Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning"

Transkript

1 Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning En evaluering af projektet Fra jobisolation til jobintegration gennem coaching mhtconsult August 2007

2 Forord!!"! #$% & '( & ) * Den 18. juni 2007 lancerede Integrationsminister Rikke Hvilshøj en række nye integrationsinitiativer rettet mod etniske minoritetskvinder. Samtidig har Ministeren afsat et tocifret millionbeløb til støtte for en indsats, der effektivt kan fremme kvindernes stilling i uddannelse og arbejde 1. Som citatet klart tilkendegiver, er det formålet at styrke minoritetskvinders netværk og beskæftigelse ud fra den betragtning, at kvindernes integrationsproces generelt baner vej for et samlet familieperspektiv. Etniske minoritetskvinder udgør som hovedregel i lighed med mange medsøstre i Danmark familiens omdrejningspunkt. Derfor er det så meget desto vigtigere at fokusere systematisk på kvinderne i integrationsindsatsen. Det gælder ikke mindst i lyset af, at etniske minoritetskvinder fortsat er kendetegnet ved meget lave erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på trods af, at en del projekter også tidligere har taget sigte på at bedre kvindernes tilknytning til det danske arbejdsmarked. I dag er mere end kvinder fra ikke-vestlige lande bosiddende i Danmark. Under halvdelen af dem er i arbejde, og meget få er aktive i det danske foreningsliv. Tallene taler et forstemmende sprog om en situation, hvor beskæftigelsesfrekvensen blandt kvindelige indvandrere fra ikke-vestlige lande kun udgør lidt over 40 pct. 2. Selv om antallet af beskæftigede vokser støt i de kvindelige efterkommeres rækker, er der stadig tale om markante forskelle i sammenligning med arbejdsmarkedstilknytningen blandt etniske danske kvinder.! " # $ # % & & ' ( 2

3 Beskæftigelsessituationen blandt etniske minoritetskvinder står i tydelig kontrast til den skærpede efterspørgsel på arbejdskraft, som præger både den offentlige og private sektor på dagens arbejdsmarked. Arbejdskraftmangelen udgør en stigende trussel for konkurrenceevnen, og set i et samfundsøkonomisk perspektiv er det mere end nogensinde nødvendigt at vende blikket mod det store og uudnyttede medarbejderpotentiale, som etniske minoritetskvinder repræsenterer. Set i lyset af de generelle marginaliseringstegn blandt etniske minoritetsunge, er der endvidere så meget desto mere grund til at være rette opmærksomheden mod den betydning, som kvinderne har for familiernes integrationsproces. Når minoritetsunge i langt højere grad end danskfødte unge falder ud af uddannelsessystemet, og når de øger deres andel af kriminalstatistikken så er det en samfundsmæssig mærkesag at styrke alle de indsatsformer, der kan bidrage til at integrere de unge på positiv og respektfuld måde. En farbar vej går netop via mødrenes integration og mødrenes kvalificering til at støtte den næste generation i at fuldføre skolegang og uddannelse. Integrationsministerens nye initiativpakke er således også med til at synliggøre den rolle, som kvinderne og mødrene spiller i et fremadrettet integrationsperspektiv, der rækker langt ind i næste generations rækker. Erfaringerne fra den hidtidige indsats vidner samtidig om behovet for at udvikle og afprøve nye projektmodeller og metoder, der effektivt kan underbygge kvindernes kvalificering og beskæftigelse. Det være sig fagligt og uddannelsesmæssigt såvel som socialt, kulturelt og personligt. Den nærværende rapport beskriver et sådant initiativ. I efteråret 2006 lød startskuddet for et nyt og innovativt beskæftigelsesprojekt. Under titlen Fra jobisolation til job integration gennem coaching satte CLAVIS - sprog & kompetence gang i en indsats målrettet den store gruppe af etniske minoritetskvinder, der i dag lever i skyggen af det danske arbejdsmarked, og som både arbejdsmæssigt, socialt, kulturelt og personligt må betegnes som isolationstruede 3. Det fornyende perspektiv har som projekttitlen angiver bestået i at inddrage coaching som et hidtil uprøvet element i en intensiv og motivationsskabende jobafklarings- og jobsøgningsproces over for den særlige målgruppe af isoleringstruede flygtninge- og indvandrerkvinder. ) * + ( ',,, - ' $. $ &$ - $' ( ' ' " &- " / ( & 0 # - 1/ 0 # 2# + 3 $4 $5 ( 4 6 ' " &' $ ' ( $. / ' ( ' ' ( ( - ( $ " # $' $(. - ' & ( '. ( &$ 1$ ' 2(. ( /. " &$ '. " ". -. $. 3

4 CLAVIS - sprog & kompetence har udviklet projektets fornyende metode ud fra den mangeårige erfaring, at den svage arbejdsmarkedstilknytning blandt etniske minoritetskvinder ikke entydigt kan tilskrives kvindernes manglendes dansksproglige, almenfaglige eller fagspecifikke kompetence. Selv om der er grund til at være opmærksom på integrationsbarrierer på arbejdspladssiden, kan den lave beskæftigelsesfrekvens heller ikke fuldt ud forklares med arbejdspladsernes manglende evne og vilje til at integrere etniske minoriteter i arbejdsmiljøet. Årsagerne til etniske minoritetskvinders jobsituation skal søges i et kompliceret samspil af forklaringer, og en del af forklaringen hænger erfaringsmæssigt sammen med kvindernes psykologiske og sociale forudsætninger deres manglende håb for fremtiden, svigtende selvtillid og tro på egne kompetencer, samt manglende støtte i den familiære livsform og det kønsopdelte rollemønster, der præger kvindernes familiebaggrund mv. Det er samlet set forhold, der traditionelt har været usynlige i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats men som i praksis kan have afgørende indflydelse på kvindernes ressourcer, motivation og handlekompetence i forhold til kvalificering og beskæftigelse. Projektets succesfulde forløb har baseret sig på den særlige metodiske vekselvirkning mellem undervisning i arbejdsmarkedskendskab og kompetencekrav på den ene side via et jobsøgningsforløb og på den anden side en mere personlig afklaring med fokus på psykologiske, sociale og kulturelle temaer via coaching 4. Hertil kommer, at projektet er afviklet i et positivt samarbejde med visiterende myndigheder i Greve Kommunes Center for Job og Erhverv samt Jobcenteret i Solrød Kommune. Gennem dette samarbejde er det lykkedes at samle en gruppe på omkring 30 minoritetskvinder, der har svaret til den valgte målgruppedefinition 5. Projektet er blevet vurderet gennem en opfølgende evaluering, hvor alle aktørgrupper kursister, projektleder, lærere og vejledere, sagsbehandlere samt eksterne uddannelsesrepræsentanter (Expand Uddannelsescenter) har haft lejlighed til at give deres synspunkter til kende i forhold til projektets centrale forsøgsperspektiver. Målet for evalueringen har især været at undersøge, hvorvidt og hvordan individuel coaching kan medvirke til at styrke afklaringsprocessen og jobsøgningsmotivationen blandt etniske minoritetskvinder, som ikke hidtil har opnået fodfæste på det danske arbejdsmarked. Hertil kommer en vurdering af, hvordan coachredskabet har kvalificeret sproglærerne i undervisningen og vejledningen af projektets målgruppe såvel som i forhold til den bredere faglige indsats i sprogcenterets regi. Evalueringen er gennemført i perioden fra april august 2007 af mhtconsult ved projektleder Anna Fasting samt Amalie Maj Sommer og Margit Helle Thomsen $( ( ( & ) 9 # : ) 4

5 Kapitel 1 sammenfatter centrale konklusioner med tilhørende anbefalinger inden for evalueringens tre hovedperspektiver: metodeperspektivet, målgruppe- og beskæftigelsesperspektivet samt kvalificeringsperspektivet. Kapitel 2 gør i en indledning rede for de mål og problemstillinger, der har været styrende for evalueringen. Indledningen præsenterer desuden evalueringens datagrundlag og metodebrug, herunder tragtmodellen, der har dannet ramme om analysearbejdet. Kapitel 3 sætter nærmere fokus på projektets metodiske fornyelse. Med udgangspunkt i tragtmodellen vurderes metodebrugen ud fra tre niveauer, nemlig niveau 1 med fokus på projektdeltagernes barrierer og potentialer, niveau 2 med fokus på det bredere arbejdsmarkedskendskab samt niveau 3 med fokus på læreres og kursisters forståelse og håndtering af coachsessionerne. Hertil kommer en diskussion af dilemmaet mellem frivillighed og tvang i projektet, samt en vurdering af samarbejdet med visiterende myndigheder. Kapitel 4 fokuserer på målgruppe- og beskæftigelsesperspektivet. Her belyses projektets målopfyldelse dels forholdet mellem målgruppekriterier og faktisk deltagergruppe, dels i forhold til opfyldelsen af udslusningsmål. Kapitel 5 afrunder evalueringen med en redegørelse for den kvalificeringsproces, som lærertemaet har opnået gennem projektets coach-uddannelsesforløb. Det gælder især en vurdering af, hvordan lærerne gennem forløbet har udbygget deres klassiske faglighedsprofil, som samtidig i et videre forankringsperspektiv kan bidrage til at udvide sprogcenterets ydelsesprofil. God læselyst, mhtconsult, august

6 Indholdsfortegnelse! " # $ & ' # % (! )! " *+ ) &!! &!! &!,, +!! & & -.! % & %, - &! & ( ''/ ' -, & ( & 0 " & 0 & 1 2 $ *. % &, 2 " ''/ %& & ), 2''/ " %1 & 3 2''/ %) & 4 ( &!, ( ( % " # $ % %! /.,. %& ".. ( 1 ( 1 ( 1 0 ( ' 0 1 6

7 ( 0 1 (! $ ' 0 1 ( & $ 1 ( %. $ 1 % 7

8 1. Sammenfatning af konklusioner og anbefalinger 1.1. Konklusioner og anbefalinger i et metodeperspektiv ' : ;;99<==<;< > 6 ;69<6; ;<# =? ; Evalueringen har vist, at projektets metodiske kombination af coaching og mere traditionelle afklarings- og kvalificeringsværktøjer har haft en positiv indvirkning på deltagernes motivation og mod på videre beskæftigelsesplaner. Erfaringerne fra projektet tyder blandt andet klart i retning af, at den stadige vekselvirkning mellem kollektive og individuelle afklaringsmetoder har medvirket til at styrke den enkeltes erkendelsesproces og også via den kollektive spejling fremmet motivationen for at sætte fokus på personlige barrierer og potentialer. Det anbefales, at CLAVIS - sprog & kompetence fortsat udvikler forløb, hvor det individuelle perspektiv i coachingen systematisk bringes i samspil med mere kollektive læringsformer. Det være sig i afklaring såvel som i faglige kvalificeringsaktiviteter. 5 6=5 95 9=;=;6=> 5 Evalueringen har illustreret, hvordan projektforløbet og integrationen af flere afklarings- og kvalificeringsmetoder har været organiseret efter den såkaldte tragtmodel. Denne model beskriver netop en læringsmæssig progression, der bevæger sig fra en indledende, kollektiv motivationsproces over en kollektiv undervisning i jobsøgning og arbejdsmarkedskendskab mod et stigende individuelt fokus med øget brug af coaching og med skærpede krav til den enkelte deltagers konkrete jobplanlægning. Tragtmodellen betyder, at der er tale om en styret udvikling med udgangspunkt i en bred afklarings- og motivationsproces, der på den ene side bygger på en kollektiv læringsproces med fælles undervisning og jobsøgningsøvelser og på den anden side beror på en individuel afklaring og erkendelse, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers særlige forudsætninger i forhold til en jobsøgningsstrategi. Den individuelle coaching går derved til stadighed hånd i hånd med et kollektivt læringsforløb, hvor deltagerne har nyttiggjort både fælles og forskellige erfaringer. 8

9 Evalueringen konkluderer positivt, at man med denne model i høj grad er lykkedes at opfange vidt forskellige deltagerudgangspunkter og på konstruktiv og effektiv vis at målrette indsatsen snævert i forhold til den enkelte via coachsessionerne. Det anbefales, at tragtmodellen indtænkes som metodisk princip i kommende projekter, der gennem en kombination af metoder systematisk tilgodeser målgruppens behov for at veksle mellem individuelle coaching og kollektive motivationsprocesser og gensidig erfaringsudveksling. ;<697; <9=<6=6> =96> A ;# A <= Evalueringen har bekræftet, at kvinderne i projektet generelt er forankret i en traditionel kønsarbejdsdeling og i en fast defineret kvinderolle i familierne. Kvinderne bærer hovedansvaret for familiens og hjemmets opretholdelse både i henseende til madlavning, rengøring, børnepasning og børneopdragelse mv. Kønsarbejdsdelingen er både praktisk og mentalt en afgørende og objektiv årsag til, at kvinderne i udgangspunktet har vanskeligt ved at placere sig selv i en lønarbejdertilværelse som selvforsørgende eller medforsørgende. Gennem brugen af coachredskabet i projektets afklarings- og jobsøgningsforløb har både kvinderne og sprogcenterets lærerkræfter erkendt, at kønsarbejdsdelingen i familierne giver behov for at inddrage mændene mere aktivt i kommende projekter, således at kvindernes muligheder og barrierer reflekteres og løses gennem en vurdering af den samlede arbejdsdeling og livssituation i familierne. Det anbefales, at kommende projekter i højere grad inddrager mændene og det samlede familieperspektiv gennem familiearrangementer i løbet af projektperioden. Det kan dels være til indledende informationsmøder med fokus på projektets målsætninger, idégrundlag og metodebrug dels til senere dialogmøder, hvor kvinderne har opnået afklaringsresultater. Et forslag kan også være at benytte fælles møder til at orientere familierne kollektivt om arbejdsmarkedets rammebetingelser og herunder eksempelvis om 300 timers reglen og dens konkrete betydning for hele familiens arbejdstilknytning og økonomiske grundlag. '5 678 <6 95 ;> =? =8 5 > <? I betragtning af, at kønsarbejdsdelingen og det kønsopdelte arbejdsmarked igennem mange år har udgjort omdrejningspunktet i den hjemlige ligestillingsdebat, er det værd at bemærke, at flere kvinder i projektet ikke selv har italesat kønsarbejdsdelingen som en barriere til trods for, at kvinderne i vidt omfang beskriver et hverdagsliv, hvor alle familieforpligtelser entydigt er placeret som deres ansvars- og opgaveområde. I de tilfælde, hvor kvinderne anser kønsarbejdsdelingen som en bremseklods for deres egen kvalificering og beskæftigelse, italesætter de problemet som en objektiv hindring og et naturgroet forhold, som ikke umiddelbart lader sig ændre. Konklusionen lyder på denne baggrund, at så længe den herskende kønsarbejdsdeling er naturaliseret i begge køns bevidsthed er det relevant at opfatte kønsarbejdsdelingen 9

10 og kvindernes ansvar og arbejdsopgaver i hjemmene som en objektiv barriere for kvindernes integration på det lønnede arbejdsmarked. Det er samtidig en barriere, som kræver en subjektiv forandringsproces, der ikke alene må finde sted blandt kvinderne, men også udbredes til deres mænd og øvrige familiemedlemmer. Uden en samlet forandringsproces vil nogle kvinder vedblive med at prioritere familieansvaret højere end selvforsørgelseskravet, og deres prioritering vil i mange tilfælde fremstå som en selvvalgt situation. For så længe kvindernes ansvar ikke gøres til genstand for en samlet familieorganisering, vil nogle kvinder se sig nødsaget til at foretage et valg, fordi alternativet er det dobbeltarbejde, som ofte har været tematiseret i den generelle kønsligestillingsdebat 6. CLAVIS - sprog & kompetence har med indførelsen af coach-redskabet lagt vægt på at skabe en afklaringsproces, der sætter kønsarbejdsdelingen og dens konsekvenser på dagsordenen ud fra en metode, der sætter kvindernes egne refleksioner og beslutninger i centrum. Samtidig lyder konklusionen, at coaching - i lighed med afklarings- og vejledningsfaglige metoder generelt - stiller krav til de etiske overvejelser om, hvordan undervisere og vejledere bygger en respektfuld bro mellem de samfundsmæssige forventninger til kvinders individuelle kvalificering og beskæftigelse på den ene side og på den anden side deres familiebaserede livsform, hvor det kollektive livsperspektiv for nogle kvinder vejer væsentligt tungere end de individuelle aspirationer. Det er en balance, som lærergruppen har formået at opretholde i projektet. Men det er også en balance, som lærerne ser et behov for løbende at sætte på dagsordenen i en intern sparring metodisk sparring. Det anbefales, at projektets ledelse og lærerteam i fællesskab opstiller en række etiske retningslinier til fremtidige projekter, hvor coaching tages i anvendelse over for målgruppen af minoritetskvinder, der er kendetegnet ved at leve i en livsform, hvor den traditionelle kønsarbejdsdeling fortsat er fremherskende. Det anbefales videre, at arbejdet med sådanne retningslinier indgår i CLAVIS - sprog & kompetences interne læringsaktiviteter, hvor ledelsen sammen med lærere og vejledere allerede har indført en positiv praksis for en organisatorisk og kollektiv læring og videndeling, jf. det nedenstående. Det anbefales desuden, at centeret i forbindelse med tilsvarende projektaktiviteter overvejer en inddragelse af mændene til f.eks. 4-partssamtaler mellem manden, sagsbehandleren, coachen/læreren og deltageren i projektet. Her kan mændenes rolle ekspliciteres, og sammen kan de udarbejde diverse konkrete ideer til løsningen af evt. praktiske problemer; evt. kan der indgås aftaler om f.eks. arbejdsfordelinger i hjemmet. ; <. ' ' & & $ ' - ' ( = ' ( ( '. ( $ ' $ ' ' ( ' ( " - ( $. ( ( & ' 10

11 @ B ==; ;: : Evalueringen har dokumenteret, at deltagerne har haft stor nytteværdi af det undervisningsmateriale, som projektledelse og lærerteam har udviklet med særligt sigte på at imødekomme målgruppens forventede behov for at opbygge en viden om det danske arbejdsmarkeds funktionsmåde, som kan omsættes konkret og operativt i den videre jobsøgning. Undervisningsmaterialet er således udarbejdet ud fra den erfaring, at etniske minoriteter i vidt omfang har brug for at lære at håndtere de herskende spilleregler i jobsøgning, cv-formulering, ansættelsessamtaler, virksomhedskulturer mv. på det danske arbejdsmarked. Evalueringen giver grundlag for at konkludere, at deltagerne generelt har følt sig bedre rustet efter denne undervisning, og de har lagt vægt på den nytteværdi, der ligger i at kende til spillets regler. Projektforløbet har derved medvirket positivt og fremadrettet til at styrke deltagernes arbejdsmarkedsindsigt og derved også til at afmystificere arbejdslivet og de krav, der kendetegner forskellige jobtyper mv. Det anbefales, at CLAVIS - sprog & kompetence afprøver det særlige undervisningsmateriale på en bredere kreds af kursister med etnisk minoritetsbaggrund, og at man overvejer, hvordan materialet eventuelt kan nyttiggøres i forhold til aktørgrupper og projekter i andre sammenhænge. ;<5 > 5 > = > =5 Evalueringen har givet flere eksempler på, at deltagere har næret skepsis over for de virksomhedsbesøg, der har været en fast bestanddel af projektets praksisorienterede formidling om det danske arbejdsmarked. I disse tilfælde har deltagerne haft vanskeligt ved at indse nytteværdien af besøg på virksomhedstyper, som lå langt fra deres personlige interessefelt og begyndende jobplanlægning. Evalueringen konkluderer, at deltagernes modvilje kan tolkes som et udtryk for, at mange på forhånd har svært ved at forestille sig, hvordan de kan overføre erfaringer og indtryk fra én virksomhedstype til en anden. Det er derved en reaktion, der i bund og grund hænger sammen med målgruppens manglende arbejdsmarkedserfaringer, som stiller arbejdsmarkedet i et fremmedgjort og ofte skræmmende lys, indtil der via konkrete besøg og samtaler med virksomhedsrepræsentanter sker en afmystificering af arbejdslivet. Konklusionen er videre, at virksomhedsbesøg udgør en metode, som kan bidrage positivt til at give deltagerne konkrete billeder på hverdagslivet på forskellige slags arbejdspladser. Det er en viden, som også kan give en større tryghed i den videre jobplanlægning. På den anden side er det også nødvendigt at tage udgangspunkt i de forestillinger og ønsker, som deltagerne allerede knytter til konkrete erhverv og jobtyper. Det anbefales, at sprogcenteret i kommende aktiviteter anlægger et klart strategisk perspektiv på tilrettelæggelsen af virksomhedsbesøg, således at deltagerne systematisk bliver præsenteret for ligheder såvel som forskelle i jobfunktioner, arbejdsor- 11

12 ganisering og kompetencekrav i erhverv og jobtyper, der både ligger inden for og uden for deres aktuelle interesser og videnshorisont. Samtidig skal deltagerne informeres grundigt om det mønster, der ligger til grund for besøgsrækken, så de får en forståelse for, hvorfor lærergruppen har prioriteret de givne erhverv og virksomhedstyper. Virksomhedsbesøgene skal opfattes som et systematisk studium i arbejdsmarkedets brede vifte og ikke som en ansøgningsrunde og et valg af jobtyper. Derved kan uvished såvel som fordomme blive positivt forvandlet til viden og tryghed ;9: <=5 <> 6;5 ==95 ; Evalueringen har vist, at projektets coachsessioner er blevet aftalt efter en model, der bevidst har taget sigte på at ansvarliggøre deltagerne for deres personlige coachforløb og til at overholde indgåede coachaftaler. Erfaringerne fra processen har imidlertid vist et klart behov for at fleksibilisere coachingen, således at den snarere praktiseres efter princippet om den behovsorienterede indsats end efter faste skemaer og ligelige timefordelinger mv. Det anbefales i forlængelse af disse erfaringer, at sprogcenteret også i kommende projekter lægger vægt på at finde en organisatorisk model, hvor coachingen indgår som et fleksibelt værktøj, der tilpasses den enkelte deltagers konkrete behov snarere end en ramme med faste timetal og mødeintervaller mv. A ;5 96 <A ;= 5 == =;6=5 ; : 95 ; 5 # ; 95 ;=6; Evalueringen viser overraskende, at udfordringen i at blive coachet på dansk ikke syntes at fylde for deltagerne. Alle interviewede deltagere tilkendegav, at sproget ikke var en hindring, da de afholdt coachsessionerne. Dette bør ikke adskilles fra det faktum, at coachene er uddannede og praktiserende indvandrer- og sproglærere, og generelt anvender deres faglige ekspertise i at kommunikere klart forståeligt til deres kursister på alle de statsregulerede niveauer i dansk (DU1-DU3). Evalueringen tyder endvidere på, at lærerteamet på CLAVIS - sprog & kompetence i projektet har nyttiggjort et godt tillidsforhold, der i forvejen var opbygget mellem lærere og kursister. Det forlyder fra samtlige deltagere, at lærerne i projektet ydede deres bedste, var hjælpsomme, professionelle og empatiske. Deltagerne udviser både tillid til lærernes professionalisme og til deres personlige egenskaber, hvilket er en både unik og yderst gavnlig præmis for projektets gennemførelse. Opbygningen af det gode tillidsforhold mellem coach og coachperson, der har været en medvirkende årsag til projektets succes kan eller bør ikke adskilles fra de faktorer: At lærerteamet på forhånd har opbygget nære tillidsrelationer til deltagerne i kraft af den sociale rolle, som lærerne generelt spiller, og som i 12

13 en vis forstand kan karakteriseres som sprogcenterets særlige varemærke. At sprogcenteret generelt baserer sit virke eksplicit på et pædagogisk princip om, at hele mennesket skal rummes. Det er en fagligpædagogisk grundholdning, som netop er i tæt overensstemmelse med coachfaglighedens formål, nemlig at skabe udvikling for det hele menneske. Det anbefales i forlængelse af ovenstående erfaringer, at der i fremtidige lignende projekter eller i en forankret praksis i samme ånd lægges vægt på: At sørge for, at fremtidige coaches har undervisningsfaglige kundskaber i dansk som andetsprog At medtænke gode tillidsrelationer som en stærk forudsætning for succes ved coaching af lignende målgrupper under lignende vilkår. 9<6; 69;C ;# ;5 Evalueringen tyder på, at deltagerne generelt ikke har skelnet klart mellem undervisning, vejledning og coaching, og at de som følge heraf heller ikke har været i sand til at drage en tydelig skillelinie mellem lærernes underviserrolle og deres coachfunktion i det samlede forløb. Uanset denne begrebsforvirring må det imidlertid konkluderes, at deltagerne generelt har gjort sig klart, hvad der er endemålet for det samlede forløb, nemlig at de hver især skulle afklare egne barrierer, ressourcer, fremtidsdrømme og kvalificeringsbehov i forhold til en fremtidig arbejdsmarkedstilknytning. Det anbefales, at projektledelse og lærerteam i fremtidige projekter skærper forståelsen for, hvorfor sprogcenteret har valgt at anvende coach-redskabet, og hvordan dette redskab fungerer i sammenligning med den mere traditionelle vejledning, som deltagerne i mange tilfælde har haft adgang til som ledige. Det anbefales videre, at projektledelse og lærerteam udarbejder et internt materiale, som både ud fra et strategisk og praksisorienteret perspektiv definerer og beskriver, hvordan de forskellige metoder adskiller sig indbyrdes, og hvilke styrkesider de har i relation til sprogcenterets forskellige målgrupper. På denne måde kan erfaringerne fra coach-forløbet indgå konstruktivt i den generelle erfaringsdannelse og videndeling i centerets samlede medarbejderstab. A => 6=5 > ==;C 6> Evalueringen tyder på, at det tværgående institutionelle samarbejde i projektet har været gnidningsløst, effektivt og positivt for alle parter. De kommunale samarbejdsparter fremhæver en ubesværet visitationsproces og gør desuden gældende, at projektet har bidraget til at lette det systemiske sagsarbejde i og med, at lærergruppen 13

14 som led i coachingen har udarbejdet nuancerede kompetenceprofiler for alle deltagere. De kommunale samarbejdsaktører erkender samtidig, at ikke alle indsatsformer har en effektiv udslusningskraft, ligesom samarbejdet med eksterne leverandører ikke i alle tilfælde leverer det faglige feedback og den fremdrift i beskæftigelses- og integrationsindsatsen, som man på systemsiden kunne ønske. Set i dette lys har coachprojektet på CLAVIS - sprog & kompetence vist sig at være et positivt eksempel på, hvordan der kan skabes en tværgående gensidighed og et fælles engagement, som samlet styrker indsatsens resultater Konklusioner og anbefalinger i et målgruppe- og beskæftigelsesperspektiv 5 => C 5 A 9B Evalueringen konkluderer, at projektet har opnået et meget positivt udslusningsresultat. Projektet giver derudover et billede af deltagere, der gennem en vekselvirkning mellem coaching, undervisning og møder med virksomheder, har haft positiv gavn af coachsessionerne. Evalueringen viser dermed, at coachsessionerne fremstår som relevante og konstruktive beskæftigelsestiltag for isoleringstruede, etniske minoritetsledige. Det er tydeligt, at der er en generel bevidsthed blandt deltagerne om, at coachingens fokus på selvansvarlighed har hjulpet med at sætte deltagernes egne jobønsker i spil. En stor andel af deltagerne har også lagt vægt på at fremhæve den mentale udviklings- og læringsproces, der ikke mindst har skærpet deres selvtillid og motivation i forhold til et fremtidigt beskæftigelsesperspektiv. Der er grund til at forvente, at projektets metode og forløb på lidt længere sigt vil være springbræt til arbejdsmarkedet for endnu flere af deltagerne i og med, at projektprocessen har bragt kvinderne større klarhed over deres egne ressourcer, men også over de barrierer i familielivets organisering, som de selv må bidrage til at overvinde. Det anbefales på denne baggrund, at der også i fremtidige forløb lægges vægt på at skabe en helhedsorienteret afklaringsproces, som giver deltagerne mulighed for at erkende, hvordan deres beskæftigelsesudsigter hænger sammen med den samlede livs- og familiesituation, og hvordan ønsket om at integrere sig både beskæftigelsesmæssigt og socialt i det danske samfund også kan nødvendiggøre en række ændringer i den rolle, de spiller i familiens arbejdsdeling. Helhedsorienteringen er således et udtryk for, at projektets beskæftigelsesfremmende perspektiv må gå hånd i hånd med en bredere afklaring af de sociale, kulturelle, familiemæssige og personlige forhold i kvindernes samlede livssituation, der har indflydelse på deres valgmuligheder i forhold til uddannelse og arbejde. 14

15 ;6=<5 ;<6 ==6=5 <6=6=: 77> C Evalueringen har synliggjort, at deltagerne ud over de konkrete udslusningsresultater har opnået væsentlige kvalitative fremskridt, som netop stiller målopfyldelsen i et mere nuanceret lys. Det gælder især den forandringsproces, der er sat i gang i forhold til kvindernes psykosociale arbejdsmarkedsberedskab men også i forhold til de fysiske og helbredsmæssige ressourcer, der erfaringsmæssigt spiller en ofte afgørende rolle for lediges samlede ressourcegrundlag. Som helhed udtrykker deltagerne et større mod på fremtiden og en tillid til, at der også er en plads for dem på det danske arbejdsmarked. Dertil kommer den faktuelle vidensopbygning om arbejdsmarkedets indretning og kompetencekrav mv. Det anbefales, at projektleder og lærerteam i fremtidige forløb lægger vægt på at opstille både kvantitative og kvalitative succeskriterier ud fra den erfaring, at fremskridt, der har vist sig at være afgørende for målgruppens udslusningsresultater, forbliver usynlige og uerkendte, medmindre de omsættes og formuleres som succesmål for efterfølgende projekter. Kombinationen af kvantitative og kvalitative succesmål kan netop bidrage til at skabe en bedre resultatforståelse, således at resultatopgørelsen ikke alene kan fremlægge, hvor mange resultater der er opnået, men også bidrage til at forklare, hvorfor de er opnået, og hvilke metoder der har virket Konklusioner og anbefalinger i et kvalificeringsperspektiv '5 678 : 6 2=5 ;=9;8 5 ;8 Evalueringen konkluderer utvetydigt, at projektets lærerteam og projektledelse udviser stor tilfredshed med det faglige indhold af coachuddannelsen fra Expand Uddannelsecenter og ligeså stor tilfredshed med uddannelseslederens tilrettelæggelse heraf. Evalueringen konkluderer videre, at selv om uddannelsesforløbet i projektet har været beskåret i sammenligning med timetallet i Expands normerede coachuddannelse, tyder projekterfaringerne på, at lærerteamet har opnået et tilstrækkeligt og tilfredsstillende kompetencegrundlag gennem uddannelsesforløbet. Det positive udbytte skal imidlertid også ses i lyset af, at lærerne har haft særlige forudsætninger for at nyttiggøre efteruddannelsen og omsætte den i en effektiv praksis over for deltagerne. For det første har de gennem den kollektive deltagelse og gennem den fælles tilknytning til projektet haft adgang til at strække efteruddannelsen ud over det faktiske timetal hos Expand. Lærerne har derved anvendt en del flere timer på at reflektere over og praksisteste coachredskabet gennem den fælles indsats i projektet. Denne praksisramme har således un- 15

16 derstøttet efteruddannelsen betydeligt og kompenseret for det nedsatte timetal. For det andet har lærerne i teamet forud for forløbet haft mangeårige vejledningsfaglige erfaringer i relation til projektets målgruppe såvel som i forhold til andre marginaliserings- og isolationstruede målgrupper af ledige med etnisk minoritetsbaggrund. Flere har været i besiddelse af en vejlederuddannelse, og en enkelt af lærerne har desuden tidligere fuldført en coachuddannelse i andet regi. Den helhed af teoretiske og praktiske vejlednings- og målgruppeerfaringer, der derved kendetegner lærerteamet, har ligeledes bidraget til at styrke deres læringsproces i efteruddannelsen og givet dem særlige forudsætninger for effektivt at omsætte de nye kompetencer på trods af den uddannelsesperiode. Det er forhold, der bidrager til at forklare, hvorfor lærerteamet på CLAVIS - sprog & kompetence så effektivt og med så stor succes har formået at bygge bro mellem et eksternt efteruddannelsesforløb og en intern udviklingsopgave. Men det er også forhold, der må tale imod, at andre aktører ved en erfaringsoverførsel undervurderer læreres og vejlederes efteruddannelsesbehov, hvad angår coachredskabet. Uden de beskrevne forudsætninger er der grund til at antage, at en halveret uddannelse ville være utilstrækkelig til at kvalificere til en forsvarlig coaching. Dertil kommer lærernes klare opfattelse af, at den pågældende kursusleder inden for Expand har haft en særlig professionalisme og evne til at afkode, hvordan der inden for et afgrænset timetal bedst kunne bygges bro til lærernes faglige forudsætninger i en effektiv kvalificering. Med udgangspunkt i lærernes erfaringer må det således også konkluderes, at et reduceret uddannelsesforløb ikke nødvendigvis giver samme faglig-professionelle kvalificering i forhold til coaching af andre målgrupper eller af større grupper. Det taler dels for en overvejelse om, hvordan projektets lærergruppe kan profitere af et færdiggjort uddannelsesforløb og endvidere hvordan andre lærere og vejledere i givet fald bedst drager nytte af uddannelsen. Det må på denne baggrund anbefales, at i tilfælde af, at coachuddannelsen tilbydes en større kreds af lærere og vejledere, må uddannelsesbehovet og omfanget af uddannelsesforløbet nøje vurderes i lyset af lærernes pædagogiske og vejledningsfaglige erfaringer og forudsætninger i forhold til forskellige målgrupper: En fuld uddannelse vil som princip altid i højere grad etisk forsvare anvendelsen af vejledningsmetoder, der foregår i et tæt samspil med andre mennesker, og som søger at igangsætte psykiske og mentale processer hos den coachede. 16

17 En fuld uddannelse vil give CLAVIS - sprog & kompetence muligheden for at profilere sig gennem en kompetenceprofil, der baserer sig på anvendelsen af coaching af certificerede coaches 7. En fuld uddannelse vil give lærerne mulighed for at udbrede deres coachmetoder til en bredere vifte af målgrupper i arbejdet; bl.a. som en fast ingrediens i den klassiske tosprogsundervisning, hvor coaching kan fungere som en afklaring af kursisternes videre færd efter endt sprogundervisning. '5 678 <6 =6==B 5 > 5 B 5 ; Evalueringen har vist, at i lighed med mange andre projekterfaringer bekræfter coach-projektet også, at en væsentlig barriere for målgruppens lærings- og udslusningsproces vedrører det tilbagevendende sygefravær, der bryder kontinuiteten i de individuelle forløb såvel som i det kollektive læringsrum. Erfaringen er videre, at kvindernes sygefravær ofte dækker over hele familiens sygdom. Der er både tale om traumatiserede mænd, syge børn eller deltagernes egne sygdomme. Sygdomssyndromet er et anliggende, som stiller omfattende krav til læreres og vejlederes evne til at navigere på et felt, som på den ene side kræver empati og respekt for deltagernes subjektive sygdomsoplevelse og som på den anden side må appellere til mere strukturelle løsninger og metoder, der stiller spørgsmålstegn ved sygdomsbegreber, som i vidt omfang er sociokulturelt formede og betingede. Evalueringen har vist flere eksempler på, hvordan coachingen har givet lærerteamet på CLAVIS - sprog & kompetence et værdifuldt redskab i hænde, som professionelt kan bidrage til at identificere sygdomsrelaterede problemstillinger og til at opstille effektive og handlingsorienterede løsningsmodeller. Coachingen medvirker således til at skabe den nødvendige professionelle distance i det tætte menneskearbejde, samtidig med at lærerne kan bevare den tillidsfulde og subjektive relation, der fordres i coachsituation. Sammenfattende kan det konkluderes, at lærerne med coach-redskabet oplever at have fundet en ny metodisk vej, der gør det muligt at håndtere kursisternes personlige og sygdomsrelaterede problemer og barrierer efter et professionelt koncept, der dels ikke overskrider grænsen til terapi og ej heller nedbryder det tillidsforhold, som under alle omstændigheder er en nøgle til kursisternes afklarings- og 6: ; 5 > =5 ;6 6=5 ;<; Evalueringen har tydeliggjort, at lærernes behov for at italesætte, begrebsliggøre og videndele om metoder og målgrupper ikke alene kan imødekommes gennem den / > 4 + =? (? 2 ". + + ' $( & ( ' + + $ ( ' ( / > ;+ + ( - 5 '? + # + + A < ( $5? # A < 1 > ( ; 2 17

18 individuelle brug af coach-redskabet. Behovet kræver også en organisatorisk ramme for den kollektive erfaringsdannelse, som langt overskrider coach-fagligheden og handler om en bredere gensidig formidling. Denne organisatoriske proces har ligeledes været en del af projektets forsøgsterræn i og med, at der i tæt tilknytning til projektets deltageraktiviteter er gennemført en løbende fælles opfølgning med deltagelse af projektledelse og lærerteam. Der er med andre ord skabt en synergi mellem projektets eksterne coachuddannelse og en intern proces, hvor den enkelte lærers faglige indtryk bearbejdes kollektivt til en fælles erfaringsdannelse. Det anbefales, at CLAVIS - sprog & kompetence overvejer, hvordan de positive erfaringer fra den fælles erfaringsdannelse og videndeling i coachprojektet som et næste skridt kan overføres til den bredere kreds af lærere og vejledere med sigte på en egentlig organisatorisk læring og fælles udvikling. 18

19 2. Indledning 2.1. Evalueringens formål, analysetemaer og metode 5 ;> C Evalueringen har overordnet haft til formål at belyse resultaterne af projekt Fra jobisolation til jobintegration gennem coaching. Sigtet har for det første været at afdække, hvordan CLAVIS - sprog & kompetence i praksis har udmøntet et dobbeltsidet udviklingsforløb, som på den ene side har bestået af en efteruddannelse og lærerkvalificering til brug af coach-redskabet og på den anden side et afklarings- og udslusningsforløb, hvor coaching-redskabet sammen med en række andre afklarings- og kvalificeringsmetoder har været rettet mod etniske minoritetskvinder uden arbejdsmarkedstilknytning. Sigtet har for det andet været at give en nærmere vurdering af, hvordan coachredskabet i praksis har bidraget til at styrke beskæftigelses- og integrationsindsatsen over for minoritetskvinder, som både af faglige, sproglige, sociokulturelle, familiemæssige og personlige årsager hidtil har haft vanskeligt ved at opbygge eller opretholde en arbejdsidentitet i relation til det danske arbejdsmarked. Sigtet har for det tredje været at vurdere, hvilket udbytte CLAVIS - sprog & kompetence har opnået gennem efteruddannelsesforløbet, og hvilke muligheder der tegner sig for en videre metodisk forankring af coach-redskabet i centerets samlede kompetenceprofil og tilbudsvifte. 6B => 6; Evalueringen er struktureret efter tre analytiske hovedteamer, som samlet kan belyse projektets forsøgsområder. Det gælder: Metodeperspektivet Målgruppe og beskæftigelsesperspektivet Kvalificeringsperspektivet Inden for alle tre temaer er der sat fokus på coachredskabet, som både i forhold til projektets målgruppeindsats og projektets lærerkvalificering har udgjort det innovative element. Anvendelsen af coachredskabet er samtidig relateret tæt til projektets 19

20 øvrige metodebrug, for så vidt at coachingen gennem hele forløbet er indgået i en bredere metodevifte, der ligeledes har været tilpasset målgruppens særlige ressourcer, barrierer samt afklarings- og kvalificeringsbehov. =5 Evalueringen anlægger derved et helhedssyn på det samlede projekt i et pædagogisk-strukturelt perspektiv og peger på, at projektets overordnede progressionsstrategi kan beskrives som et tragt-forløb, hvor projektforløbets forskellige delelementer sammen tegner en bevægelse, der kan beskrives som en stadig intensivering af den enkelte deltagers proces mod beskæftigelse. Tragtmodellen betyder, at der er tale om en styret udvikling med udgangspunkt i en bred afklarings- og motivationsproces, der på den ene side bygger på en kollektiv læringsproces med fælles undervisning og jobsøgningsøvelser og på den anden side beror på en individuel afklaring og erkendelse, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers særlige forudsætninger i forhold til en jobsøgningsstrategi. Den individuelle coaching har derved til stadighed gået hånd i hånd med et kollektivt læringsforløb, hvor deltagerne har nyttiggjort både fælles og forskellige erfaringer. Tragtmodellen skal anskues i et fagligt-metodisk perspektiv snarere end som et kronologisk tidsmæssigt forløb. Afklaringen er en tilbagevendende proces, ligesom coachingforløbet har været indlagt helt fra starten. Tragtmodellen vises nedenstående figur 1. Figur 1: Tragtmodellen 1. afklaring 2. Spillets regler, cv og ansøgning, præsentation, virksomhedsbesøg, jobværksted mm. 3. coach forløb 20

Bedre udslusning gennem samarbejde

Bedre udslusning gennem samarbejde Bedre udslusning gennem samarbejde Slutrapport December 2000 Margit HelleThomsen Arbejdsliv Bedre udslusning gennem samarbejde Teknologisk Institut, Arbejdsliv Teknologisk Institut Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.1 INDLEDNING 3 1.2 EVALUERINGSDESIGN 4 2. FRA KRISERAMT TIL VELFUNGERENDE MOR 6

Indholdsfortegnelse 1.1 INDLEDNING 3 1.2 EVALUERINGSDESIGN 4 2. FRA KRISERAMT TIL VELFUNGERENDE MOR 6 Grobund for et bedre liv Evaluering af Bofællesskabet Rosenly på Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Pixi-notat mhtconsult April 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 INDLEDNING 3 1.2 EVALUERINGSDESIGN

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Sindslidende og arbejdsmarkedet Sindslidende og arbejdsmarkedet Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk Sindslidende og arbejdsmarkedet Redigeret af

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

- refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier.

- refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier. Kvinder i krydspres K V I N D E R I K RY D S P R E S - refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier. Af: Kasper

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden Nye veje mod job for nydanske kvinder Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden December 2008 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...5 1. Målgruppebeskrivelse...6

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere