Referat fra møde i HovedUdvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i HovedUdvalget"

Transkript

1 Mødedato: 2. december 2010 kl Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Jesper Hjort (formand), Jette Rud Knudsen, Søren Hjortsø Kristensen, Gerda Pedersen, Jørgen Larsen Medarbejderrepræsentanter: Bodil Jeppesen (DSR), Rikke Liboriussen (HK), Jette Harlund (AC), Erik Elbæk Christoffersen (DLF), Lone Bay (BUPL), Jonas Tscherning Sørensen (SL), Birgit Elkær Hegelund (FOA) Thomas Jørgensen (3F) Sikkerhedsrepræsentanter: Vera Jørgensen, Poul Sejersbøl Arbejdsmiljø/sikkerhedsarbejde: Ulla Salling Afbud: Poul Sejersbøl, Rikke Liboriussen, Lone Bay, Thomas Jørgensen, Erik Elbæk Christoffersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Pkt. 5 AIDS-politik tilføjes: HR undersøger hvad der gøres i andre kommuner. Pkt. 6 Revidering af Kommunens Personalepolitik: Der er valgt følgende medarbejderrepræsentanter til arbejdsgruppen: Lone Bay, Birgit Elkær Hegelund og Bodil Jeppesen 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. MUS-samtaler/Mus-koncept (punktet er til beslutning) Hovedudvalget har på et tidligere møde drøftet gennemførelse af MUS-samtaler. Det kom her frem, at samtalerne ikke gennemføres alle steder og at der anvendes forskellige metoder. Af vores personalepolitik fremgår følgende omkring MUS-samtaler: Udviklingssamtaler skal som hovedregel finde sted en gang om året. På store arbejdspladser (mere end 50 ansatte) dog mindst hvert 2. år. Samtalen skal ske mellem medarbejderen og dennes leder. I samtalen kan indgå erfaringer fra det foregående år, status på medarbejderens nuværende niveau og forventninger til det følgende Dokumentnr.: side 1

2 år som led i den personlige og faglige udvikling. Hovedudvalget har drøftet, om lønsamtalen skal være en del af udviklingssamtalen eller ej. Da det ikke har været muligt at opnå enighed om dette spørgsmål, er det overladt til den enkelte arbejdsplads selv at tilrettelægge hvorledes og hvornår lønsamtalen skal foregå. Samtalerne bør foregå i egnede lokaler (normalt ikke lederens kontor). Af den overenskomstmæssige aftale mellem KL og KTO fremgår følgende: 5. Udviklingsmål Stk. 1 På den enkelte arbejdsplads foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Stk.2 Dette indebærer bl.a., at der på arbejdspladsen - i dialog mellem medarbejder og ledelse - opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Stk. 3 Alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale. Bemærkning: Medarbejderudviklingssamtalerne er som udgangs punkt individuelle, men man kan lokalt aftale samtalerne afholdt som gruppe/teamsamtaler. Samtalerne skal bl.a. bruges til at kortlægge medarbejdernes udviklingsbehov, planlægning af kompetenceudviklingsaktiviteter og opfølgning på gennemført kompetenceudvikling. Udviklingsaktiviteterne kan fx omfatte efter- og videreuddannelse i form af kurser og kompetencegivende forløb, nye opgaver, deltagelse i interne eller eksterne udviklingsprojekter, selvstændigt projekt, ansvar, jobbytte og jobrotation eller international erfaring. Stk. 4 Det er en gensidig forpligtelse, at medarbejderudviklingssamtalerne og planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter gennemføres. I den forbindelse skal ledelsen sikre rammer og betingelser for kompetenceudviklingen og medarbejderen skal arbejde på at nå de beskrevne udviklingsmål og gennemføre planlagte udviklingsaktiviteter. Personalepolitikken er således ikke længere i overensstemmelse med de overenskomstmæssige aftaler. Vi har i dag ikke noget fælles obligatorisk koncept for gennemførelse af MUS samtaler. Der er tidligere i Institutionsservice udarbejdet inspirationsmateriale til gennemførelse af hhv. individuelle samtaler og gruppeudviklingssamtaler. Dette materiale er vedlagt som bilag. Da vores arbejdspladser er meget forskellige og der kan være behov for forskellige metoder er det HRs vurdering, at det stadig vil være hensigtsmæssigt at arbejdspladserne kan sætte deres eget præg på forberedelsesmaterialet til MUS-samtalerne. Dokumentnr.: side 2

3 HR indstiller således, at der fortsat udelukkende udarbejdes inspirationsmateriale og ikke en fast skabelon for alle arbejdspladser. I henhold til HR strategien har HR et ønske om at revidere det eksisterende inspirationsmateriale og evt. også udvikle nyt. Materialet bør gøres tilgængeligt på intranettet. HR indstiller endvidere, at personalepolitikkens afsnit om udviklingssamtaler revideres, således at det er i overensstemmelse med de overenskomstmæssige aftaler. Vi ser gerne at dette sker som et led i en samlet revidering af personalepolitikken. For fremadrettet at få et mere nuanceret billede af afholdelsen af udviklingssamtalerne kan man overveje at indarbejde spørgsmålet i forbindelse med trivselsmålingerne. Beslutning: Der skal holdes udviklingssamtaler hvert år i henhold til overenskomsterne. Der er enighed om at samtalerne som udgangspunkt er individuelle, men man kan lokalt aftale at veksle mellem gruppesamtaler og individuelle samtaler. Selv om der holdes gruppesamtaler skal det sikres at der udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan. HR reviderer koncept for MUS-samtaler. Konceptet er gældende med mindre der lokalt aftales andet. Revideret koncept forelægges Hovedudvalget til behandling på mødet 2. maj. 4. Kompetenceudvikling jf. årshjul (punktet er til information og drøftelse) Herunder orientering om status på trepartsmidlerne. A) Kompetenceudvikling:Som en del af Hovedudvalgets centralt fastsatte opgaver, skal der årligt ske en drøftelse af kommunens politik vedr. kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingspolitikken i Odder kommune er i dag en del af den samlede personalepolitik. Her fremgår det (side 22-23): Udvikling under ansættelsen Personaleudviklings- og uddannelsespolitik Mål: at personalet oplever fælles ansvar for: - en smidig og god opgaveløsning på tværs af faggrænser og forvaltninger/institutioner - omstillinger i forbindelse med ændrede opgaver at den enkelte medarbejder får mulighed for at udnytte og udvikle sine evner og Dokumentnr.: side 3

4 kvalifikationer at den enkelte medarbejder har ret og pligt til efteruddannelse at der tilrettelægges uddannelse til nuværende og kommende opgaver. Målene skal søges opfyldt gennem en planlægning af medarbejdernes og ledernes kompetenceudvikling såvel snævert fagligt som mere alment. For at kunne tilrettelægge en sådan plan, er det vigtigt at udviklingssamtalerne munder ud i konkrete forslag til udvikling. Odder Kommunes uddannelsespolitik skal samtidig være med til at sikre 1. at medarbejderne til enhver tid bliver fagligt, personligt og ledelsesmæssigt udviklet i jobbet med henblik på, 2. at kommunens borgere får en effektiv service og 3. at medarbejderne fastholdes og udvikles så de derved får ansvar og tilfredshed i nuværende og fremtidige arbejdsforhold. Såvel medarbejdere som ledelse har et selvstændigt ansvar og bør derfor have en personlig interesse i fortsat uddannelse. Den enkelte afdelingsleder på rådhuset og institutionsleder i institutionerne skal sikre, at der bliver udarbejdet konkrete kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt medarbejder. Via lønpolitikken ønsker Odder Kommune at tilskynde til personlig og faglig udvikling. Endvidere følger på side om Udviklings- og lønsamtaler: Udviklings- og lønsamtaler Udviklingssamtaler skal som hovedregel finde sted en gang om året. På store arbejdspladser (mere end 50 ansatte) dog mindst hvert 2. år. Samtalen skal ske mellem medarbejderen og dennes leder. I samtalen kan indgå erfaringer fra det foregående år, status på medarbejderens nuværende niveau og forventninger til det følgende år som led i den personlige og faglige udvikling. Hovedudvalget har drøftet, om lønsamtalen skal være en del af udviklingssamtalen eller ej. Da det ikke har været muligt at opnå enighed om dette spørgsmål, er det overladt til den enkelte arbejdsplads selv at tilrettelægge hvorledes og hvornår lønsamtalen skal foregå. Samtalerne bør foregå i egnede lokaler (normalt ikke lederens kontor). Fastholdelse Ved udviklingssamtalen er ledelsen forpligtet til at orientere medarbejdere, der nærmer sig 60 år om de muligheder, der er for evt.at få en retrætepost eller efterløn/pension herunder delpension. Dokumentnr.: side 4

5 Rotationsordninger Jobbytte er en frivillig og planlagt faglig/personlig udvikling af medarbejderne ved rotation mellem flere arbejdsområder/ institutioner såvel indenfor kommunen som med Århus Amtskommune. Jobbytte sikrer større fleksibilitet og viden om arbejdspladsen. Jobbytte er med til at fjerne barrierer mellem forvaltningerne/ institutionerne og sikre et bedre samarbejde. Jobbytte giver medarbejderne bedre kvalifikationer, som kan gavne den enkelte både inden for kommunen og udenfor, og jobbytte øger medarbejdernes og kommunens omstillingsevne. Jobbytte skal være tidsbegrænset og være godkendt af de pågældende ledere. Lederne aftaler endelig om jobbyttet skal udløse tillæg efter Ny Løn. Drøftelsen af politikken kan tage afsæt i følgende spørgsmål: Indeholder politikken fortsat de rigtige mål og intentioner i forhold til kompetenceudvikling? Er der sammenhæng mellem politikken og vores praksis omkring kompetenceudvikling? Punktet bør i øvrigt ses i sammenhæng med punktet vedr. MUS-samtaler, samt Revidering af kommunens personalepolitik generelt. B) Orientering om status på trepartsmidlerne: Der er gennemført to ansøgningsrunder til trepartsmidler vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer. For AC-gruppen og FTF/SHK gruppen er midlerne opbrugt i forbindelse med den seneste ansøgningsrunde. For OAO grupper er der fortsat en rest-pulje efter den seneste ansøgningsrunde på ca kr. Det er aftalt i beslutningsforummet at der derfor gennemføres en tredje ansøgningsrunde for OAO gruppen i begyndelsen af 2011 med ansøgningsfrist den 15. februar I grove træk er der tildelt midler indenfor følgende grupper: Uddannelse/kursuskategori Antal godkendte ansøgninger Masteruddannelse, diplomuddannelse eller lign (et eller flere moduler) 21 Coachuddannelse, personlig udvikling og lign. 7 Fagspecifikke kurser/uddannelse i øvrigt 29 Almen uddannelse 1 (omfatter 12 medarbejdere) Kurser afviklet internt med ekstern underviser 4 Dokumentnr.: side 5

6 Vedr. trepartsmidlerne til seniorinitiativer har der kun været et begrænset antal ansøgninger. I den sidste ansøgningsrunde har der været mulighed for at søge forskellige typer af tilbud: Et afklaringsforløb, sundhedsprofil samt økonomitjek. Der har været flest ansøgere til økonomitjek, og det vil i første omgang være dette tilbud vi går videre med. Punktet til information og drøftelse: Pkt. A kompetenceudvikling Det blev drøftet at der er og bør være en sammenhæng mellem politikken om kompetenceudvikling og konceptet for MUS-samtalen. Det er naturligt at se på sammenhængen i forbindelse med revidering af personalepolitikken. Pkt. B trepartsmidlerne: Særligt i forbindelse med seniormidlerne har der været et positivt problem med at få midlerne brugt. HR har efter ansøgningsrunden desuden opdaget af de ca kr. vi troede var aftalt for hele perioden er et årligt beløb. Vi har dermed stadig en restpulje til seniorinitiativer på ca kr. som skal anvendes i Det koordinerende forum mødes efter nytår for at drøfte nærmere, hvordan midlerne kan bruges. 5. Opfølgning på mangfoldighedspolitikken (punktet er til information og drøftelse) I februar måned 2010 udsendte Hovedudvalget mangfoldighedspolitikken til alle institutioner / afdeling på rådhuset sammen med et sæt dialogkort udarbejdet af KL og KTO om mangfoldighed. På den baggrund skulle institutionerne drøfte mangfoldighedspolitikken og give tilbagemeldinger til Hovedudvalget om konklusionerne af deres drøftelser senest 1. august Kun 6 institutioner havde meldt tilbage i august, og på den baggrund udsendt HR en påmindelse om tilbagemeldingen. Flere har nævnt, at man ikke har haft overskud til at drøfte lige præcis mangfoldighed i foråret set i lyset af den gennemførte sparerunde. Nu foreligger kommentarerne fra institutionerne imidlertid. Der er p.t. kommet tilbagemeldinger fra 25 institutioner/afdelinger Generelt udtrykker institutionerne tilfredshed med politikken, som man oplever stemmer overens med arbejdspladsens værdier. Generelle kommentarer er, at mangfoldighed opleves som noget positivt både for personalegruppen og for de borgere vi servicerer f.eks. børnene i daginstitutioner og skoler. Dokumentnr.: side 6

7 Der er bred enighed om, at faglighed kommer forud for mangfoldighed vi vælger den bedst kvalificerede til jobbet uanset om det bidrager til mangfoldighed eller ensartethed på arbejdspladsen. Flere nævner at de vil arbejde med at tænke mangfoldighed ind i rekrutteringen i højere grad end i dag. Mange nævner det som et stort dilemma fortsat at være en rummelig arbejdsplads i forhold til medarbejdere som ikke er 100% funktionsdygtige. Dette bekræftes af Jobcentret (som myndighed) som beskriver følgende i deres tilbagemelding: Vurdering af politikken i.f.t. afdelinger og institutioner: Dette punkt er særligt for jobcentret, som er afhængig af rummeligheden på kommunens institutioner for at kunne løse vores lovpligtige arbejdsopgaver på arbejdsmarkedsområdet. Vores medarbejdere oplever, at rummeligheden er blevet mindre p.g.a. nedskæringerne, hvor det er blevet vanskeligere at tage hensyn til kolleger, der ikke fungerer 100 %. Dette er især tilfældet på ældreområdet og institutionerne på børneområdet. Fastholdelse af medarbejdere har vanskeligere kår, og det er rigtigt vanskeligt at involvere andre institutioner end den ansattes institution i en fastholdelse fastholdelse på tværs af institutioner findes i meget lille omfang, da man er bange for at overtage et problem. Der er fin åbenhed i at modtage ( gratis ) arbejdsmarkedsparate ledige i praktik eller løntilskud, da de er en umiddelbar ressource at hente / der har nedskæringerne stort set ingen betydning haft. Modtagelse af personer, der kræver ekstra instruktion og rummelighed, bliver ofte og nu hyppigere mødt af et modkrav om økonomisk kompensation f.eks. i form af mentor, så snævrere budgetter øger som noget generelt presset på de økonomiske ordninger, som er mulige for enkeltpersoner ud fra en individuel vurdering. Dette i et langt større omfang end vi møder på det private arbejdsmarked selv i krisetider. Så et forstærket fokus på mangfoldighed / rummelighed i.f.t. modtagelse / fastholdelse af de svagere grupper er et stort ønske fra Jobcentret. Vi uddyber gerne. Af vedlagte bilag 1 ( ) fremgår de forskellige institutioner/afdelingers tilbagemeldinger. Hvor tilbagemeldingen alene er sket i mail eller det er en del af et MEDudvalgs-referat er dette sat ind i skema. Hvor der er udarbejdet selvstændigt notat som tilbagemelding er dette vedlagt i sin helhed. Punktet til information og drøftelse: Drøftet at det er godt at der er kommet fokus på, også fremadrettet og flot med så mange tilbagemeldinger. Det må forventes at der kommer større pres fra Jobcentret på både Kommunen og private arbejdsgivere til at tage i mod flere på ekstraordinære vilkår. Dokumentnr.: side 7

8 Hovedudvalget takker for de mange gode svar og konkluderer, at der har været gode drøftelser på institutionerne og på den baggrund opretholdes politikken som den ligger nu. 6. Ændringer i arbejdsmiljøloven (punktet er til beslutning) Med virkning fra 1. oktober 2010 er arbejdsmiljøloven ændret. De væsentligste ændringer beskrives nedenfor og kan kategoriseres i 2 grupper: 1) Ændringer i forhold til organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø 2) Ændringer i forhold til uddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen a)ændringer i forhold til organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø Først og fremmest er der sket en ændring af betegnelserne omkring organisationen, således at sikkerheds- er udskiftet med arbejdsmiljø. Det hedder altså fremover arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljørepræsentanter. Lovgivningen stiller nu også krav om, at arbejdsmiljøarbejdet løftes ind på strategisk niveau, ved at der er krav om, at der skal udarbejdes arbejdsmiljømål for hele organisationen. Dette gør vi jo allerede i dag i kraft af arbejdsmiljøcertificeringen, så her er vi blot på forkant med loven. Der gives mulighed for en mere fleksibel organisering af arbejdsmiljøarbejdet, således at dette i højere grad kan tilpasses den enkelte organisation/arbejdsplads. Det betyder f.eks. at vi selv har større indflydelse på antallet af arbejdsmiljøgrupper og medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen. Der skal i organiseringen af arbejdet tages hensyn til: 1) Virksomhedens ledelsesstruktur 2) Virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed 3) Virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer 4) Arbejdets organisering 5) Særlige ansættelsesformer (her er f.eks. tale om nattevagter) 6) Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter i en arbejdsmiljøgruppe må ikke være mindre end antallet af ledere i gruppen. Der er ikke længere krav om, at der er en daglig sikkerhedsleder/arbejdsmiljøleder i organisationen. Der er heller ikke længere krav om, at arbejdsmiljøgrupperne skal holder 4 møder årligt. Dokumentnr.: side 8

9 Det er derimod et krav, at arbejdsmiljøgrupperne holder det antal møder, der er behov for, for at løse gruppens opgaver. Disse ændringer giver os mulighed for at fortsætte organiseringen som hidtil, men det giver også mulighed for, at Hovedudvalget kan overveje tilpasninger af organisationen herunder at Hovedudvalget har mulighed for at beslutte, hvorvidt vi skal ændre på den nuværende procedure, hvor arbejdsmiljøgrupperne skal holde minimum 4 årlige møder, eller man eksempelvis skal lade det være op til den enkelte arbejdsmiljøgruppe at tilrettelægge en mødestruktur, der passer til dem. HR indstiller derfor at Hovedudvalget drøfter behov for generelle justeringer af arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med fornyelse af den lokale MED-aftale. HR indstiller endvidere, at Hovedudvalget tager stilling til om antallet af møder i den enkelte arbejdsmiljøgruppe fortsat skal være fælles for alle, eller skal tilrettelægges i den enkelte arbejdsmiljøgruppe. Beslutning: Der var enighed om, at strukturen for arbejdsmiljøorganisationen tages op i forbindelse med revidering af den lokale MED-aftale. Der var desuden enighed om at fastholde det nuværende krav om, at den enkelte arbejdsmiljøgruppe skal holde minimum 4 møder om året. b)ændringer i forhold til uddannelse af medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen En lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse som hidtil har været på 37 timer (5 dage) er blevet ændret til 22 timer (3 dage). Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen skal dog have tilbudt yderligere 2 dages supplerende uddannelse. At der er tale om et tilbud betyder principielt, at det enkelte nye medlem kan sige nej tak. Den lovpligtige del (de 3 dage) skal være gennemført senest 3 måneder efter tiltræden/valg. De 2 supplerende dage skal kunne gennemføres indenfor det første funktionsår. Den lovpligtige del af uddannelsen skal fortsat forestås af certificerede udbydere/undervisere eksempelvis PUF. Hidtil har vi i Odder kommune gennemført ét kursusforløb om året. Da kravene om gennemførelse er skærpet betydeligt (de 3 måneders frist for gennemførelse) vil det ikke længere være realistisk at vi kan gennemfører uddannelsen kun med deltagere fra Odder kommune. Andre kommuner har naturligvis samme udfordring, og Dokumentnr.: side 9

10 HR indstiller derfor, at vi indgår et samarbejde med f.eks. Skanderborg kommune eller andre østjyske kommuner. I forhold til de 2 supplerende uddannelsesdage indstiller HR, at vi gennemfører disse som interne kurser én gang årligt. Der bliver herved mulighed for at arbejde specifikt med vores eget arbejdsmiljøledelsessystem og kravene i forhold til certificeringen. Beslutning: Udvalget positiv overfor forslag om at indgå i et samarbejde med anden kommune. Forslag om at gennemføre interne kurser én gang årligt godkendt. Uddannelse for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Som noget nyt er der kommet krav om, at alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (både ledere og medarbejdere) skal tilbydes årlig efteruddannelse svarende til 1½ dags uddannelse. Der er desuden kommet et krav om, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende (løbende) uddannelse. I dag afholder HR 3 årlige erfa-møder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Lederne er i enkelte tilfælde blevet inviteret med til møderne, men ikke som udgangspunkt. Møderne har ud over erfaringsudveksling også indeholdt bestemte temaer, som primært er blevet fastlagt af HR. HR indstiller, at de hidtidige erfa-møder omdefineres til temamøder for hele arbejdsmiljøorganisationen således at lederne generelt får mulighed for at deltage. Er der behov/ønske om at fastholde arbejdsmiljørepræsentanternes mulighed for erfaringsudveksling kan dette med fordel ske i sammenhæng med temamøderne. Beslutning: Indstilling godkendt. HR indstiller endvidere at Hovedudvalget i forbindelse med behandling af arbejdsmiljøregnskabet årligt drøfter kompetenceudviklingsbehov- og plan for arbejdsmiljøorganisationen. Ved fastlæggelse af temaerne for det kommende års møder for arbejdsmiljøorganisationen bør eksempelvis indgå vurdering af behov på baggrund af interne og eksterne audits, ny lovgivning, de overordnede arbejdsmiljømål og ønsker fra arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Evt. særlige sektorbehov eller individuelle behov kan drøftes og fastlægges i Dokumentnr.: side 10

11 HovedMEDudvalgene for de forskellige fagområder og i forbindelse med MUS-samtalen for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder. Beslutning: Indstilling godkendt. 7. Til efterretning a. FOA Fag og Arbejde Århus (LO) har udpeget Thomas Jørgensen, Driftscentret, som nyt medlem af Hovedudvalget i stedet for Erik Lind. b. Referat fra møde i HovedMed-Udvalget for Rådhuset 23. september 2010 dok.nr c. Referat fra møde i HovedMedudvalget på børne- og ungeområdet den 23. august 2010 dok.nr d. Vejledning om trivsel og sundhed på arbejdspladserne fra KTO. Vejledningen kan hentes på Personaleweb KL s hjemmeside KTO s hjemmeside e. Referat fra møde i HovedMed-Udvalget for det sociale område den 30.september 2010 dok.nr Til efterretning. 8. Eventuelt Der blev spurt til status vedr. sundhedsordningen, Jesper Hjort oplyste at Kommunen p.t. ikke har modtaget svar fra SKAT Vedr. Intranet: Jesper Hjort oplyste at han har talt med de ansvarlige medarbejdere og gjort dem klart at det skal gennemføres. Har p.t. ingen dato for hvornår alle er på. Næste møde: 24. januar 2011 kl (formøde kl. 8.00) Mødet hævet kl Dokumentnr.: side 11

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 16. november 2010 kl. 14.00-15.45 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl.12.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 23. februar 2015 kl. 9.30 Mødested: Møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 20. juni 2014 kl. 10:00-12:30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i Hovedudvalg den 15. august - ref. Inger Rasmussen Mødedato: 15. august kl Mødested: Odder Rådhus, møderum 2

Referat fra møde i Hovedudvalg den 15. august - ref. Inger Rasmussen Mødedato: 15. august kl Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i Hovedudvalg den 15. august - ref. Inger Rasmussen Mødedato: 15. august kl. 9.45-12.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Mødelokalet er reserveret fra kl.8.15 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat for møde i HovedUdvalget

Referat for møde i HovedUdvalget Mødedato: 16. august 2010 kl. 10.00-15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 29. september 2014 kl. 9.30-14.00 Mødested: Møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 13. maj 2013 kl. 9.30-12.30 Mødested: Rådhuset, møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1 Aftale om kompetenceudvikling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.31 Side 1 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Formål... 3 4. Hovedudvalget... 4 5. Udviklingsmål...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Referat Fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat Fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat Fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 28. august 2014 kl. 10.00-12.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 1 Mødelokalet er reserveret fra kl. 9.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: torsdag den 12. marts 2015 kl. 12.00-14.45 Mødested: Brandstationen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Leo Kristoffersen (formand i Hennings

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 18. september 2014 kl. 10:00-12:00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Mødelokalet er reserveret fra kl. 9:00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 14. maj 2008 Mødelokale 120. Brønderslev Rådhus kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat... 1

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet mandag den 2. marts 2015 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, byrådssalen

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet mandag den 2. marts 2015 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, byrådssalen Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne- og ungeområdet mandag den 2. marts 2015 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, byrådssalen Medlemmer: Ledelsesrepræsentanter: Niels Pytlich (formand), Jette Nauntofte,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Helene Nygaard HR- Udvikling MUS HVORFOR OG HVORDAN

Helene Nygaard HR- Udvikling MUS HVORFOR OG HVORDAN MUS HVORFOR OG HVORDAN Hvad siger 3 Parts- forhandlingerne om MUS og kompetenceudvikling? 1.Ret til medarbejderudviklingssamtale 5 Medarbejdersamtaler og udviklingsmål Stk. 1 På den enkelte arbejdsplads

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

Velkommen til Workshoppen

Velkommen til Workshoppen Velkommen til Workshoppen Jørgen Enevoldsen Udviklingskonsulent PUF-underviser Ansat i Viborg Kommune Og min mailadr er: je@viborg.dk MED-konference 19. juni 2008 Workshop B: Sæt skub i kompetenceudviklingen

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Dagsorden for møde i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur

Dagsorden for møde i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur Dagsorden for møde i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur Mandag den 12. december 2016 kl. 9.30-13.00 på Odder Rådhus, Møderum 5 Møderum 5 er reserveret fra kl. 8.00 til formøde for personalerepræsentanterne.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: 81.38.04-A00-3-13 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15.

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15. REFERAT Distrikts MED - Syd Mødedato: Tirsdag den 19. november 2013 Mødested: Mødelokale 217, Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:15 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale

1. Tema 1, MUS konceptet Helle orienterede om det nye MUS koncept, der i øjeblikket er til høring i de lokale Møde den: 6. februar 2013 kl. 09.00-12.00 Mødelokale 130 LSU Økonomi og Planlægning - Temadag Referat Deltagere: Gitte Bak Ditlefsen, Lene Bødskov, Malene Loft Sørensen, Henriette Jaquet, Lene Stensig,

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Hovedudvalget. Referat Brønderslev Kommune Hovedudvalget Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 18. juni 2008 Byrådssalen - Rådhuset i Brønderslev kl. 12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 03-12-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: : Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt Habekost,

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer.

MUS-SAMTALEN. AFHOLDELSE Der tages udgangspunkt i trekantens 4 hovedtemaer. MUS-SAMTALEN FORBEREDELSE Før MUS-samtalen skal I forberede jer grundigt ud fra trekantens 4 temaer som giver mulighed for at komme omkring relevante emner, der er vigtige for både organisationen, lederen

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORNING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE PROTOKOLLAT OM FREMTIDIG UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling Aftale om kompetenceudvikling KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. mål...

Læs mere