Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning"

Transkript

1 Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning En evaluering af projektet Fra jobisolation til jobintegration gennem coaching mhtconsult August 2007

2 Forord!!"! #$% & '( & ) * Den 18. juni 2007 lancerede Integrationsminister Rikke Hvilshøj en række nye integrationsinitiativer rettet mod etniske minoritetskvinder. Samtidig har Ministeren afsat et tocifret millionbeløb til støtte for en indsats, der effektivt kan fremme kvindernes stilling i uddannelse og arbejde 1. Som citatet klart tilkendegiver, er det formålet at styrke minoritetskvinders netværk og beskæftigelse ud fra den betragtning, at kvindernes integrationsproces generelt baner vej for et samlet familieperspektiv. Etniske minoritetskvinder udgør som hovedregel i lighed med mange medsøstre i Danmark familiens omdrejningspunkt. Derfor er det så meget desto vigtigere at fokusere systematisk på kvinderne i integrationsindsatsen. Det gælder ikke mindst i lyset af, at etniske minoritetskvinder fortsat er kendetegnet ved meget lave erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser på trods af, at en del projekter også tidligere har taget sigte på at bedre kvindernes tilknytning til det danske arbejdsmarked. I dag er mere end kvinder fra ikke-vestlige lande bosiddende i Danmark. Under halvdelen af dem er i arbejde, og meget få er aktive i det danske foreningsliv. Tallene taler et forstemmende sprog om en situation, hvor beskæftigelsesfrekvensen blandt kvindelige indvandrere fra ikke-vestlige lande kun udgør lidt over 40 pct. 2. Selv om antallet af beskæftigede vokser støt i de kvindelige efterkommeres rækker, er der stadig tale om markante forskelle i sammenligning med arbejdsmarkedstilknytningen blandt etniske danske kvinder.! " # $ # % & & ' ( 2

3 Beskæftigelsessituationen blandt etniske minoritetskvinder står i tydelig kontrast til den skærpede efterspørgsel på arbejdskraft, som præger både den offentlige og private sektor på dagens arbejdsmarked. Arbejdskraftmangelen udgør en stigende trussel for konkurrenceevnen, og set i et samfundsøkonomisk perspektiv er det mere end nogensinde nødvendigt at vende blikket mod det store og uudnyttede medarbejderpotentiale, som etniske minoritetskvinder repræsenterer. Set i lyset af de generelle marginaliseringstegn blandt etniske minoritetsunge, er der endvidere så meget desto mere grund til at være rette opmærksomheden mod den betydning, som kvinderne har for familiernes integrationsproces. Når minoritetsunge i langt højere grad end danskfødte unge falder ud af uddannelsessystemet, og når de øger deres andel af kriminalstatistikken så er det en samfundsmæssig mærkesag at styrke alle de indsatsformer, der kan bidrage til at integrere de unge på positiv og respektfuld måde. En farbar vej går netop via mødrenes integration og mødrenes kvalificering til at støtte den næste generation i at fuldføre skolegang og uddannelse. Integrationsministerens nye initiativpakke er således også med til at synliggøre den rolle, som kvinderne og mødrene spiller i et fremadrettet integrationsperspektiv, der rækker langt ind i næste generations rækker. Erfaringerne fra den hidtidige indsats vidner samtidig om behovet for at udvikle og afprøve nye projektmodeller og metoder, der effektivt kan underbygge kvindernes kvalificering og beskæftigelse. Det være sig fagligt og uddannelsesmæssigt såvel som socialt, kulturelt og personligt. Den nærværende rapport beskriver et sådant initiativ. I efteråret 2006 lød startskuddet for et nyt og innovativt beskæftigelsesprojekt. Under titlen Fra jobisolation til job integration gennem coaching satte CLAVIS - sprog & kompetence gang i en indsats målrettet den store gruppe af etniske minoritetskvinder, der i dag lever i skyggen af det danske arbejdsmarked, og som både arbejdsmæssigt, socialt, kulturelt og personligt må betegnes som isolationstruede 3. Det fornyende perspektiv har som projekttitlen angiver bestået i at inddrage coaching som et hidtil uprøvet element i en intensiv og motivationsskabende jobafklarings- og jobsøgningsproces over for den særlige målgruppe af isoleringstruede flygtninge- og indvandrerkvinder. ) * + ( ',,, - ' $. $ &$ - $' ( ' ' " &- " / ( & 0 # - 1/ 0 # 2# + 3 $4 $5 ( 4 6 ' " &' $ ' ( $. / ' ( ' ' ( ( - ( $ " # $' $(. - ' & ( '. ( &$ 1$ ' 2(. ( /. " &$ '. " ". -. $. 3

4 CLAVIS - sprog & kompetence har udviklet projektets fornyende metode ud fra den mangeårige erfaring, at den svage arbejdsmarkedstilknytning blandt etniske minoritetskvinder ikke entydigt kan tilskrives kvindernes manglendes dansksproglige, almenfaglige eller fagspecifikke kompetence. Selv om der er grund til at være opmærksom på integrationsbarrierer på arbejdspladssiden, kan den lave beskæftigelsesfrekvens heller ikke fuldt ud forklares med arbejdspladsernes manglende evne og vilje til at integrere etniske minoriteter i arbejdsmiljøet. Årsagerne til etniske minoritetskvinders jobsituation skal søges i et kompliceret samspil af forklaringer, og en del af forklaringen hænger erfaringsmæssigt sammen med kvindernes psykologiske og sociale forudsætninger deres manglende håb for fremtiden, svigtende selvtillid og tro på egne kompetencer, samt manglende støtte i den familiære livsform og det kønsopdelte rollemønster, der præger kvindernes familiebaggrund mv. Det er samlet set forhold, der traditionelt har været usynlige i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats men som i praksis kan have afgørende indflydelse på kvindernes ressourcer, motivation og handlekompetence i forhold til kvalificering og beskæftigelse. Projektets succesfulde forløb har baseret sig på den særlige metodiske vekselvirkning mellem undervisning i arbejdsmarkedskendskab og kompetencekrav på den ene side via et jobsøgningsforløb og på den anden side en mere personlig afklaring med fokus på psykologiske, sociale og kulturelle temaer via coaching 4. Hertil kommer, at projektet er afviklet i et positivt samarbejde med visiterende myndigheder i Greve Kommunes Center for Job og Erhverv samt Jobcenteret i Solrød Kommune. Gennem dette samarbejde er det lykkedes at samle en gruppe på omkring 30 minoritetskvinder, der har svaret til den valgte målgruppedefinition 5. Projektet er blevet vurderet gennem en opfølgende evaluering, hvor alle aktørgrupper kursister, projektleder, lærere og vejledere, sagsbehandlere samt eksterne uddannelsesrepræsentanter (Expand Uddannelsescenter) har haft lejlighed til at give deres synspunkter til kende i forhold til projektets centrale forsøgsperspektiver. Målet for evalueringen har især været at undersøge, hvorvidt og hvordan individuel coaching kan medvirke til at styrke afklaringsprocessen og jobsøgningsmotivationen blandt etniske minoritetskvinder, som ikke hidtil har opnået fodfæste på det danske arbejdsmarked. Hertil kommer en vurdering af, hvordan coachredskabet har kvalificeret sproglærerne i undervisningen og vejledningen af projektets målgruppe såvel som i forhold til den bredere faglige indsats i sprogcenterets regi. Evalueringen er gennemført i perioden fra april august 2007 af mhtconsult ved projektleder Anna Fasting samt Amalie Maj Sommer og Margit Helle Thomsen $( ( ( & ) 9 # : ) 4

5 Kapitel 1 sammenfatter centrale konklusioner med tilhørende anbefalinger inden for evalueringens tre hovedperspektiver: metodeperspektivet, målgruppe- og beskæftigelsesperspektivet samt kvalificeringsperspektivet. Kapitel 2 gør i en indledning rede for de mål og problemstillinger, der har været styrende for evalueringen. Indledningen præsenterer desuden evalueringens datagrundlag og metodebrug, herunder tragtmodellen, der har dannet ramme om analysearbejdet. Kapitel 3 sætter nærmere fokus på projektets metodiske fornyelse. Med udgangspunkt i tragtmodellen vurderes metodebrugen ud fra tre niveauer, nemlig niveau 1 med fokus på projektdeltagernes barrierer og potentialer, niveau 2 med fokus på det bredere arbejdsmarkedskendskab samt niveau 3 med fokus på læreres og kursisters forståelse og håndtering af coachsessionerne. Hertil kommer en diskussion af dilemmaet mellem frivillighed og tvang i projektet, samt en vurdering af samarbejdet med visiterende myndigheder. Kapitel 4 fokuserer på målgruppe- og beskæftigelsesperspektivet. Her belyses projektets målopfyldelse dels forholdet mellem målgruppekriterier og faktisk deltagergruppe, dels i forhold til opfyldelsen af udslusningsmål. Kapitel 5 afrunder evalueringen med en redegørelse for den kvalificeringsproces, som lærertemaet har opnået gennem projektets coach-uddannelsesforløb. Det gælder især en vurdering af, hvordan lærerne gennem forløbet har udbygget deres klassiske faglighedsprofil, som samtidig i et videre forankringsperspektiv kan bidrage til at udvide sprogcenterets ydelsesprofil. God læselyst, mhtconsult, august

6 Indholdsfortegnelse! " # $ & ' # % (! )! " *+ ) &!! &!! &!,, +!! & & -.! % & %, - &! & ( ''/ ' -, & ( & 0 " & 0 & 1 2 $ *. % &, 2 " ''/ %& & ), 2''/ " %1 & 3 2''/ %) & 4 ( &!, ( ( % " # $ % %! /.,. %& ".. ( 1 ( 1 ( 1 0 ( ' 0 1 6

7 ( 0 1 (! $ ' 0 1 ( & $ 1 ( %. $ 1 % 7

8 1. Sammenfatning af konklusioner og anbefalinger 1.1. Konklusioner og anbefalinger i et metodeperspektiv ' : ;;99<==<;< > 6 ;69<6; ;<# =? ; Evalueringen har vist, at projektets metodiske kombination af coaching og mere traditionelle afklarings- og kvalificeringsværktøjer har haft en positiv indvirkning på deltagernes motivation og mod på videre beskæftigelsesplaner. Erfaringerne fra projektet tyder blandt andet klart i retning af, at den stadige vekselvirkning mellem kollektive og individuelle afklaringsmetoder har medvirket til at styrke den enkeltes erkendelsesproces og også via den kollektive spejling fremmet motivationen for at sætte fokus på personlige barrierer og potentialer. Det anbefales, at CLAVIS - sprog & kompetence fortsat udvikler forløb, hvor det individuelle perspektiv i coachingen systematisk bringes i samspil med mere kollektive læringsformer. Det være sig i afklaring såvel som i faglige kvalificeringsaktiviteter. 5 6=5 95 9=;=;6=> 5 Evalueringen har illustreret, hvordan projektforløbet og integrationen af flere afklarings- og kvalificeringsmetoder har været organiseret efter den såkaldte tragtmodel. Denne model beskriver netop en læringsmæssig progression, der bevæger sig fra en indledende, kollektiv motivationsproces over en kollektiv undervisning i jobsøgning og arbejdsmarkedskendskab mod et stigende individuelt fokus med øget brug af coaching og med skærpede krav til den enkelte deltagers konkrete jobplanlægning. Tragtmodellen betyder, at der er tale om en styret udvikling med udgangspunkt i en bred afklarings- og motivationsproces, der på den ene side bygger på en kollektiv læringsproces med fælles undervisning og jobsøgningsøvelser og på den anden side beror på en individuel afklaring og erkendelse, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers særlige forudsætninger i forhold til en jobsøgningsstrategi. Den individuelle coaching går derved til stadighed hånd i hånd med et kollektivt læringsforløb, hvor deltagerne har nyttiggjort både fælles og forskellige erfaringer. 8

9 Evalueringen konkluderer positivt, at man med denne model i høj grad er lykkedes at opfange vidt forskellige deltagerudgangspunkter og på konstruktiv og effektiv vis at målrette indsatsen snævert i forhold til den enkelte via coachsessionerne. Det anbefales, at tragtmodellen indtænkes som metodisk princip i kommende projekter, der gennem en kombination af metoder systematisk tilgodeser målgruppens behov for at veksle mellem individuelle coaching og kollektive motivationsprocesser og gensidig erfaringsudveksling. ;<697; <9=<6=6> =96> A ;# A <= Evalueringen har bekræftet, at kvinderne i projektet generelt er forankret i en traditionel kønsarbejdsdeling og i en fast defineret kvinderolle i familierne. Kvinderne bærer hovedansvaret for familiens og hjemmets opretholdelse både i henseende til madlavning, rengøring, børnepasning og børneopdragelse mv. Kønsarbejdsdelingen er både praktisk og mentalt en afgørende og objektiv årsag til, at kvinderne i udgangspunktet har vanskeligt ved at placere sig selv i en lønarbejdertilværelse som selvforsørgende eller medforsørgende. Gennem brugen af coachredskabet i projektets afklarings- og jobsøgningsforløb har både kvinderne og sprogcenterets lærerkræfter erkendt, at kønsarbejdsdelingen i familierne giver behov for at inddrage mændene mere aktivt i kommende projekter, således at kvindernes muligheder og barrierer reflekteres og løses gennem en vurdering af den samlede arbejdsdeling og livssituation i familierne. Det anbefales, at kommende projekter i højere grad inddrager mændene og det samlede familieperspektiv gennem familiearrangementer i løbet af projektperioden. Det kan dels være til indledende informationsmøder med fokus på projektets målsætninger, idégrundlag og metodebrug dels til senere dialogmøder, hvor kvinderne har opnået afklaringsresultater. Et forslag kan også være at benytte fælles møder til at orientere familierne kollektivt om arbejdsmarkedets rammebetingelser og herunder eksempelvis om 300 timers reglen og dens konkrete betydning for hele familiens arbejdstilknytning og økonomiske grundlag. '5 678 <6 95 ;> =? =8 5 > <? I betragtning af, at kønsarbejdsdelingen og det kønsopdelte arbejdsmarked igennem mange år har udgjort omdrejningspunktet i den hjemlige ligestillingsdebat, er det værd at bemærke, at flere kvinder i projektet ikke selv har italesat kønsarbejdsdelingen som en barriere til trods for, at kvinderne i vidt omfang beskriver et hverdagsliv, hvor alle familieforpligtelser entydigt er placeret som deres ansvars- og opgaveområde. I de tilfælde, hvor kvinderne anser kønsarbejdsdelingen som en bremseklods for deres egen kvalificering og beskæftigelse, italesætter de problemet som en objektiv hindring og et naturgroet forhold, som ikke umiddelbart lader sig ændre. Konklusionen lyder på denne baggrund, at så længe den herskende kønsarbejdsdeling er naturaliseret i begge køns bevidsthed er det relevant at opfatte kønsarbejdsdelingen 9

10 og kvindernes ansvar og arbejdsopgaver i hjemmene som en objektiv barriere for kvindernes integration på det lønnede arbejdsmarked. Det er samtidig en barriere, som kræver en subjektiv forandringsproces, der ikke alene må finde sted blandt kvinderne, men også udbredes til deres mænd og øvrige familiemedlemmer. Uden en samlet forandringsproces vil nogle kvinder vedblive med at prioritere familieansvaret højere end selvforsørgelseskravet, og deres prioritering vil i mange tilfælde fremstå som en selvvalgt situation. For så længe kvindernes ansvar ikke gøres til genstand for en samlet familieorganisering, vil nogle kvinder se sig nødsaget til at foretage et valg, fordi alternativet er det dobbeltarbejde, som ofte har været tematiseret i den generelle kønsligestillingsdebat 6. CLAVIS - sprog & kompetence har med indførelsen af coach-redskabet lagt vægt på at skabe en afklaringsproces, der sætter kønsarbejdsdelingen og dens konsekvenser på dagsordenen ud fra en metode, der sætter kvindernes egne refleksioner og beslutninger i centrum. Samtidig lyder konklusionen, at coaching - i lighed med afklarings- og vejledningsfaglige metoder generelt - stiller krav til de etiske overvejelser om, hvordan undervisere og vejledere bygger en respektfuld bro mellem de samfundsmæssige forventninger til kvinders individuelle kvalificering og beskæftigelse på den ene side og på den anden side deres familiebaserede livsform, hvor det kollektive livsperspektiv for nogle kvinder vejer væsentligt tungere end de individuelle aspirationer. Det er en balance, som lærergruppen har formået at opretholde i projektet. Men det er også en balance, som lærerne ser et behov for løbende at sætte på dagsordenen i en intern sparring metodisk sparring. Det anbefales, at projektets ledelse og lærerteam i fællesskab opstiller en række etiske retningslinier til fremtidige projekter, hvor coaching tages i anvendelse over for målgruppen af minoritetskvinder, der er kendetegnet ved at leve i en livsform, hvor den traditionelle kønsarbejdsdeling fortsat er fremherskende. Det anbefales videre, at arbejdet med sådanne retningslinier indgår i CLAVIS - sprog & kompetences interne læringsaktiviteter, hvor ledelsen sammen med lærere og vejledere allerede har indført en positiv praksis for en organisatorisk og kollektiv læring og videndeling, jf. det nedenstående. Det anbefales desuden, at centeret i forbindelse med tilsvarende projektaktiviteter overvejer en inddragelse af mændene til f.eks. 4-partssamtaler mellem manden, sagsbehandleren, coachen/læreren og deltageren i projektet. Her kan mændenes rolle ekspliciteres, og sammen kan de udarbejde diverse konkrete ideer til løsningen af evt. praktiske problemer; evt. kan der indgås aftaler om f.eks. arbejdsfordelinger i hjemmet. ; <. ' ' & & $ ' - ' ( = ' ( ( '. ( $ ' $ ' ' ( ' ( " - ( $. ( ( & ' 10

11 @ B ==; ;: : Evalueringen har dokumenteret, at deltagerne har haft stor nytteværdi af det undervisningsmateriale, som projektledelse og lærerteam har udviklet med særligt sigte på at imødekomme målgruppens forventede behov for at opbygge en viden om det danske arbejdsmarkeds funktionsmåde, som kan omsættes konkret og operativt i den videre jobsøgning. Undervisningsmaterialet er således udarbejdet ud fra den erfaring, at etniske minoriteter i vidt omfang har brug for at lære at håndtere de herskende spilleregler i jobsøgning, cv-formulering, ansættelsessamtaler, virksomhedskulturer mv. på det danske arbejdsmarked. Evalueringen giver grundlag for at konkludere, at deltagerne generelt har følt sig bedre rustet efter denne undervisning, og de har lagt vægt på den nytteværdi, der ligger i at kende til spillets regler. Projektforløbet har derved medvirket positivt og fremadrettet til at styrke deltagernes arbejdsmarkedsindsigt og derved også til at afmystificere arbejdslivet og de krav, der kendetegner forskellige jobtyper mv. Det anbefales, at CLAVIS - sprog & kompetence afprøver det særlige undervisningsmateriale på en bredere kreds af kursister med etnisk minoritetsbaggrund, og at man overvejer, hvordan materialet eventuelt kan nyttiggøres i forhold til aktørgrupper og projekter i andre sammenhænge. ;<5 > 5 > = > =5 Evalueringen har givet flere eksempler på, at deltagere har næret skepsis over for de virksomhedsbesøg, der har været en fast bestanddel af projektets praksisorienterede formidling om det danske arbejdsmarked. I disse tilfælde har deltagerne haft vanskeligt ved at indse nytteværdien af besøg på virksomhedstyper, som lå langt fra deres personlige interessefelt og begyndende jobplanlægning. Evalueringen konkluderer, at deltagernes modvilje kan tolkes som et udtryk for, at mange på forhånd har svært ved at forestille sig, hvordan de kan overføre erfaringer og indtryk fra én virksomhedstype til en anden. Det er derved en reaktion, der i bund og grund hænger sammen med målgruppens manglende arbejdsmarkedserfaringer, som stiller arbejdsmarkedet i et fremmedgjort og ofte skræmmende lys, indtil der via konkrete besøg og samtaler med virksomhedsrepræsentanter sker en afmystificering af arbejdslivet. Konklusionen er videre, at virksomhedsbesøg udgør en metode, som kan bidrage positivt til at give deltagerne konkrete billeder på hverdagslivet på forskellige slags arbejdspladser. Det er en viden, som også kan give en større tryghed i den videre jobplanlægning. På den anden side er det også nødvendigt at tage udgangspunkt i de forestillinger og ønsker, som deltagerne allerede knytter til konkrete erhverv og jobtyper. Det anbefales, at sprogcenteret i kommende aktiviteter anlægger et klart strategisk perspektiv på tilrettelæggelsen af virksomhedsbesøg, således at deltagerne systematisk bliver præsenteret for ligheder såvel som forskelle i jobfunktioner, arbejdsor- 11

12 ganisering og kompetencekrav i erhverv og jobtyper, der både ligger inden for og uden for deres aktuelle interesser og videnshorisont. Samtidig skal deltagerne informeres grundigt om det mønster, der ligger til grund for besøgsrækken, så de får en forståelse for, hvorfor lærergruppen har prioriteret de givne erhverv og virksomhedstyper. Virksomhedsbesøgene skal opfattes som et systematisk studium i arbejdsmarkedets brede vifte og ikke som en ansøgningsrunde og et valg af jobtyper. Derved kan uvished såvel som fordomme blive positivt forvandlet til viden og tryghed ;9: <=5 <> 6;5 ==95 ; Evalueringen har vist, at projektets coachsessioner er blevet aftalt efter en model, der bevidst har taget sigte på at ansvarliggøre deltagerne for deres personlige coachforløb og til at overholde indgåede coachaftaler. Erfaringerne fra processen har imidlertid vist et klart behov for at fleksibilisere coachingen, således at den snarere praktiseres efter princippet om den behovsorienterede indsats end efter faste skemaer og ligelige timefordelinger mv. Det anbefales i forlængelse af disse erfaringer, at sprogcenteret også i kommende projekter lægger vægt på at finde en organisatorisk model, hvor coachingen indgår som et fleksibelt værktøj, der tilpasses den enkelte deltagers konkrete behov snarere end en ramme med faste timetal og mødeintervaller mv. A ;5 96 <A ;= 5 == =;6=5 ; : 95 ; 5 # ; 95 ;=6; Evalueringen viser overraskende, at udfordringen i at blive coachet på dansk ikke syntes at fylde for deltagerne. Alle interviewede deltagere tilkendegav, at sproget ikke var en hindring, da de afholdt coachsessionerne. Dette bør ikke adskilles fra det faktum, at coachene er uddannede og praktiserende indvandrer- og sproglærere, og generelt anvender deres faglige ekspertise i at kommunikere klart forståeligt til deres kursister på alle de statsregulerede niveauer i dansk (DU1-DU3). Evalueringen tyder endvidere på, at lærerteamet på CLAVIS - sprog & kompetence i projektet har nyttiggjort et godt tillidsforhold, der i forvejen var opbygget mellem lærere og kursister. Det forlyder fra samtlige deltagere, at lærerne i projektet ydede deres bedste, var hjælpsomme, professionelle og empatiske. Deltagerne udviser både tillid til lærernes professionalisme og til deres personlige egenskaber, hvilket er en både unik og yderst gavnlig præmis for projektets gennemførelse. Opbygningen af det gode tillidsforhold mellem coach og coachperson, der har været en medvirkende årsag til projektets succes kan eller bør ikke adskilles fra de faktorer: At lærerteamet på forhånd har opbygget nære tillidsrelationer til deltagerne i kraft af den sociale rolle, som lærerne generelt spiller, og som i 12

13 en vis forstand kan karakteriseres som sprogcenterets særlige varemærke. At sprogcenteret generelt baserer sit virke eksplicit på et pædagogisk princip om, at hele mennesket skal rummes. Det er en fagligpædagogisk grundholdning, som netop er i tæt overensstemmelse med coachfaglighedens formål, nemlig at skabe udvikling for det hele menneske. Det anbefales i forlængelse af ovenstående erfaringer, at der i fremtidige lignende projekter eller i en forankret praksis i samme ånd lægges vægt på: At sørge for, at fremtidige coaches har undervisningsfaglige kundskaber i dansk som andetsprog At medtænke gode tillidsrelationer som en stærk forudsætning for succes ved coaching af lignende målgrupper under lignende vilkår. 9<6; 69;C ;# ;5 Evalueringen tyder på, at deltagerne generelt ikke har skelnet klart mellem undervisning, vejledning og coaching, og at de som følge heraf heller ikke har været i sand til at drage en tydelig skillelinie mellem lærernes underviserrolle og deres coachfunktion i det samlede forløb. Uanset denne begrebsforvirring må det imidlertid konkluderes, at deltagerne generelt har gjort sig klart, hvad der er endemålet for det samlede forløb, nemlig at de hver især skulle afklare egne barrierer, ressourcer, fremtidsdrømme og kvalificeringsbehov i forhold til en fremtidig arbejdsmarkedstilknytning. Det anbefales, at projektledelse og lærerteam i fremtidige projekter skærper forståelsen for, hvorfor sprogcenteret har valgt at anvende coach-redskabet, og hvordan dette redskab fungerer i sammenligning med den mere traditionelle vejledning, som deltagerne i mange tilfælde har haft adgang til som ledige. Det anbefales videre, at projektledelse og lærerteam udarbejder et internt materiale, som både ud fra et strategisk og praksisorienteret perspektiv definerer og beskriver, hvordan de forskellige metoder adskiller sig indbyrdes, og hvilke styrkesider de har i relation til sprogcenterets forskellige målgrupper. På denne måde kan erfaringerne fra coach-forløbet indgå konstruktivt i den generelle erfaringsdannelse og videndeling i centerets samlede medarbejderstab. A => 6=5 > ==;C 6> Evalueringen tyder på, at det tværgående institutionelle samarbejde i projektet har været gnidningsløst, effektivt og positivt for alle parter. De kommunale samarbejdsparter fremhæver en ubesværet visitationsproces og gør desuden gældende, at projektet har bidraget til at lette det systemiske sagsarbejde i og med, at lærergruppen 13

14 som led i coachingen har udarbejdet nuancerede kompetenceprofiler for alle deltagere. De kommunale samarbejdsaktører erkender samtidig, at ikke alle indsatsformer har en effektiv udslusningskraft, ligesom samarbejdet med eksterne leverandører ikke i alle tilfælde leverer det faglige feedback og den fremdrift i beskæftigelses- og integrationsindsatsen, som man på systemsiden kunne ønske. Set i dette lys har coachprojektet på CLAVIS - sprog & kompetence vist sig at være et positivt eksempel på, hvordan der kan skabes en tværgående gensidighed og et fælles engagement, som samlet styrker indsatsens resultater Konklusioner og anbefalinger i et målgruppe- og beskæftigelsesperspektiv 5 => C 5 A 9B Evalueringen konkluderer, at projektet har opnået et meget positivt udslusningsresultat. Projektet giver derudover et billede af deltagere, der gennem en vekselvirkning mellem coaching, undervisning og møder med virksomheder, har haft positiv gavn af coachsessionerne. Evalueringen viser dermed, at coachsessionerne fremstår som relevante og konstruktive beskæftigelsestiltag for isoleringstruede, etniske minoritetsledige. Det er tydeligt, at der er en generel bevidsthed blandt deltagerne om, at coachingens fokus på selvansvarlighed har hjulpet med at sætte deltagernes egne jobønsker i spil. En stor andel af deltagerne har også lagt vægt på at fremhæve den mentale udviklings- og læringsproces, der ikke mindst har skærpet deres selvtillid og motivation i forhold til et fremtidigt beskæftigelsesperspektiv. Der er grund til at forvente, at projektets metode og forløb på lidt længere sigt vil være springbræt til arbejdsmarkedet for endnu flere af deltagerne i og med, at projektprocessen har bragt kvinderne større klarhed over deres egne ressourcer, men også over de barrierer i familielivets organisering, som de selv må bidrage til at overvinde. Det anbefales på denne baggrund, at der også i fremtidige forløb lægges vægt på at skabe en helhedsorienteret afklaringsproces, som giver deltagerne mulighed for at erkende, hvordan deres beskæftigelsesudsigter hænger sammen med den samlede livs- og familiesituation, og hvordan ønsket om at integrere sig både beskæftigelsesmæssigt og socialt i det danske samfund også kan nødvendiggøre en række ændringer i den rolle, de spiller i familiens arbejdsdeling. Helhedsorienteringen er således et udtryk for, at projektets beskæftigelsesfremmende perspektiv må gå hånd i hånd med en bredere afklaring af de sociale, kulturelle, familiemæssige og personlige forhold i kvindernes samlede livssituation, der har indflydelse på deres valgmuligheder i forhold til uddannelse og arbejde. 14

15 ;6=<5 ;<6 ==6=5 <6=6=: 77> C Evalueringen har synliggjort, at deltagerne ud over de konkrete udslusningsresultater har opnået væsentlige kvalitative fremskridt, som netop stiller målopfyldelsen i et mere nuanceret lys. Det gælder især den forandringsproces, der er sat i gang i forhold til kvindernes psykosociale arbejdsmarkedsberedskab men også i forhold til de fysiske og helbredsmæssige ressourcer, der erfaringsmæssigt spiller en ofte afgørende rolle for lediges samlede ressourcegrundlag. Som helhed udtrykker deltagerne et større mod på fremtiden og en tillid til, at der også er en plads for dem på det danske arbejdsmarked. Dertil kommer den faktuelle vidensopbygning om arbejdsmarkedets indretning og kompetencekrav mv. Det anbefales, at projektleder og lærerteam i fremtidige forløb lægger vægt på at opstille både kvantitative og kvalitative succeskriterier ud fra den erfaring, at fremskridt, der har vist sig at være afgørende for målgruppens udslusningsresultater, forbliver usynlige og uerkendte, medmindre de omsættes og formuleres som succesmål for efterfølgende projekter. Kombinationen af kvantitative og kvalitative succesmål kan netop bidrage til at skabe en bedre resultatforståelse, således at resultatopgørelsen ikke alene kan fremlægge, hvor mange resultater der er opnået, men også bidrage til at forklare, hvorfor de er opnået, og hvilke metoder der har virket Konklusioner og anbefalinger i et kvalificeringsperspektiv '5 678 : 6 2=5 ;=9;8 5 ;8 Evalueringen konkluderer utvetydigt, at projektets lærerteam og projektledelse udviser stor tilfredshed med det faglige indhold af coachuddannelsen fra Expand Uddannelsecenter og ligeså stor tilfredshed med uddannelseslederens tilrettelæggelse heraf. Evalueringen konkluderer videre, at selv om uddannelsesforløbet i projektet har været beskåret i sammenligning med timetallet i Expands normerede coachuddannelse, tyder projekterfaringerne på, at lærerteamet har opnået et tilstrækkeligt og tilfredsstillende kompetencegrundlag gennem uddannelsesforløbet. Det positive udbytte skal imidlertid også ses i lyset af, at lærerne har haft særlige forudsætninger for at nyttiggøre efteruddannelsen og omsætte den i en effektiv praksis over for deltagerne. For det første har de gennem den kollektive deltagelse og gennem den fælles tilknytning til projektet haft adgang til at strække efteruddannelsen ud over det faktiske timetal hos Expand. Lærerne har derved anvendt en del flere timer på at reflektere over og praksisteste coachredskabet gennem den fælles indsats i projektet. Denne praksisramme har således un- 15

16 derstøttet efteruddannelsen betydeligt og kompenseret for det nedsatte timetal. For det andet har lærerne i teamet forud for forløbet haft mangeårige vejledningsfaglige erfaringer i relation til projektets målgruppe såvel som i forhold til andre marginaliserings- og isolationstruede målgrupper af ledige med etnisk minoritetsbaggrund. Flere har været i besiddelse af en vejlederuddannelse, og en enkelt af lærerne har desuden tidligere fuldført en coachuddannelse i andet regi. Den helhed af teoretiske og praktiske vejlednings- og målgruppeerfaringer, der derved kendetegner lærerteamet, har ligeledes bidraget til at styrke deres læringsproces i efteruddannelsen og givet dem særlige forudsætninger for effektivt at omsætte de nye kompetencer på trods af den uddannelsesperiode. Det er forhold, der bidrager til at forklare, hvorfor lærerteamet på CLAVIS - sprog & kompetence så effektivt og med så stor succes har formået at bygge bro mellem et eksternt efteruddannelsesforløb og en intern udviklingsopgave. Men det er også forhold, der må tale imod, at andre aktører ved en erfaringsoverførsel undervurderer læreres og vejlederes efteruddannelsesbehov, hvad angår coachredskabet. Uden de beskrevne forudsætninger er der grund til at antage, at en halveret uddannelse ville være utilstrækkelig til at kvalificere til en forsvarlig coaching. Dertil kommer lærernes klare opfattelse af, at den pågældende kursusleder inden for Expand har haft en særlig professionalisme og evne til at afkode, hvordan der inden for et afgrænset timetal bedst kunne bygges bro til lærernes faglige forudsætninger i en effektiv kvalificering. Med udgangspunkt i lærernes erfaringer må det således også konkluderes, at et reduceret uddannelsesforløb ikke nødvendigvis giver samme faglig-professionelle kvalificering i forhold til coaching af andre målgrupper eller af større grupper. Det taler dels for en overvejelse om, hvordan projektets lærergruppe kan profitere af et færdiggjort uddannelsesforløb og endvidere hvordan andre lærere og vejledere i givet fald bedst drager nytte af uddannelsen. Det må på denne baggrund anbefales, at i tilfælde af, at coachuddannelsen tilbydes en større kreds af lærere og vejledere, må uddannelsesbehovet og omfanget af uddannelsesforløbet nøje vurderes i lyset af lærernes pædagogiske og vejledningsfaglige erfaringer og forudsætninger i forhold til forskellige målgrupper: En fuld uddannelse vil som princip altid i højere grad etisk forsvare anvendelsen af vejledningsmetoder, der foregår i et tæt samspil med andre mennesker, og som søger at igangsætte psykiske og mentale processer hos den coachede. 16

17 En fuld uddannelse vil give CLAVIS - sprog & kompetence muligheden for at profilere sig gennem en kompetenceprofil, der baserer sig på anvendelsen af coaching af certificerede coaches 7. En fuld uddannelse vil give lærerne mulighed for at udbrede deres coachmetoder til en bredere vifte af målgrupper i arbejdet; bl.a. som en fast ingrediens i den klassiske tosprogsundervisning, hvor coaching kan fungere som en afklaring af kursisternes videre færd efter endt sprogundervisning. '5 678 <6 =6==B 5 > 5 B 5 ; Evalueringen har vist, at i lighed med mange andre projekterfaringer bekræfter coach-projektet også, at en væsentlig barriere for målgruppens lærings- og udslusningsproces vedrører det tilbagevendende sygefravær, der bryder kontinuiteten i de individuelle forløb såvel som i det kollektive læringsrum. Erfaringen er videre, at kvindernes sygefravær ofte dækker over hele familiens sygdom. Der er både tale om traumatiserede mænd, syge børn eller deltagernes egne sygdomme. Sygdomssyndromet er et anliggende, som stiller omfattende krav til læreres og vejlederes evne til at navigere på et felt, som på den ene side kræver empati og respekt for deltagernes subjektive sygdomsoplevelse og som på den anden side må appellere til mere strukturelle løsninger og metoder, der stiller spørgsmålstegn ved sygdomsbegreber, som i vidt omfang er sociokulturelt formede og betingede. Evalueringen har vist flere eksempler på, hvordan coachingen har givet lærerteamet på CLAVIS - sprog & kompetence et værdifuldt redskab i hænde, som professionelt kan bidrage til at identificere sygdomsrelaterede problemstillinger og til at opstille effektive og handlingsorienterede løsningsmodeller. Coachingen medvirker således til at skabe den nødvendige professionelle distance i det tætte menneskearbejde, samtidig med at lærerne kan bevare den tillidsfulde og subjektive relation, der fordres i coachsituation. Sammenfattende kan det konkluderes, at lærerne med coach-redskabet oplever at have fundet en ny metodisk vej, der gør det muligt at håndtere kursisternes personlige og sygdomsrelaterede problemer og barrierer efter et professionelt koncept, der dels ikke overskrider grænsen til terapi og ej heller nedbryder det tillidsforhold, som under alle omstændigheder er en nøgle til kursisternes afklarings- og 6: ; 5 > =5 ;6 6=5 ;<; Evalueringen har tydeliggjort, at lærernes behov for at italesætte, begrebsliggøre og videndele om metoder og målgrupper ikke alene kan imødekommes gennem den / > 4 + =? (? 2 ". + + ' $( & ( ' + + $ ( ' ( / > ;+ + ( - 5 '? + # + + A < ( $5? # A < 1 > ( ; 2 17

18 individuelle brug af coach-redskabet. Behovet kræver også en organisatorisk ramme for den kollektive erfaringsdannelse, som langt overskrider coach-fagligheden og handler om en bredere gensidig formidling. Denne organisatoriske proces har ligeledes været en del af projektets forsøgsterræn i og med, at der i tæt tilknytning til projektets deltageraktiviteter er gennemført en løbende fælles opfølgning med deltagelse af projektledelse og lærerteam. Der er med andre ord skabt en synergi mellem projektets eksterne coachuddannelse og en intern proces, hvor den enkelte lærers faglige indtryk bearbejdes kollektivt til en fælles erfaringsdannelse. Det anbefales, at CLAVIS - sprog & kompetence overvejer, hvordan de positive erfaringer fra den fælles erfaringsdannelse og videndeling i coachprojektet som et næste skridt kan overføres til den bredere kreds af lærere og vejledere med sigte på en egentlig organisatorisk læring og fælles udvikling. 18

19 2. Indledning 2.1. Evalueringens formål, analysetemaer og metode 5 ;> C Evalueringen har overordnet haft til formål at belyse resultaterne af projekt Fra jobisolation til jobintegration gennem coaching. Sigtet har for det første været at afdække, hvordan CLAVIS - sprog & kompetence i praksis har udmøntet et dobbeltsidet udviklingsforløb, som på den ene side har bestået af en efteruddannelse og lærerkvalificering til brug af coach-redskabet og på den anden side et afklarings- og udslusningsforløb, hvor coaching-redskabet sammen med en række andre afklarings- og kvalificeringsmetoder har været rettet mod etniske minoritetskvinder uden arbejdsmarkedstilknytning. Sigtet har for det andet været at give en nærmere vurdering af, hvordan coachredskabet i praksis har bidraget til at styrke beskæftigelses- og integrationsindsatsen over for minoritetskvinder, som både af faglige, sproglige, sociokulturelle, familiemæssige og personlige årsager hidtil har haft vanskeligt ved at opbygge eller opretholde en arbejdsidentitet i relation til det danske arbejdsmarked. Sigtet har for det tredje været at vurdere, hvilket udbytte CLAVIS - sprog & kompetence har opnået gennem efteruddannelsesforløbet, og hvilke muligheder der tegner sig for en videre metodisk forankring af coach-redskabet i centerets samlede kompetenceprofil og tilbudsvifte. 6B => 6; Evalueringen er struktureret efter tre analytiske hovedteamer, som samlet kan belyse projektets forsøgsområder. Det gælder: Metodeperspektivet Målgruppe og beskæftigelsesperspektivet Kvalificeringsperspektivet Inden for alle tre temaer er der sat fokus på coachredskabet, som både i forhold til projektets målgruppeindsats og projektets lærerkvalificering har udgjort det innovative element. Anvendelsen af coachredskabet er samtidig relateret tæt til projektets 19

20 øvrige metodebrug, for så vidt at coachingen gennem hele forløbet er indgået i en bredere metodevifte, der ligeledes har været tilpasset målgruppens særlige ressourcer, barrierer samt afklarings- og kvalificeringsbehov. =5 Evalueringen anlægger derved et helhedssyn på det samlede projekt i et pædagogisk-strukturelt perspektiv og peger på, at projektets overordnede progressionsstrategi kan beskrives som et tragt-forløb, hvor projektforløbets forskellige delelementer sammen tegner en bevægelse, der kan beskrives som en stadig intensivering af den enkelte deltagers proces mod beskæftigelse. Tragtmodellen betyder, at der er tale om en styret udvikling med udgangspunkt i en bred afklarings- og motivationsproces, der på den ene side bygger på en kollektiv læringsproces med fælles undervisning og jobsøgningsøvelser og på den anden side beror på en individuel afklaring og erkendelse, der tager udgangspunkt i den enkelte deltagers særlige forudsætninger i forhold til en jobsøgningsstrategi. Den individuelle coaching har derved til stadighed gået hånd i hånd med et kollektivt læringsforløb, hvor deltagerne har nyttiggjort både fælles og forskellige erfaringer. Tragtmodellen skal anskues i et fagligt-metodisk perspektiv snarere end som et kronologisk tidsmæssigt forløb. Afklaringen er en tilbagevendende proces, ligesom coachingforløbet har været indlagt helt fra starten. Tragtmodellen vises nedenstående figur 1. Figur 1: Tragtmodellen 1. afklaring 2. Spillets regler, cv og ansøgning, præsentation, virksomhedsbesøg, jobværksted mm. 3. coach forløb 20

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Hvad er mobilitet på arbejdsmarkedet? Mobilitet handler om

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Motivation og samtale med nydanskere

Motivation og samtale med nydanskere Motivation og samtale med nydanskere Samuelsens Integrationspolitiske Netværk 11.03.2010 Jakob Katz - Integrer Integrer - en platform, to formål Ideologi - Positiv integration Ikke-vold, fremfor vold.

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere