Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel."

Transkript

1 SYGEFRAVÆR OG TRIVSEL - SAMMENDRAG AF OPLÆG OG DRØFTELSER VED TEMADAGEN DEN 26. NOVEMBER SUNDHED OG ÆLDRE RANDERS KOMMUNE DECEMBER 2007

2 - 2 - Forord Det skal være attraktivt at arbejde i Randers Kommune. En attraktiv arbejdsplads er velfungerende og giver medarbejdere og ledelse lyst til - og mulighed for - i fællesskab at yde deres bedste. Noget sygefravær er uundgåeligt. Men det sygefravær, som skyldes årsager på arbejdspladsen, og som arbejdspladsen derfor har indflydelse på, bør minimeres mest muligt. Det er dette fravær, som vi ønsker, at alle skal arbejde målrettet med at nedbringe. Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel. Rapporten præsenterer en række konkrete tiltag og anvisninger, som jeg håber kan inspirere og medvirke til at nedbringe sygefraværet på vores arbejdsplads. Sygefravær er traditionelt et ømtåleligt emne, der indebærer såvel ledelsesmæssige som kollegiale udfordringer. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med at videreudvikle en velfungerende arbejdsplads foregår i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Det naturlige forum for disse drøftelser er arbejdspladsens MED-udvalg, hvor de fortsatte overvejelser og initiativer vil være genstand for det videre arbejde. God arbejdslyst! Venlig hilsen Erik Mouritsen

3 - 3 - Indholdsfortegnelse Forord...2 Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5 Indholdet af temadagen sygefravær og trivsel...6 Sygefravær på ældreområdet i Randers Kommune...8 Tiltag på ældreområdet...8 Temadag om sygefravær og trivsel...8 Rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole...8 Ansøgninger til Forebyggelsesfonden...9 Sammendrag af cafédrøftelserne...10 Akut omsorgsdag...11 APV...11 Arbejdsmiljø...12 Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet...12 Belønning af raske medarbejdere...12 Børnepasning...12 Drøftelse i MED-udvalget...13 Ekstra ressourcer...13 Elefanttankegang...13 Fokus på alene forældre...13 Fokus på fælles arrangementer...13 Fokus på kost...13 Fravær i afdeling...13 Fridage...14 Frivillige...14 Frugtordning...14 Hvordan kan man arbejde med sygefravær...14 Indflydelse og ansvar på arbejdet...14 Langtidssyge Ondt i livet...15 Professionel hjælp...15 Pulje...15 Rygning...15 Social tillidsrepræsentant...15 Statistik...15 Sundhedscheck...16 Sygemelding...16 Synlig ledelse Arbejdsstedernes handleplan...17 Madservice Kronjylland...17 Bakkegården-Rosenvænget...17 Borupvænget...17 Kildevang...17 Kristrup Assentoft...17 Kollektivhuset...18 Lindevænget - Dragonparken...18

4 - 4 - Spentrup Møllevang...18 Vorup...18 Åbakken...18 Solbakken...18 Bilag 1: Sygefravær i % på ældreområdet i perioden jan. nov

5 - 5 - Indledning Sundheds og ældreudvalget i Randers Kommune havde inviteret ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter fra ældreområdet til en temadag om sygefravær og trivsel. Ikke færre end 130 medarbejdere var mødt frem på Underværket mandag den 26. november. Formålet med dagen var, at sætte fokus på, hvordan ældreområdet kan arbejde med at nedbringe sygefraværet. Herunder inspirere til arbejdet med sygefravær og trivsel i personalepolitikken. Der findes ingen enkle definitioner eller forklaringer på, hvornår eller hvorfor man er syg. Alligevel kan arbejdspladsen ændre på nogle af årsagerne til sygdom og fravær. Hvilke veje skal vi så gå for at få sygefraværet ned? I en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samler forskerne op på resultaterne af de seneste års forskning i sygefravær, og peger dermed på nogle indsatsområder, som kan være vigtige i relation til at arbejde med sygefravær. Rapporten Resultater af sygefraværsforskning er en oversigt over de væsentligste resultater af 17 forløbsundersøgelser af sygefravær og tilbagevenden på arbejde, udarbejdet af NFA i perioden På tværs af undersøgelserne kan det konluderes at: 20 % af lønmodtagerne står for 80 % af fraværet. Sygefravær hænger sammen med køn, alder, uddannelse, job, socialgruppe, og om man er offentligt eller privat ansat. Sygefravær hænger sammen med faktorer i de fysiske arbejdsmiljø. Visse kombinationer af psykosociale og fysiske faktorer forstærker hinanden indbyrdes. Risikoen for sygefravær på grund af fysiske arbejdsmiljøfaktorer er størst på arbejdspladser hvor medarbejderen er utilfreds med ledelsen. Arbejdsmiljø kan forklare en del af den sociale gradient i sygefravær. Sygefravær hænger sammen med udbrændthed, dårligt selvvurderet helbred og dårligt mentalt helbred. Rygning og svær overvægt øger risikoen for sygefravær. Sygefravær påvirker den sygemeldtes selvværd i negativ retning.

6 - 6 - Indholdet af temadagen sygefravær og trivsel Programmet startede midt på dagen med fire forskellige oplæg med forskellige vinkler på udfordringen omkring sygefravær. Aage Stenz formanden for sundheds- og ældreudvalget, konstaterede i sin velkomst, at det netop er blandt sosu-hjælpere og assistenter man finder det højeste sygefravær. Det er ganske vist faldet fra 7,7 sygedage pr. medarbejder i første kvartal 2007 til 6,2 sygedage pr. medarbejder i tredje kvartal Dette er dog stadig over gennemsnittet for hele kommunen, der ligger på mellem 4 og 5 sygedage pr. medarbejder pr. kvartal. Aage Stenz fortalte videre, at der kan være mange forskellige grunde til sygefravær. Derfor er det noget lederen på arbejdspladsen er nødt til at tale med sine medarbejdere om. En åben og tillidsfuld dialog er vigtig vurderede udvalgsformanden. Den næste taler var vicekommunaldirektør Klaus Christiansen. Han fortalte deltagerne, at direktionen tidligere på året nedsatte en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle kortlægge problemets omfang. Det har vist sig at 20 % af de sygedagpenge kommunens udbetaler, rent faktisk bliver udbetalt til kommunens egne medarbejdere. Ganske vist er Randers Kommune også den største arbejdsplads i kommunen, men tallet er stadig for højt. Således kunne han konstatere, at budgettet til sygedagpenge i 2007, allerede ved november måneds udgang, var voldsomt overskredet. Derfor skal der udarbejdes en sygefraværs- og trivselspolitik. Naturligvis med behørig inddragelse af medarbejdere og politikere forklarede Klaus Christiansen. Han opfordrede samtidig de fremmødte til at bruge den efterfølgende dialog til at komme med gode ideer, der kan nedbringe sygefraværet. Efter Klaus Christiansen indledte områderlederne deres oplæg med ordene: Du kan spise en elefant, hvis blot du gør det i bider. Områdelederne fortalte om et projekt rettet mod medarbejdere indenfor ældreområdet, der har behov for utraditionel indsats i forbindelse med fravær. Årsagen til fraværet er trivselsrelateret dvs. findes i psykosociale arbejds- eller og personlig belastning. Den sidste taler på temadagen var Jeanette Reffstrup Christensen; Ph. D. stud. ved Institut for Idræt ved Århus Universitet. Hun fortalte om projektansøgningen Styrketræning kontra konditionstræning og vægtkontrol, som middel mod nedslidning af Sosupersonale, som er sendt til Forebyggelsesfonden. Formålet er, at anvende videnskabeligt funderet fysisk aktivitet og vægtkontrol til at forbedre overvægtige social- og sundhedshjælpere og assistenters (SOSU er) arbejdsevne og derigennem sænke sygefravær, forebygge nedslidning og undgå for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Målgruppen er mindst % ( ansatte) af de SOSU-ansatte på ældreområdet med en BMI på over 25. Målgruppen fordeles ligeligt til følgende 3 interventionsformer: Kredsløbstræning. Styrketræning rettet mod at øge styrkekapacitet. Kontrolgruppe.

7 - 7 - Projektet er et samarbejde mellem Randers Kommune herunder områdecentrene, samt Center for Idræt ved Århus Universitet. Projektperioden strækker sig fra 1.september august De forventede effekter af projektet vil være et fald i sygefraværet både kortids- og langtidssygemeldinger, et bedre arbejdsmiljø, bedre kendskab til hvilke træningsformer der hjælper, sundere medarbejdere, gladere medarbejdere. Hun fastslog at gevinsterne for Randers Kommune er: Lavere sygefravær, bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, bedre til at tiltrække og fastholde ansatte, færre arbejdsskader, øget trivsel, øget produktivitet og bedre psykisk arbejdsmiljø. De fire forskellige oplæg var alle medvirkende til, udfra forskellige synsvinkler og perspektiver, at rette opmærksomhed på, at sygefaværet påvirkes af mange faktorer. Derfor kræver det mere end een handling og flere tilgange for at reducere det. Oplæggene fra temadagen ligger på: /Borger/Ældre/Temadag Sygefravær og trivsel. Velkomst ved formanden for Sundheds- og ældreudvalget Aage Stenz. Indsats til nedbringelse af sygefraværet set fra en arbejdsgruppes synspunkt. Orientering om sygedagpengegruppens overvejelser og den videre proces ved vicekommunaldirektør Klaus Christiansen. Orientering om projektansøgning til Forebyggelsesfonden: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol som intervention mod nedslidning af SOSUpersonale ved Cand. Scient. San.; Ph.d. stud ved Institut for Idræt ved Århus Universitet Jeanette Reffstrup Christensen. Eksempler på tiltag indenfor ældreområdet for at nedbringe sygefraværet. Ved områdelederne Marianne Balsby og Susanne Rasmussen. - Fra fravær - til trivsel med elefantteknikken. Du kan spise en elefant, hvis du blot gør det i bider. Sammendrag af drøftelserne ved temadagen ved temadagen den 26. november 2007.

8 - 8 - Sygefravær på ældreområdet i Randers Kommune Jfr. tabel 1: Sygefravær i Randers Kommune kontra ældreområdet viser, at sygefraværet på ældreområdet ligger over gennemsnittet for hele kommunen. Af de udvalgte faggrupper har sosu-ansatte det største gennemsnitlige fravær med 6,2 sygedage pr. medarbejder i 3. kvartal af Gennemsnittet for hele kommunen, ligger på mellem 4 og 5 sygedage pr. medarbejder pr. kvartal. Tabel 1: Sygefravær i Randers Kommune kontra ældreområdet.. 7,00 % 9,00 8,00 6,00 5,00 4,00 Hele kommunen 3,00 2,00 1,00 0,00 Ældreområdet Kilde for tabellen: Oplæg af Klaus Christiansen Tiltag på ældreområdet Der arbejdes allerede i dag på at nedbringe sygefraværet på ældreområdet. Der tages forskellige initiativer, som udspringer såvel fra sundhed og ældre som lokalt på de enkelte områder. Temadag om sygefravær og trivsel Sundheds og Ældreudvalget inviterede til denne temadag, hvor formålet var at sætte fokus på, hvordan ældreområdet kan arbejde med at nedbringe sygefraværet. Herunder inspirere til arbejdet med sygefravær og trivsel i personalepolitisk sammenhæng. Hvert arbejdssted drøftede efter oplægget det videre arbejde. Sammendraget af cafédrøftelserne kan læses på side 6. Rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre bedre rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole. Arbejdsgruppen skal også finde på måder til at mindske frafaldet på uddannelserne. Dette skal ske ved at finde løsninger, der kan hjælpe og støtte eleverne til at færdiggøre uddannelsen. Situationen er særlig aktuel indenfor ældreområdet, hvor social- og sundhedsassistenter er en mangelvare.

9 - 9 - I arbejdsgruppen indgår folk fra sundhed og ældre, social og arbejdsmarked, børn og skole samt repræsentanter fra Randers Social- og Sundhedsskole samt FOA. Ansøgninger til Forebyggelsesfonden Sundhed og ældre område Vorup, har sammen med 12 andre kommuner ved 1. ansøgningsrunde til Forebyggelsesfonden fået bevilliget ca. 1. mio. kr. til projektet med titlen StraksRask. Derudover afventes svar på ansøgningsrunde 2, hvor sundhed og ældre i samarbejde med Institut for Idræt ved Århus Universitet, har søgt om penge til projektet: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol som intervention mod nedslidning af SOSU-personale jfr. tidligere omtale.

10 Sammendrag af cafédrøftelserne Temadagen blev afsluttet med at hvert arbejdssted satte sig sammen, for at drøfte det videre arbejde mhp. at lave en handlingsplan. Som inspiration til drøftelserne, blev arbejdsstederne bedt om, at drøfte de emner, der har været oppe på temadagen, og vurdere hvad de ville tage med hjem. Hvert arbejdssted fik derudover tildelt et spørgsmål, som kunne danne grundlag for drøftelserne herunder: Hvordan kan man arbejde med sygefravær på arbejdspladsen? Kan det være organisationen der fejler noget og ikke medarbejderne? Hvordan kan vi optimere og skabe glæde og trivsel? Hvilke erfaringer har i med sygesamtaler? De 12 arbejdssteder afleverede efter drøftelserne noterne herfra. Nedenstående tabel er et sammendrag af de emner, som blev drøftet. erne spænder bredt fra akut omsorgsdag til trivsel. Nogle emner har dog været fællesnævneren for mange af drøftelserne - herunder trivsel, motion, belønning af raske medarbejdere, akut omsorgsdag og en social tillidsrepræsentant på arbejdsstederne. 17 % af beskrivelserne handler om trivsel. Arbejdsstederne er meget optaget af, hvad der giver arbejdsglæde. Et af arbejdsstederne forslår, at morgenmødet bliver optaget på video, så medarbejderne kan lære, hvordan mødet kan blive bedre. Et andet arbejdssted forslår, at der skal være en pakke af tilbud om psykolog, fysioterapeut etc. Et tredje arbejdssted vil finde ud af, hvordan de kan have et kontinuerligt fokus på, hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. I ca. 10 % af beskrivelserne er motion omdrejningspunktet for drøftelserne. 3 af arbejdsstederne, nævner direkte, at de gerne vil indgå i projektet: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol, som intervention mod nedslidning af SOSU-personale. Andre arbejdssteder har generelt set drøftet muligheden for medarbejdertilbud om gratis motion. Belønning af raske medarbejdere er også et af de emner, som mange af arbejdsstederne har drøftet. Ca. 7,4 % af beskrivelserne handler om fokus på de raske medarbejdere, samt en form for belønning evt. i form af et engangsbeløb eller en flaske vin til jul. I ca. 6,4 % af beskrivelserne er der fokus på en akut omsorgsdag. Dvs. muligheden for at ringe og få en akut fridag ved pludselig behov. Flere af arbejdsstederne peger på, at de gerne ser en social tillidsrepræsentant på arbejdspladserne evt. i tilknytning til sundhedshuset. Nogle af arbejdsstederne har beskrevet, hvad de vil drøfte i MED-udvalget. Fokus er også her, som nævnt ovenfor trivsel, fokus på de raske og en social tillidsrepræsentant tilknyttet arbejdspladsen.

11 Tabel 2: sering af emner drøftet på temadagen. Antal af Total Akut omsorgsdag 6 APV 2 Arbejdsmiljø 1 Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet 3 Belønning af raske medarbejdere 7 Belønning af raske medarbejdere 1 Børnepasning 2 Drøftelse i MED-udvalget 4 Ekstra ressourcer 1 Elefanttankegang 1 Fokus på alene forældre 1 Fokus på fælles arrangementer 1 Fokus på kost 3 Fravær i afdeling 2 Fridage 1 Frivillige 1 Frugtordning 4 Hvordan kan man arbejde med sygefravær. 2 Indflydelse og ansvar på arbejdet 1 Langtidssyge 2 9 Ondt i livet 2 Professionel hjælp 1 Pulje 1 Rygning 1 Social tillidsrepræsentant 5 Statistik 2 Sundhedscheck 1 Sygemelding 6 Synlig ledelse 4 16 Hovedtotal 94 Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Overskrift Fokus på korttidsfravær kombineret med akutdage og bonus. En lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut fridag. Sætte fokus på en lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut fridag. Akut omsorgsdag Mulighed for at ringe og få en akut fridag ved pludselig behov. Akutdag - betales med afspadsering APV APV Brug af APV

12 APV Indarbejder spørgsmål i vores APV, angående trivsel og arbejdsglæde. Hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger - spørge til hvad medarbejderne har haft sygdom pga. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Man skal som medarbejder selv gøre noget for arbejdsmiljøet. Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet. Belønning af arbejdspladsen samlet, hvis sygefraværet falder. Belønning af arbejdsplads for sygefravær Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Holdningsændring - honorering af syge. Fokus på de raske medarbejdere. Huske dem der aldrig er syge. Evt. belønning i form af løn eller frihed. Fokus på dem der kommer på arbejde. Måske belønne en gruppe, hvor sygefraværet falder. Fokus på de raske, en eller anden form for belønning evt. individuelt. Skal vi gøre noget for dem der aldrig er syge - evt. give dem en flaske vin til jul - evt. engangsbeløb? Skal gives som en overraskelse, og skabe dialog. Hele arbejdspladsen skal have del i og dermed bedre fællesskabet. Belønning af raske medarbejdere Hvordan kan vi belønne medarbejdere, der ikke har været syge (F.eks. En flaske vin) Børnepasning Børnepasning Børnepasning Børnehjørne, så syge børn kan være der. Børnepasning til syge børn

13 Drøftelse i MED-udvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Fokus på de raske; fokus på de gode ting i forhold til fravær; oplyse om behandlingsgarantier; hvornår tager man kontakt til de syge; medarbejdertilbud. God energi; Smittende stemning; Socialt samvær. Social tillidsmand - hurtig handling., energi/god start på dagen; godt socialt sammenhold; motivation til en generel sund kost; sund kost italesættes; bevidst sundhedsvalg; Ekstra ressourcer Ekstra ressourcer Ekstra ressourcer ind i en periode, så der skabes åndehuller. Elefanttankegang Elefanttankegang Elefanttankegang Fokus på alene forældre Fokus på alene forældre Fokus på alene forældre - kan det være nemmere at komme på arbejde - børnepasningsordning. Fokus på fælles arrangementer Fokus på fælles arrangementer Fokus på fælles arrangementer - Vild med dans, aftenarrangement. Hvert center er på skift arrangør. Fokus på kost Fokus på kost Fokus på kost Fokus på kost Projekt sund morgenmad - fælles morgenmad. Fokus på kost og BMI Mange spiser dårlig frokost - mange har ikke spist morgenmad. Fravær i afdeling Fravær i afdeling Fravær i afdeling Fokus på om det er en bestemt afdeling, som har fravær. Fokus på om en bestemt afdeling har meget fravær.

14 Fridage Fridage Godt med sammenhængende fridage. Frivillige Frivillige Frivillige til at passe syge børn -team af efterlønnere (Reservebedstemødre). Børn som evt. kan sove til middag på arbejdspladsen. Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtkurv til personale Grupper der på skift tilgodeses med en frugtordning. Frugtordning Frugtordning Hvordan kan man arbejde med sygefravær Hvordan kan man arbejde med sygefravær. Hvordan kan man arbejde med sygefravær. Lave et overblik over hvad folk fejler. Nogle rammer skal være tydelige, det kan være forskelligt hvoraf behovet er. Indflydelse og ansvar på arbejdet Indflydelse og ansvar på arbejdet Vigtigt med ansvar og indflydelse på egen arbejdstid, hverdag og opgaver. Langtidssyge Langtidssyge Langtidssyge Spændende med kontaktteam til langtidssyge. Det er svært at komme, når man er langtidssyg. Borupvænget har interesse i at deltage i projektet: Styrketræning.. Kommunens motionslokaler er for lille - evt. bruge Lindevængets træningslokale til medarbejdertræning. Det er svært at tage sig sammen, når man kommer hjem fra arbejd Tag trappen; gå uden om blokken, morgengymnastik. Forsøge at koble os på træning - evt. på Kollektivhuset.

15 Vi kunne tænke os at være med i Projektet: Styrketræning.. Fokus på vores medarbejdertilbud om gratis motion. Gratis motion/styrke til medarbejderne - individuelt aftalt, evt. med en mentor. Lave aftaler 2-3 medarbejdere sammen. Man vil ikke bruge 300 kr. om måneden på motion, men betale et mindre beløb. Ondt i livet Ondt i livet Ondt i livet Ondt i livet - hvad kan vi gøre. Vi har støttet medarbejdere i at komme videre i systemet Kan arbejdspladsen betale? Henvise til frivillige indsatser. Pjece til ondt i livet Professionel hjælp Professionel hjælp Tilbud om professionel hjælp - ekstern hjælp ved højt sygefravær. Arbejde - private problematikker. Pulje Pulje Rygning Rygning Pulje på Borupvænget til, at støtte op om den syge/kriseramte - hjælp til selvhjælp. Meget fokus på rygning Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Opsøgende team/tillidsperson til den sygemeldte. Tilknytning til Sundhedshuset Social TR på arbejdspladsen. Lave et team - evt. TR+SR, der besøger/tager kontakt til den syge. Social TR- sygefraværssamtaler Statistik Statistik Statistik Differentiering mht. fokus på klatsygemeldinger og langtidssygefravær. Undersøgelse af årsag. Statistik over hvad folk bliver syge af. Undersøgelse af årsager

16 Sundhedscheck Sundhedscheck Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Sundhedscheck Hvordan melder man sig syg At vi arbejder med hvordan og hvornår, man melder sig syg. At medarbejderne er ordentlige omkring sygefravær At lederne tager ordentlig imod At medarbejderne føler sig trygge ved at ringe Hvad er vores holdning til sygemeldinger Kontakt fra arbejdsgiver til den sygemeldte. Lederne skal være bedre til at sige til en negativ medarbejder om, at ændre stil, da det smitter noget i gruppen Evt. flere samarbejdssamtaler med leder - hvor er den enkelte? Synlig ledelse - anerkendelse af daglige ting - skal vi have flere ledere - evt. som forsøg, hvor målet er selvkørende team. Nogle gange sætte en video på sådan et morgenmøde, og se den senere, for at lære hvordan mødet kan blive bedre. Starte med en god historie. Morgenmøderne - kan vi mødes på en anden måde Forskellige tiltag som psykolog, fysioterapeut etc. Lederen har en pakke af gratis tilbud. Sammenhold i områdecentret - alle møder til nogle arrangementer. Når man har muskelsmerter - spændende tilbud om massage. Blive bedre til at anvende anerkendende tilgang. Mere åbenhed om, at man selv kan tage beslutning om at gå hjem. Dvs. nogle burde være gået hjem noget før. Få prioriteret tid til at få alle med til at brænde for nye idéer/tiltag. Arbejdsmoral - hvordan får vi alle fælles moral og forståelse for arbejdsmoral? Kontinuerlig fokus på hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. Det vil vi gå hjem og finde ud af. Spørge til hver enkelt - hvad er glæde og trivsel for dig. Spørge til hver enkelt - hvad er glæde og trivsel for dig. Optimere og skabe trivsel - Årlig udflugt. Det sociale samvær er vigtigt Hvad er glæde Finde ideer til trivsel Plan for trivsel over de næste 2 år - kiksstart eller coachuddannelse

17 Arbejdsstedernes handleplan Alle områderne, Solbakken, Randers Kloster, Madservice Kronjylland og Hjælpemiddelhuset var repræsenteret ved temadagen. Madservice Kronjylland Madservice Kronjylland har fokus på 5 ting i deres handleplan: Få prioriteret tid til, at få alle med til at brænde for nye idéer/tiltag. Telefonpasning skal være optimal. (De, som tager imod sygemelding, evt. ønske om akut omsorgsdag skal være imødekommmende og forstående). Vi kunne tænke os at være med i projektet: Styrketræning Belønning af arbejdspladsen samlet, hvis sygefraværet falder. Mere åbenhed om, at man selv kan tage beslutning om at gå hjem. Dvs. nogle burde være gået hjem noget før. Bakkegården-Rosenvænget Bakkegården-Rosenvænget har fokus på 5 ting i deres handleplan: Fokus på de raske Fokus på de gode ting i forhold til fravær. Oplyse om behandlingsgarantier. Hvornår tager man kontakt til den syge? Medarbejdertilbud. Borupvænget Borupvænget har fokus på 5 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MEDudvalget: Social TR sygefraværssamtaler. 100 % fravær, hvor medarbejderen kan yde noget alligevel. Pulje på Borupvænget til, at støtte op om den syge/kriseramte hjælp til selvhjælp. Plan for trivsel over de næste 2 år eks. kik-start eller coachuddannelse. Finde idéer til trivsel. Kildevang Kildevang har i deres handleplan fokus på, arbejdet med hvordan og hvornår, man melder sig syg, samt at medarbejderne føler sig trygge, når de skal ringe til lederne for at sygemelde sig. Kristrup Assentoft Kristrup Assentoft har fokus på 3 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MEDudvalget. Projekt sund morgenmad. Social tillidsrepræsentant. Dansearrangement

18 Kollektivhuset Kollektivhuset vil i deres handleplan have et kontinuerligt fokus på, hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. Lindevænget - Dragonparken Lindevænget Dragonpraken har fokus på 4 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Hvordan kan vi belønne medarbejdere, der ikke har været syge? Fokus på alene-forældre, herunder om det kan være nemmere at komme på arbejde børnepasningsordning. Frivillige til at passe syge børn team af efterlønnere (Reserve-bedstemødre). Kan Lindevængets træningslokale bruges til medarbejdertræning? Spentrup Møllevang Spentrup Møllevang har fokus på 3 ting i deres handleplan og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Indarbejder spørgsmål i vores APV, angående trivsel og arbejdsglæde, hvad forebygger sygdom spørge til hvad medarbejderne har haft sygdom pga. En lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut-dag (fridag). Medarbejdertilbud om gratis motion og træning. Vorup Vorup har nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet med emner som: Rekruttering. Sund mad. fælles arrangementer. Ansættelse af en fælles tillidsmand. På tværs af huset. Åbakken Åbakken har fokus på 2 ting i handleplanen, og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Dialog vedr. målsætningen: Nedsættelse af sygefraværet herunder foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Nedsætte en arbejdsgruppe vedr.: Forebyggelse og sundhedsfremme. Solbakken Solbakken har i deres handleplan fokus på medarbejdertilbud og en social tillidsrepæsentant på arbejdspladsen.

19 Bilag 1: Sygefravær i % på ældreområdet i perioden jan. nov Enhed / Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. I alt Område 1 (Kristrup - Assentoft) 9,38 6,94 6,03 6,85 6,36 5,65 4,75 5,48 6,22 6,20 7,16 6,42 Område 2 (Vorup) 6,26 7,05 5,57 4,13 5,61 5,01 2,71 3,82 4,34 5,14 5,97 5,05 Område 3 (Kildevang) 6,32 6,17 5,00 3,89 6,04 4,76 2,36 4,20 5,39 6,85 9,12 5,46 Område 4 (Borupvænget) 10,88 7,42 6,60 4,92 5,31 5,65 5,63 5,55 7,28 8,34 8,23 6,80 Område 5 (Spentrup-Møllevang) 9,99 9,34 8,34 7,17 7,15 8,22 7,46 6,77 7,12 9,20 10,71 8,29 Område 6 (Åbakken) 6,60 9,76 8,36 5,15 7,39 6,68 5,21 6,28 5,72 6,95 8,15 6,88 Område 7 (Kollektivhuset) 11,26 9,78 8,94 8,21 7,16 7,72 6,01 4,84 6,02 7,07 7,03 7,58 Område 8 (Bakkegården- 6,99 7,22 10,41 7,64 7,19 6,97 6,69 8,07 7,49 7,71 10,77 7,92 Rosenvænget) Område 9 (Lindevænget- 8,76 6,84 6,56 4,23 5,36 4,80 3,92 5,54 6,01 9,01 10,12 6,45 Dragonparken) Solbakken 12,82 12,89 12,44 8,34 7,29 6,11 7,53 6,50 5,77 12,86 12,57 9,76 Madservice Kronjylland 2,18 2,46 6,72 1,09 3,61 5,82 4,73 4,76 2,70 3,98 5,07 3,96 Hjælpemiddelhuset 6,70 3,22 4,02 1,05 1,56 1,17 0,00 0,76 3,30 6,98 4,06 3,04 Kilde: KMD OPUS OVERBLIK FRAVÆR (Udtræk den 12. december 2007). Definition af sygefravær: Sygdom, delvis sygdom, nedsat tjeneste, 28/56 og tilskadekomst i tjenesten. Definition af sygefravær i %: Sygefravær i procent af arbejdstiden (timeforbruget).

20 RANDERS KOMMUNE SUNDHED OG ÆLDRE LAKSETORVET 8900 RANDERS TLF.:

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere