Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser"

Transkript

1 Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri 2013 Kristineberg København Ø. Telefon Mail Web Dato: 24. april 2014 Ref.: Louise Holm Indhold: Resume Hvad er de overordnede resultater? Fremgang siden 2012 Regionsresultat sammenlignet på landsresultat Forbedringstiltag med afsæt i undersøgelsesresultaterne Bilag: Målgruppe og metode for LUP-psykiatri 2013 Resume Størstedelen af alle patienter har et godt samlet indtryk af deres behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det gælder også blandt forældre til børn og unge i psykiatrisk udredning eller behandling. 9 ud af 10 patienter både voksne og børn og unge har et godt samlet indtryk af behandlingen. 9 ud af 10 patienter giver en positiv vurdering af tilrettelæggelsen af deres samlede undersøgelses- eller behandlingsforløb. 9 ud af 10 forældre har et godt samlet indtryk af oplevelsen af behandlingen børne- og ungdomspsykiatrien Den samlede tilfredshed blandt patienter, der modtager behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, er stort set uændret fra 2012 til 2013, når fokus er på andelen af patienter, der vurderer forløbet i psykiatrien virkelig godt eller godt. Selvom patienter og pårørende/forældre samlet set er tilfredse med Region Hovedstadens Psykiatri, peger deres besvarelser også på forbedringspotentialer. Forbedringspotentialerne viser sig bl.a. i de resultater, der har fået de største andele negative besvarelser, hvilke omhandler følgende forhold: Modtagelse af skriftlig information om sygdom og behandling Kendskab til behandlingsplan Information om livsstil og fysisk helbred Personalets håndtering af fejl Tilbud til forældre og inddragelse af søskende i børne- og ungdomspsykiatrien Brug af og opfølgning på tvang

2 Fakta om LUP Hvert år spørges danske patienter til, hvordan de har oplevet deres møde med hospitalsvæsnet. Undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri er således en del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters og pårørendes oplevelser i psykiatrien er gennemført for første gang efter et nyt koncept i efteråret I det nye koncept er spørgeskemaerne ændret. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne direkte med tidligere undersøgelsesresultater før Det nye koncept betyder også, at undersøgelsen af patienternes oplevelser med psykiatrien fremover foretages årligt, mens pårørendeundersøgelsen foretages hver tredje år. Forældre til børn og unge spørges årligt. I undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i psykiatrien 2013 indgår seks delundersøgelser: Patienter i ambulant behandling (voksne) Patienter i døgnforløb/indlagte patienter (voksne) Patienter i ambulant behandling (børn & unge) Patienter i dag- og døgnbehandling (børn & unge) Forældre til B&U-patienter i ambulant behandling Forældre til B&U-patienter i dag- og døgnbehandling Som noget nyt i år er undersøgelsen også gennemført blandt børn og unge på dag- og døgnafsnit samt deres forældre. Resultaterne af landsundersøgelsen og de regionale undersøgelser offentliggøres på Sundhed.dk og Danske Regioners hjemmeside den 28. april Hvorfor er undersøgelsen lavet? Regioner, hospitaler og afdelinger kan bruge resultaterne fra LUP til at udpege indsatsområder, hvor der er behov for at forbedre kvaliteten, så patienterne og pårørende oplever bedre sammenhæng i deres forløb, bedre kommunikation og information og færre fejl. Det er vigtigt at spørge patienterne og deres pårørende for at få viden om deres oplevelser. Patienterne og pårørende har desuden en unik viden, da de er de eneste, der gennemgår det samlede forløb, og er derfor også er de eneste, der kan vurdere forløbet i sin helhed. I Region Hovedstaden har i alt patienter og forældre i perioden september til december 2013 besvaret spørgeskemaer om centrale temaer om personalekontakt, behandling og organisering af behandlingen. For børn, unge og forældre er der i alt 625 besvarelser på tværs af fire delundersøgelser, og svarprocenterne er mellem 33 % og Side 2

