Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 25

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bostedet Odinsgård Odinsvej Vojens Tlf.: Hjemmeside: bosteder.haderslev.dk ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 32 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Charlotte Torbensen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Syd vurderer, at Botilbuddet Odinsgård lever op til den fornødne kvalitet i Kvalitetsmodellens 3 temaer. Temaer som er blevet belyst ved det anmeldte tilsynet: Organisation og ledelse, kompetencer og fysiske rammer. Side 2 af 25

3 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Ved næste kommende tilsyn vil der være fokus på magtanvendelse. Ligeledes dilemmaer i forhold til målgruppens forskellighed og i forhold til at være sammen i fællesarealerne. Side 3 af 25

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Oplysninger om lederen på tilbuddet, leders CV, eksamensbevis og dokumentation for øvrige relevante kompetencer Samtykke til indhentelse af straffeattest for leder Opgørelse af vikarforbrug Resultat af APV vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø Opgørelse over ansatte medarbejdere på stedet samt grunduddannelse Referater fra personalemøder for de seneste 3 måneder Seneste godkendelsesrapport Beskrivelse af tiltag ift. trivsel, personalegennemstrømning og sygefravær Opgørelse over sygefravær for det seneste år Observation af de fysiske rammer. I forbindelse med det anmeldte driftsorienteret har der været interview med: Leder 1 Else Larsson Leder 2 Rita Elsborg 6 medarbejdere Interviewkilder Pga. målgruppens lave funktionsniveau har det ikke været muligt, at interviewe dem ved tilsynsbesøget. Tilsynet har dog observeret borgernes trivsel. Ledelse Medarbejdere Side 4 af 25

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Charlotte Elise Holmen Charlotte Torbensen Afdelinger Hus D Hus B Hus C Hus F Hus E Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 25

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 25

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Tilsynet vurderer, at ledelsen har relevant uddannelser samt erfaring med målgruppen. Ledelsesstilen er anerkendende, åben og inddragende. Tilsynet vurderer, at ledelsen er faglig kompetent til at lede Odinsgård. Tilsynet vurderer, at tilbuddet ikke får kontinuerlig supervision, men har mulighed ad hoc. Der forefindes fagligsparring på Odinsgård, do mangler medarbejderne overlap i hverdagen, da de ikke har tid til at læse i Bosted inden opstart af arbejdsdagen. Det anbefales, at ledelsen har fokus på, at men medarbejderne ville gerne have mulighed for mere tid til faglig sparring. Det anbefales, at ledelsen har fokus på, ønsket om overlap i hverdagen på tilbuddet. Tilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent af tilbuddets medarbejdere og ledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ledelsen har relevant grunduddannelse samt efteruddannelse. Ledelsesstilen er anerkendende, åben og inddragende. På tilsynsbesøget observeres der en god stemning omkring mødet mellem leder og borgere samt Side 7 af 25

8 medarbejdere. Odinsgård får supervision efter behov, hvor en af afdelingerne efterspørgere denne ydelse kontinuerlig. Der forefindes fagligsparring på tilbuddet, men medarbejderne ville gerne have mulighed for mere tid til dette. Medarbejderne er positive og glade for deres arbejde, men kan mangle overlap i hverdagen. Medarbejderne har ikke tid til at læse i Bosted inden opstart af arbejdsdagen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelse: Leder 1: lederen har været leder på Odinsgård siden 1986, og er oprindelig uddannet pædagog. Hun startet som afdelingsleder, og har også tidligere været leder i fritidshjem. Lederen har en lederuddannelse i amtsregi. Lederstil: Meget åben og indbydende leder som gerne vil sparre med medarbejdere og gerne vil uddelegere og inddrage medarbejdere. Lederen oplever, at der er meget mere administrativt arbejde end tidligere, og at hun ikke går i detaljer i den pædagogiske hverdag. Leder 2: Lederen har været leder på Odinsgård i 1 år, og 7 år andet sted i kommunen. Lederen har en lederuddannelse fra amtet og kommune, men ikke diplom. Lederstil: Lederen er meget anerkendende, og inddrager medarbejderne. Hun træffer også beslutninger, hvor medarbejderne ikke er inddraget. Lederen kan ikke nå den samme faglig sparring med medarbejdere som tidligere. De 2 ledere mødes hver tirsdag formiddag samt med den store ledergruppe hver torsdag. Ligeledes afholdes der møde med værkstedslederne 1 gang om måneden. Vedr. strategier samarbejder ledelsen, om hvilken retning der arbejdes hen imod. Desuden afholdes der temamøder på Odinsgård. I Haderslev kommune er der sat ord på værdierne. Der er søgt om trivselsmidler i forhold til, at arbejde med let- værdierne. Alle medarbejdere var på 2 temadage i efteråret Dette mundede ud i, at personalet ville hinanden meget, men i praksis var Side 8 af 25

9 Indikator 08.b: Tilbuddet 3 (i middel Ledelse: medarbejderne meget i eget hus. Det var aftalt, at medarbejderne på tværs af husene skulle mødes 1 gang om måneden evt. sammen med eksterne undervisere. Der laves fælles uddannelse på tilbuddet, dette billigere. eks. epilepsi kursus. Medarbejdere: Leder 1 har stor erfaring, og hun har været leder i mange år. Hun delegerer også ansvar ud til medarbejderne, men hvis medarbejderne har brug for leder 1, så er hun tilgængelig. Leder 1 har en stor rutine og kompetence på området. Leder 1 har sørget for, at personalegruppen får hjælp ved erhvervspsykolog på grund af en del opsigelser. Leder 1 har sørget for, at få ekstern ekspertise tilknyttet, når der har været problematiske ting vedr. borgerne. Det har løftet både borgerne samt medarbejdere. Leder 2 er garvet og meget synlig. Der har været udskiftning af ledere inden, og medarbejderne oplyser, at leder 2 er den bedste leder i forhold til de 3 tidligere. Hun ved rigtig meget om handicapområdet. Leder 2 har fået gode karakterer, og medarbejderne er glade for hende. Hun kan træffe beslutninger, og medarbejderne får også lov til at arbejde selvstændigt. Leder 2 er god til at uddelegere, og hun forventer også noget af personalet. Hun kigger tit ned til morgenkaffen, og følger med og bakker op eks. i forhold til pårørende. Ledelsen lever op til medarbejdernes forventninger, og informationsniveau er godt. Der sendes information ud fx. referat af MED udvalget, dette referat siger ikke så meget. Medarbejderne oplever, at de selv skal være opsøgende i forhold til denne information. Hvis medarbejderne ønsker begrundelser for beslutninger der er taget, kan de få dem fra leder 2. Side 9 af 25

10 benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere grad opfyldt) Supervision anvendes efter behov, og der er ikke fast tilknyttet en supervisor. Den pædagogiske konsulent i Haderslev Kommune yder faglig supervision. Faglig sparring forefindes indbyrdes mellem personale, og medarbejderne vil gerne dele kompetencer. Alle personaler sparrer også med pædagogiske konsulent samt eksperter der er tilknyttet på de enkelte borgere. Medarbejdere: Hus F nord: Vil gerne have fast supervision i forhold til målgruppen, hvor borgerne er meget udadreagerende. En medarbejder er lige blevet overfaldet og fik derefter psykologsamtaler. Hus E: Der snakkes om det, hvis der opstår behov. Dette er ok for medarbejderne. Hus F Syd: Borgerne er ikke udadrettet, og medarbejderne har ikke behov for fast supervision. Hus D: Der er forskellige målgrupper i de enkelte huse, og det er bedre at medarbejderne får supervision efter behov. Hus B: Har én udadreagerende borger, og de fleste borgere er nonverbale på afdelingen. Medarbejderne kunne godt bruge noget forebyggende til at håndtere denne borger. Dog ønsker medarbejderne supervision efter behov, som det er på nuværende tidspunkt. Hus F Nord: Medarbejderne oplyser, at supervision drejer sig også om andet end udadreagerende adfærd. Medarbejderne oplyser, at der er faglig sparring i tilbuddet, men at der kunne godt bruge mere tid til sparring. Det er kun i hus F Nord der er overlap, og medarbejderne bruger privat tid til overlap. Side 10 af 25

11 Medarbejderne kan ikke nå at læse i Bosted om morgenen i forhold til hvad der er sket om natten. I hus D forsøges det på husmøder med debat vedr. artikler mv. samt hvad der sker på området. Nogle gange har medarbejderne for travlt. De studerende er med til at bringe nyt i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af tilbuddets medarbejdere og ledelse. Odinsgård følger sygefraværspolitikken i Haderslev Kommune. På en af afdelingerne forefindes der personalegennemstrømning i tilbuddet. Ligeledes har 2 afdelinger et hård arbejdsmiljø grundet en respiratorbruger samt udadreagerende adfærd. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Ledelse: Faggrupperne på Odinsgård er pædagoger, men de seneste år er der ansat social- og sundhedsassistenter. Der er rigtig mange plejeopgaver i tilbuddet. 85% af medarbejderne er pædagoger. Der er et stort forbrug af vikarer ved ferier og ved sygdom, dog på afdelinger med borgere med autisme er det mindste forbrug af vikarer. En borger i hus E kræver mange ressourcer samt viden fra medarbejdernes side. Vikarerne bliver oplæring til borgeren, som er i respirator. Ledelsen oplyser, at det er hårdt for personalet, at arbejde med denne borger. Alle medarbejdere har fået uddannelse i at passe pågældende borger. Tilbuddet har mistet 5 personaler på grund af stres i hus E. Ledelsen nævner, at der er intro til nye medarbejdere, hvor der forefindes en følording. Der er intromappe i håndbogen samt særlige beskrivelser på den enkelte borger. Medarbejderne har lavet beskrivelser i Bosted med borgerperspektiv. Studerende og nyansatte er knyttet op på en vejleder. Medarbejdere: Hus B: Har ikke haft studerende. Vikarerne må ikke have så mange timer som de studerende var. Side 11 af 25

12 Hus D: De ansatte er næsten alle rundet de 60 år, og har lige nu behov for 2 langtidsvikarer ved langstidssygdom, dette er ikke arbejdsrelateret. Medarbejderne er gode til at støtte op kollegialt og dele kompetencer. Hus C: der forefindes nødvendige kompetencer til målgruppen i huset. Hus F nord: Der bruges vikarer i huset, og medarbejderne oplever at være klædt på til borgergruppen. Målgruppen med autisme og frontalskadet en ny målgruppe. Medarbejderne bliver løbende klædt på til opgaven. Hus E: Arbejder tit med vikarer. Nogle medarbejdere har sagt op, nogle er afskediget. Der mangles pt. rigtig mange faste, og det er uheldige med nyansættelser i huset. Medarbejderne er gode til at bruge hinanden kollegialt. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad opfyldt) Generelt har tilbuddet faste vikarer, og vikarbehovet er forskelligt i de forskellige afdelinger. Leder 2 oplyser via mail, at der har været stor udskiftning i hus E gennem det sidste år, både pga. barsler og sygdom. Men også pga. af den belastning der er i det faglige arbejde med f.eks. respiratorbruger. Leder 2 har været på Odinsgård i et år, og i afdelingerne B, C, F syd og F nord har der været ganske lille udskiftning. 2-3 medarbejdere har skiftet job, og her er personalestaben på ca medarbejdere. Hus C: De sidste 4 år har medarbejderne haft 60 forskellige kollegaer inklusiv studerende, vikarer mv. Hvor de sidste 2 år stabilt uden den stor Personalegennemstrømning:. Side 12 af 25

13 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 3 (i middel grad opfyldt) Hus F Syd: Bortset for den periode, hvor medarbejderne fik uddannelse i KRAP, så er det stabilt. Medarbejderne kunne i den periode mærke det på borgerne, de var kede af det. Hus E: Der er en stor personalegennemstrømning i huset, og der er hele tiden nogen i oplæring eks. i respirator. Hus B: Medarbejderne oplyser, at personalet er stabilt og der forefindes faste vikarer. Hus F Nord: De sidste 1,5 år har det nogenlunde været stabilt. Hus D: Medarbejderne er meget stabile, og ingen medarbejdere der har været der under 8 år. Der findes fastansat vikar. Ledelse: Ledelsen oplyser, at sygefraværet er meget forskellige fra afdeling til afdeling. Hus D er meget stabile, og hus E er ustabilt vedr. sygefravær. Lederen har lige afholdt MUS-samtaler med alle medarbejder for at finde ud af, at mindske fraværet. Tilbuddet har søgt midler, og skal i gang med forløb med erhvervspsykolog. Tilbuddet anvender Haderslev kommunes sygefraværspolitik. Ledelsen ringer på 3. dagen til sygemeldte medarbejder, og der drøftes pt. om de skal kontakte medarbejderne på 1. dagen. Ligeledes laves der efter løbende samtaler. Medarbejderne skal raskmelde sig inden kl på sygedagen. Tilbuddet har meget fokus på sygefravær. Tilbuddet har lige lavet APV, hvor det psykiske arbejdsmiljø kan der altid arbejdes med. Eks. hus E med respiratorbruger, ved medarbejderne aldrig, om de får de fridage de skal have. Det er 2 år siden, leder har tilkaldt personale ind på fridage. Ledelsen beretter, at det er psykisk hårdt for medarbejderne, ikke vide hvornår de bliver kaldt ind. I hus F nord er der også et hårdt psykisk arbejdsmiljø på grund af udadreagerende borger, og der forefindes handleplan på dette. Side 13 af 25

14 Tema Gns. bedømmelse Medarbejdere: Trivsel og samarbejde: Hus B: Der er fokus på et godt samarbejde, der laves ny arbejdsplan så medarbejderne også ser de øvrige kollegaer. Hus F syd og nord: Generelt et rigtigt godt samarbejde, hvor medarbejderne hjælper hinanden i hverdagen. Hus E: Godt kollegialt samarbejde. Men det har været en svær periode, som begynder at blive bedre. Hus C: Medarbejderne hjælper hinanden i hverdagen. Hus D: Udfordrer kollegaer indimellem, fordi han ønsker at flytte fokus fra det praktiske til det pædagogiske. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Tilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder udfra den anciennitet der er blandt medarbejderne. Ledelse og medarbejdere har samme opfattelse af muligheden for kompetence udvikling på tilbuddet. Tilsynet vurderer, at der er mulighed for efteruddannelse og at alle medarbejder har fået en KRAP-uddannelse og Side 14 af 25

15 nogle medarbejdere har en coachuddannelse. Tilsynet vurderer, at medarbejdergruppens kompetencer afspejler målgruppen og deres komplekse problemstillinger. Tilsynet vurderer, at den nuværende medarbejdergruppe har erfaring med målgruppen. Tilsynet vurderer, at tilbuddet henter ekspertise i efter behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Medarbejdergruppens kompetencer afspejler målgruppen og deres komplekse problemstillinger. Alle medarbejder har fået en KRAP-uddannelse og nogle medarbejdere har en coachuddannelse, og der er mulighed for efteruddannelse i tilbuddet. Tilbuddet henter ekspertiser fra organisationen ind, hvis der opleves et behov. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Ledelse: Største delen er uddannet pædagoger, og der arbejdes med sidemandsoplæring. Ekstra kurser tilbydes til medarbejderne og hele organisationen har været på KRAP kursus. Dette er ved at blive implementeret, og det kan mærke i praksis. Nogle af medarbejderne har en coachuddannelse ved Accept. Ligeledes forefindes, der også en forflytningsvejleder i tilbuddet. Desuden er der etableret en autismegruppe på tværs af bo- og beskæftigelse. Ingen af medarbejderne har uddannelse i at arbejde med autisme. 1 medarbejder har tidligere arbejdet med autister. Nogle medarbejder har uddannelse i massage og brug af Ipad. Nogle af borgerne bruger Ipad til eks. optagelser på beskæftigelsen. Ipadden bruges som dagbog med Side 15 af 25

16 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) billeder, og kommunikation samt til at se film. Der gives eksempler på at spastisk borger har billeder med fra ferie. Medarbejdere: Alle medarbejder har været på KRAP, og coachuddannelsen har også været udbudt. Der er også mulighed for individuelle kurser som eks. førlederkurser. Ved supervision får tilbuddet ekspertiser udefra i forhold til borgere med individuelle problemstillinger. De individuelle uddannelses ønsker er svære at imødekomme, men de samlede uddannelser er letter at få. Medarbejderne oplyser, at kompetenceudvikling er mere rettet på borgernes behov end tidligere. Dog er coachuddannelsen ikke målrettet borgerne, men mere målrettet personale. Denne uddannelse kan også bruges det til forældre og bedre fungerende borgere. Hus F nord: Generelt er der nok efteruddannelse fx har der været besøg på autismecenter syd, temadage i forhold til vold, en del supervision. Hus B: Mangler kompetencer på specifikke områder. Epilepsi og angelsyndrom. Viden om Ipad samt hvordan programmerne anvendes. Har ikke kendskab til at der allerede findes en IT- gruppe. Hus E: Mangler viden om tegn til tale samt generelt kommunikationsmetoder. Ledelse: Flere af borgerne i tilbuddet har en del psykiatri som overbygning. Der bruges anerkendende pædagogik, neuropædagogik og Krap. Der uddannes efter hvad borgerne har behov for. Side 16 af 25

17 1 medarbejder i organisationen er i gang med seksualvejlederuddannelsen. Der har været afholdt kursus i seksualvejledning, men det kan mangles i hverdagen. Tilbuddet trækker ekspertise ind, når de opdager et behov. Flere medarbejdere ønsker vejlederuddannelsen, og tilbuddet har fået nogle medarbejder uddannet til vejleder. Tilbuddet har ikke social-og sundhedsstuderende, men har pædagogstuderende. Tema Gns. bedømmelse Medarbejder: Hus D: Der er kontinuerligt etisk debat i personalegruppen. Mest spændende når dilemmaer ses og drøftes, når de opstår i praksis. Hus F nord: Der drøftes ofte etik i huset fx en borger har indimellem ikke tøj på i offentlig rum. Hus B: Tilbuddet har nedskrevet grundlæggende etiske principper/værdier. Hus E: Huset drøfter etiske dilemmaer, når de dukker op. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 3,7 Tilsynet vurderer, at borgerne trives i de nuværende rammer, men samtidig også, at de ikke isolerer sig i egen lejlighed. Da kulturen på tilbuddet arbejder meget ud fra fællesrummet og ud, i stedet for fra borgerens lejlighed og ud. Odinsgård tilbyder flotte fysiske rammer til borgerne med gynger, trampolin, bålhytte osv. De fysiske rammer understøtter for nuværende borgernes udvikling og Side 17 af 25

18 trivsel. Dog på en afdeling er der ikke taget højde for i byggeriet vedr. målgruppen med autisme. Udfra besigtigelse, observation og interview vurderer tilsynet, at de fysiske rammer på tilbuddet afspejler, at det er borgernes hjem. Tilsynet har på tilsynsbesøget gjort tilbuddet opmærksom på magtanvendelsesreglerne jvf. lovgivning på området i forhold til de steder med lås på havelåge og fryser som tilsynet observerede under rundvisning af de fysiske rammer. Tilsynet vurderer, at tilbuddet fremstår helt rent. Tilsynet gør opmærksom på, at tilbuddet har pligt til at sikre, at skrivelsen vedr. Whistleblowerordningen hænges op i alle huse på et tilgængeligt sted på Odinsgård. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel De fysiske rammer tager højde for, at tilbuddet er borgernes hjem. Dog på Afdeling F er der ikke taget højde for i byggeriet vedr. målgruppen med autisme. Det undre tilsynet, at indgangen går gennem køkkenet. De fysiske rammer understøtter for nuværende borgernes udvikling og trivsel. Dog undrer det tilsynet, at tilbuddet arbejder fra fællesrummet og ud, i stedet for fra borgerens lejlighed og ud. En borger råber meget, og det er svært for de øvrige borgere. Hans lejlighed er ikke lydisoleret. Side 18 af 25

19 Ved tilsynsbesøget observeres det at Whistleblowerordningen ikke er ophængt i alle husene i tilbuddet. Ved tilsynsbesøget, observeres det, at der er lås på havelåge til en borgers bolig samt lås på fryser i hus F. Ved tilsynsbesøget fremstår tilbuddet helt rent. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Ledelse: Borgerne trives i de fysiske rammer. Ledelsen kan se glæden hos borgerne i at have deres lejlighed, selvom de fleste godt kan lide at opholde sig i fællesrummene. Borgerne er bevidste om, hvad der er deres eget. Udenomsfaciliteterne bliver brugt, der forefindes gynger, trampolin, bålhytte osv. Medarbejderne sætter mange billeder op i fælles arealerne, dette af fælles oplevelser. Medarbejdere: Hus F syd: Borgerne har optimale rammer. Medarbejderne kan altid ønske mere, og der er loftslifter og fint udeareal. Hus D: Hvis medarbejderne har behov for et nyt hjælpemiddel, så er der forståelse fra ledelsen. Ledelsen er hurtig til at reagere på henvendelser fra medarbejderne. Der er mulighed for, at isolere borgerne når borgere er selvskadende. Selvskadende adfærd mindskes, når der er mulighed for at skærme borgeren. Medarbejderen oplyser, at det er en udfordring for borgerne, at skulle være nabo til borgere, de ikke selv har valgt. Hus F syd og nord: I forhold til målgruppen ville det være bedre med et værelse. Desuden mangler der et kontor på afdelingen. Side 19 af 25

20 Indimellem der det et problem, at målgrupperne er så forskellige på nord og syd, da hinandens larm er generende. Har ikke noget personalekontor, men har kontor i fællesrummet. Nord og syd deler køkken, og dette kan indimellem være problematisk med borgere med autisme og borgere med multihandicap. Dog er der nogle dage, hvor borgerne synes det er hyggeligt. Der er sat rumdelere op, og det har hjulpet. Hus B: Borgerne har ikke altid selvbestemmelse på, om de vil være i egen bolig, hvis borgerne ikke kan fungere sammen i fællesarealerne. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Hus E: En borger råber meget, og det er svært for de øvrige borgere. Hans lejlighed er ikke lydisoleret. Ledelse: De fysiske rammer er bygget til målgruppen med store baderum, brede gange m.m.. Det pædagogiske personale har haft stor indflydelse på byggeriet, loftslifte, ingen dørtrin og forskudte plan. Medarbejdere: Hus C: Borgerne har muligheden for at trække ind i egen bolig eller være i fællesskabet. Hus B: Fællesskabet kan indimellem være dilemmafyldt i forhold til, de borgere der ikke selv kan trække sig til egen bolig. Disse borgere bliver oftest siddende i fællesarealerne. Medarbejderne forsøger, at tolke borgernes kropssprog, da målgruppen er meget forskellig. Det opleves, at borgerne er meget i fællesarealerne. Hus D: Medarbejderne skal kunne læse borgernes kropssprog. Side 20 af 25

21 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 3 (i middel grad opfyldt) Hus F: Der er borgere der ikke kan høre musik, fordi medarbejderne skal kunne høre borgeren. Ledelse: Sikrer at der er introduktion i etik og respekt for, at komme i borgers eget hjem. Der er fokus på, at det er borgers hjem og medarbejdernes arbejdsplads. Der er næsten daglige dilemmaer i forhold til kost, hygiejne, rygning, alkohol osv., da medarbejderne skal tage højde for at det er borgernes hjem. Medarbejderne har lavet individuelle aftaler med borgerne om eks. hvor mange øl kan en borger tåle. Medarbejdere: Hus B: Meget stor udfordring fordi borgerne næsten ikke har talesprog. Medarbejderne laver magt i spise og hygiejne situationer. Hus C: Lejlighederne er individuelle indrettet. Borgerne kan ryge i egen lejlighed. Borgerne kan låse døren. Borgerne skal give hinanden lov til at komme ind i hinandens lejligheder. Hus D: Respekt for borgerne og deres individuelle behov også ved måltider, som nødvendigvis bliver i fællesskabet. Hus F syd og nord: Medarbejderne banker altid på inden de går ind. Kodelås på døren, så det er kun dem, der kender koden som kan komme ind. Borgerne kan altid selv komme ud. Ved tilsynsbesøget, observeres det, at der er lås på havelåge til borgers bolig samt lås på fryser i hus F. Kontraterne hænger i fællesrummet i stedet for hos egen borger. Information om borgerne hænger i fællesrummene i stedet for ved egen borgere. WB- ordningen hænger ikke i alle husene. Side 21 af 25

22 Hus F syd og nord: Medarbejderne banker altid på inden de går ind. Kodelås på døren, så det er kun dem, der kender koden som kan komme ind. Borgerne kan altid selv komme ud. Tilbud: Bostedet Odinsgård Ved tilsynsbesøget, observeres det, at der er lås på havelåge til borgers bolig samt lås på fryser i hus F. Kontraterne hænger i fællesrummet i stedet for hos egen borger. Information om borgerne hænger i fællesrummene i stedet for ved egen borgere. WB- ordningen hænger ikke i alle husene. Side 22 af 25

23 Side 23 af 25

24 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Tilbudstype:. Side 24 af 25

25 Side 25 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere