sin succes. For at fremme læring og resultater, skabes der forstå else hos klienten i forhold til, hvorfor målet er vigtigt for klienten. - Jeg bruger min intuition, holder øje med om blikket flakker eller spørger ind til det hørte, om det er rigtigt forstået. Spørger ind til suk. - Vi har alle forskellige repræsentationssystemer. F.eks. kan klienten være visuel - ser tingene for sig, auditiv hører efter om tingene lyder godt f.eks., kinæstetisk - har kropslige signaler, mærker efter i maven eller auditiv digital klienter, der er tænkende logisk/realistisk, "Hvad er den logiske forklaring... ". Jeg går med ind i klientens model af verden. - Submodaliteter er vores selvsnak, vores indre kommentator eller papegøje. Som oven- Side 5 af 16

6 for, går jeg med ind i klientens verden. Hvad er det, du siger til dig selv. Eller en klient kan f.eks. ubevidst sige højt om sig selv, "det er jeg ikke ret god til", flere gange. Jeg forholder klienten dette. Spørger hvad er du ikke ret god til. Submodaliteterne bliver ofte til forhindringer for klienten. Men, hvis jeg spørger mere ind, er der også flere ressourcer ind imellem dem. - Spørgsmål omkring ressourcer tilfører energi til klienten. Samtidig er det vigtigt at tydeliggøre, hvad der er klientens motivation. Motivationen skal have fokus. Ofte har klienten brugt megen energi på en negativ indre kommentator. Dette kan blive til en actionplan eller opgave for klienten. Figur 1 Laura Whitworth m.fl., Co-active Coaching, s Coachen er katalysator, der i sessionen hjælper klienten med at klarlægge motivation, behov og værdier for valget. - En coachsession frigør og synliggør klientens potentialer og ressourcer. Jeg er anerkendende i min kommunikation, dette tilfører klienterne energi. Denne form for coaching skal føre vejen mod målet. - Spørgsmål vedr. overbevisninger kan tydeliggøre, hvad der hæmmer og støtter for yderligere udvikling. Typisk hæmmende overbevisninger er: "jeg er for gammel eller, jeg er for ung til... ", eller Janteloven. Ved at spørge ind, til de mange forskellige overbevisninger, er der også mange støttende overbevisninger. Eks. "Jeg når mine mål, når vi har aftalt det". - Overbevisningerne er den historie vi har med os overalt. Derfor er det vigtigt, at få området aktiveret positivt og konstruktivt hos klienten. Overbevisningerne styrer vore handlinger, så længe de negative overbevisninger har overtaget, bliver det svært at opnå resultater. Nøglen til klienten s succes med actionplanen, er at få aktiveret de positive overbevisninger og modbevise de hæmmende. Side 6 af 16

7 - En anden metode i coaching er brug af perspektivering og reframing Skift af perspektiv vil sige at skifte fokus. Nogle klienter bruger meget "man" om ting de oplever. "Hvad vil ske, hvis du siger jeg", kan det ændre perspektivet. Eller ved at bruge metaplanet, at tage helikopterperspektiv. Klienten har mulighed for at få flere vinkler på, prøver tingene af og kan derefter mærke efter, tænke eller hører efter via sig selv, hvad der opleves mest rigtigt. - Reframing er i forhold til den indre dialog. Når coachen reframer skiftes, rammen omkring klientens bevisthed. F.eks. negativ selvsnak, hvor stammer udtalelserne eller opfattelserne fra. Disse indre dialoger, overbevisninger og meninger er en stor del af personligheden. Kan der være noget positivt ved den indre dialog, d.v.s. ressourcer at arbejde videre med? - Alle de forskellige indre personlig tankemønstre, erfaringer fra tidligere mm., benævner vi med den store agenda. Emner som er beskrevet under submodaliteter og repræsentationssystemerne. Ved at arbejde bevidst med at finde de positive muligheder, og gøre de negative mindre, tilføres klienten energi og brændstof til at klare nye udfordringer. - I den lille agenda coaches der på handlinger, som ikke har med indre dialoger og oplevelser. Altså facts, det som kan måles, eller ses. F.eks. en dagsorden, "hvad skal der på af punkter, "hvilken støtte skal du ha", "er der nogen som skal informeres" el. l. - En værdiafklaring tjekker klientens værdier af og holder dem op mod hinanden. Kerneværdierne er et udtryk for hvem klienten er, værdierne er de leveregler vi lever efter, de principper vi har i forhold til livet. I en værdiafklaring vil sessionen komme i den store agenda. Typisk vil det være ved 2. eller 3. session. Ved at forholde sig til værdierne, vil det efterfølgende være meget lettere at træffe valg. Mange værdier er ubevidste, men det gør dem ikke mindre vigtige for klienten, snarere tværtimod. Da klienten p.g.a. det ubevidste, ikke får truffet de tilfredsstillende valg i nuet. - Livshjulet inddrages, når værdierne er på plads. Derefter vurderer klienten, hvorvidt han lever i overensstemmelse med sine værdier. Livshjulet opdeles specifik til klienten. Områder er f.eks. arbejde, familie, personlig udvikling m.m. Livshjulets tema kan f.eks. være familie-, arbejde- og energimæssigt. Derefter vurderer klienten på en skala fra 1 10, om han lever i overensstemmelse med sine værdier i forhold til temaet. Målet for coachsessionen er essensiel, der skal være et målbart resultat for klienten. Den handling som aftales, skal fører til målet. Klientens værdier skal opfyldes i forhold til målet. Ellers er valget eller actionplanen ikke fyldestgørende. Når actionplanen er klar, undersøges det om den er specifik, om den giver mening, er attraktiv, realistisk og tidsbestemt nok for klienten at gå i gang med. Motivationen tjekkes af f.eks. "Hvad vil det give dig at... " "Hvad er det, du vil have ud af actionplanen. " Det er min hensigt at coachsessionen, skal være i en positiv ånd, jeg hjælper klienten med at finde sit eget guld. Side 7 af 16

8 Whitworth m.fl. 1998: - coaching er en profession, som arbejder med individuelle klienter med det formål at hjælpe dem til at opnå resultater og opretholde en adfærd, som forandrer deres liv og karriere. Professionel/personlig coaching adresserer det hele menneske, med fokus på at skabe handling og af dække læring, som kan føre til øget selvrealisering, bedre balance og en mere effektiv proces at leve efter 1 Slutresultatet er en actionplan med evt. delmål. Coach og klienten planlægger, hvordan planen bliver målbar og hvordan resultatet opnås. Coachen følger op på sessioner, der tjekkes op på fremskridt og ansvarsområder. - Personlige mål kan f.eks. være: eksistentielle personlige problemstillinger, sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv, at få hjælp til at finde frem til personlige mål for fremtiden, internt samarbejde: koordinering af opgaver og ansvar. F.eks. når der tiltræder nye medarbejdere, konfliktløsning: synliggøre konfliktmønstre, gøre medarbejderne i stand til at tackle evt. konflikter mere konstruktivt på sigt. -Virksomhedsmål kan f.eks. være: at skabe motivation i blandt ledelse og medarbejderne, at være udviklingsorienteret/forandringsparat som organisation, at få positive resultater f.eks. pædagogisk og økonomisk for organisationen, at udnytte medarbejdernes kreative sider, således at nye ideer fremkommer og at der derefter handles på disse. Den person som har et problem, har også nøglen til løsningen for sig selv. Coaching er med til at låse op for problemet og gør klienten i stand til at finde sin egen løsning. 1 Susann Gjerde, s. 22 Side 8 af 16

9 5. Undersøgelser Jeg har i forbindelse med coachuddannelsen haft øvepersoner. Bl.a. 4 personer fra en mindre selv-ejende døgninstitution. Det var individuelle sessioner. Jeg har evalueret forløbene med den enkelte via skriftlig materiale og fulgt op med en samtale. Øvepersonerne omtales i bilagene, som klient 1 4 Emnerne har bl.a. omhandlet: - procesorienterede emner, - at adskille arbejdsliv/privatliv - kommunikationstemaer. Kommunikation er en vigtig del af samarbejdet på en døgninstitution. Alle medarbejdere er afhængig af at få informationer fra hinanden på de forskellige vagthold. Se bilagene. Side 9 af 16

10 6. Konklusion Klienterne bliver fokuseret og udvikler egne evner for at regulere processer - i relation til en konkret actionplan i forbindelse med coachsessionerne. Klienterne får øget bevidsthed om egne evner og bevidsthed om handlemuligheder. På sigt udvikler coaching en fornemmelse af at kunne handle situationstilpasset, kreativt og ansvarligt for egne handlinger. Figur 2 John Whitmore, Coaching på jobbet, s. 123 De fire stadier i læreprocessen: Ubevidst inkompetence = Dårlig præstation, ingen differentiering eller forståelse. Bevidst inkompetence = Dårlig præstation, erkendelse af fejl og svage områder Bevidst kompetence = Forbedret præstation, bevidst men noget unaturlig indsats Ubevidst kompetence = Automatisk, naturlig integreret præstation. Virksomhedskulturen er dog vigtig, hvis coaching skal have den mest optimale effekt. Coaching er en udviklingsorienteret proces. Coaching skal være et frivilligt tilbud. 2 De kompetencer og ressourcer, der findes i en gruppe, kan udnyttes mere optimalt via coaching, til glæde for arbejdspladsen såvel som for medarbejderen. Medarbejderne tager ansvar og oplever, at deres uddannelse og erfaringer bruges og inddrages på arbejdspladsen. Udfordringerne i forbindelse med coaching, fremmer motivationen og virker anerkendende i en medarbejdergruppe. Coaching klarlægger styrker, forhindringer og successtrategier og finder frem til klientens engagement og motivation. Klienten får overblik over egne handlemuligheder, dette modvirker stress på arbejdspladsen. 2 John Whitmore, s. 123 Side 10 af 16

11 I min lille undersøgelse viste det sig, at coaching i særdeleshed blev brugt til at udvikle flere af klienternes kommunikative kompetencer. Den optimale kommunikation rydder mange misforståelser og forhindringer af vejen. Coaching udvikler de kreative ressourcer i organisationen. Og er en overordnet støtte- og udviklings-aktivitet i alle læringssituationer. Klienten, som har modtaget coaching bliver i stand til at bruge sine nye strategier på fremtidig projekter. Dette vil give engagerede medarbejdere, der har vilje efter at gå efter målet. Den optimale medarbejder/ledelse vil give et optimalt tilbud til brugere/beboere. Der stilles store krav til forandringsparathed blandt mange personalegrupper. Virksomhedskulturer og strukturer ændrer sig, dette gælder også indenfor døgninstitutionsområdet. Der er mange forandrings-processer i gang blandt offentlige institutioner. Det er min opfattelse at coaching ville være et helt oplagt værktøj, til netop at få forandringsprocesserne aktiveret konstruktivt. Godt værktøj er det halve arbejde Hvor mange skjulte ressourcer er der i de offentlige døgninstitutioner (offentlige institutioner)? Hvordan vil døgninstitutioner på sigt sikre sig, at medarbejderne/ledelsen undgår udbrændthed og søger væk fra området? Hvordan forebygges stress? Hvordan kan frafald fra sygeplejestudiet sikres? Side 11 af 16

12 7. Litteraturliste Bøger: John Whitmore: Coaching på jobbet, 1998, 3. udgave, 3. oplag, Peter Asschenfeldts nye forlag a/s. Laura Whitworth m.fl.: Co-active Coaching, 2007, 2nd Edition, Davies-Black Publishing Susann Gjerde: Coaching hvad, hvorfor, hvordan, 2006, 1. udgave, 2. oplag, Forlaget Samfundslitteratur Reinhard Stelter m.fl.: Coaching læring og udvikling, 2006, 1. udgave, 9. oplag, Psykologisk Forlag A/S Grow2 uddannelsesmateriale Anonyme øvepersoner fra en selvejende døgninstitution. Side 12 af 16

13 8. Bilag Mine øvepersoner har alle vist interesse for coaching. Ingen af de 4 kendte til coaching. Jeg har afholdt 3 sessioner til brug for rapporten. Dette indenfor en 6 ugers periode. Jeg oplever at det har presset mine klienter i forhold til at have emner. Alle har været indforstået med at blive brugt i opgavesammenhæng. Normal tidsmæssig faktor er med 3 ugers interval eller efter behov. Jeg har tilbudt stedet 4 x 5 session-er til brug for rapporten og uddannelsen. 2 af øvepersonerne var face to face, de 2 første gange og 3. gang telecoaching (coaching via telefonen). De øvrige sessioner har været telecoaching. Klient 1 Bruger sessionerne til at få styr på tanker om planer og den fremadrettede planlægning på stedet. Klienten har en oplevelse af, at få sine ideer formuleret. Coachsessionerne gør, at der kommer flere muligheder på problemstillingen. Klienten holder derefter de forskellige muligheder op imod hinanden. Denne proces bruger klienten til at forberede sig til møder. Klienten oplever sig selv, som mere afklaret på en sikker og nærværende måde til møderne. De tanker klienten har haft er klarlagt, og han opfatter selv at rent kommunikativt, gør denne afklaring at oplæggene til møderne opleves som rigtige, der er ikke usikkerhedsmomenter - tvivl er ryddet afvejen. Han har en oplevelse af ikke, at have emner nok til coachsessionerne. Klient 2 Bruger bl.a. sessionerne til at forberede sig på samtaler, hvor der er mulighed for, at der opstår en konflikt. Klienten oplever, at få sat reelle ord på, hvad det er vedkommende vil i forhold til sin kommunikation. En objektiv måde at se situationen på. Han oplever, at samtalerne får flere vinkler - og opnår derved kommunikative muligheder for at undgå direkte konfrontationer. Klienten bliver udfordret, således at der sker en udvikling som bruges til handling. Det har været en øjenåbner, at skulle forholde sig til f.eks. "Hvordan kan du også sige det" Sessionerne har været udviklende i forhold til, at arbejde med klientens konfliktsky side. Han oplever at kommunikationen er blevet bedre, evt. konflikter er imødegået og har ikke vokset sig store. I fremtidige situationer på arbejdspladsen, oplever klienten, at kunne bruge den samme teknik. Rent tidsmæssigt har det været svært at finde emner fra gang til gang. Klient 3 Bruger sessionerne til selvudvikling mht. kommunikation. Klienten er meget opmærksom på hvilke signaler. Han sender ud til møder o.l. Oplever at coaching er en mulighed for fordybelse i egen ressourcer. Oplever at blive støttet i processen, at bliver holdt på sporet og får nye vinkler med i sine overvejelser. Coachen er katalysator i processen, hvorefter klienten arbejder videre med problematikken. Klienten finder flere løsninger og udviklingsmuligheder. De ting, som klienten arbejder videre med er opnåelige, dette opleves som værdifuldt. I processen har vi været inde at arbejde med forventninger fra om- Side 13 af 16

14 givelserne, forestillinger og overbevisninger. Klienten oplever det som befriende at få barrieren ned. Tidligere konstruerede han forestillinger i forhold til hvad andre kunne oplevede, dette opleves ikke længere. Coaching har været en øjenåbner. Klienten oplever dog samtidig, at han stiller krav til sine omgivelser. Har en oplevelse af, at han får andre op på mærkerne. Klient 4 Er positiv i forhold til coaching. Havde en forventning om at coaching var stift og en højtidelig proces. Synes generelt godt om metoden. Synes, at det har været specielt godt, at få stillet en konkret opgave fra gang til gang. Når klienten er klar på sin opgave (actionplan), går han efter at få opnået sit mål. En opgave gik ud på at registrerer egen praksis på et bestemt felt. En anden session blev brugt på, at lave en actionplan på en specifik opgave til institutionen. Klienten oplever, at jeg som coach er en katalysa-tor i forhold til at få opgaver (målene) klarlagt. Sessionerne, sætter skub i nogle processer. Kan lide at arbejder videre med actionplanen fra gang til gang. Han oplever, at actionplanerne er brugbare og over-skuelige. Klienten har en oplevelse af at komme til at tænke anderledes. Side 14 af 16

15 Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter

Coaching. WWW.leadingcapacity.dk. Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter WWW.leadingcapacity.dk Emne: Coaching Informationstype: Tematekst Reinhard Stelter Coaching Coaching kan bruges i stort set alle sammenhænge, hvor udvikling, forandring og læring er et ønske. Målet er

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching. www.mvrconsult.dk

Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching. www.mvrconsult.dk Sproget og dig selv! KAOS I SPROG SPROG I KAOS Praktisk anvendelse Speed coaching Kaos Hvad forstår du ved kaos? Mit bud Kaos i sprog sprog i kaos Kaos i forandringer forandringer i kaos Kaos i formålet

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING KOMPETENCE FOR KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i at udvide deres coachingfærdigheder. Hver

Læs mere

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring

Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring Artiklen er publiceret på WWW.LEADINGCAPACITY.DK Coaching - situationsbestemt ledelse til udvikling og læring af Reinhard Stelter Coaching er et begreb, som kommer fra idrættens verden og, som har fungeret

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

Kort om phd-projektet

Kort om phd-projektet Coaching som redskab til at skabe motivation for og struktur på sikkerhedsarbejdet Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2009, Phd-workshop 2, Styringsformer og ledelse, d. 10/11 2009 Louise M. Pedersen, ph.d.-studerende,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation.

MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE. Copyright 2006, International Coach Federation. MINIMUMSKRAV FOR ACC CERTIFICERING SPECIFICERET FOR HVER KOMPETENCE Copyright 2006, International Coach Federation. ICF føler sig forpligtet til at støtte medlemmerne i udviklingen af deres coachkompetencer.

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Samtalen som redskab Effektfuld dialog med kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau (AU) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab 14-12-2011 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: få redskaber og færdighedstræning i

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut.

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. Colette coach side 3 af 8 Introduktion Tak for din interesse for

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse Hvad får du ud af uddannelsen? Certificeret NLP-coach Efter afsluttet uddannelse er du certificeret NLP-coach efter International NLP Trainers Associations

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik. Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU

Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik. Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU Personligheden i arbejdslivet etablering af en ny arbejdsetik Kirsten Marie Bovbjerg, adjunkt, DPU I de senere år er der fremkommet en ny arbejdsetik, som jeg mener har betydning for forholdet mellem arbejdsliv

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par,

Læs mere