3 PC Amager PC Ballerup PC Bornholm PC Frederiksberg PC Glostrup PC Hvidovre PC København PC Nordsjælland PC Sct. Hans PC Stolpegård Region Hovedstaden Hele landet 64 %. For voksne indlagte og ambulante patienter er der i alt besvarelser og svarprocenter på hhv. 71 % og 62 % (se mere i tabel 7). Hvad er formålet med undersøgelsen? Formålet med undersøgelsen er at dokumentere, hvordan både indlagte og ambulante patienter og deres pårørende oplever behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Undersøgelsens resultater skal give input til det løbende arbejde med at forbedre og udvikle psykiatriens ydelser til patienter og deres pårørende. De overordnede resultater Samlet indtryk Patienter og forældre er overordnet set tilfredse med deres forløb i Region Hovedstadens Psykiatri % af patienterne og forældrene svarer, at de har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af deres besøg eller indlæggelse i psykiatrien (se tabel 1 og 2). Det er blandt de indlagte børn og unge, at andelen er 75 %. De indlagte børn og unge svarer på spørgeskemaet under deres indlæggelsesforløb, mens de indlagte voksne, hvor andelen, der har et positivt samlet indtryk, er på 89 %, svarer, når de er længere i deres forløb og står overfor en udskrivning eller overflytning. Tabel 1: Andel positive svar i samlet indtryk for voksne patienter Indlagte Ambulante Side 3

4 Børne- og Ungdomspsykiatrisk center Region Hovedstaden Hele landet Tabel 2: Andel positive svar i samlet indtryk for børn, unge og forældre Indlagte børn og unge Ambulante børn og unge Forældre til indlagte Forældre til ambulante Positive oplevelser og plads til forbedring Når man ser på tværs af delundersøgelserne, er det tydeligt, at der er nogle fællestræk for, hvad der bliver vurderet mest og mindst positivt. For de voksne ambulante og indlagte patienter er følgende aspekter dem, der bliver vurderet mest positivt: Den skriftlige information Personalet lytter Rette behandling Noget af det begge patientgrupper vurderer mindst positivt er følgende: Modtagelse af skriftlig information Kende behandlingsplanen Om personalet har talt med dem om problemer med deres fysiske helbred. For børn og unge er nogle af de ting, de vurderer mest positivt følgende: Personalet lytter Personalet taler forståeligt Personalet skaber en tryg stemning Personalet tager ens synspunkter alvorligt Nogle af de ting, som børn og unge vurderer mindst positivt, relaterer sig til følgende: Information om deres sygdom og behandling Kende behandlingsplan Kende sin kontaktperson For de indlagte børn og unge er tvang desuden noget, de vurderer mindst positivt - herunder: Om der er blevet talt om anvendelsen af tvang efterfølgende Om der er blevet talt om, hvad der kan berolige dem For forældrene gælder det, at de ting, som de vurderer mest positivt, er: Side 4

5 Personalet er interesseret i deres erfaring og viden Personalet lytter til dem og taler forståeligt Personalet er godt forberedt til samtaler Mens nogle af de ting, forældrene vurderer mindst positivt er: Udbuddet af behandlingstilbud Inddragelse af søskende Afsnittets eller ambulatoriets samarbejde med hhv. praktiserende læge og PPR/social forvaltning I tabel 3 og 4 ses de fem spørgsmål, der i hver af de seks delundersøgelser, bliver vurderet henholdsvis mest positivt og mindst positivt. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er præcis de samme spørgsmål, der er stillet på tværs af delundersøgelserne, og at antallet af spørgsmål ikke er det samme på tværs af undersøgelserne. Tabel 3: Mest positive og mindst positive resultater for voksne patienter Indlagte patienter Mest positive resultater Spørgsmål Antal Andel Spørgsmål besva positive svarelser (%) (n) Personalet tog godt imod dig Gruppeterapi/gruppesamtaler har hjulpet Mindst positive resultater Vurdering af skriftlig information Talt om problemer med dit fysiske helbred Samlet indtryk Personalets håndtering af fejl Antal besva svarelser (n) Andel positive (%) Rette behandling Kendte behandlingsplan Personale lytter Modtaget skriftlig information Ambulante patienter Personalet godt forberedt til samtaler Information om din livsstils påvirkning af sygdom Samlet indtryk Kender behandlingsplan Personale lytter Behandlingssamtaler med pårørende har hjulpet Kan åbent fortælle personale om vanskeligheder helbred Talt om problemer med dit fysiske Vurdering af skriftlig information Modtaget skriftlig information Side 5

6 Tabel 4: Mest positive og mindst positive resultater for børn, unge og forældre Indlagte børn og unge Mest positive resultater Spørgsmål Antal Andel besva positive svarelser (%) (n) Personale tog godt imod dig Mindst positive resultater Spørgsmål Antal Andel besva positive svarelser (%) (n) Talt om tvang efter afslutning Personale har tid til at lytte Talt om hvad der beroliger dig Personale skaber tryg stemning Personale taler forståeligt Information om sygdom og behandling Kender behandlingsplan Information om dagligdag og regler Talt om hvordan du kan leve sundt Ambulante børn og unge Forældre til indlagte børn og unge Forældre til ambulante børn og unge Personalet lytter Kender kontaktperson Kan komme i kontakt med personale Information om sygdom og behandling Personale taler forståeligt Information om mulighed for hjælp i ambulatoriet Personale tager synspunkter alvorligt Information om hvordan du kan tackle problemer Taler om spørgsmål der er vigtige for Personalets håndtering af fejl mig Personale imødekommende Samarbejde med praktiserende læge Personale taler forståeligt Mangler ikke behandlingstilbud Trygt ved barn er på afsnit Personale interesseret i din erfaring og viden Rette støtte og behandling Information om mulighed for at indberette fejl Inddragelse af søskende Talt om hvordan barn kan leve sundt Vurdering af skriftlig information Inddragelse af søskende Personale interesseret i din erfaring Samarbejde med og viden PPR/socialforvaltning Samarbejdspartner i behandlingsforløbet Modtaget skriftlig information Lytter til beskrivelse af situation Talt om forventning til kontakt Samlet indtryk af forløb Mangler ikke behandlingstilbud Side 6

7 Fremgang siden 2012 Den samlede tilfredshed blandt patienter, der modtager behandling i Region Hovedstadens Psykiatri, er stort set uændret fra 2012 til 2013, når fokus er på andelen af patienter, der vurderer forløbet i psykiatrien virkelig godt eller godt. Er fokus i stedet isoleret på den andel af patienter, der betegner forløbet som virkelig godt, er der er sket en positiv udvikling. I Region Hovedstaden er der henholdsvis 4 og 6 procentpoint flere ambulante og indlagte voksne, der vurderer deres samlede forløb i psykiatrien som virkelig godt. Fremgangen er mere beskeden blandt forældre til ambulante børn og unge med 2 procentpoint. Stigningen i andelen, der svarer virkelig godt fra 2012 til 2013, er kun statistisk signifikant for de indlagte voksne. Den samlede tilfredshed for ambulante børn og unge er faldet en smule sammenlignet med Der er 2 procentpoint færre patienter, der angiver virkelig godt eller godt, og 5 procentpoint færre patienter, der betegner forløbet i psykiatrien som virkelig godt. Udviklingen er imidlertid ikke statistisk signifikant. Figur 1: Udvikling i samlet tilfredshed fra 2012 til 2013 Region Hovedstadens Psykiatri, procentpoint Virkelig godt/godt Virkelig godt For de fire delundersøgelser, der også blev gennemført i 2012, er der mellem 24 % og 73 % af spørgsmålene, som patienter og forældre vurderer mere positivt i 2013 end i 2012 (se figur 2). Samtidig er der også en del spørgsmål i alle fire delundersøgelser, hvor der i 2013 er et dårligere resultat end i For de ambulante børn og unge gælder det for 65 % af spørgsmålene, hvor tilbagegangen i andelen af positive besvarelser er mellem 1 og 7 procentpoint. Til gengæld er der en fremgang på 73 % af spørgsmålene for de ambulante voksne patienter. Fremgangen i andelen af positive besvarelser er her mellem 1 og 12 procentpoint. Spørgsmålet om modtagelse af skriftlig information er et af de spørgsmål, der i flere af delundersøgelserne er blandt de spørgsmål, patienter og forældre vurderer mindst positivt. Her er der ikke sket en positiv udvikling fra 2012 til 2013 i andelen af patienter og forældre, der oplever, at de modtager skriftlig information om sygdom og behand- Side 7

8 ling. På tværs af tre af delundersøgelserne er der en tilbagegang på mellem 5 og 1 procentpoint. Spørgsmålet om patienten kender sin behandlingsplan er også et af de spørgsmål, der i flere af delundersøgelserne er blandt de spørgsmål, patienterne vurderer mindst positivt. Men samtidig er det også et af de spørgsmål, hvor der ser ud til at være sket er fremgang blandt voksne indlagte og ambulante patienter fra 2012 til På tværs af de to delundersøgelser er der mellem 4 og 7 procentpoints fremgang i andelen af positive besvarelser. Spørgsmålet om personalets håndtering af fejl er endvidere også et af de spørgsmål, der i flere af delundersøgelserne er blandt de spørgsmål, patienterne vurderer mindst positivt. Men samtidig er det også et af de spørgsmål, hvor der ser ud til at være sket en fremgang fra 2012 til På tværs af de fire delundersøgelser er der mellem 4 og 13 procentpoints fremgang i andelen af positive besvarelser. Figur 2: Andel af spørgsmål i 2013 med bedre, dårligere eller uændret resultat ift pørgsmål i 2013 med bedre, dårligere eller uændret resultat ift. 2012* Indlagte voksne Ambulante voksne Ambulante børn og unge Forældre til ambulante Bedre Ingen ændring Dårligere Regionsresultat sammenlignet på landsresultat Alle spørgsmål, der stilles til patienterne og de pårørende i undersøgelserne i Region Hovedstadens Psykiatri 2013, er anvendt på landsplan 1, og svarresultaterne kan derfor sammenlignes med landsresultatet i forhold til, om de ligger over, under eller på niveau med landsresultatet. Nedenfor sammenstilles den samlede patient- og pårørendetilfredshed i Region Hovedstadens Psykiatri med den samlede patienttilfredshed i de øvrige regioner. Der er meget begrænsede forskelle mellem patienttilfredsheden i de enkelte regioner. Den største variation i tilfredsheden findes inden for børne- og ungdomspsykiatrien, se tabel 5. Hos ambulante børn og unge er tilfredsheden højest i Region Sjælland og lavest i Region Nordjylland. De to regioner adskiller sig dog ikke signifikant fra landsresultatet, da de har relativt få svarpersoner. 1 På nær de op til 4 regionale spørgsmål hver region har mulighed for at stille til sidst i skemaet. Region Hovedstaden har 2-3 regionale spørgsmål med, der vedrører deltagelse i behandlingen og opfølgning på medicin. Side 8

9 Region Hovedstaden har derimod en signifikant lavere tilfredshed end de øvrige regioner blandt de ambulante børn og unge. Det omvendte billede tegner sig hos indlagte børn og unge. Her er andelen af patienter, hvis samlede indtryk er godt eller virkelig godt, lavest i Region Sjælland og højest i Region Hovedstaden og Region Nordjylland. Forskellene er ikke signifikante og antallet af svarpersoner er meget lavt. Tabel 5: Andel patienter i pct., der har svaret virkelig godt eller godt på spørgsmålet: Hvad er dit samlede indtryk af dine besøg i ambulatoriet/din indlæggelse på dette afsnit? opdelt på region. Indlagte patienter (voksne) (n=1794) Ambulante patienter (voksne) (n=5471) Indlagte patienter (B&U) (n=177) Ambulante patienter (B&U) (n=1329) % % % % Landsresultat Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Tabel 6: Andel pårørende/forældre i pct.,, der har svaret virkelig godt eller godt på: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets/ambulatoriets kontakt med dig? opdelt på region. Forældre (B&U indlagte (n=139) Forældre (B&U ambulant) (n=1376) % % Landsresultat Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Forbedringstiltag med afsæt i undersøgelsesresultaterne De forbedringspotentialer, der er identificeret i undersøgelsen af patienters og pårørendes oplevelser i RHP 2013, er oplistet nedenfor for henholdsvis patienter (både voksne og børn & unge) og for forældre. Forbedringspotentialerne er i høj grad i tråd med de politiske visioner for psykiatrien og de prioriterede indsatsområder, som fremgår af RHPs Virksomhedsplan for Her er fokus på recovery og inddragelse af patienten, deres pårørende og netværk samt udvikling af en feedback- og forbedringskultur. Fokus er også på kvalitetsudvikling af behandlingstilbud, forskning, sammenhængende patientforløb herunder samarbejde med primærsektor. LUP-resultaterne bekræfter os således i, at RHP har det rette udviklingsfokus i forhold til det, som patienterne og pårørende/forældre efterspørger, at vi bliver bedre til. Side 9

10 Samlet set peger patient- og pårørendeundersøgelsen på, at der er behov for forbedringer i RHP på følgende områder: Patienter: Information og egenmestring/empowerment Modtagelse af skriftlig information om sygdom & behandling Kendskab til behandlingsplan Information om livsstil og fysisk helbred Samtale om egenmestring Behandling Aktiviteter på døgnafsnit Bedre udbytte af gruppeforløb Brugen af og opfølgning på tvang Samarbejde og sammenhæng i forløb Personalets håndtering af fejl Sammenhæng mellem psykiatrien, kommuner og almen praksis Forældre til børn og unge Behandling Behandlingstilbud til barn/ung og forældre Information, inddragelse og samarbejde Modtagelse af skriftlig information Forventningsafstemning vedr. kontakt mellem forældre og personale Inddragelse af og interesse for forældres viden og erfaringer Inddragelse af søskende i BUP På center- og afsnitsniveau er der forholdsvis stor spredning i undersøgelsesresultaterne. Derfor er det væsentligt, at de enkelte psykiatriske centre forholder sig til og samler op på sine center- og afsnitsspecifikke resultater. Det er lagt en plan for, at de psykiatriske centre årligt udarbejder status og handleplan på baggrund af deres LUPrapporter og direkte patientfeedback. Det sker i årligt i maj måned, hvor centercheferne og direktion laver status og drøfter resultater og forbedringstiltag på baggrund af patienters og pårørendes evaluering og feedback til os. Derudover forventes det, at de psykiatriske centre såvel som direktionen drøfter centrets og regionens resultater og forbedringspotentialer i medarbejder- og lederfora samt dialogforum, hvor patienter og pårørende er repræsenterede. Side 10

11 Bilag 1: Målgruppe og metode for LUP-psykiatri 2013 Målgruppe og metode for LUP-psykiatri er kort beskrevet i nedenstående tabel. Der er udarbejdet en skriftlig landsrapport: National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 udarbejdet af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Tabel 7: Målgruppe, svarprocent og undersøgelsesperiode Målgruppe Udlevering af spørgeskema Inklusionsperiode Antal respondenter og svarprocent Indlagte patienter (voksne) Patienter som er indlagt på voksenafsnit og står foran udskrivelse/overflytning. Personlig udlevering Uge n= 656 Svarpct.: 71 % Ambulante patienter (voksne) Patienter som har personlig kontakt med en eller flere behandlere i den ambulante voksenpsykiatri, og har haft mindst tre kontakter i det aktuelle behandlingsforløb. Personlig udlevering Uge n= 1648 Svarpct.: 62 % Indlagte patienter (B&U dag- og Patienter som er indlagt på et dag- og døgnafsnit for børn og unge. Personlig udlevering Uge n= 59 Svarpct.: 64 % døgnafsnit) Ambulante patienter (B&U) Patienter som har haft mindst to personlige kontakter i det aktuelle behandlingsforløb i den ambulante børne- og ungepsykiatri. Personlig udlevering Uge n= 232 Svarpct.: 33 % Forældre til indlagte B&U Forældre kan være forældremyndighedsindehavere, plejeforældre, værger m.fl. Forældrene skal have haft mindst to personlige kontakter med afsnittet. Personlig udlevering eller sendt med posten Uge n= 51 Svarpct.: 48 % Forældre til ambulante B&U Forældre kan være forældremyndighedsindehavere, plejeforældre, værger m.fl. Forældrene skal have haft mindst to personlige kontakter med ambulatoriet. Personlig udlevering eller sendt med posten Uge n= 283 Svarpct.: 38 % Undersøgelsens temaer Oversigten nedenfor viser undersøgelsernes hovedområder, som er udvalgt på baggrund af interview med patienter og pårørende, regionale fokusområder og temaer i Den Danske Kvalitetsmodel. Side 11

12 Side 12

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 LUP-Psykiatri 2012 Landsdækkende undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien Udarbejdet af CFK Folkesundhed

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.742 indlagte og 164.860 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2012 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser på færøske sygehuse

Patienters oplevelser på færøske sygehuse heilsumálaráðið Patienters oplevelser på færøske sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 886 indlagte patienter 2010 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Sundhedsministeriet Patienters oplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Nøgletal og indikatorer 2014

Nøgletal og indikatorer 2014 Nøgletal og indikatorer 2014 0. Nøgletal og indikatorer 2014 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafsnit i

Patienters vurdering af sygehusafsnit i Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.712 patienter 2005 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Psykiatriske patienters oplevelser

Psykiatriske patienters oplevelser ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER I KØBENHAVN AMT Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt psykiatrisk indlagte patienter i Københavns Amt Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2012 Patienters oplevelser i Region Sjælland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.77 indlagte og 25.248 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland. Enheden

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Resultater fra Brystkirurgisk ambulatorium indgår i indeværende rapport i Kirurgisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling P Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit T2 Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Tabeller for analysen Bilag 24 30

Børn som pårørende i psykiatrien Tabeller for analysen Bilag 24 30 Børn som pårørende i psykiatrien Tabeller for analysen Bilag 24 30 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til tabel bilag 2 De følgende bilag indeholder det statistiske materiale, der ligger til grund for

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.400 ambulante patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien Patientinddragelse Kick-off konference 13. Juni 2012 Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i Børne- og Ungdomspsykiatrien Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Universitetsfunktionen 2 Anne Kamuk

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min) REFERAT Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 25. august 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01 Deltagere: Anne Heurlin (overlæge BUC), Ane Kristine

Læs mere

Folkeundersøgelse for brystkræft

Folkeundersøgelse for brystkræft Folkeundersøgelse for brystkræft Tilfredshed med tilbuddet om screening for brystkræft i Region Midtjylland 2010-2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social-

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

KVALITET I PSYKIATRIEN. Patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit 2013

KVALITET I PSYKIATRIEN. Patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit 2013 KVALITET I PSYKIATRIEN Patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit 2013 Dansk titel Kvalitet i psykiatrien. Patienters og personales oplevelser af behandlingen på

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers

Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel. Regionshospitalet Randers Patienten i fokus set ud fra en kvalitetsvinkel Regionshospitalet Kvalitetsstrategi i Region Midt Defineret af regionens lederforum for kvalitet med afsæt i regionens sundhedsplan 4 strategispor Akkreditering

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere