Samlet certificering som systemisk coach

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet certificering som systemisk coach"

Transkript

1 Som certificeret systemisk coach fra ATTRACTOR er jeg nu ikke bare coach af navn men også af gavn. Både som leder og coach har jeg nu overskud og metoder til at få teamet og den enkelte person til at finde de gode løsninger. Jeg har bevæget mig rundt i nyt territorium på en måde, jeg ikke troede mulig. Det er på certificeringsuddannelsen, trådene virkelig samles, og man for alvor træder i karakter som coach. Charlotte Wienmann, Nordic HR Nordic PeopleLine & Service Management Lead, Accenture Samlet certificering som systemisk coach - Bliv coach på højeste niveau med det samlet certificeringsforløb. Kendetegn og formål Den systemiske og anerkendende coaching er en avanceret coachtilgang, der gennem sit teoretiske fundament tilbyder en række styrker. Blandt andet lærer du, hvordan du ud fra et kontekstbevidst og relationelt udgangspunkt kan skabe muligheder for den coachede til at udforske og se sin fortælling om ønsker, dilemmaer og udfordringer i nye sammenhænge og perspektiver. Der skabes dermed et multivers af mulige forståelser, som kan nuancere coachees opfattelser og fortællinger. Det kan i samspil med coachen føre til nye tanker og en revitaliseret handlekraft, der baserer sig på de ressourcer coachee rummer og udvikler undervejs. Formålet med ATTRACTORs certificeringsuddannelse i systemisk coaching er at give deltagerne tænke- og handleværktøjer til at navigere i komplekse kommunikative udfordringer. Deltagerne styrker og videreudvikler deres kompetencer, så de på et systemisk og anerkendende grundlag og med et professionelt sigte kan planlægge, gennemføre og evaluere coachingsamtaler. Det gælder særligt i arbejdsmæssige og professio nelle sammenhænge i samtaleforløb for individer, grupper og organisationer. Udbytte I løbet af uddannelsen kan du opnå en stærk personlig og professionel udvikling, hvilket kommer dig til nytte personligt i de relationer, du færdes i og i din organisation/ virksomhed som helhed. Personligt opnår du en professionalisering af din coachpraksis gennem intensivt arbejde med at integrere teoretiske tilgange og temaer med udvikling af egen coachpraksis i din virksomhed eller organisation. Samtaler og møder forandres, efter at du har gennemgået denne uddannelse. Du udvikler en stærk relationsbevidsthed og lærer kommunikative metoder, der vil påvirke din måde at være i dialog med andre på. Du lærer at være opmærksom på dine egne responser ind i samtaler, og du opnår nye erkendelser om, hvad du kan med din kommunikation. Du lærer at forholde dig professionelt i forhold til magt/etik i fx lønsamtaler, fyringssamtaler og omplaceringssamtaler, du kan udvikle samtalekulturen i projektgrupper og du kan styrke samtalekulturen mellem fx kunder og virksomhed. Din organisation får en medarbejder/leder, der har en forståelse af læringssamtaler i organisationer, mestrer coachsamtalens teknikker, metateoretiske greb og kan skabe konstruktive fremadrettede samtaler, effektiv og facilitering af grupper og møder samt skabe bevægelser i konflikter. Det vil sige en medarbejder/leder der kan udvikle samtalepraksis i organisationen. Det kan være i egentlige coachingsamtaler, men det kan fx også være i medarbejdersamtaler, teamsamtaler og ledersamtaler. Derved beriges organisationen med en professionel og kvalificeret ressource, der kan skabe resultater i relationer, i forhold til trivsel, i forhold til at skabe fremskridt i innovative processer og i bestræbelsen på at opnå de mål og effektønsker, som er jeres.

2 Målgruppe Certificeringen henvender sig til personer, der arbejder målrettet med coaching som del af deres professionelle praksis, og som brænder for at udvikle deres personlige coachingkompetencer yderligere. Du kan være: leder med personaleansvar projektleder nøglemedarbejder, koordinationsmedarbejder organisationskonsulent (f.eks. HR-konsulent) ekstern konsulent selvstændig Det er en forudsætning for optagelse, at du arbejder med coaching i din dagligdag og er indstillet på og har mulighed for at investere tid i at dygtiggøre dig undervejs. Uddannelsen er en certificering af praktiske såvel som teoretiske færdigheder, og det er et krav, at du i løbet af uddannelsen træner i praksis, og på den måde konsoliderer og udvikler dine kompetencer som coach. Forløbet Uddannelsen er bygget op af følgende: 9 moduler à 2 dage samt 3 samtaledage med underviser og tre fællesdage med læringsteamet, i alt 24 dage. Der er indlagt brug af læringsteams mellem alle moduler og desuden to samlede dage i læringsteamet med coachtræning, gensidig supervision og refleksion som fast del af uddannelsen systematisk, refleksiv praksis og brug af logbog personlig udviklingsfeedback fra 7-10 respondenter - efter 3. modul og gentaget efter 8. modul mindst 10 coachsessioner gennemført af dig coaching af eksterne fokuspersoner på 9. modul med feedback fra undervisere og læringsmakkere solidt teoretisk fundament personlig opgave i form af skriftlig synopsis anerkendende selvevalueringsinterview 3 dage med coaching med reflekterende team, hvor du har mulighed for 3 x 1,5 timers individuel læringscoaching med en af underviserne med din læringsgruppe som reflekterende team reflekterende team eksamen (mulighed for gruppeeksamen) videooptagelse af egen praksis logbog På hele uddannelsen er det maksimalt tilladt at have to fraværsdage (opsamlet fravær af halve, hele dage eller timer) og det er ikke tilladt at være fraværende et helt modul. Er du nødt til at være fraværende på et helt modul bedes du ringe til vores administration. Indhold og metoder Du møder en systemisk og anerkendende coachuddannelse, der skaber unikke koblinger mellem teori og praksis. Du bliver sat i intensive refleksionsprocesser undervejs både individuelt, med dit hold og dine læringsmakkere, i din organisation og med dine kunder og gennem undervisning og den coach du møder. Gennem uddannelsen får du: indblik i metoder og redskaber til systemisk og anerkendende coaching grundig træning i metoder og værktøjer, så de forankres i praksis et stærkt teoretisk fundament, der beriger dine muligheder for at reflektere over praksis en sammenhængende tilgang til coaching og mulighed for fremadrettet at stå på et kraftfuldt teoretisk fundament, der gør, at du velreflekteret kan vælge redskaber og metoder til og fra fokus på etik og på magtbegrebet og hvordan det spiller ind i forhold til din egen coachpraksis stærk bevidsthed om egen coachpraksis og coachstil et blik på forskellige positioner i coaching og på forskellen på at coache som leder og som konsulent/coach teori og praksisudvikling i coachtilgange tæt på den systemiske praksis, fx narrativ coaching og løsningsfokuseret coaching

3 Nærmere om indholdet og dit udbytte Coachuddannelsen giver dig et sublimt teoretisk og praktisk fundament for både at coache 1:1 og for at coache grupper og teams. Helt generelt vil den systemiske og socialkonstruktionistiske tilgang give dig et bredt og solidt fundament til at tage stilling til egen brug af metoder og teknikker (den refleksive praktiker). Du vil lære om en lang række teknikker, metoder, værktøjer og tankeværktøjer. Og du vil systematisk lære at reflektere over egen brug af værktøjer og metoder, og hvordan disse metoder figurerer i forhold til den systemiske teori. Du vil lære at styre en samtale på procesplanet og lade fokuspersonen være ekspert på indholdsplanet. Du vil lære at arbejde med en lang række forskellige spørgeteknikker inden for de systemiske, anerkendende og løsningsfokuserede coachtilgange, og du vil stifte bekendtskab med narrative tankeværktøjer og spørgeteknikker. Du vil lære at arbejde med et ressourcebaseret grundsyn og arbejde med sproget som en medskabende faktor i fokuspersonens fremtid. Du vil lære om sprogspilsteori, anerkendelsesteori, værdsættende undersøgelse (Appreciative Inquiry) m.v. Du vil lære om coaching af grupper og teams, hvordan samtaler og møder med flere deltagere faciliteres, og hvordan du kan arbejde som teamcoach på et systemisk og anerkendende fundament. Du vil i denne forbindelse også lære at arbejde med reflekterende teams og observatørpositioner i coaching. Undervejs i uddannelsen vil du stifte bekendtskab med et væld af involverende og inspirerende metoder, som du direkte kan overføre til din egen praksis. Du vil samtidig løbende blive inddraget i refleksion over, hvordan disse metoder kan anvendes i coaching og sættes i spil i din egen praksis. Du kommer til at arbejde med forskellige positioner i coaching, med brug af visuelle stilladser, brug af rummet og brug af forskellige sanser i coaching. Uddannelsen kommer også ind på coaching vs. terapi, coaching som leder vs. coaching som konsulent mv. Forløbet knyttes stærkt til din egen praksis, hvad enten du er konsulent, professionel samtalepartner (fx rådgiver, mentor eller vejleder) eller leder. Mellem modulerne vil du få lejlighed til at arbejde med opgaver, hvor du i din coaching fokuserer på bestemte metoder, bestemte teknikker, og med målrettet refleksion over bestemte dele af samtalen og din egen rolle i samtalen. Disse hjemmeopgaver forankrer dels det, der undervises i, og dels betyder det, at tiden mellem modulerne bliver til en læringsarena, hvor vi ynder at bruge udtrykket at du presser læringscitronen. Hjemmeopgaverne går typisk ikke ud på at bede dig gøre en masse, du ikke ellers skulle gøre, men at arbejde med at udvikle de samtaler du alligevel har i dit arbejdsliv. Du bliver herigennem en del af en læringsorganisation, som kan inspirere dig til at udfolde og implementere coaching som læringskontekst på din daglige arbejdsplads. Moduler på certificeringsuddannelsen Hvert modul er på 2 dage. De ligger med ca. 1 måneds mellemrum. Den samlede uddannelse er på 19 dage incl. eksamen og strækker sig over ca. 1 ½ år. Undervejs føres logbog, gennemføres dokumenterede coachingsamtaler, og i løbet af de sidste måneder arbejdes med udgangspunkt i egen logbog på en synopsis på max. 10 sider, der tager udgangspunkt i kursistens eget foretrukne emne, og som tjener til at belyse tre ting: Kendskab til systemisk (og anden) coachteori Dokumentation af egen praksis Evnen til at reflektere over egen praksis med afsæt i teorien Den følgende beskrivelse af modulerne skal betragtes som vejledende. De enkelte dele kan rykke rundt alt efter samtaler på det enkelte hold, men samlet set rummer beskrivelsen i overskriftform de faglige begreber, forståelser, metoder og processer, du kommer til at arbejde med.

4 Modul 1 Teori om kommunikation, om sociale systemer, om anerkendelse Samtale på indholds- og metaniveauet Spørgeteknikker, cirkularitet Kontakten mellem coach og fokusperson Hjemmeopgave: Coachsamtaler 1:1 med udgangspunkt i det lærte fokus på indholds- og metaniveau og spørgsmålstyper. Modul 2 Spørgeteknikker inspireret af den anerkendende tilgang (AI) Anerkendende feedback og praksis Coachens refleksivitet Coachens kontekstbevidsthed Hjemmeopgave: Coachsamtaler 1:1 med udgangspunkt i det lærte, fokus på den anerkendende tilgang. Modul 3 Coaching af team og grupper, systemisk teori om team og grupper, teamcoachens rolle som brobygger og anerkendende spørgeteknikker i team Den anerkendende og værdsættende tilgang som teamarbejdsmetode Hjemmeopgave: Tjek på teamet/ gennemførelse af teamcoaching. Modul 4 Fokus på relationer i team Fokus på mål og funktionalitet i team Konfliktopløsning Modul 5 Coaching med reflekterende team Avanceret arbejde med hypoteser i coaching Forskellige retninger: Systemisk, anerkendende, løsningsfokuserede og lineære hypoteser Hjemmeopgave 1: Facilitering af møde med reflekterende team Hjemmeopgave 2: At medbringe en oplevelse af et møde/ en dialog, der ikke gik helt efter bogen Modul 6 Kommunikative positioner i coaching Magt og etik i coachrummet, moderne magt Coordinated management of meaning (CMM), konteksthierarkier Hjemmeopgave: At arbejde aktivt med tænkeværktøjet: konteksthierarkier Gennemførelse af coachfeedback elektronisk indsamling af feedback fra 7-10 fokuspersoner, den enkelte kursist har coachet. Desuden herfra og frem til eksamen gennemførelse af 10 dokumenterede coachsamtaler samt efter refleksion sammen med fokuspersonen i 3 tilfælde Modul 7 Coachen som leder vs. coachen som konsulent, dilemmaer og tilgange Ledelsesbaseret coaching og funktionskædecoaching Positioner og roller Coachens egen indlejring i forskellige diskurser Avanceret arbejde med kontekstafklaring og kontekstbegrebet Hjemmeopgave: En coachsamtale fra en leder hhv. en konsulentposition. Hjemmeopgave: Teamcoaching eller 1:1 med konfliktopløsende tilgang.

5 Modul 8 Narrativ tilgang til coaching Problemfokuseret coaching ved brug af eksternalisering Re-membering og det narratives forståelse af agenthed Coachens refleksivitet på avanceret niveau - og det tredje øje Coachtilstand og coachstil Hjemmeopgave: Rummets indflydelse på coaching. Modul 9 Tilpasses det enkelte hold. Kan fx være evaluering af coaching Coaching af eksterne personer med feedback på holdet Eksamen Certificeringen tildeles efter beståelse af en mundtlig eksamen, hvor du dels viser et videoklip (ca minutter) af en af dine coachingsamtaler og dels eksamineres i en skriftlig synopsis (10-18 sider) skrevet om denne praksis. Eksamen forestås af en underviser fra ATTRACTOR samt en ekstern censor fra ét af universiteterne. Desuden indgår underviserens indtryk og erfaringer med den certificeringssøgende i løbet af uddannelsen i den endelige vurdering. I forbindelse med beståelse af certificeringen får du en personlig og nuanceret udtalelse, som reflekterer dine styrker og kompetencer. Hvor henter vi vores inspiration fra Vi har i huset et stærkt systemteoretisk og anerkendende fundament, som kommer til udtryk i alle dele af vores praksis (lederudvikling, procesarbejde mv.). Vi samarbejder med Aalborg Universitet om Danmarks første Master i Organisatorisk Coaching (MOC). Det er et igangværende forskningssamarbejde, som arbejder ud fra fire niveauer, der alle griber ind i hinanden. Disse er coaching i samfundet, coaching i organisationer, coaching i samtalen og forskning i undervisningspædagogik i coaching. I forlængelse af denne forskningsforankring har vi en erhvervs-phd i huset, som forsker i coachrelaterede temaer. Vi udgiver selv bøger og artikler på baggrund af vores systemteoretiske forankring og praktiske erfaring. Vi er optaget af løbende at give hinanden feedback, være på efteruddannelse og udvikle vores erfaring gennem en omfattende coachpraksis. Endelig sidder vi i bestyrelsen for EMCC; en europæisk organisation der arbejder for at professionalisere coaching og mentoring. Gennem dette medlemskab er vi fx i gang med at akkreditere vores uddannelse, så du også på denne vis kan være sikker på, at du deltager i et forløb, der er internationalt godkendt. Samlet set betyder det, at du møder undervisere og coaches, der er meget erfarne, har adgang til et stærkt systemisk netværk via kollegerne i huset og er helt fremme i feltet på coachområdet. Litteratur I løbet af uddannelsen forventes læst en del litteratur i form af bøger og artikler. Noget er obligatorisk andet er anbefalet eller frivilligt. En litteraturliste kan hentes på vores hjemmeside. Tid og sted For tid og sted se under Kurser m.m.. Tilmelding og yderligere information For yderligere information kontakt os på tlf eller Tilmelding kan ske begge steder eller på under Kurser m.m..

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0)

Indholdsfortegnelse. Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) 1 Studiehåndbog januar 2006 (ver. 2.0) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen til uddannelserne... 2 Vores idégrundlag... 3 Oversigt over uddannelserne... 4 1. år: Selvledelse... 4 2. år:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning...

Læs mere

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere