Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel."

Transkript

1 SYGEFRAVÆR OG TRIVSEL - SAMMENDRAG AF OPLÆG OG DRØFTELSER VED TEMADAGEN DEN 26. NOVEMBER SUNDHED OG ÆLDRE RANDERS KOMMUNE DECEMBER 2007

2 - 2 - Forord Det skal være attraktivt at arbejde i Randers Kommune. En attraktiv arbejdsplads er velfungerende og giver medarbejdere og ledelse lyst til - og mulighed for - i fællesskab at yde deres bedste. Noget sygefravær er uundgåeligt. Men det sygefravær, som skyldes årsager på arbejdspladsen, og som arbejdspladsen derfor har indflydelse på, bør minimeres mest muligt. Det er dette fravær, som vi ønsker, at alle skal arbejde målrettet med at nedbringe. Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel. Rapporten præsenterer en række konkrete tiltag og anvisninger, som jeg håber kan inspirere og medvirke til at nedbringe sygefraværet på vores arbejdsplads. Sygefravær er traditionelt et ømtåleligt emne, der indebærer såvel ledelsesmæssige som kollegiale udfordringer. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med at videreudvikle en velfungerende arbejdsplads foregår i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Det naturlige forum for disse drøftelser er arbejdspladsens MED-udvalg, hvor de fortsatte overvejelser og initiativer vil være genstand for det videre arbejde. God arbejdslyst! Venlig hilsen Erik Mouritsen

3 - 3 - Indholdsfortegnelse Forord...2 Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5 Indholdet af temadagen sygefravær og trivsel...6 Sygefravær på ældreområdet i Randers Kommune...8 Tiltag på ældreområdet...8 Temadag om sygefravær og trivsel...8 Rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole...8 Ansøgninger til Forebyggelsesfonden...9 Sammendrag af cafédrøftelserne...10 Akut omsorgsdag...11 APV...11 Arbejdsmiljø...12 Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet...12 Belønning af raske medarbejdere...12 Børnepasning...12 Drøftelse i MED-udvalget...13 Ekstra ressourcer...13 Elefanttankegang...13 Fokus på alene forældre...13 Fokus på fælles arrangementer...13 Fokus på kost...13 Fravær i afdeling...13 Fridage...14 Frivillige...14 Frugtordning...14 Hvordan kan man arbejde med sygefravær...14 Indflydelse og ansvar på arbejdet...14 Langtidssyge Ondt i livet...15 Professionel hjælp...15 Pulje...15 Rygning...15 Social tillidsrepræsentant...15 Statistik...15 Sundhedscheck...16 Sygemelding...16 Synlig ledelse Arbejdsstedernes handleplan...17 Madservice Kronjylland...17 Bakkegården-Rosenvænget...17 Borupvænget...17 Kildevang...17 Kristrup Assentoft...17 Kollektivhuset...18 Lindevænget - Dragonparken...18

4 - 4 - Spentrup Møllevang...18 Vorup...18 Åbakken...18 Solbakken...18 Bilag 1: Sygefravær i % på ældreområdet i perioden jan. nov

5 - 5 - Indledning Sundheds og ældreudvalget i Randers Kommune havde inviteret ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter fra ældreområdet til en temadag om sygefravær og trivsel. Ikke færre end 130 medarbejdere var mødt frem på Underværket mandag den 26. november. Formålet med dagen var, at sætte fokus på, hvordan ældreområdet kan arbejde med at nedbringe sygefraværet. Herunder inspirere til arbejdet med sygefravær og trivsel i personalepolitikken. Der findes ingen enkle definitioner eller forklaringer på, hvornår eller hvorfor man er syg. Alligevel kan arbejdspladsen ændre på nogle af årsagerne til sygdom og fravær. Hvilke veje skal vi så gå for at få sygefraværet ned? I en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samler forskerne op på resultaterne af de seneste års forskning i sygefravær, og peger dermed på nogle indsatsområder, som kan være vigtige i relation til at arbejde med sygefravær. Rapporten Resultater af sygefraværsforskning er en oversigt over de væsentligste resultater af 17 forløbsundersøgelser af sygefravær og tilbagevenden på arbejde, udarbejdet af NFA i perioden På tværs af undersøgelserne kan det konluderes at: 20 % af lønmodtagerne står for 80 % af fraværet. Sygefravær hænger sammen med køn, alder, uddannelse, job, socialgruppe, og om man er offentligt eller privat ansat. Sygefravær hænger sammen med faktorer i de fysiske arbejdsmiljø. Visse kombinationer af psykosociale og fysiske faktorer forstærker hinanden indbyrdes. Risikoen for sygefravær på grund af fysiske arbejdsmiljøfaktorer er størst på arbejdspladser hvor medarbejderen er utilfreds med ledelsen. Arbejdsmiljø kan forklare en del af den sociale gradient i sygefravær. Sygefravær hænger sammen med udbrændthed, dårligt selvvurderet helbred og dårligt mentalt helbred. Rygning og svær overvægt øger risikoen for sygefravær. Sygefravær påvirker den sygemeldtes selvværd i negativ retning.

6 - 6 - Indholdet af temadagen sygefravær og trivsel Programmet startede midt på dagen med fire forskellige oplæg med forskellige vinkler på udfordringen omkring sygefravær. Aage Stenz formanden for sundheds- og ældreudvalget, konstaterede i sin velkomst, at det netop er blandt sosu-hjælpere og assistenter man finder det højeste sygefravær. Det er ganske vist faldet fra 7,7 sygedage pr. medarbejder i første kvartal 2007 til 6,2 sygedage pr. medarbejder i tredje kvartal Dette er dog stadig over gennemsnittet for hele kommunen, der ligger på mellem 4 og 5 sygedage pr. medarbejder pr. kvartal. Aage Stenz fortalte videre, at der kan være mange forskellige grunde til sygefravær. Derfor er det noget lederen på arbejdspladsen er nødt til at tale med sine medarbejdere om. En åben og tillidsfuld dialog er vigtig vurderede udvalgsformanden. Den næste taler var vicekommunaldirektør Klaus Christiansen. Han fortalte deltagerne, at direktionen tidligere på året nedsatte en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle kortlægge problemets omfang. Det har vist sig at 20 % af de sygedagpenge kommunens udbetaler, rent faktisk bliver udbetalt til kommunens egne medarbejdere. Ganske vist er Randers Kommune også den største arbejdsplads i kommunen, men tallet er stadig for højt. Således kunne han konstatere, at budgettet til sygedagpenge i 2007, allerede ved november måneds udgang, var voldsomt overskredet. Derfor skal der udarbejdes en sygefraværs- og trivselspolitik. Naturligvis med behørig inddragelse af medarbejdere og politikere forklarede Klaus Christiansen. Han opfordrede samtidig de fremmødte til at bruge den efterfølgende dialog til at komme med gode ideer, der kan nedbringe sygefraværet. Efter Klaus Christiansen indledte områderlederne deres oplæg med ordene: Du kan spise en elefant, hvis blot du gør det i bider. Områdelederne fortalte om et projekt rettet mod medarbejdere indenfor ældreområdet, der har behov for utraditionel indsats i forbindelse med fravær. Årsagen til fraværet er trivselsrelateret dvs. findes i psykosociale arbejds- eller og personlig belastning. Den sidste taler på temadagen var Jeanette Reffstrup Christensen; Ph. D. stud. ved Institut for Idræt ved Århus Universitet. Hun fortalte om projektansøgningen Styrketræning kontra konditionstræning og vægtkontrol, som middel mod nedslidning af Sosupersonale, som er sendt til Forebyggelsesfonden. Formålet er, at anvende videnskabeligt funderet fysisk aktivitet og vægtkontrol til at forbedre overvægtige social- og sundhedshjælpere og assistenters (SOSU er) arbejdsevne og derigennem sænke sygefravær, forebygge nedslidning og undgå for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Målgruppen er mindst % ( ansatte) af de SOSU-ansatte på ældreområdet med en BMI på over 25. Målgruppen fordeles ligeligt til følgende 3 interventionsformer: Kredsløbstræning. Styrketræning rettet mod at øge styrkekapacitet. Kontrolgruppe.

7 - 7 - Projektet er et samarbejde mellem Randers Kommune herunder områdecentrene, samt Center for Idræt ved Århus Universitet. Projektperioden strækker sig fra 1.september august De forventede effekter af projektet vil være et fald i sygefraværet både kortids- og langtidssygemeldinger, et bedre arbejdsmiljø, bedre kendskab til hvilke træningsformer der hjælper, sundere medarbejdere, gladere medarbejdere. Hun fastslog at gevinsterne for Randers Kommune er: Lavere sygefravær, bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, bedre til at tiltrække og fastholde ansatte, færre arbejdsskader, øget trivsel, øget produktivitet og bedre psykisk arbejdsmiljø. De fire forskellige oplæg var alle medvirkende til, udfra forskellige synsvinkler og perspektiver, at rette opmærksomhed på, at sygefaværet påvirkes af mange faktorer. Derfor kræver det mere end een handling og flere tilgange for at reducere det. Oplæggene fra temadagen ligger på: /Borger/Ældre/Temadag Sygefravær og trivsel. Velkomst ved formanden for Sundheds- og ældreudvalget Aage Stenz. Indsats til nedbringelse af sygefraværet set fra en arbejdsgruppes synspunkt. Orientering om sygedagpengegruppens overvejelser og den videre proces ved vicekommunaldirektør Klaus Christiansen. Orientering om projektansøgning til Forebyggelsesfonden: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol som intervention mod nedslidning af SOSUpersonale ved Cand. Scient. San.; Ph.d. stud ved Institut for Idræt ved Århus Universitet Jeanette Reffstrup Christensen. Eksempler på tiltag indenfor ældreområdet for at nedbringe sygefraværet. Ved områdelederne Marianne Balsby og Susanne Rasmussen. - Fra fravær - til trivsel med elefantteknikken. Du kan spise en elefant, hvis du blot gør det i bider. Sammendrag af drøftelserne ved temadagen ved temadagen den 26. november 2007.

8 - 8 - Sygefravær på ældreområdet i Randers Kommune Jfr. tabel 1: Sygefravær i Randers Kommune kontra ældreområdet viser, at sygefraværet på ældreområdet ligger over gennemsnittet for hele kommunen. Af de udvalgte faggrupper har sosu-ansatte det største gennemsnitlige fravær med 6,2 sygedage pr. medarbejder i 3. kvartal af Gennemsnittet for hele kommunen, ligger på mellem 4 og 5 sygedage pr. medarbejder pr. kvartal. Tabel 1: Sygefravær i Randers Kommune kontra ældreområdet.. 7,00 % 9,00 8,00 6,00 5,00 4,00 Hele kommunen 3,00 2,00 1,00 0,00 Ældreområdet Kilde for tabellen: Oplæg af Klaus Christiansen Tiltag på ældreområdet Der arbejdes allerede i dag på at nedbringe sygefraværet på ældreområdet. Der tages forskellige initiativer, som udspringer såvel fra sundhed og ældre som lokalt på de enkelte områder. Temadag om sygefravær og trivsel Sundheds og Ældreudvalget inviterede til denne temadag, hvor formålet var at sætte fokus på, hvordan ældreområdet kan arbejde med at nedbringe sygefraværet. Herunder inspirere til arbejdet med sygefravær og trivsel i personalepolitisk sammenhæng. Hvert arbejdssted drøftede efter oplægget det videre arbejde. Sammendraget af cafédrøftelserne kan læses på side 6. Rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre bedre rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole. Arbejdsgruppen skal også finde på måder til at mindske frafaldet på uddannelserne. Dette skal ske ved at finde løsninger, der kan hjælpe og støtte eleverne til at færdiggøre uddannelsen. Situationen er særlig aktuel indenfor ældreområdet, hvor social- og sundhedsassistenter er en mangelvare.

9 - 9 - I arbejdsgruppen indgår folk fra sundhed og ældre, social og arbejdsmarked, børn og skole samt repræsentanter fra Randers Social- og Sundhedsskole samt FOA. Ansøgninger til Forebyggelsesfonden Sundhed og ældre område Vorup, har sammen med 12 andre kommuner ved 1. ansøgningsrunde til Forebyggelsesfonden fået bevilliget ca. 1. mio. kr. til projektet med titlen StraksRask. Derudover afventes svar på ansøgningsrunde 2, hvor sundhed og ældre i samarbejde med Institut for Idræt ved Århus Universitet, har søgt om penge til projektet: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol som intervention mod nedslidning af SOSU-personale jfr. tidligere omtale.

10 Sammendrag af cafédrøftelserne Temadagen blev afsluttet med at hvert arbejdssted satte sig sammen, for at drøfte det videre arbejde mhp. at lave en handlingsplan. Som inspiration til drøftelserne, blev arbejdsstederne bedt om, at drøfte de emner, der har været oppe på temadagen, og vurdere hvad de ville tage med hjem. Hvert arbejdssted fik derudover tildelt et spørgsmål, som kunne danne grundlag for drøftelserne herunder: Hvordan kan man arbejde med sygefravær på arbejdspladsen? Kan det være organisationen der fejler noget og ikke medarbejderne? Hvordan kan vi optimere og skabe glæde og trivsel? Hvilke erfaringer har i med sygesamtaler? De 12 arbejdssteder afleverede efter drøftelserne noterne herfra. Nedenstående tabel er et sammendrag af de emner, som blev drøftet. erne spænder bredt fra akut omsorgsdag til trivsel. Nogle emner har dog været fællesnævneren for mange af drøftelserne - herunder trivsel, motion, belønning af raske medarbejdere, akut omsorgsdag og en social tillidsrepræsentant på arbejdsstederne. 17 % af beskrivelserne handler om trivsel. Arbejdsstederne er meget optaget af, hvad der giver arbejdsglæde. Et af arbejdsstederne forslår, at morgenmødet bliver optaget på video, så medarbejderne kan lære, hvordan mødet kan blive bedre. Et andet arbejdssted forslår, at der skal være en pakke af tilbud om psykolog, fysioterapeut etc. Et tredje arbejdssted vil finde ud af, hvordan de kan have et kontinuerligt fokus på, hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. I ca. 10 % af beskrivelserne er motion omdrejningspunktet for drøftelserne. 3 af arbejdsstederne, nævner direkte, at de gerne vil indgå i projektet: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol, som intervention mod nedslidning af SOSU-personale. Andre arbejdssteder har generelt set drøftet muligheden for medarbejdertilbud om gratis motion. Belønning af raske medarbejdere er også et af de emner, som mange af arbejdsstederne har drøftet. Ca. 7,4 % af beskrivelserne handler om fokus på de raske medarbejdere, samt en form for belønning evt. i form af et engangsbeløb eller en flaske vin til jul. I ca. 6,4 % af beskrivelserne er der fokus på en akut omsorgsdag. Dvs. muligheden for at ringe og få en akut fridag ved pludselig behov. Flere af arbejdsstederne peger på, at de gerne ser en social tillidsrepræsentant på arbejdspladserne evt. i tilknytning til sundhedshuset. Nogle af arbejdsstederne har beskrevet, hvad de vil drøfte i MED-udvalget. Fokus er også her, som nævnt ovenfor trivsel, fokus på de raske og en social tillidsrepræsentant tilknyttet arbejdspladsen.

11 Tabel 2: sering af emner drøftet på temadagen. Antal af Total Akut omsorgsdag 6 APV 2 Arbejdsmiljø 1 Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet 3 Belønning af raske medarbejdere 7 Belønning af raske medarbejdere 1 Børnepasning 2 Drøftelse i MED-udvalget 4 Ekstra ressourcer 1 Elefanttankegang 1 Fokus på alene forældre 1 Fokus på fælles arrangementer 1 Fokus på kost 3 Fravær i afdeling 2 Fridage 1 Frivillige 1 Frugtordning 4 Hvordan kan man arbejde med sygefravær. 2 Indflydelse og ansvar på arbejdet 1 Langtidssyge 2 9 Ondt i livet 2 Professionel hjælp 1 Pulje 1 Rygning 1 Social tillidsrepræsentant 5 Statistik 2 Sundhedscheck 1 Sygemelding 6 Synlig ledelse 4 16 Hovedtotal 94 Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Overskrift Fokus på korttidsfravær kombineret med akutdage og bonus. En lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut fridag. Sætte fokus på en lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut fridag. Akut omsorgsdag Mulighed for at ringe og få en akut fridag ved pludselig behov. Akutdag - betales med afspadsering APV APV Brug af APV

12 APV Indarbejder spørgsmål i vores APV, angående trivsel og arbejdsglæde. Hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger - spørge til hvad medarbejderne har haft sygdom pga. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Man skal som medarbejder selv gøre noget for arbejdsmiljøet. Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet. Belønning af arbejdspladsen samlet, hvis sygefraværet falder. Belønning af arbejdsplads for sygefravær Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Holdningsændring - honorering af syge. Fokus på de raske medarbejdere. Huske dem der aldrig er syge. Evt. belønning i form af løn eller frihed. Fokus på dem der kommer på arbejde. Måske belønne en gruppe, hvor sygefraværet falder. Fokus på de raske, en eller anden form for belønning evt. individuelt. Skal vi gøre noget for dem der aldrig er syge - evt. give dem en flaske vin til jul - evt. engangsbeløb? Skal gives som en overraskelse, og skabe dialog. Hele arbejdspladsen skal have del i og dermed bedre fællesskabet. Belønning af raske medarbejdere Hvordan kan vi belønne medarbejdere, der ikke har været syge (F.eks. En flaske vin) Børnepasning Børnepasning Børnepasning Børnehjørne, så syge børn kan være der. Børnepasning til syge børn

13 Drøftelse i MED-udvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Fokus på de raske; fokus på de gode ting i forhold til fravær; oplyse om behandlingsgarantier; hvornår tager man kontakt til de syge; medarbejdertilbud. God energi; Smittende stemning; Socialt samvær. Social tillidsmand - hurtig handling., energi/god start på dagen; godt socialt sammenhold; motivation til en generel sund kost; sund kost italesættes; bevidst sundhedsvalg; Ekstra ressourcer Ekstra ressourcer Ekstra ressourcer ind i en periode, så der skabes åndehuller. Elefanttankegang Elefanttankegang Elefanttankegang Fokus på alene forældre Fokus på alene forældre Fokus på alene forældre - kan det være nemmere at komme på arbejde - børnepasningsordning. Fokus på fælles arrangementer Fokus på fælles arrangementer Fokus på fælles arrangementer - Vild med dans, aftenarrangement. Hvert center er på skift arrangør. Fokus på kost Fokus på kost Fokus på kost Fokus på kost Projekt sund morgenmad - fælles morgenmad. Fokus på kost og BMI Mange spiser dårlig frokost - mange har ikke spist morgenmad. Fravær i afdeling Fravær i afdeling Fravær i afdeling Fokus på om det er en bestemt afdeling, som har fravær. Fokus på om en bestemt afdeling har meget fravær.

14 Fridage Fridage Godt med sammenhængende fridage. Frivillige Frivillige Frivillige til at passe syge børn -team af efterlønnere (Reservebedstemødre). Børn som evt. kan sove til middag på arbejdspladsen. Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtkurv til personale Grupper der på skift tilgodeses med en frugtordning. Frugtordning Frugtordning Hvordan kan man arbejde med sygefravær Hvordan kan man arbejde med sygefravær. Hvordan kan man arbejde med sygefravær. Lave et overblik over hvad folk fejler. Nogle rammer skal være tydelige, det kan være forskelligt hvoraf behovet er. Indflydelse og ansvar på arbejdet Indflydelse og ansvar på arbejdet Vigtigt med ansvar og indflydelse på egen arbejdstid, hverdag og opgaver. Langtidssyge Langtidssyge Langtidssyge Spændende med kontaktteam til langtidssyge. Det er svært at komme, når man er langtidssyg. Borupvænget har interesse i at deltage i projektet: Styrketræning.. Kommunens motionslokaler er for lille - evt. bruge Lindevængets træningslokale til medarbejdertræning. Det er svært at tage sig sammen, når man kommer hjem fra arbejd Tag trappen; gå uden om blokken, morgengymnastik. Forsøge at koble os på træning - evt. på Kollektivhuset.

15 Vi kunne tænke os at være med i Projektet: Styrketræning.. Fokus på vores medarbejdertilbud om gratis motion. Gratis motion/styrke til medarbejderne - individuelt aftalt, evt. med en mentor. Lave aftaler 2-3 medarbejdere sammen. Man vil ikke bruge 300 kr. om måneden på motion, men betale et mindre beløb. Ondt i livet Ondt i livet Ondt i livet Ondt i livet - hvad kan vi gøre. Vi har støttet medarbejdere i at komme videre i systemet Kan arbejdspladsen betale? Henvise til frivillige indsatser. Pjece til ondt i livet Professionel hjælp Professionel hjælp Tilbud om professionel hjælp - ekstern hjælp ved højt sygefravær. Arbejde - private problematikker. Pulje Pulje Rygning Rygning Pulje på Borupvænget til, at støtte op om den syge/kriseramte - hjælp til selvhjælp. Meget fokus på rygning Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Opsøgende team/tillidsperson til den sygemeldte. Tilknytning til Sundhedshuset Social TR på arbejdspladsen. Lave et team - evt. TR+SR, der besøger/tager kontakt til den syge. Social TR- sygefraværssamtaler Statistik Statistik Statistik Differentiering mht. fokus på klatsygemeldinger og langtidssygefravær. Undersøgelse af årsag. Statistik over hvad folk bliver syge af. Undersøgelse af årsager

16 Sundhedscheck Sundhedscheck Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Sundhedscheck Hvordan melder man sig syg At vi arbejder med hvordan og hvornår, man melder sig syg. At medarbejderne er ordentlige omkring sygefravær At lederne tager ordentlig imod At medarbejderne føler sig trygge ved at ringe Hvad er vores holdning til sygemeldinger Kontakt fra arbejdsgiver til den sygemeldte. Lederne skal være bedre til at sige til en negativ medarbejder om, at ændre stil, da det smitter noget i gruppen Evt. flere samarbejdssamtaler med leder - hvor er den enkelte? Synlig ledelse - anerkendelse af daglige ting - skal vi have flere ledere - evt. som forsøg, hvor målet er selvkørende team. Nogle gange sætte en video på sådan et morgenmøde, og se den senere, for at lære hvordan mødet kan blive bedre. Starte med en god historie. Morgenmøderne - kan vi mødes på en anden måde Forskellige tiltag som psykolog, fysioterapeut etc. Lederen har en pakke af gratis tilbud. Sammenhold i områdecentret - alle møder til nogle arrangementer. Når man har muskelsmerter - spændende tilbud om massage. Blive bedre til at anvende anerkendende tilgang. Mere åbenhed om, at man selv kan tage beslutning om at gå hjem. Dvs. nogle burde være gået hjem noget før. Få prioriteret tid til at få alle med til at brænde for nye idéer/tiltag. Arbejdsmoral - hvordan får vi alle fælles moral og forståelse for arbejdsmoral? Kontinuerlig fokus på hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. Det vil vi gå hjem og finde ud af. Spørge til hver enkelt - hvad er glæde og trivsel for dig. Spørge til hver enkelt - hvad er glæde og trivsel for dig. Optimere og skabe trivsel - Årlig udflugt. Det sociale samvær er vigtigt Hvad er glæde Finde ideer til trivsel Plan for trivsel over de næste 2 år - kiksstart eller coachuddannelse

17 Arbejdsstedernes handleplan Alle områderne, Solbakken, Randers Kloster, Madservice Kronjylland og Hjælpemiddelhuset var repræsenteret ved temadagen. Madservice Kronjylland Madservice Kronjylland har fokus på 5 ting i deres handleplan: Få prioriteret tid til, at få alle med til at brænde for nye idéer/tiltag. Telefonpasning skal være optimal. (De, som tager imod sygemelding, evt. ønske om akut omsorgsdag skal være imødekommmende og forstående). Vi kunne tænke os at være med i projektet: Styrketræning Belønning af arbejdspladsen samlet, hvis sygefraværet falder. Mere åbenhed om, at man selv kan tage beslutning om at gå hjem. Dvs. nogle burde være gået hjem noget før. Bakkegården-Rosenvænget Bakkegården-Rosenvænget har fokus på 5 ting i deres handleplan: Fokus på de raske Fokus på de gode ting i forhold til fravær. Oplyse om behandlingsgarantier. Hvornår tager man kontakt til den syge? Medarbejdertilbud. Borupvænget Borupvænget har fokus på 5 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MEDudvalget: Social TR sygefraværssamtaler. 100 % fravær, hvor medarbejderen kan yde noget alligevel. Pulje på Borupvænget til, at støtte op om den syge/kriseramte hjælp til selvhjælp. Plan for trivsel over de næste 2 år eks. kik-start eller coachuddannelse. Finde idéer til trivsel. Kildevang Kildevang har i deres handleplan fokus på, arbejdet med hvordan og hvornår, man melder sig syg, samt at medarbejderne føler sig trygge, når de skal ringe til lederne for at sygemelde sig. Kristrup Assentoft Kristrup Assentoft har fokus på 3 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MEDudvalget. Projekt sund morgenmad. Social tillidsrepræsentant. Dansearrangement

18 Kollektivhuset Kollektivhuset vil i deres handleplan have et kontinuerligt fokus på, hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. Lindevænget - Dragonparken Lindevænget Dragonpraken har fokus på 4 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Hvordan kan vi belønne medarbejdere, der ikke har været syge? Fokus på alene-forældre, herunder om det kan være nemmere at komme på arbejde børnepasningsordning. Frivillige til at passe syge børn team af efterlønnere (Reserve-bedstemødre). Kan Lindevængets træningslokale bruges til medarbejdertræning? Spentrup Møllevang Spentrup Møllevang har fokus på 3 ting i deres handleplan og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Indarbejder spørgsmål i vores APV, angående trivsel og arbejdsglæde, hvad forebygger sygdom spørge til hvad medarbejderne har haft sygdom pga. En lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut-dag (fridag). Medarbejdertilbud om gratis motion og træning. Vorup Vorup har nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet med emner som: Rekruttering. Sund mad. fælles arrangementer. Ansættelse af en fælles tillidsmand. På tværs af huset. Åbakken Åbakken har fokus på 2 ting i handleplanen, og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Dialog vedr. målsætningen: Nedsættelse af sygefraværet herunder foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Nedsætte en arbejdsgruppe vedr.: Forebyggelse og sundhedsfremme. Solbakken Solbakken har i deres handleplan fokus på medarbejdertilbud og en social tillidsrepæsentant på arbejdspladsen.

19 Bilag 1: Sygefravær i % på ældreområdet i perioden jan. nov Enhed / Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. I alt Område 1 (Kristrup - Assentoft) 9,38 6,94 6,03 6,85 6,36 5,65 4,75 5,48 6,22 6,20 7,16 6,42 Område 2 (Vorup) 6,26 7,05 5,57 4,13 5,61 5,01 2,71 3,82 4,34 5,14 5,97 5,05 Område 3 (Kildevang) 6,32 6,17 5,00 3,89 6,04 4,76 2,36 4,20 5,39 6,85 9,12 5,46 Område 4 (Borupvænget) 10,88 7,42 6,60 4,92 5,31 5,65 5,63 5,55 7,28 8,34 8,23 6,80 Område 5 (Spentrup-Møllevang) 9,99 9,34 8,34 7,17 7,15 8,22 7,46 6,77 7,12 9,20 10,71 8,29 Område 6 (Åbakken) 6,60 9,76 8,36 5,15 7,39 6,68 5,21 6,28 5,72 6,95 8,15 6,88 Område 7 (Kollektivhuset) 11,26 9,78 8,94 8,21 7,16 7,72 6,01 4,84 6,02 7,07 7,03 7,58 Område 8 (Bakkegården- 6,99 7,22 10,41 7,64 7,19 6,97 6,69 8,07 7,49 7,71 10,77 7,92 Rosenvænget) Område 9 (Lindevænget- 8,76 6,84 6,56 4,23 5,36 4,80 3,92 5,54 6,01 9,01 10,12 6,45 Dragonparken) Solbakken 12,82 12,89 12,44 8,34 7,29 6,11 7,53 6,50 5,77 12,86 12,57 9,76 Madservice Kronjylland 2,18 2,46 6,72 1,09 3,61 5,82 4,73 4,76 2,70 3,98 5,07 3,96 Hjælpemiddelhuset 6,70 3,22 4,02 1,05 1,56 1,17 0,00 0,76 3,30 6,98 4,06 3,04 Kilde: KMD OPUS OVERBLIK FRAVÆR (Udtræk den 12. december 2007). Definition af sygefravær: Sygdom, delvis sygdom, nedsat tjeneste, 28/56 og tilskadekomst i tjenesten. Definition af sygefravær i %: Sygefravær i procent af arbejdstiden (timeforbruget).

20 RANDERS KOMMUNE SUNDHED OG ÆLDRE LAKSETORVET 8900 RANDERS TLF.:

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops?

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen Seniorkonsulent Anne Sophie Hensgen Arbejdsmiljøkonference d. 11. november 2014 Formål 1.

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

RAPPORT - Sundt Lager

RAPPORT - Sundt Lager BAR transport og engros Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Att.: Susanne Linhart sli@di.dk Dato: 03.03.2011 Opg. nr.: 21593/cm WorkLife A/S Tlf.: 70 227 527 Fax: 75 225 390 www.wl.dk post@wl.dk RAPPORT -

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk

Stress i en trivselstid. Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk Stress i en trivselstid Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv www.teamarbejdsliv.dk En historie Stress- og trivselsnetværk for HR/AM professionelle i kommuner (ca. 1/3) Arbejde med stress eller trivsel? Hvorfor?

Læs mere

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis

Velkommen til workshop. Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Velkommen til workshop Integrer sundhedsfremme og arbejdsmiljø i praksis Præsentation af SundTrivsel A/S SundTrivsel arbejder i krydsfeltet imellem sundhedsfremme, trivsel og arbejdsmiljø vi samtænker

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden Guide Januar 2010 FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden FORORD Sæt sundhed på dagsordenen på arbejdspladsen I år 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Årsberetning for Sundhed & Trivsel

Årsberetning for Sundhed & Trivsel Årsberetning for Sundhed & Trivsel 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vi laver gode resultater!... 3 80 pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver... 4 Statistik... 4 Fysioterapi... 4 Psykoterapi...

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere