Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

2 Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Bilag - Høringssvar for fejl og opklarende informationer Bilag Formel høring

3 Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Københavns Kommune, Hjemmeplejen, Hans Bogbinders Allé 3, 2300 København Leder Annette Gyldengren Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 4. november 2015, kl Den 5. november 2015, kl Den 6. november 2015, kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 15 borgere med forskellig plejetyngde, og omfatter også borgere, der får hjælp aften. 12 af de 15 borgere modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. Tilsynet er gennemført over 2 dage samt 1 aften. Fordelingen har været: 3 borgere, der er visiteret til hjælp 0 2 timer om ugen, har modtaget tilsyn i dagtiden. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. Alle 15 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med 14 medarbejdere: 9 social- og sundhedshjælpere 4 social- og sundhedsassistenter 1 social- og sundhedshjælperelev En medarbejder har deltaget i interview i forhold til to borgere. Tilsynsførende Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske 3

4 Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO vurderet Hjemmeplejen til at være godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2015). 4

5 Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Ledelsen fortæller, at den nye Ældrepolitik kom for kort tid siden. Hjemmeplejen har med udgangspunkt i ældrepolitikken valgt, at de vil arbejde med forebyggelse af ensomhed. Fire medarbejdere i alle grupper har været på Tour de aktivitet for at give medarbejderne viden om de mange aktivitetstilbud, der er på området. Herved kan medarbejderne bedre henvise til det rette tilbud. Ledelsen beskriver desuden, at der er uddannet særlige medarbejdere, der er med til at understøtte den rehabiliterende indsats i forhold til de borgere, som er visiteret til en rehabiliterende ydelse. Der er et tæt samarbejde med Rehabiliteringsenhed. Ligeledes har arbejdet med 83a givet gode erfaringer blandt medarbejderne. Der arbejdes med udgangspunkt i borgernes egne mål, der trænes og motiveres til, at borgeren kan blive mere selvhjulpen. Der er allerede en del erfaring med, at borgere er blevet selvhjulpen efter en kortere hjælp fra Hjemmeplejen. Ledelsen beskriver, at der er fokus på opkvalificering af social- og sundhedsassistenternes kompetencer. Alle social- og sundhedsassistenter har gennemgået et 11 dages medicinkursus og test, inden de må dosere medicin selvstændigt. Der er kontinuerligt undervisningsforløb, vejledning og superversion i alle hjemmeplejegrupper. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan, og der er sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. Borgerne modtager generelt de planlagte besøg og oplever generelt, at de modtager den hjælp, der er beskrevet i døgn- og ugeplanen. Kvaliteten af den praktiske hjælp og kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende. Borgeren inddrages og anvender deres egne ressourcer. Borgerne oplever, at de har god kontakt til medarbejderne og føler sig respekteret i hverdagen. Borgerne får deres medicin, og medarbejderne kan generelt beskrive, hvad der skal kontrolleres, inden medicinen gives. Medarbejderne har generelt et godt kendskab til borgeren og til døgn og ugeplanen, og de kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til koordinator/sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen, samt hvilken indsats der gøres for at fastholde borgerens funktionsniveau. Medarbejderne kan ligeledes beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt, tiltaleform og levevis. Mangler Der er fundet mangler i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation. Alvorlige fejl og mangler Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet 5

6 Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at 11 ud af 15 døgn- og ugeplaner ikke lever op til kommunens krav, som står beskrevet i Vejledning for Sundhedsfaglig dokumentation. Tilsynet bemærker, at Hjemmeplejen har en opgave i forhold til at sikre, at alle medarbejdere kende til retningslinjerne i forhold til medicinhåndtering og altid benytter disse, når borgeren skal hjælpes med indtag af medicin. Tilsynet bemærker, at ikke alle medarbejdere har kendskab til borgerens døgn- og ugeplan. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplanerne, således at de lever op til kravene på området. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen har et øget fokus på social- og sundhedshjælpernes kompetencer i forhold til håndtering af medicin. 3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen løbende italesætter vigtigheden i, at medarbejderne benytter døgn- og ugeplanen som det arbejdsredskab, det er tiltænkt som. Tilsynet bemærker, at 2 ud af 15 borgere oplever, at hjælpen til praktisk støtte ikke tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. Tilsynet bemærker, at medinddragelsen af borgernes ressourcer i højere kan afspejles i døgn- og ugeplanen. 4. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen får afstemt forventningerne i forbindelse med hjælpen til praktisk støtte med de respektive borgere og får belyst, om der kan tilbydes en anden rengørings kvalitet. 5. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af medinddragelsen af borgernes ressourcer, hvor dette er relevant. 6

7 Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne resurser i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen 98 % 86 % 93 % 98 % 96 % 90 % 96 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 2 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation vurderes ud fra et fagligt skøn at være til godkendt med mangler, selvom der er opnået en målopfyldelse på 86 % i pointtildelingen. 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Der er generelt sammenhæng mellem den visterede hjælp og borgernes behov. Der er generelt sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgerens døgn og ugeplan, og der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens tilstand. 98 % Borgerne vurderer overvejende, at den tildelte hjælp svarer til deres behov, og borgerne angiver, at de ved, hvordan man får hjælp til at klage. 8

9 Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedrørende tilbagemelding til koordinator /sygeplejerske ved ændringer i hjemmet. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan? Tilsynet vurderer, at der generelt er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgernes døgnog ugeplaner. 12 ud af 14 døgn- og ugeplaner beskriver den visterede hjælp. 2 døgn- og ugeplaner har delvise mangler. En døgn- og ugeplan mangler beskrivelser af dele af den visterede hjælp. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 En anden døgn- og ugeplan har beskrivelse af hjælp, som ikke mere er visiteret. 93 % I forhold til 1 borgers døgn- og ugeplan er indikatoren ikke relevant, idet borger er i et rehabiliteringsforløb. Tilsynet får oplyst, at der først udarbejdes døgn- og ugeplan, når der endeligt er taget stilling til den fremadrettede og endelige plan for borgeren. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren Opfyldt Der er sammenhæng mellem den hjælp borgerne modtager og borgerens tilstand. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 9

10 modtager og borgerens tilstand? Indikatoren ikke relevant i 1 tilfælde, idet borger ikke kunne træffes hjemme under tilsynet. Ikke relevant % Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? Opfyldt Tilsynet bemærker, at 13 ud af 14 borgere vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. En borger er bevidst om, at hun er midt i et rehabiliteringsforløb. Borgeren mener alligevel, at hun ikke har behov for besøg hver morgen, da hun selv klarer personlig hygiejne. Ville helst være foruden denne hjælp. Mener godt hun kan klare det selv. Borger fortæller, at det eneste medarbejderne gør om morgenen er at tømme skraldespand og få en lille snak. 1 borger vurderer, at der er behov for mere hjælp, idet borger oplever, at han ikke mere kan magte den daglige oprydning. Føler det hele vokser ham over hovedet. 1 borger kan ikke træffes hjemme under tilsynet. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % Indikator 1.4 Interview med borger Opfyldt Opfyldt 14 10

11 Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? Borgerne tilkendegiver, at de ved, hvordan man kan få hjælp til at klage. 1 borger kan ikke træffes hjemme på adressen under tilsynet. Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.5 Interview med medarbejder Kan medarbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? Opfyldt Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til koordinator /sygeplejen ved ændringer i hjemmet. En borger falder, idet han skal åbne døren for tilsynsførende. Medarbejder informeres om dette og foreslår spontant og meget relevant, at han lige vil aflægge borgeren et ekstra besøg senere på dagen. Dette viser, at medarbejder reagerer på netop ændringer i borgerens behov/tilstand. En anden medarbejder fortæller til tilsynet, at inddragelse af borger er en vigtig faktor, hvis der opdages en forandring i funktionsniveauet. Vil først efter accept fra borger tage kontakt til evt. sygeplejersken eller læge. 1 medarbejder var ikke mulig at træffe pr. telefon under tilsynet. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 11

12 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem den planlagte og den leverede hjælp Døgn- og ugeplanerne har generelt mangler og lever ikke om til kravene på området. Medarbejderne har generelt kendskab til døgn- og ugeplanen. 86 % Borgerne modtager de planlagte besøg, og borgerne modtager generelt den hjælp, der er aftalt. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at den sundhedsfaglige dokumentation lever op til kommunens Vejledning for Sundhedsfaglig dokumentation. 3 ud af 15 døgn- og ugeplaner fremstår handlevejledende og er individuelt beskrevet og giver et overblik over indsatsen i hjemmet ved de forskellige besøg, og om hvilke særlige aftaler/behov borgeren har. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 8 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 0 8 ud af 15 døgn- og ugeplaner har delvise mangler, som specielt relaterer sig til det generelle felt, som er sparsomt beskrevet i alle otte døgn- og ugeplaner. 53 % 12

13 Der mangler en systematisk tilgang til feltet, således at alle områderne, som hører under det generelle felt, bliver belyst: Det drejer sig om beskrivelse af det retningsgivende mål. Borgerens normale funktionsniveau, herunder om der er nedsættelser af syn, hørelse, balance, følesans eller andet. Adgangsforhold, tilkaldemulighed og borgerens ønsker om tiltaleform. Borgernes hverdagsaktiviteter, herunder hjælpemidler. Borgerens psykiske funktionsniveau, og om der er tale om hukommelse eller kommunikation problemer, der skal tages hensyn til eller evt. andre særlige forhold omkring borgeren. I 3 ud af 15 døgn- og ugeplaner er hjælpen ikke beskrevet individuelt og handlevejledende. I forhold til en døgn- og ugeplan får tilsynet oplyst, at borger er midt i et rehabiliteringsforløb, og at der derfor endnu ikke er udarbejdet en døgn- og ugeplan, men derimod en handleplan. 13

14 Indikator 2.2 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? Tilsynet konstaterer, at handleplanen ikke indeholder tilstrækkelig handlevejledende beskrivelser af den hjælp, der præcist skal udføres hos borgeren. Handleplanen mangler ajourført evaluering - ikke evalueret siden starten af oktober. I en anden døgn- og ugeplan mangler det generelle felt, og hjælpen til let støtte til middag er ikke beskrevet overhovedet. I en tredje døgn- og ugeplan er det generelle felt ligeledes ikke beskrevet, og der mangler ajourføring i døgn- og ugeplanen, således at den stemmer overens med de visiterede ydelser. Opfyldt 13 borgere har modtaget de seneste planlagte besøg. 1 borger oplyser, at hun er blevet glemt en eller to gange i forhold til hjælpen til rengøring. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 1 borger, som ikke kan træffes hjemme under tilsynet. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % Indikator 2.3 Interview med borger Får borgeren den hjælp, der er aftalt mellem borger og medarbejdere? Tilsynet vurderer, at borgerne generelt får den hjælp der er aftalt. 13 borgere beskriver, at de får den hjælp, der er aftalt. Borgerne beskriver dog generelt, at hjælpen kan være af blandet Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 14

15 Indikator 2.4 Interview med medarbejder Kender medarbejderen indholdet i instruks for tidsregistrering og aflysningsårsager? kvalitet, da der kommer mange forskellige medarbejdere i hjemmet. Det opleves, at nogle af de ikke faste medarbejdere er mindre interesseret i at få etableret en dialog med borgerne. Nogle medarbejdere går blot ind og udfører deres opgave og går igen. En borger har oplevet, at en medarbejder har talt i telefon under hele besøget. Andre fremfører, at det til tider kan være vanskeligt at forstå medarbejderne grundet sprogbarriere. 1 borger beskriver, at hjælpen, delvist leveret, idet der kommer nye medarbejdere hele tiden, som ikke er bekendt med, hvad der skal laves i boligen. 1 medarbejder var ikke mulig at træffe pr. telefon under tilsynet. Opfyldt Alle medarbejdere kan redegøre for indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. 1 medarbejder var ikke mulig at træffe pr. telefon under tilsynet. Ikke relevant 1 96 % Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator

16 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? Tilsynet vurderer, at ikke alle medarbejdere har kendskab til borgerens døgn- og ugeplan. 12 medarbejdere har kendskab til borgerens døgn- og ugeplan og anvender denne i hverdagen. 2 medarbejdere har ikke kendskab til borgerens døgn- og ugeplan. En medarbejder fortæller, at hun ikke har nået at læse døgn- og ugeplanen i dag, selv om hun fik besked på det ved morgenmødet. Medarbejder oplever, at der er meget travlhed på tilsynsdagen, og det er umuligt for hende at nå at læse en døgn- og ugeplan også. Medarbejder kommer ikke fast hos borgeren, men har været der nogle gange tidligere. Hos en anden borger er der ingen døgn- og ugeplan, men en handleplan i stedet for, da borger er i et rehabiliterende forløb. Medarbejderen er elev og arbejder tæt sammen med den faste kontaktperson omkring plejen af borgeren. Medarbejderen kender ikke handleplanen på borgeren. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 1 medarbejder, som ikke kan træffes pr. telefon under tilsynet. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 1 86 % 16

17 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske støtte er tilfredsstillende Der er generelt en hygiejnisk forsvarlig tilstand i de besøgte boliger. Borgerne tilkendegiver generelt, at de oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 93 % Tilsynet bemærker dog, at to borgere er mindre tilfredse. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Opfyldt I 13 borgeres hjem observeres den hygiejniske tilstand forsvarlig. Tilsynet bemærker hos en borger, at det er tydeligt, at der er helt særlige udfordringer i forhold til at sikre renholdelse af borgerens bolig, men det er indtrykket, at Hjemmeplejen gør, hvad der er muligt. Hos 1 borger, der modtager støtte til rengøring, fremstår køkkenet i en mindre hygiejniske Opfyldt 13 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 93 % 17

18 tilstand, og der står beskidte gryder og tallerkener med gamle madrester over alt i køkkenet. Tilsynet bemærker, at det er beskrevet i døgn- og ugeplanen, at der er udført en ekstra rengøring af køkkenet for et par mdr. siden. Tilsynet undrer sig over, at der i den forbindelse ikke er iværksat tiltag til at fastholde en tilfredsstillende hygiejne i boligen. 1 borger kan ikke træffes hjemme under tilsynet. Indikator 3.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? Tilsynet vurderer, at ikke alle borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. 12 borgere udtrykker tilfredshed med den praktiske hjælp. Flere udtrykker, at den hjælp, de modtager, svarer overens med den tid, der er til rådighed. Flere synes dog, at den tid, der er til rådighed, er sparsom. 2 borgere er delvise tilfredse med hjælpen. En borger forklarer, at han er ked af, at han ikke kan holde sit hjem mere - specielt køkkenet er en stor udfordring. Nogle gange lukker borger døren til køkkenet, så er det lettere at fortrænge, at der er et stort behov for oprydning og rengøring. Opfyldt 12 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 93 % 18

19 En anden borger oplever, at rengøringen er meget overfladisk og bliver udført alt for hurtigt. 1 borger kan ikke træffes hjemme under tilsynet. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Borgerne fremstår velplejede. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres ønsker og vaner. 98 % Medarbejderne kan redegøre for, hvordan den personlige pleje udføres hos borgerne. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Observation Fremstår borgeren velplejet? Opfyldt Alle borgere som modtager hjælp til personlig pleje, fremstår velplejede. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 5 borgere. Fire af de interviewede borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje. Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant 5 19

20 En borger kan ikke træffes hjemme under tilsynet. 93 % Indikator 4.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens ressourcer, vaner og ønsker? Indikator 4.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? Opfyldt 9 borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med tilrettelæggelsen af den personlige pleje. 1 borger er delvis tilfreds med den personlige pleje. Borger fortæller, at hun får hjælp til at komme i seng klokken 21 om aftenen og derfor gerne vil tidligt op om morgenen. Nogle dage kommer hjælpen ikke før klokken 10 om morgenen, hvilket borgeren er noget utilfreds med. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 5 borgere. Fire af de interviewede borgere modtager ikke hjælp til personlig pleje. En borger kan ikke træffes hjemme under tilsynet. Opfyldt Medarbejderne fremstår kompetente og kan redegøre for borgernes personlige pleje. En medarbejder har fokus på, at borgeren tilbydes væske. Medarbejder er opmærksom på borgerens behov fra dag til dag, og om der er sket ændringer i borgerens helbred eller i forhold til hans humør. Medarbejder forsøger at gøre det Opfyldt 9 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 5 95 % Opfyldt 10 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 20

21 til en positiv oplevelse, at man kommer i hjemmet. En anden medarbejder beskriver, at borger er i et rehabiliteringsforløb, og at hjælpen til personlig pleje er meget begrænset pt. Medarbejder beskriver, hvordan hun har meget fokus på at observere borgeren, der er midt i et rehabiliteringsforløb. Indikatoren er ikke relevant i forhold til 5 medarbejdere idet fire borgere ikke modtager hjælp til personlig pleje. En medarbejder kan ikke træffes pr. telefon under tilsynet. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af indsatsen medicinindtagelse er tilfredsstillende Den medicin, som skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle borgere. Borgerne får deres medicin på de aftalte tidspunkter. 96 % Medarbejderne ved generelt, hvad de skal kontrollere i forbindelse med medicingivning. 21

22 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den medicin, der skal være givet, på tilsynstidspunktet? Indikator 5.2 Opfyldt Medicin, der skal være givet på tilsynstidspunktet, er givet hos alle borgere, der er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Tilsynet møder en medarbejder i en borgers bolig og observerer, at medarbejderen tager doseringsæsken frem og lægger den klar. Tilsynet bemærker, at medarbejderen ikke kontrollerer på skema og tjekker navn og cpr. nummer. I en anden borgers bolig observerer tilsynet, at der ikke er markeret anbrudsdato på øjendråberne, selv om dette står beskrevet som en fast procedure i døgnog ugeplanen. Desuden står der ikke beskrevet på medicinskema eller i borgers døgn- og ugeplan, i hvilken rækkefølge øjendråberne skal gives, og at der skal gå en tidsperiode mellem de to øjendrypninger. 7 af de 15 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 22

23 Interview med borger Får borgeren den ordinerede medicin på de aftalte tidspunkter? Opfyldt Alle borgere, der modtager hjælp til medicinindtagelse, tilkendegiver, at de får medicinen på de aftalte tidspunkter. 7 af de 15 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Opfyldt 8 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 5.3 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives medicin? Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen har en opgave i forhold til at sikre, at alle medarbejdere kender til retningslinjerne i forhold til medicinhåndtering og altid benytter disse, når borgeren skal hjælpes med indtag af medicin. 7 ud af 8 medarbejdere kan redegøre for korrekt kontrol af medicinen. 1 medarbejder opfylder ikke indikatoren. Medarbejderen føler sig stresset og fortæller, at det nok desværre er ofte, at tabletterne ikke eftertælles, inden de gives, da man har travlt. Medarbejderen mener, at det nok ikke bare er hende, der ikke eftertæller - tror at mange af hendes kolleger heller ikke har så stort fokus på dette. Medarbejder beskriver ikke, at der skal ske kontrol af cpr. nr. og navn. Medarbejder beskriver usikkert, hvad der skal kontrolleres inden medicinen gives. Opfyldt 7 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 7 87 % 23

24 7 af de 15 borgere er ikke visiteret til hjælp til medicinindtagelse. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. Borgernes ressourcer kan i højere grad være beskrevet i døgn- og ugeplanerne. Borgerne oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. 90 % Medarbejderne kan redegøre for inddragelsen af borgernes ressourcer i opgaveløsningen og den indsats, der gøres for at fastholde borgernes funktionsevne. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelse af borgerens ressourcer? Tilsynet vurderer, at medinddragelsen af borgernes ressourcer i højere grad kan afspejles i døgnog ugeplanen. I forhold til 9 borgere ud af 15 afspejler døgn- og ugeplanen medinddragelsen af borgernes ressourcer. Opfyldt 9 Delvis opfyldt 4 Ikke opfyldt 2 I 4 ud af 15 døgn- og ugeplaner Ikke relevant 0 24

25 fremgår borgerens ressourcer kun delvist i døgn- og ugeplanen. I en døgn- og ugeplan beskrives fint medinddragelse om aftenen, hvor borger ringes op og huskes på medicinindtagelse. I forbindelse med hjælpen om dagen er der ingen beskrivelse af ressourcer og medinddragelse i forhold til den personlige pleje og praktisk støtte. I en anden døgn- og ugeplan beskrives borgerens ressourcer i forhold til af- og påklædning, men borgerens ressourcer i forhold til selve badesituationen mangler. I en tredje og fjerde døgn- og ugeplan er de mentale og sociale ressourcer meget begrænset beskrevet. I 2 ud af 15 døgn- og ugeplaner mangler beskrivelsen af borgernes ressourcer helt. I disse to døgn- og ugeplaner er de fysiske ressourcer ikke fyldestgørende beskrevet. 73 % Psykiske /mentale ressourcer 25

26 Indikator 6.2 Interview med borgeren Oplever borgeren, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? fremgår ikke. Ligeledes indeholder døgn- og ugeplanen kun begrænset beskrivelse af, hvorledes borgens ressourcer medinddrages. Opfyldt Alle borgere oplever, at medarbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. En borger fortæller, at medarbejder har foreslået borgeren, at hun selv forsøgte at rede sengen. Borgeren har nu gjort dette igennem nogen tid og er meget tilfreds med, at hun kan frigøre sig fra så meget hjælp som overhovedet muligt. I forhold til 1 borger er det ikke relevant at motivere borger, da hun klarer stort set alt selv, men får hjælp til de få ting, hun ikke kan. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 6.3 Interview med medarbejderen Kan medarbejderen beskrive, hvordan borgeren medinddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? Tilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har fokus på borgeres ressourcer og medinddragelse af disse i opgaveløsningen. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes medinddragelse og fastholdelse af borgerens ressourcer er en daglig opgave, der er stort fokus på. Flere medarbejdere fortæller, at de har været på kursus i rehabilitering og anvender denne tankegang konstruktivt i plejen/omsorgen til borgeren. Opfyldt 13 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 96 % En medarbejder fortæller bl.a. hvordan hun giver borgeren små 26

27 opgaver fra dag til dag og på den måde holder borgeren i gang. En anden medarbejder beskriver i forhold til en borger, som ikke kan komme ud fra sin bolig, at der laves lidt træning/gymnastik hver dag med borgeren. En tredje medarbejder beskriver, hvorledes man kraftigt forsøger at motivere borgeren til rehabilitering, da borgeren er noget sengekær og inaktiv. Borger er midt i træningsforløb. Medarbejder fortæller, hvordan man forklarer borgeren, at hvis hun bliver lidt mere aktiv, kan hendes appetit påvirkes i positiv retning, hvilket der er behov for, da borgeren har haft vægttab. En fjerde medarbejder fortæller, hvordan borgeren er blevet fysisk bedre og kan magte flere opgaver selv. Borgeren er meget fokuseret på, at medarbejderen ikke må sige til nogen, at han nu magter eksempelvis rengøringen selv, da han gerne vil beholde hjælpen. Medarbejder har orienteret borgeren om, at hun har pligt til at give tilbagemelding til kontoret om borgerens tilstand. En femte medarbejder beskriver, at hun forsøger at medinddrage og motivere borger til at bruge 27

28 sine ressourcer og fastholde sit funktionsniveau ved at skrive små sedler til borger -eksempelvis at han skal hente sin mad i køleskabet eller tage noget at drikke. Medarbejder har oplevet, at medinddragelsen har påvirket borgers humør i en positiv retning. En medarbejder er mindre bevidst omkring medinddragelse og at anvende borgers ressourcer i hverdagen. Medarbejder beskriver, at hun ikke inddrager borger i rengøring, hun føler ikke, at det giver nogen videre mening. Efter en kortere dialog med medarbejder kommer hun i tanke om, at hun en gang har sagt til borger, at han skal vaske op, inden medarbejder kommer, dette havde en god effekt. 1 medarbejder kan ikke træffes pr. telefon under tilsynet. 28

29 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen Borgerne oplever generelt en god kontakt og respekt i hverdagen. Medarbejderne kan redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 96 % Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview med borger Oplever borgeren god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt med de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis Tilsynet vurderer, at borgerne generelt har en god kontakt med medarbejderne og møder respekt i hverdagen. Tilsynet vurderer dog, at en fast kontaktperson har en stor betydning for at skabe relationer og gode oplevelser for borgeren. 12 borgere fortæller om gode relationer til medarbejderne. Mange udtrykker stor glæde ved den faste hjælper. En borger er meget glad for hjælpen af sin kontaktperson. Borger oplyser, at hvis han ikke har en rimelig fast medarbejder, ønsker han ikke at modtage hjælpen, da han ikke orker de mange forskellige medarbejdere. En anden borger er meget glad for hjælpen og kontakten til særligt en bestemt medarbejder. Oplever, at der kommer mange Opfyldt 12 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 93 % 29

30 forskellige i hjemmet, hvilket kan være en udfordring for borgeren. En tredje borger fortæller også om stor tilfredshed med de medarbejdere, der kommer i hjemmet. Kan dog ikke forstå, at det ikke kan lade sig gøre at sende en fast hjemmehjælper. Borger mener, at det vil kunne give mere ro blandt medarbejderne, da de ville kunne oparbejde en vis rutine, og samtidig vil det være til gavn for borgerne. 2 borgere er delvise tilfredse med hjælpen. En borger fortæller, at der er tilfredshed med de faste medarbejdere, der kommer om aftenen. I aftenvagt møder borgeren ikke så mange forskellige medarbejdere. Borger oplever derimod, at der kommer mange forskellige om dagen, som ikke ved, hvilken hjælp der skal udføres, hvilket er frustrerende for borgeren. En anden borger oplever, at hjælpen altid kommer på forskellige tidspunkter, og at det nogle gange kan være meget belastende at skulle vente hele dagen uden besked om, hvornår hjælpen kommer. 30

31 Indikator 7.2 Interview med medarbejder Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis? Oplever, at der ikke er meget dialog mellem medarbejder og borger, da det er forskellige medarbejdere, der kommer i hjemmet. Borger ønsker meget en fast hjemmehjælper. Mener at det vil gøre hende mere tryg i hverdagen. 1 borger kan ikke træffes hjemme under tilsynet. Opfyldt Alle medarbejdere kan forklare, hvilke ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 1 medarbejder er ikke interviewet, da der ikke kunne skabes kontakt pr telefon under tilsynet. Opfyldt 14 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 31

32 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

33 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Annette Gyldengren Leder Hjemmeplejen, Hans Bogbinders Allé 3, 2300 København Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 4., 5. og 6. november 2015 Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data fra 12 borgere, der er fordelt på forskellige plejetyndekategorier og borgere, som modtager både hjemmepleje og hjemmesygepleje. 6 borgere, der er visiteret til hjælp 2 8 timer om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. 6 borgere, der er visiteret til mere end 8 timers hjælp om ugen fordeles på 4, der har haft tilsyn i dagtiden og 2, der har haft tilsyn aften. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens pleje og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observation af borgeren og dennes hjem samt interview med henholdsvis borgere og med medarbejdere. Alle 12 borgere har givet tilsagn om at deltage ved det uanmeldte tilsyn. Tilsynet har gennemført interview med 8 medarbejdere: 5 social- og sundhedsassistenter 3 sygeplejersker Interview med 1 borger blev ikke gennemført, da borgeren ikke var hjemme ved tilsynets ankomst. I forhold til 1 borger blev interview med medarbejderen ikke gennemført fuldt ud, da det viste sig, at sygeplejeydelsen var afsluttet. I forhold til 1 borger kunne medarbejderen ikke kontaktes på tilsynstidspunktet. 2 medarbejdere har deltaget i interview i forhold til 2 borgere. Tilsynsførende Gitte Ammundsen, Senior manager og sygeplejerske Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske 33

34 4 Samlet tilsynsresultat for Hjemmesygeplejen BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmesygeplejen. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO vurderet Hjemmesygeplejen til at være med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmesygeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2015). 34

35 4.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Tilsynet får oplyst, at der er implementeret en ny organisering af Hjemmesygeplejen med henblik på at sikre en større ledelsesmæssig understøttelse af medarbejderne samt at sikre en større trivsel blandt Hjemmesygeplejens medarbejdere. Hjemmesygeplejen har ansat en udviklingssygeplejerske der skal medvirke til kvalitetssikringen af den sundhedsfaglige dokumentation. Udviklingssygeplejersken forestår blandt andet undervisning af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Tilsynet får oplyst, at der pt. foregår et arbejde omkring et særligt fokus på dokumentationen i handleplaner og helbredsoplysninger. Hjemmesygeplejen har samarbejdet med farmaceut fra et lokalt apotek med henblik på kvalitetssikring af medicindokumentationen og medicinhåndteringen. Ca. en tredjedel af alle borgere er blevet gennemgået i samarbejdet med farmaceuten. Som led i at sikre kontinuiteten hos borgerne tilknyttes alle borgere en primær og sekundær kontaktperson/sygeplejerske. Hjemmesygeplejen har god erfaring med arbejdet omkring et projekt kaldet Særlig sårbar. Her er formålet at sikre, at særligt sårbare borgere motiveres til at modtage den nødvendige hjælp. Der er sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. Borgerne giver udtryk for, at de modtager de hjemmesygeplejeydelser, de er visiteret til og har behov for. Borgerne udtrykker tilfredshed med leveringen af sygeplejeydelser og oplever tryghed ved at modtage hjemmesygepleje. Borgerne oplever respektfuld kommunikation og respekt for den enkeltes levevis. Medarbejderne har kendskab til arbejdsgangen ved ændringer i borgernes tilstand og kan redegøre for de gældende retningslinjer i forhold til levering af sygeplejeydelser. Medarbejderne kan redegøre for gældende retningslinjer i forhold til medicindosering og medicinadministration. Medarbejderne har generelt kendskab til den enkelte borger og dennes individuelle ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Mangler Den sundhedsfaglige dokumentation har mangler. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet doseringsfejl hos 3 borgere. 35

36 4.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til Hjemmesygeplejens fremadrettede udvikling: Bemærkninger Tilsynet bemærker, at den sundhedsfaglige dokumentation i handleplaner og helbredsoplysninger generelt har alvorlige mangler. Tilsynet bemærker, at der mangler korrekt dokumentation på doseringsæsker. Tilsynet bemærker, at medicinskemaer i borgerens hjem har mangler i forhold til at stemme overens med medicinskemaet fra KOS2. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmesygeplejen igangsætter initiativer, der skal sikre, at dokumentation i helbredsoplysninger samt dokumentation og udarbejdelse af handleplaner altid sker ud fra gældende retningslinjer. Tilsynet anbefaler, at der i den forbindelse sættes et særligt og målrettet fokus på implementering af arbejdsgange og italesættelse af rollefordelingen, hvad angår udarbejdelse, ajourføring og afslutning af handleplaner. 2. Tilsynet anbefaler, at der med udgangspunkt i de gældende retningslinjer - Vejledning til medicinhåndtering og dokumentation igangsættes initiativer, der skal sikrer korrekt medicindosering hos alle borgere. Herunder bør der ligeledes sættes fokus på korrekt dokumentation på doseringsæsker. 3. Tilsynet anbefaler, at der igangsættes initiativer, der skal sikre overensstemmelse mellem medicinskemaet i KOS2 og medicinskemaet i borgerens hjem. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har alvorlige mangler i forhold til at sikre korrekt medicindosering hos borgerne. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af - medicin. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre, at handleplaner afsluttes og inaktiveres, når sygeplejeydelsen ophører. 4. Tilsynet anbefaler, at der med udgangspunkt i de gældende retningslinjer - Vejledning til medicinhåndtering og dokumentation igangsættes initiativer, der skal sikre korrekt dokumentation af -medicin. Tilsynet bemærker, at Hjemmesygeplejen har en udfordring i forhold til at sikre klare arbejdsgange i forhold til, hvem der har ansvar for korrekt dokumentation i handleplaner, når en sygeplejeopgave er delegeret. 36

37 4.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af medicinadministration/injektion er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af sygeplejeydelser (ud over medicin) er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren oplever god kontakt til medarbejderne og respekt i hverdagen 72 % 100 % 83 % 90 % 79 % 100 % De to anvendte metodiske tilgange - det kvalitative, faglige skøn og den kvantitative pointtildeling - fører frem til det endelige vurderingsresultat (se det samlede tilsynsresultat i afsnit 2). Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i mål 3 forskellighed i det faglige skøn og pointtildelingen. Kvaliteten af medicindosering vurderes ud fra et fagligt skøn at være til alvorlige fejl og mangler, selvom der er opnået en målopfyldelse på 83 % i pointtildelingen. Baggrunden herfor er, at der er konstateret 3 doseringsfejl. Ifølge vurderingskriterierne er det faglige skøn udslagsgivende for det endelige vurderingsresultat. 37

38 5 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem de tildelte ydelser og borgerens behov Tilsynet vurderer, at dokumentation/udfyldelse af helbredsoplysninger på borgerne har alvorlige mangler. 72 % Tilsynet vurderer, at dokumentationen af helbredsoplysninger og handleplaner har alvorlige mangler. Tilsynet vurderer, at der er alvorlige mangler i forhold til at sikre overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgernes behov og borgerne oplever, at de modtager de sygeplejeydelser, som de har behov for. 38

39 Medarbejderne kan redegøre for indsatser i forhold til ændringer i borgernes behov for sygepleje. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsbeskrivelsen udfyldt (jf. embedslægens krav)? Tilsynet vurderer, at dokumentation af helbredsoplysninger har alvorlige mangler. Hos 6 borgere er helbredsoplysninger udfyldt korrekt. Hos 6 borgere er indikatoren ikke opfyldt, idet der helt mangler udfyldelse af helbredsoplysninger hos fire borgere, og der mangler udfyldelse af flere punkter i forhold til to borgere. Opfyldt 6 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 6 Ikke relevant 0 50 % Indikator 1.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2? Tilsynet vurderer, at dokumentationen af helbredsoplysninger og handleplaner har alvorlige mangler. I forhold til 4 borgere stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2. Hos 8 borgere er indikatoren ikke opfyldt. Dels på grund af manglende udarbejdelse af helbredsoplysninger dels på baggrund af, at der ses flere handleplaner, der burde være afsluttet, og Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 8 Ikke relevant 0 33 % 39

40 handleplaner der mangler ajourførte evalueringer. Indikator 1.3 Observation Er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand? Herunder er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? Opfyldt Hos 11 borgere er der sammenhæng mellem de tildelte sygeplejeydelser og borgerens helbredstilstand. I forhold til 1 borger er indikatoren ikke relevant, idet borgerens sygeplejeydelse netop er afsluttet. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? Tilsynet vurderer, at der er alvorlige mangler i forhold til at sikre overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. I forhold til 4 borgere er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Hos 3 borgere mangler delvis ajourføring af helbredsoplysninger i forhold til borgerens aktuelle helbred. Hos 5 borgere er indikatoren ikke opfyldt på grund af manglende udfyldelse af helbredsoplysninger eller manglende ajourføring i forhold til flere punkter omkring borgerens aktuelle helbred. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 3 Ikke opfyldt 5 Ikke relevant 0 46 % Indikator 1.5 Interview med borger Opfyldt Opfyldt 10 40

41 Vurderer borgeren, at den tildelte sygeplejehjælp svarer til borgerens behov? 10 borgere giver udtryk for, at den tildelte hjælp til sygepleje svarer til deres behov. I forhold til 2 borgere er indikatoren ikke relevant. En borger kunne ikke træffes på tilsynstidspunktet, og en borger fik ikke længere sygeplejeydelsen. Borgeren, der er afsluttet, tilkendegiver dog, at hun har været godt tilfreds med sygeplejehjælpen, da denne blev givet. Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.6 Interview med medarbejder Ved medarbejderen hvad han/hun skal gøre, hvis borgerens behov for sygepleje ændrer sig? Opfyldt Medarbejderne kan beskrive de relevante indsatser og arbejdsgange ved ændringer i borgerens behov for sygepleje. I forhold til 1 medarbejder er indikatoren ikke relevant, idet medarbejder ikke kunne kontaktes på tilsynstidspunktet. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Der er sammenhæng mellem de tildelte og leverede ydelser Borgerne får de planlagte sygeplejebesøg. 100 % 41

42 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Interview med borger Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? Opfyldt Borgerne modtager de planlagte sygeplejeydelser. 1 borger er ikke længere visiteret til sygeplejeydelsen. Opfyldt 11 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 42

43 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af medicindosering er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til Klient medicin er tilfredsstillende og lever op til gældende retningslinjer. 83 % Medicinen, inkl. den doserede, er generelt opbevaret i henhold til gældende retningslinjer. Hjemmesygeplejen bør dog i højere grad sikre, at der er korrekt dokumentation på alle doseringsæsker. Tilsynet vurderer, at Hjemmesygeplejen i endnu højere grad bør sikre, at medicinskemaer i borgerens hjem stemmer overens med medicinskemaet fra KOS2. Det er tilsynets vurdering, at Hjemmesygeplejen har alvorlige mangler i forhold til at sikre korrekt medicindosering hos borgerne. Bemærkningsfeltet vedrørende - medicin har mangler i forhold til at være korrekt dokumenteret. Alle medarbejdere kan redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. 43

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre by/østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre by/østerbro Københavns Kommune WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat for Hjemmeplejen... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Get Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december Hvidovre kommune. Børn og Velfærd Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Get Care Dato og tidspunkt for tilsyn: 12.december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere