Inklusion i Konkurrencestatens Samfund. Bachelor. Anne Katrine Duch University College Esbjerg Vejleder Connie Kock 10.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion i Konkurrencestatens Samfund. Bachelor. Anne Katrine Duch 42500 University College Esbjerg Vejleder Connie Kock 10."

Transkript

1 Inklusion i Konkurrencestatens Samfund Bachelor Anne Katrine Duch University College Esbjerg Vejleder Connie Kock 10.juni 2015

2 Bachelor Studienr.:42500 Navn(e):Anne Katrine Duch Bachelorprojekt form A/B: Vejleder: Connie Kock Dato:10 juni 2015 Opgavens titel Inklusion i konkurrencestatens samfund Opgavens titel (Engelsk) Inclusion in the competition state society. Denne opgave er udarbejdet af (en) studerende på Pædagoguddannelsen UC Syddanmark Campus Esbjerg. Dette eksemplar af opgaven er ikke rettet eller kommenteret af uddannelsesinstitutionen. Kopiering eller anden gengivelse af opgaven eller dele af den er kun tilladt med forfatteren(nes) tilladelse (jf. dansk lov om ophavsret). Beregningsgrundlaget ved skriftlig opsætning: Ved en side forstås formatet A4 med typeenheder i gennemsnit pr. side inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste og litteraturlister indgår ikke i det maksimale sidetal. Bilag kan ikke forventes læst af bedømmerne Denne opgave består af i alt typeenheden inkl. mellemrum. Tro- og love erklæring: Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet opgaven, samt at de opgivne typeenheder er oplyst korrekt. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og opgaven eller væsentlige dele af den har ikke tidligere været eller er ikke fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng. Jeg er blevet gjort bekendt med, at overtrædelse af reglerne behandles i henhold til 18 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 714 af Studerendes underskrift: Opgaven må efter endt bedømmelse gøres tilgængelig for udlån: x Ja x Nej x UC Syddanmark Campus Esbjerg Pædagoguddannelsen Degnevej Esbjerg Ø 2

3 Resumé Denne opgave handler grundlæggende om inklusion, men er samtidig også metaperspektiv på hvordan inklusion ses på både politisk og praktisk. Via en beskrivelse af samfundet og de ændringer der sker politisk, bliver det muligt at få et blik ind i hvordan det påvirker den praksis der skal udfører den politisk bestemte inklusionsopgave. Opgaven anskuer inklusionsopgaven fra flere vinkler, ved både at lytte til praktikeren, forskeren, teoretikeren og ved at betragte den pædagogik man politisk søger fremadrettet via konkurrencestaten pædagogik. Konklusionerne dannes ud fra pædagogens synspunkt, da inklusionsopgaven betragtes objektivt og subjektivt fra dennes position og praksis. 3

4 Indholdsfortegnelse Forside 1 Resumé Indholdsfortegnelse Side 4 Afsnit 1 Side 6 Indledning Side 6 Problemformulering Side 8 Metode Side 8 Beskrivelse af min pædagogiske praksis og arbejdsopgaver Side 9 Afsnit 2 Side10 Inklusion - Eksklusion Side11 Normalitet - Afvigelse Side 12 - Normalitetsopfattelser Side 12 - Historisk rids - Normalitet og afvigelse i Danmark Side 14 Delanalyse 1 Side 16 Afsnit 3 Side 17 Grundlaget for inklusion i Danmark Side 17 - Dysons diskursanalyse Side 19 Beskrivelse af samfundet i dag Side 20 Det moderne samfund Side 20 Systemverden Side 21 Konkurrencestaten og dens pædagogik Side 22 Delanalyse 2 Side 25 Afsnit 4 Side 28 Interviewguide Side 28 Inklusion i praksisfeltet Side 29 - Susan Tetler Side 29 1 Forsidebillede: https://satzsalatundwoerterwolke.files.wordpress.com/2013/02/our-educationsystem.jpg 4

5 - Søren Hybel Side 29 Delanalyse 3 Side 30 Afsnit 6 Side 34 Konklusion Side 34 Litteraturliste Side 35 Bilag 1 - Interview med Inklusionsvejleder Søren Hybel. Side 38 Bilag 2 - Interview med elev Peter. Side 50 Bilag 3 - Ørkildskolens inklusionsstrategi. Side 55 Bilag 4 - Artikel: Er inklusion et problembarn? Side 59 Bilag 5 - Spørgeguide til interviewet med Søren Hybel. Side 66 Bilag 6 - Mit system, jeg arbejder i. Side 67 Bilag 7 - Beskrivelse af Søren Hybels opgaver i forhold til skolen og dens organisering. Side 70 5

6 Afsnit 1 Indledning Naturen har altid haft sin egen måde at selektere i, om et individ var berettiget til sin egen tilstedeværelse. De som ikke havde gener, modstandskraft eller styrke nok til at overleve, ville helt naturligt afgå ved døden eller blive ekskluderet fra flokken. Den ene måtte vige til gengæld for at sikre arten/flokkens overlevelse. 2 Med Darwins teori Survivel of the fittest 3, har man som menneskehed også taget denne tænkning til sig. Tænk eksempeltvis Hitlers eutanasiprogram 4. Som samfund har der altid været en form for ekskludering, dette har været en måde at definere hvornår man er normal og hvordan man bør agere som normal. Foucault siger i sit værk Galskabens historie 5, at de anderledes siger noget om det samfund der udpeger dem. Hvilket samfund har man så, når inklusion søges og dermed alle er velkomne i samfundet? Som samfund har vi i Danmark en lang historie bag os, hvorpå man har søgt at definere normalitetsbegrebet. I min optik er ordet inklusion en del af et større billede hvori normalitetsbegrebet sidestiller sig, fordi man skal vel være normal for at kunne være inkluderet, ikke? Med udgangspunkt i FNs handikapkonvention som havde det primære formål at sikre alle med funktionsnedsættelser samme muligheder for at indgå i job, uddannelse og sociale relationer, selvom de har et handikap. Tænker jeg at der kan være sket et paradigmeskifte og ordet inklusion eller det at være inkluderet ikke nødvendigvis dækker over at man er normal ift det traditionelle normalitetsbegreb. Regeringens målsætning om, at i 2015 skal 96% 7 af alle børn gå i en almen skoleklasse. På den måde vil man gerne sikre, at fleste midler til skoledrift går til flest mulige børn. Til sammenligning var tallet i 2010 at 93,1% var inkluderet (Ibid). Med det udgangspunkt bliver jeg nysgerrig på hvordan inklusion praktiseres, mest hensigtsmæssigt og rent pragmatisk i en skolesammenhæng. 2 Den Store danske (Darwin) 3 Den Store danske (Darwin) 4 5 Andersen mfl. (2005) 6 FN s Handikapkonvention Merlsen, Camilla (2013) 6

7 Som pædagog i en skolesammenhæng, er jeg underlagt et system der er styret oppe fra og ned. Poltiske beslutninger med afsæt i økonomisk tænkning er grundlaget hvorpå inklusion søges og jeg indgår i den systemiske konstellation som det pragmatiske element der udfører de handlinger som ønskes politisk oppefra. Denne position, oplever jeg som et spændingsfelt hvori mange dilemmaer opstår på daglig basis. Er der en overensstemmelse mellem det som praktiseres og det som teorien foreskriver, når målet er ansvarsfuld inklusion, som det er på den skole hvor jeg arbejder som pædagog (Bilag 3)? Med udgangspunkt i samfundets stigende konkurrence og velfærdstatens reformering, reformeres også vores uddannelsessystem. Senest er der skabt en ny folkeskolelov anno 2014, 8 hvor 3 mål er omdrejningspunktet for skolens virke: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal minske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 9 I denne kontekst må en ny pædagogisk tænkning eller strømning også påvirke hvordan vi laver skole og hvordan vi inkluderer. Den traditionelle skolestruktur er i opbrud, nu er det ikke længere ord som kultur og tradition der gennemsyre skoletænkningen og måden hvorpå samfundets børn bør opdrages. Nye ord som konstant dynamik, innovation, effektivitet og konkurrencedygtighed er nu ord der er indbegrebet af folkeskolens pædagogiske tænkning. 10 Flest mulige skal kunne bidrage til at sikre samfundets vækst, i en global verden. Men kan alle individer i samfundet deltage på lige fod, eller må nogle ekskluderes for at samfundet kan bestå? Jeg har i en tidligere eksamensopgave taget udgangspunkt i Bent Madsens tese om, at først når et barn føler sig inkluderet er det inkluderet 11. Dette udgangspunkt brugte jeg til at understøtte tesen om, at man bør undgå kun at lave objektive analyser og observationer på børn i inklusions sammenhæng, på trods af, at det er en metode i systemverden. 12 Dette narrativ bruger jeg til at understøtte min tanke om, at børn er ikke maskiner der kan målrettes og reguleres, de er 8 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mårtensen (2015) 11 Pedersen, Carsten mfl. (2009) 12 Mårtensen (2015) 7

8 følelsesbetonede, spontane og umiddelbare og skal udvikles og gøres refleksive udfra deres nysgerrighed, men kan det forenes med inklusionstanken? Individperspektivet er derfor i min optik meget vigtigt, at lytte til det subjektive narrativ og på den måde afdække hvordan et individ bedst selv ser sig inkluderet bliver min vigtigste pædagogiske opgave fremadrettet, tænker jeg. Disse ovenstående refleksioner leder mig til følgende problemformulering. Problemformulering Hvorledes udfordrer inklusionsopgaven specialpædagogen i spændingsfeltet mellem skolemiljøets forandringer og konkurrencestatens samfund? Metode Med disse indledende bemærkninger, kunne man forledes til at tænke, at denne opgaves omdrejningspunkt var normalitet og afvigelse, det er det på sin vis også, men det er primært en opgave om inklusion og dens modpol eksklusion. I denne opgave bevæger jeg mig imellem et mere overordnet metaperspektiv, hvori både samfundsretning og pædagogisk teori beskrives. Men jeg bevæger mig via forskning også ned i et praksisfelt, derfra hvor min egen dagligdag går. Med narretiver fra en praktiker som bevæger sig et niveau over min praksis, tænker jeg hermeneutisk bevæger mig i en cirkulær retning og fænomenologisk får anskuet begrebet inklusion nede fra og op, dette via kompleksiteterne, udfordringerne, strømningerne og dilemmaerne der ligger i inklusionsopgaven. Til hvert afsnit vil jeg lave en form for analyse med konkluderende elementer. I denne opgave vil jeg via teorien om inklusion og eksklusion og normalitet og afvigelse, bruge Bent Madsen som grundlag for min forståelse for inklusion og eksklusion. Normalitet og dens modpol afvigelsen, diskutere jeg ved at anvende Jesper Holst som basis for min forståelse. I den sidstnævnte kontekst er det nødvendigt med et mindre historisk rids, hvor især nedslaget er, hvordan man historisk set har anskuet normalitetsbegrebet i skoleregi gennem de sidste 100 år. Med udgangspunkt i Foucault ord at det anderledes siger noget om det samfund der udpeger, er det interessant at kigge ind i samfundet som det er i dag og kigge på måden der drives inklusion. Idet at jeg tænker at måden vi driver inklusion og grundlaget derfor, automatisk vil komme til at sige noget om de som er anderledes og vores samfunds syn derpå. Derfor finder jeg det vigtigt at beskrive det politiske udgangspunkt hvorpå vi driver inklusion, såvel som at give en beskrivelse af samfundet. I en beskrivelse af samfundet, vil der komme flere parametre i spil, Giddens anvender jeg til at beskrive det moderne samfundet. Vi bevæger os mod et konkurrencesamfund og i den kontekst finder jeg det nødvendigt at beskrive hvilke samfundsændringer vi pædagogiks ser pt, til at 8

9 repræsentere konkurencesamfunds pædagogik anvender jeg Brian Degn Mårtensen. Som en måde at forstå den organisatoriske opbygning vores samfund er underlagt, bruger jeg Luhmann, i det han repræsenterer systemteorien. Da opgaven har sit afsæt i en skoletænkning, anvender jeg Susan Tetler som den forskningsmæssige empiri. Via en artikel hun har skrevet har jeg afdækket nogle udsagn der definere hvordan hun anskuer hvordan inklusion bør drives. Som empirisk modpol har jeg lavet et kvalitativt interview med inklusionsvejleder Søren Hybel, som repræsenterer den praktiske empiri, mine overvejelser i forhold til interviewet har jeg reflekteret over i en interviewguide. Interviewet, selve bilaget det transkriberede interview bilag 1, findes vedlagt som et USB til henholdsvis lærer og cencor. Måden jeg behandler og analysere stoffet på, vil være baseret på, at jeg trækker dele af Søren Hybels svar ind som et understøttende element til Susan Tetlers påstande og på den måde sidestille deres udtalelser. Jeg vil jf bilag 9, vurdere at jeg i Søren Hybel har en kilde, som jeg anser som værende god empirisk materiale, i forhold til at afdække hvordan der inkluderes i et virkelighedsnært og praksisnært perspektiv. Jeg tænker også at han som kilde er fuldt ud i stand til at være valid kildemateriale ift at skulle give sine refleksioner på forskeren Susans Tetlers påstande om, hvordan inklusion skal udføres i praksis. Jeg vil analysere for hvert afsnit, på den måde, søger jeg at binde en sløjfe omkring teorien og empiri, ved at anskue førnævnte ud fra min praksis og de felter jeg som pædagog indgår i, både som specialpædagog i et skoletilbud der rummer ekskluderede elever og som pædagog der går ind i almenområdet og lave inkluderende arbejde med elever i mellemtrinnet, se næste afsnit for en uddybende beskrivelse af mine arbejdsopgaver. Sidstenævnte opgave giver mig en mulighed for at bevæge mig helt ned i individperspektivet, hvis jeg anskuer jeg behøver subjektets perspektiv til at understøtte mine udtaleser. Uddybende diskussion og refleksion over den anvendte teori vil blive præsenteret til eksamen. Beskrivelse af min pædagogiske praksis og arbejdsopgaver Jeg finder det nødvendig at give en kort beskrivelse af min pædagogiske praksis, hvad er mine arbejdsopgaver og funktioner i forhold til at jeg er ansat som pædagog i et skolemiljø. Grundlaget for dette er, at jeg i mine refleksioner, vil forholde mig til hvordan teorien kan have indvirkning på mit daglige arbejde og på hvordan jeg agere og skal agere i forhold til den politiske diskurs. På denne måde får mine læsere en grundlæggende forståelse hvorpå jeg reflekterer. Yderemere har jeg 9

10 lavet en beskrivelse af det system jeg arbejder i, sådan at læseren kan få en dybere forståelse i forhold til opgaven, hvis det søges, se bilag 6. Mine opgaver som pædagog er at jeg arbejder som specialpædagog i en funktionsklasse, der rummer 8 elever på 6-9 klassetrin. Et skoletilbud, der i inklusionens tegn er placeret på en almen skole, for på den måde at rykke denne elevgruppe tættere på almenområdet. Tilbuddet dækker over elever der førhen ville være udskilt til et segregeret tilbud på grund af udfordringer som funktionsnedsættelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsmæssige udfordringer og andre problematikker relateret til de udviklingstadier de ellers burde være på ift til jævnaldrene. I denne kontekst indgår jeg på lige fod med de to lærer som er en del af teamet, jeg varetager derfor både planlægning og undervisning ud fra den tanke, at vi som team selv skal kunne dække det skema eleverne har. Jeg underviser og planlægger i den henseende både Idræt, hjemkundskab, billedkunst, tysk og understøttende undervisning. Derudover har jeg en pulje timer til at varetage samtaler med elever i almenområdet. Med den skolestruktur vi har i Svendborg, valgte man på mange skoler og afskedige socialpædagoger. Det vil sige at man ikke længere har en person til at varetage eventuelle problematikker i forhold til børn der trives dårligt, udfordre undervisningen eller andre elever, konflikthåndtering etc. Vi har gjort os den erfaring at vi som skole ikke kan være helt foruden, og jeg går derfor under titlen inklusionsvejleder ind i almen området og laver børnecoaching. Et tilbud som henter sine metoder i den systemiske tænkning, men samtidig er baseret på et solidt pædagogisk fundament. Afsnit 2 I dette afsnit vil jeg gerne definere inklusion og eksklusion. Bent Madsen siger, at inklusion er fællesskabets pædagogik. På den baggrund har jeg valgt ham som mit teoretiske grundlag for at afdække fænomenet inklusion og eksklusion. Jeg vil ydermere i dette afsnit forsøge at give en beskrivelse af normalitet og afvigelse. I denne kontekst finder jeg det er relevant at give et mindre historisk rids over hvordan man som samfund har vurderet normalitet og afvigelse i Danmark inden for de sidste 100 år, det både i samfund og i skolemæssig sammenhæng. I denne kontekst bruger jeg Jesper Holst til at beskrive normalitetsbegrebet og i samme kontekst det afvigende. Efterfølgende laver jeg første delanalyse på grundlag af disse teorier, i analysen vil også indgå en vis form for diskussion og konkluderende elementer. 10

11 Inklusion - Eksklusion Inklusion er ganske enkelt at undgå eksklusion. 13 Bent Madsen siger at inklusion er en proces, hvori der er evig forandring. Det betyder at man som skole, lærer og pædagog, hele tiden bør forholde sig til, hvordan man bedst møder skoleelever. Elever hvis behov, udvikling og relationer konstant forandres i. Dette kan kun ske via en proces, hvor man hele tiden forholder sig refleksivt og undersøgende til, hvordan man som fagperson møder børn. Man er nødt til at forstå eleverne og det samspil børn og unge relationelt indgår i med hinanden. Inklusion handler altså om fysisk tilstedeværelse, socialt fællesskab og anerkendelse, aktiv deltagelse og udvikling, fagligt og personligt. Med andre ord handler der, at børn bliver set, accepteret og værdsat som de individer de er og de er kun inkluderet, hvis de selv føler sig inkluderet siger Bent Madsen. Inklusionspædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. 14 Eksklusion betyder udelukkelse fra fællesskabet. Når der sker en social eksklusion, vil et enkelt individ blive udelukket fra fællesskabet, dvs. at individet ikke længere er medspiller på de livsarenaer, der har betydning. Når man laver en segregering, er det en udskillelse af et enkelt individ. Individet fjernes fra et fællesskabet og flyttes ind i en anden kontekst, eksempelvis et segregeret tilbud. Hermed vil der ske en kongregering. 15 Ifølge Bent Madsen er inklusion og eksklusion et begrebspar der hænger sammen uløseligt, samtidigt er de også hinandens forudsætning. For at der kan forekomme inklusion, er det nødvendigt, at foretage en analyse af de strukturer, der gør at et enkelt individ bliver udsat for eksklusion(ibid). Hvilket vil sige, at hvis eksklusion skal undgås, så er vi nødt til at vide, hvad der ekskluderer. Bent Madsen definition på inklusion er: at det er en proces, der skal bidrage til at minimere de mest virksomme eksklusionsfaktorer i børn og unges liv. Inklusion er ganske enkelt at undgå eksklusion 16 Bent Madsen peger på, at det ikke er barnets individuelle kompetenceudvikling, der skal sættes ind for at rette op på når inklusion søges. Det der er væsentligt, er hvilken måde fællesskaber dannes på 13 Madsen (2005) 14 Madsen (2005) 15 Madsen (2005) 16 Pedersen, Mfl. (2010) 11

12 og hvordan de fungerer. Dette kan gøres ved at hæmme ekskluderende mekanismer i sociale sammenhænge. Vi skal lære børn, at ikke alle er ens og at det kan være sundt at være i mange forskellige fællesskaber. Bent Madsen opfordrer til, at man som pædagogisk personale sætter sig selv i spil, via egen deltagelse søges der muligheder for at fremme barnets deltagelse. Bent Madsen argumenterer her for at personale er social medspiller i de skabende eller dannende processer, hvor pædagoger og børn i samspil konstruere den sociale virkelighed via sprog og bevidsthed. Førnævnte gør at jeg tænker, at Bent Madsen tilhører den åndsvidenskabelige retning og kvalificerer sig som konstruktivist. 17 Samvær og fælleskab kan betegnes som menneskets eksistensform, og inklusion som menneskets egentlige udgangspunkt. 18 Inklusion drejer sig om fællesskab og mangfoldighed som det normale 19 Udgangpunktet for ovenstående sætning må være, at ingen er integrerede eller inkluderet, men at alle passer ind. Inklusion må derfor anskues som et princip og af generel karakter, som er gældende for alle og ikke kun en bestemt gruppe. 20 Dette fører mig til en definition af normalitet og afvigelse. Normalitet og afvigelse Forståelsen af normalitet og afvigelse er afgørende for de formelle og uformelle bedømmelser af menneskers adfærd og fremtrædelsesformer og dermed for de sociale kontrolprocesser, hvorigennem der interveneres i forhold til afvigelse 21 Normalitetsopfattelser Holst definere normalitetsbegrebet ud fra 3 normalitetsopfattelser, dette giver os tre forskellige måder at opfatte det afvigende ud fra: 17 Pedersen, Mfl. (2010) 18 Morken (2008) 19 Morken (2008) 20 Morken (2008) 21 Andersen og Ellegaard (2012) 12

13 Statisk normalitet: Er det gennemsnitlige, som ligger imellem to yderpunkter. Statisk normalitet kan beregnes ud fra tal, som for eksempel når man beregner om et barns fødselsvægt ligger inden for normalområdet. I dette tilfælde vil ydrepunkterne repræsentere et overvægtigt og et undervægtigt barn. På denne måde kan man inden for det socialpædagogiske og skolefaglige felt beregne flere statiske normaliteter, såsom intelligens, test, karakterer osv. 22 Medicinsk-moralsk normalitet: Medicinsk normalitet defineres ud fra begreber som sund og syg. Dvs. hvis du har feber højere end 37 er du syg og dermed afvigende. Har du præcis 37 i feber er du sund og er normal. Dette normalitetsbegreb gør sig gældende for alle sygdomme, dvs også sindslidelser. Har du en depressiv diagnose er du syg og dermed afvigende. Moralsk normalitet er baseret på, om et individ har en normal moralsk opførelse der ikke strider imod moralen. Den normale er derfor et moralsk menneske der søger at gøre det rigtige og den afvigende gør umoralske ting (Ibid). Sociologisk normalitet: De normer og den adfærd i samfundet som bliver opfattet socialt acceptabelt. Uddybende defineret således. Normerne definerer det socialt acceptable altså det rigtigt og korrekte. Normalitet betegner den adfærd som det der ligger indenfor de normer som samfundet foreskriver. Det afvigende element er derfor i dette tilfælde det der er i strid med samfundets normer og er derfor uacceptabelt (Ibid). Via formelle og uformelle normer reguleres vores adfærd og forståelsesformer. Denne regulering, der er normernes funktion, betyder at der lægges mærke til adfærdsmønstre og forståelsesformer, der ikke er i overensstemmelse med normerne og dermed er afvigende. 23 Det er kun muligt at opretholde normernes funktion som regulerende, hvis vi følger op med bedømmelser og interventioner i forhold til, hvad der betragtes afvigende og set i forhold til det der kan skabe en risiko for afvigelse. Jesper Holst siger at det er en social kontrolpost, når vi etablere 22 Schou og Pedersen (2006) 23 Andersen og Ellegaard (2012) 13

14 normer hvorfra vi kan dømme mennesker og deres handlinger, ved at reagere på den afvigende adfærd eller person. 24 Historisk rids - Normalitet og afvigelse i Danmark 1900-tallet: Videnskaben og dens evidens vinder mere og mere terræn, til fordel for kirken og statens ultimative magt. Dvs det bliver mere og mere moderne at undersøge og analysere på, om et tiltag eller en adfærd har sin berettigelse. I den kontekst skaber man Børneloven af Hvor man før dømte børn til anbringelser udfra at de havde gjort noget strafbart. Var det nu nogle social, personligheds og adfærdsmæssige karakteristika der dømte barnet som en afviger og derfor blev anbragt uden for eget hjem. Der skete en humantisering af de interventioner der var rettet mod kriminelle, vanartede og vanrygtede børn og unge, på trods af at tidens tænkning om opdragelse versus straf var til diskussion (Ibid). I skolemæssig kontekst begyndte man at oprette segregerede skoletilbud, noget man havde gjort, bagudrettet, for døve, blinde og åndsvage børn. Nu blev det muligt at udskille vildfarne og vanartede unge, da det var svært at undervise disse afvigende elever. Dette var startskuddet til en bølge af specielpædagogiske foranstaltninger hvor folkeskole nu opbyggede tilbud med henblik på imødegå de problematikker, som undervisningen af afvigende elever medførte erne: Dilemmaet omkring opdragelse og straf blev afløst af dilemmaet mellem opdragelse og behandling. Fysisk utugt blev forbudt og normalitetsbedømmelserne i det socialpædagogiske arbejde blev domineret af psykologiske og psykiatriske behandlingsforestillinger. En visitering til institution skete på baggrund af en medicinsk og individuel orienteret psykologisk udredningsproces, hvis formål var at stille en diagnose. Nu var det ikke længere den moralske habitus, børnene og forældrenes, man bedømte. Man så på børnenes medicinske, personlighedsmæssige og psykologiske karakteristika og egenskaber. På den måde kunne man søge en behandling, sådan at barnet kunne blive rask igen og dermed normal. Skolen og den specialpædagogiske tænkning havde ændret sig i takt med ovenstående. Omkring 10 % af alle børn, modtog i 1970 specialundervisning. Visiteringer blev forestået af en skolepsykolog, der havde til opgave at normalitetbedømme, hvorvidt et barn kunne følge den almen undervisning eller bestemme om børnene skulle henvises til folkeskolens specialundervisninge eller til et 24 Andersen og Ellegaard (2012) 14

15 specialpædagogisk tilbud. Henvisningerne skete på baggrund af negativ afvisning, dvs man kortlage alt det barnet ikke kunne og man gav et diagnostisk skøn på hvad der kunne være den eventuelle årsag hertil. Specielpædagogikken var præget af den individorienterede diagnostiske tankegang, som i socialpædagogikken. Samtidig så man at en kritik af at de segregerede undervisningstilbud vandt indpas. Forsøg med at integrere børn fra specialundervisningen i den almindelige folkeskole og i en almindelig undervisning havde sin spæde start (Ibid). Tiden omkring 2010: Tiden i dag er præget af at det sociale kontrolbillede endnu engang har ændret sig. Fokus er ikke længere kun på at ekskludere de børn som gennem en normalitetsbedømmelse er er blevet bestemt som afvigende. Nu arbejders der også præventivt på at nå de børn der er i risikozonen for at være truede eller truende. Man forsøger altså et indfange de børn, via en risikokalkulator, der på et senere tidspunkt kunne tænkes at risikere at komme ind på et afvigerspor, istedet for at lave en normalitetsbedømmelse som udgangspunkt. I skolemæssig kontekst er der sket en opblødning, der arbejdes nu med mere bløde former for undervisning, som så vidt muligt søger at holde det enkelte barn i sin klasse. Det kan eksempeltvis være intensive læsehold og enkelttimer med specielundervisning. De børn der vurderes af underviseren, at de skal have specielundervisning skal normalitetsbedømmes af en psykolog, før de kan få den støtte de skønnes at have behov for. På nuværende tidspunkt har 15 % af alle børn været i kontakt med en eller anden form for specielundervisning. På trods af de nationale politiske intensioner om inklusion, normalitetsbedømmes stadigt flere elever og henvises til specialundervisningens segregerede tilbud, i det at diagnosticering af børn er stadigt fremherskende. (Ibid). Jesper Holst samler op på sin historiske gennemgang ved at sige: der sættes spørgsmålstegn ved en sammenhængende normalitetsforståelse i et samfund, hvor individuelle valg, de tilsyneladende mange muligheder og den øgede kulturelle pluralisme uomtvisteligt udfordre os alle, 25 Holst mener at der er en tendens til i samfundet i dag, at man vender normalitetsbedømmelsen væk fra det enkelte individ og retter opmærksomheden mod de omgivende forhold. Vi oplever en modsætning, samfundets opvækst og livsbetingelser gør at normalitetsbegrebet har mistet sin mening. Fordi et samlet fællesskab nu er blevet en mangfoldighed af fællesskabs arenaer. Det får 25 Andersen og Ellegaard (2012) 15

16 den betydning at, vores normalitetsforståelse i samfundet er blevet afløst af mange forskellige normalitetsopfattelser (Ibid). Delanalyse 1 Når vi normalitetsbedømmer et barn og det skal vurderes om det kan indgå inkludere i et fællesskab, må det vurderes inden for alle tre normalitetsbedømmelser. For at kunne bestå adgangskravet til det almene, bliver barnet intelligenstestet ift den statiske normalitet. Derudover kan barnet have en diagnose, der enten vurdere at barnet er i stand eller ikke i stand til at indgå i fællesskabet. Yderemere vil man lave en vurdering af barnets moralske opførelse, vil det være i stand til at opføre sig moralsk passende i et alment tilbud. Slutteligt at det nødvendig at vurdere på barnets sociale normalitet, er barnets opførelse acceptabel og kan barnets adfærd reguleres i den sammenhæng barnet skal indgå i? I et historisk perspektiv er det tydeligt for mig, at man nu ikke længere dømmer en afviger til, ikke at kunne indgå i et inkluderet fællesskab, men at man nu søger at arbejde med de faktorer der er ekskluderende, ved at arbejde med individidet i klasserummet. Endvidere fortæller historien mig også, at der er sket en form for paradigmeskifte i måden vi tænker normalitet. Det virker som, at man nu giver mere plads til at at individet kan udfolde sig selv og sin egen identitet eller særpræg, uden nødvendigvis at skulle reguleres i det. Istedet lærer man barnet at det er ok at være som man er, og man lærer de andre børn, at acceptere individets særtegn uden at benytte sig af ekskluderende mekanismer. Man lærer børn at se hinanden og forstå hinanden. I min optik hænger begrebsparrene (inklusion/eksklusion og normalitet/afvigelse) uløselig sammen, da jeg via min teori har erfaret at for at kunne blive vurderet egnet til at være inkluderet i et fællesskab, skal man normalitetsbedømmes. Det vil sige, i min optik, bliver du ekskluderet er du dermed også defineret som en afvigende element. Dette er kun min grundlæggende objektive betragtning, da jeg ikke kan undgå at lægge mærke til, at et form for paradigmeskifte er sket, i og med at man nu kan være inkluderet på trods af at man ikke har bestået en normalitetsbedømmelse. Dvs ud fra psykologiske test og analyser er man vurderet til at være afvigende, men man har kompetencer der alligevel kan kvalificere individet til at indgå inkluderet i det almene miljø. Jeg tænker, at dette må betyde at der er må være formidlende faktorer, social kompetencer eventuelt, der i sådan et tilfælde kan være tungen på vægtskålen. Objektivt set, er det den sociale kompetence jeg oftest ser mine egne funktionsnedsatte elever bruge som deres stærke kort, når de gerne vil danne relationer ind i almenområdet. De spejler sig i hvad de almene børn gør og forsøger at imitere deres adfærd. Dog oplever jeg, at de er udfordret på at opretholde denne 16

17 facade i længere tid, da det kræver stor koncentration at hæmme deres egentlige natur og de derfor ikke kan indgå i de almene fællesskaber i længere tidsrum, uden et vist gennembrud af naturlig adfærd. BM siger at vi som fagpersoner skal sætte os selv i spil, noget jeg kun kan være enig i. Jeg ser i kraft af mit virke som fagperson ind i almenområdet, at lærerne stadigvæk gemmer sig bag kateteret, fulde af berøringsangst overfor hvad der er svært for børnene rent følelsesmæssig og fuldt ud funktionsdygtige i gamle læringsmetoder der er dræbende for inklusionen og især de børn der er inkluderet. Derfor syntes jeg at den nye folkeskolereform er rigtig god, i det at den åbner op for den mulighed at pædagogerne også kan varetage undervisning. På denne måde kan der nu komme andre typer voksne ind og møder børn i børnehøjde. Voksne der er i stand til at sætte sig selv i spil og som tør snakke med børnene, voksne som er deltagende og som er i stand til at bevæge sig ind i individets rum og ved at gå ved siden af, istedet for at stå overfor, på den måde hjælpe og guide barnet mod at være en inkluderet del af fællesskabet. I min optik, burde der til hvert årgangsteam være tilknyttet en pædagog, en som havde til hovedopgave, ud over undervisning selvfølgelig, at være den ansvarlige for de sociale beskrivelser i elevplanerne, en som havde det fokus når læreren taler om udvikling af læringsrummet, at hjælpe individet ind i læringsrummet. På den måde tænker jeg at man kan få en mere målrettet inklusion, ved at en lærere og en pædagog som team får brugt deres kompetencer der hvor det giver mest mening, i læring og hos børnene, sådan at de understøtter og supplere hinanden. Læreren får frigivet ressourcer til at udvikle på læring og læringsrummet, på denne måde vil ingen stå alene. Afsnit 3 I dette afsnit vil jeg forsøge at definere hvorfor vi arbejder med inklusion i Danmark og hvilke konventioner og tænkninger der ligger til grund for at vi som samfund søger at arbejde med dette felt. Ydermere vil jeg undersøge hvilket type samfund vi har og hvilke elementer det består af. Slutteligt vil jeg analysere, diskuterer og konkludere på teorien i forhold til min pædagogiske praksis. Grundlag for inklusion i Danmark For at forstå grundlaget for inklusion og tankerne bag, er det vigtigt, at have viden om de lovgivninger, der ligger til grund for inklusionstanken. 17

18 Inklusion, som det omtales i samfundet i dag, stammer fra Salamanca-Erklæringen fra UNESCOs verdenskongres i Her indgår 92 lande heriblandt Danmark og 25 organisationer erklæringen om, at: Almindelige skoler, som har den inklusive orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe diskrimination, skabe trygge fællesskaber, bygge det inklusive samfund og opnå uddannelse for alle; desuden giver de langt de fleste børn en ordentlig udannelse og forøger dermed hele uddannelsessystemets effektivitet og ressourceudnyttelse. 26 Fokus efter Salamanca-Erklæringen har flyttet sig, hvor man før segregerede elever til andre skoletilbud, inkludere og medtænke man nu elever med særlige behov i den normale undervisning. Erklæringen gør på denne måde op med opfattelsen af den enkelte elev som problembæreren. Danmark forpligtigede sig via Salamanca-Erklæringen til at arbejde hen imod inklusion. 27 En vigtig kilde ift grundlaget for inklusion i Danmark, som har til formål at sikre lige rettigheder for individer med funktionsnedsættelser, er FN handikapkonvention. Dens primære formål er at sikre at alle med funktionsnedsættelser, har samme muligheder for at indgå i job, uddannelse og sociale relationer, selvom de har et handicap. FN s Handikapconvention i 2006, havde følgende målsætning: Handicapkonventionen skal bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser opnår lige muligheder og de samme rettigheder, som andre mennesker inden for områder som uddannelse, arbejde og det sociale liv. 28 Dokumentet fra Handikapkonventionen centrerer sig omkring princippet, at alle børn også børn med særlige behov har ret til uddannelse. Fortrinsvis skal denne uddannelse foregå i det skolesystem og de skoler, der er i daglig tale kan kaldes skoler inden for almenområdet. Det er i denne kontekst skolens opgave, at være opmærksom på de forskelligheder der er blandt børnenes forudsætninger og potentialer i forhold til læring. Det påpeges i erklæringen, at almindelige skoler med en inkluderende orientering er det mest effektive hjælpemiddel til at bekæmpe diskriminerende holdninger, til at skabe imødekommende miljøer, til at bygge et inkluderende samfund og til at realisere uddannelse og oplæring for alle Salamanca-Erklæringen, Madsen (2005) 28 FN s Handikapkonvention Unesco Salamancaerklæringen (1994) 18

19 Det er ikke kun i pædagogisk praksis begrebet inklusion bliver anvendt, det er også et policy-begreb kaldet social inklusion, hvilket medfører, at det skal anskues på både et politisk niveau og på et pædagogisk niveau. Politisk er der en vision om at skabe et verdenssamfund, med lige rettigheder for alle, til modtagelse af samfundets ressourcer og fællesskaber. Pædagogisk er visionen, at inklusionstænkningen bestræber sig på at skabe lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle børn inden for almene skoler er inkluderede. På både politisk og pædagogisk niveau er målet, at der ikke må ske en segregering, på baggrund af individets behov. 30 I tiden efter Salamanca-Erklæringen er begreberne rummelighed og inklusion ofte blevet anvendt synonymt, både i den politiske og offentlige diskurs, men betyder ikke det samme. I det rummelige menneskesyn, ligger det, at nogle mennesker er mere normale end andre og at det er de normale mennesker, der skal gøre plads til de specielle mennesker. Det ligger implicit i dette menneskesyn, at det at være normal er bedre end at speciel. Dette udgangspunkt er overvejende baseret på et individorienteret menneskesyn, hvor eleverne bliver udredt og afdækket. 31 Dysons diskursananlyse Dette leder mig videre til Alan Dysons diskursanalyse af Salamanca-Erklæringen, hvor 4 forskellige uddannelsesdiskurser giver basis for at anvende inklusionsbegrebet. 32 Den etiske diskurs handler om, at børn skal have lige adgang til uddannelse og indflydelse 30 Pedersen, Mfl (2010) 31 Madsen (2009)

20 på eget liv Den økonomiske diskurs påpeger, at den inklusive skole er effektiv og ressourceudnyttende Den politiske diskurs vægter den inklusive skoles indsats mod splittelse og utryghed Den pragmatiske diskurs fastslår, at den inklusive skole er den mest effektive til at give alle børn en ordentlig uddannelse. 33 Det kan skabe forvirring og usikkerhed ift. begrebet inklusion, når alle diskurser, trods vidt forskelligt ståsted og intention, kan anvendes i den offentlige debat. Når kommunerne vil inkludere flest mulige elever, er det vigtigt, at få en opmærksomhed på, hvilke diskurser der tales og planlægges ud fra. På denne måde bliver det muligt at opnå fælles inklusionsmålsætninger og forståelser. Beskrivelse af samfundet i dag I det foregående har jeg beskrevet grundlaget for hvorfor vi som samfund arbejder med begrebet inklusion, nu vil jeg beskrive vores samfund som det er i dag. Det moderne samfund Vi lever i et samfund der er i evig forandring siger den engelske sociologen Anthony Giddens, vi gør op med gamle traditioner og bevæger os via det senmoderne samfund nu mod et konkurrencebaseret samfund som er underlagt institutionaliserede ekspertsystemer. 34, 35 Samfundet er især kendetegnene ved, at være et dynamisk samfund. Det har en forandringshastighed, dybde og intensitet, som ikke tidligere er set. Giddens siger at dynamikken i det samfundet har tre kendetegn: adskillelsen af tid og rum, institutionens løsrivelse fra det lokale og tilværelsen refleksive karakter. 36 Det mest væsentlige kendetegn ved samfundet er ifølge Giddens af-traditionaliseringen. Traditioner har mistet den handlingsvejvissende betydning i hverdagens vigtige beslutninger, men også som vigtige orienteringspunker for samfundets 33 Holmegaard (2004) 34 Madsen (2005) 35 Jensen og Meyer (2012) 36 Jensen og Meyer (2012) 20

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk

Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Fire diskurser i samtalen om inklusion Sorø, den 28. oktober 2013. Bo Clausen, cand.pæd. Inkluderet.dk Abstrakt Denne artikel tilbyder en model diskurskrydset til at ordne begrundelserne for inklusion

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere