Referat fra møde i HovedUdvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i HovedUdvalget"

Transkript

1 Mødedato: 2. december 2010 kl Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Jesper Hjort (formand), Jette Rud Knudsen, Søren Hjortsø Kristensen, Gerda Pedersen, Jørgen Larsen Medarbejderrepræsentanter: Bodil Jeppesen (DSR), Rikke Liboriussen (HK), Jette Harlund (AC), Erik Elbæk Christoffersen (DLF), Lone Bay (BUPL), Jonas Tscherning Sørensen (SL), Birgit Elkær Hegelund (FOA) Thomas Jørgensen (3F) Sikkerhedsrepræsentanter: Vera Jørgensen, Poul Sejersbøl Arbejdsmiljø/sikkerhedsarbejde: Ulla Salling Afbud: Poul Sejersbøl, Rikke Liboriussen, Lone Bay, Thomas Jørgensen, Erik Elbæk Christoffersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Pkt. 5 AIDS-politik tilføjes: HR undersøger hvad der gøres i andre kommuner. Pkt. 6 Revidering af Kommunens Personalepolitik: Der er valgt følgende medarbejderrepræsentanter til arbejdsgruppen: Lone Bay, Birgit Elkær Hegelund og Bodil Jeppesen 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. MUS-samtaler/Mus-koncept (punktet er til beslutning) Hovedudvalget har på et tidligere møde drøftet gennemførelse af MUS-samtaler. Det kom her frem, at samtalerne ikke gennemføres alle steder og at der anvendes forskellige metoder. Af vores personalepolitik fremgår følgende omkring MUS-samtaler: Udviklingssamtaler skal som hovedregel finde sted en gang om året. På store arbejdspladser (mere end 50 ansatte) dog mindst hvert 2. år. Samtalen skal ske mellem medarbejderen og dennes leder. I samtalen kan indgå erfaringer fra det foregående år, status på medarbejderens nuværende niveau og forventninger til det følgende Dokumentnr.: side 1

2 år som led i den personlige og faglige udvikling. Hovedudvalget har drøftet, om lønsamtalen skal være en del af udviklingssamtalen eller ej. Da det ikke har været muligt at opnå enighed om dette spørgsmål, er det overladt til den enkelte arbejdsplads selv at tilrettelægge hvorledes og hvornår lønsamtalen skal foregå. Samtalerne bør foregå i egnede lokaler (normalt ikke lederens kontor). Af den overenskomstmæssige aftale mellem KL og KTO fremgår følgende: 5. Udviklingsmål Stk. 1 På den enkelte arbejdsplads foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Stk.2 Dette indebærer bl.a., at der på arbejdspladsen - i dialog mellem medarbejder og ledelse - opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Stk. 3 Alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale. Bemærkning: Medarbejderudviklingssamtalerne er som udgangs punkt individuelle, men man kan lokalt aftale samtalerne afholdt som gruppe/teamsamtaler. Samtalerne skal bl.a. bruges til at kortlægge medarbejdernes udviklingsbehov, planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter og opfølgning på gennemført kompetenceudvikling. Udviklingsaktiviteterne kan fx omfatte efter- og videreuddannelse i form af kurser og kompetencegivende forløb, nye opgaver, deltagelse i interne eller eksterne udviklingsprojekter, selvstændigt projekt, ansvar, jobbytte og jobrotation eller international erfaring. Stk. 4 Det er en gensidig forpligtelse, at medarbejderudviklingssamtalerne og planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres. I den forbindelse skal ledelsen sikre rammer og betingelser for kompetenceudviklingen og medarbejderen skal arbejde på at nå de beskrevne udviklingsmål og gennemføre planlagte udviklingsaktiviteter. Personalepolitikken er således ikke længere i overensstemmelse med de overenskomstmæssige aftaler. Vi har i dag ikke noget fælles obligatorisk koncept for gennemførelse af MUS samtaler. Der er tidligere i Institutionsservice udarbejdet inspirationsmateriale til gennemførelse af hhv. individuelle samtaler og gruppeudviklingssamtaler. Dette materiale er vedlagt som bilag. Da vores arbejdspladser er meget forskellige og der kan være behov for forskellige metoder er det HRs vurdering, at det stadig vil være hensigtsmæssigt at arbejdspladserne kan sætte deres eget præg på forberedelsesmaterialet til MUS-samtalerne. Dokumentnr.: side 2

3 HR indstiller således, at der fortsat udelukkende udarbejdes inspirationsmateriale og ikke en fast skabelon for alle arbejdspladser. I henhold til HR strategien har HR et ønske om at revidere det eksisterende inspirationsmateriale og evt. også udvikle nyt. Materialet bør gøres tilgængeligt på intranettet. HR indstiller endvidere, at personalepolitikkens afsnit om udviklingssamtaler revideres, således at det er i overensstemmelse med de overenskomstmæssige aftaler. Vi ser gerne at dette sker som et led i en samlet revidering af personalepolitikken. For fremadrettet at få et mere nuanceret billede af afholdelsen af udviklingssamtalerne kan man overveje at indarbejde spørgsmålet i forbindelse med trivselsmålingerne. Beslutning: Der skal holdes udviklingssamtaler hvert år i henhold til overenskomsterne. Der er enighed om at samtalerne som udgangspunkt er individuelle, men man kan lokalt aftale at veksle mellem gruppesamtaler og individuelle samtaler. Selv om der holdes gruppesamtaler skal det sikres at der udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan. HR reviderer koncept for MUS-samtaler. Konceptet er gældende med mindre der lokalt aftales andet. Revideret koncept forelægges Hovedudvalget til behandling på mødet 2. maj. 4. Kompetenceudvikling jf. årshjul (punktet er til information og drøftelse) Herunder orientering om status på trepartsmidlerne. A) Kompetenceudvikling:Som en del af Hovedudvalgets centralt fastsatte opgaver, skal der årligt ske en drøftelse af kommunens politik vedr. kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingspolitikken i Odder kommune er i dag en del af den samlede personalepolitik. Her fremgår det (side 22-23): Udvikling under ansættelsen Personaleudviklings- og uddannelsespolitik Mål: at personalet oplever fælles ansvar for: - en smidig og god opgaveløsning på tværs af faggrænser og forvaltninger/institutioner - omstillinger i forbindelse med ændrede opgaver at den enkelte medarbejder får mulighed for at udnytte og udvikle sine evner og Dokumentnr.: side 3

4 kvalifikationer at den enkelte medarbejder har ret og pligt til efteruddannelse at der tilrettelægges uddannelse til nuværende og kommende opgaver. Målene skal søges opfyldt gennem en planlægning af medarbejdernes og ledernes kompetenceudvikling såvel snævert fagligt som mere alment. For at kunne tilrettelægge en sådan plan, er det vigtigt at udviklingssamtalerne munder ud i konkrete forslag til udvikling. Odder Kommunes uddannelsespolitik skal samtidig være med til at sikre 1. at medarbejderne til enhver tid bliver fagligt, personligt og ledelsesmæssigt udviklet i jobbet med henblik på, 2. at kommunens borgere får en effektiv service og 3. at medarbejderne fastholdes og udvikles så de derved får ansvar og tilfredshed i nuværende og fremtidige arbejdsforhold. Såvel medarbejdere som ledelse har et selvstændigt ansvar og bør derfor have en personlig interesse i fortsat uddannelse. Den enkelte afdelingsleder på rådhuset og institutionsleder i institutionerne skal sikre, at der bliver udarbejdet konkrete kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt medarbejder. Via lønpolitikken ønsker Odder Kommune at tilskynde til personlig og faglig udvikling. Endvidere følger på side om Udviklings- og lønsamtaler: Udviklings- og lønsamtaler Udviklingssamtaler skal som hovedregel finde sted en gang om året. På store arbejdspladser (mere end 50 ansatte) dog mindst hvert 2. år. Samtalen skal ske mellem medarbejderen og dennes leder. I samtalen kan indgå erfaringer fra det foregående år, status på medarbejderens nuværende niveau og forventninger til det følgende år som led i den personlige og faglige udvikling. Hovedudvalget har drøftet, om lønsamtalen skal være en del af udviklingssamtalen eller ej. Da det ikke har været muligt at opnå enighed om dette spørgsmål, er det overladt til den enkelte arbejdsplads selv at tilrettelægge hvorledes og hvornår lønsamtalen skal foregå. Samtalerne bør foregå i egnede lokaler (normalt ikke lederens kontor). Fastholdelse Ved udviklingssamtalen er ledelsen forpligtet til at orientere medarbejdere, der nærmer sig 60 år om de muligheder, der er for evt.at få en retrætepost eller efterløn/pension herunder delpension. Dokumentnr.: side 4

5 Rotationsordninger Jobbytte er en frivillig og planlagt faglig/personlig udvikling af medarbejderne ved rotation mellem flere arbejdsområder/ institutioner såvel indenfor kommunen som med Århus Amtskommune. Jobbytte sikrer større fleksibilitet og viden om arbejdspladsen. Jobbytte er med til at fjerne barrierer mellem forvaltningerne/ institutionerne og sikre et bedre samarbejde. Jobbytte giver medarbejderne bedre kvalifikationer, som kan gavne den enkelte både inden for kommunen og udenfor, og jobbytte øger medarbejdernes og kommunens omstillingsevne. Jobbytte skal være tidsbegrænset og være godkendt af de pågældende ledere. Lederne aftaler endelig om jobbyttet skal udløse tillæg efter Ny Løn. Drøftelsen af politikken kan tage afsæt i følgende spørgsmål: Indeholder politikken fortsat de rigtige mål og intentioner i forhold til kompetenceudvikling? Er der sammenhæng mellem politikken og vores praksis omkring kompetenceudvikling? Punktet bør i øvrigt ses i sammenhæng med punktet vedr. MUS-samtaler, samt Revidering af kommunens personalepolitik generelt. B) Orientering om status på trepartsmidlerne: Der er gennemført to ansøgningsrunder til trepartsmidler vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer. For AC-gruppen og FTF/SHK gruppen er midlerne opbrugt i forbindelse med den seneste ansøgningsrunde. For OAO grupper er der fortsat en rest-pulje efter den seneste ansøgningsrunde på ca kr. Det er aftalt i beslutningsforummet at der derfor gennemføres en tredje ansøgningsrunde for OAO gruppen i begyndelsen af 2011 med ansøgningsfrist den 15. februar I grove træk er der tildelt midler indenfor følgende grupper: Uddannelse/kursuskategori Antal godkendte ansøgninger Masteruddannelse, diplomuddannelse eller lign (et eller flere moduler) 21 Coachuddannelse, personlig udvikling og lign. 7 Fagspecifikke kurser/uddannelse i øvrigt 29 Almen uddannelse 1 (omfatter 12 medarbejdere) Kurser afviklet internt med ekstern underviser 4 Dokumentnr.: side 5

6 Vedr. trepartsmidlerne til seniorinitiativer har der kun været et begrænset antal ansøgninger. I den sidste ansøgningsrunde har der været mulighed for at søge forskellige typer af tilbud: Et afklaringsforløb, sundhedsprofil samt økonomitjek. Der har været flest ansøgere til økonomitjek, og det vil i første omgang være dette tilbud vi går videre med. Punktet til information og drøftelse: Pkt. A kompetenceudvikling Det blev drøftet at der er og bør være en sammenhæng mellem politikken om kompetenceudvikling og konceptet for MUS-samtalen. Det er naturligt at se på sammenhængen i forbindelse med revidering af personalepolitikken. Pkt. B trepartsmidlerne: Særligt i forbindelse med seniormidlerne har der været et positivt problem med at få midlerne brugt. HR har efter ansøgningsrunden desuden opdaget af de ca kr. vi troede var aftalt for hele perioden er et årligt beløb. Vi har dermed stadig en restpulje til seniorinitiativer på ca kr. som skal anvendes i Det koordinerende forum mødes efter nytår for at drøfte nærmere, hvordan midlerne kan bruges. 5. Opfølgning på mangfoldighedspolitikken (punktet er til information og drøftelse) I februar måned 2010 udsendte Hovedudvalget mangfoldighedspolitikken til alle institutioner / afdeling på rådhuset sammen med et sæt dialogkort udarbejdet af KL og KTO om mangfoldighed. På den baggrund skulle institutionerne drøfte mangfoldighedspolitikken og give tilbagemeldinger til Hovedudvalget om konklusionerne af deres drøftelser senest 1. august Kun 6 institutioner havde meldt tilbage i august, og på den baggrund udsendt HR en påmindelse om tilbagemeldingen. Flere har nævnt, at man ikke har haft overskud til at drøfte lige præcis mangfoldighed i foråret set i lyset af den gennemførte sparerunde. Nu foreligger kommentarerne fra institutionerne imidlertid. Der er p.t. kommet tilbagemeldinger fra 25 institutioner/afdelinger Generelt udtrykker institutionerne tilfredshed med politikken, som man oplever stemmer overens med arbejdspladsens værdier. Generelle kommentarer er, at mangfoldighed opleves som noget positivt både for personalegruppen og for de borgere vi servicerer f.eks. børnene i daginstitutioner og skoler. Dokumentnr.: side 6

7 Der er bred enighed om, at faglighed kommer forud for mangfoldighed vi vælger den bedst kvalificerede til jobbet uanset om det bidrager til mangfoldighed eller ensartethed på arbejdspladsen. Flere nævner at de vil arbejde med at tænke mangfoldighed ind i rekrutteringen i højere grad end i dag. Mange nævner det som et stort dilemma fortsat at være en rummelig arbejdsplads i forhold til medarbejdere som ikke er 100% funktionsdygtige. Dette bekræftes af Jobcentret (som myndighed) som beskriver følgende i deres tilbagemelding: Vurdering af politikken i.f.t. afdelinger og institutioner: Dette punkt er særligt for jobcentret, som er afhængig af rummeligheden på kommunens institutioner for at kunne løse vores lovpligtige arbejdsopgaver på arbejdsmarkedsområdet. Vores medarbejdere oplever, at rummeligheden er blevet mindre p.g.a. nedskæringerne, hvor det er blevet vanskeligere at tage hensyn til kolleger, der ikke fungerer 100 %. Dette er især tilfældet på ældreområdet og institutionerne på børneområdet. Fastholdelse af medarbejdere har vanskeligere kår, og det er rigtigt vanskeligt at involvere andre institutioner end den ansattes institution i en fastholdelse fastholdelse på tværs af institutioner findes i meget lille omfang, da man er bange for at overtage et problem. Der er fin åbenhed i at modtage ( gratis ) arbejdsmarkedsparate ledige i praktik eller løntilskud, da de er en umiddelbar ressource at hente / der har nedskæringerne stort set ingen betydning haft. Modtagelse af personer, der kræver ekstra instruktion og rummelighed, bliver ofte og nu hyppigere mødt af et modkrav om økonomisk kompensation f.eks. i form af mentor, så snævrere budgetter øger som noget generelt presset på de økonomiske ordninger, som er mulige for enkeltpersoner ud fra en individuel vurdering. Dette i et langt større omfang end vi møder på det private arbejdsmarked selv i krisetider. Så et forstærket fokus på mangfoldighed / rummelighed i.f.t. modtagelse / fastholdelse af de svagere grupper er et stort ønske fra Jobcentret. Vi uddyber gerne. Af vedlagte bilag 1 ( ) fremgår de forskellige institutioner/afdelingers tilbagemeldinger. Hvor tilbagemeldingen alene er sket i mail eller det er en del af et MEDudvalgs-referat er dette sat ind i skema. Hvor der er udarbejdet selvstændigt notat som tilbagemelding er dette vedlagt i sin helhed. Punktet til information og drøftelse: Drøftet at det er godt at der er kommet fokus på, også fremadrettet og flot med så mange tilbagemeldinger. Det må forventes at der kommer større pres fra Jobcentret på både Kommunen og private arbejdsgivere til at tage i mod flere på ekstraordinære vilkår. Dokumentnr.: side 7

8 Hovedudvalget takker for de mange gode svar og konkluderer, at der har været gode drøftelser på institutionerne og på den baggrund opretholdes politikken som den ligger nu. 6. Ændringer i arbejdsmiljøloven (punktet er til beslutning) Med virkning fra 1. oktober 2010 er arbejdsmiljøloven ændret. De væsentligste ændringer beskrives nedenfor og kan kategoriseres i 2 grupper: 1) Ændringer i forhold til organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø 2) Ændringer i forhold til uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen a)ændringer i forhold til organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø Først og fremmest er der sket en ændring af betegnelserne omkring organisationen, således at sikkerheds- er udskiftet med arbejdsmiljø. Det hedder altså fremover arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljørepræsentanter. Lovgivningen stiller nu også krav om, at arbejdsmiljøarbejdet løftes ind på strategisk niveau, ved at der er krav om, at der skal udarbejdes arbejdsmiljømål for hele organisationen. Dette gør vi jo allerede i dag i kraft af arbejdsmiljøcertificeringen, så her er vi blot på forkant med loven. Der gives mulighed for en mere fleksibel organisering af arbejdsmiljøarbejdet, således at dette i højere grad kan tilpasses den enkelte organisation/arbejdsplads. Det betyder f.eks. at vi selv har større indflydelse på antallet af arbejdsmiljøgrupper og medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal i organiseringen af arbejdet tages hensyn til: 1) Virksomhedens ledelsesstruktur 2) Virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed 3) Virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer 4) Arbejdets organisering 5) Særlige ansættelsesformer (her er f.eks. tale om nattevagter) 6) Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter i en arbejdsmiljøgruppe må ikke være mindre end antallet af ledere i gruppen. Der er ikke længere krav om, at der er en daglig sikkerhedsleder/arbejdsmiljøleder i organisationen. Der er heller ikke længere krav om, at arbejdsmiljøgrupperne skal holder 4 møder årligt. Dokumentnr.: side 8

9 Det er derimod et krav, at arbejdsmiljøgrupperne holder det antal møder, der er behov for, for at løse gruppens opgaver. Disse ændringer giver os mulighed for at fortsætte organiseringen som hidtil, men det giver også mulighed for, at Hovedudvalget kan overveje tilpasninger af organisationen herunder at Hovedudvalget har mulighed for at beslutte, hvorvidt vi skal ændre på den nuværende procedure, hvor arbejdsmiljøgrupperne skal holde minimum 4 årlige møder, eller man eksempelvis skal lade det være op til den enkelte arbejdsmiljøgruppe at tilrettelægge en mødestruktur, der passer til dem. HR indstiller derfor at Hovedudvalget drøfter behov for generelle justeringer af arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med fornyelse af den lokale MED-aftale. HR indstiller endvidere, at Hovedudvalget tager stilling til om antallet af møder i den enkelte arbejdsmiljøgruppe fortsat skal være fælles for alle, eller skal tilrettelægges i den enkelte arbejdsmiljøgruppe. Beslutning: Der var enighed om, at strukturen for arbejdsmiljøorganisationen tages op i forbindelse med revidering af den lokale MED-aftale. Der var desuden enighed om at fastholde det nuværende krav om, at den enkelte arbejdsmiljøgruppe skal holde minimum 4 møder om året. b)ændringer i forhold til uddannelse af medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen En lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse som hidtil har været på 37 timer (5 dage) er blevet ændret til 22 timer (3 dage). Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal dog have tilbudt yderligere 2 dages supplerende uddannelse. At der er tale om et tilbud betyder principielt, at det enkelte nye medlem kan sige nej tak. Den lovpligtige del (de 3 dage) skal være gennemført senest 3 måneder efter tiltræden/valg. De 2 supplerende dage skal kunne gennemføres indenfor det første funktionsår. Den lovpligtige del af uddannelsen skal fortsat forestås af certificerede udbydere/undervisere eksempelvis PUF. Hidtil har vi i Odder kommune gennemført ét kursusforløb om året. Da kravene om gennemførelse er skærpet betydeligt (de 3 måneders frist for gennemførelse) vil det ikke længere være realistisk at vi kan gennemfører uddannelsen kun med deltagere fra Odder kommune. Andre kommuner har naturligvis samme udfordring, og Dokumentnr.: side 9

10 HR indstiller derfor, at vi indgår et samarbejde med f.eks. Skanderborg kommune eller andre østjyske kommuner. I forhold til de 2 supplerende uddannelsesdage indstiller HR, at vi gennemfører disse som interne kurser én gang årligt. Der bliver herved mulighed for at arbejde specifikt med vores eget arbejdsmiljøledelsessystem og kravene i forhold til certificeringen. Beslutning: Udvalget positiv overfor forslag om at indgå i et samarbejde med anden kommune. Forslag om at gennemføre interne kurser én gang årligt godkendt. Uddannelse for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Som noget nyt er der kommet krav om, at alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (både ledere og medarbejdere) skal tilbydes årlig efteruddannelse svarende til 1½ dags uddannelse. Der er desuden kommet et krav om, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende (løbende) uddannelse. I dag afholder HR 3 årlige erfa-møder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Lederne er i enkelte tilfælde blevet inviteret med til møderne, men ikke som udgangspunkt. Møderne har ud over erfaringsudveksling også indeholdt bestemte temaer, som primært er blevet fastlagt af HR. HR indstiller, at de hidtidige erfa-møder omdefineres til temamøder for hele arbejdsmiljøorganisationen således at lederne generelt får mulighed for at deltage. Er der behov/ønske om at fastholde arbejdsmiljørepræsentanternes mulighed for erfaringsudveksling kan dette med fordel ske i sammenhæng med temamøderne. Beslutning: Indstilling godkendt. HR indstiller endvidere at Hovedudvalget i forbindelse med behandling af arbejdsmiljøregnskabet årligt drøfter kompetenceudviklingsbehov- og plan for arbejdsmiljøorganisationen. Ved fastlæggelse af temaerne for det kommende års møder for arbejdsmiljøorganisationen bør eksempelvis indgå vurdering af behov på baggrund af interne og eksterne audits, ny lovgivning, de overordnede arbejdsmiljømål og ønsker fra arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Evt. særlige sektorbehov eller individuelle behov kan drøftes og fastlægges i Dokumentnr.: side 10

11 HovedMEDudvalgene for de forskellige fagområder og i forbindelse med MUS-samtalen for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder. Beslutning: Indstilling godkendt. 7. Til efterretning a. FOA Fag og Arbejde Århus (LO) har udpeget Thomas Jørgensen, Driftscentret, som nyt medlem af Hovedudvalget i stedet for Erik Lind. b. Referat fra møde i HovedMed-Udvalget for Rådhuset 23. september 2010 dok.nr c. Referat fra møde i HovedMedudvalget på børne- og ungeområdet den 23. august 2010 dok.nr d. Vejledning om trivsel og sundhed på arbejdspladserne fra KTO. Vejledningen kan hentes på Personaleweb KL s hjemmeside KTO s hjemmeside e. Referat fra møde i HovedMed-Udvalget for det sociale område den 30.september 2010 dok.nr Til efterretning. 8. Eventuelt Der blev spurt til status vedr. sundhedsordningen, Jesper Hjort oplyste at Kommunen p.t. ikke har modtaget svar fra SKAT Vedr. Intranet: Jesper Hjort oplyste at han har talt med de ansvarlige medarbejdere og gjort dem klart at det skal gennemføres. Har p.t. ingen dato for hvornår alle er på. Næste møde: 24. januar 2011 kl (formøde kl. 8.00) Mødet hævet kl Dokumentnr.: side 11

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Velkommen til Workshoppen

Velkommen til Workshoppen Velkommen til Workshoppen Jørgen Enevoldsen Udviklingskonsulent PUF-underviser Ansat i Viborg Kommune Og min mailadr er: je@viborg.dk MED-konference 19. juni 2008 Workshop B: Sæt skub i kompetenceudviklingen

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i M Supplerende vejledning til M-håndbog og ammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Mellem K og KTO og mellem K og Sundhedskartellet en supplerende vejledning

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar Kommune: Mariagerfjord Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kontaktperson: Kommentar God dialog. OAO-medlemmerne holder formøde inden de mødes med ledelsen. De diskuterer

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg

Udbudsbilag D. Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg Udbudsbilag D Beskrivelse af nuværende overordnede ledelsesmæssige organisering og samarbejdsstruktur, herunder organisationsplan for Pleje og Omsorg EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade-

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

efteruddannelse og kompetenceudvikling

efteruddannelse og kompetenceudvikling fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling nr. 3 november 2001 DER SKER MEGET UDE I KOMMUNERNE I forbindelse med evalueringen af aftalen om efteruddannelse og kompetenceudvikling har vi interviewet

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE?

HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? HVAD GÆLDER FOR TILLIDSVALGTE? EN BESKRIVELSE AF REGLERNE FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER, KLUBBER, SAMARBEJDSUDVALG, ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere