Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked"

Transkript

1 Referat fra HovedMED Sted: Hørsholm Rådhus Dato: 22. august 2013 Deltagere: Ida Andrea Stoltze Rasmussen, TR for DJØF, næstformand Marianne Lindholdt, FTR for DLF Charlotte Fick, FTR for DSR Anette Pollas, TR for FOA (pædagogmedhjælperområdet) Ena Brandt Clausen, FTR for FOA (SOSIområdet) Jens-Jakob Jakobsen, kommunaldirektør, formand Allan Ludvigsen, centerchef, Center for Arbejdsmarked (arbejdsleder i AMG) Birgit Beckmann Olsen, arbejdsmiljøkoordinator Marlene Dalsgaard, FTR for BUPL Jane Wagner-Tingrupp, FTR for HK Lone Skovsbøll, arbejdsmiljørepræsentant Kenneth Kristensen, direktør for Børn, Sundhed og Social Mette Jensen, direktør for Teknik, Kultur og Arbejdsmarked Susanne Lyngsie, personalekonsulent (sekretær) Fraværende: Palle Jensen, TR for 3F Henrik Pedersen, arbejdsmiljørepræsentant Dato: Ref. 13/1 Center for Økonomi og Personale Ådalsparkvej Hørsholm Tlf Kontaktperson Susanne Lyngsie Personalekonsulent Referat af møde i HovedMED (Hovedmedindflydelsesudvalget) den 22. august 2013.

2 1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2013 På møde den 15. maj 2013 blev der efterlyst en beskrivelse af de tilbud Hørsholm Kommune tilbyder fra AS3, Rigshospitalets krisepsykiatri, nye coaches mv. Se pkt. 3.4 i referatet. Center for Udvikling og Digitalisering er i gang med at udarbejde beskrivelse om den nye coachuddannelse, herunder snitfladerne mellem de øvrige tilbud. Dette bliver behandlet i Chefforum, og eftersendt til HovedMed. Referatet blev herefter godkendt. Side 2/77 2. Orientering Orientering om budget 2014 Jens-Jakob Jakobsen orienterede. Da HovedMed samme dags morgen har været i ØU netop om budgettet, blev det en kort orientering. Budget og kassebeholdning ser stort set gunstigt ud. Dog bliver servicerammen skåret ned med 6.7 mio.kr., og det kan give udfordringer. Vi forventer at kunne dække via puljer på administrationsrammen, herunder at kommunen overvejer at være selvforsikret på arbejdsskadeområde, samt at flere indkøbsaftaler forventes at kunne finansiere ca. 2 mio.kr. Så er der en række nye mål fra udvalgene, som hvert udvalg selv skal skabe råderum til. Ellers er det mest optimalt at få et tværgående overblik. Det forventes, at der afsættes et rammebeløb på 32 mio.kr. i hele budgetperioden til at sænke skat, grundskyld eller daginstitutionstakster. Politikerne har givet udtryk for, at det er godt, at TR erne er så åbne og har en så professionel tilgang til budgetforhandlingerne. Ida Stoltze Rasmussen bemærkede, at det er vigtigt, at man ud fra budgetmaterialet ikke kan identificere enkeltpersoner, altså at det ikke er for detaljeret i det offentlige materiale. Jens-Jakob Jakobsen er enig i hensynet, men mener at det i praksis er svært. Vi er opmærksomme på sagen og prøver, men budgetarbejdet er nu en gang sådan, at meget er i spil, og meget alligevel ikke bliver til noget. TR erne vil meget gerne have budgetmaterialet på papir eller som en samlet pdf-fil. Det tager meget lang tid at printe ud, når materialet ligger som separate filer. Jens-Jakob Jakobsen vil undersøge det, men ved ikke om det kan lade sig gøre.

3 2.2. Orientering om sygefravær Oversigt over sygefravær i årene 2011, 2012 og 2013 (til ) er eftersendt til HovedMed. Jens-Jakob Jakobsen oplyste, at vi ligger noget højere end i Vi skal dog være opmærksomme på, at korttidsfraværet er faldende i hver af de seneste 3 måneder. Langtidssygefraværet kan der ikke gøres meget ved, og vi prøver stadig at forebygge stressrelaterede sygdomme. HovedMed tager statistikken til efterretning, og bemærker, at det er vigtigt, at der stadig er fokus. Charlotte Fick spurgte til sygefravær i andre kommuner. Hertil kunne Jens- Jakob Jakobsen oplyse, at Hørsholm Kommune ligger pænt uden at have helt præcise procenter som paratviden. Side 3/ Retningslinier for seniorjobs Allan Ludvigsen orienterede. Et seniorjob er til ledige over 55 år, som falder for dagpengeretten, og har ret til efterløn. Ordningen har indtil nu levet et rimeligt stille liv i Hørsholm Kommune, men regeringens nye dagpengeregler medfører, at der nu er mange, der ønsker seniorjob. Vi betragter ordningen som en midlertidig ordning for de pågældende, som et springbræt til at komme i et almindeligt job uden for kommunen. Seniorjobberne må ikke skubbe allerede ansatte ud af jobbet. Ordningen er blevet politisk behandlet i maj 2013 (dagsordenspunktet vedlagt dette referat). Det er politisk vedtaget, at vi som hovedregel tilbyder seniorjobs inden for lavtlønsområderne, f.eks. pædagogmedhjælpere, ikke uddannede sosu-personale, specialarbejdere og ikke uddannede HK til den overenskomstmæssige mindsteløn. Hvis der er job inden for den pågældendes relevante uddannelsesområde, så kan vi tilbyde jobbet på det lønmæssige niveau, som i et almindeligt job, men det er til enhver tid en individuel vurdering. Jane Wagner-Tingrupp spurgte om rollefordelingen mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Økonomi og Personale. Nye seniorstillinger hører til i Arbejdsmarked, og selve en praktiske del af sagen, f.eks. lønfastsættelse hører til Økonomi og Personale. Spurgte videre til, om kommunen som arbejdsgiver kan rumme alle disse nye job på særlige vilkår, der må jo være en smertegrænse. Jens-Jakob Jakobsen svarede, at vi ikke har noget valg, vi må fordele smerten og tale løbende om sagerne. Kenneth Kristensen tilføjede, at det jo er

4 lovgivning, men at det vil være interessant at få oplyst, hvor mange vi har ansat i særlige jobs seniorjob, løntilskud, flexjob etc.. Sekretæren undersøger muligheder for udtræk fra lønsystemet, og vender tilbage til HovedMed med personaletal Sikkerhedsvejledning, videoovervågningspolitik,risikostyringspolitik og sikringspolitik Bilag herom blev eftersendt. Ingen bemærkninger til punktet. Side 4/ Tjekliste ved processer ved eventuelle større afskedigelser Jens-Jakob Jakobsen sagde, at BUPL har sendt forslag til tjekliste, som synes meget omfattende. Nu står kommunen ikke lige over for en større afskedigelsesrunde, men økonomien kan jo forandre sig. Vi vil gerne udarbejde retningslinier, og Team Løn og Personale er i gang med at lave et forslag. Ida Stoltze Rasmussen vil indgå i det videre arbejde, og sagen kommer med til førstkommende møde i HovedMed i november Arbejdsmiljø 3.1. Status for Arbejdstilsynets besøg Bilag er blevet eftersendt. Birgit Beckmann Olsen orienterede. Det er et flot resultat for 2012 og 2013, og ellers ingen bemærkninger Orientering om APV og Trivselsundersøgelse Bilag er eftersendt. Birgit Beckmann Olsen oplyste, at tidslinie er sendt ud, men at vi ikke er sikre på, at tidsplanen kan overholdes. Det skyldes 2 IT-systemer, der skal køres sammen, for at sikre, at materialet kan udsendes til alle medarbejdere på mail. Endvidere skal alle på skolerne også skal have en mailadresse. Der bliver informeret på intranettet og resultatet forelægges HovedMed på mødet Arbejdsulykker for første halvår af 2013 Bilag er blevet eftersendt. Birgit Beckmann Osen orienterede om, at der er sket en mindre stigning i forhold til

5 2012. Der har været 40 skader med i alt 52 sygedage i det første halvår af Centerchef for Sundhed og Omsorg har fået sendt oversigten, da der sker flest arbejdsulykker i hjemmeplejen. Der vil blive sendt nyheder ud fra BAR (Branchearbejdsmiljørådet) kaldet undgå ulykker. Charlotte Fick spurgte til, hvor langt ned i detaljen vi skal gå i statusrapporterne. Hvor går grænsen før det betegnes som en arbejdsulykke. Selv små ting kan jo bruges fremadrettet og til at evaluere på. Birgit Beckmann Olsen sagde, at sagerne skal starte i arbejdsmiljøgrupperne og herfra skal informationen køre fra de lokale medudvalg til CenterMed og videre til HovedMed. Der vil blive afholdt et supplerende kursus om arbejdsskader i september Side 5/ Status hjertestartere registrering og place ring. Birgit Beckmann Olsen orienterede. Alle de kommunale hjertestartere er sat op, bortset fra svømmehallen. Vedr. hjertestartere uden for kommunens regi, har Sundhedsudvalget haft møde med interessenter omkring hjertestartere (Beredskabet, Erhvervsforeningen og Seniorrådet) ultimo august Det er for at sikre tilpas dækning i byen. Det er ikke en kommunal opgave, men Hørsholm Kommune vil gerne initiere at sagen skrider frem, og vi kan signalere, at vi har gjort vores pligt som kommune. Hjertestarteren på Rådhuset sidder uden for hovedindgangen, og Borgerservice sætter en liste over kontaktpersoner op, og den lægges også på intranettet. 4. Drøftelse 4.1. KL og KTO om innovatøruddannelse Jens-Jakob Jakobsen sagde, at han faktisk er noget i tvivl om disse kurser. Ikke om innovation som begreb, men om et kursus med 5 personer er nok i en organisation med ansatte. Det er klart nok spændende for den enkelte, men hvordan er effekten i Hørsholm Kommune. Spørgsmålet er også om man kan arbejde projektorienteret med innovation overhovedet. Jane Wagner-Tingrupp sagde, at der skal afsluttes med et innovationsprojekt, og er der projekter til det i enhederne, og hvordan får du det afstemt med din leder, og hvordan kan det bruges. Kenneth Krist-

6 nensen sagde, at de kommuner der tilslutter sig innovationsuddannelserne gør det for at få styr på begrebet. Altså man skal tænke den anden vej rundt. Gav et eksempel fra Københavns kommune, hvor der skulle bygges et nyt plejehjem, og man her havde taget de ældre med på råd, om f.eks. hvad der var vigtig for den enkelte. Her havde man lavet videoptagelser fra samtalerne med de ældre. HovedMed konkluderede, at vi ikke kaster os ud i det pt. Side 6/ Introduktion til projektet Helhedsorienteret HR. Ida Stoltze Rasmussen orienterede om projektet. Formålet med projektet er at skabe en større sammenhæng i HRaktiviteterne f.eks. uddannelsesindsatser, udviklingssamtaler, lederevaluering etc. Tanken er at starte med funktionsbeskrivelser for alle niveauer. Inspirationen kommer fra Offentlig Leadership Pipeline. Her ses der bl.a. på hvilke kompetencer, der er behov for på de forskellige niveauer / i forskellige funktioner, og hvad man tillære og fralære sig, hvis man skifter fra et niveau til et anden f.eks. fra at være leder af medarbejdere til leder af ledere. 5. Beslutning 5.1. Intet 6. Eventuelt Kenneth Kristensen fortalte om et projekt om strategi for aktivt medborgerskab vedtaget i KB Det er politisk spændende at se på ressourcer og potentiale i tæt dialog med frivillige og ildsjæle. Forslag til strategi bliver ikke udarbejdet på denne side af valget. Det skal drøftes, hvad Hørsholm Kommunes rolle er kontra Civilsamfundets, og hvordan skal f.eks. idrætsforeninger, frivillige mv. inddrages. Der kommer mere konkret udmelding i begyndelsen af Vi må ikke se bort fra, at frivillighed kan udfordre vores faglighed, og frivillige er ikke tænkt til at overtage de faste jobs. Det er slet ikke den retning der tænkes i. De faglige organisationer ønsker også et forslag til spillereglerne for brug af frivillige. Tanken er gensidig synergi og udbytte. Kulturområdet er et godt sted at starte, og dette samt socialområdet er nok de mest oplagte. Kenneth Kristensen foreslog at emnet drøftes videre på HovedMed, eller

7 som et selvstændigt møde. Et møde om grænser mellem frivillighed og faglighed, som kan bruges til de konkrete drøftelser i Ida Stoltze Rasmussen mente at et temamøde var at foretrække, så der er mere tid til at gå i dybden. Kommissoriet fra KB møde i maj 2013 er vedlagt dette referat. 7. Evaluering af mødet Side 7/77 Godt og effektivt møde. Jens-Jakob Jakobsen / Ida Andrea Stoltze Rasmussen

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere